Mäta över tid och visualisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mäta över tid och visualisering"

Transkript

1 Mäta över tid och visualisering Peter Kammerlind,

2 De nationella kvalitetsregistren används aktivt i mätbaserat, patientfokuserat ständigt förbättringsarbete Ett av SKL:s inriktningsmål för kvalitetsregister som kommer att följas upp och granskas efter årsskiftena 2013 och 2016

3 Kartläggning av förbättringsarbete

4 En tillspetsad sammanfattning Chefer tycker att förbättringsarbetet är positivt och fyller ett organisatoriskt behov utan att skapa konflikter i verksamheten. Drivkraften i förbättringsarbetet är personalens idéer och behov. Utifrån kommande källor till förändring så som patienter, jämförande data, ekonomi, olika policys är inte drivkrafter De områden man arbetar med att förbättra är huvudsakligen av administrativ karaktär De angreppssätt som man använder sig av för att förbättra bygger huvudsakligen på att skriva papper och prata med varandra De sammantagna resultaten anses mycket positiva, men man har ingen data för att stötta detta och man kan inte se tydliga kopplingar mellan förbättringsarbete och resultat.

5

6 The Three Faces of Performance Measurement: Improvement, Accountability and Research by Leif Solberg, Gordon Mosser and Sharon McDonald Journal on Quality Improvement vol. 23, no. 3, (March 1997), Vi inser alltmer inte bara hur väsentligt mätning är för de förbättringar vi eftersträvar utan också hur kontraproduktivt det kan vara att blanda mätning för redovisning/bedömning eller forskning med mätning för förbättring.

7 Tre aspekter av mätningar Redovisning/bedömning?

8 Aspekt Förbättring Redovisning/ bedömning Forskning Mål Förbättring av vård Jämförelser, val, försäkran, en sporre för att förändra Ny kunskap Metod: Hur synliga tester är Synliga tester Ingen test, utvärdera nuvarande prestationer Blindtest eller kontrollerade tester Bias Bias som finns som konsekvens acccepteras Mätning och justera för att minska bias Designa för att ta bort bias Urval Enbart tillräckliga data, små små urval i följd Ha med 100% tillgäng-liga, relevanta data Enbart de data som hör till caset Hypotesens flexibilitet Flexibel hypotes, förändringar samtidigt som vi lär Inga hypoteser Bestämda hypoteser Test-strategi Sekventiella tester Inga tester Ett stort test Bestämmande av om en förändring är en förbättring Styrdiagram över tid Inget fokus på förändringar Hypoteser, statistiska tester (ttest, F-test, chi två), p-värden Hur konfidentiella är insamlade data Data används endast av de som är inblandade i förändringsarbetet Data för allmänt beskådande eller för revision Forskningssubjektens identitet skyddas

9 Mäta för att leda Fem utgångspunkter Bredd Djup Förbättring Tid Visualisering

10 Bredd START Aktivitet Aktivitet Aktivitet Aktivitet Aktivitet Aktivitet Aktivitet Aktivitet SLUT Se på saker och ting ifrån olika perspektiv: Processmått Resultatmått Strukturmått Balanserade mått Värdekompass Kliniskt perspektiv: Vad är viktigt för professionen? Funktionellt perspektiv: Vad är viktigt för ditt dagliga liv? Tillfredsställelse: Vad är viktigt i vården för dig som patient? Kostnader: Vad kostar det? Vilka resurser används? Balanserat Styrkort Medborgare och kund Process och produktion Lärande och förnyelse Ekonomi

11 Mått på olika nivåer Enheter/arbetslag/team Processer Ledning Adapted from Lloyd & Nelson

12 Angående mätningar Du kan inte göda en ko genom att väga den! --Talesätt från Palestina

13 Förbättringsmodell efter T Nolan, E Deming m fl Vad vill vi åstadkomma? Mål! Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Mått! Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Idéer! PGSA-cirkeln Agera Planera Test! Studera Gör

14 dagar Tid Väntetider för återbesök hjärtpatienter 200 UCL=185, CEN=73, veckor=56 dborgare/kund Ögonkliniken Balanced ScoreCard t.o.m. september Alla processteam uppdaterat Process/produktion 0 6 veckor=42 27-aug 28-aug 28-aug 03-sep 04-sep 05-sep 05-sep 05-sep 06-sep 06-sep 07-sep 12-sep 20-sep 27-sep 01-okt 03-okt dokumentationen 28/2 Mindre än fem anmälningar per halvår till Alla processteam presenterat sina arbeten på pat.direktkanal angående bemötande APT mötande - medelbetyg i patientenkät 100% Minimum ett gemensamt möte klinikledning/processteamsansvariga -50 LCL=-39,72 issinflöde - antal remisser från distriktsläkare Positivt besked angående ombyggnation av käkkirurgen -100 Återbesöken skall ske i tid 0% Processteam äskat för 2008 års verksamhet 1/6 återbesöksdatum som får tid inom vårdgarantin Procentuellt antal genomförda medarbetarsamtal rocessteam som har uppnått sina definierade mål Minimum tre interna chefsmöten per år Planerad chefsutbildning för alla chefer ande/förnyelse Procentuellt antal individuella kompetensplaner Info på intranätet angående utvecklingsarbete 1/6 90% är varje månad inne på informationssidan

15 Anscombe s Kvartett Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3 Tabell 4 X Y X Y X Y X Y 10 8, , ,46 8 6,58 8 6,95 8 8,14 8 6,77 8 5, , , ,74 8 7,71 9 8,81 9 8,77 9 7,11 8 8, , , ,81 8 8, , ,1 14 8,84 8 7,04 6 7,74 6 6,13 6 6,08 8 5,25 4 4,26 4 3,1 4 5, , , , ,15 8 5,56 7 4,82 7 7,26 7 6,42 8 7,91 5 5,68 5 4,74 5 5,73 8 6,89 N 1 =11 μ X =9 μ Y =7.5 N 2 =11 μ X =9 μ Y =7.5 N 3 =11 μ X =9 μ Y =7.5 N 4 =11 μ X =9 μ Y =7.5 σ X =3.2 σ Y =1.9 σ X =3.2 σ Y =1.9 σ X =3.2 σ Y =1.9 σ X =3.2 σ Y =1.9

16 Anscombe s Kvartett Diagram 1 Diagram Diagram 3 Diagram F.J Anscombe, Graphs in Statistical Analysis, American Statistican, 27, Februari 1973, pp 17-21

17 v 20 v 35 antal dagar Att mäta och analysera över tid vecka antal dagar v v Väntetider sjukgymnastik vecka TEST fr o m v 26 Havregrynsgrötsfrukost HYPOTES Ökad effektivitet på dagtid ger kortare väntetid

18 v 20 v 22 v 24 v 26 v 28 v 30 v 32 v 34 antal dagar Att mäta och analysera över tid vecka v 20 v 21 v 22 v 23 v 24 v 25 v 26 v 27 v 28 v 29 v 30 v 31 v 32 v 33 v 34 v 35 antal dagar Väntetider sjukgymnastik vecka TEST fr o m v 26 Havregrynsgrötsfrukost HYPOTES Ökad effektivitet på dagtid ger kortare väntetid

19 Dynamisk Övre gräns Statisk tid Varje process innehåller variation: Slumpmässig variation Urskiljbar källa till variation Undre gräns Statisk

20 Två typer av variation Slumpmässig variation Den svårstyrda variation som alltid finns. Variation som kan ses som naturlig. (Common cause variation) Systematisk variation Urskiljbara (ej naturliga) källor till variation som resulterar i signifikant skillnad vid någon viss tidpunkt (Special cause variation)

21 Sekvensdiagram/ Förenklat styrdiagram (run chart), en utveckling av det enkla linjediagrammet: Det intressanta måttet Centralmått Datan, varje punkt består av ett antal mätningar Uppskattning av centrumlinje

22 En förändring- sex punkter över eller under median Trend - fem punkter i rad positivt eller negativt

23 Styrdiagram, ett mer avancerat linjediagram: Det intressanta måttet Styrgräns Centralmått Styrgräns Mätetal, varje mätetal består av en eller flera mätningar Styrgränser baserat på: Uppskattad spridning Typ av fördelning Typ I fel

24 Åtta punkter över eller under medel En enskild punkt utanför gränsvärden Trend - sex punkter i rad positivt eller negativt

25 Analys och tolkning av mätningar i förbättringsarbete Redovisa mätningar över tid Använd följande diagram, utgå från enkelhet och användbarhet Linjediagram Sekvensdiagram Styrdiagram Tolkning av förändringar och trender (15-20 observationer) För en trend behövs åtminstone 5 datapunkter För en förbättring krävs 6 eller fler datapunkter Vid färre observationer, iakttag försiktighet

26 Visualisering Resultattavlor - Lärandetavlor Att visualisera resultat att följa upp resultat att agera på resultat

27 Viktiga aspekter som förbättrar värde vid visualisering av resultat Presentationen (nära, enkelt, tydligt) Ritual (återkommande, organiserat, fastställd strategi) Dialog (engagera, motivera, kommunicera) Kritisk utvärdering (observera, tolka, förstå, analys, agera) Pedagogiskt ledarskap Källa: Erfarenheter från lärande av mätetal, pågående forskning, Bridging the Gap, Ann-Charlott Norman

28 Indikatorer - Lägesmatrisen Indikator Utveckling Måluppfyllelse Antal mättillfälle Undvikbar slutenvård Återinläggningar inom 30dagar 7 7 Olämpliga läkemedel 4 Olämpliga läkemedelskombinationer Adekvat användning av läkemedel mot psykos i SÄBO 4 4 Täckningsgrad i Svenska Palliativregistret 20 Brytpunktsamtal i Svenska Palliativregistret Äldre som fått riskbedömning i Senior alert i SÄBO Utredning med registrering i SveDem i primärvård Registrering i BPSD-registret 6

29 Mättavla Ledningskraft Resultatmått Processmått

30 Resultat patienterfarenheter Patientnöjdhet ett år efter planerad total höftprotesoperation ur Svenska höftprotesregistret, Höftispensären RMPG-ortopedi, Sydöstra sjukvårdsregionen Riket Oskarhamn Värnamo Eksjö Kalmar Jönköping * Västervik Motala Norrköping VAS 100=bästa möjliga värde Riket M Bergeling/2012

31 Resultat patienterfarenheter "Hur nöjd är med operationsresultatet" Patientupplevelse 1 år efter höftartroplastik Ortoped- och reumatologkliniken, Länssjukhuset Ryhov medel= Kvinna -30 Kvinna -39 Kvinna -43 Kvinna -29 Kvinna Man med spinal stenos, stora svårigheter att stå och gå ( läkarbesök) Kvinna med benlängds-skillnad 2 cm RA besvär flera övriga leder, Mkt aktiv man, smärtproblematik höft, Kvinna Kvinna -42 Kvinna -65 M Bergeling/2012

32

33

34

Mätningar för bättre styrning

Mätningar för bättre styrning att synliggöra och hantera variation för styrning och förbättring av offentlig verksamhet Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2013 INNOVATIONSRÅDET Rapporten finns att ladda ned gratis på Innovationsrådets

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland

Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland Att åstadkomma förändring ett ledarutvecklingsprogram i Sörmland Anita Segring ATT ÅSTADKOMMA FÖRÄNDRING Spridning av erfarenheter Testa idéer i verkligheten Samla kunskap och erfarenheter/konceptualisera

Läs mer

C6 Measures for microsystem management

C6 Measures for microsystem management C6 Measures for microsystem management Mari Bergeling-Thorell Peter Kammerlind Qulturum Measures, microsystem and management Collaborative Access Balanced Scorecard Value Compass Statistical Process Control

Läs mer

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Samtala om Vad är (kvalitets-)register inom vården/omsorgen för dig? Det var en gång.....en

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Att genomföra strategiska förbättringar

Att genomföra strategiska förbättringar Att genomföra strategiska förbättringar och åstadkomma resultat i hela systemet Författare: Thomas W. Nolan, PhD: Senior fellow, IHI Svensk bearbetning: Göran Henriks, Landstinget i Jönköpings län Rebecka

Läs mer

Arbetsgång i förbättringsarbete

Arbetsgång i förbättringsarbete Poster innehåll Vem ni är Bakgrund/problem Syfte och Mål med ert förbättringsarbete Mätningar /resultat Tester/nya arbetsätt Patient/brukarmedverkan Stöd från linjen Delaktighet på hemmaplan Arbetsgång

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

Tre år med systematiskt kvalitetsarbete i idéburen vård och social omsorg. En utvärdering av Värdeforum och Famnas kvalitetsarbete

Tre år med systematiskt kvalitetsarbete i idéburen vård och social omsorg. En utvärdering av Värdeforum och Famnas kvalitetsarbete Tre år med systematiskt kvalitetsarbete i idéburen vård och social omsorg En utvärdering av Värdeforum och Famnas kvalitetsarbete Truls Neubeck och Mattias Elg Stockholm, juni 2013 Famna, Box 16355, 103

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2008 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan andra upplagan Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister Framtagen av EyeNet Sweden 2009 på uppdrag av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister Innehåll Förord 3 Bakgrund 5 Framgångsfaktorer

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Lean Production i sjukvården

Lean Production i sjukvården Lean Production i sjukvården Faktorer som påverkar patienttillfredsställelsen och sjuksköterskans arbete FÖRFATTARE Jessika Fritzon Sofia Gundberg PROGRAM/KURS Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng

Läs mer

Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes.

Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes. Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, fax: 08-690 95 50. E-postadress: skolutveckling@fritzes.se www.skolutveckling.se Bestnr: U03:011 ISBN: 91-85128-06-6 ISSN:

Läs mer

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse OMVÅRDNAD GÄVLE Samlad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Omvårdnad Gävle 2013 2014-03-17 Lisa Hartung, MAS Britt Aspgren, MAS Patrik Bergman, kvalitetscontroller 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Systematiska jämförelser

Systematiska jämförelser Systematiska jämförelser För lärande i staten Betänkande av Benchmarkingutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:36 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106

Läs mer

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Rapport från KomHem Arbetsgrupp Kvalitetsindikatorer. Författare: Marie

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Att leda hälso- och sjukvård. En studie med 11 framgångsrika verksamhetschefer

Att leda hälso- och sjukvård. En studie med 11 framgångsrika verksamhetschefer Att leda hälso- och sjukvård En studie med 11 framgångsrika verksamhetschefer Inledning De senaste årtiondenas snabba förändringar, såväl den tekniska utvecklingen som de sociala förutsättningarna i samhället,

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer