Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK"

Transkript

1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Varför föreslår styrelsen att Upsala GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen noga följt den utveckling som sker i Golfsverige. Vi ligger i en region som i högsta grad påverkats av golfens förändring de senaste åren. Därför bör vi agera för klubbens och medlemmarnas bästa. Ett finansieringssystem med medlemslån bygger på att det över tid alltid finns en balans mellan in- och utträden i klubben. Sedan ett par år tillbaka har vi inte denna balans och mellan åren har vi netto återbetalat ca 7 Miljoner kronor. Då vi idag inte har någon kö för medlemskap medför det en osäkerhet för framtida stabilitet och utvecklingsmöjligheter. En fortsatt finansiering via medlemslån ger inte den ekonomiska trygghet som klubben bör ha varför styrelsen anser att vi bör agera nu och byta finansieringssystem. Vilken typ av finansieringssystem föreslår styrelsen istället för medlemslån? I huvudsak finns det två spår som leder till möjligheter för klubben att bli helt eller näst intill skuldfri mot medlemmarna. Antingen att erbjuda medlemmarna delägande i form av aktier i Håmö Golf AB (klubbens helägda driftsbolag idag) eller erbjuda spelätter i Upsala GK. Om ett delägande i bolaget ska vara intressant och ges något värde måste bolaget tillföras de tillgångar i form av mark och anläggning som idag ägs av golfklubben, varefter en aktieemission genomförs och bolagets ägande övergår från klubben till medlemmarna genom enskilt aktieägande. En överföring av marken och anläggningen medför en hög lagfartskostnad (4,25 % av marknadsvärdet = ca 1 miljon kronor) och är mer komplex än ett införandet av spelrätter även om ett aktieägande kan upplevas ha mer substans för individen. En spelrättskonvertering är betydligt enklare att genomföra och innebär att ägandet av anläggning och mark ligger kvar som idag hos golfklubben. Respektive medlem, som idag har ett medlemslån, byter medlemslånet mot ett spelrättsbevis enligt en modell som styrelsen anser gynna både klubben och medlemmar. Själva konverteringen medför inga kostnader utöver eventuella utträden vars kapitalinsatser måste återbetalas. Styrelsen har efter att ha noggrant genomlyst för- och nackdelar med olika förslag och finansieringsmodeller valt att föreslå medlemmarna att Upsala GK övergår till ett finansieringssystem med spelrätter. En övergång till spelrätter idag utgör dock inget hinder för att i framtiden erbjuda medlemmar delägande i form av aktier om ett framtida årsmöte så beslutar. Kan vi inte sälja av tomtmark för att kompensera utbetalningar av medlemslån? Vi har hittills haft detta som en möjlighet för att täcka upp det kapitalunderskott som inträffat vid utträden. Då vår bank har mark och övriga tillgångar som säkerhet för våra externa lån på drygt 20 miljoner är det de som slutligen avgör om intäkter från tomtförsäljning får användas till återbetalning av medlemslån

2 eller amortering på låneskulden i banken. I takt med att vi säljer mark minskar ju bankens säkerhet. Kreditgivning till golfbanor idag beslutas oftast inte av den lokala banken utan alla storbanker har centrala kreditavdelningar som avgör om tillräckligt stor säkerhet och amorteringsförmåga finns hos golfklubbarna. Ett flertal tidigare golfklubbar har nekats kredit på grund av för låg säkerhet under de senaste åren. Av detta skäl är inte en fortsatt försäljning av tomtmark på sikt en framkomlig väg för att lösa återbetalning av medlemslån. Vad innebär det för Upsala GK om ett årsmöte beslutar att övergå till ett system med spelrätter? Klubben blir näst intill skuldfri mot medlemmarna och vi kan därmed arbeta mer långsiktigt och trygga klubbens verksamhet med en bra likviditetsplanering. Med en osäker medlemsutveckling utan kö kan vi inte planera verksamhet och nödvändiga investeringar på ett optimalt sätt, då vi inte vet storleken på återbetalningar av medlemslån och finansieringen av desamma för att garantera återbetalning av lån enligt skuldebrev och stadgar. Med ett finansieringssystem med spelrätter står vi utan en osäker skuld och kan för driftöverskott avsätta medel för framtida investeringar. Servicegrad och kvalitet på hela anläggningen kan också bättre garanteras. Styrelsen hoppas därför på att alla medlemmar nu ser möjligheten i att övergå till ett system med spelrätter, och därigenom också bidra till att stärka klubbens ekonomi och framtida utvecklingsmöjligheter. Vad innebär förslaget i korthet? Styrelsens förslag är att aktiva medlemmar med medlemslån avskriver sig sin fordran på medlemslånet. Medlemslånen ligger idag på mellan kr kr beroende på inträdesår. Även om det är stor skillnad på medlemslånens storlek så ger en indexuppräkning av de äldre lånen till dagens penningvärde att skillnaden är mycket liten. Exempelvis är ett medlemslån från 1982 på kronor lika med kronor i dagens penningvärde. Dessutom kan anföras att äldre medlemmar via sina årsavgifter bidragit till att öka tillgångssidan. Styrelsen föreslår därför att alla medlemmar oavsett lånesumma behandlas lika d.v.s. man ska erhåller samma kompensation vid en avskriven fordran på medlemslånet. Då Upsala GK både har behov av och utrymme för betydligt fler medlemmar med våra 36 hål kommer alla medlemmar som byter sitt medlemslån få - ett spelrättsbevis samt - ett värdebevis motsvarande värdet av ett halvt (½) spelrättsbevis Spelrättsbeviset behåller man för egen del så länge man är medlem, värdebeviset innebär ett mervärde för dig som medlem och kan säljas/överlåtas och tillsammans med ytterligare ett värdebevis kan köparen vid ansökan om medlemskap i klubben byta de båda värdebevisen mot ett spelrättsbevis. Värdebevis kan överlåtas till vem som helst, junior som senior och även bolag (se vidare nedan). Passiva medlemmar omfattas av förslaget, men kan avvakta med beslutet att byta till spelrättsbevis till den dag de vill aktivera sitt medlemskap. Vad innebär ett värdebevis och hur länge är det giltigt? Ett värdebevis är i princip att se som en värdecheck. Den har ett värde som motsvarar ett halvt spelrättsbevis, oavsett vad spelrättsbeviset har för värde på marknaden. Den som förvärvar två värdebevis kan vid ansökan om medlemskap

3 byta dessa mot ett spelrättsbevis. För att vi ska veta hur många spelrätter som finns så är förslaget att värdebevisen har en livslängd på 5 år, d.v.s. de gäller t.o.m Det innebär att man måste ha överlåtit värdebevisen och förvärvaren aktiverat desamma före 2017 annars ha de förfallit. Undantaget är om en junior fått värdebevis och inte behöver byta dem till spelrättsbevis förrän vid 25 års ålder. Skälet till att det finns en tidsgräns är att klubben behöver fler medlemmar, att man ska vara aktiv i att sälja/ överlåta värdebevisen och att medlemmarna slutligen ska veta hur många spelrättsbevis som finns på marknaden. Ett värdebevis är inte förknippat med någon årsavgift Varför har styrelsen valt att förslå just detta förslag? Vi vill försöka hitta en lösning som är bra för klubben och ger dig som medlem ett mervärde. Vi får bort vår osäkra skuld till medlemmarna och kan i och med konverteringen till spelrätter fortsätta utveckla anläggning och verksamhet och samtidigt stimulera till fler medlemmar. Vi har som målsättning att vara Upplands bästa golfklubb. För att kunna nå målsättningen måste vi ha en golfanläggning av hög kvalitet, men också medlemmar som känner en stolthet och mervärde att tillhöra Upsala GK. Detta kan endast nås om vi går över till spelrätter. Varje medlem får ju i och med förslaget möjlighet att sälja värdebeviset och därmed återfå visst kapital, eller överlåta det till någon man vill ska bli medlem. Många väljer erfarenhetsmässigt att överlåta värdebevis på barn eller barnbarn varvid dessa har garanterad spelrätt när de når den åldern då detta krävs. Sammantaget ger det klubben också stora möjligheter till en fortsatt bra ekonomi vilket är nödvändigt med den balansomslutning klubben har. Det är också styrelsens ansvar att se till att vi har den trygga ekonomiska grund som är en förutsättning för att medlemmar och gäster ska känna ett mervärde att tillhöra eller spela på Upsala. Det är betydligt bättre än den osäkerhet ett finansieringssystem med medlemslån innebär. Finns ingen risk att vi blir för många medlemmar och för trångt med förslaget? Nej, vi bedömer att antalet aktiva medlemmar efter konverteringen kommer att rymmas inom de 2000 som är vår inriktning. Antalet medlemmar med förslaget kommer successivt att öka varvid vi hela tiden har möjlighet att anpassa medlemsformer och greenfeespel på högfrekvent tid så att tillgängligheten inte försämras. Efter 2016 kan vi ta ytterligare ställning till om det ska utges fler spelrättsbevis. Klubbar som tidigare infört system som genererat fler medlemmar har inte haft något problem med tillgängligheten Vissa medlemmar kanske blir rädda för att spelrätten kommer att förlora i värde och vill gå ur klubben av den orsaken. Vad svarar ni på det? Vad spelrättsbeviset har för värde efter en spelrättskonvertering avgör marknaden. Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att överskjutande spelrättsbevis kommer att säljas av klubben för kronor. Dessutom, om du stannar kvar som medlem är det ju först vid ett utträde som det blir intressant vad spelrättsbeviset kan säljas för. Med tanke på att Upsala GK har ett mycket gott renommé, en mycket fin och högt rankad golfbana, borde attraktionskraften medföra ett stabilt spelrättsvärde, men det bygger också på att vi fortsättningsvis har ett starkt varumärke och på medlemmarnas lojalitet och positiva inställning. Vi vet att vissa klubbar i överetablerade områden haft sjunkande spelrättspriser,

4 men det finns också exempel på en stabil prisnivå när efterfrågan är stor och kvalitén god. Förslaget innebär ju att vi i ännu högre grad än tidigare har möjlighet att höja kvalitén på hela anläggningen med en trygg ekonomisk bas utan dagens osäkra medlemslån. Ett informationsmöte kommer också att hållas den 30 augusti 2011 där du som medlem har möjlighet att få förslaget presenterat och möjlighet att ställa alla frågor. Om du överväger att utträda, avvakta till dess du får mer information och sett de möjligheter styrelsens förslag innebär. Måste alla medlemmar byta till spelrätter? Nej. Som vi beskrev ovan så kommer de som idag är passiva medlemmar inte att behöva besluta sig nu om de vill byta till spelrätt eller ej (se nedan). Juniorer och övriga medlemmar som idag inte har ett medlemslån omfattas inte av förslaget. De kan fortsätta med sitt medlemskap precis som idag. Jag är passiv medlem idag, vad gäller för mig? Som passiv medlem omfattas du av beslutet, men behöver inte byta till ett spelrättsbevis idag. Du kan ligga kvar med ditt medlemslån, precis som idag och bestämma dig senare. Vill du aktivera ditt medlemskap måste du då byta ditt medlemslån mot ett spelrättsbevis och ett värdebevis, likt de aktiva medlemmarna. Du har dock möjligheten att redan idag byta till spelrätt, men fortsätta som passiv medlem. Om ett årsmöte beslutar att Upsala GK ska byta finansieringssystem till spelrätter, vad händer med de aktiva medlemmar som inte vill göra ett byte? De medlemmar som inte går med på beslutet har kvar sin fordran på klubben, men efter årsmötesbeslutet krävs att man innehar ett spelrättsbevis istället för medlemslån för ett fullvärdigt medlemskap. Man måste då acceptera ett byte för fortsatt spelrättighet. Valet är alltså att acceptera beslutet och byta eller att gå ur klubben och återfå sitt medlemslån. Fordran skall regleras i enlighet med skuldebrev och stadgar. Hur vet styrelsen om förslaget går att genomföra? Styrelsen kommer efter informationsmötet i augusti att skicka ut ett brev via E- post till samtliga medlemmar med medlemslån där all information finns som krävs för att man ska kunna svara. Vi får då förhoppningsvis en klar indikation över hur många medlemmar som är positiva till att vi går över till ett finansieringssystem med spelrätter. För att ett bra beslutsunderlag ska finnas är det av stor vikt att en övervägande majoritet av medlemmarna svarar och ställer sig positiva till förslaget. Om det efter ett positivt beslut på årsmötet blir för många som begär utträde kan klubben troligtvis inte genomföra konverteringen. Risken är då stor att vi ej har kapital nog att täcka utträdena varvid det finns stor risk att vi hamnar i en obeståndssituation om inte vår bank medger en omfattande kredit med den säkerhet som idag finns i vår fastighet. Man kan säga att det med den skuldsituation klubben idag har, både mot medlemmar och banken, att det är banken som slutligen avgör om klubben klarar att hantera skulderna eller är på obestånd. En obeståndssituation har vid tidigare tillfällen

5 inneburit att golfklubben fått ansöka om en s.k. företagsrekonstruktion. Vid samtliga företagsrekonstruktioner på golfklubbar (ca 25 st) har detta lett till ett 25 % ackord på medlemslånet från medlemmar som utträtt och begärt sina pengar åter. (se vidare nedan) Mitt medlemslån är väl alltid värdesäkrat, d.v.s. jag är garanterad att återfå lånet vid utträde enligt skuldebrev och stadgar, eller är det inte det? Både ja och nej. Så länge klubben har kapital nog att täcka de skulder som uppkommer så får du tillbaka ditt lån. Skulle däremot en situation uppstå som visar att klubben inte klarar att betala skulderna, och problemet inte är temporärt, är klubben på obestånd. Om denna situation skulle uppstå får ingen oprioriterad fordringsägare prioriteras före någon annan, d.v.s. man får inte betala tillbaka något medlemslån förrän man hittat en lösning som behandlar alla oprioriterade fordringsägare lika. Det banklån klubben har är ju säkrat genom inteckningar i fastigheten. Detta är en prioriterad fordran och ska först avräknas. För att få fram vilket värde klubbens tillgångar har börjar man vid en obeståndssituation att göra en värdering för att klargöra vilken säkerhet som finns, innan man påbörjar någon åtgärd. Oftast försöker man lösa problemet genom en företagsrekonstruktion (se nedan) för att förhindra en likvidation eller konkurs. Vad händer om årsmötet beslutar att inte införa spelrätter? Årsmötet beslutar och vi kan inte tvinga medlemmarna till ett byte av finansieringssystem, men förslaget är för såväl klubbens som medlemmarnas bästa. Den utveckling av kapitalutflöde genom utträdande medlemmar med medlemslån är ohållbar, vilket vi hoppas att alla förstår och tar ett klokt beslut utifrån. Går förslaget inte igenom går klubben en mer osäker framtid till mötes med risk för en obeståndssituation (se förra frågan). Vad innebär det att göra en företagsrekonstruktion: En företagsrekonstruktör som godkänts av tingsrätten tar fram en rekonstruktionsplan som kommer att innefatta ett förslag till ackord. Avsikten är att klubben efter rekonstruktionen skall få balans i ekonomin. Alla medlemmar med lån får ett brev med information om innebörden av företagsrekonstruktionen. Ackordsförslaget kommer att innebära att klubbens samtliga oprioriterade fordringar skrivs ned till vad klubben klarar. Ett ackord ska fastställas av tingsrätten. Ett troligt (ej fastställt) utfall är att samtliga oprioriterade fordringsägare får 25 % av sin fordran. Efter beslut av årsmöte att sedan övergå till spelrätter kommer medlemmar som önskar kvarstå i klubben ges möjlighet att byta sin ackordslikvid mot ett spelrättsbevis, om ackordet går igenom. När ackordet och spelrättsbevisets värde är fastställt kommer alla fordringsägare att få ett brev med ackordsförslag där man kan välja om man önskar ett spelrättsbevis eller ej. Om jag inte vill byta till spelrätter, men har betalat årsavgift för 2011, vad gäller då? Du kommer att kunna fortsätta att spela hela 2011 som vanligt. Från och med 2012 måste du dock ha ett spelrättsbevis för fortsatt medlemskap och spelrättighet om årsmötet beslutar att konverteringen ska genomföras.

6 Måste det göras en stadgeändring om klubben inför spelrättskonvertering? Ja, detta måste göras. Förslaget till stadgeändring kommer att göras samtidigt som beslut om byte av finansieringssystem fattas på årsmötet. Stadgeändringsförslaget kommer att finnas tillgängligt på hemsidan. Blir det någon skillnad i fråga om rösträtt m.m. på årsmöten? Nej, spelrättsinnehav ger ingen rösträtt, det är enbart medlemskapet i föreningen som medger rösträtt. Alla som blir medlemmar och är över 15 år har rösträtt, aktiv, passiv, fullvärdig grenfeemedlem m.fl. Kan jag skänka mitt spelrättsbevis till klubben och därefter bli befriad från årsavgifter? Du kan alltid återskänka spelrättsbeviset till klubben utan krav på ersättning och är därmed befriad från årsavgifter. Detta måste dock meddelas klubben i god tid före nästa säsong. Exakt datum är ännu ej fastställt. Kan jag skänka mitt värdebevis till klubben? Ja, det kan du göra när som helst. Värdebeviset är ju ej förknippat med några avgifter. Jag är junior och blir senior nästa år. Vad gäller för mig? Styrelsens förslag är att krav på spelrättinnehav gäller från och med 25 år. Mellan år betalas enbart årlig senioravgift. Du kan dock förvärva ett spelrättsbevis eller två värdebevis tidigare. Du betalar då enbart den årsavgift som gäller för ålderskategorin och värdebevisen växlas in mot ett spelrättsbevis det år du fyller 25 år. Jag är studerande, kan jag få uppskov med att köpa en spelrätt? Ja, men alla har en respit med att förvärva en spelrätt till 25 år, inte bara studerande. Kan man som junior förvärva värdebevis eller ett spelrättsbevis? Ja, det går bra, men du behöver bara betala junioravgift fram till det år du fyller 22 år då du blir senior. Måste även knattar/juniorer köpa ett spelrättsbevis för att få spela på banorna? Nej, juniorer kommer det inte att krävas något spelrättsbevis för, utan han/hon betalar endast avgift för junior. Om jag överlåter ett spelrättbevis på mitt barn/barnbarn, måste han/hon då betala full spelrättsavgift? Nej, junior som förvärvar spelrätt betalar endast den avgift som gäller för junior. Full avgift kommer att debiteras först det år som personen övergår till seniorspel. Hur många spelrättsbevis ska ges ut? Vi har idag ett policybeslut på max 2000 aktiva seniormedlemmar. Styrelsen kommer att föreslå att vi därför kan ha 2000 spelrättsbevis. Beroende på hur många medlemmar med spelrättsbevis samt summan av värdebevisen vi

7 kommer att ha efter konverteringen, förfogar klubben över mellanskillnaden upp till 2000 spelrätter. Dessa kommer att kunna säljas till nya medlemmar till ett av styrelsen föreslaget pris kronor. Finns det någon fara med att byta till ett finansieringssystem med spelrätter? Den risk som finns för medlemmen är att det inte finns prisgaranti på spelrätten. Som vi beskrivit ovan tror vi på ett stabilt värde och att värdeförändringar påverkas av hur attraktiv Upsala GK är som golfklubb. Klubbens attraktivitet, starkare ekonomi och hur väl medlemmarna vårdar sin klubb för kvalitet och trivsel, desto högre blir marknadsvärdet. För klubbens del finns ingen fara med spelrättkonvertering. Finns det andra fördelar än ekonomiska med att byta till spelrättsystem? Ja, Först och främst innebär det ju en trygghet att veta att klubben kan fortsätta utvecklas. En stabil ekonomisk grund innebär större möjlighet att utveckla kvaliteten på bana och anläggning. Sedan har det visat sig att klubbkänslan ökar med spelrätter. Det blir tydligare att varje medlem genom överlåtelse av värdebevis och engagemang vid spelrättsförsäljningarna får ett större ansvar och att mervärden som medlem i föreningen utvecklas. Tidigare spelrättskonverteringar bekräftar detta vid uppföljning. Varför kan vi inte införa aktier istället för spelrätter? Som beskrevs inledningsvis så har styrelsen noga övervägt aktier eller spelrätter. Med tanke på en aktiekonverterings komplexitet och kostnader har vi dock valt att föreslå en spelrättskonvertering. Om det senare visar sig att ett delägande i form av aktier i Håmö Golf AB är önskvärt finns inga hinder att koppla ihop spelrättsinnehav med aktieägande. Det är i sådana fall ett framtida årsmötesbeslut. Kommer klubben att införa ytterligare medlemskategorier om vi byter till spelrätter? Genom att vi skapar möjlighet till fler medlemmar genom värdebevisen finns också möjligheten att vi utvecklar ytterligare medlemskategorier, men det beror också på vad marknaden efterfrågar. Det troliga är att vi kommer att ha ungefär samma medlemskategorier som idag, d.v.s. både med och utan krav på spelrättsinnehav. Detta kan emellertid utvecklas vidare efter konverteringen. Om jag vill vara passiv ett år, blir det någon skillnad mot vad som gäller idag? Ja, vi kommer fortsatt att acceptera ett passivt medlemskap, men du måste i god tid före nästa säsong (troligtvis före 30/10 årligen) meddela klubben att du önskar vara passiv och enbart behöva betala passiva avgift. Du upplåter då ditt spelrättsbevis till klubben för att kunna hyra ut det till någon som mot en högre årsavgift vill ha spelrättighet på banan utan krav på att äga ett spelrättsbevis. Om du efter beslutat datum önskar passivt medlemskap accepteras det om du eller klubben lyckas hyra ut spelrättsbeviset. Går inte det är du skyldig att erlägga hel årsavgift.

8 Styrelsen kan också, om synnerliga skäl föreligger, årligen bevilja passivt medlemskap varvid du upplåter spelrättsbeviset till klubben. Kan man gå ur klubben om årsmötet väljer att införa spelrätter och sedan återinträda genom köp av spelrätt? Styrelsen har möjlighet att neka medlemskap om man medvetet motarbetar syftet med klubbens verksamhet eller årsmötesbeslut. Om man i samband med konverteringen begär utträde och återfår sitt medlemslån enbart i syfte att kunna förvärva billigare värdebevis har styrelsen möjlighet att neka medlemskap. Kan man gå ur klubben och behålla sitt spelrättsbevis utan krav på avgift? Nej, innehav av spelrättsbevis kräver medlemskap i klubben. Vill du gå ur klubben måste du sälja eller återlämna ditt spelrättsbevis. Väljer du att behålla spelrättsbeviset har klubben rätt att påföra dig den årliga spelrättsavgiften. Klubben har också rätt (ej skyldighet) att återlösa spelrättsbeviset. Hur går det till att hyra ut spelrättsbeviset vid passivt medlemskap? Antingen hittar du en hyrestagare själv eller så kontaktar du klubben. All uthyrning sker via klubben och en särskild blankett ska fyllas i om du hittar hyrestagare själv ( Upplåtelse av spelrättsbevis i Upsala GK ). Klubben hyr ut spelrättsbevis mot en högre avgift till den som hellre hyr än köper spelrättsbevis. Du blir under uthyrningstiden passiv medlem. Hur gör man om man vill gå ur och överlåta ett spelrättsbevis? När du vill sälja ditt spelrättsbevis till ny medlem fyller ni tillsammans i en blankett som finns tillgänglig på hemsidan eller på klubben ( Överlåtelse av spelrättsbevis i Upsala GK ). Där ska det framgå vem den tilltänkte köparen är. Klubben kontrollerar sedan om det föreligger någon skuld och väljer in köparen i klubben som medlem. Därefter fullföljs affären. Kommer klubben att hjälpa till att sälja mitt spelrättsbevis eller värdebevis? Ja, vi kommer att lägga upp en förmedlingssida på hemsidan för köp/sälj om du inte själv känner någon som du kan sälja till. Betalar köpare av spelrätt någon inträdesavgift? Nej, styrelsens förslag är att det till att börja med ej ska utgå någon inträdesavgift för ny medlem. Vi har dock möjlighet att senare införa en registreringsavgift. Hur ser tidsplanen ut för konverteringen: augusti 2011 Inbjudan till informationsmöte skickas till medlemmarna samtidigt som frågor och svar publiceras på hemsidan och finns tillgängliga på kansliet. 30 augusti 2011 Informationsmöte med medlemmarna kl på Katedralskolan. 31 augusti 2011 Utskick till medlemmarna via E-post med information och begäran om svar. Fredag 9 september 2011 Senaste datum som svaren ska vara inne.

9 3 Oktober 2011 Höstmöte beslutar om konvertering till spelrätter eller ej. Behöver jag som medlem betala skatt på eventuell vinst vid försäljning? Vad vi erfarit från Skatteverket gäller idag att ett spelrättsbevis betraktas som personlig tillgång och avyttring av sådan beskattas, men endast om sammanlagda vinsten av sådana tillgångar som du säljer under ett och samma år uppgår till minst kr. Kan jag vid deklarationen göra förlustavdrag på spelrättsbevis som säljs med förlust? Nej, enligt vad vi även där erfarit från Skatteverket så får man inte göra det. Kan en juridisk person (bolag) förvärva spelrättsbevis? Ja, det går bra. Dock måste spelrättsbeviset upplåtas till en namngiven person som då också debiteras årsavgiften. Den som nyttjar spelrättsbeviset är förmånsskattepliktig.

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel

8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel 8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel utifrån regionala och lokala förutsättningar - och gör

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER 2011 Motioner inkomna till Allmänt Höstmöte tisdag den 15 november 2011 kl 19.00 Aulan i Rudbecksskolan 2 Motion 1 Vid vårmötet 2011 framkom att en motion

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

Effekter av förändrad förmånsrätt

Effekter av förändrad förmånsrätt Effekter av förändrad förmånsrätt Enkätundersökning bland 1601 företag i Västerbottens län under första halvåret 2004 Rapport 2004:193:19:04001a.doc FÖRORD Denna rapport ingår som en del i Västerbottens

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

i Ekonomiska Föreningar

i Ekonomiska Föreningar Kapitalförsörjning i Ekonomiska Föreningar Dalarna Gävleborg Värmland 2 Inledning Inom ramarna för regionalfondsprojektet Entrécoop II Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt har en del av projektets

Läs mer

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlandskooperativen vill i denna dokumentation påvisa utvecklad och kompletterande inriktning till Värmlands Kreditgarantiförenings

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer