Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb"

Transkript

1 Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många andra klubbar, haft en negativ utveckling vad avser balansen mellan inkommande och utgående medlemslån. Inför 2013 tog vi bort krav på medlemslån för nya medlemmar för att möjliggöra ökade driftsintäkter, men tyvärr krävs kraftigare åtgärder för att inte försämra klubbens likvida situation framöver. Styrelsens uppfattning är att nuvarande modell nått vägs ände. Under våren 2013 har styrelsen med hjälp av extern expertis därför valt att se över hur vi långsiktigt kan förbättra klubbens situation. Styrelsen har, i det läge som nu uppstått, ett ansvar att föreslå nödvändiga förändringar och funnit att ett finansieringssystem med medlemslån inte längre är hållbart för att ha en fortsatt stark ekonomi och god likviditet. Läget är inte akut, men vi vill verka proaktivt för att möta den förändring som sker och på bästa sätt anpassa Borås Golfklubb och skapa förutsättningar att utveckla anläggning och medlemskap mot framtida krav och önskemål. Styrelsen föreslår införande av finansiering via spelrätter. Efter noggrann utredning och utvärdering av en mängd olika alternativ med bistånd av sakkunnig har styrelsen kommit fram till att ett finansieringssystem med spelrätter är det sätt som idag passar Borås Golfklubb bäst. Klubben blir skuldfri mot medlemmarna och vi kan därmed arbeta mer långsiktigt och trygga klubbens verksamhet med en bra likviditetsplanering. Dagens system med medlemslån, och en medlemslåneskuld på ca 13,6 miljoner kronor, finns det inte längre möjlighet att planera verksamhet och nödvändiga investeringar på ett optimalt sätt. Varje år står vi inför en osäkerhet kring hur många medlemmar med medlemslån som går ur klubben och hur vi kan kompensera för det kapital som ska återbetalas. Med ett finansieringssystem med spelrätter, enligt föreslagen modell, står vi utan en osäker skuld och kan på ett helt annat sätt planera framtida investeringar och garantera den servicegrad och kvalitet på hela anläggningen som kännetecknar en kvalitetsanläggning.

2 Vad innebär förslaget i korthet? Styrelsens förslag är att samtliga seniormedlemmar med medlemslån avskriver sig sin fordran på medlemslånet. Medlemslånen ligger idag på mellan kr kr beroende på inträdesår, med en övervägande majoritet på kr. Styrelsen föreslår därför följande: - Medlemmar med lån upp till kr byter nuvarande medlemslån mot en spelrätt. - Medlemmar med lån på 6000 kr byter nuvarande lån mot en spelrätt samt får en option att köpa ytterligare en spelrätt för 2500 kr under tiden 2014 till Medlemmar med lån på kr byter nuvarande lån mot en spelrätt samt får en option att köpa ytterligare en spelrätt för 500 kr under tiden 2014 till Medlem som gick in i klubben 2013, utan kapitalinsats, kan välja mellan att vara årsmedlem utan spelrätt för årsavgift + 20 % eller under 2014 köpa en spelrätt av klubben för 3000 kr eller från medlem. Innhav av spelrätt berättigar till årlig spelrättighet efter erlagd årsavgift enligt årsmötesbeslut. En spelrätt kan överlåtas till vem som helst, junior som senior och även bolag (se vidare nedan). Hur lång tid har jag på mig att utnyttja min option? Till När du utnyttjar din option innebär det att du köper en extra spelrätt. Denna aktiveras omedelbart och måste således kopplas till en medlemsform med tillhörande årsavgift. Årsavgiften beror på vilken kategori mottagaren har, junior, senior etc. Du kan också välja att hyra ut den till fullvärdig senior (se nedan), varvid den som hyr betalar årsavgiften. Kan jag köpa extra spelrätt och hyra ut den till någon annan? Ja, om du köper en extra spelrätt kan du hyra ut den. Den som köper en extra spelrätt kan välja att sälja den alternativ hyra ut den till s.k. årsmedlem (se vidare nedan angående uthyrning), eller ge bort den. Vår förhoppning är att de extra spelrätterna ska användas för bättre driftsintäkter för klubben. Vad gäller för mig som har efterskänkt mitt medlemslån? Enligt styrelsebeslut har du samma förutsättningar som om du hade haft kvar ditt medlemslån. Jag är passiv medlem idag, vad gäller för mig? Du som är passiv medlem idag omfattas inte av förslaget förrän den dagen du aktiverar ditt medlemskap. Du kan alltså välja att stå kvar som passiv medlem och ha kvar din fordran mot klubben eller byta till en spelrätt, men kvarstå som passiv även efter byte till spelrätter. Väljer du att byta till spelrätt, men kvarstå

3 som passiv medlem kan du hyra ut din spelrätt. Den som hyr betalar årsavgift till klubben och du behåller den överskjutande hyresintäkten för spelrätten. Hur går uthyrningen av spelrätter till? Du som har en outnyttjad spelrätt kan årligen hyra ut denna. Antingen sker det med hjälp av klubben eller så kan du hyra ut spelrätten själv. Ni fyller då i en blankett (Upplåtelse av spelrätt i Borås Golfklubb) som skickas in till klubben varefter den som hyr spelrätten debiteras ordinarie årsavgift, medan du och den som hyr spelrätten bestämmer vad du vill ha för att hyra ut den. Detta belopp behåller du själv. Det pratas ofta om värde på spelrätter. Vad kommer styrelsen att föreslå för att på bästa sätt hålla värdet uppe? Vad spelrätten har för värde efter en spelrättskonvertering avgör marknaden. Dessutom är det först vid ett utträde som det blir intressant vad spelrätten kan säljas för. Med tanke på att Borås Golfklubb har ett gott renommé är självklart ambitionen att värdet ska kunna hållas på en hög nivå. Ett starkt varumärke bygger på att vi kan fortsätta utveckla service och kvalité och att ett medlemskap ska vara åtråvärt. Når vi dit är det vår övertygelse att ett fortsatt stabilt värde på spelrätterna upprätthålls. Detta har visat sig på andra klubbar i landet. Vi har ju idag årsmedlemmar. Måste även dessa byta till spelrätt? Nej, det är inget tvång. De kan förvärva en spelrätt för 3000 kr under 2014, alternativt betala en förhöjd årsavgift till klubben med 20%. Ett tredje alternativ är att hyra en extra spelrätt av någon medlem som beskrivits ovan. Om ett årsmöte beslutar att Borås Golfklubb ska byta finansieringssystem till spelrätter, vad händer med de aktiva medlemmar som då inte vill göra ett byte? De medlemmar som inte går med på ett eventuellt årsmötesbeslut i frågan har kvar sin fordran på klubben, men efter beslutet krävs att man innehar en spelrätt istället för medlemslån. Man måste då acceptera ett byte för fortsatt spelrättighet. Valet är alltså att acceptera beslutet och byta eller att gå ur klubben och återfå sitt medlemslån. Fordran skall regleras i enlighet med skuldbrev och stadgar. Hur vet styrelsen om och när förslaget går att genomföra? Som beskrivits ovan är det styrelsens ansvar att agera när man ser en påtaglig förändring som påverkar den utveckling klubben önskar och har beslutat. Tidpunkten för att genomföra förslaget är därför noga genomtänkt och vi bör agera nu. Efter informationsmötet den 18 september 2013, kommer samtliga medlemmar med lån att få ett brev med all information om vad förslaget innebär. Med brevet följer en svarsblankett som ska återsändas till klubben. Vi får då en klar bild över hur alla medlemmar ställer sig till styrelsens förslag. Beroende på utfallet av svaren har styrelsen att ta ställning till hur ett genomförande kan ske under hösten. När ska ett beslut om införandet av spelrätter ske?

4 Beslut tas på ett extra årsmöte i oktober Om årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag kommer införandet av spelrätter ske fr.o.m. säsongen Vissa medlemmar har lånat ut kronor i samband med ombyggnaden av banan. Vad händer med detta lån? Detta lån ligger kvar på samma sätt som idag och påverkas inte av övergången till spelrätter. Måste det göras en stadgeändring om klubben inför spelrättskonvertering? Ja, detta måste göras. Förslaget till stadgeändring kommer att göras samtidigt som beslut om byte av finansieringssystem tas på det extra årsmötet. Stadgeändringsförslaget kommer att finnas tillgängligt på hemsidan. Vilka alternativ finns om jag efter det att jag erhållit ett spelrättsbevis önskar utträda ur klubben? Det finns fler olika alternativ: - Du kan själv sälja spelrättsbeviset till valfritt pris. - Du kan annonsera ut det på klubbens hemsida - Du kan överlåta det till någon du känner, även junior - Du kan återlämna det till klubben utan ersättning Jag är junior och blir senior nästa år. Vad gäller för mig? Styrelsens förslag är att krav på spelrättinnehav gäller från och med 30 år, d.v.s. samma åldersgräns som idag för erläggande av medlemslån. Mellan år betalas enbart beslutad årsavgift. Du kan dock förvärva en spelrätt tidigare. Du betalar då enbart den årsavgift som gäller för ålderskategorin. Jag är studerande, kan jag få uppskov med att köpa en spelrätt? Ja, alla har en respit med att förvärva en spelrätt till det år du fyller 30, inte bara studerande. Kan man som junior eller före 30 års ålder förvärva en spelrätt? Ja, det går bra, och du behöver bara betala den avgift som gäller för din ålderskategori. Måste även knattar/juniorer köpa en spelrätt för att få spela på banorna? Nej, juniorer kommer det inte att krävas någon spelrätt för, utan han/hon betalar endast avgift för junior. Om jag överlåter min extra spelrätt till någon, junior som senior, måste han/hon då bli medlem i klubben? Ja. Om jag vill vara passiv ett år, blir det någon skillnad mot vad som gäller idag? Ja, vi kommer fortsatt att acceptera ett passivt medlemskap, men du måste i god tid före nästa säsong meddela klubben att du önskar vara passiv.

5 Hur många spelrätter ska ges ut? Styrelsen anser att vi har utrymme för att ge ut det antal spelrätter som kommer att genereras av de medlemmar som väljer att utnyttja sin option. Något maxtak är inte satt. Klubben kommer inte att sälja egna spelrätter för att konkurrera med medlemmars extra spelrätter. Hur lång tid har jag på mig för att bestämma om jag vill byta till en spelrätt? Efter det att ett brev med information och svarstalong går ut efter informationsmötet den 18 september kommer du att ha ca 3 veckor på dig att inkomma med svar, d.v.s. till omkring 15 oktober. Det är mycket viktigt att alla svarar inom bestämd tid för bästa beslutsunderlag. Beslut i frågan tas på ett extra årsmöte senare i oktober. Finns det andra fördelar än ekonomiska med att byta till spelrätter? Ja, Först och främst innebär det ju en trygghet att veta att klubben kan fortsätta utvecklas. En stabil ekonomisk grund innebär större möjlighet att utveckla kvaliteten på bana och anläggning. Sedan har det visat sig att klubbkänslan ökar med spelrätter. Tidigare spelrättskonverteringar bekräftar detta vid uppföljning. Kan en juridisk person (bolag) förvärva spelrätt? Ja, det går bra. Dock måste spelrätten upplåtas till en namngiven person som då också debiteras årsavgiften. Blir det någon skillnad i fråga om rösträtt m.m. på årsmöten efter konvertering? Nej, spelrättsinnehav ger ingen rösträtt, det är enbart medlemskapet i föreningen som medger rösträtt. Alla som är medlemmar och över 15 år har rösträtt. Jag är aktiv medlem med lån nu, men avser att vara passiv nästa år. Vad gäller för mig? Då du är aktiv medlem nu 2013 så omfattas du av förslaget och måste acceptera ett byte till spelrätt, om beslut tas. Därefter, dock senast 31/ , kan du begära passivt medlemskap för Hur gör man om man vill gå ur och överlåta en spelrätt? När du vill utträda och sälja en spelrätt till ny medlem fyller ni tillsammans i en blankett som finns tillgänglig på hemsidan eller på klubben ( Överlåtelse av spelrätt i Borås Golfklubb ). Där ska det framgå vem den tilltänkte köparen är. Klubben kontrollerar om det föreligger någon skuld och väljer in köparen i klubben som medlem. Därefter fullföljs affären. Kommer klubben att hjälpa till att sälja min spelrätt? Ja, vi kommer att lägga upp en förmedlingssida på hemsidan för köp/sälj om du inte själv känner någon som du kan sälja till.

6 Vad händer om en mycket stor andel av medlemmar med lån inte vill göra ett byte till spelrätt? Det finns egentligen två scenarios som kan inträffa om en större andel av medlemmarna inte vill genomföra en konvertering: - Årsmötet går emot styrelsens förslag varvid nuvarande finansieringssystem med medlemslån behålls. - En större andel medlemmar med lån väljer att utträda varvid skulden till dessa blir så stor att klubben inte har tillräckligt med kapital. Klubben är då på obestånd varvid ett annat lagrum inträder. Om en sådan situation skulle inträda är det vanligaste att styrelsen begär att få inleda en företagsrekonstruktion. Vad innebär en företagsrekonstruktion? En företagsrekonstruktör som godkänts av tingsrätten tar fram en rekonstruktionsplan som kommer att innefatta ett förslag till ackord. Avsikten med en rekonstruktion är att klubben efter rekonstruktionen skall få balans i ekonomin. Alla fordringsägare får ett brev med information om innebörden av företagsrekonstruktionen. Med alla menas både medlemmar och tidigare medlemmar som har en fordran på klubben samt leverantörer. Ackordsförslaget kommer att innebära att klubbens samtliga oprioriterade fordringar (medlemslån, leverantörsfakturor m.m.) skrivs ned till vad klubben klarar. Ackordet ska fastställas av tingsrätten. Ett troligt (ej fastställt) utfall är att samtliga oprioriterade fordringsägare får % av sin fordran. Efter beslut av årsmötet att övergå till ett finansieringssystem med spelrätter kommer medlemmar som önskar kvarstå i klubben ges möjlighet att byta sin ackordslikvid mot en spelrätt. När ackordet och spelrättens värde är fastställt kommer alla fordringsägare att få ett brev med förslag på ackordslikvid samt om man då önskar byta ackordslikviden mot spelrätt för fortsatt medlemskap och spelmöjlighet. I Sverige har ca 30 klubbar tvingats gå igenom en företagsrekonstruktion. I samtliga fall har rekonstruktionen medfört att klubben kan fortsätta bedriva sin verksamhet, utan kvarvarande medlemslåneskuld. Om jag utträder snabbt, har jag företräde till återbetalning före medlem som väljer att avvakta till efter säsongen, om pengarna inte räcker? Nej, skulle en situation uppstå att klubben inte kan betala alla fordringsägare, får man inte prioritera någon före en annan. Detta finns lagar som styr. Det finns därför inget skäl att snabbt begära utträde i tron att man därför får pengarna åter snabbare eller har högre prioritet än någon annan. Alla medlemmar behandlas lika.

7 Kan man gå ur klubben om årsmötet väljer att införa spelrätter och sedan återinträda genom köp av spelrätt? Nej, Styrelsen har möjlighet att neka medlemskap eller spelrättighet om man medvetet motarbetar syftet med klubbens verksamhet eller årsmötesbeslut. Om man i samband med konverteringen begär utträde och återfår sitt medlemslån enbart i syfte att kunna förvärva billigare spelrätt har styrelsen möjlighet att neka medlemskap eller spelrättighet i enlighet med klubbens stadgar. Kan man efter konverteringen gå ur klubben och behålla sin spelrätt utan krav på avgift? Nej, innehav av spelrätt kräver medlemskap i klubben. Vill du gå ur klubben måste du sälja eller återlämna din spelrätt. Väljer du att behålla spelrätten har klubben rätt att påföra dig den årliga spelrättsavgiften. Betalar köpare av spelrätt någon inträdesavgift? Nej, styrelsens förslag är att det till att börja med ej ska utgå någon inträdesavgift för ny medlem. Behöver jag som medlem betala skatt på eventuell vinst vid försäljning? Vad vi erfarit från Skatteverket gäller idag att ett spelrättsbevis betraktas som personlig tillgång och avyttring av sådan beskattas, men endast om sammanlagda vinsten av sådana tillgångar som du säljer under ett och samma år uppgår till minst kr. Kan jag vid deklarationen göra förlustavdrag på spelrättsbevis som säljs med förlust? Nej, enligt vad vi även där erfarit från Skatteverket så får man inte göra det. Hur ser tidsplanen ut för konverteringen: v Inbjudan till informationsmöte skickas till medlemmarna samtidigt som Frågor och svar publiceras på hemsidan och finns tillgängliga på kansliet. 18 september 2013 Informationsmöte med medlemmarna kl 18:30 på Folkan i Borås Ca 23 september 2013 Brev till medlemmarna med information och svarsblankett. Ca 15 oktober 2013 Senaste datum som svarsblanketten ska vara inne. Slutet av oktober Extra årsmöte och beslut om konvertering till spelrätter.

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB 1 Svenska Golfförbundet (Denna skrift har utarbetats av advokaten Ulf Skorup, Advokatfirman Åberg & Co AB) Spelrätter i golfklubb Tänkbara bestämmelser för spelrätter i golfklubbar

Läs mer

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter SV SV SV SAMRÅDSDOKUMENT Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter Enkätsvar Regeringskansliet (Sverige) 1. Inledning Gemenskapens nuvarande

Läs mer

Effekter av förändrad förmånsrätt

Effekter av förändrad förmånsrätt Effekter av förändrad förmånsrätt Enkätundersökning bland 1601 företag i Västerbottens län under första halvåret 2004 Rapport 2004:193:19:04001a.doc FÖRORD Denna rapport ingår som en del i Västerbottens

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Bo-ekonomen 2 Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer