Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1"

Transkript

1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Svar: Vi vill ligga steget före och agera nu när vi ser ett Golfsverige i förändring. Vi är inte i en akut situation, men vill heller inte hamna i likviditetsproblem. Flera klubbar i vår omgivning har tvingats att göra konverteringar med företagsrekonstruktion och tvingande ackord då pengarna varit slut. Några klubbar i Skåne och Blekinge har även gått i konkurs. Vi vill nu förekomma och agera innan vi riskerar att hamna i en sådan situation. Vad innebär det för Laholms GK om årsmötet beslutar att övergå till ett system med spelrätter? Svar: Styrelsen kan arbeta mer långsiktigt och därmed trygga klubbens framtid. Vi får en bättre likviditetsplanering och kan avsätta medel för framtida investeringar. Servicegrad och kvalitet på hela anläggningen kan bättre garanteras. Klubbens skulder till medlemmarna försvinner till största delen och därigenom stärks klubbens eget kapital. Vissa medlemmar kanske blir rädda för att de förlorar sina pengar i och med att förslaget kommer upp och vill gå ur klubben direkt. Vad svarar ni på det? Svar: Avvakta till dess du fått mer information och sett de möjligheter styrelsens förslag innebär. Vi kommer att arbeta fram ett förslag som vi hoppas att alla medlemmar upplever positivt. Ett system med spelrätter innebär en grundtrygghet såväl för klubben som för alla medlemmar, det gör inte ett system med medlemslån. Vi kan fortsätta utveckla anläggningen och kommer att ha en positiv framtid. Fler och fler klubbar har gjort eller kommer att göra samma sak då det är för riskabelt att ha ett system med medlemslån. Vad innebär förslaget i korthet? Svar: Styrelsens förslag är att medlemmar med medlemslån avskriver sig sin fordran på medlemslån upp till kronor. För detta erhåller man ett spelrättsbevis. Det gör du genom att kryssa i ett "JA"-svar på det brev som kommer att skickas ut i slutet på september. Medlemmar med medlemslån på eller kr får dessutom ett värdebevis motsvarande en halv spelrätt. Genom att para ihop två värdebevis kan dessa bytas mot ett spelrättsbevis vid överlåtelse eller försäljning till någon som vill bli medlem. Du som idag har ett medlemslån på upp till kronor kommer också att ha möjlighet att köpa ett värdebevis motsvarande en halv spelrätt för kronor som ett engångserbjudande. Hur fungerar det med värdebevisen som har ett värde motsvarande en halv spelrätt? Svar: Om du enligt förra frågan fått eller köpt ett värdebevis så kan dessa säljas eller överlåtas. En ny medlem som köper eller får två värdebevis som tillsammans motsvarar värdet av ett spelrättsbevis kan byta dessa mot ett spelrättsbevis när han/ hon önskar medlemskap i klubben vilket behöver ske senast Kan en junior ta emot/köpa två värdebevis och byta mot ett spelrättsbevis? Svar: Ja, det går bra. En junior behöver inte ett spelrättsbevis förrän vid 26 års ålder. Man kan dock byta in värdebevisen mot ett spelrättsbevis direkt. Han eller hon betalar dock bara avgift för junior upp till 21 års ålder.

2 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 2 Fråga 7. Fråga 8. Fråga 9. Om jag inte hittar någon att para ihop mitt värdebevis med, vad gör jag då? Svar: Klubben kommer att upprätta en handelsplats på hemsidan där man kan lägga upp sina värdebevis och spelrättsbevis för försäljning. Har du inte tillgång till internet hjälper vi dig med detta. Hur länge är värdebevisen giltiga? Svar: Värdebevisen är giltiga i tre år, d.v.s. t.o.m Därefter är de ej längre giltiga för inbyte till ett spelrättsbevis. Skälet till att vi har satt en tidsgräns är att vi vill få nya medlemmar så snart som möjligt, men att tre år är en skälig tid för alla att lyckas sälja eller överlåta värdebevisen. Varför har styrelsen valt just detta förslag? Svar: Vi vill tillfredställa alla medlemmar med lån varför vi har försökt hitta en lösning som alla tjänar på, både klubben och medlemmarna, och som inte innebär att medlemmar skall behöva betala in "extra" pengar för. Vi skriver ner ca 9 miljoner kronor av vår skuld och har plats för fler medlemmar. Vår bedömning är att det värde vi åsatt spelrätten kronor - är mycket attraktivt för nya medlemmar. Fråga 10. Måste alla medlemmar byta till spelrättsbevis? Svar: Ja, i princip måste alla medlemmar byta. De medlemmar som inte accepterar beslutet, men har betalt in aktuell årsavgift, har möjlighet att spela 2009 ut och få sitt medlemslån utbetalt senast 12 månader efter årsmötesbeslutet. När det gäller medlemmar som varit passiva 2009 har dessa en speciell övergångsregel, vilket innebär att de kan ligga kvar med sitt medlemslån till dess de vill aktivera sitt medlemskap. Då måste de byta till en spelrätt på samma villkor. Fråga 11. Kan man efter en konvertering gå ur klubben och behålla sitt spelrättsbevis utan krav på avgift? Svar: Nej, innehav av spelrättsbevis kräver medlemskap. Den lägsta avgiften för dig om du vill behålla spelrättsbeviset är motsvarande passiv avgift om anmälan för passivt medlemskap årligen anmäls i god tid i förväg och godkänns enligt gällande regler (se fråga 20). Denna tid är inte fastställd ännu. Underlåtelse att betala denna innebär att klubben kan driva in skulden eller, om klubben vill, häva spelrättsbevisets giltighet och återlösa densamma till marknadsvärde minskat med din skuld till klubben. Fråga 12. Vilket värde får spelrätten? Svar: Klubben kommer att sätta ett nominellt värde till kronor. Oavsett det nominella värdet kommer marknaden att styra vad priset blir framöver. Fråga 13. Hur många spelrättsbevis ska ges ut? Svar: Styrelsens bedömning är att vi kan få in fler fullbetalande seniorer, men det är årsmötet som beslutar. Förslaget bygger på att vi kan vara lika många medlemmar som tidigare beslutats d.v.s aktiva seniorer som innehar spelrätter. Fråga 14. Hur vet styrelsen att det inte blir för många som vill lösa ut sina reverslån? Svar: Styrelsen kommer i slutet av september att skicka ut mail/brev till samtliga medlemmar med all information som krävs för att man ska kunna svara till

3 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 3 klubben. Vi får då en klar bild över medlemmarnas inställning till ett finansieringssystem med spelrätter. Beslutet måste bygga på en klar positiv majoritet. Fråga 15. Vad händer om årsmötet beslutar att inte införa spelrätter? Svar: Allt förblir vid det gamla vad gäller nuvarande medlemslån och vi går en osäker framtid till mötes med en situation där vi kanske inte klarar av att återbetala medlemslånen i enlighet med klubbens stadgar. Detta kan få oönskade konsekvenser för vår likviditet samt hämmar vår vidare utveckling av bana och anläggning. Fråga 16. Måste det göras en stadgeändring om klubben inför spelrättsbevis? Svar: Ja, detta måste göras. Beslut om stadgeändring kommer att fattas samtidigt som beslutet om spelrätter på ett extrainsatt årsmöte i december och på ordinarie årsmöte som tidigareläggs till februari Stadgeändringsförslaget kommer att finnas tillgängligt på hemsidan. Fråga 17. Hur lång tid har jag på mig för att bestämma om jag vill byta till en spelrätt? Svar: Efter det att brevet går ut i september kommer du att ha två veckor på dig att svara. Det är mycket viktigt att alla svarar inom bestämd tid. Beslut i frågan tas på årsmötet den 10 december och vi måste då veta hur alla medlemmar ställer sig. Fråga 18. Finns det någon fara med att byta till ett finansieringssystem med spelrätter? Svar: Den risk som finns för medlemmen är att det inte finns någon prisgaranti på spelrättsbeviset. Värdeförändringar är beroende av hur attraktiv Laholms GK är som golfklubb. Ju starkare ekonomi klubben har och desto mer medlemmarna vårdar sin klubb och vi tillsammans arbetar för kvalitet och trivsel, desto högre marknadsvärde. För klubbens del finns ingen fara med spelrättskonvertering. Fråga 19. Men medlemslån känns ju säkrare för mig. Jag får väl alltid tillbaka mitt lån? Svar: Nej, tyvärr så är det inte så enkelt. Så länge det finns nya medlemmar som ska inträda så får du tillbaka ditt lån, men om vi förlorar många medlemmar på en gång har vi inte kapital nog att återbetala alla utträdande. Det finns då risk att klubben kan tvingas till en företagsrekonstruktion med offentligt ackord vilket bl.a. innebär att delar av lånet inte betalas tillbaka. Vi vill förekomma en sådan eventuell situation. Fråga 20. Finns det andra fördelar än ekonomiska med att byta till spelrättsbevis? Svar: Ja, först och främst innebär det ju en trygghet att veta att klubben kan fortsätta utvecklas. En stabil ekonomisk grund innebär större möjlighet att utveckla kvaliteten på bana och anläggning. Det blir också enklare att rekrytera ledare när man kan utvecklas. Sedan har det visat sig att klubbkänslan ökar med spelrätter. Det blir mer "min" klubb som man gärna talar väl om när man träffar andra golfare. Fråga 21. Varför kan vi inte införa aktier istället för spelrätter? Svar: Det finns klubbar/bolag som har aktier, men för detta måste man ha ett aktiebolag som äger både anläggning och mark. Så är inte fallet hos oss.

4 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 4 Fråga 22. Vi har ju idag flera medlemskategorier. Hur påverkas dessa av förslaget? Svar: Alla aktiva fullvärdiga medlemmar som idag erlagt medlemslån för att kunna nyttja banan kommer att behöva byta till ett spelrättsbevis. Fråga 23. Kommer klubben att införa ytterligare medlemskategorier om vi byter till spelrätter? Svar: Det är för tidigt att svara på, men med ett spelrättssystem finns mycket större möjlighet att införa nya medlemskategorier. Vi planerar för närvarande inte att införa nya medlemskategorier. Fråga 24. Om jag vill vara passiv ett år, blir det någon skillnad mot vad som gäller idag? Svar: Ja, det blir troligtvis en liten skillnad. Styrelsens förslag är att passivt medlemskap måste anmälas till klubben i god tid innan nästa års inbetalning av årsavgifter. Du behöver då endast betala passiv avgift för detta år. Efter detta datum (som ännu inte är fastställt) går det också bra om du eller klubben lyckas hyra ut ditt spelrättsbevis. Passivt medlemskap prövas årligen, särskilda skäl erfordras som t.ex. sjukdom, graviditet, militärtjänst, studier på annan ort, ev studieintyg enligt samma principer som gällt tidigare. Fråga 25. Hur går det till att hyra ut sitt spelrättsbevis? Svar: Antingen hittar du en hyrestagare själv eller så kontaktar du klubben. Klubben förmedlar uthyrning av spelrättsbevis mot en registreringsavgift förutsatt att årsavgiften är betald och att det finns hyresintressenter. Du blir under uthyrningstiden passiv medlem. Fråga 26. Hur ska spelrätter säljas/överlåtas? Svar: När du vill sälja ditt spelrättsbevis och har hittat en köpare så kontaktar du klubben som har rätt att köpa spelrätten före någon annan, s.k. hembud. Klubben registrerar den nya medlemmen och kontrollerar att säljaren inte har någon skuld till klubben. Klubben kan i undantagsfall utnyttja sin hembudsrätt för att säkerställa ett behov till en nuvarande medlem. När detta är klart sker betalning för spelrätten till säljaren samt att köparen erlägger inträdesavgift till klubben. Fråga 27. Om jag inte själv kan sälja mitt spelrättsbevis när jag ska gå ur klubben, vad händer då? Svar: Du kan då vända dig till klubben som sätter upp den på en försäljningslista via klubbens hemsida eller dyl. Du kan alltid efterskänka ditt spelrättsbevis till klubben utan krav på ersättning och är därmed befriad från årsavgifter. Fråga 28. Betalar köpare av spelrätt någon inträdesavgift? Svar: Ja, vid köp av spelrättsbevis betalas en inträdesavgift på kronor till klubben. Detta gäller inte om ny medlem byter in två värdebevis mot ett spelrättsbevis. Fråga 29. Jag är passiv medlem idag. Måste jag byta till spelrättsbevis nu? Svar: Nej, du som är passiv medlem idag kan välja att kvarstå som passiv med nuvarande medlemslån. När du vill återinträda som aktiv måste du dock byta till ett spelrättsbevis.

5 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 5 Fråga 30. Måste även knattar/juniorer köpa spelrättsbevis för att få spela på banan? Svar: Nej, knattar/juniorer kommer det inte att krävas något spelrättsbevis för, utan han/hon betalar endast årsavgift. Fråga 31. Jag är junior och blir senior nästa år. Vad gäller för mig? Svar: Som studerande (studieintyg!) seniormedlem behöver du inte förvärva spelrättsbevis förrän det år du fyller 26 år. Styrelsen överväger att ändra detta till att gälla alla medlemmar upp till 26 år. Fråga 32. Skall nya juniorer och juniorer som övergår till senior, och då måste förvärva spelrättsbevis, behöva betala inträdesavgift? Svar: Klubben har för avsikt att höja åldern för behov av spelrättsbevis till 26 år för alla. Ingen inträdesavgift tas ut för klubbens idag nuvarande medlemmar som uppnår åldern 26 år eller för framtida nya juniorer. Fråga 33. Hur garanterar vi spelrättsbevis för juniorer och studerande som når seniorålder? Svar: Här är det viktigt att klubben har kontroll av försäljningen och vi kommer att reservera ett antal som behövs för klubbens medlemmar som blir senior. Utöver detta har klubben förköpsrätt på spelrättsbevisen till det pris som annan köpare förbinder sig att köpa för, s.k. hembudsrätt. Vi räknar med att i samband med konverteringen så kommer det att finnas tillräckligt antal spelrätter som klubben kan förfoga över. Säljaren förlorar inga pengar. Fråga 34. Kan jag överlåta mitt spelrättsbevis till anhörig utan klubbens rätt till hembud. Svar: Ja, du har rätt att överlåta ditt bevis till anhörig utan hembudsskyldighet. Vad som räknas som anhörig kommer att framgå i spelrättsbestämmelserna. Klubben förbehåller sig dock rätten att godkänna den nye spelrättsinnehavaren enligt samma principer som gäller för nya medlemmar idag. Fråga 35. Behöver jag som medlem betala skatt på eventuell vinst vid försäljning? Svar: Ja och nej. Ett spelrättsbevis betraktas som personlig tillgång och avyttring av sådan beskattas, men endast om sammanlagda vinsten av sådana tillgångar som du säljer under ett och samma år uppgår till minst kr. Fråga 36. Kan jag vid deklarationen göra förlustavdrag på spelrättsbevis som säljs med förlust? Svar: Nej. Fråga 37. Ett antal avhopp kommer troligtvis att ske i samband med konverteringen. Hur kommer klubben att finansiera de eventuella utestående fordringarna? Svar: Vår kassabehållning medger att vi kan självfinansiera ett rimligt antal avhopp. Vid behov kommer styrelsen att förhandla fram ett överbryggningslån med bank. Fråga 38. Är det bestämt antal spelrättsbevis som finns tillgängligt. Svar: Årsmötet beslutar om antal. Förslaget bygger på att vi ska fortsätta med samma medlemstak på 1600 som idag. Blir vi fler medlemmar kommer det troligtvis att påverka spelrättsbevisets värde. Fråga 39. En person anmäler att hon/han slutar som medlem. Vad händer? Svar: Lyckas man inte själv eller genom klubbens anslagstavla på hemsidan sälja sitt spelrättsbevis så kan spelrättsbeviset överlåtas till klubben utan krav på

6 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 6 ersättning vilket då måste ske innan årsfakturering och man blir därmed befriad från avgifter. Fråga 40. Vad händer med spelrättsbeviset om en person bara slutar att betala årsavgift och inte hörs av? Svar: Klubben har då rätt att häva spelrättsbevisets giltighet. Lösen ska betalas till den som äger spelrättsbeviset med avdrag för den skuld i form av utebliven årsavgift som medlemmen har, en s.k. kvittning. Klubben behöver dock inte utnyttja sin rätt utan kan också driva in medlemsskulden på sedvanligt sätt. Detta kommer att framgå av spelrättsbestämmelserna. Fråga 41. Kan en medlem nu ex. den 15/12 - snabbt gå ur klubben, få ut i dec 09 och i mars 10 köpa en ny spelrätt för kr? Svar: Klubben kommer med stöd av stadgarna inte att acceptera att du går ur klubben, återfår ditt medlemslån och övertar någon annan medlems "andra" spelrättsbevis. Detta kommer att tolkas som att man motarbetar klubbens syfte och man kommer att nekas återinträde. Fråga 42. En medlem skall inte vara aktiv under ett eller flera år. Kan han hyra ut sitt spelrättsbevis? Svar: Spelrättsbevis kan hyras ut till ny medlem under tiden. Den nya medlemmen skall då betala årsavgiften enligt reglerna. Den passiva medlemmen betalar sin passiva årsavgift. Fråga 43. Jag är junior och har betalat en del av medlemslånet varje år tillsammans med årsavgiften, vad gäller för mig? Svar: Du kan fortsätta att betala in medlemslånet enligt den betalningsplan som övenskommits när du blev medlem, (upp till ett halvt medlemslån, kr). Detta kan sedan kompletteras med ett värdebevis till en spelrätt, vilken ska aktiveras senast Fråga 44. Jag och min man kommer enligt förslaget tilldelas varsitt värdebevis som vi kan byta in mot en spelrätt. Vi överväger att överlåta spelrätten till vår dotter som är 12 år. Måste vi betala full senioravgift för den spelrätten? Svar: Nej, varje spelrätt kommer att belastas med en årsavgift beroende på vilken åldersgrupp junioren tillhör. Detta innebär att er dotters ålder avgör vilken årsavgift som ska betalas. Fråga 45. Jag är nybliven medlem som betalar in medlemslånet över tre år. Vad gäller för mig? Svar: Du ska fortsätta betala in medlemslånet enligt samma överenskommelse som gjordes när du blev medlem. Du kan välja på att betala upp till kronor och få ett spelrättsbevis eller upp till kronor som var den ursprungliga överenskommelsen och dessutom få ett värdebevis. Tänk på att värdebevis endast gäller till När du inbetalat kr så tilldelas du din spelrätt.

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

AVTAL. - bra för alla SVENSKA KENNELKLUBBEN. Information från juridiska avdelningen

AVTAL. - bra för alla SVENSKA KENNELKLUBBEN. Information från juridiska avdelningen AVTAL - bra för alla Information från juridiska avdelningen SVENSKA KENNELKLUBBEN AVTAL bra för alla Avtalet är en trygghet för båda parter och kan utgöra en god försäkring mot framtida bekymmer. Hamiltonstövare

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

att skiljas när man har barn

att skiljas när man har barn att skiljas när man har barn Att skiljas när man har barn Samarbetssamtal, avtal och familjerådgivning I 5 kap. 3 socialtjänstlagen står att kommunen skall sörja för att föräldrar kan erbjudas samtal

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag

Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag Ny lag om andelslag Från början av år 2014 träder en ny lag om andelslag i kraft i Finland. Lagen innebär klarare regler med modell från aktiebolagslagen. Nu blir det lättare att grunda ett andelslag då

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer