Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013"

Transkript

1 Verksamhetsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2013

2 Innehållsförteckning Verksamhetsidé... 2 Verksamhetsplan för Verbala Stigar Förskolor AB... 3 Normer & Värden... 3 Utveckling & Lärande... 4 Barns inflytande Föräldrars inflytande Samverkan förskola - skola Verksamhetsidé - Jag är bra och duger som jag är! Bränningevägens förskoleverksamhet utgår från uppdraget i Läroplanen där kartläggning, uppföljning, utvärdering och utveckling ingår i kvalitetsuppföljningen. Likabehandlingsarbetet ska vara levande och genomsyra det dagliga arbetet. Förskolans kartläggningsmetoder är RUS, Husmodellen och pedagogisk dokumentation. Kartläggningen och de valda pedagogiska metoderna ska utvärderas i olika forum terminsvis. Utvärderingen ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av verksamheten och planering för kompetensutvecklingen för personalen. Under året ska vi börja använda språkdomäner för att kartlägga barngruppens kultur och språkbruk. Verbala Stigar Förskolor AB Sida 2

3 Verksamhetsplan för Verbala Stigar Förskolor AB Förskola: Bränningevägens förskola Normer & Värden Vi åtar oss att barnen ska utveckla en god självkänsla och ett gott självförtroende för att bli en demokratisk medborgare. Barnen visar ett respektfullt sätt i relation till varandra. Att barnen kan samverka med varandra. Så här ska vi arbeta med enhetens åtagande Värdegrundsarbetet på vår förskola ska vila på tanken att barn är kompetenta. Vi eftersträvar att denna tanke ska genomsyra arbetslagets diskussioner samt allt arbete i barngruppen. Våra verksamheter ska genomsyras av att barnen känner att de kan själv. Detta kommer att göra genom att bemöta, bekräfta och berömma barnen i sin vardagliga vistelse på förskolorna. Vi vill uppmuntra barnet till att bli självständiga i allt från att välja vantar till att avväga och avgöra sin egen förmåga. Förskolans vardag består till stor del av fasta återkommande rutiner så som på och avklädning, måltider och hygienbestyr. För oss är det viktigt att barnen i så stor utsträckning som möjligt kan genomföra dessa rutiner på egen hand med stöd av en pedagog. Först och främst för att barnens självkänsla ska stärkas genom känslan att jag kan När barnen kan själv har de även förmågan att välja själv, det vill säga ha inflytande över sin vardag. För våra pedagoger innebär det att de ska ta tid och ger barnen tid att försöka, prova och prova igen till att så småningom bemästra dessa situationer. Viska uppmuntra barnen genom bekräftelse och beröm. I detta självständighetsarbete ingår även barns kontakt med andra barn. Vi använder oss av metoden stopphanden. Detta tecken kan barnen använda sig av för att markera sin vilja och gräns. Om barnen inte vill som kamraten sätter de upp handen och säger stopp. Att våga göra sin röst hörd och säga sin åsikt tycker vi är oerhört viktigt för barnens inflytande. Barns tanke och språk utveckling är starkt förknippade med varandra och ju mer barnen får uttrycka sig desto mer utvecklas både deras språk och kognitiva förmåga. I förskolan är det pedagogerna som står för tryggheten och för att det gemensamma förhållningssättet och att reglerna hålls. Vi vill ge barnen verktyg för hur de ska göra om de behöver hjälp i sina etiska dilemman i leken. I förskolan har barnen inte själv valt kamraterna de går tillsammans med och detta kräver att pedagogerna lyfter frågan om respekt och acceptans. Barnen ska känna att de är viktiga för gruppen och en tillgång. Det är förskolans uppdrag enligt den reviderade Lpfö- 98 att ge barnen en förståelse för vårt samhälle och de värden den är grundad på samt motverka all form av kränkande behandling. Verbala Stigar Förskolor AB Sida 3

4 Det är ett stort arbete och kräver medvetna pedagoger. I det vardagliga arbetet handlar det mycket om att ta vara på här och nu situationerna med barnen. I vår innemiljö vill vi förmedla att vi lever i en mångkulturell värld och att det globala inflytandet har stor inverkan på oss. På vår förskola bedriver vi ett kontinuerligt och utvecklande arbete med våra tankar kring normer och värden. I förskolans likabehandlingsplan beskriver vi hur vi vill arbeta med att främja normkritiskt tänkande och motverka kränkande behandlingar. På planeringsdagar och i våra pedagogiska diskussioner driver vi ett utvecklande arbete i vad kränkande behandling kan innebära utifrån accepterna kön, sexuell läggning, etnicitet, religion, funktionshinder, könsöverskridande uttryck och ålder. För att alla barn ska få en god självbild och där igenom en stark självtillit är det viktigt att vi på förskolan på ett vardagligt sätt kontinuerligt berättar om familjekonstellationer, kulturer och våra likheter och mångfalden i samhället. Vi tror att detta ger barnen en känsla av att de duger som de är. För att bemöta barnen och föräldrar i vår barngrupp som har svenska som andra språk kommer vi under 2013 börja använda oss av språklig kartläggnings metoder, språkdomäner. Enhetens strävans mål Sträva efter att stödja barnen att se orsak-verkan av sitt eget handlande i interaktionerna i barngruppen. Strävar att främja barnen att benämna andras och sina egna känslor. De här utvärderingsmetoderna ska vi använda För att ha ett underlag att arbeta efter vid utvärderingen om vad barnen tycker om sin verksamhet ska vi på olika sätt dokumentera barnens tankar och åsikter. Genom att skriva ner barnens spontana tankar vid olika arbetet och intervjua dem genom specifika frågor vill vi veta vad barnen tycker för att vidareutveckla barnens inflytande. Vårt normkritiska arbetssätt dokumenteras årligen i vår Likabehandlingsplan. Det ska föras minnesanteckningar på föräldramötena som vi sedan kan gå tillbaka till för fortsatt arbete. Pedagogerna kommer att dokumentera sina verksamheter genom att använda observationsmodellen RUS. Genom den följs varje enskilt barn och barngruppens utveckling. När pedagogerna har en klar bild av varje barn och barngruppen kan de utveckla sin verksamhet. Barnens individuella lärande och trivsel dokumenteras i deras portfoliopärmar. Verksamheten planeras och utvärderas terminsvis. I denna process vill vi hela tiden förbättra verksamheten och ta till vara barnens åsikter, tankar och önskemål. Utveckling & Lärande Vi har arbetat utifrån målen i läroplanen och fokuserat på områdena kommunikation, matematik, NO, sunda levnadsvanor och kultur. Verbala Stigar Förskolor AB Sida 4

5 Vi åtar oss att barnen får del av en rik kommunikations repertoar. Barnen kan med gester, miner och tal kommunicera. Barnen kan ställa frågor. Barnen kan uttrycka sina tankar. Barnen visar intresse för sagor, berättelser, bokstäver och böcker. Så här ska vi arbeta med enhetens åtagande För att stärka barnens identitet och självkänsla ska pedagogerna använder språket på ett medvetet sätt i sin dagliga verksamhet genom att beskriver och benämner den dagliga vardagen för barnen. För oss är det viktigt att varje barn blir bekräftat för den det är och det vet vi görs bäst genom att pedagoger lyssnar, bekräftar och frågar. Vi vill främja både barnens självkänsla och självförtroende och därför har vi ett medvetet bruk av orden duktig och bra. När vi bekräftar ett barn med att de är duktiga är det prestationen vi bekräftar och självförtroendet. När vi bekräftar barnet med att de är bra är det självkänslan vi uppmuntrar. I detta arbete ska pedagogerna använda orden nej och inte så lite det går. Språkbruket blir då positivare och mer tillmötesgående. Det är även lättare att få igång en dialog med argument och kompromisser på detta vis. Vi tror också att detta språkbruk ger barn möjlighet till att våga delge sina tankar och därigenom få större inflytande. Innan barnens verbala språk kommer igång är det vi pedagoger som får lyssna med ögonen för att avläsa barnets kroppsspråk och ställa ledande frågor för att ta reda på vad barnen känner och vill. Under dagen sätter pedagogerna ord på det som sker för att ge barnen ord och begrepp för att de själv ska kunna förmedla sig om sin omvärld. För att locka barnen att använda sitt språk och sina ord ska barnen bemötas med en positiv förstärkning så som, vad bra att du berättar för då förstår jag vad du menar. En del av vårt arbete med språkmedvetenheten är att lyfta sagor och berättelser vid olika tillfällen under dagen. Det kan vara flanosagor, ritsagor, muntliga sagor och sagor ur böcker. För att fördjupa arbetet med sagor och berättelser ska barnen själv dramatisera sagor för varandra. I våra dagliga samlingar och aktiviteter använder pedagogerna sig av sång och musik som arbetsmetod. Det är medryckande att sjunga tillsammans och det främjar barnens språkmedvetenhet. Enhetens strävans mål Eftersträva att stötta och utmana barnen att använda sitt språk för att bli självständiga för att kunna förmedla sina behov och tankar. De här utvärderingsmetoderna ska vi använda Verksamheten dokumenteras genom att vi använder oss av observationsmodellen RUS. Genom den följer vi varje enskilt barn och barngruppens utveckling. När pedagogerna har en klar bild av varje barn och barngruppen kan de utveckla sin verksamhet. Barnens individuella lärande och trivsel dokumenterar pedagogerna i deras portfoliopärmar. Under hösten och våren samlar pedagogerna in barnens alster, fotografier och intervjuer och det sammanställs i pärmarna. När pedagogerna observerar det enskilda barnet och barngruppen genom RUS modellen får de syn på barnens samspel med oss pedagoger, miljön och kamraterna. Med modellen följer de Verbala Stigar Förskolor AB Sida 5

6 även upp barnens språkutveckling. RUS modellen tar fasta på barnens språkutveckling ur utvecklings teoretikern Vygotskijs perspektiv och det viktigaste är inte hur barnen pratar utan att de förmedlar sina tankar med sina ord. Med denna sammansatta bild kan de reflektera, planera och utveckla vår verksamhet. Vi utvärderar vår verksamhet vår och hösttermin. Den planerade verksamheten ska följa barngruppens förutsättningar och balansera på en nivå av att vara lätt och ge utmaningar. Vi åtar oss att utveckla barnens matematiska förståelse. Barnen visar intresse för matematiska begrepp. Barnen börjar förstå antal och visar intresse för siffror. Så här ska vi arbeta med enhetens mål I förskolans vardag vävs förförståelse för matematik och matematiska begrepp in i den pedagogiska verksamheten. För att verksamheten ska genomsyras av matematik krävs det att pedagogerna är medvetna om vad matematik är för förskolebarn och att de kan implementera detta dagligen. Pedagogerna benämner matematiska begrepp i sina interaktioner med barnen och de bekräftar och utmanar barnen i deras egna tankar. Utemiljön och naturen erbjuder stora möjligheter att bekanta och fördjupa sig i matematik. Att samla, sortera och jämföra ger en förförståelse för matematiska begrepp som lika och olika, kategorier och antal. Genom att lyfta och flytta olika naturmaterial får barnen genom sina kroppar kännedom om tyngd och volym. Rumsuppfattningen utvecklas ute när barnen rör sig i olika hastigheter och lutande positioner. Genom att vara ute i närmiljön tränar barnen automatiskt sin grovmotorik genom att röra sig i den kuperade terrängen. Att ta sig upp för ett lutande plan, åka kana och rulla kräver att barnet kan avväga vilken muskelstyrka och koordination av kroppen som behövs. Dessutom stimuleras balansen i den ojämna marken. När man är ute mycket får man på ett enkelt och konkret sätt syn på orsak - verkan situationer i naturen, eller tvärtom. Självuppfattningen stärks genom att barnen får prova sig fram i terrängen tillsammans med pedagogerna. Pedagogerna ska ge väl avvägda utmaningar och alternativ för var och hur barnen ska prova och lyckas. Pedagogerna lär barnen ett sätt att vara i skogen så att det blir säkert. Bergen är hala vid regn, hur högt kan jag klättra uppför osv. Enhetens strävans mål Strävar efter att utveckla barnens förmåga att använda matematiska begrepp i sin vardag på förskolan. Sträva efter att utmana barnens rumsuppfattning genom att erbjuda rörelse i olika miljöer ute som inne. Verbala Stigar Förskolor AB Sida 6

7 De här utvärderingsmetoderna ska vi använda Pedagogerna planerar och utvärderar terminsvis Genom barnobservationer ser och hör vi om barnen använder matematiska begrepp. Vi åtar oss att erbjuda barnen möjlighet att själv uppleva naturens kretslopp i vår närmiljö. Barnen benämner händelseförlopp i naturen. Barnen vet vad man kan göra i de olika ute miljöerna året runt. Barnen uppmärksammar djur i sin närhet. Så här ska vi arbeta med enhetens åtagande Vi vill i största mån erbjuda barnen att vistas utomhus varje dag. Förskolan har nära till skog och planerad miljö. Pedagogerna är närvarande och engagerade och tillsammans med barnen upptäcks och benämns det som är intressant. Varje arbetslag har pedagoger som är utbildade genom Friluftsfrämjandet. Genom denna utbildning har pedagogerna fått en medvetenhet om naturens betydelse och inspiration och att upptäcka den tillsammans med barnen. Vi kommer att ha Knopp, Knytte och Mullegrupper. Kemi och fysik är en del av vårt NO arbete och barnen erbjuda att utforska kemi och fysik praktiskt på förskolan. Det kan vara allt ifrån att blåsa på löv ute på hösten till att bygga en bakpulversvulkan. Efter den praktiska upplevelsen reflekterar barn och pedagoger sina upplevelser inomhus i olika projekt. Barnen får möjlighet att följa årstidsväxlingarna och genom sina egna observationer reflektera över orsak - verkan sammanhang. I naturen följer vi även det levandets livscykler och näringskedjor de ingår i. I det långa loppet kan ett medvetet arbete kring natur leda till att de som vuxna engagerar sig i miljöfrågor och en hållbar livsstil. I vårt hållbara livsstilstänkande kommer maten att vara av stor betydelse. Vi vill förmedla att mat är nödvändigt men även ger trevliga stunder tillsammans t.ex., när vi har matsäck med oss ut i skogen. För en hållbar utveckling i vårt samhälle behöver vi arbeta medvetet och målinriktat med att värna om vår miljö och ta ansvar för effekterna av vårt konsumtionssamhälle. Detta arbete kräver en aktiv insats av oss alla genom återvinning, minskade utsläpp och en global miljö och naturmedvetenhet. För att barnen ska få förståelse, färdigheter och förtrogenhet för naturfrågor så som allemansrätten och naturvetenskapliga fenomen är verksamheten anpassad efter barnens mognad och intresse. Kunskap och fakta om djur och växter förmedlas genom sånger, drama och lekar. Förutom ett målmedvetet arbete med miljö och naturfrågor gagnar verksamheten barnens motorik, rumsuppfattning och matematiska förmåga och hälsa. Verbala Stigar Förskolor AB Sida 7

8 Genom detta arbete blir barn och pedagoger budbärare för en hållbar utveckling i nutid och in i framtiden. Naturen ger även en oöverträfflig stimulans till barnens fantasi. När barnen leker i skogen finns det inte några färdiga lösningar utan tillsammans gör vi om naturmaterialet till det vi behöver. En stubbe blir spis och kottar köttbullar. Om vi behöver en kvast använder vi en nerfallen tallgren. Forskning av både svenska och utländska forskare visar också på att om vi som barn får vistas i storskogen eller i den tätortsnära naturen kommer den att kännas trygg och välbekant. Enhetens strävans mål Sträva efter att barnen ska få förståelse för årstidsväxlingar, näringskedjor samt livscykler. De här utvärderingsmetoderna ska vi använda Pedagogerna planerar och utvärderar terminsvis Genom barnobservationer ser och hör vi om barnen benämner kemiska processer och fysikaliska fenomen. Vi åtar oss att barnen ser samband mellan goda matvanor, rörelse och hälsa. Vi har barn som är aktiva och rörliga. Barnen äter en varierad kost och är matglada. Så här ska vi arbeta med enhetens åtagande För att få röra sig och få luft är vi ute varje dag. Utevistelsen främjar en god kondition och att smittspridning minskar. Barnens får per automatik en god kondition av all lek och rörelse i natur och mark. Finmotoriken tränas varje dag i den vardagliga verksamheten vid på och avklädning, matsituationer, lek och samtal. Ett medvetet arbete med koordination, kroppsuppfattning och rörelse erbjuds barnen genom rörelsegrupper inomhus. På förskolan serverar vi en god och varierande kost. Personalen ordnar frukost efter en förutbestämd lista för att det ska vara variation. Lunchen cateras från Sandborgen och de följer livsmedelsverkets rekommendationer. Mellanmålen gör kökspersonalen och denna följer också en angiven lista. På förskolan följer vi livsmedelsverkets rekommendationer och serverar lättprodukter, så lite socker som möjligt, och ekologiskt i så stor utsträckning som möjligt. Vi arbetar medvetet med att ha en god hygien på förskolan över dagen. Det finns skriftliga rutiner för blöjbyten, handtvätt och hur vi ska förhålla oss vid smitta. På förskolan använder vi engångspappershanddukar och tvättar leksaker, textilier med jämna mellanrum. Verbala Stigar Förskolor AB Sida 8

9 Enhetens strävans mål Vi eftersträvar att varje barn mår så bra som möjligt både psykiskt och fysiskt. De här utvärderingsmetoderna ska vi använda Vi planerar och utvärderar verksamheten terminsvis. Genom barnintervjuer och i utvecklingssamtalen med föräldrarna får vi en bild av barnens hälsa och motion. Vi åtar oss att barnen ska få uppleva och själva utöva kulturaktiviteter. När barnen själva är aktiva i sitt skapande. När barnen har upplevt en kulturaktivitet. Så här ska vi arbeta med enhetens åtagande: För att få överblick över vårt kulturarbete använder vi Stockholms stads definition om vad kultur kan erbjuda barn. Kultur för, med och av barn. Kultur för barn Vi ska ta del av kulturutbudet i staden kopplat till vår värdegrund och verksamhet. Vi eftersträvar så långt som det är möjligt att de kulturevenemang vi väljer för våra barn ska genomsyra vår värdegrund eller handla om aktuella verksamhetsfrågor. Kultur med barn Varje dag på förskolorna innehåller någon form av kultur med barn. Pedagogerna läser, dansar, leker, skapar och upplever traditioner tillsammans. För att lyfta det interkulturella arbetet kommer barnen att få ta del av olika dansstilar till världsmusik. På förskolan finns det barnböcker på engelska, spanska, finska, polska och Hindi. Vårt internationella bibliotek fyller vi på efterhand. Enligt läroplanen ska förskolan vara trygg, lärorik och rolig och för oss blir den det genom olika fester. Vi kommer tillsammans att fira både svenska och utländska högtider samt andra sammankomster som för kulturarv vidare. På förskolan gör vi en kartläggning av vilka traditioner barnen firar hemma så att vi kan lyfta dessa även på förskolan. Kultur av barn För att barnen ska få möjlighet att skapa sin egen kultur krävs det att pedagogerna erbjuder barnen tid och material för att utveckla sin egen lek. I rolleken kan barnen prova att vara någon annan, återuppleva sina upplevelser och ge sig hän utanför tid och rum. I sitt skapande kan barnen förmedla sina tankar genom att rita, måla och konstruera. Enhetens strävans mål Vi eftersträva så långt som det är möjligt att de kulturevenemang vi väljer får våra barn ska genomsyra vår värdegrund eller handla om aktuella verksamhetsfrågor. De här utvärderingsmetoderna ska vi använda: Med RUS observerar vi barnens lek och diskuterar den tillsammans i arbetslaget, Verbala Stigar Förskolor AB Sida 9

10 Barns inflytande Vi åtar oss att barnen kan påverka sin vardag på förskolan. Vi har barn som uttrycker sina åsikter. Barnen kommer med egna ideer. Barnen väljer mellan olika aktiviteter. Miljön stödjer valmöjligheter. Så här ska vi arbeta med enhetens åtagande: Det tar ca ett år för barn att lära sig och känna förtroende för sin nya förskola så för oss är rutinerna och den dagliga verksamheten oerhört viktig. Det är basen för verksamheten och genom att den är kontinuerlig skapar den trygghet för hela barngruppen. Vi vill uppmuntra barnen till inflytande i här och nu situationer. Att få välja vilka vantar, grönsaker vid lunchen eller vilka sånger vi ska sjunga är sådana val. Det är pedagogernas ansvar att locka med barnen i aktiviteter så som sångsamling eller skapande men väljer barnen bort att inte delta aktivt är det barnet val som ska respekteras. Pedagogerna ska försöka locka med barnet in i aktiviteten igen men om barnet inte vill är det Ok. Så småningom kommer barnen att delta när de vet att pedagogerna har något kul att erbjuda och situationen känns trygg. Pedagogerna är förebilderna och det är viktigt att de visar att de vågar göra fel och tokigheter så att barnen vågar prova. Det är också viktigt att pedagogerna berömmer och ger positiva kommentarer till varandra för att barnen ska se och höra att de uppskattar och är nyttiga för varandra. Vi arbetar medvetet och kontinuerligt med att barnen ska lära känna alla pedagoger på förskolan. Detta ger barnen trygghet och möjlighet att få välja var de vill leka i lokalerna. Vi tycker att det viktigaste inflytandet får barnen genom att det blir lyssnade på och att deras åsikter tas på allvar även om de inte alltid får sin vilja igenom. En del av förskolans projekt har kommit igång utifrån barnens egna ideer. Att kunna påverka sin vardag på förskolan är avgörande om barnen ska trivas där och därför uppmuntrar till diskussioner med argument och kompromisser. Vi vill att barnen ges tid och förutsättningar för att bli självständiga. När barnen blir självständiga kan de smidigare välja sina kläder själv, sköta sina hygienbestyr och mer självständigt röra sig mellan aktiviteterna. Vi vill även uppmuntra barnen att se när en kamrat behöver hjälp och att de hjälper varandra. Kamraten som hjälper till höjer sin självkänsla och befäster sitt kunnande hos sig själv. Kamraten som får hjälp lär sig hitta fiffiga kamrater som den tillsammans med kan erövra ny kunskap med. Som vi tidigare skrev under rubriken språk utvecklas språket och barnens tankeverksamhet nära förknippat med varandra. För oss är det viktigt att barnen får möjlighet att uttrycka sina tankar även om språket inte är helt utvecklat och begripligt för omgivningen. Detta kräver att pedagogerna har tid att lyssna och tolka barnens budskap. Vi vill att barnen ska vara med och planera våra fester och uppträdanden genom val av sånger. Verbala Stigar Förskolor AB Sida 10

11 Enhetens strävans mål Strävar efter att barnen blir trygga med pedagoger, rutinsituationer och miljö De här utvärderingsmetoderna ska vi använda: Vi utvärderar verksamheten vår och höst. Vid varje personalmöte återger pedagogerna till varandra hur arbetet fortgår. I den dagliga verksamheten delger pedagogerna varandra barnens erövringar. Föräldrars inflytande Vi åtar oss att föräldrarna ska få information och ha inflytande i förskolan. Föräldrarna upplever att vi har bra informationskanaler. Föräldrarna upplever att vi har fungerande samverkansformer. Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning. Vi erbjuder utvecklingssamtal med alla föräldrar. Så här ska vi arbeta med enhetens åtagande: För oss är det viktigt att föräldrar är informerade och hålls á jour med vad som ska hända i verksamheten under terminen och läsåret. Vi kommer att skriftligen informera föräldrarna genom enhetsnytt kalendarium och månadsbrev. När inskolningen är klar och barnet har deltagit i förskolans verksamhet i ca fem veckor erbjuds föräldrarna ett uppföljningssamtal för att i lugn och ro få ställa frågor om verksamheten. På förskolan ska föräldrarna erbjudas två föräldramöten per läsår. På vårterminens föräldramöte presenterar personalen vår verksamhetsplan. På höstens föräldramöte följs brukarundersökningen upp med feedback från ledningen. Vi vill att föräldrarna är införstådda i vår verksamhet och att de kan framföra funderingar, förslag och synpunkter. Inom vår enhet eftersträvar vi ett nära och förtroendefullt samarbete med föräldrarna. Detta uppnår vi genom att hälsa på alla föräldrar när de hämtar och lämnar samt att de har fått muntlig information om hur dagen har varit för deras barn. Under året erbjuds föräldrarna två utvecklingssamtal, ett på våren och ett på hösten. Genom RUS sammanställer pedagogerna arbetslagets bild på hur barnet trivs och utvecklas på förskolan. Utvecklingssamtalen hålls efter en sådan sammanställning. På våra samtal är RUS alltid grunden och pedagogerna kompletterar samtalen med barnintervjuer och portfolion. Vi avslutar varje termin med en sammankomst av något slag. Det är trevligt att träffas och spännande för barnen att visa sin förskola eller uppträda. Enhetens strävans mål Eftersträva ett tillitsfullt samarbete med föräldrarna. De här utvärderingsmetoderna ska vi använda: Vi utvärderar verksamheten varje termin Verbala Stigar Förskolor AB Sida 11

12 I våra utvecklingssamtal får vi feedback på vår verksamhet. Samt i vår brukarundersökning ges föräldrarna möjlighet att påverka vår verksamhet. Verbala Stigar Förskolor AB Sida 12

13 Verbala Stigar Förskolor AB Sida 13

14 Samverkan förskola - skola Vi åtar oss att övergången från förskola till skola ska bli trygg för både barn och föräldrar. Att alla föräldrar som önskar har haft avslutningssamtal på förskolan. Att de föräldrar som önskar har haft ett överlämningssamtal med sin blivande skola. Så här ska vi arbeta med enhetens åtagande: Vi ska följa Stockholmsstads handlingsplan för övergång från förskola till förskoleklass och skolans handlingsplan för besök och inskolning. I handlingsplanen ingår det att erbjuda föräldrarna avslutningssamtal och överflyttningssamtal. För att följa upp och arbeta enligt handlingsplanen kommer vi att ha huvudansvariga pedagoger för samarbetet med skolan och för att garantera att vi följer vårt åtagande. Enhetens strävans mål Strävar efter att barnen tryggt och med glädje börjar i sin skola. De här utvärderingsmetoderna ska vi använda: Vi planerar och utvärderar handlingsplanen årsvis. Vi checkar av handlingsplanen månadsvis och följer upp våra åtagande. Verbala Stigar Förskolor AB Sida 14

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen 1.1 Organisation Avdelning: Delfinen Antal barn: 16 Antal pojkar: 7 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 1 Dessa språk är representerade: Svenska och Polska 3.

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda Utbildningskontoret Förskolor Tallboda Paviljongen Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda 2010 augusti En förskola där kunskap och människor växer. Innehåll 2. Tidsplan för kvalitetsredovisningens

Läs mer

Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet.

Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet. Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet. Normer och värden MÅL 1 Barnen utvecklar förmåga att leva sig in i andra människors situation. Detta sker bl a när barnen... 1) tröstar andra.

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Avdelningen Rosa avdelning har barn i åldern 1-3 år och ca:18-20 barn. Arbetslaget består av Eivor som är avdelningsansvarig, Melek,

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Edens lokala arbetsplan

Edens lokala arbetsplan Edens lokala arbetsplan Förskolan 2015-09-03 Innehållsförteckning för kristen inriktning och kulturprofil 2 Edens gemensamma värdegrund 3 Normer och värden 4 Utveckling och lärande 5 Barnens ansvar och

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen Trygghetsplan för Granbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Hela

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORGANISATION... 4 Beskrivning av förskolans arbetslag... 4 Dagsrutiner... 4 Planering... 4 Barn i behov av särskilt stöd... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 Augusti 15-16 planeringsdagar Inskolning introduktion av grundverksamhet APT onsd. 24/8 kl. 1615-1815 (enheten)

Läs mer

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda Portfolio ett utvecklingsarbete Regnbågen 2010 Amanda, Lasse, Mats och Linda Vt.2010 Frågeställningar Varför dokumenterar vi, i vilket syfte och för vem? Vad väljer vi för bilder/material/alster att spara

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål;

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål; Sandra, Lena, Ewa och Linda 1/11-2010 Teamplan Delfinen Inledning: På vår avdelning har vi 23 barn och 5 pedagoger. Vi som jobbar här heter Sandra, Ewa, Linda, Lena och Barbro. Barbro är planerare och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Torslunda Naturförskola Läsåret 2015-2016 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Datum för utvecklingssamtalet

Datum för utvecklingssamtalet Dokumentation för Datum för utvecklingssamtalet Normer och värden Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten BARN OCH UTBLIDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Junibacken Tallkotten Normer och värden Lpfö 98 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Ekeby förskolas likabehandlingsplan

Ekeby förskolas likabehandlingsplan ! Ekeby förskolas likabehandlingsplan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Ulrica Strömberg, förskolechef samt Belinda Lundin och Hanna Tärnlund Vår vision

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer