Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB"

Transkript

1 Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits till ny ägare Bjäre Golf AB. För att kunna utveckla anläggning och få en trygghet för framtida drift och förvaltning måste Bjäre Golf anpassa sig till den förändring som sker idag på golfmarknaden och arbeta för en stabil ekonomi och god likviditet. Detta är inte möjligt med nuvarande finansieringssystem med medlemslån, som innebär en osäkerhet och obalans mellan det kapital som ska utbetalas vid utträde och det kapital som kommer in vid nya inträden. Om kvalité, service och verksamhet ska kunna bibehållas och utvecklas måste en förändring och anpassning ske till den verklighet som råder. Nuvarande system hämmar kraftigt möjligheten till att uppnå det antal medlemmar som krävs för att få en fungerande anläggningsdrift. Mot bakgrund av en finansieringsutredning, har ägarna beslutat presentera ett förslag på att gå över till ett system med spelrätter fr.o.m Förslaget är både generöst för dig som medlem samtidigt som det möjliggör att Bolaget blir skuldfri mot samtliga medlemmar i Bjäre Golfklubb. Bolaget föreslår införande av finansiering via spelrätter. Varför har ni valt den modellen? Efter noggrann utredning och med bistånd av sakkunniga har styrelsen i Bolaget kommit fram till att ett finansieringssystem med spelrätter är det sätt som idag passar Bjäre Golf bäst. Bolaget blir skuldfri mot medlemmarna och vi kan därmed arbeta mer långsiktigt och trygga verksamheten med en bra likviditetsplanering. Med dagens system med medlemslån går det inte att planera verksamhet och nödvändiga investeringar på ett optimalt sätt då vi inte vet hur många medlemmar med medlemslån som går ur klubben respektive kommer in. Med ett finansieringssystem med spelrätter står vi utan en osäker skuld och kan på ett helt annat sätt planera framtida investeringar och garantera den servicegrad och kvalité som medlemmar och gäster förväntar sig av oss. Idag har Bjäre Golfklubb ett nyttjanderättsavtal med Bjäre Golf AB som reglerar klubbens och medlemmars rättigheter och skyldigheter. Påverkas detta avtal? Ja, det avtal som idag finns måste skrivas om vid byte av finansieringssystem. Avtalet är heller inte grundat på de förhållanden som idag råder på golfmarknaden varför det är nödvändigt att förhandla om villkoren. Från Bolagets sida är det viktigt att ett nytt avtal ger dig som medlem bästa möjliga förutsättningar för en positiv golfupplevelse samtidigt som det tydligör respektive parts rättigheter och skyldigheter, för att så långt det är möjligt undvika eventuella missförstånd och tolkningar. Det nya avtalet ska beslutas på extra årsmöte 9 maj 2013 och träda i kraft så snart förändringen av finansieringssystem är genomfört för att i god tid till 2014 gälla fullt ut. Vad innebär förslaget i korthet?

2 Styrelsens förslag är att samtliga medlemmar med medlemslån avskriver sig sin fordran på medlemslånet. Medlemslånen ligger idag på olika nivåer mellan kr upp till kr, med en klar majoritet av lånen på kr. Förslaget bygger på att spelrätten åsätts ett konverteringsvärde på kr, vilket vid jämförelse med grannklubbar bör kunna spegla ett realistiskt marknadsvärde. Detta självklart under förutsättning att vi kan presentera en fortsatt hög kvalitet på bana och anläggning, god tillgänglighet och att det ska finnas ett mervärde i att inneha spelrätt vad avser årsavgifter m.m. Varje medlem får först, mot avskrivning av hela medlemslånet, en spelrätt. För den del av medlemslånet som överstiger kronor erbjuder Bolaget en generös kompensation, utifrån ett val av något av nedanstående alternativ,beroende på medlemslånets storlek. Medlemslån Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt ,5 spelrätt 1 spelrätt 1 spelrätt 2 spelrätter plus 3500 i shopen plus 2000 kontant extra inb ,5 spelrätt 1 spelrätt 1 spelrätt 2 spelrätter plus 1000 i shopen plus 4500 i shopen plus 2800 kontant extra inb ,5 spelrätt 1 spelrätt 1 spelrätt 2 spelrätter plus 2000 i shopen plus 5500 i shopen plus 3600 kontant extra inb ,5 spelrätt 1 spelrätt 1 spelrätt 2 spelrätter plus 4000 i shopen plus 7500 i shopen plus 5200 kontant ,5 spelrätt 1 spelrätt 1 spelrätt 2 spelrätter plus 7500 i shopen plus i shopen plus 8000 kontant plus 3000 i shopen ,5 spelrätt 1 spelrätt 1 spelrätt 2 spelrätter plus 9000 i shopen plus i shopen plus 9200 kontant plus 4500 i shopen Förklaringar: 1,5 spelrätt innebär att du erhåller ett värdebevis motsvarande värdet av ett ½ spelrätt. Detta kan överlåtas/ säljas till vem som helst. Tillsammans med ytterligare ett värdebevis kan den som får/köper dessa byta dem mot en spelrätt och ansöka om medlemskap i Bjäre GK. (se vidare nedan) Plus (belopp)i shopen innebär att du erhåller ett presentkort att användas i shopen eller på hotellet. Plus (belopp) kontant innebär att detta belopp utbetalas som kontant ersättning till dig så snart byte till spelrätt är genomfört. 2 spelrätter innebär att du erhåller en spelrätt för egen del samt en extra spelrätt som kan överlåtas/ säljas. Den extra spelrätten är avgiftsfri så länge den inte överlåts och kopplas till ett medlemskap i Bjäre GK.

3 En spelätt bekräftas genom ett spelrättsbevis som berättigar till årlig spelrättighet efter erlagd årsavgift enligt årsmötesbeslut. En spelrätt kan överlåtas till vem som helst, junior som senior och även bolag (se vidare nedan). Kan ni närmare förklara den halva spelrätten, värdebeviset, hur det ska fungera? De medlemmar som väljer en ½ spelrätt enligt alternativ 1 ovan kommer att få ett värdebevis som är värt en halv spelrätt, oavsett marknadsvärde på spelrätten. Detta värdebevis kan fritt säljas eller överlåtas till vem som helst. Tillsammans med ytterligare ett värdebevis kan den som köpt/ fått dessa byta dem till ett spelrättsbevis, när han/ hon samtidigt ansöker om medlemskap. Ett exempel när detta alternativ kan vara mycket attraktivt är att ett par med medlemslån tar kompensationen med två värdebevis för att överlåta dessa till barn eller barnbarn så att de får en full spelrätt när detta krävs som senior. Bolaget kommer att bistå de som vill sälja både värdebevis och spelrätter via en förmedlingssida på klubbens hemsida. Det pratas ofta om värde på spelrätter. Vad kommer Bolaget att föreslå för att på bästa sätt hålla värdet uppe? Vad spelrätten har för värde efter en spelrättskonvertering avgör marknaden. Dessutom är det först vid ett utträde som det blir intressant vad spelrätten kan säljas för. Med tanke på att Bjäre Golf håller hög kvalitet, och har ett mycket attraktivt läge på Bjärehalvön är självklart ambitionen att värdet ska kunna hållas på en hög nivå och att spelrättsinnehavare ska uppleva ett mervärde i form av attraktiva medlemsavgifter. Dessutom kommer antalet spelrättsbevis att vara begränsat till ett antal som gör dem attraktiva på marknaden och möjliggör god tillgänglighet. Det finns goda exempel på en stabil prisnivå på klubbar där efterfrågan är stor och kvalitén god. Det är därför både Bolagets, klubbstyrelsens och alla medlemmars ansvar att vi bibehåller Bjäres goda rykte och kvalitet. Förslaget innebär att vi i ännu högre grad än tidigare har möjlighet att höja kvalitén på hela anläggningen med en trygg ekonomisk bas utan dagens osäkra medlemslån. Måste alla medlemmar byta till spelrätter? Ja, alla seniormedlemmar med medlemslån idag måste byta sitt medlemslån till spelrätt enligt något av ovanstående alternativ. Juniorer och övriga medlemmar som idag inte har ett medlemslån omfattas inte av förslaget. De kan fortsätta med sitt medlemskap precis som idag. Jag är idag passiv medlem, måste jag aktivera mig eller vad gäller? Nej, du kan efter övergången till ett spelrättssystem vara kvar som passiv medlem och upplåter då din spelrätt till Bolaget. Din spelrätt hyrs ut av Bolaget mot en förhöjda årsavgift till medlem som önskar vara årsmedlem utan krav på spelrättsinnehav. Hyran sätts till en nivå som inte ska konkurrera med medlemmars möjlighet att sälja spelrätter. Den förhöjda delen av årsavgiften som uppstår tillfaller i sin helhet dig som innehavare av spelrätten med avräkning för en mindre registreringsavgift till dess att den aktiverats av innehavaren.

4 Vissa aktiva medlemmar väljer kanske en extra spelrätt eller värdebevis, som inte aktiverats, kan de hyras ut? Ja, alla spelrätter som inte är aktiva, d.v.s. aktiva medlemmar som valt en extra spelrätt eller värdebevis, som kompensation enligt ovan, kan om man så önskar hyras ut av Bolaget (för värdebevis gäller 2 st som upplåts). Den som önskar medlemskap och spelrättighet mot att man erlägger en förhöjd årsavgift kan, istället för att köpa en spelrätt, hyra en spelrätt årsvis. Hyran sätts till en nivå som inte ska konkurrera med medlemmars möjlighet att sälja sin spelrätt. Om spelrätten (2 värdebevis) kan hyras ut tillfaller hela den hyresintäkt som uppstår, innehavaren av spelrätten (värdebevisen), med avräkning för en mindre registreringsavgift. Vad gäller för säsongen 2013? För denna säsong, 2013, gäller gamla villkor, d.v.s. mot att man betalat in sin årsavgift får man spela precis som tidigare. De val som varje medlem ska göra utifrån en senare enkät, efter årsmötet den 9 maj 2013, gäller fr.o.m. 2014, då alla medlemmar som idag har medlemslån, måste ha en spelrätt för fortsatt spelrättighet på Bjäre Golf. Vad händer med de aktiva medlemmar som inte vill göra ett byte till spelrätt? De medlemmar som inte går med på ett eventuellt beslut kan spela som vanligt hela Efter beslut att byta finansieringssystem har man kvar sin fordran på Bolaget, men efter en övergång krävs att man fr.o.m har en spelrätt istället för ett medlemslån. Man måste då acceptera ett byte för fortsatt spelrättighet. Valet är alltså att acceptera beslutet och byta eller att gå ur klubben och återfå sitt medlemslån från Bolaget. Fordran skall regleras i enlighet med skuldbrev och nuvarande avtal, viket innebär återbetalning av lån 12 månader efter utträde. Vilken majoritet gäller för att byte av finansieringssystem ska kunna genomföras? För att det ska finnas en realistisk chans för Bolaget att klara av finansieringen av utträdande medlemmar krävs att 75 % av medelmmar med lån accepterar ett byte till spelrätt. Understiger antalet detta blir det belop som ska återbetalas för stort för att kunna hanteras i enlighet med uppgjorda avtal. Den situation som då uppstår är troligen att någon form av ackordsuppgörelse måste ske, frivilligt eller tvingande genom en företagsrekonstruktion. Vanligtvis hamnar då ett ackordsbelopp i storleksordningen % av den fordran utträdande medlemmar har. Alla, medlemmar som Bolag har därför allt att vinna på att vi kan genomföra spelrättsövergången i enlighet med förslaget. Hur sker information, beslut och genomförande? Som beskrivits ovan är det nödvändigt att genomföra denna förändring för en fortsatt drift och utveckling av anläggningen. Tidpunkten för att genomföra förslaget är därför noga genomtänkt och vi måste agera nu. Den 20 april 2013, kommer ett informationsmöte att hållas där du som medlem kommer att få en utförlig information om förslaget och annat från Bolagets ägare och extern expertis. Efter den 9 maj 2013, när klubbens årsmöte hållits, kommer samtliga medlemmar med medlemslån att få ett brev med all information om vad

5 förslaget innebär. Med brevet följer en svarsblankett som ska återsändas. Bolaget får då en klar bild över hur ni medlemmar ställer er till en övergång till spelrätter. Beroende på utfallet av svaren sker vidare beslut hur genomförandet kommer att ske så att en övergång är helt klar till säsongen Vilka alternativ finns om jag efter det att jag erhållit en spelrätt senare önskar utträda ur klubben? Det finns fler olika alternativ: - Du kan själv sälja spelrätten till valfritt pris. - Du kan annonsera ut det på klubbens hemsida - Du kan överlåta det till någon du känner, även junior - Du kan återlämna det till Bolaget utan ersättning Jag är junior och blir senior nästa år. Vad gäller för mig? Styrelsens förslag är att krav på spelrättinnehav gäller från och med 26 år Mellan år betalas enbart årlig beslutad årsavgift. Du kan dock förvärva en spelrätt tidigare. Du betalar då enbart den årsavgift som gäller för ålderskategorin. Jag är studerande, gäller något särskild rabatt för mig? Nej, alla ungdomar får uppskov med att krav på att förvärva spelrätt till 26 år. Kan man som junior förvärva en spelrätt? Ja, det går bra, men du behöver bara betala junioravgift fram till det år du fyller 22 år då du blir senior. Måste även knattar/juniorer köpa en spelrätt för att få spela på banorna? Nej, juniorer kommer det inte att krävas någon spelrätt för, utan han/hon betalar endast avgift för junior. Om jag överlåter ett spelrätt på mitt barn/barnbarn, måste han/hon då betala full spelrättsavgift? Nej, junior som förvärvar spelrätt betalar endast den avgift som gäller för junior. Full avgift kommer att debiteras först det år som personen övergår till seniorspel. Om en junior får en extra spelrätt från en senior och ej blir medlem behöver han/ hon inte betala någon årsavgift förrän den dag man blir medlem. Hur många spelrätter ska ges ut? I enlighet med dagens avtal mellan klubb och bolag är antalet medlemslån begränsat till max 750 st. Bolaget anser att antalet spelrätter ska begränsas till samma antal, eller max det antal som uppstår efter konverteringsprocessen är avslutad, om antalet extra spelrätter och summa värdebevis överstiger 750 st. Understiger antalet spelrätter 750 st efter konverteringsprocessen har Bolaget rätt att försälja spelrätter upp till 750 st till priset kr, eller annan summa som överenskommits mellan Bolaget och klubbens styrelse.

6 Hur lång tid har jag på mig för att bestämma om jag vill byta till en spelrätt? Efter det att ett brev med information och svarstalong går ut efter årsmötet den 9 maj kommer du att ca 3 veckor på dig att inkomma med svar, d.v.s. ca 1 10 juni. Det är mycket viktigt att Bjäre Golf får in svar från samtliga medlemmar för att kunna ha ett bra underlag för vidare genomförande. Finns det andra fördelar än ekonomiska med att byta till spelrättsystem? Ja, Först och främst innebär det ju en trygghet att veta att både klubb och bolag kan fortsätta utveckla anläggningen och ha en bra verksamhet. En stabil ekonomisk grund innebär större möjlighet att utveckla kvalitén på bana och anläggning. Sedan har det visat sig att klubbkänslan ökar med spelrätter. Tidigare spelrättskonverteringar bekräftar detta vid uppföljning Kan en juridisk person (bolag) förvärva spelrätt? Ja, det går bra. Dock måste spelrätten upplåtas till en namngiven person som då också debiteras årsavgiften. Den som nyttjar spelrätten är förmånsskattepliktig. Om jag vill vara passiv ett år, blir det någon skillnad mot vad som gäller idag? Ja, vi kommer fortsatt att acceptera ett passivt medlemskap, men du måste i god tid före nästa säsong (troligtvis före 30/11 årligen) meddela Bjäre Golf att du önskar vara passiv och enbart betala passiva avgift. Du upplåter då din spelrätt till Bolaget för att kunna hyra ut det till någon som mot en förhöjd årsavgift vill ha spelrättighet på banan utan krav på att äga en spelrätt. Om du efter beslutat datum önskar passivt medlemskap accepteras det om du eller Bolaget lyckas hyra ut spelrätten. Går inte det är du skyldig att erlägga hel årsavgift. Bolaget kan också, om synnerliga skäl föreligger, årligen bevilja passivt medlemskap varvid du upplåter spelrätten till Bolaget. För spelrättsinnehavare som varit aktiv medlem och beviljas passivt medlemskap tillfaller den förhöjda årsavgiften Bolaget i sin helhet. Hur går det till att hyra ut spelrätten om jag vill vara passiv? Antingen hittar du en hyrestagare själv eller så kontaktar du Bolaget. All uthyrning sker via Bolaget och en särskild blankett ska fyllas i om du hittar hyrestagare själv ( Upplåtelse av spelrätt i Bjäre Golf AB ). Bolaget hyr ut spelrätten mot en högre avgift till den som hellre hyr än köper en spelrätt. Hur gör man om man vill gå ur och överlåta spelrätten? När du vill sälja din spelrätt till ny medlem fyller ni tillsammans i en blankett som finns tillgänglig på hemsidan eller på kansliet ( Överlåtelse av spelrätt i Bjäre Golf AB ). Där ska det framgå vem den tilltänkte köparen är. Bolaget kontrollerar om det föreligger någon skuld och klubbens styrelse väljer in köparen i klubben som medlem. Därefter fullföljs affären. Kommer Bjäre Golf att hjälpa till att sälja min spelrätt?

7 Ja, vi kommer att lägga upp en förmedlingssida på hemsidan för köp/sälj om du inte själv känner någon som du kan sälja till. Bolaget kommer beroende på utfall av konverteringen, enbart att äga ett begränsat antal spelrätter till försäljning. Priset som Bolaget får sälja för överenskommes årligen mellan Bolaget och klubbens styrelse. Kan man gå ur klubben och sedan återinträda genom köp av spelrätt? Nej, Bolaget kommer inte att medge spelrätt för 2014 för medlem i Bjäre GK som utträder ur klubben, begär sitt medlemslån åter för att sedan förvärva en spelrätt och återinträda i klubben. Detta anses som att man motarbetat syftet med den nu nödvändiga åtgärden varför det inte kan accepteras. Kan man efter konverteringen gå ur klubben och behålla sin spelrätt utan krav på avgift? Nej, innehav av spelrätt kräver att du betalar den årliga spelrättsavgiften om du inte medgetts passivt medlemskap. Vill du gå ur klubben måste du sälja eller återlämna din spelrätt. Väljer du att behålla spelrätten har Bolaget rätt att påföra dig den årliga spelavgiften. Bolaget har också rätt (ej skyldighet) att återlösa spelrätten till ett marknadsmässigt värde, minskat med eventuella skulder. Betalar köpare av spelrätt någon inträdesavgift? Nej, förslaget är att det till att börja med ej ska utgå någon inträdesavgift för ny medlem. Hur ser tidsplanen ut för konverteringen: ca april 2013 Inbjudan till informationsmöte skickas till medlemmarna samtidigt som Frågor och svar publiceras på hemsidan och finns tillgängliga på kansliet. 20 april 2013 Informationsmöte med medlemmarna kl. 14,30 på klubben. 9 maj 2013 Årsmöte i Bjäre Golfklubb för beslut om klubbens ställningstagande till förslag och nytt avtal med Bjäre GolfAB. V Brev till medlemmarna med information och svarsblankett. Ca 1-10 juni 2013 Senaste datum som svarsblanketten ska vara inne. 10 juni 1 juli 2013 Påminnelsetid för de som ej svarat Hösten 2013 Förberedelse och genomförande av konverteringen. Behöver jag som medlem betala skatt på eventuell vinst vid försäljning? Vad vi erfarit från Skatteverket gäller idag att en spelrätt betraktas som personlig tillgång och avyttring av sådan beskattas, men endast om sammanlagda vinsten av sådana tillgångar som du säljer under ett och samma år uppgår till minst kr. Kan jag vid deklarationen göra förlustavdrag på spelrätt som säljs med förlust?

8 Nej, enligt vad vi även där erfarit från Skatteverket så får man inte göra det.

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Fråga 1 Varför föreslår styrelsen att A6 Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Varför föreslår styrelsen att Upsala GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb Denna lista kommer att fortlöpande kompletteras med nya frågor & svar som bedöms vara av allmänt intresse Bakgrund 1. Varför föreslår

Läs mer

Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb

Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb Varför bör Upsala Golfklubb införa ett nytt finansieringssystem? Vi har idag en obalans mellan in- och utträden Nya medlemslån täcker inte återbetalning av utträdande

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

SEB:s aktiesparprogram 2008

SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008: Du månadssparar upp till fem procent av din bruttolön under ett år. Beloppet dras från din nettolön och används till att köpa aktier i SEB. Ansökan

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER 2011 Motioner inkomna till Allmänt Höstmöte tisdag den 15 november 2011 kl 19.00 Aulan i Rudbecksskolan 2 Motion 1 Vid vårmötet 2011 framkom att en motion

Läs mer

8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel

8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel 8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel utifrån regionala och lokala förutsättningar - och gör

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Vardagsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans Hitta en form som passar Du som

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Gården. byter ägare - Dags för ett generationsskifte?

Gården. byter ägare - Dags för ett generationsskifte? Gården byter ägare - Dags för ett generationsskifte? Ett generationsskifte är enkelt uttryckt en överlåtelse till en yngre generation där fastighetens eller företagets värde fördelas mellan familjemedlemmarna.

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

VICE SER golf och SkattER

VICE SER golf och SkattER SERVICE golf och skatter 1 1 Inledning 1997 utfärdade SGF ett faktablad, Golf och Skatter. Bifogat omarbetat och uppdaterat faktablad innehåller nu aktuella regler på området. Faktabladet inleds med en

Läs mer