Relevanta framtidsfrågor i sammanfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Relevanta framtidsfrågor i sammanfattning"

Transkript

1 Relevanta framtidsfrågor i sammanfattning Utredning av Naturbruksförvaltningen 2013 Naturbrukskansliet Beställare: Regionutvecklingsnämnden (RUN) och Naturbruksstyrelsen (NS) Utförare: Naturbrukskansliet

2 Förord Utredningen som beställts av Regionutvecklingsnämnden och Naturbruksstyrelsen har gjorts av Naturbrukskansliets medarbetare med stöd av rektorer och medarbetare på respektive skola under perioden februari-maj Arbetet har präglats av en snäv tidsram, som vid ett par tillfällen ytterligare förkortats, ett stort engagemang i organisationen och en stark vilja att tillsammans utvecklas till skarpa kompetenscentra som på olika sätt stödjer de gröna näringarnas utveckling och tillväxt. Utredningen visar en verksamhet med lång tradition och rik historia, medarbetare med ett stort engagemang för sitt arbete och med kompetens att möta elever på ett varmt och gott sätt, ett offensivt miljö- och energieffektiviseringsarbete och mycket nöjda elever som trivs och utvecklas till kompetenta unga vuxna med framtidstro. Utredningen tar dock inte sin utgångspunkt i detta, utan i relevanta framtidsfrågor och utmaningar. Utredningen visar att Naturbruksförvaltningen är en organisation som står i behov av stora interna förändringar för att på ett ändamålsenligt sätt kunna möta elevernas och den snabbt föränderliga omvärldens behov inom ramen för sina förutsättningar. Verksamheten står inför flera tuffa utmaningar i form av hård konkurrens, sjunkande elevkullar, anläggningar med stort underhållsbehov, interna modeller för hyra och regiongemensamma kostnader samt en näring i snabb förändring. Förändring i skollag ställer högre krav på lärarbehörigheten och skapar nya förutsättningar för särskolan. Samtidigt är behovet av arbetskraft i flera näringsgrenar stort och attraktiviteten hos utbildningar inom dessa grenar förhållandevis låg. Naturbruksförvaltningen behöver, för att axla uppdraget och utveckla verksamheterna till tydliga kompetenscentra för näringslivet, genomföra en strategisk omvärldsanalys med en ingående intressentanalys och inventering av de gröna näringarnas stöd-, utbildnings-, inspirations- och nätverksbehov. Utifrån detta behövs en fördjupad analys över vilka insatser som krävs av verksamheten för att tydligare kunna stimulera, stödja och driva de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Utredningen visar också att naturbruksförvaltningen har förutsättningar att öka marknadsandelarna genom en strategisk satsning på utbildningarnas/tjänstens innehåll, utförande, presentation och genomförande. Organisationen behöver utveckla: tydligt profilerade skolor, attraktiva och moderna lokaler, digital teknikutveckling i framkant, en långtgången samverkan mellan skolorna och med de gröna näringarna, en harmonisering av lednings-, administrations- och organisatoriska resurser samt införa ett processorienterat kvalitetsarbete. Naturbruksförvaltningen behöver också med stöd av regionen och näringen arbeta strategiskt på att höja naturbruksutbildningarnas och de gröna näringarnas status. Förvaltningen behöver internt samlas kring en vision och gemensamma VAD-mål för att gemensamt förbättra elevernas resultat, genomströmningshastighet och skapa en vi-känsla inom förvaltningen. Vi-känslan är central för att samverkan mellan skolorna ska fungera och för att förvaltningen ska kunna samlas kring ett varumärke/varumärken och en mer enhetlig vässad marknadsföring, webb och grafisk profil. Skövde Kristina Athlei Förvaltningschef 2

3 1.0 Bakgrund Inom ramen för Naturbruksförvaltningens verksamhet drivs naturbruksskolor (Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp/Sparresäter) och Biologiska Yrkeshögskolan (BYS). På skolorna bedrivs naturbruksutbildning inom ungdomsgymnasiet, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen samt yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar. Skolorna ska enligt uppdraget möta de gröna näringarnas behov av kompetensförsörjning på kort och lång sikt, vara en motor när det gäller de gröna näringarnas utveckling och tillväxt samt vara ett stöd för regionens hållbara utveckling. Naturbrukskansliet stödjer naturbruksstyrelsen i sitt huvudmannaskap och ansvarar dels för samordningen av skolorna och dels för att verksamheten levererar, når målen och utvecklas i enlighet med uppdrag, lagar, avtal och de gröna näringarnas behov samt gör det inom ramarna för befintliga förutsättningar. Naturbruksförvaltningen är landets största huvudman för naturbruksutbildningar på gymnasienivå. Naturbruksförvaltningen och dess skolor står inför flera stora utmaningar i form av sjunkande elevkullar, lägre andel elever som söker sig till gymnasieskolans yrkesprogram efter gymnasiereformen 2011 (GY11) och ekonomin som en konsekvens av dessa förändringar. Med anledning av detta har regionutvecklingsnämnden (RUN) och naturbruksstyrelsen (NS) beställt en fördjupad översyn av relevanta framtidsfrågor inför budgetprocessen Detta uppdrag har som övergripande syfte att tillvarata den struktur och kompetens som finns på skolorna för att kunna växla upp dem till tydligare kunskaps- och kompetenscentrum för de gröna näringarna, motorer för näringarnas tillväxt och utveckling samt vidareutveckla arbetet med hållbar utveckling i regionen. I översynen ska verksamheten genomlysas utifrån följande perspektiv: 1. En nulägesanalys av verksamheterna i förhållande till uppdraget från RUN och i den analysen synliggöra vad som krävs för att klara hela uppdraget. 2. En utredning av förutsättningarna för att fortsätta driva verksamhet på Dingle. Skolan har brottats med ekonomiska underskott under flera år och har drabbats svårt av sjunkande elevantal och konsekvenser av GY Utreda möjligheten att spetsa varje skola inom något eller några områden för att bli spetskompetenta och på så sätt bättre möta kompetensutvecklingsbehovet inom de gröna näringarna i regionen. 4. Utreda en sammanslagning av skolorna till tre skolor som har ett par skolanläggningar var till sitt förfogande. Inom ramen för uppdraget ska även en ökad samordning mellan skolorna beaktas. I slutet av mars var den första delen av utredningen klar i form av ett mycket omfattande arbetsmaterial. Det presenterades i form av kapitlet Sammanfattning och slutsats för naturbruksstyrelsen och RUN:s presidium. Föreliggande utredning presenterar en omarbetad och förkortad version av arbetsmaterialet. 3

4 2.0 Nuläge Relevanta framtidsfrågor för Naturbruksförvaltningen är ett antal utmaningar som verksamheten står inför. Dessa kan sammanfattas i: elevantal på ungdomsgymnasiet, finansiering av vuxenutbildningen, förvaltningens roll som motor för de gröna näringarnas utveckling och tillväxt, interna processer, externa processer, infrastruktur på förvaltningens anläggningar, näringslivets behov och slutligen hur verksamheten ska organiseras. En annan strategiskt viktig process som pågår är förhandlingen kring avtalet med de 49 kommunerna. En utgångspunkt i detta är vilken roll förvaltningens utbildnings- och kompetenscentra ska ha i de gröna näringarnas tillväxt och utveckling i regionen. Flera frågor behöver lösas i avtalet såsom finansieringen av: vuxenutbildningen för att möjliggöra ett mer proaktivt arbete med dessa utbildningar; naturbrukselever som söker sig till skolor utanför regionen. 3.0 Ungdomsgymnasiet Den stora utmaningen för skolorna är det sjunkande elevantalet. Gymnasiet är landets tredje mest konkurrensutsatta verksamhet. Antalet skolor med naturbruksprogrammet har ökat med 70 procent under den senaste 10-årsperioden. För att förvaltningen ska kunna erbjuda stöd för näringens utveckling och tillväxt i form av kompetenta medarbetare krävs förutsättningar att hävda skolornas attraktivitet och status gentemot konkurrerande skolor. Sökbilden till Naturbruksförvaltningens skolor varierar, vissa har ett större upptagningsområde är andra. Bilden skiljer sig ännu mer mellan inriktningar än mellan skolorna. Generellt kan sägas att Dingle och Strömma har ett lokalt rekryteringsområde, med undantag för djurvårds- och hundutgångarna som rekryterar huvudsakligen från Göteborg. Övriga skolor har ett betydligt vidare rekryteringsområde. Undersökningar visar att elevers val till naturbruksprogrammet är signifikant mer beroende av rätt profil på skolan, moderna lokaler, utbildningens status hos näringen och intrycket vid besök på skolan. Naturbrukselever baserar valet i högre grad än andra på information om skolan i fler kanaler, vad före detta elever tycker om utbildningen och det är centralt att utbildningen håller en hög kvalitet. Lokalerna behöver därför upplevas som fräscha och den tekniska nivån ska vara avancerad. Miljön ska spegla en modern, attraktiv och kvalitativ verksamhet. Skolor med en stark attraktionskraft och rekrytering från hela landet präglas i hög grad av en tydlig profil, spetskompetens och en stark näringslivssamverkan. Detta måste naturbruksförvaltningen lära av. Inte bara konkurrensen från friskolor är tuff, utan även intern konkurrens i form av kommuner inom samverkansområdet som i strid med avtalet etablerar utbildningar inom naturbrukssektorn, innebär att förvaltningen tappar marknadsandelar. Både utbildningarnas, skolornas och de gröna näringarnas status behöver höjas och möjligheten att läsa in högskolebehörigheten måste tydligare lyftas fram. 4.0 Vuxenutbildningen och rollen som motor för utveckling och tillväxt För att vässa vuxenutbildningen behöver en omfattande omvärldsanalys och behovsinventering göras för att bättre fånga upp behov på kort och lång sikt och utbilda vuxna mer strategiskt. Flera av skolorna behöver växla upp sitt arbete med vuxenutbildningen och organisationen behöver ses över och få en bättre samordning. Dessutom måste finansieringen lösas. Kommunerna har ofta svårt att prioritera förvaltningens vuxenutbildningar och många elever som söker vuxenutbildningar på skolorna får därför avslag av hemkommunen. 4

5 Vuxenutbildningens krav på flexibilitet i tid, rum, form och tempo innebär att skolorna behöver utveckla digitala lärformer i ökad utsträckning. En ökad digitalisering av lärprocesserna möjliggör också att enskilda elever/näringsidkare kan få tillgång till utbildning de behöver när de behöver det utan att det innebär så stora utmaningar från verksamheternas sida. De vuxenelever och studerande som läser på förvaltningens skolor är mycket nöjda och har i hög utsträckning jobb direkt efter utbildningen. När det gäller att fungera som motor för utveckling och tillväxt av de gröna näringarna har verksamheten en stor potential och goda förutsättningar att utvecklas. För att erövra rollen som mötesplats, mäklare och motor för den regionala utvecklingen och tillväxten av de gröna näringarna behöver verksamheten arbeta med omvärldsbevakning, behovsinventering och identifiering av vilka aktörer som utgör marknaden. En inventering av de gröna näringarnas stöd-, utbildnings-, inspirations- och nätverksbehov behöver göras. Utifrån detta behöver förvaltningen fördjupa analysen över vilka insatser som krävs av verksamheten för att tydligare kunna stimulera, stödja och driva de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. 5.0 Interna processer Arbete pågår med att införa en processorganisation inom förvaltningen där huvudprocessen definierats till: Lärande och motor i utveckling av de gröna näringarna. Parallellt pågår ett gemensamt visions- och målformuleringsarbete där förvaltningen formulerat den gemensamma visionen: Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet Förvaltningsledningen håller tillsammans med rektorerna på att identifiera ledningsprocesser och stödprocesser för verksamheten. I syfte att möjliggöra en större samverkan mellan skolorna, elevoch lärarutbyte arbetar förvaltningen på att harmonisera organisation, ledning samt administrationerna på skolorna. De organisatoriska förutsättningarna såsom schemaläggning, digitala lärmiljöer och strategisk kompetensutveckling samordnas. Verksamheten har tagit ett strategiskt beslut om lärarbehörighet och kommer att arbeta vidare med frågan med målet att nå full behörighet. En skola kräver en viss bemanning oavsett storlek och driftanläggning och djur måste skötas oberoende av elevantal. Kombinationen av för få elever och drifttunga anläggningar gör att förvaltningen får en mycket tuff ekonomisk situation. Verksamheten arbetar på att anpassa sig efter de ekonomiska ramarna och ett omfattande omställningsarbete pågår. 6.0 Externa processer Det finns ett flertal externa processer som förvaltningen behöver koncentrera sig på framöver. Dessa kan sammanfattas i: samverkan med näringen, samverkan med andra aktörer samt marknadskommunikation och marknadsföring. En process som syftar till att skapa en gemensam struktur för strategisk samverkan kring APL inom förvaltningen och tillsammans med branschen har inletts. Arbetet skulle kunna utvecklas i enlighet med modellen för Teknikcollege i form av ett Naturbrukscollege. En ambition finns att knyta forskningskompetens till skolorna i ökad omfattning framöver och att stärka skolornas roll som forsknings- och försöksanläggningar. En ökad samverkan med andra utbildnings- och forskningsorganisationer när det gäller byggnationer och andra investeringar kan också leda till en mer kostnadseffektiv verksamhet. Marknadsföring och marknadskommunikation behöver vässas och bli en tydlig och trovärdig spegling av förvaltningens varumärke/varumärken. 5

6 7.0 Infrastruktur på förvaltningens anläggningar Naturbruksförvaltningen bedriver utbildnings- och näringsstödjande verksamhet på anläggningar som är väl spridda i regionen. De fysiska förutsättningarna i form av skoljordbruk och skollokaler är goda men anläggningar och övriga lokaler är dåligt underhållna och i stort behov av renovering, i synnerhet om de ska vara attraktiva ur ett elevperspektiv och anpassade för lärande. Den externa utredare som haft i uppdrag att undersöka en optimal infrastruktur för naturbruksförvaltningens skolor, föreslår en minskning av antalet skolor till tre stycken i regionen. Det relativt låga antalet sökanden per inriktning och skola gör att ett fördjupat resonemang kring hur många skolor som är rimliga i regionen är på sin plats. Sett till nuvarande söktal finns det mycket som talar för att antalet skolor inom några år bör minskas. Samtidigt skulle skolorna, utifrån nuvarande elevantal, behöva utöka elevvolymen med 160 procent för att möta näringens årliga behov av nya medarbetare inom lantbruk och skog. Naturbruksförvaltningens marknadsandel på 1,9 procent ligger drygt en procentenhet under riksgenomsnittet för naturbruksutbildningar. Det finns därmed en stor potential att öka antalet elever, vilket också skulle ge näringen förutsättningar för utveckling och tillväxt. Detta kräver dock stora satsningar. Underhållsbehovet på skolorna är mycket stort och eftersatt sedan många år. Skolorna ger i delar ett slitet intryck. Det är av stor vikt att omedelbara åtgärder sätts in för att skolorna ska ge en bild av och fungera som ett modernt utbildningscentra. Skolmiljöerna behöver stödja lärandeprocesserna och utgöra en attraktiv miljö för ungdomar och näringsliv. Internaten har en stor betydelse ur attraktionssynpunkt. Det är därför av största vikt att de är i god kondition och i tillräckligt antal, liksom att entréer och lärandemiljöer upplevs fräscha och attraktiva. Utifrån elevernas sökbild och för att skapa en rekryteringsbas i Göteborg ser förvaltningen att det vore intressant att undersöka förutsättningarna för en stadsnära skola. 8.0 Näringslivets behov Den gröna sektorn omfattar allt från odling av växter, djurproduktion, arbete i skog och skötsel av utomhusmiljöer till vidareförädling av livsmedel, energi, vård och träning av djur, jakt och naturguidning. Näringar med stora behov av arbetskraft är: skogsnäringen som behöver skogsmaskinförare och skogsvårdare; jordbruksnäringen som behöver specialister på grund av storleksrationaliseringen, fler företagare inom entreprenadsidan samt fler entreprenörer som arbetar diversifierat med turism, småskalig livsmedelsförädling och energiproduktion; fiskerinäringen som har ett stort behov av arbetskraft både inom fisket, fiskodling och förädlingsprocesserna; hästnäringen som behöver fler hovslagare, körentreprenörer, tränare, ridlärare och unghästutbildare; trädgårdsnäringen som behöver fler trädgårdsanläggare, grönytearbetare, arbetsledare och egenföretagare i form av småskaliga livsmedelsföretagare. Förutom medarbetare inom ovan nämnda yrkeskategorier behöver ökat fokus läggas på utbildning i företagande och entreprenörskap. 9.0 Hur verksamheten ska organiseras Verksamheten behöver organiseras för att möta ovanstående behov och utmaningar. I utredningen ska fyra perspektiv belysas: 1. En nulägesanalys av verksamheterna i förhållande till uppdraget från RUN och i den analysen synliggöra vad som krävs för att klara hela uppdraget. 6

7 2. En utredning av förutsättningarna för att fortsätta driva verksamhet på Dingle. Skolan har brottats med ekonomiska underskott under flera år och har drabbats svårt av sjunkande elevantal och konsekvenser av GY Utreda möjligheten att spetsa varje skola inom något eller några områden för att bli spetskompetenta och på så sätt bättre möta kompetensutvecklingsbehovet inom de gröna näringarna i regionen. 4. Utreda en sammanslagning av skolorna till tre skolor som har ett par skolanläggningar var till sitt förfogande. Nulägesanalysen (Bas) visar att det krävs en bred satsning på samtliga skolor för att driva dem vidare i den form de finns idag. Spåret medför högre kostnader än övriga och kräver förutom stora underhålls- och investeringsanslag också markant ökade driftanslag. När det gäller Dingle bedömer förvaltningen att skolan har förutsättningar att drivas vidare i och med det tuffa omställningsarbetet som pågår under våren. En spetsorganisation som väger samman näringslivets behov med elevernas sökbeteende ser ut att ge de fördelar som verksamheten behöver för att kunna utvecklas vidare med samtliga skolor kvar. En sammanslagning av skolorna till tre skolor (kluster) erbjuder få möjligheter som inte går att skapa i dagens organisation, samtidigt som kluster skulle skapa en mer komplicerad och byråkratisk organisation. Först när skolorna samverkar så nära att tre skolor i praktiken försvinner och anläggningar säljs ses tydliga vinster. En sammanställning av konsekvenserna av de olika spåren. Observera Dingle-spåret som inte tar fasta på något annat än konsekvenser för Dingle. Spår: Kostnad för underhåll (fastighet) Investeringsmedel (fastighet, utrustning, upprustning) Bas-spåret 102 mnkr 112 mnkr 20,7 mnkr Dingle Ökade årliga driftskostnader (inkl. avskrivning och hyra) -7,7 mnkr Spets 95 mnkr 71 mnkr 6,0 mnkr Kluster 95 mnkr 87 mnkr 8,6 mnkr 10.0 Sammanfattande slutsats Naturbruksförvaltningen driver idag sex gymnasieskolor (Uddetorp och Sparresäter sammanslagna) och BYS. Med dagens elevantal och tunga driftkostnader är det för många gymnasieskolor. Görs inget kommer troligen någon eller några av skolorna att självdö inom några år, vilket även gäller för klusteralternativet. Regionen står inför ett vägval: 1. Antingen dra ner på antalet skolor med målet att få några (3-4) starka skolor rustade inför framtiden. (Modellskola eller klusterspåret på några års sikt.) 2. Eller satsa på att ge skolorna de förutsättningar de behöver för att bli moderna, attraktiva och anpassade för den verksamhet som ska bedrivas i syfte att växa för att möta näringens behov. (Utgå från nuläget och spetsspåret.) Skolorna har en stor utvecklingspotential. Näringens behov överskrider vida det antal elever som utbildas idag och skolornas marknadsandel ligger under det nationella snittet. 7

8 Oavsett väg behöver verksamheten förändras internt för att skapa bättre förutsättningar för samarbete, samverkan och en mer effektiv organisation. Fokus behöver i högre utsträckning ligga på huvudprocessen/huvuduppdraget, dvs eleverna/kundnyttan. För detta finns en plan och arbetet är påbörjat. Skolornas driftanläggningar är primärt en resurs för elevernas lärande liksom för forsknings- och försöksverksamhet. För att alla elever ska få förutsättningar att nå målen i skollagen behöver produktionen komma i andra hand. För att naturbruksskolorna ska bli mer attraktiva för elever och för näringen behöver skolorna profileras tydligare, bli spetskompetenta inom sina områden, upplevas som moderna samt erbjuda högre kvalitet i lärandet både avseende pedagogik, metod och praktik. En offensiv samverkan med näringsliv och forskning till naturbrukscollege enligt modellen för teknikcollege utvecklas och spetsar på så sätt det arbetsplatsförlagda lärandet och kopplingen till branschen. Det kommer att höja statusen på utbildningarna och erbjuda företagen framtida arbetskraft med rätt kvaliteter i sitt kunnande. Förvaltningen systematiserar samverkan med andra aktörer inom de gröna näringarna och upplåter i än högre grad anläggningarna för olika typer av forsknings- och försöksverksamhet. Genom att eleverna får ta del av de projekt som pågår får de en inblick i de gröna näringarnas framtida utveckling och får en vana av att förhålla sig till nya rön. Skolorna utvecklas till skarpa kompetenscentra som genom att fungera som mötesplats, mäklare och motor tydligare kan stimulera, stödja och driva de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. En spetsorganisation ger större möjlighet att profilera skolorna och det blir tydligare vart satsningar ska styras. Samverkan mellan samtliga skolor ger bättre möjligheter att ta tillvara kompetenser och ger eleverna högre kvalitet i lärandet. En stark profilering, goda resultat och hög status ökar skolornas attraktivitet för eleverna och näringen. Förutsättningarna för en stadsnära skola undersöks vidare. För att klara detta behövs 95 mnkr för underhåll och moderniseringar fördelade på tre år, 71 mnkr i fastighets och utrustningsinvesteringar (att förvaltningen får behålla ackumulerat investeringsutrymme) samt 6,0 mnkr i ökade driftanslag årligen. 8

Rektorsgruppen 2014-08-28

Rektorsgruppen 2014-08-28 Rektorsgruppen 2014-08-28 1400 1200 1000 Elevutveckling gymnasiet 09-14 (2014 preliminärt!!) Förlorade intäkter: 1 elev 76,8 tkr 10 elever 768 tkr 100 elever 7680 tkr 365 elever 28 051 tkr 800 600 400

Läs mer

Förändringsprocess Naturbruksförvaltningen 2013-2016

Förändringsprocess Naturbruksförvaltningen 2013-2016 Förändringsprocess Naturbruksförvaltningen 2013-2016 Förändringsarbete 2013-2014 Vad styr vår verksamhet? Uppdrag: -Årligt uppdrag från RUN -Uppdrag från VGR centralt -Uppdrag från Naturbruksstyrelsen

Läs mer

Detaljbudget 2016 Naturbruksstyrelsen

Detaljbudget 2016 Naturbruksstyrelsen Sida 1(12) Detaljbudget 2016 Naturbruksstyrelsen 1. Sammanfattning De övergripande mål som Naturbruksstyrelsen (NS) arbetar för grundas på regionfullmäktiges mål och fokusområden, strategi 2020 samt de

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR EXCELLENTA SKOLOR 2016

HANDLINGSPLAN FÖR EXCELLENTA SKOLOR 2016 HANDLINGSPLAN FÖR EXCELLENTA SKOLOR 2016 SAMMANFATTNING Med start den 26 februari tog ett omfattande förändringsarbete av Naturbruksförvaltningen sin början. Samtliga ledningsgrupper, kansliet och de fackliga

Läs mer

Naturbruksförvaltningens vision är: "Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet".

Naturbruksförvaltningens vision är: Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet. Sida 1(14) Detaljbudget 2014 Naturbruksstyrelsen 1. Sammanfattning Naturbruksförvaltningens vision är: "Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet". Som landets största

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Ledamot med förhinder meddelar detta till Naturbrukskansliet Telefon , mail

Ledamot med förhinder meddelar detta till Naturbrukskansliet Telefon , mail KALLELSE Naturbrukskansliet Handläggare Datum Anneli Ekh 2013-09-05 Naturbruksstyrelsens ledamöter Sammanträde med naturbruksstyrelsen Tid: Onsdagen den 18 september kl 09.30 ca 16.00 enligt program nedan

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Kriterier för Teknikcollege 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden DIARIENUMMER UN 2016.040 VALLENTUNA GYMNASIUM IT-plan 2017-2020 Antagen av utbildningsnämnden 2016-12-08 87 IT-plan 2017-2020 Innehåll IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020... 1 1 Inledande ord... 1 2

Läs mer

Utredning för långsiktigt hållbar naturbruksorganisation

Utredning för långsiktigt hållbar naturbruksorganisation Utredning för långsiktigt hållbar naturbruksorganisation Tjänsteförslag från Koncernstab regional utveckling och Naturbrukskansliet Utredningen presenteras i sin helhet tisdagen den 18 augusti 2015 kl.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Viktiga händelser i verksamheten... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld IT-strategi för bättre lärande Utveckling & Lärande Värdegrund Kompetens & Omvärld PYSSLINGEN SKOLORS IT-STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE 2016 1 BAKGRUND Den svenska skolan och även Pysslingen Skolor står inför

Läs mer

Gymnasieplan Skurups kommun

Gymnasieplan Skurups kommun 1 Gymnasieplan Skurups kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-12-13 312 2 Gymnasieplan Gymnasieplanen anger Skurup kommuns målsättning och ambitioner för den gymnasiala utbildningen, gymnasiesärskolan

Läs mer

Utredning för långsiktigt hållbar naturbruksorganisation. Tjänsteförslag från Koncernstab regional utveckling och Naturbrukskansliet

Utredning för långsiktigt hållbar naturbruksorganisation. Tjänsteförslag från Koncernstab regional utveckling och Naturbrukskansliet Utredning för långsiktigt hållbar naturbruksorganisation Tjänsteförslag från Koncernstab regional utveckling och Naturbrukskansliet Innehållsförteckning Sammanfattning... 8 Uppdrag och genomförande...

Läs mer

ersättare för Christin Slättmyr (s)

ersättare för Christin Slättmyr (s) Protokoll Sammanträde: Naturbruksstyrelsen Tid: Torsdagen den 1 december 2011 kl 09.30 16.00 Plats: Naturbruksgymnasiet Dingle, Dingle ande Rune Hegland (mp), ordförande Christer Eliasson (c), vice ordförande

Läs mer

Region Hallands naturbruksgymnasier, Nutid och framtid - frågor och svar

Region Hallands naturbruksgymnasier, Nutid och framtid - frågor och svar 1(6) 2014-03-04 Region Hallands naturbruksgymnasier, Nutid och framtid - frågor och svar Bakgrund Vilka skolor äger Region Halland? Region Halland äger och driver fyra skolor, varav två är naturbruksgymnasierna

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

örighet och särskild behörighet genom tillval.

örighet och särskild behörighet genom tillval. örighet och särskild behörighet genom tillval. Utbildningskatalog 2013-2014 Hästskötare Djurskötare - lantbruksdjur Djurskötare - djurparksdjur Arbete med hundar Djurvårdare - djursjukvård Djurvårdare

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-01 80 IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020 (UN 2016.040) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Jobben är vår viktigaste fråga

Jobben är vår viktigaste fråga Jobben är vår viktigaste fråga Vår politik gör skillnad Jobb och framtidstro! Socialdemokraterna i Olofström har genom en framsynt politik lagt grunden till den positiva utveckling vi idag har i kommunen.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Läsåret 2016-17 PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Bakgrund Den svenska skolan och även Pysslingens skolor står inför stora utmaningar. Alla elever når inte skolans mål och skillnaderna är många

Läs mer

Förbättrade tillväxtförutsättningar för Jämtland

Förbättrade tillväxtförutsättningar för Jämtland Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2985 av Per Åsling (C) Förbättrade tillväxtförutsättningar för Jämtland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Bioenergi framtidens väg

Bioenergi framtidens väg Bioenergi framtidens väg 1. Bakgrund 2. Målformulering 3. Avvägningar 4. När kan vi starta? 5. Hur bygger vi utbildning? 6. Kurser som skapar profil 7. Nya kurser 8. Förberedelser 9. Startskedet 10. Visionen

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Utbildning Skaraborg februari 2016

Utbildning Skaraborg februari 2016 www.pwc.se Agenda Uppdraget Rekommendationer Möjliga vägar till förändring 2 Uppdraget Målet med utbildning Skaraborg är: att ge invånarna i Skaraborg en kvalitativt god utbildning, som gör Skaraborg till

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (15) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde Gymnasieskola... 3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2011-03-16 Handläggare: Kristina Pesula Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har ansvaret

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders

LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders ..fenomenet Lärcentra..i ett evolutionsperspektiv .. Anders erfarenheter Butiksbiträde jourbutiker Fastighetsskötare/rörmokare Bild/medielärare/projektledare

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post

Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post Lokalt VO-College Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post kerstin.persson@sydgym.se Styrgruppens ordförande Kristina Privér

Läs mer

Kulturpolitik för hela landet

Kulturpolitik för hela landet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) Kulturpolitik för hela landet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

NYHETSBREV nr 23 2013

NYHETSBREV nr 23 2013 1 (7) Januari 2013 NYHETSBREV nr 23 2013 Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som utkommer ca två gånger per år. Läs mer på Gröna Jobb Allmänt Året har precis börjat. Vi lägger 2012 till handlingarna och sammanfattar

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 1(6) Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 Ersätter programmet för utveckling av elektroniska tjänster 2004-03-01 39 Fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-15 214 2(6) Program

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUN 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Plan/Program Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Näringslivskontor Kommunstyrelsen Sid 1 Näringslivspolitiskt program 2013-2018 Sid 2 Vision 2020 Bollnäs, möjligheternas kommun, har en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Barn och Utbildning Per Jönsson. Mål för Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden 2015-201. GoV.2015.

ESLÖVS KOMMUN. Barn och Utbildning Per Jönsson. Mål för Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden 2015-201. GoV.2015. ESLÖVS KOMMUN GoV.2015.0154-2 2015-05-06 Barn och Utbildning Per Jönsson Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Mål för Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden 2015-201 Ärendebeskrivning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Tryggar branschens framtid

Tryggar branschens framtid Tryggar branschens framtid FU är en ideell förening som finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter Arbetsgivarna Arbetstagarna Våra viktigaste kärnfrågor Kompetensförsörjning för branschen

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör?

Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Varför vill Teknikföretag att Felix stör en ingenjör? Teknikföretag är Sveriges viktigaste företag för tillväxt, sysselsättning, utveckling, export och därmed för välfärden. Det finns en stark koppling

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Ge oss lärare mer tid. En undersökning om yrkeslärarnas syn på APL i gymnasieskolan

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Ge oss lärare mer tid. En undersökning om yrkeslärarnas syn på APL i gymnasieskolan RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Ge oss lärare mer tid En undersökning om yrkeslärarnas syn på APL i gymnasieskolan Innehåll Förord... 4 Sammanfattning och slutsatser... 5 Undersökning... 7 Yrkeslärarnas

Läs mer

REMISSVAR angående Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola.

REMISSVAR angående Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. 1 Till Utbildningsdepartementet 2008-08-07 REMISSVAR angående Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola. Dnr: U 2008:2521/G. SeFF, Sveriges FisketurismFöretagare, är en branschorganisation för företag

Läs mer

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Innehållsdeklaration Catrin Ditz arbetar som CIO i Uppsala kommun och har fått utmärkelsen årets

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Delårsrapport mars 2014 Naturbruksstyrelsen. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten

Delårsrapport mars 2014 Naturbruksstyrelsen. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten Sida 1(13) Delårsrapport mars 2014 Naturbruksstyrelsen 1. Sammanfattning Naturbruksförvaltningen har under årets första månader arbetat med ett intensivt omställningsarbete för att: - anpassa verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2013 Naturbruksstyrelsen. 1. Sammanfattning och slutsats. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag. Sida 1(21)

Årsredovisning 2013 Naturbruksstyrelsen. 1. Sammanfattning och slutsats. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag. Sida 1(21) Sida 1(21) Årsredovisning 2013 Naturbruksstyrelsen 1. Sammanfattning och slutsats Året har präglats av den omfattande utredning av "relevanta framtidsfrågor" som verksamheten och dess framtida utveckling

Läs mer

Innehåll. 1 Vision. 1 Vad är strategin 1 Fokusområden 1 Mål 2 Nulägesanalys 3 Så når vi dit 4 Resultat

Innehåll. 1 Vision. 1 Vad är strategin 1 Fokusområden 1 Mål 2 Nulägesanalys 3 Så når vi dit 4 Resultat 2020 Sveriges Elevkårers vision är väldigt tydlig det ska finnas en framgångsrik elevkår på varje gymnasieskola i Sverige. Formuleringen är enkel, men för att nå dit krävs ett hårt arbete av alla inom

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg TEKNIKCOLLEGE Vår tradition och stolthet Skaraborg har en stark industriell tradition som befinner sig i en dynamisk utveckling. Etablerade branscher som jordbruk, livsmedel, möbelindustri och

Läs mer