Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb"

Transkript

1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt den utveckling som sker i Golfsverige med en vikande medlemsutveckling, framförallt när det gäller medlemskap med medlemslån där återbetalning av lån enligt stadgar ej kompenseras av inträden med nytt kapital. Detsamma gäller i Falkenbergs GK, antalet utträden med medlemslån balanseras inte upp av inträden med medlemslån. Vi ser därför en framtida risk att ligga kvar med medlemslån, även om vi idag kan hantera underskottet med det kapital som byggts upp. Främsta skälet är att vi inte vill äventyra klubbens ekonomi om denna obalans fortsätter. Det påverkar såväl likviditeten som driftsekonomin på sikt och hämmar klubbens möjlighet till fortsatt utveckling och löpande ny- och reinvesteringar. Antalet medlemmar behöver också öka för att förbättra intäkterna och möjliggöra en fortsatt utveckling av anläggningen, då vi inte längre får in nytt kapital. Efter kontakt med sakkunnig har vi funnit att ett finansieringssystem med spelrätter är den rätta lösningen för oss. Vad innebär det för Falkenbergs GK om årsmötet beslutar att övergå till ett system med spelrätter? Styrelsen kan arbeta mer långsiktigt och därmed trygga klubbens framtid. Vi får en bättre likviditetsplanering och kan avsätta medel för framtida investeringar. Våra mål med klubben och utveckling av hela anläggningen blir svåra att uppfylla med en osäker skuldbörda som idag. Möjligheten för eventuell kredit till framtida investeringar och utveckling blir också mycket bättre om vår medlemsskuld minskas kraftigt. Servicegrad och kvalitet på hela anläggningen kan också bättre garanteras liksom möjligheten till högre medlemsintäkter genom fler medlemmar. Styrelsen hoppas därför på att alla medlemmar nu ser möjligheten i att övergå till ett system med spelrätter, och därigenom också bidra till att stärka klubbens ekonomi. Måste alla medlemmar byta till spelrättsbevis? Ja, alla aktiva medlemmar som vill vara kvar måste acceptera ett byte. I och med beslutet så kan man inte kvarstå som aktiv medlem med medlemslån från och med nästa år och få möjlighet att spela. Medlemmar som inte går med på beslutet har dock rätt till återbetalning av sitt medlemslån vid utträde, i enlighet med skuldebrev och stadgar. Klubben klarar dock inte av att genomföra konverteringen om för många väljer att utträda, vilket vi får svar på vid enkätutskicket efter informationsmötet. 1

2 Vad innebär förslaget i korthet? Styrelsens förslag är att samtliga aktiva medlemmar som erlagt medlemslån eller inträdesavgift byter detta mot: - Ett spelrättsbevis samt ett värdebevis, motsvarande värdet av ett halvt (½) spelrättsbevis Vi har idag många nivåer på medlemslån och inträdesavgifter som indexerats genom åren. Styrelsen anser därför att alla medlemmar oavsett lånesumma eller inträdesavgift ska behandlas lika. Spelrättsbeviset behåller man för egen del och värdebeviset kan överlåtas, både till junior och senior. Den som förvärvar värdebevis kan, tillsammans med ytterligare ett värdebevis byta dessa mot ett spelrättsbevis vid ansökan om medlemskap. Detta innebär en möjlighet för klubben att medlemsantalet kan öka till ett antal vi klart har plats för. Efter informationsmötet kommer ett brev att tillsändas alla medlemmar med medlemslån där man svarar om man accepterar förslaget eller ej. Vissa medlemmar kanske i och med förslaget överväger att gå ur klubben direkt. Vad svarar ni på det? Om du överväger att utträda, avvakta till dess du fått mer information och sett de möjligheter styrelsens förslag innebär. Ett informationsmöte kommer att hållas i Tångaskolans aula den 26 juli kl På mötet kommer styrelsen att berätta om bakgrunden till förslaget och vår målsättning med det nya finansieringssystemet och vad ett erbjudande om spelrätter innebär för dig som är medlem. Du kommer även att få information om vad som händer i Golfsverige via den konsult klubben tagit hjälp av för att ta fram ett bra förslag både för dig som medlem och för klubben. Förslaget som styrelsen arbetat fram hoppas vi att alla upplever positivt. Ett system med spelrätter innebär en grundtrygghet såväl för klubben som för alla medlemmar. Vi kan fortsätta utveckla anläggningen och kommer garanterat att ha en positiv framtid. Vad innebär ett värdebevis? Ett värdebevis har ett värde motsvarande ett halvt spelrättsbevis. Det är inte förknippat med några avgifter förrän det tillsammans med ytterligare ett värdebevis överlåtits på någon annan som vill bli medlem. Överlåtelse kan ske till valfri person, anhörig, make/maka, arbetskamrat, barn, barnbarn, och två värdebevis byts vid ansökan om medlemskap till ett spelrättsbevis. Du kan ha ett värdebevis under Fr.o.m förfaller värdebevisen och kan inte bytas mot spelrättsbevis. (Undantaget om de har överlåtits till juniormedlem för senare konvertering till spelrättsbevis). Tanken är alltså att det inom tre år ska ha överlåtits på någon annan och därmed antingen kunna ge en del tillbaka eller att man haft möjlighet att erbjuda någon nära anhörig eller kamrat möjlighet att börja spela golf som tidigare ansett att tröskeln för medlemskap varit för hög. Vad gäller för mig som idag är passiv medlem? Du som idag är passiv medlem omfattas av förslag och beslut, men kan avvakta med att ta beslut till dess du väljer att aktivera ditt medlemskap. Du måste då byta till spelrättsbevis, precis som aktiva medlemmar. Du kan dock redan idag byta ditt medlemslån mot ett spelrättsbevis och ett värdebevis. 2

3 Jag delbetalar på min inträdesavgift, vad gäller för mig? Du kommer att erhålla ett spelrättsbevis som andra medlemmar. För att spelrättsbeviset ska vara överlåtbart måste du ha betalat kronor. Önskar du ett värdebevis enligt ovan ska du betala upp till kronor. Hur upplever klubbar som tidigare genomfört spelrättskonverteringen sin situation idag? Majoriteten av de golfklubbar som genomfört konvertering, så vitt känt, har haft en positiv utveckling med fler medlemmar, en ekonomi under kontroll och en positiv stämning bland medlemmarna. Spelrättspriserna ligger generellt lägre än dagens medlemslån. Därför upplever man en ökad efterfrågan på golfspel när priset för att börja spela marknadsanpassats. Man har till följd av detta också kunnat hålla medlemsavgifterna på en lägre nivå än annars varit möjligt. Klubbar som infört värdebevis upplever också att många medlemmar överlåter dessa till juniorer vilket medför en större möjlighet att få behålla dem när de når seniorålder, istället för att som idag, att många väljer brevlådeklubbar när medlemslånen ska betalas in. Varför har styrelsen valt att förslå just detta förslag? Vi har försökt hitta en lösning som alla tjänar på, både klubben och medlemmar. Vi får i och med förslaget bort vår skuld till alla aktiva medlemmar samtidigt som vi ger möjlighet till fler medlemmar som klubben behöver för att skapa bättre intäkter. Med Falkenbergs attraktion för främst sommarboende bedömer vi att det finns stora möjligheter att rekrytera fler medlemmar. Om det skulle bli trångt om speltider har vi möjlighet att se över och begränsa greenfeespel. Antalet medlemmar kommer dock troligtvis att öka successivt över några år varför vi kan parera för ändringar om det behövs. Kommer inte värdebevisen att ha ett relativt lågt pris nu när det kommer så många ut på marknaden? Jo, det är troligt att priset för två värdebevis kommer att vara något lägre än dagens kapitalinsats direkt efter konverteringen, men med tanke på vårt läge och fina anläggning är vår bedömning att prisnivån kommer att vara relativt stabil efter några år, förutsatt att vi kan hålla en hög kvalitet och service. Dessutom kan man ju ge bort värdebevisen till någon som man önskar ska bli medlem. Detta har ju också ett värde, om inte annat så för den som får den. Vi får heller inte glömma bort möjligheten att kunna behålla årsavgiften på en lägre nivå än vad som är möjligt med färre medlemmar. 3

4 Hur många spelrättsbevis ska ges ut? Styrelsens bedömning är att klubben klarar betydligt fler fullbetalande seniorer. Teoretiskt kan vi totalt få ca spelrättsbevis fram till 2015, beroende på visst utträde vid konverteringen och om alla värdebevis byts mot spelrättsbevis. Om vi upplever att tillgängligheten blir begränsad finns möjlighet att erbjuda alternativa medlemsformer med viss begränsad spelrättighet på de mest högfrekventa tiderna. Sådana alternativ efterfrågas allt mer. Styrelsen får återkomma med förslag om så krävs. Många kommer erfarenhetsmässigt att överlåta värdebevis på sina barn och barnbarn och andra avvaktar och säljer sitt värdebevis om några år. Styrelsen kan också vid behov, om det blir många nya medlemmar, möta detta med greenfeerestriktioner. Hur många medlemmar vi slutligen kommer att ha vet vi först 2015 när värdebevisen inte längre är giltiga. Hur vet styrelsen att det inte blir för många som vill lösa ut sina reverslån? Styrelsen kommer efter informationsmötet att skicka ut ett brev till samtliga medlemmar med all information som krävs för att man ska kunna fylla i den svarsblankett som ska återsändas till klubben. Vi får då en klar bild över hur många medlemmar som är negativa till att vi går över till ett finansieringssystem med spelrätter. Blir det för många kan klubben troligtvis inte genomföra konverteringen varvid vi får en mer oviss framtid med svårigheter att utveckla klubb och anläggning. Vad händer om för många medlemmar begär sitt utträde eller att årsmötet beslutar att inte införa spelrätter? Vi kan inte tvinga medlemmarna till ett byte av finansieringssystem, men förslaget är enbart för såväl klubbens som medlemmars bästa, varför vi hoppas att alla nuvarande medlemmar och årsmötet tar rätt beslut. Styrelsen kommer emellertid inte att lägga fram förslaget för beslut om vi inte känner att ett positivt beslut i frågan kan tas. Vi kan inom kort tid därefter tvingas till mer radikala åtgärder. Kan en juridisk person (bolag) förvärva ett spelrättsbevis? Ja, det är fullt möjligt. Dock måste det finnas en fysisk innehavare (nyttjare) av spelrättsbeviset som också blir medlem i klubben. Det är denna person som debiteras årsavgifter. Det medför också förmånsbeskattning för den som nyttjar spelrätten. Måste det göras en stadgeändring om klubben inför spelrättsbevis? Ja, detta måste göras. Förslaget till stadgeändring kommer att göras samtidigt om beslut om spelrätter fattas på årsmötet. Stadgeändringsförslaget kommer att finnas tillgängligt på hemsidan. Jag är junior och blir senior nästa år. Vad gäller för mig? Du kan avvakta med att förvärva ett spelrättsbevis till dess du fyller 25 år, precis som idag med medlemslån. Under tiden år betalar du enbart årsavgift som senior. 4

5 Kan man som junior redan idag förvärva spelrätts- eller värdebevis? Ja, det kommer det att finnas möjlighet till. Dels så kan du få ett värdebevis av förälder eller annan medlem och tillsammans med ytterligare ett värdebevis växla in det till ett spelrättsbevis redan nu. Du kan också avvakta med att växla in dem till dess du fyller 25 år då du måste ha ett spelrättsbevis eller köpa ett värdebevis/ spelrättsbevis på den öppna marknaden. Du behöver dock fortfarande att enbart betala junioravgift så länge du är under 22 år. Hur lång tid har jag på mig för att bestämma om jag vill byta till ett spelrättsbevis? Efter det att brevet går ut efter informationsmötet kommer du att ha drygt tre veckor på dig att svara. Vi har valt att du ska ha god tid på dig, men vi måste ha ditt svar senast den 19 augusti Det är mycket viktigt att alla svarar före detta datum för att vi ska kunna ta beslut i frågan på ett extrainsatt årsmöte i oktober. Vi har sedan hösten på oss genomföra alla förändringar och ta fram spelrätts- och värdebevis inför Finns det någon fara med att byta till ett finansieringssystem med spelrätter? Den risk som finns för medlemmen är att det inte finns någon prisgaranti på spelrättsbevis eller värdebevis. På sikt tror vi värdeförändringar är mer beroende av hur attraktiv Falkenbergs GK är som golfklubb. Ju starkare ekonomi klubben har och desto mer medlemmarna vårdar och utvecklar sin klubb och vi tillsammans arbetar för kvalitet, trivsel och mervärde för medlemmar och gäster, desto högre marknadsvärde. Det har vi sett exempel på i andra klubbar i Sverige. För klubbens del kan det beroende på antalet utträdande medlemmar bli lägre driftsintäkter 2012, innan vi får in nya medlemmar. I övrigt finns ingen fara med spelrättskonvertering. Men medlemslån känns ju säkrare för mig. Jag får väl alltid tillbaka mitt lån? Nej, tyvärr så är det inte så enkelt. Så länge det finns nya medlemmar som ska inträda så får du tillbaka ditt lån, men om vi förlorar många medlemmar på en gång finns risk att klubben eller vår långivare inte kan få fram det kapital som krävs för återbetalningar. Då finns en risk för att vi hamnar i en obeståndssituation varvid ett annat lagrum träder in. Kommer årsavgifterna att påverkas av konverteringen? Det beror på hur väl vi lyckas hålla uppe antalet medlemmar. Förhoppningsvis får vi fler medlemmar vilket betyder högre intäkter och medför att vi kan hålla medlemsavgifterna nere. En spelrättskonvertering med vårt erbjudande innebär stor möjlighet att hålla årsavgifterna på en liknande nivå som idag mot om vi skulle legat kvar med medlemslånen. 5

6 Finns det andra fördelar än ekonomiska med att byta till spelrättsbevis? Ja, Först och främst innebär det ju en trygghet att ha en stabil ekonomisk plattform och att veta att klubben kan fortsätta utvecklas. En stabil ekonomisk grund innebär större möjlighet att utveckla kvaliteten på bana och anläggning, högre servicegrad och bättre verksamhet. Sedan har det vid tidigare konverteringar visat sig att klubbkänslan ökar med spelrätter. Det blir mer min klubb som man gärna talar väl om när man träffar andra golfare. Dessutom kan man överlåta ett spelrätts- eller värdebevis på barn och barnbarn m.fl. Det blir då kanske lättare att motivera dem att spela golf när de slipper betala en grundavgift. Varför kan vi inte införa aktier istället för spelrätter? Det finns klubbar/bolag som har aktier, men då bör man äga marken för att skapa ett substansvärde. Det gör inte vi. Vi har ju idag medlemskategorier som ej betalt lån eller inträdesavgift. Hur påverkas dessa av förslaget? Medlemmar som inte betalt medlemslån eller inträdesavgift berörs inte. Förslaget omfattar endast seniormedlemmar som idag har erlagt någon form av kapitalinsats för att kunna nyttja banan. Övriga berörs inte. Kommer klubben att införa ytterligare medlemskategorier om vi byter till spelrätter? Styrelsen har inte något förslag på nya alternativa medlemsformer idag, men i takt med att spelrättsbevisen kommer ut på marknaden har vi möjlighet att utveckla nya medlemsformer, om det behövs. Om jag vill vara passiv ett år, blir det någon skillnad mot vad som gäller idag? Ja, det blir en liten skillnad. Styrelsens förslag är att passivt medlemskap måste anmälas till klubben före 31/10 årligen. Efter detta datum går det också bra om du eller klubben lyckas hyra ut ditt spelrättsbevis. Kan man gå ur klubben om årsmötet väljer att införa spelrätter och sedan återinträda genom köp av spelrättsbevis? Nej, det kommer inte att tillåtas. Styrelsen anser att detta i enlighet med klubbens stadgar strider mot klubbens syfte, d.v.s. vi gör detta för klubbens bästa. Om styrelsen finner att man utnyttjat beslutet för egen vinning och går ur och får tillbaka sitt medlemslån kan man med stöd av stadgarna neka inträde då det anses att man motarbetar klubbens syfte. Kan man gå ur klubben och behålla sitt spelrättsbevis utan krav på avgift? Nej, innehav av spelrättsbevis kräver medlemskap. Den lägsta avgiften för dig om du vill behålla spelrättsbeviset är motsvarande passiv avgift om anmälan för passivt medlemskap årligen anmäls före 31/10 årligen. Underlåtelse att betala avgiften innebär att klubben kan driva in skulden eller, om klubben vill, häva spelrättsbevisets giltighet och återlösa densamma till marknadsvärde minskat med din skuld till klubben. Du kan alltid återskänka spelrättsbeviset utan krav på ersättning om det anmäls före ovanstående tid. 6

7 Hur går det till att hyra ut sitt spelrättsbevis? Antingen hittar du en hyrestagare själv eller så kontaktar du klubben. All uthyrning sker via klubben och en särskild blankett ska fyllas i om du hittar hyrestagare själv ( Upplåtelse av spelrättsbevis i Falkenbergs GK ). Klubben hyr ut spelrättsbevis mot en högre avgift till den som hellre hyr än köper spelrättsbevis. Du blir under uthyrningstiden passiv medlem. Hur ska spelrätter säljas/överlåtas? När du vill sälja ditt spelrättsbevis och har hittat en köpare gäller följande: Köparen tar innan köpet först kontakt med klubben för att söka medlemskap och kontrollera att inte säljaren har någon skuld till klubben (Blankett Överlåtelse av spelrättsbevis i Falkenbergs GK fylls i av säljare och köpare). När detta är klart sker betalning för spelrättsbeviset till säljaren samt att köparen betalar årsavgifter till klubben. Hur ska värdebevis säljas/överlåtas? När du vill sälja ditt värdebevis bestämmer du och köparen priset för detsamma. Det blir som att köpa en värdecheck. Det är först när köparen förvärvat två värdebevis som han/ hon kan ansöka om medlemskap och byta dessa mot ett spelrättsbevis. Är det inte krångligt med ett halvt värdebevis? Nej, det finns ju olika sätt att para ihop två värdebevis till ett spelrättsbevis. Vanligt är att ett par lägger ihop sina och säljer eller överlåter. Du kan också som enskild person lägga upp ditt värdebevis på klubbens hemsida till salu, vilket ofta är det första ställe en köpare tittar på om han/ hon är intresserad av ett medlemskap. Vid tidigare liknande konverteringar har också många försäljningar skett via personliga kontakter på klubben. Man berättar helt enkelt vid fikabordet om man vet någon som vill köpa och då finns det alltid någon som är villig att sälja. Klubbar som har detta system vidimerar att det inte inneburit problem. Kommer klubben att hjälpa till att sälja mitt värdebevis/spelrättsbevis? Ja, vi kommer att lägga upp en förmedlingssida på hemsidan för köp/sälj om du inte själv känner någon som du kan sälja till. Klubben kommer inte att sälja några egna spelrättsbevis före 2015, om årsmötet inte beslutar annat. Om jag inte kan eller vill sälja mitt spelrättsbevis när jag ska gå ur klubben, vad händer då? Du kan alltid återskänka ditt spelrättsbevis till klubben utan krav på ersättning och är därmed befriad från årsavgifter. Spelrättsbeviset måste dock återlämnas före 31/10 årligen för att vara befriad från nästkommande års avgifter. Betalar köpare av spelrätt någon registreringsavgift? Nej, inte nu då det kan hämma försäljningspriset för spelrätten.. Årsmötet kan emellertid besluta om så ska ske snare. Det är bra för klubben om vi har registreringsavgift. På detta sätt får klubben in fortsatt kapital för investeringar. Juniorer betalar hur som helst ingen registreringsavgift. 7

8 Måste även knattar/juniorer köpa spelrättsbevis för att få spela på banorna? Nej, juniorer kommer det inte att krävas något spelrättsbevis för, utan han/hon betalar endast avgift för junior. Om jag överlåter ett spelrättsbevis på mitt barn/barnbarn, måste han/hon då betala full årsavgift? Nej, junior som förvärvar spelrätt betalar endast den avgift som gäller för junior. Full avgift kommer att debiteras först det år som personen övergår till seniorspel. Hur ser tidsplanen ut för konverteringen: 26 juli 2011 Informationsmöte med klubbens medlemmar, kl i Tångaskolans aula. v Brev till medlemmarna med information och svarsblankett. 19 augusti 2011 Senaste datum som svarsblanketten ska vara inne. Oktober 2011 Beslutande extra årsmöte om konvertering till spelrätter. (exakt datum senare) Behöver jag som medlem betala skatt på eventuell vinst vid försäljning? Vad vi erfarit från Skatteverket gäller idag att ett spelrättsbevis betraktas som personlig tillgång och avyttring av sådan beskattas, men endast om sammanlagda vinsten av sådana tillgångar som du säljer under ett och samma år uppgår till minst kr. Kan jag vid deklarationen göra förlustavdrag på spelrättsbevis som säljs med förlust? Nej, enligt vad vi även där erfarit från Skatteverket så får man inte göra det. 8

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER 2011 Motioner inkomna till Allmänt Höstmöte tisdag den 15 november 2011 kl 19.00 Aulan i Rudbecksskolan 2 Motion 1 Vid vårmötet 2011 framkom att en motion

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB 1 Svenska Golfförbundet (Denna skrift har utarbetats av advokaten Ulf Skorup, Advokatfirman Åberg & Co AB) Spelrätter i golfklubb Tänkbara bestämmelser för spelrätter i golfklubbar

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer