Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb"

Transkript

1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Fråga 1 Varför föreslår styrelsen att A6 Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Styrelsen fick i uppdrag att snabbutreda hur en övergång från medlemslån till spelrätter skulle kunna genomföras på A6 Golfklubb. Kommentar Redan inför säsongen 2011 diskuterades och utreddes frågan om A6 Golfklubb framtida finansiering. Styrelsen tog då fram ett förslag som i korta drag gick ut på att nya medlemslån inte skulle tas in och istället debitera en högre årsavgift om 1300 kronor för nya medlemmar. Denna avgift reviderades genom beslut på årsmöte till 500 kronor. Summan av dessa överskjutande intäkter skulle fonderas och senare när balans mellan fonderade medel och kvarvarande medlemsskulder uppnåtts, kunna återbetala kvarvarande medlemsskulder med fonderade medel. Under 2011 har dock enbart kronor kunnat fonderas genom nya medlemmar medan klubben i år ska återbetala 1,8 miljoner kronor till utträdande medlemmar samt att man nu vet att minst 1,5 miljoner kronor ska återbetalas Styrelsen presenterade ett förslag till fortsatt finansiering i enlighet med tidigare beslut och fondering med betydligt högre avgifter 2012 på årsmöte 29/ Då medlemmarna föreslog att man istället borde införa spelrätter beslutade årsmötet emellertid att ge styrelsen i uppdrag att snabbutreda frågan om spelrättskonvertering. Förslag till hur en övergång från medlemslån till spelrätter skulle kunna genomföras på A6 Golfklubb informeras om på allmänt möte 15 december. Det var en samlad uppfattning på mötet att, till följd av den utveckling som sker inte bara på A6 golfklubb, utan i hela Golfsverige, att klubbar med medlemslån dräneras på kapital i samband med utträden då nya medlemmar oftast väljer alternativ med enbart årsavgifter. Styrelsen har därför, efter den analys som gjordes inför 2011 kompletterat med en nu framtagen analys om spelrättsövergång, funnit att det bästa för att säkerställa klubbens ekonomi är att övergå från ett finansieringssystem med medlemslån till ett finansieringssystem med spelrätter. Vi kan därigenom skapa möjligheter för den framtida anläggning, miljö och verksamhet vi vill ha. En fortsatt finansiering där vi har stora medlemsskulder ger inte den ekonomiska trygghet som klubben behöver varför styrelsen på uppdrag av årsmötet kommit fram till att vi bör agera nu. Fråga 2 Vad innebär det för A6 Golfklubb om ett årsmöte beslutar att övergå till ett system med spelrätter?

2 Klubben blir skuldfri mot medlemmarna och kan genom driftöverskott avsätta medel för framtida investeringar eller amortera av på dagens bankskuld. Kommentar Det innebär då att klubben därmed kan arbeta mer långsiktigt mot uppsatta mål och vision 2016 samt trygga klubbens verksamhet med en bra likviditetsplanering och framtida utvecklingsmöjligheter. Med den osäkra utvecklingen av medlemsutträden kan vi inte planera verksamhet och nödvändiga investeringar på ett optimalt sätt då vi behöver finansiera dessa för att garantera återbetalning. Hittills har denna finansiering kunnat ske med ytterligare kredit, men troligtvis måste fortsatta utbetalningar ske via högre driftsintäkter då banken idag är mycket restriktiv med större lån. Med ett finansieringssystem med spelrätter står vi utan en osäker skuld och kan för driftöverskott avsätta medel för framtida investeringar eller amortera av på dagens bankskuld. Servicegrad och kvalitet på såväl bana som anläggningen i sin helhet kan också bättre garanteras och är ett måste för att vara konkurrenskraftig framöver. Styrelsen hoppas därför på att alla medlemmar nu ser möjligheten i att övergå till ett system med spelrätter, och därigenom också bidra till att stärka vår totala ekonomi. Fråga 3 Vad innebär förslaget i korthet? Då vi idag har olika lånesummor är styrelsens förslag att samtliga medlemmar med lån, mot avskrivning av hela fordran på medlemslånet först får: - Ett spelrättsbevis Spelrättsbevis åsätts ett konverteringsvärde om kronor. Även om detta värde ej är att betrakta som ett marknadsvärde kan det anses realistiskt utifrån nuvarande marknadssituation. För resterande lånesumma får medlemmen, enligt nedan, delrätt/-er i paritet med överskjutande lånebelopp. Fem (5) delrätter = ett spelrättsbevis: - Lån = en spelrätt - Lån = en spelrätt och en delrätt - Lån = en spelrätt och två delrätter - Lån = en spelrätt och tre delrätter - Lån = en spelrätt och fyra delrätter - Lån = en spelrätt och fem delrätter Spelrätten (eller spelrättsbeviset) berättigar till årlig spelrätt om man betalar årsavgiften.

3 Fråga 4 Vad innebär egentligen delrätter, och hur länge gäller det? Delrätter är delar av ett spelrättsbevis. De är avgiftsfria och kan säljas eller överlåtas till ny eller blivande medlem, men även till befintlig junior.(se vidare nedan). Fem delrätter medger byte till en spelrätt vid överlåtelse till person som ansöker om medlemskap. Delrätterna har en giltighetstid till och måste före detta datum bytas mot ett spelrättsbevis av den som förvärvar det och önskar medlemskap. Kommentar Skälet till en tidsbegränsning är - fem år kan anses som skälig tid att sälja eller överlåta delrätter, - klubben vid en viss tidpunkt vill fastställa hur många spelrättsbevis det slutligen ska finnas och om klubben därefter ska sälja egna spelrättsbevis. - klubben så snart som möjligt vill få fler nya medlemmar varför det inte är bra om delrätter blir liggande oanvända. Delrätter kan överlåtas till befintlig junior eller barn som ännu ej är medlem. Detta måste också ske senast Junioren behöver dock inte växla in de fem delrätter som krävs för ett spelrättsbevis förrän han/ hon uppnår den ålder då det blir krav på spelrättsbevis 26 år. Som förälder kan man för att underlätta sitt barns övergång till senior alltså överlåta sina delrätter till sina barn. Fråga 5 Fråga 6 Kommer klubben att hjälpa till att förmedla delrätter? Ja, det kommer att läggas upp en förmedlingsflik på hemsidan där man kan lägga upp delrätter till försäljning eller önskas köpa. Varför har styrelsen valt att förslå just detta förslag? Huvudsyftet är att få bort den medlemsskuld som finns idag. Vi vill dock möjliggöra att förutom fortsatt spelrättighet, via innehav av spelrättsbevis, också ge medlemmarna möjlighet att kunna sälja eller överlåta delrätten. Kommentar Förslaget är framtaget så att du själv kan välja om du vill sälja dina delrätter direkt eller behålla och komplettera dina delrätter upp till fem stycken för att överlåta eller sälja desamma. Vi hoppas självklart att vi med detta förslag också kan få fler medlemmar som vi så väl behöver för stabilare driftsintäkter. Med den balansomslutning klubben har och vår fina golfbana och anläggning är det styrelsens ansvar att se till att vi har den trygga ekonomiska grund som är en förutsättning för att medlemmar och gäster ska känna ett mervärde att tillhöra eller spela på A6 Golfklubb även i framtiden. Fråga 7 Vissa medlemmar kanske blir oroliga för att spelrätten kommer att förlora i värde och vill gå ur klubben av den orsaken. Vad svarar ni på det?

4 Vad spelrättsbeviset har för värde efter en spelrättskonvertering avgör marknaden. Om du stannar kvar som medlem är det ju först vid ett utträde som det blir intressant vad spelrättsbeviset kan säljas för. Kommentar Med tanke på att A6 Golfklubb är ett starkt varumärke och har ett mycket gott renommé samt en omtyckt bana som vi ständigt utvecklar för bättre kvalitet, är vår och våra rådgivares uppfattning att risken för en kraftigt minskad popularitet och därmed ett lågt spelrättsvärde inte särskilt stor. Det konverteringsvärde som är satt (6 750 kr) motsvarar troligen också ganska väl ett marknadsvärde idag. På sikt är det kvalité och efterfrågan som kommer att styra värdet och det finns exempel på en stabil prisnivå när efterfrågan är stor och kvalitén god. Ett informationsmöte kommer också att hållas den 15 december 2011 där du som medlem har möjlighet att få förslaget presenterat och möjlighet att ställa alla frågor. Om du överväger att utträda nu, avvakta till dess du får mer information och sett de möjligheter styrelsens förslag innebär. Fråga 8 Måste alla medlemmar byta till spelrätter? Nej, enbart seniormedlemmar med medlemslån omfattas. Övriga medlemsgrupper samt juniorer som idag inte har ett medlemslån omfattas inte av förslaget. De kan fortsätta med sitt medlemskap precis som idag. Fråga 9 Fråga 10 Fråga 11 Fråga 12 Kan en juridisk person (bolag) förvärva spelrättsbevis? Ja, det går bra. Dock måste spelrättsbeviset upplåtas till en namngiven person som då också debiteras årsavgiften. Den som nyttjar spelrättsbeviset är förmånsskattepliktig. Om ett årsmöte beslutar att A6 Golfklubb ska byta finansieringssystem till spelrätter, vad händer med de aktiva medlemmar som inte vill göra ett byte? De medlemmar som inte går med på beslutet har kvar sin fordran på klubben, men efter årsmötesbeslutet krävs att man innehar ett spelrättsbevis istället för medlemslån för ett fullvärdigt medlemskap. Man måste då acceptera ett byte för fortsatt spelrättighet. Valet är alltså att acceptera beslutet och byta eller att gå ur klubben och återfå sitt medlemslån. Fordran skall regleras i enlighet med skuldebrev och klubbens stadgar. Om jag betalar in min årsavgift före beslut och jag svarat NEJ till spelrättskonvertering, får jag då tillbaka årsavgiften? Ja, om du svarar NEJ till spelrättskonverteringen i det brev som skickas ut och inte vill vara medlem längre får du tillbaka inbetalt belopp. Om jag betalar in min årsavgift före beslut och svarat NEJ till spelrättskonvertering, kan jag spela 2012 och sedan utträda?

5 Fråga 13 Fråga 14 Fråga 15 Fråga 16 Ja, med tanke på att årsavgiften ska vara betald senast 28 februari så kan du spela hela 2012 och därefter utträda. Du måste då svara på det brev som skickas ut efter årsmötesbeslutet. Ditt utträde blir Efter detta datum äger du ej spelrättighet. Återbetalning av din fordran på medlemslån sker ett år efter meddelat utträdesdatum d v s Hur vet styrelsen om förslaget går att genomföra? Styrelsen kommer efter ett informationsmöte i frågan, den 15 december 2011, att skicka ut ett brev till samtliga medlemmar med all information som krävs för att man ska kunna fylla i den svarsblankett som ska återsändas till klubben. Styrelsen får då en klar bild över vad medlemmarna anser om att vi går över till ett finansieringssystem med spelrätter. Vad händer om årsmötet beslutar att inte införa spelrätter? Årsmötet måste då ta ställning till det av styrelsen lagda förslaget vid höstmötet 29 november, 2011 Måste det göras en stadgeändring om klubben inför spelrättskonvertering? Ja, detta måste göras. Förslaget till stadgeändring kommer att göras samtidigt som beslut om byte av finansieringssystem fattas på årsmötet. Stadgeändringsförslaget kommer att finnas tillgängligt på hemsidan. Om jag inte kan sälja min spelrätt när jag ska gå ur klubben, vad händer då? Du kan alltid återskänka spelrätten till klubben utan krav på ersättning och är därmed befriad från årsavgifter. Detta måste dock meddelas klubben före 31 oktober för att ej tvingas betala den årsavgift som följer innehav av spelrättsbevis. Fråga 17 Jag är junior och blir senior nästa år. Vad gäller för mig? Styrelsens förslag är att krav på spelrättsinnehav gäller från och med 26 år. Mellan år betalas enbart årsavgift. Du kan dock förvärva ett spelrättsbevis eller delrätter tidigare. Du betalar då enbart den årsavgift som gäller för ålderskategorin. Fråga 18 Fråga 19 Fråga 20 Jag är studerande, kan jag få uppskov med att köpa en spelrätt? Ja, men alla har en respit med att förvärva en spelrätt till 26 år, inte bara studerande. Kan man som junior förvärva ett spelrättsbevis? Ja, det går bra, men du behöver bara betala junioravgift fram till det år du fyller 22 år då du blir senior. Måste även knattar/juniorer köpa ett spelrättsbevis för att få spela på banorna?

6 Fråga 21 Fråga 22 Fråga 23 Fråga 24 Fråga 25 Nej, juniorer kommer det inte att krävas något spelrättsbevis för, utan han/hon betalar endast avgift för junior. Om jag överlåter delrätter eller ett spelrättsbevis på mitt barn/barnbarn, måste han/hon då betala någon avgift? Om ditt barn får delrätter och inte blir medlem så behöver ingen årsavgift erläggas förrän den dagen han/hon vill bli medlem. Om du däremot överlåter ett spelrättsbevis på ditt barn eller barnbarn måste han/ hon vara medlem och betalar då enbart den årsavgift som gäller för ålderskategorin. Full avgift kommer att debiteras först det år som personen övergår till seniorspel. Kommer klubben att ha möjlighet till hembud på spelrättsbeviset vid försäljning? Nej, styrelsen bedömer att det inte finns behov av hembudsmöjlighet. Detta kan emellertid ändras om spelrättspriset utvecklas positivt och vi därmed får problem att behålla ungdomar när de måste förvärva spelrättsbevis. Om behov finns kan ett årsmöte besluta om hembudsmöjlighet för klubben. Hur många spelrättsbevis ska ges ut och kommer klubben att sälja egna spelrättsbevis? Styrelsens förhoppning är att många av klubbens medlemmar med medlemslån väljer till delrätter för att möjliggöra en ökning av medlemsantalet till ett antal vi klart kommer att ha plats för. Förslaget innebär därför att klubben inte ska ge ut egna spelrätter. Beroende på antalet delrätter, att många av dem kommer att ges till befintliga juniorer samt att byte mot spelrättsbevis kommer att ske under ett antal år, kan vi möta antalet aktiva medlemmar och greenfeespel så att tillgängligheten inte försvåras. Styrelsen har god beredskap för att möta olika scenarios och i slutänden kan vi ju alltid begränsa greenfeespel om vi får många fler medlemmar. Hur lång tid har jag på mig för att bestämma om jag vill byta till en spelrätt? Efter det att ett brev med information och svarstalong går ut efter informationsmötet den 15 december kommer du att ha fram till den 13 januari 2012 på dig att svara. Det är mycket viktigt att alla svarar inom bestämd tid. Beslut i frågan tas på extra årsmöte under februari månad. Finns det någon fara med att byta till ett finansieringssystem med spelrätter? Den risk som finns för en medlem som överväger att kanske utträda ur klubben inom kort är att det inte finns prisgaranti på spelrätten. Som vi beskrivit ovan tror vi på ett stabilt värde och att en värdeförändring påverkas av hur attraktiv A6 Golfklubb är. Klubbens attraktivitet, starkare ekonomi och hur väl medlemmarna vårdar sin klubb för kvalitet och trivsel bidrar till högre marknadsvärde. För klubbens del innebär en spelrättskonvertering ingen fara. Kortsiktigt kan dock

7 medlemsintäkterna bli något lägre innan vi ser effekten av försäljningen av delrätter. Fråga 26 Fråga 27 Fråga 28 Fråga 29 Fråga 30 Finns det andra fördelar än ekonomiska med att byta till spelrättsystem? Ja, först och främst innebär det ju en trygghet att veta att klubben kan fortsätta utvecklas mot uppsatta mål och vision En stabil ekonomisk grund innebär större möjlighet att utveckla kvaliteten på bana och anläggning. Sedan har det visat sig att tidigare klubbar upplever att klubbkänslan ökar efter en övergång till spelrätter. Man får en tydligare uppfattning om vikten att vårda varumärket A6 Golfklubb. Blir det någon skillnad i fråga om rösträtt m m på årsmöten efter konvertering? Nej, spelrättsinnehav ger ingen rösträtt, det är enbart medlemskapet i föreningen som medger rösträtt. Alla som blir medlemmar och är över 15 år har rösträtt, aktiva som passiva. Varför kan vi inte införa aktier istället för spelrätter? Då vi inte äger vår mark finns det heller inget skäl att ha ett aktiesystem. Det finns klubbar som äger sin mark eller anläggning som infört ett aktiesystem p.g.a. att det kan upplevas ge ett högre substansvärde. Det är dock oftast en kostsam process varför det är få som gjort en aktiekonvertering. Kommer klubben att införa ytterligare medlemskategorier om vi byter till spelrätter? Vi har möjlighet att införa nya medlemskategorier med spelrättighet utanför de mest attraktiva tiderna om vi ser ett behov av detta, men i dagsläget finns inga konkreta förslag. Om jag vill vara passiv ett år, blir det någon skillnad mot vad som gäller idag? Ja, vi kommer fortsatt att acceptera ett passivt medlemskap, men du måste före 31 oktober årligen meddela klubben att du önskar vara passiv och enbart behöva betala passiv avgift. Kommentar Du upplåter ditt spelrättsbevis till klubben för att kunna hyra ut det. Klubben hyr ut det till någon som mot en högre årsavgift vill ha spelrättighet på banan utan krav på att äga ett spelrättsbevis. Om du efter beslutat datum önskar passivt medlemskap accepteras det om du eller klubben lyckas hyra ut spelrättsbeviset. Går inte det är du skyldig att erlägga hel årsavgift. Styrelsen kan också, om synnerliga skäl föreligger, årligen bevilja passivt medlemskap varvid du upplåter spelrättsbeviset till klubben. All uthyrning sker genom klubben som bär intäkterna därav.

8 Fråga 31 Fråga 32 Kan jag vara passiv medlem 2012 om jag idag är antingen passiv eller aktiv? Ja, är du idag passiv medlem eller om du efter beslut om spelrätter önskar vara passiv 2012 så går det också bra, men du måste meddela detta senast den 28 februari Kan man gå ur klubben om årsmötet väljer att införa spelrätter och sedan återinträda genom köp av spelrätt? Styrelsen har möjlighet att, i enlighet med stadgarna, neka medlemskap i förekommande fall om person som ansöker om medlemskap medvetet motarbetar klubbens ändamål eller intressen. Kommentar Styrelsens tolkning är att om medlem i samband med konverteringen begär utträde och återfår sitt medlemslån, enbart i syfte att kunna återinträda som medlem och förvärva en spelrätt till lägre pris medvetet motverkat ändamålet med årsmötets beslut. Ett av skälen till årsmötets beslut är att undvika en framtida obeståndssituation varför vi anser det mycket grovt om medlem för egen vinnings skull utnyttjar situationen. Fråga 33 Fråga 34 Fråga 35 Fråga 36 Kan man gå ur klubben och behålla sitt spelrättsbevis utan krav på avgift? Nej, innehav av spelrättsbevis kräver medlemskap i klubben. Vill du gå ur klubben måste du sälja eller återlämna ditt spelrättsbevis. Väljer du att behålla spelrättsbeviset har klubben rätt att påföra dig den årliga spelrättsavgiften. Uthyrning, se fråga 34. Hur går det till att hyra ut spelrättsbeviset? Antingen hittar du en hyrestagare själv eller så kontaktar du klubben. All uthyrning sker via klubben och en särskild blankett ska fyllas i om du hittar hyrestagare själv ( Upplåtelse av spelrättsbevis i A6 Golfklubb ). Klubben hyr ut spelrättsbevis mot en högre avgift till den som hellre hyr än köper spelrättsbevis. Du blir under uthyrningstiden passiv medlem. Hur gör man om man vill gå ur och överlåta ett spelrättsbevis? När du vill sälja ditt spelrättsbevis till ny medlem fyller ni tillsammans i en blankett som finns tillgänglig på hemsidan eller på klubben ( Överlåtelse av spelrättsbevis i A6 Golfklubb ). Där ska det framgå vem den tilltänkte köparen är. Klubben beslutar först om man avser att utnyttja sin rättighet till hembud till det pris som överenskommits mellan säljare och köpare. Om inte kontrolleras sedan om det föreligger någon skuld och väljer in köparen i klubben som medlem. Därefter fullföljs affären. Kommer klubben att hjälpa till att sälja spelrättsbevis? Ja, vi kommer att precis som för delrätter lägga upp en förmedlingssida på hemsidan för köp/sälj om du inte själv känner någon som du kan sälja till. Klubben kommer inte att sälja några egna spelrättsbevis, om årsmötet inte beslutar annat.

9 Fråga 37 Betalar köpare av spelrätt någon inträdesavgift? Nej, styrelsens förslag är att det till att börja med ej ska utgå någon inträdesavgift för ny medlem. Fråga 38 Hur ser tidsplanen ut för konverteringen: 15 december 2011 Informationsmöte med medlemmarna kl på Jönköpings Hotell & Konferens. v. 51/ Brev till medlemmarna med information och svarsblankett. 13 januari 2012 Senaste datum som svarsblanketten ska vara inne. Februari 2012 Extra årsmöte och beslut om konvertering till spelrätter. Fråga 39 Fråga 40 Behöver jag som medlem betala skatt på eventuell vinst vid försäljning? Vad vi erfarit från Skatteverket gäller idag att ett spelrättsbevis betraktas som personlig tillgång och avyttring av sådan beskattas, men endast om sammanlagda vinsten av sådana tillgångar som du säljer under ett och samma år uppgår till minst kr. Kan jag vid deklarationen göra förlustavdrag på spelrättsbevis som säljs med förlust? Nej, enligt vad vi även där erfarit från Skatteverket så får man inte göra det.

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER 2011 Motioner inkomna till Allmänt Höstmöte tisdag den 15 november 2011 kl 19.00 Aulan i Rudbecksskolan 2 Motion 1 Vid vårmötet 2011 framkom att en motion

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel

8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel 8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel utifrån regionala och lokala förutsättningar - och gör

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB 1 Svenska Golfförbundet (Denna skrift har utarbetats av advokaten Ulf Skorup, Advokatfirman Åberg & Co AB) Spelrätter i golfklubb Tänkbara bestämmelser för spelrätter i golfklubbar

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Utköpsproblematik i små aktiebolag

Utköpsproblematik i små aktiebolag Utköpsproblematik i små aktiebolag Vilka är de centrala problemen och vad kan göras för att begränsa dessa? Juridiska institutionen Juristutbildningen 2011 Tillämpade studier 30 hp Författare: Gustaf Larsson

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer