Höstmöteshandlingar (19)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höstmöteshandlingar 2009 1(19)"

Transkript

1 Höstmöteshandlingar (19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium. Välkomna! Drottningholm 11 november 2009 Styrelsen

2 Höstmöteshandlingar (19) FÖREDRAGNINGSLISTA VID KUNGL. DROTTNINGHOLMS GOLFKLUBBS ALLMÄNNA HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 INLEDNING PRISUTDELNING AV KLUBBENS KM-POKALER FÖREDRAGNINGSLISTA HÖSTMÖTE ( 20 Klubbens stadgar) 1. Fastställande av röstlängd 2. Fråga om mötet behörigen utlysts 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare 5. Val av två justerare tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet 6. Fastställande av högsta antalet medlemmar med spelrätt 7. Fastställande av avgifter och eventuellt medlemslån (kapitaltillskott) enligt 7 och 8 vi inleder den punkt med info om arrende och finansiering av Hvilan 8. Fastställande av budget för intäkter och kostnader kommande verksamhetsår 9. Fastställande av investeringsbudget för kommande verksamhetsår 10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller berättigad medlem senast 30 dagar före mötet 11. Information från styrelsen i för klubbens verksamhet väsentliga frågor 12. Övriga frågor

3 Höstmöteshandlingar (19) TILL KALLELSEN BIFOGAS: Förslag till antalet medlemmar Förslag till avgifter och kapitaltillskott för Kommentarer till den ekonomiska redovisningen Kommentarer till föreslagen budget Intäkter och kostnader 2009 samt förslag till driftsbudget Investeringar 2009 samt förslag till investeringsbudget Specifikation investeringsbudget Projekt Hvilan 2010 och Klubbens kassaflöde Klubbens balansräkning Motioner till höstmötet Valberedningen meddelar Höstmötet... 19

4 Höstmöteshandlingar (19) Förslag till antalet medlemmar 2010 Styrelsen föreslår att högsta antalet medlemmar med spelrätt under 2010 skall kvarstå med Styrelsen har beslutat att antalet vardagsmedlemmar ej skall överstiga 100 och att antalet aktiva junior skall vara ca 160. den 21 oktober 2009 enligt GIT antal spelrätter enligt höstmötesbeslut aktiv medlem 1) 3) hedersmedlem 4 4 vardagsmedlem kallad medlem tillfällig medlem anställd distansmedlem 6 11 passiv medlem 2) ständigt passiv ständig medlem 5 4 sponsor 0 0 medlem utan spelrätt antal juniorer ) varav aktiva juniorer ) varav passiva juniorer varav tillfällig juniormedlem varav flickor ) varav kvinnor

5 Höstmöteshandlingar (19) Förslag till avgifter och kapitaltillskott för 2010 Styrelsen föreslår att medlemsavgiften blir oförändrad, att spelavgiften höjs med 600 ( ) kr för senior medlem med spelrätt främst med anledning av fortsatt lägre externa intäkter och nytt arrendeavtal. Styrelsen föreslår vidare att inträdesavgift blir oförändrad, kr. Styrelsen föreslår att samtliga medlemmar med spelrätt mellan 27 år och 74 år betalar in ett kapitaltillskott (medlemslån) på kr. Styrelsen förslår vidare som en konsekvens att kapitaltillskott för nya medlemmar med spelrätt är kr. Medlemmar med spelrätt Inträdesavgift Medlemsavgift Spelavgift Klubbavgift Kapitaltillskott Senior 27+ år Senior år Junior år Vardags 70- år Vardags år Vardags år Distansmedlem Passiv * Medlem utan spelrätt** Senior 27 år Senior år Junior < 21 år * Passiv med spelrätt på korthålsbanan. ** Medlem utan spelrätt erlägger kapitaltillskott först det år han/hon får spelrätt. Kömedlem Registreringsavgift kö Köavgift/år Spelavgift korthålsbanan/år Senior 27+ år Senior år Junior < 21 år Styrelsen avser att fakturera årsavgifterna per den 20 januari 2010 för betalning senast den 27 februari Förseningsavgift utgår med 200 kr samt ränta. Styrelsen föreslår vidare att kapitaltillskott erläggs senast den 30 oktober Medlemmarna erhåller bevis för fullgjord betalning av kapitaltillskott. För att undvika strategiska kategoribyten i samband med renoveringen av golfbanan avser styrelsen förslå höstmötet 2011 att en aktiveringsavgift (ca 3000 kr) debiteras alla passiv medlemmar som blir aktiv medlem efter 2011.

6 Höstmöteshandlingar (19) För att säkra finansiering av investeringsbudgeten 2011 avser styrelsen att dels ta upp ett banklån och dels utfärda ett begränsat antal särskilda medlemsbevis s.k. C-reverser. C-revers innebär avgiftsbefrielse tills det att klubben väljer att betala tillbaka. Kommentarer till den ekonomiska redovisningen 2009 Resultaträkningen 2009 Resultatet för 2009 uppskattas till ca tkr. Intäkterna 2009 är ca tkr över budget. Kostnaderna är ca 500 tkr över budget. Ökningen i intäkterna är i huvudsak hänförlig till ökade inträdesavgifter och sponsorintäkter samt intäkter hänförlig till jubileumsåret. Ökningen i inträdesavgifter är orsakad av större antal nya medlemmar än beräknat. Ränteintäkterna har minskat med (-250 tkr) i förhållande till budget. Ökade kostnader i administration hänförlig till jubileumsåret (ca 200 tkr). Investeringar 2009 Investeringar för 2009 beräknas överstiga budget med ca 90 tkr. Ökningen beror på en oförutsedd investering av en ugn i restaurangen. Kommentarer till föreslagen budget 2010 Resultaträkning 2010 Med anledning av rådande konjunkturläge förväntas greenfee, golfsponsorer och företagsgolf ligga på samma nivå som Klubbens totala kostnader förväntas ligga på samma nivå som 2009 genom att kostnader för banan 2010 minskar och arrendekostnaden ökar. Styrelsen har valt att redovisa en budget utan utrymme för oförutsedda kostnader. Resultatet 2010 på ca tkr skall i sin helhet öka Klubbens eget kapital och förstärka Klubbens förmåga att täcka inkomstbortfall och behov av finansiering vid renoveringen av golfbanan. Investeringar 2010 Investeringar 2010 är budgeterad till tkr och innehåller förutom renovering av golfbanan (Hvilan) investeringar kring klubbhus samt ersättningsinvesteringar i maskiner. Styrelsen har valt att redovisa en investeringsbudget 2010 och 2011 utan utrymme för oförutsedda kostnader. Styrelsen har valt att hålla Klubbens kassa över 2 mkr som en reserv för oförutsedda kostnader.

7 Höstmöteshandlingar (19) Intäkter och kostnader 2009 samt förslag till driftsbudget 2010

8 Höstmöteshandlingar (19) Investeringar 2009 samt förslag till investeringsbudget 2010 (kr)

9 Höstmöteshandlingar (19) Specifikation investeringsbudget Projekt Hvilan 2010 och 2011 (tkr)

10 Höstmöteshandlingar (19) Klubbens kassaflöde Klubben har 14 miljoner kr placerade på konto hos Riksgälden.

11 Höstmöteshandlingar (19) Klubbens balansräkning

12 Höstmöteshandlingar (19) Motioner till höstmötet Styrelsens förslag till stadgeändring Styrelsen föreslår höstmötet att anta nedan ändring av Klubbens stadgar. Avsikten är att ge styrelsen större möjligheter att planer Klubbens likviditet i samband med återbetalning av medlemslån och genomförandet av större investeringar. Nuvarande lydelse 8 Medlemslån (kapitaltillskott) För finansiering av klubbens verksamhet har medlem skyldighet att bistå klubben med lån (kapitaltillskott) på de villkor och i den omfattning som beslutas av årsmötet eller höstmötet. Medlem skall erhålla bevis på fullgjord inbetalning av lån (kapitaltillskott). Beslut om lån (kapitaltillskott) fattas med 3/4 majoritet av de röstande vid årsmöte eller höstmöte. Då medlem som fullgjort sådan inbetalning, utträder ur klubben skall befintlig skuld återbetalas så snart styrelsen finner detta kunna ske. Återbetalning skall dock alltid ske inom ett år efter utträdet. Föreslagen lydelse 8 Medlemslån (kapitaltillskott) För finansiering av klubbens verksamhet har medlem skyldighet att bistå klubben med lån (kapitaltillskott) på de villkor och i den omfattning som beslutas av årsmötet eller höstmötet. Medlem skall erhålla bevis på fullgjord inbetalning av lån (kapitaltillskott). Beslut om lån (kapitaltillskott) fattas med 3/4 majoritet av de röstande vid årsmöte eller höstmöte. Då medlem som fullgjort sådan inbetalning, utträder ur klubben skall befintlig skuld återbetalas så snart styrelsen finner detta kunna ske. Återbetalning skall dock alltid ske inom två år efter utträdet.

13 Höstmöteshandlingar (19) Styrelsens svar till motion avseende vägskyltar Styrelsen förslår höstmötet att bifalla motionen. Motiv: Styrelsen föreslår att uppdraget överlåts till klubbdirektören att utreda frågan om skyltning samt om förbättrad säkerhet vi passering av Lovö kyrkoallé.

14 Höstmöteshandlingar (19)

15 Höstmöteshandlingar (19) Styrelsens svar till motion avseende alternativ till renovering av golfbanan Alt 1. Styrelsen förslår höstmötet att avslå motionen. Alt 2. Styrelsen förslår höstmötet att avslå motionen Motiv: Direktivet från styrelsen till projektgruppen har varit att renoveringen av golfbanan skall behålla Drottningholms speciella karaktär. Men även att renovera och återskapa en golfbana med god strategi från tee till green. Att värna om den unika natur och miljö som klubben har. Många greener har därför ställts något på tvären i likhet med den ursprungliga banans Masterplan från 1957 till skillnad mot dagens förhållande där greenerna är placerade längs med hålet. Många bunkrar är borttagna och ersatta med nya. En ny damm mellan hål 14 och 15 skall byggas för att förbättra dräneringen, som inte är tillfredsställande på denna del av banan. Styrelsen anser att projektgruppen har uppfyllt alla de krav som styrelsen har ställt. Förbifart Stockholms etableringsyta som ligger närmast golfbanan är ovanför nuvarande hål 3 och kommer inte att påverka golfspelet eller projekt Hvilan. För mer information om förbifart Stockholm gå in på eller se kartområde för etableringsyta på vår hemsida under projekt Hvilan.

16 Höstmöteshandlingar (19)

17 Höstmöteshandlingar (19)

18 Höstmöteshandlingar (19) Styrelsens svar till motion avseende renovering av nio i sänder under 2 år Styrelsen förslår höstmötet att avslå motionen. Motiv: Styrelsen har i sin utredning om ombyggnadstiden kommit fram till att ombyggnationen skall ske enligt projektgruppens alternativ, dvs samt eventuellt maj juni De främsta argumenten för att inte bygga 9+9 är att: 1. Anläggningen kommer att vara en byggarbetsplats med många och stora maskiner som påverkar golfspelet, arbetsmiljön för arbetarna samt problem med parkeringsplatser uppstår då parkeringen skall användas som upplag för sand och jordmassor. 2. Projektets kostnader beräknas öka med 4,4 Mkr (enl. styrelsen), detta skulle finansieras genom full medlemsavgift för alla aktiva under 2011 och Shop och restaurang kommer inte ha öppet i samma utsträckning då det endast är medlemmar som spelar vilket inte ger tillräckligt stor omsättning för arrendatorn. 4. Ca 10 % (140 st) av klubbens medlemmar står för 44 % av det totala antalet spelade golfronder ( ronder, per nov 2009) vilket gör det mycket osolidariskt mot de övriga 90 % att öka projektets kostnader med ca 4,4 Mkr (enl. styrelsen). 5. Erfarenhet från andra byggprojekt visar även att kortare byggtid har i efterhand gett en betydligt positivare bild av projektet till skillnad mot projekt som bedrivits över flera år. 6. Det finns även en uppenbar risk att fler medlemmar hittar andra medlemsformer eller blir passiva om ombyggnaden sker över fler år.

19 Höstmöteshandlingar (19) Valberedningen meddelar Höstmötet Valberedningen följer styrelsens arbete, tar del av samtliga protokoll från styrelsemöten kommittéer och intervjuar styrelseledamöter. Val av styrelse sker på Årsmötet våren Nuvarande styrelses mandat är Lars Flodman Ordförande vald t.o.m årsmöte 2010 Anna Axenhorn Vice Ordförande vald t.o.m årsmöte 2010 Ingmar Nabseth vald t.o.m årsmöte 2010 Karl Johan Brogren vald t.o.m årsmöte 2010 Fredrik Nyrén vald t.o.m årsmöte 2010 Lars Åström vald t.o.m årsmöte 2011 Johan Theorell vald t.o.m årsmöte 2011 Thomas Person vald t.o.m årsmöte 2011 Förslag på kandidater till styrelseposter skall inkomma till Valberedningen senast Valberedningens förslag tillställs medlemmarna i kallelsen till Årsmötet. Enligt klubbens stadgar skall Valberedningen sträva efter en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga ledamöter och vi vill därför särskilt välkomna förslag på kvinnliga kandidater! Vi ser fram emot Era förslag! Valberedningen Gunilla MacDowall, Ordförande Eva Maria Flodman Staffan Elinder Gert Sundin Erik Westin

KUNGL. DROTTNINGHOLMS GOLFKLUBB Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till årsmöte i klubbens restaurang.

KUNGL. DROTTNINGHOLMS GOLFKLUBB Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till årsmöte i klubbens restaurang. TILL KLUBBENS MEDLEMMAR ÅRSMÖTE KL 19.00 TISDAG DEN 31 MARS 2009 PLATS KUNGL. DROTTNINGHOLMS GOLFKLUBB Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till årsmöte i klubbens restaurang. Välkomna

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. KALLELSE till Extra medlemsmöte i Forsgårdens Golfklubb Plats: Elof Lindälvs Gymnasium Aulan Tid: Tisdag den 8 februari 2011 kl. 19.00 Styrelsen i Forsgårdens Golfklubb kallar härmed till Extra medlemsmöte

Läs mer

BOKBLADET VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i. Handlingar till årsmötet.

BOKBLADET VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i. Handlingar till årsmötet. BOKBLADET Nummer 2 2011 VÄLKOMNA TILL EXTRA ÅRSMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB Torsdagen den 30 juni 2011 kl. 18.30 i Limhamns Folketshus Handlingar till årsmötet. Styrelsen översänder stadgeenligt kallelse

Läs mer

Mölndals Golfklubb. HÖSTMÖTESHANDLINGAR 2008 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 22 november 2008 kl 12

Mölndals Golfklubb. HÖSTMÖTESHANDLINGAR 2008 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 22 november 2008 kl 12 Mölndals Golfklubb Föredragningslista HÖSTMÖTESHANDLINGAR 2008 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 22 november 2008 kl 12 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits till ny

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Kallelse till extra ordinarie medlemsmöte i klubbhuset den 24 april 2007 kl 19.00. Förslag till ombyggnad av samtliga greenområden

Kallelse till extra ordinarie medlemsmöte i klubbhuset den 24 april 2007 kl 19.00. Förslag till ombyggnad av samtliga greenområden Kallelse till extra ordinarie medlemsmöte i klubbhuset den 24 april 2007 kl 19.00 Förslag till ombyggnad av samtliga greenområden föredragningslista vid extra MedleMsMöte tisdagen den 24 APril 2007 Kl.

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Fråga 1 Varför föreslår styrelsen att A6 Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Mölndals Golfklubb ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2008

Mölndals Golfklubb ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2008 1 Mölndals Golfklubb ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2008 Föredragningslista Årsmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 15 mars 2008 kl 12 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR För Malmö City Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 24 september 2013 genom samgående mellan Kvarnby Golfklubb och Sofiedal Golfklubb. Föreningen har

Läs mer

2 SAMMANSÄTTNING Bråvikens Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

2 SAMMANSÄTTNING Bråvikens Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar. STADGAR för Bråvikens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 15 maj 1992 och med hemort i NORRKÖPING. Stadgarna fastställda vid konstituerande möte 15 maj 1992. Stadgarna ändrade vid årsmötet

Läs mer

Mölndals Golfklubb KALLELSE HÖSTMÖTE 2009. Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 21 november 2009 kl 12. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb KALLELSE HÖSTMÖTE 2009. Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 21 november 2009 kl 12. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb Föredragningslista KALLELSE HÖSTMÖTE 2009 Höstmöte avhålls i klubbhuset lördagen den 21 november 2009 kl 12 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. STADGAR för Eda Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1990-08-28 och med hemort i Eda kommun. Stadgarna fastställda 1990-08-28 Stadgarna ändrade 1992-02-08 1993-02-13 1997-12-07 1998-02-08 2002-02-10

Läs mer

FORSGÅRDENS GOLFKLUBB

FORSGÅRDENS GOLFKLUBB FORSGÅRDENS GOLFKLUBB Handlingar till Höstmötet 2010-12-06 Kl 19:00 Aulan Elof Lindälvs gymnasium 1 (19) Innehållsförteckning Handlingar Höstmöte 2010-12-06 Sid Kallelse 3 Verksamhetsplan Viktiga händelser

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

RÄTTVIKS GOLFKLUBB. Föredragningslista vid Rättviks Golfklubbs årsmöte 2014-02-08

RÄTTVIKS GOLFKLUBB. Föredragningslista vid Rättviks Golfklubbs årsmöte 2014-02-08 RÄTTVIKS GOLFKLUBB Styrelsen för Rättviks Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 8 februari 2014 kl 15.00 på Kansliets konferensvåning. Årsmötet inleds med prisutdelning för årets golfare. Vi hoppas

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014 Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2014, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

För Delsjö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 26 april 1962 och med hemort i Göteborg.

För Delsjö Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 26 april 1962 och med hemort i Göteborg. Stadgar För, som är en ideell förening, stiftad den 26 april 1962 och med hemort i Göteborg. Stadgarna fastställda 26 april 1962 Stadgarna ändrade 24 november 1994 Stadgarna ändrade 5 december 2000 Stadgarna

Läs mer

Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed.

Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed. Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed. Stadgarna fastställda 1998-01-14. Stadgarna ändrade 2006-03-14 Idrottens verksamhetsidé Idrott är

Läs mer

Arrendet. Hvilan. Stadgar. Finansiering. Drottningholm den 15 oktober 2009

Arrendet. Hvilan. Stadgar. Finansiering. Drottningholm den 15 oktober 2009 Drottningholm den 15 oktober 2009 Till medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb Bäste medlem, Vår golfbana har nu fyllt 50 år och Klubben skall lägga grunden för en ny period så vår golfbana blir

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009

Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1 Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 UGK hade vid årsskiftet 2008/2009 brist på likvida medel och betydande förfallna

Läs mer