Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb AGENDA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA"

Transkript

1 AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet. 6. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter samt budget för det kommande året. 7. Behandling av styrelsens förslag, och i rätt tid inkomna motioner. 8. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 9. Val av a. klubbens ordförande, för en tid av 1 (ett) år, nästkommande år. b. halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av (2) år c. (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta. d.( 4) ledamöter i valberedningen för en tid av 1 (ett) år av vilka en skall utses till ordförande. e. ombud till GDF-möte. f. ombud för Upsala GK att vid årsstämman i Håmö Golf AB fastställa resultat och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 10. Övriga frågor. (information och diskussion) Beslut om stadgeändring eller i fråga av ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet

2 Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2015 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker och uppskattar socialt umgänge De som har golfklubben som sin gröna oas De som i sin business club träffar sitt nätverk VÅRA GOLFSPELARE Medlemmar som vill ha en välskött anläggning, trivas och vara stolt över att tillhöra UGK Sponsorer som vill kunna nätverka under sociala former på en välskött anläggning Greenfee gäster som lockas av en bra bana och ett trevligt bemötande STRATEGI FÖR VERKSAMHETEN Utveckla verksamheten Skapa Upplevelser Skapa förutsättningar för att Umgås MÅL 2015 Långsiktig stabil ekonomisk plattform medlemmar (seniorer) 75 % av medlemmarna anser att UGK lever upp till strategierna Öppenhet, Respekt och Ansvar kommer att ytterligare stärka Upsala GK som plats där medlemmar, sponsorer, gäster, medarbetare och entreprenörer möts och trivs att spela golf. Öppenheten innebär att styrelsen även i fortsättningen kommer att värna om att ge en öppen och rak information till medlemmarna. Det innebär också att styrelsen förväntar sig samma förhållningssätt från medlemmarna. Endast genom en öppen dialog och kontinuerlig respons från alla blir det möjligt för styrelsen att kvalitetssäkra klubbens utveckling. Styrelsen har fått förtroende från medlemmarna att leda klubben och styra de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten. Det är styrelsens ansvar att se till att anläggningen sköts på bästa möjliga sätt.

3 Alla har ett ansvar för att medlemmar och gäster som spelar på vår bana får en positiv upplevelse. Respekt är att visa omtanke, uppskattning och förtroende. Alla på vår anläggning gammal, ung, nybörjare, seniorer, hög- och låghandikappare - har rätt att bli bemötta med positiv respekt av både klubbens medlemmar, kansli, shop, restaurang och styrelse. Medlemmar Målet är att - UGK ska ha 2000 seniorer - nya medlemmar ska känna sig välkomna och sedda - medlemmarna aktivt försöker på alla vis påtala i sin närhet fördelen med att vara med i UGK. - tillgodose kommittéernas önskemål och intressen - starta upp nya kommittéer, som t ex medlemskommitté - initiera sponsrade medlemsstyrda projekt Golfanläggning UGK:s viktigaste materiella tillgångar är våra golfbanor och klubbhus. Styrelsen har som sin huvuduppgift att på medlemmarnas uppdrag vårda och utveckla dessa tillgångar. Den banskötselplan som styrelsen låtit ta fram kommer att användas som styrinstrument. Planen kommer att kontinuerligt utvärderas och vid behov revideras. UGK ska bjuda medlemmar, sponsorer och gäster den trevligaste och bästa golfanläggningen i Uppland Öka tillgänglighet för medlemmar Bygga vattentoaletter på hål 5 mellanbanan Rödfärgning av ekonomibyggnader Solcells- och bergvärmeprojekt Utföra förbättringar på banorna som kommit fram från både medlemmar och banpersonal Ekonomi Målet är att UGK år 2015 ska uppnå en stabil ekonomisk plattform-. Vägen dit är att bygga en offensiv golfklubb med en budget styrd av medveten och genomtänkt planering och kontroll. Målet 2020 är att UGK ska vara skuldfri genom att det stora markområdet 12 ha säljs under perioden. Uppsala Styrelsen UGK

4 Förslag till nya avgifter Medlemsavgifter Avgift 2015 Avgift dagarsmedlem 0-12år 900 kr 500 kr 13-21år 1.800kr 1.500kr 22-24år 3.800kr 3.500kr Senior 6.500kr 6.200kr 7-dagars årsmedlem 8.000kr 7.700kr Vardags-medlem Senior 4.900kr 4.500kr 9+9 med spelrätt Alla 2.700kr 2.400kr 9+9 utan spelrätt Alla 3.900kr 3.500kr Greenfeemedlem Alla 1.500kr 1.500kr Lilla 9-hålsbanan 0-12år 1.300kr 1.000kr 13-99år 2.000kr 1.500kr Familjemedlemskap 6.900kr 6.500kr Passiv medlem Alla 500 kr 500 kr Greenfeeavgifter Vardagar 18-hålsbanan 500 kr 450 kr Mellanbanan 300 kr 250 kr Lilla 9-hålsbanan 225 kr 200 kr Lör-, sön- och helgdagar 18-hålsbanan 650 kr 600 kr Mellanbanan 350 kr 300 kr Lilla 9-hålsbanan 275 kr 250 kr Golfbilar Utan läkarintyg 400 kr 300 kr Med läkarintyg 200 kr 150 kr Bagskåp Inga höjningar

5 Förändringar av bokning av speltider Mellan 1 maj och 14 juni på helger får endast 7-dagars medlemmar boka tider fram till kl. 12:00. Mellan 15 augusti och 27 september på helger får endast 7-dagars medlemmar boka tider fram till kl. 12:00 Antal förbokningar för medlemmar av tider maximeras till fyra st, greenfeegäster får boka tidigast 1månad före planerad speldag.

6 UPSALA GK/HÅMÖ GOLF AB PROGNOS 2 UTKAST DIFFERENS BUDGET BUDGET BUDGET PROGNOS Medlemsavgifter Spelrätter Greenfeeintäkter Sponsorintäkter Tomtförsäljning Övriga intäkter Summa Driftskostnader Avskrivningar Räntor netto Summa RESULTAT MED SPELRÄTTER Avgår till Eget Kapital RESULTAT DRIFTSRESULTAT MED SPELRÄTTER DRIFTSRESULTAT EXKLUSIVE AVSKRIVNINGAR BANA Klubben situation 2011 var mycket ansträng med skulder till kreditinstitut och medlemmar på över 50 miljoner kr. Medlemmar krävde tillbaka sina kapitalinsatser och under åren betalade UGK tillbaka 10 miljoner kr till medlemmar som lämnade klubben. UGK övergick under hösten 2011 till spelrätter. Totalt var vi 1669 medlemmar efter konverteringen till spelrätter ( 2523 medlemmar år 2014). Driftresultatet 2012 blev minus 5 miljoner kronor( minus 1.6 miljoner kr 2013,minus 900 tkr 2014) Kostnaderna uppgick till tkr. Styrelsen arbete inriktades på att öka intäkterna samtidigt som kostnaderna skulle sänkas. Kostnaderna för 2014 beräknas bli tkr. En sänkning på 1.1 miljoner kronor jämfört med I budgeten för 2015 kommer UGK att sänka kostnaderna med ytterligare 400 tkr. Trots kostnadsbesparingarna har vi åren fortsatt att utvecklat klubben och anläggningen. Intäkterna (exklusive tomtförsäljning)har under åren stärkts och beräknas 2014 bli 14.3 miljoner kr. Budgeten för 2015 visar ett positivt driftresultat på 100 tkr och med detta når UGK det ekonomiska målet som sattes upp Budgeten 2015 bygger på att medlemsavgifter,green fee och sponsoravgifter höjs samtidigt som kostnaderna jämfört med 2014 sänks med 400 tkr. Skulderna har under åren minskats från dryga 50 miljoner kronor till 25 miljoner kronor Målet är att UGK 2020 ska vara skuldfritt genom att vårt stora område 12 ha säljs under perioden.

7 Förslag om stadgeändring till årsmöte Nuvarande lydelse 8. Val av c. (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta. Förslag ny lydelse c. revisor som är auktoriserad för en tid av ett år. Val av suppleant. I dessa val får styrelsens ledamöter ej delta.

8 Förslag om stadgeändring till årsmöte Nuvarande lydelse 17 RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år. Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen. Förslag till ny lydelse Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som innehar en spelrätt och som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år. Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen.

9 Valberedningen föreslår för verksamhetsåret 2015: Ordförande + 5 ledamöter + 1 suppleant Ordförande för 1 år omval: Bo Lundquist Ledamot 1 år kvar: Carin Isaksson Ledamot 1 år kvar: Ann Cavallin Ledamot omval 2 år: Roger Olsson Ledamot omval 2 år: Petra Forsberg Ledamot nyval 2 år: Carl- Magnus Strömberg Suppleant nyval 1 år: Jakob Remon Revisor omval 1 år: Michael Palm, Aukt. revisor Grant Thornton Revisorsuppleant omval 1 år: Peter Finnström Kort presentation av nya ledamöter: Carl-Magnus Strömberg, 52 år Carl-Magnus spelade golf professionellt i Sverige och Europa under slutet av 80-talet och början på 90-talet. Har arbetat som tränare på flertalet klubbar däribland Upsala GK. Är med i Upplands Golfförbunds Ungdoms/elitkommitté. Jakob Remon, 21 år Jakob är en duktig golfare (hcp 1,2). Han tog studenten på elitgolfgymnasiet i Uppsala 2013 och i utbildningen ingick ledarutbildning. Han är livligt engagerad i juniorverksamheten och han har varit klubben behjälplig i ett omfattande arbete med nybörjarutbildning. Han tilldelades Upplands Golfförbunds utmärkelse Årets ledare i Uppland 2013.

Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009

Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1 Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 UGK hade vid årsskiftet 2008/2009 brist på likvida medel och betydande förfallna

Läs mer

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Agenda årsmöte-vårmöte Upsala Golfklubb 2014-03-17 AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Tid: 17 mars 2013 kl. 19:00 Plats: Gränbyskolans aula Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Tid: 23 mars 2015 kl. 19:00 Plats: Klubbhuset Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande

Läs mer

FORSGÅRDENS GOLFKLUBB

FORSGÅRDENS GOLFKLUBB FORSGÅRDENS GOLFKLUBB Handlingar till Höstmötet 2010-12-06 Kl 19:00 Aulan Elof Lindälvs gymnasium 1 (19) Innehållsförteckning Handlingar Höstmöte 2010-12-06 Sid Kallelse 3 Verksamhetsplan Viktiga händelser

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR För Malmö City Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 24 september 2013 genom samgående mellan Kvarnby Golfklubb och Sofiedal Golfklubb. Föreningen har

Läs mer

Nr 4 2008. Återväxten är tryggad för Ronny Ramberg

Nr 4 2008. Återväxten är tryggad för Ronny Ramberg Nr 4 2008 Återväxten är tryggad för Ronny Ramberg Ordföranden har ordet. Golfsäsongen är nu för dom flesta av oss slut men det har, som jag ser det, varit en fin säsong trots torka och regn. Vi har besökts

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

Kallelse till Vårårsmöte

Kallelse till Vårårsmöte Kallelse till Vårårsmöte Datum: Tisdagen den 26 mars 2013 Tid: 18.30 Plats: Pulsen konferens, Astern, Kyrkängsgatan 8, Borås Lokal: Merkurius Förslag till Stadgeenlig föredragningslista 1. Mötet öppnas.

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Växjö Golfklubb Möteshandlingar

Växjö Golfklubb Möteshandlingar Ordinarie årsmöte/höstmöte Måndagen den 10 november 2014 kl. 19.00 På Småländska Bil, Södra Ringvägen 7, Växjö, Växjö Golfklubb Möteshandlingar 1 Sida Dagordning 3 Valberedningens förslag 4 Verksamhetsplan

Läs mer

Högskolan i Borås Obs nya byggnaden, sal M202 (Sparbanksalen, första vån)

Högskolan i Borås Obs nya byggnaden, sal M202 (Sparbanksalen, första vån) ÅRSMÖTESHANDLINGAR Borås Golfklubb Höstårsmöte 2010 Högskolan i Borås Obs nya byggnaden, sal M202 (Sparbanksalen, första vån) Onsdagen den 24 november kl. 18.30 Ordföranden har ordet En för Borås golfklubb

Läs mer

Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club

Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club Hemort för föreningen är Kungälvs Kommun. Föreningen är stiftad och stadgarna är fastställda den 1 oktober 1966. Stadgarna är ändrade av

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014 Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2014, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014 ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30 i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN 3 Ordförande har ordet Tack vare en gynnsam vinter och vår, fick vi en tidig start på säsongen

Läs mer

Välkommen till årsmötet! 2014-03-27 Kl.19.00 Klubbhuset

Välkommen till årsmötet! 2014-03-27 Kl.19.00 Klubbhuset Klubb-Info mars 2014 Välkommen till årsmötet! 2014-03-27 Kl.19.00 Klubbhuset ÄRENDELISTA: 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande

Läs mer

Bosjökloster GK. Årsmöte. Söndag 3 mars kl.14.00. Rekordtidig säsongsstart 2 januari 2013. Vårens städdag 16 mars samling kl. 09.00.

Bosjökloster GK. Årsmöte. Söndag 3 mars kl.14.00. Rekordtidig säsongsstart 2 januari 2013. Vårens städdag 16 mars samling kl. 09.00. Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 1-2013 Kallelse till Årsmöte - sid 4 - Anmälan till Juniorträning - sid 10 - Olympiagolfen 2013 - sid 11 - Tävlingsprogram - sid 15 - Rekordtidig säsongsstart 2 januari 2013

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben

Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 35:e årgången Nr 1 2009 En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Klubbens gamla verkstad, som låg mellan hål tio och elva, har nu fått skatta år förgängelsen.

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. Ljungentelegrafen nr 3 2013 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Foto Stig Persson Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. LJUNGENTELEGRAFEN

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2014 KARLSTAD GOLFKLUBB Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Tidsbeställning/Bokning golflektion...86 64 05 Banchef...86

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2012 Verksamhetsplan 2013 Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april 2013, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer