Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF."

Transkript

1 Version 31 januari 2015 PROPOSITION NR 1/2015 Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF. 1. Sammanfattning av förslaget Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet ska besluta 1) att debiteringsunderlaget medlemsstatistiken ska beräknas under perioden 1 juli 15 september istället för 1 juli - 15 oktober, 2) att debiteringsunderlaget ska baseras på det högsta av tre mättillfällen istället för som idag fyra mättillfällen, 3) att regleringen av medlems- och GIT-avgifterna ska ske mot dels två preliminära fakturor som ska vara betalda senast den 30 april, dels två slutfakturor som ska vara betalda senast den 31 oktober det aktuella året. 4) att golfklubbens eller golfbolagets rätt att använda GIT, och de enskilda klubbmedlemmarnas rätt att använda Min Golf, ska spärras om golfklubben eller golfbolaget inte har betalt de två preliminära fakturorna senast den 31 maj eller de två slutfakturorna senast den 31 december, 5) att dröjsmålsränta ska utgå enligt 6 och 9 räntelagen fr.o.m. förfallodagarna (30 april och 31 oktober) till dess att betalningen är SGF tillhanda, och 6) att en golfklubb som inte har betalt samtliga ovan nämnda fakturor senast den 28 februari året efter, kan komma att uteslutas ur SGF efter beslut av Förbundsstyrelsen. Samtliga förslag ovan föranleder ändringar i SGF:s stadgar (se proposition nr 3/2015). 2. Nuvarande regelverk Med golfklubb menas nedan en traditionell klubb - ideell förening - som är medlem i SGF (kategori M1 eller M2). Med golfbolag avses de aktiebolag som bedriver golfverksamhet och därför har tecknat ett associationsavtal med SGF (kategori A1). Det nuvarande regelverket är till viss del reglerat i SGF:s stadgar, och till viss del genom ett antal beslut som fattats på Förbundsmötena eller av Förbundsstyrelsen. Denna ordning är olycklig eftersom regelverket därigenom bli otydligt och ofullständigt. Förbundsstyrelsen föreslår därför att alla regler som gäller beräkning och betalning av såväl medlemsavgiften som GIT-avgiften ( SGFavgifterna ), och konsekvensen av en icke-betalning, skrivs in i SGF:s stadgar. sidan 1

2 För närvarande gäller att debiteringsunderlaget medlemsstatistiken beräknas vid fyra mättillfällen under perioden 1 juli 15 oktober. Det högsta av de fyra värdena utgör den slutliga medlemssiffran för varje golfklubb och golfbolag. I underlaget ingår alla klubbmedlemmar som i GIT har registrerats med giltiga (pågående) medlemskap under SGF-statusen Aktiv, Aktiv begränsad, Aktiv Greenfeemedlem, Aktiva 1-10 samt Aktiv Plus. Medlemmar med SGF-statusen Hedersmedlem ingår inte i underlaget. Detsamma gäller Passiva medlemmar och Nybörjare. Utöver att årsavgiften i SGF är lägre för juniormedlemmar i klubbarna, finns det ingen åldersmässig begräsning eller särregel. Alla aktiva medlemmar oavsett ålder ingår i det framräknade underlaget. Debiteringen av såväl golfklubbens/golfbolagets medlemsavgift till SGF som den likaledes obligatoriska GIT-avgiften baseras på denna statistik. Denna modell har med vissa avvikelser tillämpats i alla tider och har sin grund i det förhållandet att Golfsverige valt att ha en solidarisk fördelning av kostnaderna för golfklubbarnas medlemskap i SGF. En stor klubb har ansetts kunna bära en högre kostnad än en klubb med färre eller få medlemmar. Golfspelarna i sig är medlemmar i golfklubbarna eller anslutna till golfbolagen. De är alltså inte medlemmar i SGF. Eftersom slutstatistiken består av de högsta värdena över fyra mätningar, speglar inte slutstastiken det faktiska antalet golfmedlemmar. I 2014-års statistik hade 5 % av klubbarna sina högsta värden vid den första mätningen i juli. Detta sannolikt beroende på att klubbarna inte tog bort ickebetalande medlemmar förrän långt in på säsongen. 31 % hade sina toppar under sommaren för att minska till slutavläsningen. Majoriteten, 64 %, hade dock en stigande kurva och noterade årshögsta den 15 oktober. Förbundsstyrelsen har, baserat på beslut vid Förbundsmötena, men också genom tydliga markeringar vid olika träffar och möten med Golfsverige, etablerat en tydlig policy vad gäller regleringen av avgiftsfakturorna. Klubbar och bolag som inte betalt någon av fakturorna senast 30 dagar efter förfallodagen har fråntagits rätten att använda GIT och Min Golf. Dröjsmålsränta har debiterats fr.o.m. förfallodagen. Anstånd har lämnats baserat på en strikt avbetalningsplan över maximalt två månader. Golfklubbar som inte betalt slutfakturorna per den 31 december har mist sin rösträtt på det kommande Förbundsmötet (följer av SGF:s stadgar). 3. Bakgrund till förslaget 3.1. Öppna för höstmedlemskap i klubbarna Den nuvarande beräkningsmodellen infördes till säsongen Enligt beslutet på FM ska antalet aktiva medlemskap mätas vid fyra tillfällen under perioden 1 juli 15 oktober. Den 15 oktober valdes som slutdatum för att säkerställa att klubbarna inte skulle kunna undanta höstmedlemmar från mätningarna. Golfsverige, och inte minst golfspelarnas förhållande till klubb, medlemskap och val av idrottsaktivitet, har förändrats mycket under de senaste åren. Det är allt mer uppenbart att golfklubbarna, och därmed även SGF, måste förhålla sig till att det finns ett flöde i medlemskåren. sidan 2

3 Under varje år på 2010-talet har över människor valt att börja spela golf eller att återuppta spelet. Lika många har tagit det motsatta beslutet. En annan stor grupp passar samtidigt på at byta klubb under hösten/vintern. För den genomsnittliga klubben innebär detta att klubbmedlemmar byts ut varje år. I denna konkurrens om befintliga och presumtiva golfspelare behöver alla klubbar kunna laborera med och erbjuda olika former av spelrätter och årsavgifter. Regelverk och avgiftssystem som hindrar denna möjlighet, eller som lockar till att hitta mindre bra eller strulig lösningar för klubbar och golfspelare, bör naturligtvis tas bort eller förändras. Förbundsstyrelsen har särskilt uppmärksammat följande två hinder: Många barn, dvs juniorer 0-12 år, som deltar i golfskolor skrivs inte in som medlemmar i klubben eftersom golfklubben/golfbolaget anser att SGF-avgifterna blir för höga i förhållande till den avgift som föräldrarna betalar för deltagande. Därmed blir inte dessa juniorer medlemmar i klubben (vilket de blir i alla andra idrotter), får inte Golf-ID med möjlighet att erhålla och registrera klubbhandicap och de kan inte heller registreras i LOKstödsaktiviteter. Se mer om den här frågan i Förbundsstyrelsens förslag till ekonomisk ram och motion nr 4/2015 om sänkta avgifter för juniorer 1-12 år. Många klubbar erbjuder vid säsongsslutet intresserade golfspelare s.k. höstmedlemskap. I detta erbjudande ingår att golfspelaren binder upp sig vid att vara medlem det kommande året, men med medlemskap och spelrätt redan under hösten. I praktiken betalar golfspelaren en 12-månadersavgift som ger full spelrätt i månader. Om dessa nya medlemmar registreras i slutet av september eller första halvan av oktober, kommer de att ingå i debiteringsunderlaget för SGF-avgifterna. Kostnaden för klubben blir därigenom dubbla SGF-avgifter trots att intäkten från den nye medlemmen är baserad på ett ettårigt medlemskap. Det utgör i sig ett hinder och stimulerar inte till rekryteringsaktiviteter på hösten. Ett antal klubbar har därför också valt att hålla den nya gruppen inaktiv eller helt utanför GIT vilket inte golfspelarna upplevt som positivt. En ytterligare negativ följd av dessa två hinder är att vi gemensamt i Golfsverige inte kan dra nytta av det stora inflöde som golfen har av aktiva och intresserade barn, ungdomar och vuxna. Antalet medlemmar och medlemskap utgör mycket viktiga nyckeltal i konkurrensen om samhällets stöd och medias bild av verksamheten. SGF avser också att under 2015 starta ett uppföljningsprojekt av alla nyregistrerade medlemmar (återkommare och nybörjare) och på så sätt hjälpa alla klubbar med att hålla kontakten med nya medlemmar, följa upp deras golfutveckling och tidigt fånga in signaler på vad som upplevs som bra eller dåligt av de nya medlemmarna. Detta projekt förutsätter att alla golfspelare registreras i GIT med korrekt startdatum. Det är sammanfattningsvis mycket viktigare att medlemsregistren är kompletta, att nya golfare upplever anslutningsformerna som smidig och välfungerande, att vi under hösten och vid årsskiftet kan redovisa korrekta medlemssiffror och därigenom dra nytta av det stora inflödet publikt. sidan 3

4 Vad gäller de ekonomiska konsekvenserna måste följande framhållas. SGF:s verksamhet utgår från den Verksamhetsinriktning uppdrag som golfklubbarna har beslutat om. För att driva den beslutade verksamheten krävs att golfklubbar och golfbolag betalar årliga SGF-avgifter. Dessa avgifter, som uppgår till ca 95 milj kr, hade kunnat fördelas jämt över de 470 kubbarna. Varje klubb hade i så fall behövt betala en årsavgift på runt kr. Men, eftersom Golfsverige av hävd valt att ha en solidarisk fördelning av kostnaderna (stor klubb ska betala mer än en liten klubb), blir medlemsunderlaget och medlemsstatistiken avgörande för klubbens slutliga avgift till SGF. Om en grupp (juniorer 0-12 år) undantas och en annan (höstmedlemmarna) faller utanför påverkas naturligtvis hur stor SGF-avgiften ska vara per senior- eller juniormedlem. Den totala intäkten till SGF påverkas varken uppåt eller nedåt. Mot denna bakgrund föreslår Förbundsstyrelsen att tidsperioden för när medlemsmätningarna ska göras begränsas till 1 juli 15 september och antalet mättillfällen minskas från fyra till tre (som genomförs under perioden 5-15 i respektive månad) Debiteringen av SGF-avgifterna Den nuvarande modellen med två preliminära fakturor på våren (medlemsavgift och GIT-avgift på separata fakturor) baserat på 80 % av föregående års medlemstal, och två slutfakturor på hösten. För att öka förutsebarheten och klubbarnas likviditetsplanering bör två bestämda förfallodagar bestämmas och regleras via stadgarna. Förfallodagen ska alltså inte längre vara avhängigt fakturadatum, men som huvudregel gäller att SGF ska skicka ut fakturorna minst en månad innan förfallodagen Konsekvenser vid icke betalning av SGF-avgifterna Den absoluta majoriteten av fakturorna regleras inom förfallotiden. Ett tiotal klubbar bad om anstånd (avbetalningsplan) med betalningen av de preliminära fakturorna våren 2014 och ungefär lika många bad om visst anstånd för slutfakturorna i november Per årsskiftet 2014 hade 9 golfklubbar och X golfbolag inte reglerat samtliga fakturor till SGF och GDF. Tillgången till Golfens IT-system, GIT och Min Golf, har bara behövts stängas av i enstaka fall under Även om det kan anses vara ett till numerären litet problem att driva in betalningen av de avgifterna för den gemensamma golfverksamheten., anser Förbundsstyrelsen att det finns anledning att besluta om ett tydligt och förutsebart regelverk som även minskar risken för att SGF används som kreditinstitut av enstaka golfklubbar och golfbolag. Förbundsstyrelsen föreslår därför att golfklubbens eller golfbolagets rätt att använda GIT, och de enskilda klubbmedlemmarnas rätt att använda Min Golf, ska spärras om golfklubben eller golfbolaget inte har betalt någon av de preliminära fakturorna senast den 31 maj eller någon av slutfakturorna senast den 31 december. Under denna kredittid, och fram till att betalning sker, ska det ticka en dröjsmålsränta enligt 6 och 9 räntelagen räknat fr.o.m. de ordinarie förfallodagarna (30 april och 31 oktober). De avtal som tecknas mellan Golfbolagen och SGF om A1-anslutning innehåller en bestämmelse om att SGF äger rätt att säga upp avtalet till upphörande inom nittio (90) dagar från ett skriftlig meddelandet om att Bolaget inte har fullgjort de ekonomiska villkoren. I praktiken innebär detta sidan 4

5 att ett A1-avtal kan avslutas inom 3 månader från de ordinarie förfallodagarna. En motsvarande bestämmelse bör tas in i SGF:s stadgar om att en golfklubb som inte senast den 28 februari betalt föregående års SGF-avgifter kan uteslutas ur SGF. 4. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta att 1) att debiteringsunderlaget medlemsstatistiken ska beräknas under perioden 1 juli 15 september, 2) att debiteringsunderlaget ska baseras på det högsta av tre mätvärden, 3) att regleringen av medlems- och GIT-avgifterna ska ske mot dels två preliminära fakturor som ska vara betalda senast den 30 april, dels två slutfakturor som ska vara betalda senast den 31 oktober det aktuella året. 4) att golfklubbens eller golfbolagets rätt att använda Golfens IT-system, och de enskilda klubbmedlemmarnas rätt att använda Min Golf, ska spärras om golfklubben eller golfbolaget inte har betalt någon av de två preliminära fakturorna senast den 31 maj eller någon av de två slutfakturorna senast den 31 december, 5) att dröjsmålsränta ska utgå enligt 6 och 9 räntelagen fr.o.m. förfallodagarna (30 april och 31 oktober) till dess att betalningen är SGF tillhanda, och 6) att golfklubb som inte har betalt samtliga ovan nämnda fakturor till senast den 28 februari året efter, kan komma att uteslutas ur SGF efter beslut av Förbundsstyrelsen. sidan 5

Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå

Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå Avrapportering av utredningsuppdrag avseende arbetsgruppen för Finansiering Stockholm den 18 april 2008 1 Rapportens innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Fråga 1 Varför föreslår styrelsen att A6 Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb Denna lista kommer att fortlöpande kompletteras med nya frågor & svar som bedöms vara av allmänt intresse Bakgrund 1. Varför föreslår

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop.

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. Regeringens proposition 1995/96:19 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt Prop. 1995/96:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 1995

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR För Malmö City Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 24 september 2013 genom samgående mellan Kvarnby Golfklubb och Sofiedal Golfklubb. Föreningen har

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer 2014-11-07 Diarienummer 5.7.16-4312/14 Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3 Statens jordbruksverks er (2014:XX) om officiella veterinärer 2 Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Förslag till föreskrifter om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens 2006-10-25

Förslag till föreskrifter om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens 2006-10-25 Förslag till föreskrifter om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens 2006-10-25 Förslagspromemoria om nya redovisningsföreskrifter för 2007 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 1. FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Varför föreslår styrelsen att Upsala GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

VICE SER golf och SkattER

VICE SER golf och SkattER SERVICE golf och skatter 1 1 Inledning 1997 utfärdade SGF ett faktablad, Golf och Skatter. Bifogat omarbetat och uppdaterat faktablad innehåller nu aktuella regler på området. Faktabladet inleds med en

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

SERVICE GOLF OCH SKATTER

SERVICE GOLF OCH SKATTER SERVICE GOLF OCH SKATTER Förord Denna faktaskrift är en omarbetad och utökad version av skriften som Svenska Golfförbundet (SGF) publicerade 1997. Vissa revideringar har gjorts de senaste tio åren av skatteexperter

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER 2011 Motioner inkomna till Allmänt Höstmöte tisdag den 15 november 2011 kl 19.00 Aulan i Rudbecksskolan 2 Motion 1 Vid vårmötet 2011 framkom att en motion

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer