För Sveriges Torskfiskares Producentorganisation ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Sveriges Torskfiskares Producentorgansation ek. för.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För Sveriges Torskfiskares Producentorganisation ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Sveriges Torskfiskares Producentorgansation ek. för."

Transkript

1 STADGAR För Sveriges Torskfiskares Producentorganisation ekonomisk förening KAPITEL 1 Föreningen 1 Firma Föreningens firma är Sveriges Torskfiskares Producentorgansation ek. för. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg 3 Ändamål Föreningen har till uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom - att som en ansvarstagande samarbetspart aktivt medverka och företräda medlemmarna i den framtida fiskeriförvaltningen, både nationellt och internationellt, för att säkerställa ett långsiktigt hållbart fiske - att aktivt delta i arbetet för att utveckla miljö- och förvaltningsmässigt bättre redskap och fiskemetoder - att skapa en framtida trygghet i fördelningen av fiskemöjligheter utifrån gällande tilldelning baserat på ett sunt solidariskt och rättvist tänkande - att skapa möjligheter att internt inom PO:n reglera fiskekapaciteten för att balansera mot tillgängliga fisktillgångar - att verka för en stark gemensam marknadsprofil och ett varumärke för medlemmarnas produkter och speciellt hos den svenske konsumenten. - att verka för att leverera fiskprodukter med hög kvalité och för att uppnå bästa villkor vid avsättning av medlemmarnas fångster - att vara en sådan godkänd producentorganisation som avses i 4 i lag om marknadsreglering på fiskets område (SFS 1993:649). Föreningen skall dock ej svara för återtagande av fisk från marknaden (överskottshantering). - att om nödvändigt kunna äga bolag helt eller delvis för att gynna föreningens ändamål. - att i övrigt dels stödja samarbetet mellan medlemmar, dels med olika tjänster stödja medlemmarnas arbete för att bedriva ett rationellt fiske med hänsyn till resursanvändningen, tillgängliga fiskekvoter och marknadsförutsättningar.

2 2 4 Verksamhet Föreningens verksamhet omfattar i huvudsakligen torsk från Östersjön tillsammans med förekommande bifångster som flundra, rödspotta, vittling. 5 Verksamhets- fångst- och marknadsplaner Föreningensstämman fastställer strategiska mål för verksamheten. Operativa mål fastställs av styrelsen. Föreningen fastställer fångst- och marknadsplaner med hänsyn till fisketillgång och marknadsförutsättningar för att på bästa sätt gynna medlemmarna och för att genera bästa pris. Fångst- och marknadsplaner fastställs av styrelsen. Medlemmar har att följa fastställda fångst- och marknadsplaner. Speciella överenskomna kampanjer eller åtagande kan kräva leveransplikt för medlemmarna. Föreningen svarar inte för försäljning av medlemmarnas fisk utan detta sker via godkända förstahandsmottagare. Fångst- och marknadsplanerna genomförs i dialog och samarbete med berörda förstahandsmottagare. Vid behov görs formella överenskommelser eller leveransavtal. 6 Fonder Fonderna finansieras genom avgifter från medlemmarna och bidrag från statliga myndigheter. Fonderna kan också erhålla bidrag från internationella organisationer. Föreningen kan också inrätta fonder för att köpa in kapacitet för att fördela fiskerättigheter bland medlemmar. KAPITEL 2 Medlemmar 7 Medlemskap Medlemskap i föreningen kan endast beviljas fysisk eller juridisk person som ägare till fiskefartyg med fartygstillstånd som bedriver fiske efter torsk i Östersjön. Medlemskap beviljas av styrelsen och efter det att insats enligt 12 inbetalts till föreningen. 8 Insats Insats är på kronor. Den som söker medlemskap i föreningen skall vid ansökan erlägga en insats på kronor. Medlem skall deltaga med minst en insats för varje fiskefartyg som är anslutet till föreningen

3 3 9 Förbindelse Den som ansöker om medlemskap i föreningen skall i samband med ansökan underteckna en förbindelse att inte begära utträde ur föreningen inom 3 år, samt att om medlemskap beviljas, förbinda sig att följa föreningens stadgar och beslut av föreningen som tillkommit i behörig ordning. I samband med förbindelsen skall också föreningen befullmäktigas att avtala om att avgifterna till fonder för återtagande inbetalas direkt till föreningen samt att föreningen har rätt att ta del av försäljningsnotor m m. Medlemmar är förpliktade att tillhandahålla uppgifter som behövs för föreningens verksamhet. 10 Fondavgifter Föreningsstämman beslutar om en avgift för föreningens verksamhet. Avgiften skall baseras på medlemmens infiskning. Avgifterna skall inbetalas senast i sista vardagen i månaden efter det fångsten landats. Föreningen får träffa avtal med förstahandsmottagare om att avgiften dras från medlemmens avräkning och istället inbetalas till föreningen. Föreningen har rätt att hos förstahandsmottagare ta del av en medlems försäljning. 11 Övriga avgifter Föreningen har rätt att ta betalt för tjänster en medlem erhåller från föreningen. 12 Förseningsavgifter och övriga påföljder På avgifter som inbetalas för sent till föreningen utgår en ränta enligt räntelagen med gällande diskonto plus sex procent. Ränta beräknas för hela månader, varvid brutet tal avrundas upp till närmaste hela månad. Medlem är införstådd med att föreningen hos behöriga myndigheter kommer att begära verkställighet av till betalning förfallna avgifter. Medlem som inte betalar sina avgifter i tid kan efter dröjsmål i mer än 3 månader avstängas från möjligheten att utnyttja föreningens tjänster. 13 Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före november månads utgång Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivit ändamål skriftligen begärs av revisor eller av minst en tiondel av samtliga medlemmar. 14 Kallelse till föreningsstämma Kallelse till ordinarie föreningsstämma utsändes till medlemmarna genom ett brev eller e-post senast 3 veckor före stämman, Samtidigt anslås ett meddelande om stämman på föreningens hemsida.

4 4 Kallelse till extra föreningsstämma sker på samma sätt. Stämman skall dock kallas senast 14 dagar före stämman. I kallelsen skall den fråga anges som stämman skall behandla. Övriga meddelanden till medlemmarna sker genom ett brev eller e-post. 15 Förslag från medlemmarna Medlem som vill att ett ärende skall behandlas på ordinarie föreningsstämma skall senast 14 dagar före stämman inlämna ett förslag till styrelsen. Styrelsen skall behandla förslaget och ge föreningsstämman ett förslag till beslut. 16 Ärenden vid föreningsstämma På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande och vice ordförande för stämman 2. Meddelande om vem styrelsen utsett att föra protokollet vid stämman 3. Val av 2 justeringsmän 4. Godkännande av kallelse 5. Frågan om mötet blivit behörigt sammankallat 6. Fastställande av röstlängd 7. Styrelsens och revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår 8. Fastställande av balans- och resultaträkningen för föregående verksamhetsår 9. Beslut i anledning av verksamhetsårets resultat 10. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör 11. Bestämmande av arvode till styrelsen och revisorerna 12. Fastställande av avgift till fonderna för återtagande 13. Fastställande av avgift till föreningens verksamhet 14. Val av styrelse och ersättare 15. Val av revisorer och ersättare 16. Val av valberedning 17. Förslag från styrelsen 18. Förslag från medlemmarna Föreningsstämman får inte besluta i ärenden, som ej behandlats av styrelsen, med undantag för förslag från medlemmar som inlämnats till styrelsen inom föreskriven tid. Extra föreningsstämma får endast behandla de frågor den inkallats för.

5 5 17 Rösträtt vid föreningsstämma Varje medlem har en röst vid stämman för varje fiskefartyg som anslutits till föreningen. Medlem kan företrädas genom fullmakt på stämman. Ingen får dock vid stämman rösta för mer an två medlemmar. Den som inte har betalt hela sitt insatskapital har ej rösträtt. Den som inte betalt sina förfallna avgifter (fondavgifter och övriga avgifter) i föreskriven tid har inte rösträtt om inte avgifterna och eventuella dröjsmålsräntor betalts senast dagen före stämman. 18 Styrelsen Styrelsen består, av minst fem och högst elva ordinarie ledamöter med minst två och högst fem suppleanter och väljs för en tid av två år. Styrelsen utser en av ledamöterna att vara styrelsens ordförande och en annan till styrelsens vice ordförande. Föreningens firma tecknas av den som eller de personer som styrelsen därtill utser. Styrelsen utser verkställande direktör för föreningen. 19 Revisorer Föreningens räkenskaper skall revideras av två revisorer, som väljes för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma, varav den ene skall vara minst godkänd revisor. En personlig ersättare skall utses för varje revisor. 20 Valberedning En valberedning på tre personer skall utses av ordinarie föreningsstämma för att förbereda valen på nästkommande ordinarie föreningsstämma. 21 Sekreterare Styrelsen utser inom eller utom styrelsen en person att vara sekreterare, KAPITEL 5 Ekonomi 22 Bokföring Föreningen skall, förutom den bokföringsplikt föreningen har enligt vid varje tillfälle gällande lag, ha en särskild bokföring för projekt, verksamhet som omfattas av erkännande eller andra varje återtagande. 23 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår är 1 juli till 30 juni

6 6 24 Vinst eller förlust Föreningsstämman beslutar, efter föreskriven avsättning till reservfonden, hur uppkommen vinst eller förlust skall hanteras. Uppkommen vinst skall, om den delas ut till medlemmarna, fördelas med lika belopp på varje inbetald insats. 25 Byte av fiskefartyg Medlem är skyldig att anmäla byte av fiskefartyg till föreningen för registrering. 26 Diskriminering Föreningen får inte i sin verksamhet diskriminera enskilda producenter eller producentorganisationer från EES-länder. 27 Utträde Medlem har efter tre års medlemskap rätt att utträda ur föreningen vid det första årsskiftet efter treårsperiodens utgång. Medlemskapet skall dock skriftligt uppsägas senast ett år innan det skall upphöra. Medlems insatskapital återbetalas enligt reglerna i lag om ekonomisk förening. 28 Uteslutning Medlem som motarbetar föreningens syfte genom att inte följa beslutade förvaltningsåtgärder att inte följa fångstplanen eller marknadsplanen att vara i dröjsmål med medlemsavgifter i mer än ett år att agera illojalt mot föreningens uppställda syfte och ändamål. Medlem som anser att uteslutningen är felaktig kan underställa ordinarie föreningsstämma beslutet. Medlemskapet upphör när föreningsstämman biträtt styrelsens beslut. Medlem som utesluts ur föreningen har inte rätt att återfå inbetalt insatskapital. 29 Föreningens upphörande Beslut om föreningens upphörande fattas av två föreningsstämmor. På den sista stämman kravs 2/3-dels majoritet för beslutet. Vi upplösning skall föreningens kvarvarande tillgångar i första hand användas till återbetalning av insatser och därefter i förhållanden till erlagda avgifter de senaste fem åren.