Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK"

Transkript

1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för nya medlemmar. Därför uppstår en skuld till utträdande medlemmar som ska ha tillbaka sitt medlemslån. Klubben har inte de pengarna och vi kan inte få mer lån på banken. Därför är styrelsens uppfattning att vi i dagsläget måste göra en företagsrekonstruktion med offentligt ackord och samtidigt gå över till spelrätter, d.v.s. bli skuldfri mot medlemmarna i framtiden. Vilka beslut fattades på extra årsmötet den 29 januari? Årsmötet beslutade att medge styrelsen att starta processen med en företagsrekonstruktion samt att man beslutade att övergå från ett finansieringssystem med medlemslån till spelrätter. Man beslutade att också ta de stadgeändringar som därför är nödvändiga. Vad innebär det att man gör en företagsrekonstruktion? En företagsrekonstruktör (Ackordscentralen) som ska godkännas av Tingsrätten tar fram förslag på hur vi kan återbetala de skulder klubben har i dag, samtidigt som vi ska klara av att få verksamheten att gå runt i framtiden. Därför kan vi inte ha några medlemsskulder i framtiden och måste få hjälp av banken att kunna återbetala dagens skulder. Detta kan endast göras om skulderna skrivs ned genom ett s.k. ackord. Ackordscentralen tar fram ett förslag som minst 75 % av fordringsägarna måste acceptera. Du kommer, om årsmötet beslutar att vi ska gå vidare, att få ett brev med information från Ackordscentralen. Ackordet innebär att man får tillbaka en del av medlemslånet (25 % - 50% beroende på vad Ackordscentralen och klubbstyrelsen kommer fram till är möjligt) om man har utträtt och har en fordran på klubben eller vill utträda. Vill man fortsätta spela golf på Hammarö får man istället för ackordslikviden ett spelrättsbevis. Efter beslut av årsmötet att övergå till spelrätter kommer alla fordringsägare att få ett brev där man kan välja om man vill ha tillbaka ackordslikviden eller få ett spelrättsbevis. Observera att detaljer enligt ovanstående ännu inte är fastställda. Vad innebär det för Hammarö GK om årsmötet beslutar att övergå till ett system med spelrätter? Klubbens skulder till medlemmarna försvinner och därigenom stärks klubbens eget kapital. För att kunna arbeta mer långsiktigt och därmed trygga klubbens framtid kan vi inte ha kvar dagens skuld till medlemmarna. Vi vill också kunna avsätta medel för framtida investeringar. Att bli skuldfri mot medlemmar innebär också en större möjlighet till hög servicegrad och kvalitet på hela anläggningen. Det känns också ärligare mot nya medlemmar att erbjuda dem spelrätter. Att idag garantera medlemmar att de alltid får tillbaka sina lånade pengar går inte längre. Hammarö GK är idag en attraktiv anläggning. Styrelsen hoppas därför på att alla medlemmar nu ser möjligheten i att övergå till ett system med spelrätter, accepterar företagsrekonstruktionen och därigenom också bidrar till att stärka klubbens ekonomi och framtida möjligheter. Måste alla medlemmar byta till spelrättsbevis?

2 Ja, alla medlemmar som idag har medlemslån måste byta till spelrättsbevis om man vill fortsätta att spela. I och med beslutet så kan man inte kvarstå som fullvärdig medlem med reverslån från och med i år och få möjlighet att spela. De medlemmar som inte går med på beslutet har dock, i enlighet med stadgarna, rätt till återbetalning av sitt medlemslån vid utträde till det värde ackordslikviden fastställs till. Man kan inte fortsätta som aktiv medlem om man inte accepterar bytet. Hur vet styrelsen att det inte blir för många som väljer ackordslikviden istället för att acceptera spelrätter? Det vet vi inte, men för att beslutet ska gå igenom måste 75 % av alla fordringsägare acceptera ackordet innebärande att få ackordslikviden eller ett spelrättsbevis. Hur mycket vi har råd att återbetala i ackordslikvid vet vi inte ännu, men de flesta måste välja att få spelrättsbevis för att vi ska undvika en konkurs. Vad händer om årsmötet beslutar att inte införa spelrätter? Vi tvingas då att sätt klubben i konkurs. Har det gjorts en stadgeändring nu när klubben beslutat införa spelrättsbevis? Ja, detta har gjorts. Förslaget till stadgeändring beslutades på extra årsmöte den 29 januari samtidigt som beslut om att inleda en företagsrekonstruktion togs. Stadgeändringen kommer att finnas tillgängligt på hemsidan. Vissa medlemmar kanske blir rädda för att de förlorar sina pengar i och med att förslaget kommer upp och vill gå ur klubben. Vad svarar ni på det? Att överreagera och gå ur klubben nu innebär ju att man ändå inte får tillbaka hela sitt medlemslån. Man kan som mest få tillbaka det ackord som styrelsen och Ackordscentralen föreslår. Hamnar klubben i en sådan situation att för många medlemmar begär tillbaka ackordslikviden kan vi heller inte genomföra företagsrekonstruktion. Banken kommer bara att hjälpa oss upp till ett visst belopp. Vilket värde får spelrätterna? Det kan vi inte svara på förrän storleken på ackordet är fastställt. Ackordslikviden kommer dock troligen att understiga det egentliga marknadsvärdet. De spelrättsbevis om klubben planerar att sälja (ca 300 st) kommer att fastställas till ett pris av årsmötet. Detta pris ska var satt så att klubben ej konkurrerar med medlemmar som önskar sälja spelrättsbevisen. Exakt vilket pris som kommer att sättas är inte bestämt. Vid egen senare försäljning är det ni, som ägare, som bestämmer priset. Jag som är junior idag, vad gäller för mig? Du får möjlighet att förvärva ett spelrättebevis till det pris som ackordslikviden fastställs till. Du kan sedan låta det vila till det år det krävs innehav av spelrättsbevis för att kunna vara aktiv medlem (26 år). Hur många spelrättsbevis ska ges ut? Idag har vi ca 1100 seniorer med medlemslån inklusive de som har begärt utträde. Styrelsen bedömer att antalet spelrättsbevis kan uppgå till ca Hur

3 många det blir bestämmer årsmötet efter förslaget från Ackordscentralen. Vill vi sedan utöka detta antal är det årsmötet som beslutar även detta. Jag är junior och blir senior nästa år. Vad gäller för mig? Om du är studerande behöver du inte ha ett spelrättsbevis förrän du fyller 26 år. Övriga måste förvärva ett spelrättebevis från klubben eller på den öppna marknaden. Som nämnts ovan kan du redan vid konverteringen köpa spelrättsbevis till priset som beslutas. Vad gäller för nya juniorer? Nya juniorer behöver inte heller något spelrättsbevis utan betalar enbart årsavgift för junior upp till 22 år då man blir senior och det krävs ett spelrättsbevis för fortsatt spel, om man inte studerar (26 år). Vad innebär hembud och ska klubben ha möjlighet till det? Hembud innebär att klubben har rätt att köpa ditt spelrättsbevis den dagen du vill sälja det till samma pris som du får av annan köpare. Man skriver under en handling som bekräftar detta. Hembud har man framförallt för att ge juniorer som ska bli seniorer möjligheten att enklare kunna förvärva ett spelrättsbevis om det blir ont om dem på marknaden. Genom sin hembudsrätt kan klubben erbjuda spelrätten till junior som ska bli senior till det pris annan köpare är villig att betala. Det är dessutom en bra kontroll att det inte finns obetalda skulder på innehavaren. Styrelsen har inte beslutat om vi ska föreslå hembud eller ej, men har i sådana fall ingen avsikt att utnyttja hembudet förrän det eventuellt blir brist på spelrätter på marknaden. Hembudsskyldighet gäller inte vid överlåtelse till släkting enligt spelrättsbestämmelserna. Hur ska spelrätter säljas/överlåtas? När du vill sälja ditt spelrättsbevis och har hittat en köpare så ska eventuellt spelrättsbeviset först erbjudas golfklubben för överenskommet pris, s.k. hembudsskyldighet (se ovan). Är golfklubben inte intresserad av att köpa spelrätten till detta pris kan du fullfölja försäljningen till din köpare. Köparen tar först kontakt med klubben för att söka medlemskap och kontrollera att inte säljaren har någon skuld till klubben. När detta är klart sker betalning för spelrätten till säljaren. Finns det någon fara med att byta till ett finansieringssystem med spelrätter? Den risk som finns för medlemmen är att det inte finns någon prisgaranti på spelrättsbeviset. På sikt tror vi värdeförändringar är mer beroende av hur attraktiv Hammarö GK är som golfklubb. Ju starkare ekonomi klubben har och desto mer medlemmarna vårdar sin klubb och arbetar för kvalitet och trivsel, desto högre marknadsvärde kommer spelrättsbeviset att få. Det nominella värdet är enbart ett värde som åsätts i och med företagsrekonstruktionen. Marknadsvärdet bedömer vi kommer att ligga en bra bit över detta inom något år. För klubbens del finns ingen fara med spelrättskonvertering. Klubben blir skuldfri gentemot medlemmarna. Finns det andra fördelar än ekonomiska med att byta till spelrättsbevis? Ja, många. Det blir enklare att rekrytera ledare när man kan utvecklas. Vi har också större möjlighet att ha flexiblare medlemsformer när man inte riskerar

4 avhopp för att få ut sitt medlemslån. Sedan har det visat sig att klubbkänslan ökar med spelrätter. Det blir mer min klubb som man gärna talar väl om när man träffar andra golfare. Dessutom kan man överlåta ett spelrättsbevis på barn och barnbarn m.fl. Det blir då kanske lättare att motivera dem att spela golf när de slipper betala en grundavgift. Varför kan vi inte införa aktier istället för spelrätter? Det finns klubbar som har aktier, men för detta bör ett golfbolag äga både anläggning och mark. I vårt fall är inte fallet så. En aktie innebär ju i och för sig ett större substansvärde, men då vi inte äger marken så finns ju tyvärr inte den grund som krävs för detta. Om jag vill vara passiv ett år, blir det någon skillnad mot vad som gäller idag? Möjlighet till passivt medlemskap kommer att finnas även i framtiden. Exakta regler för när man måsta anmäla passivt medlemskap eller om det krävs särskilda skäl för detta är inte klara ännu. Förslag kommer att presenteras i sin helhet på årsmöte. Kan man hyra ut sitt spelrättsbevis om man något år inte vill spela? Styrelsen har inte heller i denna fråga tagit slutgiltig ställning än, men troligtvis kommer detta vara möjligt. Antingen hittar du en hyrestagare själv eller så kontaktar du klubben om hjälp. Klubben hyr ut spelrättsbevis mot en högre avgift till den som hellre hyr än köper spelrättsbevis. Du blir under uthyrningstiden passiv medlem om du hyr ut ditt aktiva spelrättsbevis. Om jag inte kan sälja mitt spelrättsbevis när jag ska gå ur klubben, vad händer då? Du kan alltid återskänka ditt spelrättsbevis till klubben utan krav på ersättning och är därmed befriad från årsavgifter. Betalar köpare av spelrätt någon inträdesavgift/administrationsavgift? Ja, vid försäljning av spelrättsbevis betalas en inträdesavgift, som idag, men avgiften för denna är ännu ej fastlagd. Nya juniorer betalar ingen inträdesavgift. Vid överlåtelse till släkting utgår inte någon inträdesavgift. Skälet till att vi vill behålla inträdesavgiften är att det är det enda sättet klubben framledes kan få in nytt kapital på om det inte ska utverkas fler spelrätter. Jag är passiv medlem idag. Måste jag byta till spelrättsbevis nu? Ja, alla medlemmar kommer att behandlas lika. Efter bytet kan du, precis som tidigare ansöka om passivt medlemskap. Måste även knattar/juniorer köpa spelrättsbevis för att få spela på banorna? Nej, juniorer betalar enbart en årsavgift precis som idag. Om jag låter mitt barn/barnbarn förvärva spelrätt, måste han/hon då betala full spelrättsavgift? Nej, junior som förvärvar spelrätt betalar endast den avgift som gäller för junior. Full avgift kommer att debiteras först det år som personen övergår till seniorspel.

5 Kan jag överlåta min spelrätt utan att hembjuda den till klubben? Ja, du har rätt att överlåta ditt spelrättsbevis till familj och arvingar utan att först hembjuda den till golfklubben. Exakta regler till hur överlåtelse kan ske kommer att finnas i Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis. Blir ja i och med övergången till spelrätter delägare i golfklubben och kan vid en försäljning tillgodoräkna mig del av vinsten? Nej, en golfklubb är en ideell förening och vi lyder under de regler och bestämmelser som gäller för dessa och Riksidrottsförbundets bestämmelser. För att få tillhöra RF och Svenska Golfförbundet måste klubben ha ideell status. Om medlemmarna skulle få rätt till en andel av klubbens behållning så räknas klubben inte längre som ideell utan som en ekonomisk förening. Sådana föreningar får inte tillhöra SGF och RF och då kan vi inte tävla, spela mot greenfee m.m. Behöver jag som medlem betala skatt på eventuell vinst vid försäljning? Ja och nej. Ett spelrättsbevis betraktas som personlig tillgång och avyttring av sådan beskattas, men endast om sammanlagda vinsten av sådana tillgångar som du säljer under ett och samma år uppgår till minst kr. Kan jag vid deklarationen göra förlustavdrag på spelrättsbevis som säljs med förlust? Nej, tyvärr så får man inte göra det.

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB 1 Svenska Golfförbundet (Denna skrift har utarbetats av advokaten Ulf Skorup, Advokatfirman Åberg & Co AB) Spelrätter i golfklubb Tänkbara bestämmelser för spelrätter i golfklubbar

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER 2011 Motioner inkomna till Allmänt Höstmöte tisdag den 15 november 2011 kl 19.00 Aulan i Rudbecksskolan 2 Motion 1 Vid vårmötet 2011 framkom att en motion

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Utköpsproblematik i små aktiebolag

Utköpsproblematik i små aktiebolag Utköpsproblematik i små aktiebolag Vilka är de centrala problemen och vad kan göras för att begränsa dessa? Juridiska institutionen Juristutbildningen 2011 Tillämpade studier 30 hp Författare: Gustaf Larsson

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer