Rektorsgruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rektorsgruppen 2014-08-28"

Transkript

1 Rektorsgruppen

2 Elevutveckling gymnasiet (2014 preliminärt!!) Förlorade intäkter: 1 elev 76,8 tkr 10 elever 768 tkr 100 elever 7680 tkr 365 elever tkr HT 09 HT 10 HT 11 HT 12 HT13 HT14 Årskurs 1 Totalt elevantal

3 Vägval 2013 Satsning på att öka marknadsandelen till 2,9 (satsa på att möta de gröna näringarnas behov) Nedläggning av ett par skolor (någon/några självdör inom ett par tre år om inget görs)

4 Början på visionsarbetet: 25/ samlades rektorsgruppen och kansliledningen för att tillsamman identifiera: verksamhetens huvudprocess, viktigaste stödprocesser och ledningsprocesser

5 Syfte med visionsarbetet Inleda arbetet med att skapa: samsyn kring hur vi ska arbeta tillsammans framöver en gemensam bild över vårt uppdrag en gemensam vision gemensamma VAD-mål delaktighet i processen stärka arbetsgivarperspektivet i våra ledningsgrupper stärka fackens roll som part i skolutvecklingen

6 Varför processer? Det är förekomsten av en kollektiv insats mot gemensamma mål som avgör vår framgång.

7 Förändringsarbete Utmaningar Förändringsarbete Resultat Ledningsprocesser Huvudprocess Stödprocesser

8 Ledningsprocesser Vår definition: Ledningsprocesser är de processer som behövs för att styra, utveckla och samordna huvud- och stödprocesserna. Våra ledningsprocesser: Omvärldsanalys Mål- och resultatstyrning (Identifiera, tolka och tydliggöra mål och uppdrag) Uppdragsdialog med medarbetare Systematiskt kvalitetsarbete (uppföljnings-, utvärderings-, analys-, utvecklings- och förändringsprocesser)

9 Ledningsprocesser Utmaningar Förändringsarbete Resultat - Ledningsorg inte förenlig med skollagen - Följer inte: - riktlinjer från VGR - delegeringsordning - ekonomiuppdrag - Brister i Systematiskt kvalitetsarbete - Brister i SAM - Ny ledningsorg - Nya stödfunktioner för chefer (ekonomi, HR, kvalitetsarbete, utveckling) - Chefsutbildning - Chefsstöd av Regionservice - Ny internkontrollplan - Färre men mer kompetenta chefer - Systematiska kvalitetsarbetet leder till ständiga förbättringar - Kvalitetssäkrade HR-processer - Bättre måluppfyllelse - Bättre SAMprocesser

10 Huvudprocess Vår definition: Kunder: Elever Studerande Den gröna näringen, VGR AF LÄRANDE och motor i UTVECKLING av de gröna näringarna. Produkt: Anställningsbara, kompetenta personer förberedda för studier, företagande och samhälle, framtidens landsbygdsföretagare med förutsättningar för tillväxt och utveckling

11 Huvudprocess Utmaningar Förändringsarbete Resultat - Minskande elevkullar - Sjunkande marknadsandelar - Kunskapsresultat - Måluppfyllelse - Kompetensbrister - Kundnöjdhet - Org för vux och GNKC - Processorganisation som sätter kunden i centrum - Kompetens- och bemanningsplan - Plan för kompetensutveckling/försörjning - Systematiskt kvalitetsarbete - Pedagogiskt utvecklingsarbete - Samarbete och samverkan - IKT-utveckling - Spetsorganisation - Bearbeta kommuner och SYV:are - Ny samlad org för vux och GNKC - Högre marknadsandelar - Högre måluppfyllnad - Större kundnöjdhet - Väl anpassad kompetens & bemanning - Mer extern finansiering - Effektiv och samordnad org kring vux och GNKC som möter kunden

12 Stödprocesser (urval) Huvudprocess: LÄRANDE och motor i UTVECKLING av de gröna näringarna. Huvudmannanivå Skolnivå

13 Visionsarbetet Den 26/ samlades: Kansliet, samtliga skolors ledningsgrupper och samtliga fackliga representanter för att tillsammans inleda arbetet med en gemensam vision och gemensamma VAD-mål för hela förvaltningen. Vi var 56 personer.

14 Resultatet vision: Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet

15 Processen Teknisk utveckling Viktigast: 5 Mest bråttom: 0 Vi kan erbjuda den senaste tekniken, nya nätverk och starka kompetenscentra Inom skolans spetsområde ha tillgång till senaste tekniken Internationalisering Viktigast: 5 Mest bråttom: Har 20% av våra elever/studenter studerat 1 år på någon av våra internationella filialer Utökat internationellt utbyte 100 % av eleverna är utomlands på studieresa/praktik under sin utbildning Hållbar miljö Viktigast: 5 Mest bråttom: Är vi självförsörjande på el. Alla skolorna är självförsörjande på el Organisation Viktigast: 3 Mest bråttom: 17 Ny anpassad organisation Landsbyugdsprojekt Viktigast: 3 Mest bråttom: 0 Varje skola ska ha minst ett levande landsbygdsutvecklingsprojekt med extern partner

16 Processen Ledande verksamhet/spets Viktigast: 20 Mest bråttom: 1 Vi är ledande inom utbildningar för den gröna sektorn 2015 finns inga heliga kor Alla skolenheter ska ha ett etablerat samarbete med högskola/universitet inom sitt specifika spetsområde Minst tre projekt/skola med koppling till forskning (högskola/universitet) och kopplas till lärandet Nöjda elever Viktigast: 17 Mest bråttom: 3 Inga avhopp % nöjda elever Trygg ekonomi Viktigast: 14 Mest bråttom: 9 Vi ska ha en ekonomi i balans Ekonomi i balans Medarbetares kompetens Viktigast: 14 Mest bråttom: är 35% av pedagogerna involverade i forskningsprojekt 10% av lärarkåren ska ha mastersexamen 100% av lärarna praktiserar i de gröna näringarna varje år

17 Processen Teknisk utveckling Viktigast: 5 Mest bråttom: 0 Vi kan erbjuda den senaste tekniken, nya nätverk och starka kompetenscentra Inom skolans spetsområde ha tillgång till senaste tekniken Internationalisering Viktigast: 5 Mest bråttom: Har 20% av våra elever/studenter studerat 1 år på någon av våra internationella filialer Utökat internationellt utbyte 100 % av eleverna är utomlands på studieresa/praktik under sin utbildning Hållbar miljö Viktigast: 5 Mest bråttom: Är vi självförsörjande på el. Alla skolorna är självförsörjande på el Organisation Viktigast: 3 Mest bråttom: 17 Ny anpassad organisation Landsbyugdsprojekt Viktigast: 3 Mest bråttom: 0 Varje skola ska ha minst ett levande landsbygdsutvecklingsprojekt med extern partner

18 Processen Utökat uppdrag Viktigast: 2 Mest bråttom: Har vi förskola knuten till oss 2018 Har vi särvux >10 platser Trygg miljö Viktigast: 0 Mest bråttom: 0 Vi har trygga och säkra utbildningsmiljöer Produktion/Självförsörjning/Varumärke Viktigast: 0 Mest bråttom: Levererar vi 100% av vad vi producerar till regionens restauranger Självförsörjande med eget varumärke Elevantal/gy/vux/sär/allt Viktigast: 0 Mest bråttom: 0 Attrahera fler elever till de gröna utbildningarna Utöka vuxenutbildningarna Vi ska ha en fylld utbildningsorganisation Ökat antal sökande till våra utbildningar 2017, 2023 Utbildningsformer Viktigast: 0 Mest bråttom: 0 Ökat lärande via våra kompetenscenter X antal kurser sker via distansutbildning mellan skolorna

19 Resultatet Elevernas resultat - Alla elever på naturbruksprogrammet ska nå en yrkesexamen Elevernas/de studerandes meritvärde ska höjas till 16,5 poäng till vt Alla YH elever tar ut ett examensbevis Branschsamverkan - Naturcollege införs på samtliga skolor 2015 (Nuntorp pilot) - Under läsåret skapar vi en strategisk struktur för samverkan kring APL inom förvaltningen och tillsammans med branschen - Under läsåret etableras kompetenscentrum för de gröna näringarna med funktionerna mötesplats, mäklare och motor på varje skola

20 Resultatet Plattform för forskning och utveckling inom de gröna näringarna (Ledande verksamhet/spets) har varje skola minst 2 forskningskompetenta lärare har varje skola 100 % behöriga lärare har förvaltningen i snitt fem forsknings- och utvecklingsprojekt per skola Nöjda elever har avhoppen minskat med 50 % jämfört med läsåret har skolorna inga avhopp har skolorna 100 % nöjda elever

21 Ledningsorganisation 1. Två chefer som fungerar i enlighet med VGR:s chefskriterier och med skollagen. 2. Professionella stödfunktioner som avlastar och kan ta ansvar. Rektor Administrativ chef Arbetslag Arbetslag Arbetslag Arbetslag

22 Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet Tillsättning: Arbetslagsledare - Får anmäla sitt intresse får visa att jag är intresserad av att få extra utmaningar/uppdrag och vill något med det - Tillsätts av chef (ingen facklig samverkan nödvändig då det ej är en VEP-tjänst) - 3-årigt uppdrag (möjligt för båda parter att tänka om utan prestigeförlust) - Ersättning för uppdraget avgörs från fall till fall beroende på tidigare uppdrag/löneläge.

23 Arbetslagsledare Arbetslagsledare Beslut: För varje arbetslag finns en arbetslagsledare. Rollen är ett förordnande under tre år och tillsätts av respektive chef. Rollen är definierad enligt följande: Arbetslagsledare inom Naturbruksförvaltningen är ledare för ett arbetslag. Arbetslagsledaren har ett tydligt mandat/uppdrag från sin chef och är arbetsledare för ett arbetslag. I rollen tar arbetslagsledaren emot uppdrag från chef, leder arbetet och förändringsprocesser i arbetslaget och återrapporterar till chef. Arbetslagsledaren är sammankallande till och leder arbetslagets möten, och ansvarar för schemaläggningen. Arbetslagledaren ansvarar för vikarielösningar vid korttidsfrånvaro i arbetslaget samt driver arbetslagets kompetensutveckling. Arbetslagsledaren är knuten till en ledningsgrupp och driver på chefens/ledningsgruppens uppdrag, utifrån helhetens bästa, samverkan med andra arbetslag och spetsutvecklingen i Arbetslaget

24 Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet Kompetenscentrum organisation Beslut: Central styrgrupp Regional samordnare/ Gunnel MK Samordnargrupp Rektorerna Regional samordnare Lokal styrgrupp Rektor Utbildningssamordnare Utbildningssamordnare SYV/APL-samordnare Representant kansliet YH-samordnare

25 Fokusområden Uthållighet regionens styrdokument tydligare uppföljning av att beslut efterlevs 2. Målstyrning tydligare ledning och styrning från ägaren (utvecklings- och förändringsarbeten) Tydligare uppföljning av kopplingen mellan de resurser som sätts in och de resultat som åstadkoms. 3. Ökat fokus på kvaliteten i styrningen av verksamheterna mäta för att bli bättre, processorientering 4. Kompetensförsörjning konkreta strategier och handlingsplaner för varje verksamhet för att uppnå rätt kompetens inom varje verksamhet Regiondirektörens direktiv

26 Spår i utredningen 2013 Bas (fortsätta som tidigare) Dingle (lägga ner Dingle) Spets (spetsa skolorna med två profiler per skola) Kluster (slå ihop skolorna två och två) Spår: Kostnad för underhåll (fastighet) Investeringsmedel (fastighet, utrustning, upprustning) Bas 102 mnkr 112 mnkr 20,7 mnkr Dingle Ökade årliga driftskostnader (inkl. avskrivning och hyra) -7,7 mnkr Spets 95 mnkr 71 mnkr 6,0 mnkr Kluster 95 mnkr 87 mnkr 8,6 mnkr

27 Våra styrdokument från huvudmannen: RUP:en (2020) Strategi för tillväxt och utveckling Vårt uppdrag från RUN Livsmedelsprogrammet Miljöledningsprogrammet Samtliga policys, avtal, delegeringsordningar etc som regionen beslutar om som: Chefskriterier, delegeringsordning, personalvisionen, regionsdirektörsbeslut, ekonomistyrning, kommunikationsstrategi m.m.

Relevanta framtidsfrågor i sammanfattning

Relevanta framtidsfrågor i sammanfattning Relevanta framtidsfrågor i sammanfattning Utredning av Naturbruksförvaltningen 2013 Naturbrukskansliet 2013-05-10 2013-05-10 Beställare: Regionutvecklingsnämnden (RUN) och Naturbruksstyrelsen (NS) Utförare:

Läs mer

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef Utbildningsnämndens nämndplan 2012 111020 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade i nämndplanen skall

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2013 Barn- och utbildningsnämnden 2 (36) Innehåll Verksamhetsplan och budget 2013... 3 Bakgrund... 4 Ekonomiska förutsättningar... 4 Målområde Trygghet och lärande för solnabornas bästa...

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 1 Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 2 Naturbrukskansliet, Skövde 2013 Medarbetarnas kompetens och utveckling är en av de viktigaste hörnstenarna i verksamheten.

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14

Kvalitetsrapport. Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Kvalitetsrapport Framtidsgymnasiet Västerås 13/14 Innehåll 1 Inledning... 3 Historik, fakta, organisation... 3 Utbildningar... 4 Elever... 4 Personal... 4 2 Förutsättningar... 5 Lokaler... 5 Lärare...

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Carlssons Skola 2010

Carlssons Skola 2010 siq översikt Carlssons Skola 2010 Carlssons Skola. Kommendörsgatan 1, 114 58 Stockholm. Tel 08-662 77 68. info@carlssonsskola.se www.carlssonsskola.se Innehåll allmän del 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Verksamhetsidé

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-11 GN-2014/149.182 1 (2) HANDLÄGGARE Höglund, Jan 08-535 360 13 Jan.Hoglund@huddinge.se Gymnasienämnden Delårsrapport per

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Plan för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhet Dnr xxx-20xx Läsår: Enhet: Rektor: Bilagor Bilaga 1 Utdrag från huvudmannens verksamhetsplan Bilaga 2 Elevenkät från.. Bilaga

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk Vittraskolornas Kvalitetsredovisning 211/212 Vittra en historik I samband med friskolereformen i Sverige under början av 19-talet uppmuntrade Sollentuna kommun sina skolledare att knoppa av, att bli fristående

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan... 4 Viktiga händelser under året... 8 Åtgärder enligt föregående års rapport... 9 Funktionell kvalitet... 14 Upplevd Kvalitet... 19

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23

Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23 Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Ale 4 Alingsås 5 Göteborgs Stad 6 Härryda 8 Kungsbacka 9 Kungälv 11 Lerum 12 Mölndal 13 Stenungsund

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 22/23 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3. PERSONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.2 MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Rapport Sida 1 (18) 2015-03-23 Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Kvalitetsredovisningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013. Västerledsskolan

Verksamhetsplan 2012-2013. Västerledsskolan Verksamhetsplan 2012-2013 Västerledsskolan Innehållsförteckning 1 Del I... 3 Ansvarsområde / beskrivning av verksamheten... 3 Organisationsplan... 3 Vision och uppdrag... 3 2 Del II... 6 Strategisk plan...

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Rapportutkast 2013-12-03 VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Henrik Natt och Dag Anders Pettersson Karl Alfredsson Per Ahrenberg Firma/Regnr/VAT no. Adress/Adress Telefon/Telephone

Läs mer