Anteckningar från helikopterkommitténs möte 26 september 2013.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från helikopterkommitténs möte 26 september 2013."

Transkript

1 Anteckningar från helikopterkommitténs möte 26 september Närvarande: Linda Sandberg Sara Ahlin Grinde Ulf Cassel Per Grahn Fredrik Lundkvist Andreas Hjert Tor Falk Ove Sundin Thomas Järlinge Jan Bergling Anki Engström Roslagens Helikopter Jämtlandsflyg AB Skogsflyg Cassel Aero Fiskflyg Fiskflyg Norrlandsflyg Ambulans Patria Helicopters Patria Helicopters Svenska FlygBranschen Svenska FlygBranschen Information från Jan Bergling om vad SFB bl a arbetar med just nu; Swedavia, ETS, EU261, FTL, flygplatser, besvarande av många remisser. Andreas Hjert, vår representant i EHA och som även representerar EHA i EASAs FLT-arbetsgrupp, redogjorde för det arbete som pågår: regelverk för flygarbetstider för helikopterpiloter EASA-OPS regler som kan försvåra för svenska operatörer och därmed möjligheter att söka dispens EHA har genom sitt samarbete med EASA en unik ingång att påverka kommande regelverk och minimera försämringar för branschens lönsamhet och understryker vikten av vårt fortsatta engagemang i EHA Andreas bildpresentation se bilaga 1 Efter Andreas presentation så ägnades en del tid åt att diskutera vårt förhållande till Transportstyrelsen. Där framförallt de nya chockhöjda avgifterna tog mest plats men även frågor om TS bristande resurser, okoordinerade verksamhetskontroller och som många ser som ett ökande problem, nya tillstånd till tvivelaktiga operatörer, brister i tillsyn mot företag som inte följer regelverken m.m. förhållanden som i slutändan leder till snedvriden konkurrens. Efter lunch var TS representerade av Magnus Vik och Lars Haglund, inbjudna för att berätta om bland annat TS framtida finansiering med tyngdpunkt på de kraftiga avgiftshöjningar som små och medelstora företag fått under senare år. Magnus Vik informerade om att en hemställan om vissa åtgärder sänts till näringsdepartementet men kunde inte i detalj redogöra för förslagen eftersom det då ännu inte skickats till departementet. Vi kan bara hoppas att alla våra remissvar till både myndigheten och departementet samt våra möten med politiker har gjort verkan så att man förstår att den inslagna vägen med allt högre direkta avgifter håller på att radera ut svensk luftfart. Magnus Viks presentation se bilaga 2 Lars Haglund belyste andra frågor vi föranmält och en del om TS nya organisation Lars Haglunds presentation se bilaga 3 vidare om:

2 Myndigheten Lars beskrev också hur rollerna förändras mellan olika luftfartsmyndigheter i Europa. En övergång från nationella regler till mer gemensamma regler för hela unionen och för några andra länder som ansluter sig till samma regelverk. Gemensamma regler ska leda till bättre harmonisering och lika tillämpning i alla anslutna stater. Men det krävs att alla myndigheter håller samma standard för att vi inte ska få snedvriden konkurrens. I vilka avseenden kan Sverige begära undantag i EASA-OPS? På vår fråga om avsteg från EASA-OPS sa Lars att varje operatör kan ansöka om avsteg, t.ex. för att lämna helikopter med motor igång, flygning med en-motor över ogynnsam terräng och kring dangerous goods mm, till nationell myndighet. Resursbrist inom sektionen för helikopter Vi hade i vår föranmälan av frågor också tagit upp förhållandet om otillräckliga resurser vid sektionen för helikopter därför att många operatörer upplever långa handläggningstider av ärenden. TS medger att det är brist på personal, men man har rekryterat en inspektör och även pensionerade inspektörer används som konsulter. Nya tillstånd utfärdas TS har inte några möjligheter att neka tillstånd om inte de som söker har näringsförbud. Uppfyller sökande alla krav och har finansiering, så kan de inte neka tillstånd. AOC-hotell Det förekommer att AOC-ägare lånar ut sitt tillstånd till privatperson eller ny operatör som ännu inte fått sitt egna tillstånd. Ägaren av AOC bör vara väldigt försiktig med att låta någon annan vara verksam på det egna AOC:t eftersom det är AOC:et som är ansvarigt för all verksamhet som bedrivs inom ramen för AOC. Samtidigt är det svårt för nystartade bolag att skaffa ett eget AOC då det innebär höga kostnader och svårt att hitta kompetent personal. Där är det en fördel med att hjälpa varandra och även kunna dra nytta av varandras kompetens. Svartflyg TS har koncentrerat alla rapporter till en och samma person för att se vad man kan eller ska göra för att hitta några bra metoder så att man kan komma till rätta med detta problem. Information till kunder/upphandlare av tjänster att referera till information på TS hemsida. Konkurrenssnedvridande verksamhet Nuvarande luftfartslag gör det svårt för TS att utreda misstänkta brott mot flygsäkerheten. Det är svårt att bevisa att det inte är rätt flygtid som redovisas om man inte kan hämta underlag från t.ex. bränsleleverantörer. Köpa flygupplevelse? Kontrollera tillstånd!

3 Bilaga 1 EHA Aktiviteter 2013 Andreas Hjert Svenska FlygBranschens representant till EHA Helikoptersektionens årsmöte 26 e september 2013

4 Bilaga 1 Agenda Uppdrag och Mål Åstadkommanden Arbetsgruppstrukturer /Arbetsgrupper/Styrelser/Kommittéer Avslutning

5 Uppdrag och Mål Bilaga 1 Att vara rösten för den europeiska helikopterindustrin vid europeiska institutioner och på andra håll, bland annat för allmänheten. Främja helikopterindustrins (alla sektorers) intressen. Företräda helikopterindustrin som en viktig, säker och hållbar industri som är avgörande för europeiska och nationella ekonomiers framgång.

6 Uppdrag och Mål Bilaga 1 Främja en säker, effektiv och miljövänlig drift av helikoptrar i hela Europa. Främja en gynnsam och proportionerligt operativ infrastruktur för helikoptrar i Europa. Detta är enormt viktigt för en fortsatt framgångsrik expansion av industrin till gagn för alla användarna.

7 Uppdrag och Mål Bilaga 1 Genom att arbeta i samråd med myndigheterna främjas utvecklingen av ett proportionerligt regelverk för helikoptrar. Detta måste också vara lämpligt för små och medelstora operatörer och fri från olämplig byråkrati och omotiverade begränsningar.

8 Uppdrag och Mål Bilaga 1 Främja helikopterns värde som en miljömässigt acceptabel, ekonomisk multiplikator och ett vitalt säkerhets verktyg till, och för, allmänheten. Uppmuntra deltagande och stöd från tillverkningsindustrin till EHA.

9 Uppdrag och Mål Bilaga 1 Företräda och skydda den europeiska helikopterindustrin på den internationella arenan. Stödja skapandet av en global infrastruktur som gynnar en hållbar utveckling av helikoptern.

10 Uppdrag och Mål Bilaga 1 Delta i säkerhetsfrämjande initiativ som International Helicopter Safety Team (IHST) och European Helicopter Safety Team (EHEST).

11 Åstadkommanden Bilaga 1 Tack vare ansträngningarna från medlemmarna och det nära samarbetet med European Business Aviation Association (EBAA) har EHA åstadkommit bland annat: Undantag från de gemensamma och grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart för helikoptrar. Detta gör det möjligt för mindre helikopteroperatörer att, med godkännande av respektive nationell myndighet, anta alternativa och anpassade (för helikoptern och verksamheten) säkerhetsåtgärder och därmed undvika kostsamma och olämpliga begränsningar.

12 Åstadkommanden Bilaga 1 Medverkan i Single European Sky ATM Research Programme (SESAR), inklusive representation vid SJU. Har en viktig roll i utvecklingen av den nya gemensamma europeiska luftrummet. Möjliggör säkerställande av att helikopterföretagens behov tas om hand i den nya europeiska ATM infrastrukturen. Förmånstillträde till EASAs olika avdelningar. Tack vare dedikation och focus. Medverkan i EASAs arbete med att utveckla specifika Flyg- och Tjänstgöringstidsbestämmelser för helikopterverksamheter. EHA menar att reglerna under Subpart Q (flygplan) inte passar helikopteroperatörernas behov. One Size Fitts All passar inte alla.

13 Åstadkommanden Bilaga 1 Arbetar med GD Miljö vid Europeiska kommissionen För ett realistiskt ekonomiskt deltagande av helikoptrar i EU- Emissions Trading Systems (EU-ETS). Uteslutning av helikoptrar på mindre än 5,7 ton MAUW från handeln med utsläppsrätter. Användande av förenklad rapportering för operatörer som släpper ut mindre än ton CO2 per år. Detta minskar kraftigt den administrativa bördan, och kostnaderna, för majoriteten av EHAs medlemmar. Arbetar med både EG och nationella myndigheter för att utveckla enkla, icke-konkurrensutsatta, procedurer för ETS handel för små utsläppskällor.

14 Åstadkommanden Bilaga 1 Co-chair för European Helicopter Safety Implementation Team (EHSIT) Agerar också som administratör av den europeiska finansieringen. Representation i EASA Safety Standards Consultative Committee (SSCC) och i EASA Advisory Board (EAB) Gör det möjligt att aktivt delta i alla diskussioner och som ingår i utveckling av olika regelverk.

15 Technical Operational Harmonisations Committee Bilaga 1 Kommittén diskuterar inom vilka områden och frågor man bör lägga resurser på och driva. En ytterst viktig grupp att delta i om man vill påverka vad EHA tar upp. Speciellt under senaste mötet: FCL (höjning från 60 till 65 för Single-Pilot) Flyg och tjänstgöringstider HEMS and Public Interest Sites

16 ICAO Helicopter Subgroup Bilaga 1 Av speciellt intresse för oss: Electronic Flight Bags (EFB) Fatigue Management Dangerous Goods HUDs and Vision Systems Fuel Use

17 Arbetsgruppstruktur TOCH Bilaga 1 Technical Operational Harmonisations Committee (TOCH) HEMS FTL OFF-SHORE ON SHORE FCL Ad-hoc Standing SPO SESAR COPORATE AIR TAXI ICAO HSG MAINTENANCE & ENGINEERING

18 Arbetsgruppstruktur EASA Rulemaking Tasks Bilaga 1 HEMS Rulemaking Task 0325 and 0326 HEMS Performance and P.I.S. EHA Expert: Patrick Fauchére, Air Glacièrs (Schweiz) Rulemaking Task 0409 and 0410 Off-Shore Helicopter Operations EHA Expert: Tim Glaspool, Bristow (Storbritannien) Off-Shore On-Shore Rulemaking Task 0120 Ditching Occupant Survivability EHA Expert: Steve O Collard, CHC (Storbritannien) Rulemaking Task 0132 and 0515 Issue 1 Helicopter H-V Limitation EHA Expert: Jacob Bart, CHC (Storbritannien) FTL Rulemaking Task 0346 (OPS.071) CAT operations of emergency medical services (EMS) by aeroplanes and helicopters. EHA Expert: Andreas Hjert, Scandinavian MediCopter (Sverige)

19 Arbetsgruppstruktur EASA Rulemaking Tasks Bilaga 1 Task Force on Part M for General Aviation EHA Expert: Ian Robinson, Patriot Aerospace (Storbritannien) Maintenance & Engineering Rulemaking Task 0018 and 0571 Issue 1 Installations of parts and appliances that are released without an EASA Form 1 or equivalent EHA Expert: Jaco Du Toit, Bond Off-Shore (Storbritannien) EASA NPA Review Group ToR RMT.0393 & RMT.0394 (MDM.097(a)&(b)) Issue 1 'Airworthiness and operational aspects for maintenance check EHA Expert: Mark Plunkett, Bristow Helicopters (Storbritannien) Rulemaking Task 0521 and 0522 Airworthiness Review Process Issue 1 EHA Expert: Ian Robinson, Patriot Aerospace (Storbritannien) Rulemaking Task 0607 ANC/Gm Part 21 Subtask RMT 103 Issue 1 EHA Expert: Joachim Schanz: DRF (Tyskland) FCL Rulemaking Task 0188 (FCL.002) Updating EASA FCL Implementing Rules EHA Expert: Tim Rolfe, Bristow Helicopters (Storbritannien) Rulemaking Task 0256/7 PBN Operational Approvals on FCL and OPS EHA Expert: Pierluigi Parente, AgustaWestland (I) agerar som teknisk expert

20 Experter i SESAR Bilaga 1 EHA Representant Sigmund LOCKERT Kjäll Inge JASUND Philippe ROLLET Pierluigi PARENTE Bolag CHC Norway CHC Norway Eurocopter AgustaWestland

21 Bilaga 1 Experter i andra Projekt/Styrelser Arbetsgrupp/Styrelse och Kommittéer EHA Representant Bolag/Organisation Notering SSCC (EASA Safety Standard Consultative Committee) Tim GLASSPOOL Scott CARMICHAEL Peter NORTON Bristow (Storbritannien) CHC (Storbritannien) BHA (Storbritannien) Plenary and Ops subcommittee Maintenance subcommittee GA subcommittee EAB (EASA Advisory Board) Peter NORTON BHA (Storbritannien) EHEST Co-Chair (European Helicopter Safety Team) John BLACK EHOC EHSIT Co-Chair (European Helicopter Safety Implementation Team) Giulio FINI Avincis Group IS-BAO (International Standards for Business Aircraft) Patrick FAUCHERE Air Glacièrs (Schweiz) ICAO HSG (Helicopter Subgroup) Dé JANSEN CHC (Nederländerna)

22 Egen aktivitet Bilaga 1 EASA RMT.0346 EMS FTL Undvikande av Penalty för IFR flygning Undvikande av Penalty för NVG flygning Undvikande av Penalty för Illaluktande patienter Reducerad vila, under vissa förutsättning i upp till tre nätter Studie för Remote/Rural Area HEMS Operations Norrlandsflyg Ambulans och Scandinavian MediCopter

23 Egen aktivitet Bilaga 1 Occurrence Reporting CRD of NPA "Sterile Flight Deck Procedures" RMT.0454 Windshield bird strike protection RMT.0581 & RMT.0582 Loss of control prevention and recovery training Tillgänglighet på kompetenta tekniker/mekaniker

24 Avslutning Bilaga 1 Summa summarum så utförs mycket viktigt arbete och med gott resultat genom EHA. Medlemmarnas stöd till Svenska FlygBranschen och Svenska FlygBranschens stöd till EHA är viktigt. Egen erfarenhet är att reglers utformning går att påverka så länge man är väl förberedd och kommer med relevanta argument.

25 Bilaga 2 Avgifter 2014 Svenska flygbranschen Magnus Vik

26 Förutsättningar Bilaga 2 Varje produkt är ett avgiftsområde där kostnader ska budgeteras och redovisas separat, d.v.s. varje avgift är ett eget objekt i redovisningen där kostnader och intäkter ska budgeteras, redovisas och följas upp. Korssubventionering är inte tillåten Eventuella avsteg från självkostnad och full kostnadstäckning ska dokumenteras och skälen till och storleken på subventionen anges subventionen tas av anslag.

27 Förutsättningar Bilaga 2 Bättre konsekvensanalyser ska göras de ska baseras på och struktureras utifrån effekterna på respektive brukarkollektiv internationella jämförelser effekter på branschen effekter avseende tillgänglighet särskilt känsliga grupper samhällsnyttig verksamhet påverkan på konkurrenssituationen Avgifter med oklara motprestationer ska inte användas Avgiftsintäkterna ska ge ett balanserat nollresultat över en treårsperiod

28 Förutsättningar Bilaga 2 Avgifter mot intresseorganisationer bör beräknas enligt samma metodik som för övriga avgifter, och konsekvensutredningen får tydliggöra möjligheterna att ta ut avgiften Inga extra avgifter för reskostnader inrikes full ersättning för utrikesresor bör eftersträvas som restid bör den faktiska restiden användas dock max 8 timmar per person och enkel resa alla företag ska behandlas lika

29 Förutsättningar Bilaga 2 Komplexitetsfaktorer får användas men bör nyttjas sparsamt Komplexitetsfaktorerna kan används för att ta hänsyn till krav på särskilda kunskaper, särskilda erfarenheter etc. föranledda av en komplex teknisk och ekonomisk miljö. Det kan också föranledas av att en högre andel av den indirekta tiden går mot vissa kategorier Löpande timtaxa ska bara användas när resursåtgången skiljer sig mycket mellan enskilda ärenden eller om det saknas tillräcklig kunskap om resursåtgången per ärende. Inför 2014 är detta aktuellt i några fall p.g.a. nya regelverk

30 Myndighetsavgiften Bilaga 2 Regeringen skriver i budgetpropositionen 2013 avseende utgiftsområde 22, Kommunikationer, s 90: Regeringen delar Transportstyrelsens bedömning att en avveckling av myndighetsavgiften bör skjutas upp. Vidare är det regeringens bedömning att det finns anledning att återkomma till när och under vilka former en sådan avveckling kan ske. TS minskar därför takten i utfasningen i avvaktan på ytterligare direktiv, och TS bromsar därmed övergången till full kostnadstäckning via avgifter något. Ca 20 mkr återstår i dagsläget att fasa ut.

31 Avgifter 2014 Bilaga 2 Avgiftsförändringar sänkta avgifter Myndighetsavgiften sänks från 6,50 kronor per passagerare till 6 kronor per passagerare. Avgiftsförändringar höjda avgifter Höjda avgifter för luftfartygsregistret, avgifter för operativ licens, avgifter för driftstillstånd för kommersiell verksamhet, avgifter för utbildningsorganisationer, avgifter för flygplatser, flygtrafiktjänst, luftfartsskydd samt tillverkningsverkstäder.

32 Avgifter 2014 Bilaga 2 Oförändrade avgifter Registerhållningsavgiften är i princip oförändrad. Även avgifterna för luftvärdighetsbevis, driftstillstånd för kommersiell verksamhet med helikopter (enligt JAR-OPS 3) och bruksflygstillstånd, avgifterna för vissa verkstäder och luftvärdighetsorganisationer samt certifikat föreslås vara oförändrade år 2014.

33 Avgifter 2014 Bilaga 2 Kommersiella flygtransporter med flygplan (EU-OPS) För de största kommersiella bolagen som bedriver passagerartrafik, dvs. flygbolag som avreser från svenska flygplatser med luftfartyg med en maximal startmassa på 10 ton eller mer, innebär avgifterna totalt sett minskade avgiftsnivåer till myndigheten. De mindre flygbolagen kan inte ta del av sänkningen av myndighetsavgiften. De totala direkta avgifterna för de mindre flygföretagen är dock i princip oförändrade.

34 Avgifter 2014 Bilaga 2 Kommersiella flygtransporter med helikopter (JAR-OPS) För dessa bolag skulle en höjning enligt självkostnad innebära ökningar för driftstillstånd (AOC enligt JAR-OPS 3) på mellan 97 och 109 procent eller mellan och kronor. Transportstyrelsen bedömer att så kraftiga höjningar kan få alltför stora konsekvenser för helikopterföretagen och föreslår att avgifterna lämnas oförändrade år 2014.

35 Avgifter 2014 Bilaga 2 Bruksflyg För dessa bolag skulle en höjning enligt självkostnad innebära ökningar för bruksflygstillstånd på mellan 109 och 230 procent. Med anledning av de konsekvenser som dessa kraftiga höjningar skulle kunna få för bolagen beslutade TS att avgifterna lämnas oförändrade år Ballonger Årsavgifterna för tillstånd för luftballong är oförändrade. Avgiftsuttaget bedöms dock idag vara förhållandevis litet i förhållande till övriga kostnader som är förknippade med den aktuella verksamheten.

36 Avgifter 2014 Bilaga 2 Årsavgifter för flygplatser flygtrafiktjänst och flygplatsavgift Avgifterna för flertalet av flygplatserna ökar med mellan 3 och 35 procent eller med mellan och kronor. TS bedömer att avgiftsuttaget utgör en mindre andel av övriga kostnader som är förknippade med att driva en flygplats. Årsavgifter för flygplatser - flygplatsavgift Flygplatsavgifterna ökar med 4 procent eller med mellan och kronor. För helikopterflygplatser ökar avgifterna med 3 procent eller med till kronor enligt förslaget.

37 Avgifter 2014 Bilaga 2 Avgifterna för flygtrafiktjänst ökar kraftigt. Årsavgifterna för enheter som utövar flygtrafikledningstjänst (ATS) ökar med 58 procent eller med mellan och kronor. Årsavgifterna för enheter som utövar AFIS ökar med 58 procent eller med kronor. Avgiften för enheter som utövar flygbriefingtjänst (AIS) höjs med 58 procent eller kronor. Avgiften för enheter som utövar flygvädertjänst (MET) och flygräddningstjänst (SAR) ökar med 58 procent eller med respektive kronor. Avgifterna för enheter som utövar CNStjänst ökar med mellan 57 och 58 procent eller med mellan och kronor.

38 Avgifter 2014 Bilaga 2 Störst ökning i absoluta tal får enheter som utövar flygtrafikledningstjänst (ATS), för dessa ökar avgifterna med 58 procent eller kronor. Störst procentuell ökning får enheter som utövar luftrumsplanering (ASM), för dessa ökar avgifterna med 95 procent eller kronor.

39 Avgifter 2014 Bilaga 2 Årsavgifter för verkstäder och luftvärdighetsorganisationer Årsavgifterna för tillverkningsverkstäder (POA) ökar med 25 procent eller kronor. Avgiften för verkstäder med flera lokaliseringsorter minskar med 44 procent eller kronor. Avgifterna för verkstäder (del 145) är oförändrade. Avgifterna för luftvärdighetsorganisationer enligt del M kapitel G är oförändrade. Årsavgifterna för AUB är oförändrade. Avgifterna för verkstäder enligt del M kapitel F är oförändrade.

40 Avgifter 2014 Bilaga 2 Innehavare av luftfartyg Registerhållningsavgiften för luftfartygsregistret höjs till 240 kronor. De övriga avgifterna för luftfartygsregistret ökar med mellan 25 och 43 procent eller med mellan 340 och 710 kronor. Störst procentuell ökning får avgiften för interimistisk registrering. Avgifterna för inskrivningsregistret ökar med 26 procent eller med mellan och kronor. Avgifterna för luftvärdighetsövervakning är oförändrade.

41 Avgifter 2014 Bilaga 2 Personliga tillstånd Avgifterna för certifikat och auktorisationer är oförändrade. Avgiften för kända avsändare ökar med 31 procent eller 230 kronor. Även avgiften för säkerhetskontrollant ökar med 35 procent eller 90 kronor. Årsavgiften för instruktör respektive validerare ökar med 5 respektive 4 procent.

42 Avgifter 2014 Bilaga 2 Utbildningsorganisationer Under 2014 är det fortfarande möjligt att ha ett tillstånd för registrerad flygskola (RF), avgiften för detta sänks med 29 procent eller kronor kommer dock samtliga registrerade flygskolor att behöva ha ett tillstånd för ATO istället. Avgiften för icke-komplex icke-kommersiell ATO föreslås vara kronor, detta innebär att avgiften ökar med 77 procent eller kronor.

43 Avgifter 2014 Bilaga 2 Avgiften för icke-komplex kommersiell ATO är kronor medan avgiften för komplex ATO är kronor. För de tillståndshavare som idag har ett grundtillstånd för FTO innebär detta en sänkning av grundavgiften med mellan 2 och 20 procent eller med mellan och kronor, beroende på vilken sorts ATO man kategoriseras som. För de tillståndshavare som idag har ett grundtillstånd för TRTO innebär detta en ökning med mellan 30 och 60 procent, och med mellan och kronor, beroende på vilken sorts ATO man kategoriseras som.

44 Avgifter 2014 Bilaga 2 För utbildningsorganisationerna i Transportstyrelsens urval innebär avgifterna en höjning med mellan 3 och 67 procent eller med mellan och kronor. För ett företag sänks avgifterna med 8 procent eller kronor. Avgifterna ökar mest för de utbildningsanordnare som idag har ett grundtillstånd för TRTO samt har typkurser för tyngre luftfartyg och ett stort kursutbud. De utbildningsanordnare som främst har kurser för privatflygare får sänkta avgifter, exempelvis sänks avgiften för PPL-teorikurs och PPL, praktisk utbildning, med 77 respektive 76 procent. De tillståndshavare som idag har ett grundtillstånd för FTO får sänkta avgifter.

45 Avgifter 2014 Bilaga 2 Del 147-skolor Avgifterna för del 147-skolor är oförändrade Övrig avgiftsfinansierad verksamhet inom luftfarten - brukare som inte kan sorteras mot något av övriga områden enligt ovan som post- och fraktföretag samt cateringföretag Den årliga grundavgiften för fraktagenter med fraktterminal höjs med 36 procent eller kronor. Avgiften per verksamhetsort ökar med 36 procent eller kronor. Den årliga grundavgiften höjs för fraktagenter utan fraktterminal. Avgiften ökar med 36 procent eller kronor. Avgiften per verksamhetsort ökar med 9 procent eller kronor.

46 Avgifter 2014 Bilaga 2 Cateringföretag Årsavgiften för cateringföretag höjs med 36 procent eller kronor. Avgift per verksamhetsort ökar med 36 procent eller kronor. Vissa cateringföretag berörs av den nya avgiften för flera verksamhetsorter.

47 Avgifter 2014 Bilaga 2 Allmänflyget - Allmänflyget omfattar den icke-kommersiella flygverksamheten som utförs som hobby eller på ideell grund De direkta avgifter som Transportstyrelsen ålägger privatflygare är årsavgiften för pilotcertifikatet (PPL) och, om privatflygaren äger ett luftfartyg, registreringsavgift samt avgift för luftvärdighetsövervakning. Utöver detta betalar privatflygare avgifter för läkarundersökning av flygläkare och avgifter för underhåll på verkstad (Del 145) eller fortsatt luftvärdighet enligt Del M kapitel G. Det tillkommer också ev. avgifter för bränsle och försäkring (samt eventuell hangarplats) som ligger utanför TS område.

48 Avgifter 2014 Bilaga 2 Avgifterna för luftvärdighetsövervakning är oförändrade för samtliga viktklasser. Registerhållningsavgiften för luftfartygsregistret höjs från 200 till 240 kronor. De övriga avgifterna för luftfartygsregistret ökar med mellan 25 och 43 procent eller med mellan 340 och 710 kronor. Avgifterna för certifikat, för verkstäder (del 145) samt luftvärdighetsorganisationer enligt del M kapitel är oförändrade. Detta leder till att allmänflygets avgifter i princip är oförändrade vad gäller avgifternaför 2014.

49 Rapport: Insatser för att underlätta för små och Bilaga 2 medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet Rapport avseende insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet avlämnad till regeringen under mars månad Rapporten återfinns på: slag-om-avgiftslattnader.pdf

50 Rapport: Insatser för att underlätta för små och Bilaga 2 medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet Fokus: Vilka insatser myndigheten genomfört och planerar att genomföra för att underlätta för små och medelstora företag En annan fråga är om myndighetens avgifter är rimliga. Stor del av utredningen fokuserar på att utreda vilka konsekvenser TS avgiftsuttag kan ge upphov till, för att belysa inom vilka områden avgiftsuttag enligt strikt tillämpning av självkostnadsprincipen kan ge mer betydande konsekvenser. Analys av avgifter 2013 (baserad på de tillstånd som respektive organisation har) i relation till omsättning 2011 (utifrån UC:s uppgifter)

51 Rapport: Insatser för att underlätta för små och Bilaga 2 medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet Analys av respektive avgiftskollektiv Analys dels av hur stor andel av kollektivet som belastas med avgifter som motsvarar mer än 2% av omsättning, dels separata analys av enskilda organisationer där avgifterna uppgår till 4% av omsättningen eller mer

52 Rapport: Insatser för att underlätta för små och Bilaga 2 medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet I flertalet fall bedömer Transportstyrelsen att det finns möjlighet att ta hand om detta problem genom effektiviseringar. Inom några områden bedömer TS att det saknas tillräckliga möjligheter till effektiviseringar. Inte sällan är det en följd av internationella regelverk. Tre huvudsakliga områden inom vilka avgifter enligt självkostnadsprincipen skulle få större konsekvenser: kulturhistorisk verksamhet, medicinska dispenser samt kategorierna flygoperatörer respektive verkstäder inom luftfartsområdet.

53 Rapport: Insatser för att underlätta för små och Bilaga 2 medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet För flygoperatörer (JAR-OPS och Bruksflyg) och verkstäder (Underhållsverkstäder del 145, AUB, luftvärdighetsorganisationer enligt Del M kapitel F och Del M kapitel G) anser TS att fullt avgiftsuttag enligt självkostnadsprincipen kommer att få konsekvenser som riskerar att vara betydande, och kan dels leda till att företag som idag är aktiva på den svenska marknaden slås ut, dels till att företag flyttar ut till andra länder. Anslag äskas för att vidmakthålla viss subvention av prioriterade grupper, som är grupperna som utpekas ovan samt kulturhistoriskt intressanta verksamheter.

54 Bilaga 3 Branschmöte SFB, Hkp Presentatör Lars Haglund, Sektionschef Sjö- och luftfartsavdelningen Operatörsenheten Sektionen för teknisk operation

55 Transportstyrelsen Bilaga 3

56 Sjö- och luftfartsavdelningen Bilaga 3

57 Roller Bilaga 3 Myndigheten Tidigare: Nationella regler, tolkningar och tillämpningar. Idag och frammåt: Europeiska regler, tolkningar, tillämpningar, regler för myndigheten och kommissionens standardiseringsarbete.

58 Roller Bilaga 3 Myndigheten Vi har samma regelverk över hela Europa och myndigheterna förväntas därför också hålla samma standard i hela Europa. Regler för myndigheter Idag definierade som B-krav inom luftvärdighet (ARA för FCL och ARO för OPS).

59 Roller Bilaga 3 Marknaden Följa regelverket. (Hela tiden) Påverka gällande och framtida regler genom att aktivt föreslå förändringar, förbättringar. Vi är övertygade om att Svensk luftfartsindustri vinner på att ha ett gott rykte bland både allmänheten, industrin, kommissionen och hos andra myndigheter.

60 Frågor SFB Bilaga 3 I vilka avseenden kan Sverige begära undantag i EASA-OPS? Exempelvis: Att lämna rotor igång då man lämnat helikoptern. Flygning med en-motor över "hostile area. Flygning med "dangerous goods T.ex. bensin, T-sprit m.m.

61 Frågor SFB Bilaga 3 Resursbrist inom sektionen för helikopter. Vi får ofta höra att sektionen för helikopter har resursbrist och svårt hinna med alla ärenden med långa handläggningstider som följd. Flera operatörer påpekar att TS genomför inspektioner i tid och otid. Varför kan inte inspektioner genomföras samordnat för alla kompetensområde vid ett och samma besök? Medför denna resursbrist sämre flygsäkerhet i Sverige?

62 Frågor SFB Bilaga 3 Nya tillstånd utfärdas SFB har uppmärksammats på att ledningspersoner ur företag som nyligen gått i konkurs snabbt får förnyade tillstånd. Att samma personer dyker upp i nya företag gång på gång ter sig märkligt och kastar ett sken av oseriositet över branschen och skadar dess rykte. Det kan sannolikt också ha en betydande påverka på seriösa operatörers finansieringsmöjligheter. Hur tillgår lämplighetsbedömning när dessa personer söker nytt driftstillstånd?

63 Frågor SFB Bilaga 3 AOC-hotell Allt högre inträdesbarriärer och höga avgifter försvårar uppstartning av nya flygföretag. S.k. AOC-hotell är en relativt ny företeelse i branschen där en etablerad AOC-innehavare lånar ut sitt tillstånd. Det kan vara personer som på ett enkelt sätt vill starta upp en kommersiell verksamhet eller privatperson som inte vill driva eget företag. De kan på detta sätt få nytta av det etablerade bolagets kompetens och få stöd i en uppstartningsperiod. Vilka risker ser TS med denna typ av verksamhet? Finns det några fördelar? Hur påverkas TS intäkter av AOC-hotell?

64 Frågor SFB Bilaga 3 Konkurrenssnedvridande verksamhet SFB och flera av våra medlemmar har under en lång tid påpekat för myndigheten att det finns operatörer och/eller certifikatssinnehavare som bedriver konkurrenssnedvridande verksamhet. I flera fall kan man konstarea att det finns operatörer som genom att t.ex. inte logga flygtid på ett korrekt sätt kan misstänkas för att åsidosätta flygsäkerheten. De kan på detta sätt konkurrera på marknaden genom att offerera uppdrag till betydligt lägre priser än sina skötsamma konkurrenter. Anser TS att det är ett flygsäkerhetsbrott att inte på ett korrekt sätt redovisa verklig flygtid?

Transportstyrelsen 601 73 Norrköping

Transportstyrelsen 601 73 Norrköping Transportstyrelsen 601 73 Norrköping Upplands Väsby 2013-06-07 TSF 2013-66 EAA Sveriges yttrande över Transportstyrelsens remiss om avgifter inom luftfartsområdet Allmänt EAA Sverige, tidigare Experimental

Läs mer

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

Konvertering till EU certifikat

Konvertering till EU certifikat Konvertering till EU certifikat Möte för flygplatsernas ledningsfunktion Radisson Blu Arlandia Hotell 2014-03-18 19 Jörgen Andersson Disposition Bakgrund Tidplan Tillämpningsområde Möjligheter till undantag

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner och förkortningar... 1 Allmänt om

Läs mer

Mötesplats Transporter 2014. Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen

Mötesplats Transporter 2014. Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen Mötesplats Transporter 2014 Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen Svenska FlygBranschen Svenska FlygBranschen, SFB, är ett arbetsgivar- och branschförbund och ingår i TransportGruppen som är ett till

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av

Ändring av avgift för säkerhetskontroll av Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage Välkommen att ta del av remiss av förslag till ändring av avgift för säkerhetskontroll av passagerare

Läs mer

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T

LFV Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida Flygtrafiktjänsten P&T PROTOKOLL 2011-02-16 01.00 D 2011-002257 1(5) MÖTE OM HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Sandra Brantebäck, Swedavia Johan Roger, Göteborg Energi Charlotte Bergh, LFV ATS Landvetter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner och förkortningar... 1 Allmänt om

Läs mer

AOPA-S och flygplansunderhållet. Vilka problem har vi identifierat? Vad har vi gjort?

AOPA-S och flygplansunderhållet. Vilka problem har vi identifierat? Vad har vi gjort? AOPA-S och flygplansunderhållet Vilka problem har vi identifierat? Vad har vi gjort? Problem: CAMO. Dyrt, dumt och dåligt för de flesta ägare av små flygplan. Dock ingen skugga på någon CAMO-personal.

Läs mer

Frågor och svar om Transportstyrelsens avgifter inom luftfartsområdet

Frågor och svar om Transportstyrelsens avgifter inom luftfartsområdet 2015-09-24 Frågor och svar om Transportstyrelsens avgifter inom luftfartsområdet Om grunder och principer för avgiftsuttaget Varför tar Transportstyrelsen ut avgifter? Riksdag och regering har beslutat

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Utkom från trycket den 14 september 2011 LUFTFART Serie GEN Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser... 1 Tillämpningsområde... 1 Definitioner

Läs mer

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper

SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper Dokumentnummer D 2013- SATSA II Fördjupning om begränsningar och möjligheter med olika flygplatstyper RAPPORT 2013-06-03 00.01 D 2013-2(7) Revisionsteckning Rev Datum Upprättad av Information 00.01 2013-06-07

Läs mer

Uppfyllande av krav på minimibesättning vid ambulansflygning (HEMS) under mörker

Uppfyllande av krav på minimibesättning vid ambulansflygning (HEMS) under mörker Luftfartsanvisning 1 (7) Utfärdad: 10.3.2011 Träder i kraft: 18.3.2011 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 69, luftfartsföreskrift OPS M3-14, punkt 2.1, JAR-OPS 3- bestämmelserna,

Läs mer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer Missiv 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Enligt sändlista Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av luftrummet samt utformning av luftrum och flygprocedurer Bakgrund Transportstyrelsens

Läs mer

Datum Sid 1 (8) 2014-09-08 Handläggare, tfn Ert datum Er referens Martin Antvik, 070-7407069 2014-06-27 TSF 2014-28 martin.antvik@aopa.

Datum Sid 1 (8) 2014-09-08 Handläggare, tfn Ert datum Er referens Martin Antvik, 070-7407069 2014-06-27 TSF 2014-28 martin.antvik@aopa. Datum Sid 1 (8) 2014-09-08 Handläggare, tfn Ert datum Er referens Martin Antvik, 070-7407069 2014-06-27 TSF 2014-28 martin.antvik@aopa.se Transportstyrelsen E-mail: luftfart@transportstyrelsen.se 60173

Läs mer

föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänster.

föreskrifter och allmänna råd om bestämmelser för flygbriefingtjänster. Konsekvensutredning 1 (12) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Eva Noréus Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

FLYGTENDENSER 02/2014

FLYGTENDENSER 02/2014 FLYGTENDENSER S TAT I S T I K, A N A LY S O C H I N F O R M AT I O N F R Å N T R A N S P O RT S T Y R E L S E N 02/2014 TEMA UTBILDNING Den civila luftfarten består av ett antal olika segment och genom

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet TSG 2012-347 Konsekvensutredning 1(8) Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? Transportstyrelsens verksamhet rörande

Läs mer

Övrigt Från Enkätsvar AOPA AOPA-Swedens position när det gäller medical på LAPL

Övrigt Från Enkätsvar AOPA AOPA-Swedens position när det gäller medical på LAPL 1 Övrigt Från AOPA Enkätsvar Reglerna Ta bort onödiga regler, t.ex. LFS 2007:58 bilaga 1 punkt 13. Mindre detaljerade krav även inom allmänflyget vill man ha målstyrande regler Korta, koncisa och relevanta

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat;

Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat; beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 5 och 5 kap. 1 luftfartsförordningen (2010:770). TSFS 2013:16

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse

MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS. Datum för mötet Klockan Lokal Referens - kallelse PROTOKOLL 2011-05-06 01.00 D 2011-007690 1(5) MÖTESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 2 ANGÅENDE HINDER OCH PARKER AV HINDER I NÄRHETEN AV FLYGPLATS Närvarande Kaija Sterner, LFV Maria Ullvetter, LFV Nils Palmqvist,

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori

Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori Airline Transport Pilot License Trafikflygarutbildning Modulprogram för utbildning till JAA-certifikat CPL-A+IR-A SE/ME med ATPL-teori Airways Flygutbildning AB bedriver auktoriserad luftfartsutbildning

Läs mer

Proflight Nordic Utbildningar

Proflight Nordic Utbildningar Utbildningar Proflight Nordic Utbildningar... 2 PPL CPL... 2 Fjällflyg... 2 PPL-H (Private Pilot Licence)... 3 CPL-H (Comercial Pilot License)... 5 IR (Instrument rating, private)... 6 IR (Instrument rating,

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2015

Stockholm den 9 mars 2015 R-2015/0008 Stockholm den 9 mars 2015 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Internationella säkerheter

Läs mer

Insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet uppdrag 6 i TS RB 2012

Insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet uppdrag 6 i TS RB 2012 Dnr TSG 2012:123 Februari 2013 Insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet uppdrag 6 i TS RB 2012 Transportstyrelsen Ekonomi- och förvaltningsavdelningen

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-05-24 Dnr 320/2011 1 (5) Anmälande företag Braganza II AB, u.ä.t. Braathens Aviation AB, org.nr 556747-6592, Box 37, 201 20 Malmö Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt

Läs mer

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Varje kilo räknas LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Flyget och miljön Grundskollärare LFV sedan 1997 Flygledare Arlanda och Landvetter Ansvarig för miljöfrågor

Läs mer

Vår uppfattning i dessa frågor baserar vi bl.a. på Handels avhandling gällande behovet av portal samt IT kommissionens slutsatser.

Vår uppfattning i dessa frågor baserar vi bl.a. på Handels avhandling gällande behovet av portal samt IT kommissionens slutsatser. Öppet brev till BIKs styrelse BIK startades en gång för att representera och tillvarata medlemsföreningarnas intressen. Den entreprenörsanda och föregångarmentalitet som skapade BIK är berömvärd och utan

Läs mer

Helikopterpilotutbildning och yrkeshögskolan.

Helikopterpilotutbildning och yrkeshögskolan. Helikopterpilotutbildning och yrkeshögskolan. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapporteringar 2012 1 (24) Datum: 2012-10-01 Dnr: YH 2012/1252 Sammanfattning Myndigheten för yrkeshögskolan fick i regleringsbrevet

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygvädertjänst (MET)

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygvädertjänst (MET) Konsekvensutredning 1 (18) Datum Handläggare Ann-Sofi Lorefält Luftfartsavdelningen Enheten för flygplats, flygtrafiktjänst och luftfartsskydd Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

TSFS 2013:XX. Inledande bestämmelser. Definitioner och förkortningar. beslutade den DATUM ÅR.

TSFS 2013:XX. Inledande bestämmelser. Definitioner och förkortningar. beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kompletterande bestämmelser för medicinska undersökningar för certifikat, behörigheter och kabinbesättningsintyg samt förfaranden för allmänläkare och

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om luftfartsskydd De föreskrifter som berörs är: Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:xx) om luftfartsskydd vid cateringföretag Transportstyrelsens

Läs mer

Bilaga 1 LFS 2008:31 JAR-FCL 2. Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6

Bilaga 1 LFS 2008:31 JAR-FCL 2. Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6 Bilaga 1 JAR-FCL 2 Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6 Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING JAR-FCL 2 FLYGCERTIFIKAT (HELIKOPTER) FÖRORD KONTROLLISTA

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Svenska Flygföretagens Riksförbund SFR Helikopter- och Trafikflygsektioner Box 55977,102 16 Stockholm, Telefon 08-7919494

Svenska Flygföretagens Riksförbund SFR Helikopter- och Trafikflygsektioner Box 55977,102 16 Stockholm, Telefon 08-7919494 Svenska Flygföretagens Riksförbund SFR Helikopter- och Trafikflygsektioner Box 55977,102 16 Stockholm, Telefon 08-7919494 Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Diarienr: U2008/2400/SV Stockholm 2008-07-01

Läs mer

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag.

Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Översikt av regelverk rörande personer med funktionshinder och deras resande med olika transportslag. Europeiska dokument Själva resandet är den första och oftast viktigaste frågan för att kunna delta

Läs mer

Hjelmco Oil. Bild nr 1

Hjelmco Oil. Bild nr 1 Hjelmco Oil Bild nr 1 Bild nr 2 Bild nr 3 Bild nr 4 Bild nr 5 Bild nr 6 Sverige är skyldigt att införa standardbeskattning av flygbensin vid s.k. privat nöjesflygning Men brasklapp följde med! Bild nr

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

FLYGTENDENSER STATISTIK, ANALYS OCH INFORMATION FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN 01/2014

FLYGTENDENSER STATISTIK, ANALYS OCH INFORMATION FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN 01/2014 FLYGTENDENSER STATISTIK, ANALYS OCH INFORMATION FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN 01/2014 TEMA SÄKERHETSLEDNING Flygindustrin transporterar idag människor och gods med en säkerhet som är bättre än någonsin. Förra

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

FLYGTENDENSER Statistik, analys och information från TRANSPORTstyrelsen 04/2010

FLYGTENDENSER Statistik, analys och information från TRANSPORTstyrelsen 04/2010 FLYGTENDENSER Statistik, analys och information från TRANSPORTstyrelsen 04/2010 Tema BRUKSFLYG Bruksflyget är ett diversifierat område, med den gemensamma nämnaren att luftfartygen används som arbetsredskap

Läs mer

Styrelsens redovisning för tiden November 2007 Oktober 2008

Styrelsens redovisning för tiden November 2007 Oktober 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsens redovisning för tiden November 2007 Oktober 2008 Innehåll Reflexion över året som gått Sid 2-4 SFRs aktiviteter och samrådsgrupper Sid 4-5 Det kommande året Sid 5 Styrelser

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Frågor och svar om trafikregler 2015-01-13

Frågor och svar om trafikregler 2015-01-13 Fråga Frågor och svar om trafikregler 2015-01-13 Hej Jag har några spontana frågor 1. Är det fortsatt tillåtet att i stället för ATC-färdplan ha egen uppföljning i fjällområde eller andra områden där VFR

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

SVERIGE INOM RÄCKHÅLL

SVERIGE INOM RÄCKHÅLL SVERIGE INOM RÄCKHÅLL SVERIGE INOM RÄCKHÅLL 1 Vi tror inte på en värld utan flyg Antalet flygresenärer kommer att öka med en miljard mellan 2012 och 2017. När jag hör denna häpnadsväckande siffra tänker

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Agenda 2012-09-19 Swedavia och dess flygplatser Inledning passagerarterminalens flöden Hur planerar man

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Planering av Flygtrafik. Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar

Planering av Flygtrafik. Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar Planering av Flygtrafik Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar Varför växer flygtrafiken? Ökad levnadsstandard Fler har råd att flyga, och att betala för flygfrakt Ökad säkerhet Fler vågar använda

Läs mer

4. Flygtrafiksystemets aktörer och medarbetare (flygbolag, flygplatser, etc. & medarbetare och deras företrädare)

4. Flygtrafiksystemets aktörer och medarbetare (flygbolag, flygplatser, etc. & medarbetare och deras företrädare) 1. Kartläggning av aktörer i Sverige och utomlands som är av vikt för projektet Nedanstående är ett försök att på ett ordnat sätt förteckna de aktörer1 såväl som de intressenter2som i dagsläget är av vikt

Läs mer

Rättsavdelningen 2013-11-12 50817-2013 Serdar Gürbüz

Rättsavdelningen 2013-11-12 50817-2013 Serdar Gürbüz Konsekvensutredning 1 (7) Förslag till Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2014 1. Bakgrund och överväganden Med stöd av 4 förordningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ]

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ] SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Utkast till Bryssel den C KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den [ ] om tillämpningsföreskrifter för kvalificering av kabinbesättning som deltar i kommersiell

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Jan Engström Stockholm September 2014

Jan Engström Stockholm September 2014 Jan Engström Stockholm September 2014 1 one single set of high quality global standards....to help users make economic decision on the global capital markets. 2 } 2001 IASB bildades - EU beslöt om IFRS

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring

ProfessionGuard Professionsansvarsförsäkring Vänligen svara på alla frågor. Om det saknas utrymme för att kunna besvara frågan, vänligen fortsätt Ditt svar på ett papper med Ditt företags brevpapper med hänvisning till den fråga som besvaras. Del

Läs mer

L 311. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Icke-lagstiftningsakter. femtiofjärde årgången 25 november 2011.

L 311. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Icke-lagstiftningsakter. femtiofjärde årgången 25 november 2011. Europeiska unionens officiella tidning ISSN 1977-0820 L 311 Svensk utgåva Lagstiftning femtiofjärde årgången 25 november 2011 Innehållsförteckning II Icke-lagstiftningsakter FÖRORDNINGAR Kommissionens

Läs mer

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se PROMEMORIA DATUM 18 maj 2006 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se Konsekvensutredning 1 Inledning Post- och

Läs mer

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU IP/08/1016 Bryssel den 26 juni 2008 Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU I syfte att öka konkurrensen mellan operatörerna och sänka telefonavgifterna

Läs mer

Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb

Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb Effektkartläggning av användningsmål bland piloter i Varbergs flygklubb En studie genomförd under november och december 2008 Arbetsgrupp: Bengt Melkersson, Claes Ivarsson, Jonas Lundström och Jan Kjellberg

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

DEN SVENSKA CIVILA HELIKOPTERFLYGMARKNADEN

DEN SVENSKA CIVILA HELIKOPTERFLYGMARKNADEN DEN SVENSKA CIVILA HELIKOPTERFLYGMARKNADEN Struktur, verksamhet och framtidsbedömningar Anna Boholm-Krafft, LFV Resurs Håkan Brobeck, LFV Luftfart och samhälle Claes Lygrell, LFV Resurs Arne Karyd, konsult

Läs mer

Har du rätt försäkringar?

Har du rätt försäkringar? Har du rätt försäkringar? En praktisk genomgång Gustav Platzer, Skadereglerare Niklas Egeltun, Underwriter Segelflygmässan 2014 Billingehus, 2014-11-15 Vilka vi är Gustav Platzer Skadereglerare 08 617

Läs mer

Yttrande. Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

Yttrande. Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Malmö stad Tekniska nämnden 1 (5) Datum 2015-04-1302 Adress August Palms plats 1 Diarienummer TN-2015-786 Yttrande Till Kommunstyrelsen Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Remissvar Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - En översyn (Ku2015/01381/KL)

Remissvar Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - En översyn (Ku2015/01381/KL) Stockholm 2015-08-15 MM Dnr 2015/94 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Ds 2015:14 Statliga utställningsgarantier - En översyn (Ku2015/01381/KL) Moderna museet (MM) får härmed avge följande

Läs mer

... Handlaglf. o" 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna.

... Handlaglf. o 347. Bilaga 2. Landstinget DAlARNA LD1201796. Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna. .,., Landstinget DAlARNA 000115 Datum 2013-10-01 Sida 1 (9) Regionavdelningen LD1201796 o" Justeringar i kalkyt för etablering av ambulanshelikopter i Dalarna Sammanfattning Tidigare upprättad kalkyl för

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

Authority Requirements for Air Operations (ARO)

Authority Requirements for Air Operations (ARO) Authority Requirements for Air Operations (ARO) Jonas Gavelin Sektionen för EU-OPS verksamhet Regelstruktur - Del ARO - Authority Requirements Air Operations Originalbild framtagen av EASA Struktur Part

Läs mer

Helikopter för skogsbrandbekämpning

Helikopter för skogsbrandbekämpning Helikopter för skogsbrandbekämpning Svenska FlygBranschen, SFB, är ett arbetsgivar- och branschförbund som ingår i TRANSPORTFÖRETAGEN som är ett till Föreningen Svenskt Näringsliv anslutet förbund. Luftfart

Läs mer

Begränsad radiotelefonistbehörighet och tillhörande språkkrav

Begränsad radiotelefonistbehörighet och tillhörande språkkrav 1 (6) Utfärdad: 14.11.2013 Rättsgrund: Träder i kraft: 29.11.2013 Giltighetstid: Tills vidare Luftfartslagen (1194/2009) 45, 78, 119 120 såsom 45, 119 120 ändrats genom lagen om ändring av luftfartslagen

Läs mer

Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E)

Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E) SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Helena Laurell 08-677 25 61 helena.laurell@svenskenergi.se REMISSVAR 1 (5) Datum 2013-12-13 Beteckning 071/2013 Näringsdepartementet n.reqistratorq) regeringskansliet,

Läs mer

Svensk strategi för ökad efakturering

Svensk strategi för ökad efakturering juni 2013 Svensk strategi för ökad efakturering Inledning Att överföra fakturainformation från en leverantörs dator genom att skriva ut en pappersfaktura, stoppa i kuvert, fysiskt transportera och sedan

Läs mer

Nextjets miljöarbete

Nextjets miljöarbete Nextjets miljöarbete SAMMANFATTNING Flyget har idag en betydande miljöpåverkan och är samtidigt en stor och viktigt del av dagens infrastruktur. Utan flyg skulle Sverige stanna! Därför ser vi miljöarbetet

Läs mer

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift

Läs mer

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Nytt europeiskt regelverk för växtskydd Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Som man sår får man skörda Rotdödare Men det är inte hela sanningen Stråknäckare Ogräs Det behövs också växtskydd

Läs mer

Rättsavdelningen 2014-11-17 47802-2014 Serdar Gürbüz

Rättsavdelningen 2014-11-17 47802-2014 Serdar Gürbüz Konsekvensutredning 1 (7) Förslag till Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2015 1. Bakgrund och överväganden Försäkringskassan får

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Energimyndigheten Avdelningen för energieffektivisering Johanna Moberg Vår referens/dnr: Er referens/dnr: 2014-4020 2014-09-11 Remissvar Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Läs mer

RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008.

RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008. RUTIN FÖR UNDVIKANDE AV LAGERSKATT PÅ FLYGBENSIN PER DEN 1 JULI 2008. Sollentuna den 23 juni 2008 Bakgrund Skatteverket i Ludvika har nyligen lämnat nya uppgifter som öppnar för nya möjligheter att inte

Läs mer

FM2014-10009:2 2014-11-21 bilaga 1 RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter sid 1 (9) RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter

FM2014-10009:2 2014-11-21 bilaga 1 RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter sid 1 (9) RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter sid 1 (9) RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter RML-D.B.5 Medicinska föreskrifter sid 2 (9) D.B.5 Medicinska föreskrifter för flygsäkerhetsrelaterad personal i det militära

Läs mer

Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar senast 5 juni 2015

Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar senast 5 juni 2015 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (5) Datum 2015-05-27 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-325 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

av den 28 september 2012

av den 28 september 2012 Europeiska byrån för luftfartssäkerhet 28 september 2012 YTTRANDE NR 04/2012 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET av den 28 september 2012 om en förordning om fastställande av genomförandebestämmelser

Läs mer

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT ALLMÄNT Dessa avtalsvillkor gäller för företagsprogrammet Finnair Corporate Programme (nedan kallat Programmet). Förutom dessa villkor gäller inga andra regler. Programmet avser hantering av flygresor

Läs mer

Skyways - Klimatrapport

Skyways - Klimatrapport Skyways - Klimatrapport 2007 Koldioxidutsläpp Utsläpp Fokker 50 AKTIVITET Ton CO 2 Klimatpåverkan från egenägda källor 216 909.88 Uppvärmning 8.91 Eldningsolja 2-5 8.91 Egenägda tjänstebilar, egna fordon

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Åläggande att lämna information KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2013:12a 2013-08-28 Dnr 2012/1822 - Adressat Malmö Aviation AB, 556458-3101 Saken Information om passagerares rättigheter Åläggande att lämna information Konsumentombudsmannen

Läs mer

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007

GREEN DEPARTURES. DMAN - Departure Management. Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES DMAN - Departure Management Operativa tester på Arlanda september/oktober 2007 GREEN DEPARTURES Departure Management Effekten av att använda DMAN DMAN procedurer och informationsflöden

Läs mer