Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb."

Transkript

1 Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med aktier i Dalsjö Golf AB? Dalsjö GK har sedan några år tillbaka haft ett större antal utträden med medlemslån som ska återbetalas än medlemmar som inbetalat nya medlemslån. Medlemslånen har investerats i banan. Det medför att kapital för återbetalning måste ske via driftsintäkter och ökade krediter. Detta är en utveckling som sker inte bara hos oss utan hela Sverige ser samma tendens, nya golfspelare är inte beredda att betala lika hög insats för medlemskap som för några år sedan. Vi har hittills hanterat situationen genom att ta in fler s.k. årsmedlemmar samt besparingar på kostnadssidan, men klubbens likvida situation är hårt ansträngd. Inför 2012 föreslås därför besparingar på ytterligare kr, främst på personalsidan. För närvarande har vi en medlemslåneskuld på 6,7 miljoner. Finansiering via medlemslån har ingen framtid varför styrelsen anser att vi inte längre kan spara oss ur problemen utan bör agera. Nu vill vi helt gå över till finansiering via aktier varför vi tillsammans med sakkunniga funnit ett förslag i avsikt att göra en attraktiv och långsiktig hållbar finansiell lösning för medlemmar med medlemslån/reverslån (nedan kallade MMM) Redan idag har vi ett drygt 100-tal aktieägare i Dalsjö Golf AB. Vad innebär det för Dalsjö GK om ett årsmöte beslutar att övergå till ett system med aktier? Medlemslånet byts till aktier och klubben blir skuldfri mot medlemmarna och vi kan därmed arbeta mer långsiktigt och trygga klubbens verksamhet med en bra likviditetsplanering. I och med en negativ medlemsutveckling med lån kan vi inte planera verksamhet och nödvändiga investeringar på ett optimalt sätt då vi som nämnts ovan måste ta av driftsintäkterna för återbetalningar av medlemslån. Fler medlemmar har valt årsmedlemskap istället för medlemslån. Med ett finansieringssystem med aktier kan vi också avsätta medel för framtida investeringar. Servicegrad och kvalitet på hela anläggningen kan bättre garanteras med en tryggad ekonomi. Den medlemsskuld klubben har medger medlemmarna att den till nödvändig del får föras in som aktiekapital i golfbolaget. Styrelsen hoppas därför att alla medlemmar nu ser möjligheten i att övergå till ett system med aktier och därigenom också bidra till att stärka vår totala ekonomi.

2 Vissa medlemmar kanske blir rädda för att de förlorar sina pengar i och med att förslaget kommer upp och vill gå ur klubben direkt. Vad svarar ni på det? Ett informationsmöte kommer att hållas den 6 mars kl i Hagagymnasiets Aula i Borlänge. Om du överväger att utträda nu så avvakta till dess du fått mer information och sett de möjligheter styrelsens förslag innebär. Om du har för avsikt att fortsätta vara medlem har styrelsen arbetat fram ett förslag som vi hoppas att alla medlemmar upplever positivt och ger ett mervärde. Ett system med aktier innebär en grundtrygghet såväl för klubben och golfbolaget som för alla medlemmar. Vi kan fortsätta utveckla anläggningen och kommer garanterat att ha en positiv framtid. Många klubbar har bytt till spelrätter och enligt vår rådgivare kommer de flesta klubbar att göra samma sak då det är för riskabelt att ha ett system med medlemslån, frågan är bara när och om de gör det i tid. Vi har istället valt att erbjuda aktier i Dalsjö Golf AB vilket ger både inflytande i bolaget och ett upplevt högre substansvärde än enbart spelrätter. Vad innebär förslaget i korthet? Styrelsens förslag är att MMM avskriver sig sin fordran på medlemslånet. Lånat kapital ( kr) går till nödvändig del in som aktiekapital i golfbolaget, resten läggs som en överkursfond. Vid avskrivning av sin fordran på lån motsvarande kr i klubben erhåller man istället två B- aktieposter (nedan kallat B-aktie).Undantaget är några medlemmar som har kr i medlemslån. Dessa erhåller enbart en B-aktiepost. En B-aktie berättigar till fortsatt spelrättighet mot erläggande av årsavgift, precis som tidigare. Den andra B-aktien få säljas eller överlåtas till marknadspris, precis som vilken aktie som helst. Innehav av en andra B-aktie är ej förknippad med någon avgift. Till den aktie som ligger till grund för medlemskap i klubben kopplas ett spelbevis så länge du är medlem i klubben. Spelbeviset utgör ett sorts kitt mellan aktien och medlemskapet för att förhindra passivt aktieägande vid utträde. En aktie kan överlåtas till vem som helst, junior som senior och även bolag (se vidare nedan). Kan man byta till A-aktie om man exempelvis är ett par? Ja, om man är ett par och därmed äger rätt att få B-aktier tillsammans kan man, om man så önskar, istället välja att växla in dessa 4 B-aktier till en A-aktie (värde kronor), vilket också medför en betydligt lägre årsavgift. Den andra parten blir då årsmedlem, utan krav på aktie, och betalar en högre årsavgift än tidigare. Detta ska enbart ses som en möjlighet för de som vill. Varför måste vi ha aktie + spelbevis? Räcker det inte med enbart aktier? Styrelsen har på inrådan valt att ta fram ett spelbevis som är kopplat till varje aktie som har en aktiv medlem. En aktie lever ju sitt eget liv och klubben eller bolaget har inga möjligheter att tvinga en innehavare att sälja aktien om man väljer att inte längre vara medlem i klubben. Genom att koppla ett spelbevis till aktien så länge man också är medlem får aktieinnehavaren välja vid utträde om han/hon vill sälja aktien till ny medlem som därmed också får överta spelbeviset eller om man väljer att behålla aktien varvid spelbeviset inte är giltigt längre. Om och när man senare säljer aktien till någon som också önskar medlemskap måste ett nytt spelbevis köpas från bolaget för att aktieinnehavet också ska

3 medge spelrätt. Priset för spelbeviset fastställer bolagsstyrelsen. Vi kommer därför att minska risken för att ha passiva aktieägare då värdet av aktierna kommer att påverkas av vad ett nytt spelbevis kostar. Din andra aktie som du erhåller vi konverteringen finns det inget spelbevis kopplat till. Det är först när du säljer eller överlåter denna aktie som det också upprättas ett spelbevis. Detta är kostnadsfritt för förvärvaren av aktien. Varför har styrelsen valt att förslå just detta förslag? Vi vill försöka hitta en lösning som är bra både för klubben och alla medlemmar. Vi får bort vår osäkra skuld till medlemmarna och kan i och med konverteringen till aktier ge dig som medlem med medlemslån på :- ett mervärde i form av ytterligare en aktie. Det ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla anläggning och verksamhet. Det är betydligt bättre än idag med den osäkerhet och oro medlemslånefinansieringen ger. Kommer de som säljer/överlåter sin extra B-aktie till ny seniormedlem att premieras på något sätt? Ja, styrelsen föreslår att de som säljer eller överlåter sin extra B-aktie under 2012 och 2013 premieras med 1500:- i bonus/rabatt nästkommande år på sin medlemsavgift om man rekryterar en ny fullbetalande seniormedlem. Måste alla medlemmar byta till aktier? Ja, alla MMM kommer att omfattas av förslaget. I och med beslutet så kan man inte kvarstå som medlem med medlemslån/reverslån från och med nästa år (2013) och få möjlighet att spela. De medlemmar som inte går med på beslutet har kvar en fordran på klubben. Fordran skall regleras i enlighet med skuldbrev och stadgar. Om det blir för många utträden i och med konverteringen kan vi få problem att återbetala dessa i rätt tid. Vi måste i sådana fall hitta en annan lösning avseende återbetalningstid alternativt så uppstår en obeståndssituation varvid ett annat lagrum inträder. Jag är passiv medlem idag. Måste jag byta till aktie nu? Ja, alla medlemmar med lån omfattas av förslaget, men du kan fortsätta att vara passiv medlem även efter konverteringen. Hur vet styrelsen att det inte blir för många som vill lösa ut sina medlemslån/reverslån? Styrelsen kommer att skicka ut ett brev till samtliga medlemmar med all information som krävs för att man ska kunna fylla i den svarsblankett som ska återsändas till klubben. Vi får då en klar bild över hur många medlemmar som är negativa till att vi går över till ett finansieringssystem med aktier. Blir det för många får vi försöka finna en lösning på problemet på annat sätt. Risk finns också att vi kan hamna i ett sämre ekonomiskt läge och måste ansöka om en företagsrekonstruktion. Vad som då händer med värdet på ditt medlemslån kan du läsa nedan. Vad händer om årsmötet beslutar att inte införa aktier? Vi kan inte tvinga medlemmarna till ett byte av finansieringssystem, men förslaget är enbart för såväl klubbens som medlemmars bästa, varför vi hoppas

4 att årsmötet tar rätt beslut. Om inte så går vi en osäker framtid till mötes med en situation där vi troligtvis inte klarar av att återbetala medlemslånen och kan få problem att balansera driftbudgeten. Risken är liksom vid för många utträden att vi tvingas till att ansöka om en företagsrekonstruktion. Då förändringar i Golfsverige och vår omgivning går fort hoppas vi att ni medlemmar därför fattar ett klokt beslut så att vi inte behöver ställas inför denna situation. Vad innebär det att man gör en företagsrekonstruktion? En av tingsrätten utsedd företagsrekonstruktör tar fram en rekonstruktionsplan och förslag till ackord som måste godkännas av tingsrätten. Avsikten är att vi efter rekonstruktionen skall få balans i ekonomin. Alla medlemmar med medlemslån får ett brev med information om innebörden av företagsrekonstruktionen. Ackordsförslaget kommer att innebära att klubbens samtliga oprioriterade fordringar (där bl a annat medlemslånen ingår) skrivs ned till vad klubben klarar. Ackordet ska fastställas av tingsrätten. Ett troligt (ej fastställt) utfall är att samtliga oprioriterade fordringsägare får 25 % av sin fordran. Efter beslut av årsmöte att övergå till aktier kommer medlemmar som önskar kvarstå i klubben ges möjlighet att byta sin ackordslikvid mot en B-aktie i Dalsjö Golf AB, om ackordet går igenom. Medlemmar med den lägre lånesumman till klubben kommer troligen att behöva betala till ett belopp för att erhålla denna aktie. När ackordet och aktiens värde är fastställt kommer alla fordringsägare att få ett brev med ackordsförslag där man kan välja om man önskar en aktie eller ej. Om jag inte vill byta till aktier, men har betalat årsavgift för 2012, vad gäller då? Du kommer att kunna fortsätta att spela hela 2012 som vanligt. Från och med 2013 måste du dock ha en aktie med kopplat spelbevis för fortsatt medlemskap och spelrätt. Svarar du nej till aktiekonvertering i det brev som skickas ut kommer du senare, om beslut tas, att inom en fastställd tid tvingas välja att fullfölja utträdet eller acceptera aktiekonverteringen. Måste det göras en stadgeändring om klubben inför aktiekonvertering? Ja, detta måste göras. Förslaget till stadgeändring kommer att göras samtidigt om beslut om aktier fattas på årsmötet. Stadgeändringsförslaget kommer att finnas tillgängligt på hemsidan. Om jag inte kan sälja min aktie när jag ska gå ur klubben, vad händer då? Du kan alltid återskänka aktien till klubben utan krav på ersättning och är därmed befriad från årsavgifter. Detta måste dock meddelas klubben i god tid före nästa säsong. Exakt datum är ännu ej fastställt. Jag är junior och blir senior nästa år. Vad gäller för mig? Styrelsens förslag är att krav på aktieinnehav gäller från och med 26 år. Mellan år betalas enbart senioravgift. Du kan dock förvärva en aktie redan idag, oavsett om du är junior. Du betalar då enbart den årsavgift som gäller för ålderskategorin. Många juniorer kan få möjligheten att överta den extra aktien som en vuxen medlem med lån.

5 Kan man som junior redan idag förvärva aktie? Ja, det går bra. Det kommer att kopplas ett spelbevis till denna aktie om du är aktiv medlem, men du kommer att fortsätta att betala junioravgift fram till det år du fyller 22 år då du blir senior. Måste även knattar/juniorer köpa en aktie för att få spela på banorna? Nej, juniorer kommer det inte att krävas någon aktie för, utan han/hon betalar endast avgift för junior. Om jag överlåter en aktie med tillhörande spelbevis på mitt barn/barnbarn, måste han/hon då betala full årsavgift? Nej, junior som förvärvar aktie betalar endast den avgift som gäller för junior. Full avgift kommer att debiteras först det år som personen övergår till seniorspel. Spelbeviset följer ändå med då personen i fråga är medlem. Hur lång tid har jag på mig för att bestämma om jag vill byta till en aktie? Efter det att brevet går ut efter informationsmötet den 6 mars kommer du att ha fram till den 22 mars på dig att svara. Det är mycket viktigt att alla svarar inom bestämd tid. Beslut i frågan tas på årsmöte under april 2012 och vi måste då veta hur alla medlemmar ställer sig. Finns det någon fara med att byta till ett finansieringssystem med aktier? Den risk som finns för medlemmen är att det inte finns prisgaranti på aktien. På sikt tror vi värdeförändringar är mer beroende av hur attraktiv Dalsjö GK är som golfklubb. Ju starkare ekonomi klubben har och desto mer medlemmarna vårdar sin klubb och vi tillsammans arbetar för kvalitet och trivsel, desto högre marknadsvärde. Det har vi sett exempel på i andra klubbar i Sverige. För klubbens del finns ingen fara med aktiekonvertering. Men medlemslån känns ju säkrare för mig. Jag får väl alltid tillbaka mitt lån? Nej, tyvärr så är det inte så enkelt. Ett system med medlemslån bygger på att det finns en balans mellan in- och utträden. När man inte har det finns heller ingen garanti att lånet kan återbetalas i sin helhet, om en obeståndssituation inträder. Med ett aktiesystem så bestämmer du själv och marknaden hur mycket du vill och kan sälja din aktie för. Finns det andra fördelar än ekonomiska med att byta till aktiesystem? Ja, först och främst innebär det ju en trygghet att veta att klubben kan fortsätta utvecklas. En stabil ekonomisk grund innebär större möjlighet att utveckla kvaliteten på bana och anläggning. Sedan har det visat sig att klubbkänslan ökar med spelrätter eller aktier. Det blir mer min klubb som man gärna talar väl om när man träffar andra golfare. Vi har ju idag flera medlemskategorier. Hur påverkas dessa av förslaget? Alla kategorier med medlemslån kommer att behöva byta till en aktie för att kunna nyttja banan. Övriga kategorier berörs inte.

6 Kommer klubben att införa ytterligare medlemskategorier om vi byter till aktier? Nej, det är inte aktuellt för närvarande. Möjligheten finns dock och vi får se vad som är önskvärt om vi blir fler medlemmar. Hur kommer årsavgifterna i framtiden att påverkas? Byte från medlemslån till aktier påverkar i sig inte årsavgiften direkt. Vi kan inte säga exakt vad årsavgifterna blir framöver, men endast smärre justeringar kommer att göras nu. Om vi genom förslaget lyckas få fler medlemmar via de extra B-aktierna som kommer ut påverkar det självklart även årsavgifterna positivt. Vi kommer dock att fortsättningsvis ha differentierade avgifter för de som är A-aktieägare, B-aktieägare och de som enbart betalar årsavgift. Det ska vara ekonomiskt motiverat att köpa en aktie i bolaget. Om jag vill vara passiv ett år, blir det någon skillnad mot vad som gäller idag? Troligtvis måste passivt medlemskap anmälas till klubben i god tid innan nästa års inbetalning av årsavgifter, exempelvis senast 31 oktober året innan. Oavsett detta kan du alltid hyra ut det spelbevis som är kopplat till aktien och därigenom bli passiv det året. Skälet till att tidigarelägga besked om passivt medlemskap är för att klubb och bolag ska få möjlighet att lägga en säkrare intäktsbudget som ska matchas mot de kostnader som finns. Hur gör man för att förhindra att medlem går ur klubben och sedan önskar bli aktiv medlem igen genom förvärv av en aktie? För det första så är det väldigt illojalt mot klubben om någon skulle vilja agera på det sättet. Om det skulle ske så kommer inte klubben/bolaget att medge utgivande av det spelbevis som krävs för att medlem också ska få spelrättighet som aktieinnehavare då styrelsen anser att man motverkat syftet med denna för Dalsjö GK så nödvändiga åtgärd. Klubben kommer ej heller att acceptera om medlem byter klubb och därefter vill nyttja våra samarbetsöverenskommelser med andra klubbar. Ett exempel kan vara årsgreenfee i samarbete med Falun Borlänge Golfklubb. Kan man gå ur klubben och behålla sin aktie utan krav på avgift? Ja, aktien är inte kopplad till ett medlemskap. Däremot måste köpare av aktien vid ett senare tillfälle förvärva ett spelbevis av Dalsjö Golf AB för att aktieinnehavet ska medge rätt till spel på banan. Priset för detta beslutas av bolagsstyrelsen, och det kommer troligtvis att baseras på uteblivna årsavgifter då det är vår ambition att alla aktieinnehavare också ska vara medlemmar i klubben Hur går det till att hyra ut spelbeviset som är kopplat till aktien? Antingen hittar du en hyrestagare själv eller så kontaktar du klubben. All uthyrning sker dock genom klubben. Klubben debiterar en högre avgift till den som hellre hyr ett spelbevis än köper en B-aktie. Du blir under uthyrningstiden passiv medlem. Hur ska aktie med kopplat spelbevis säljas/överlåtas? När du vill sälja din aktie till ny medlem följer spelbeviset med. Då gäller följande:

7 När försäljning ska ske måste bolaget ge sitt samtycke till överlåtelsen för att ha möjlighet att förhindra eventuellt andra intressenter av aktien, ett s.k. samtyckesförbehåll. En blankett skrivs under och skickas till Dalsjö Golf AB. Köpet kan, om samtycke ges, fullföljas efter det att medlemskap godkänts och kontroll skett att inte säljaren har någon skuld till klubben. Behöver jag som medlem betala skatt på eventuell vinst vid försäljning av min aktie? Ja. Beskattas som vanlig aktieförsäljning. Kan jag vid deklarationen göra förlustavdrag om aktierna säljs med förlust? Enligt vad vi erfarit från Skatteverket medges ej förlustavdrag på s.k. hobbyaktier till vilka golfaktier räknas. Rättsläget är emellertid oklart på detta område. Hur hanteras aktierna som blir en del i ett dödsbo? På samma sätt som andra aktier som ingår när dödsboet är skiftat. Den som anmäls som ägare till aktierna skall då överta spelbeviset med de krav som ställs på innehavare om man önskar spel på banan. Hur blir det för Dalsjö GK i framtiden vad har klubben för syfte då? Klubben kommer att vara lika viktig som idag. Det är ju i golfklubben all verksamhet kommer att bedrivas, såsom tävlingar, junior och elitverksamhet, medlemsfrågor och den sociala verksamheten. Vi kommer fortsatt att självklart vara en del av Idrotts-Sverige med medlemskap i Svenska Golfförbundet och Riksidrottsförbundet. Konverteringen till aktier innebär endast att MMM, förutom medlemskapet i golfklubben, också kommer att vara delägare i hela anläggningen. Var tas besluten i framtiden? Både i klubben som idag, beträffande klubbens verksamhet, och i bolaget som du blir delägare i. Bolagsstämman sätter ramarna för bolagsstyrelsen som löpande ansvarar för bolaget under året. Hur ser aktiefördelningen ut? Kommer Dalsjö GK att fortfarande äga aktier i Dalsjö Golf AB Ja, klubben kommer fortsättningsvis att äga 67 % av Dalsjö Golf AB. Detta för att möjliggöra alla röstberättigade medlemmar chansen att påverka bolagets drift och utveckling, inte bara aktieägarnas. Kan en juridisk person (bolag) förvärva aktie? Ja, aktien kan handlas med precis som övriga aktier. Önskar bolaget att någon ska kunna nytta aktien för spel måste ett spelbevis kopplas till. Spelbeviset måste ha en namngiven innehavare som debiteras årsavgiften. Den som nyttjar spelbeviset bli förmånsbeskattad. Dalsjö GK Styrelsen

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

att skiljas när man har barn

att skiljas när man har barn att skiljas när man har barn Att skiljas när man har barn Samarbetssamtal, avtal och familjerådgivning I 5 kap. 3 socialtjänstlagen står att kommunen skall sörja för att föräldrar kan erbjudas samtal

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER

VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER GamlaLiv INFORMATION TILL DIG SOM HAR FÖRSÄKRING I GAMLA LIV NR 2 2014 VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER TIPS FÖR PENSIONSSPARANDET:

Läs mer

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter Stiftelsen Finn en skånsk Nobelstiftelse Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter www.stiftelsen-finn.org av Johan Schlasberg Lund copyright, Johan Schlasberg,

Läs mer

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Hela steget Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Grafisk form: Kontrapunkt Tryckt: på FSC-märkt

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer