Konvertering till EU certifikat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konvertering till EU certifikat"

Transkript

1 Konvertering till EU certifikat Möte för flygplatsernas ledningsfunktion Radisson Blu Arlandia Hotell Jörgen Andersson

2 Disposition Bakgrund Tidplan Tillämpningsområde Möjligheter till undantag att certifiera flygplatser Regelstrukturen Möjligheter till undantag från regler Tidplan för konvertering Process för konvertering Kostnader

3 Bakgrund

4 Bakgrund Grundförordning Första utvidgningen Förordning Förordning (EG) 1592/2002 Förordning (EG) 216/2008 Omfattar Luftvärdighetskrav Miljökrav EASA bildas Certifikat för flygbesättning (FCL) Flygdrift (OPS) Säkerhetskrav för tredje lands flygoperatörer (SAFA) Andra utvidgningen Förordning (EG) 1108/2009 Flygplatser (ADR) Flygtrafiktjänst (ANS/ATM)

5 Stat 1 Nationella avvikelser Stat 2 Nationella avvikelser Stat 3 Nationella avvikelser Stat 4... Nationella avvikelser

6 Bakgrund PUB: Feb 2014 WEF: Mar 2014 Regel planering 4-år Initiering av aktivitet ToR Regel utveckling RIA Regel förslag NPA Remiss CRD EASA genomgång Regel Regelutvecklingsgrupper EASA 2010 Sep 2010 Sep

7 Tidplan

8 Tidplan för europeiska flygplatsreglerna Publicering av regler 12 februari 2014 Ikraftträdande 6 mars 2014 För svenska flygplatser: Den dagen då det nationella certifikatet konverteras till ett europeiskt certifikat och det nationella certifikatet återkallas.

9 Vilka flygplatser omfattas av EU reglerna Flygplatser som omfattas av europeiska reglerna är de flygplatser som är öppna för allmänt bruk och har en instrumentprocedur och: a) har en belagd bana på 800 meter eller längre; eller b) uteslutande hanterar helikoptrar. Undantaget från europeiska reglerna är de flygplatser, eller delar av flygplatser, som kontrolleras och drivs av militären. Sverige har i dag 44 flygplatser som omfattas av de europeiska flygplatsreglerna

10 Möjligheter till undantag att certifiera flygplatser

11 Möjlighet att ansöka om undantag Transportstyrelsen kan ansöka om undantag att certifiera en flygplats som omfattas av EU regelverket om flygplatsen: inte hanterar mer än passagerare per år och inte hanterar mer än 850 fraktrörelser per år.

12 Möjlighet att ansöka om undantag Möjliga flygplatser att ansöka om undantag för: Flygplats Antal pax 2013 Antal fraktrörelser 2013 ESKILSTUNA 0 0 FALKÖPING 0 0 GÄVLE 0 0 HAGFORS LJUNGBYHED 0 0 MORA/SILJAN OSKARSHAMN PAJALA SKÖVDE 0 0 STORUMAN 0 0 SVEG TORSBY

13 Möjlighet att ansöka om undantag Transportstyrelsen ska årligen granska trafikstatistik från de undantagna flygplatserna. Om en flygplats har överskridit undantagskraven tre år i rad ska flygplatsen omfattas av EU reglerna. Inträffar detta efter 31 december 2024 ska flygplatsen certifieras enligt den process som återfinns i EU reglerna.

14 Regelstruktur

15 Regelstruktur Basic regulation (BR) Grundförordning Hard Law Soft Law Essential Requirements (ER) Grundläggande krav Implementing Rules (IR) - Genomförandebestämmelser Acceptable Means of Compliance (AMC) Godtagbara sätt att uppfylla kraven Certification Specification (CS) Certifieringsspecifikationer Guidance Material (GM) Vägledande material

16 EASA regelstruktur Basic Sentrale Regulation begreper: (BR) Grundförordningen Framtagen för att upprättahålla en hög flygsäkerhet inom Europa. Europas medborgare bör ständigt garanteras en hög och enhetlig säkerhetsnivå inom den civila luftfarten Hard Law

17 EASA regelstruktur Essential Sentrale Requirements begreper: (ER) Grundläggande krav Grundläggande krav för flygplatser. En flygplats ska ha ett avsett område för start och landning av luftfartyg Hard Law

18 EASA regelstruktur Implementing Sentrale begreper: Rules (IR) Genomförandebestämmelser Hur de grundläggande kraven (ER) ska implementeras. Flygplatsoperatören ska ha ett system för att övervaka ytor inom flygplatsens färdområde Hard Law

19 EASA regelstruktur Acceptable Sentrale Means begreper: of Compliance (AMC) Godtagbara sätt att uppylla kraven Beskriver en lösning som säkerställer att kravet i genomförandebestämmelsen (IR) kommer att uppfyllas. Flygplatsen ska etablera ett system för att övervaka färdområdet. Inspektioner ska utföras minst en gång per dag och ska minst omfatta: Soft Law

20 EASA regelstruktur Certification Specification (CS) Sentrale begreper: Certifieringsspecifikationer Tekniska specifikationer som i huvudsak är hämtade från ICAO Annex 14. Bredden på en taxibana för en kod E flygplats får inte vara mindre än 23 meter Soft Law

21 EASA regelstruktur Guidance Sentrale Material begreper: (GM) Vägledande material Vägledande material (GM) syftar endast till att ge möjliga förslag hur man kan göra och man har inget krav att följa vägledande material (GM). Följande kan granskas när flygplatsens visuella hjälpmedel ska kontrolleras Soft Law

22 Regelstruktur Flygplatsföreskrifter

23 Regelstruktur - Flygplatsföreskrifter Grundförordningen (BR) 40 punkter Grundläggande kraven (ER) Artikel 8a, 5 punkter BILAGA Va, 4 punkter Genomförandebestämmelser (IR) Annex 1 Definitions Annex 2 Authority Requirements (IR/AMC/GM) Annex 3 Organisation Requirements (IR/AMC/GM) Annex 4 Operations Requirements (IR/AMC/GM) Certifieringsspecifikationer (CS) Book 1, 19 kapitel (CS) Book 2, 19 kapitel (GM)

24 Regelstruktur - Flygplatsföreskrifter Exempel ARFF

25 Regelstruktur - Flygplatsföreskrifter Grundförordningen (BR) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 216/2008. (1) Europas medborgare bör ständigt garanteras en hög och enhetlig säkerhetsnivå inom den civila luftfarten

26 Regelstruktur - Flygplatsföreskrifter Grundläggande kraven (ER) BILAGA Va B. Drift och ledning 1. Flygplatsoperatören har ansvaret för flygplatsens drift. Flygplatsens operatör har följande skyldigheter: j) Flygplatsens operatör ska säkerställa att flygplatsen erbjuder ändamålsenliga räddnings- och brandbekämpningstjänster. Sådana tjänster ska reagera på ett tillbud eller ett haveri tillräckligt snabbt och ska minst omfatta utrustning, släckmedel och tillräcklig personal.

27 Regelstruktur - Flygplatsföreskrifter Tillämpningsförordningen (IR) ADR.OPS.B.010 Räddningstjänst (a) Flygplatsoperatören ska säkerställa att (1) anläggningar, utrustning och räddningstjänst på flygplatsen tillhandahålls,

28 Regelstruktur - Flygplatsföreskrifter Godtagbara sätt att uppfylla kraven (AMC) AMC1-ADR-OPS.B.010 Communication and alerting systems The aerodrome operator should ensure that: (a) a discrete communication system is provided linking a fire station with the control tower, any other fire station on the aerodrome and the rescue and firefighting vehicles;

29 Regelstruktur - Flygplatsföreskrifter Vägledande material (GM) GM2-ADR-OPS.B.010 Communication System (a) Communication means are provided for direct communication between the rescue and fire-fighting service and the flight crew of an aircraft in emergency;

30 EU regler för flygplatser - ARFF EU reglerna för ARFF är mycket lika ICAO Annex 14 Skillnader mot TSFS Inget krav på pejlutrustning Mer detaljerade krav rörande planen för räddningsinsatser Mer vägledande material Mer detaljerade krav om träning och kontroller Mer detaljerade krav på personal Numerärt krav på antal räddningsfordon per flygplatskategori Inget numerärt krav på ARFF styrkans storlek Insatstiden ska inte överstiga 3 minuter men man bör eftersträva en insatstid på 2 minuter.

31 Möjligheter till undantag från regler

32 Möjligheter till undantag Alternative Means of Compliance (AMOC) Alternativa sätt att uppfylla kraven Applicerbar på Förutsättning Ansökan ska innehålla TS ska informera Vilken AMC som ansökan avser. AMC För att en AMOC ska kunna godkännas ska säkerhetsmålet med IR vara uppfylld. En säkerhetsbevisning som visar att de grundläggande kraven i IR är säkerställd med kompensatoriska åtgärder. EASA EU Flygplatser Säkerhetsutlåtande

33 Möjligheter till undantag Equivalent Level of safety (ELOS) Likartad säkerhetsnivå Applicerbar på Förutsättning Ansökan ska innehålla TS ska informera Vilken CS som ansökan avser. CS För att en ELOS ska kunna godkännas ska säkerhetsmålet med CS vara uppfylld med lika eller bättre säkerhet. En säkerhetsbevisning (eller en befintlig gällande säkerhetsbevisning) som visar att de grundläggande kraven i ER är säkerställd med kompensatoriska åtgärder. Säkerhetsutlåtande

34 Möjligheter till undantag Special Condition (SC) Speciell förutsättning Applicerbar på Förutsättning Ansökan ska innehålla TS ska informera CS För att en SC ska kunna godkännas ska CS vara olämplig för den aktuella flygplatsen. Avvikelsen ska historiskt sätt visat sig vara säker trots att säkerhetsmålet med CS inte är uppnådd. Transportstyrelsen föreslår SC till flygplatsen

35 Möjligheter till undantag Deviation And Acceptance Document (DAAD) Applicerbar på Förutsättning Ansökan ska innehålla TS ska informera CS Om avvikelsen har existerat innan 6 mars 2014 och om avvikelsen inte kan klassificeras som en ELOS eller SC kan TS införa den som en DAAD. Bara möjligt vid konvertering av befintliga certifikat. Bara möjligt fram till den 31 december 2024 Vilken CS som ansökan avser. En säkerhetsbevisning som visar att de grundläggande kraven (ER) är säkerställda. Säkerhetsutlåtande

36 Konvertering av certifikat

37 Konvertering av befintliga certifikat Certifikat som utfärdats av behörig myndighet före den 31 december 2014 på grundval av nationell lagstiftning ska förbli giltiga tills de utfärdas i enlighet med europeisk lagstiftning.

38 Konvertering av befintliga certifikat EASA tillåter medlemsstaterna att konvertera befintliga flygplatscertifikat till EU certifikat om: En certifieringsgrund (CB) har fastställts med hjälp av de certifieringsspecifikationer (CS) som EASA har utfärdat med eventuella ELOS och SC. Flygplatsoperatören har visat att de uppfyller de delar av certifieringsspecifikationerna (CS) som skiljer sig från de nationella kraven i det befintliga certifikatet. Flygplatsoperatören har visat att de uppfyller de delar av grundförordningen (BR) och dess genomförandebestämmelser (IR) som skiljer sig från de nationella kraven i det befintliga certifikatet.

39 Referenskod

40 Referenskod I samband med konverteringen kommer en översyn att göras av publicerade banlängder och referenskod. Förekommer det en diskrepans ska en korrigering utföras.

41 Process för konvertering av certifikat

42 Ansökningshandlingar Vägledande material Vägledande material

43 Ansökningshandlingar Administrativ och operativ data Vägledande material Administrativ och operativ data

44 Ansökningshandlingar Administrativ och operativ data

45 Ansökningshandlingar Kravchecklista Vägledande material Administrativ och operativ data Kravchecklista

46 Ansökningshandlingar Kravchecklista

47 Ansökningshandlingar Kravchecklista

48 Ansökan granskas Ansöknings handlingar Ansökan granskas

49 Ansökan granskas

50 Ansökan granskas

51 CB etableras Ansöknings handlingar Ansökan granskas CB etableras

52 CB etableras

53 EU certifikat utfärdas Ansöknings handlingar Ansökan granskas CB etableras EU certifikat utfärdas NAT certifikat återkallas

54 EU certifikats utfärdas

55 Kontroll av uppgifter Vid nästkommande verksamhetskontroll kommer kraven och undantagen som är specificerade i flygplatsens CB att granskas.

56 Tidplan för konvertering av certifikat

57 Tidplan för konvertering av certifikat Tidplan för att konvertera nationella certifikat till EU certifikat: 6 mars december Q Q 2016? Pilotflygplats ESSB Swedavia flygplatser?

58 Kostnader för konvertering av certifikat

59 Kostnader vid konvertering till EU certifikat Transportstyrelsens nedlagda tid för att granska ansökan kommer att debiteras i enlighet med Transportstyrelsens avgiftsföreskrifter.

60 SLUT

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:18) om säkerhetsprövning, kompetenskrav samt certifiering av instruktörer och validerare luftfartsskydd

Läs mer

FLYGTENDENSER 02/2014

FLYGTENDENSER 02/2014 FLYGTENDENSER S TAT I S T I K, A N A LY S O C H I N F O R M AT I O N F R Å N T R A N S P O RT S T Y R E L S E N 02/2014 TEMA UTBILDNING Den civila luftfarten består av ett antal olika segment och genom

Läs mer

CERTIFIKAT-, UTBILDNINGS- OCH MEDICINSKA KRAV för LÄTTA FLYGPLAN LAPL (A)

CERTIFIKAT-, UTBILDNINGS- OCH MEDICINSKA KRAV för LÄTTA FLYGPLAN LAPL (A) CERTIFIKAT-, UTBILDNINGS- OCH MEDICINSKA KRAV för LÄTTA FLYGPLAN LAPL (A) TILLÄGG till LUFTFARTSSYSTEMET och FLYGOPERATIVA PROCEDURER för PPL KSAB 2014:2 FÖRORD Tillägg för den som önskar utbilda sig

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN Underavdelning B - auktoriserade underhållsorganisationer för andra luftfartsprodukter än luftfartyg med komponenter Subpart B - authorised organisations for maintenance of aeronautical products other

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen. VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok

FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen. VHB MAL Malmens Flygplats ESCF Verksamhetshandbok FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen MAL Malmens Flygplats Verksamhetshandbok Sida 1 av Innehåll 1 SÄNDLISTA OCH RÄTTNINGSTJÄNST... 5 1.1 RÄTTNINGSTJÄNST OCH UPPDATERING... 5 1.2 SÄNDLISTA... 5 2 ALLMÄNT...

Läs mer

Bilaga 1 LFS 2008:31 JAR-FCL 2. Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6

Bilaga 1 LFS 2008:31 JAR-FCL 2. Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6 Bilaga 1 JAR-FCL 2 Flygcertifikat (helikopter) Denna bilaga innehåller ändringar till och med JAA:s amendment 6 Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING JAR-FCL 2 FLYGCERTIFIKAT (HELIKOPTER) FÖRORD KONTROLLISTA

Läs mer

Avtalsrättsliga aspekter på elektroniska signaturer En fallstudie på Anotopennan

Avtalsrättsliga aspekter på elektroniska signaturer En fallstudie på Anotopennan JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Fredrik Malm Avtalsrättsliga aspekter på elektroniska signaturer En fallstudie på Anotopennan Examensarbete 20 poäng Handledare: Ulf Maunsbach Ämnesområde: Kommersiell

Läs mer

Svensk åtgärdsplan mot luftrumsintrång

Svensk åtgärdsplan mot luftrumsintrång Svensk åtgärdsplan mot luftrumsintrång Svenska åtgärder för att minska antalet luftrumsintrång och relaterade risker 1 (44) Transportstyrelsen Luftfartsavdelningen Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Authority Requirements for Air Operations (ARO)

Authority Requirements for Air Operations (ARO) Authority Requirements for Air Operations (ARO) Jonas Gavelin Sektionen för EU-OPS verksamhet Regelstruktur - Del ARO - Authority Requirements Air Operations Originalbild framtagen av EASA Struktur Part

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8 Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar för fartyg som inte omfattas av 1974 års

Läs mer

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag

Regeringsuppdrag. Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Regeringsuppdrag Underlag avseende offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Titel: Regeringsuppdrag - Underlag för offentligt stöd till flygplatser och flygbolag Utgivningsdatum: Oktober 2014 Ärendenummer:

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November

Läs mer

RP 10/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 10/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om luftfart med Vietnam och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

Förvaltning av PM-konton och verkställande av betalningsuppdrag. Säkerhetskrav och frågor relaterade till reservrutiner

Förvaltning av PM-konton och verkställande av betalningsuppdrag. Säkerhetskrav och frågor relaterade till reservrutiner Finlands Banks regler för motparter och kunder TARGET2- Suomen Pankki 2 TARGET2-Suomen Pankki 2.1 Avtal avseende TARGET2-Suomen Pankki 2.1.1 Kontoavtal: PM-konto med kredit 2.1.2 Kontoavtal: PM-konto utan

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Ei R2014:10 Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Slutrapport åtgärder inklusive författningsändringar Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

Järnvägsnäts- beskrivning

Järnvägsnäts- beskrivning Järnvägsnäts- Yta beskrivning för en liten undertext 2015 Utgåva 2013-12-13 För leveranser under tidsperioden 2014-12-14 till 2015-12-12 Yta för bild Broschyrnamns exempel Denna yta för rubrik vid behov

Läs mer

Certifiera installatörer

Certifiera installatörer Certifiera installatörer Uppdrag 18 implementering av förnybartdirektivet ER 2011:24 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Bättre regler för elektroniska Kommunikationer

Bättre regler för elektroniska Kommunikationer Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska Kommunikationer Näringsdepartementet Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska kommunikationer Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING

- ett bättre genomförande av EU-lagstiftning ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING - ett bättre genomförande av EU-lagstiftning K a r i n A t t h o f f o c h M i a ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING Att tydliggöra gold-plating W a l l g r e n 1 2 Förord ATT TYDLIGGÖRA GOLD-PLATING I diskussioner

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.5.2014 COM(2014) 278 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter SV SV 1. Inledning Flygplatsavgifter

Läs mer