5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet."

Transkript

1 KALLELSE till Extra medlemsmöte i Forsgårdens Golfklubb Plats: Elof Lindälvs Gymnasium Aulan Tid: Tisdag den 8 februari 2011 kl Styrelsen i Forsgårdens Golfklubb kallar härmed till Extra medlemsmöte för beslut om byte av finansieringssystem, under rekonstruktion, från medlemslån till spelrätter och därtill hörande stadgeändring. Möteshandlingar finns att hämta på klubbens kansli eller hemsidan. Förslag på föredragningslista på Extra medlemsmöte: 1. Fastställande av röstlängd för mötet 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. 6. Beslut om byte av finansieringssystem från medlemslån till spelrätter. 7. Fastställande av spelrättsbestämmelser. 8. Beslut om stadgeändring med anledning av beslut enligt punkt Fastställande av medlemsavgifter, verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret Förslag till budgetförändringar: Vi har nu bedömt att det kan bli svårt att få 300 nya medlemmar första året och sänker bedömningen till 200 nya medlemmar. Detta innebär att intäkterna minskar med 540 tkr. På kostnadssidan sparas det 40 tkr inom kommittéerna och 10% av lönekontot inom kansli/reception och bana, vilket ger 140 tkr respektive 300 tkr. Detta ger en besparing på 480 tkr. Årets resultat blir då 96 tkr. Investeringsbudgeten sänks från tkr till 830 tkr. (Alla frågor som rör avgifter, verksamhetsplaner och budget bordlades på höstmötet. Styrelsens och kommittéernas verksamhetsplan gicks igenom.) 10. Mötets avslutning 1 (6)

2 Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Forsgårdens GK Spelrättsbevis i Forsgårdens GK (nedan kallad klubben) kan förvärvas av fysisk person som beviljats sådant aktivt seniormedlemskap som förutsätter krav på spelrättsbevis. Juridisk person kan förvärva spelrättsbevis. Den som nyttjar spelrättsbevis som ägs av juridisk person måste vara medlem i klubben. Juniormedlem som övergår till seniormedlem behöver, för sådant aktivt medlemskap, ej förvärva spelrättsbevis förrän det år han/hon fyller 26 år. Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade spelavgifter. Undantaget är om innehavaren senast den 31 oktober året innan ansöker om och beviljas passivt medlemskap för kommande år och därmed upplåter spelrättsbeviset till klubben för vidare uthyrning. Vid underlåtelse att meddela ovanstående och om debiterad avgift inte betalats inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har klubben rätt att: - driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in eller - skriftligen häva spelrättsbevisets giltighet. Därvid är klubben skyldig att betala lösen, efter avräkning av innehavarens skuld på spelavgifter till golfklubben, för spelrättsbevisets värde på hävningsdagen. Värdet fastställs av genomsnittet av de 10 senast genomförda och registrerade försäljningarna av spelrättsbevis. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då spelrättsbevisets giltighet hävs. Innehavare av spelrättsbevis får, utöver vad som ovan nämnts för helt kalenderår varken kortare eller längre tid själv upplåta spelrättsbeviset till fysisk person efter anmälan till klubben på därför avsedd blankett. Den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade avgifter för hyra av spelrättsbevis till klubben. Ägare av spelrättsbevis måste under hyresperioden ändra sin status till passiv medlem samt betala avgift för passivt medlemskap till klubben. Den till vilken upplåtelse sker - skall uppvisa en av ägaren undertecknad handling Upplåtelse av spelrättsbevis i Forsgårdens GK - som visar att spelrättsbeviset upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser. - får inte vidareupplåta sin rätt. Överlåtelse av spelrättsbevis ska ske på därför avsedd blankett Överlåtelse av spelrättsbevis i Forsgårdens GK. Om spelrättsbevis överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende spelavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, riskerar förvärvaren av spelrättsbeviset att detsamma ogiltigförklaras av klubben. Förvärvaren införs inte i spelrättsregistret så länge skulden är obetalad. Medlemmar som erhöll ett värdebevis i samband med konverteringen 2011 äger rätt att sälja/ överlåta detsamma. Värdebevis har en tidsbunden giltighet t.o.m och måste senast detta år överlåtas. Två värdebevis kan bytas mot ett spelrättsbevis, vilket också kräver medlemskap i klubben. Fr.o.m äger värdebevis ej längre någon giltighet och kan ej bytas mot spelrättsbevis. Spelrättsbevis får återlämnas till klubben utan krav på ersättning. Återlämning senast 31 oktober respektive år medför befrielse av årsavgift för kommande år. Handlingar för upplåtelse och överlåtelse av spelrättsbevis finns på klubbens hemsida. Antalet spelrättsbevis som får utges är maximerat till (6)

3 SPELRÄTTSBEVIS FORSGÅRDENS GOLFKLUBB (org.nr. XXXX ) Spelrättsinnehavare: XXXX Golf-ID: XXXX. Spelrättsbevisets nummer: XXXX. Ovan angiven person är registrerad som innehavare av spelrättsbevis i Forsgårdens Golfklubb. Den registrerade innehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av vid varje tidpunkt gällande stadgar och Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Forsgårdens Golfklubb (nedan kallade spelrättsbestämmelser) För att spelrättsbeviset ska medföra rätt att spela på golfbanan krävs dels att innehavaren är medlem i golfklubben och dels erlagt av klubben beslutade avgifter. Underlåtelse att betala avgifter, och om avgifterna inte betalats inom 30 dagar efter skriftlig anmodan, kan leda till att golfklubben häver spelrättsbevisets giltighet i enlighet med från tid till annan gällande spelrättsbestämmelser. Innehavaren av spelrättsbeviset får under helt kalenderår upplåta (hyra ut) spelrättsbeviset. All upplåtelse sker via golfklubben i enlighet med från tid till annan gällande spelrättsbestämmelser. Om innehavaren anvisar person som vill hyra spelrättsbeviset ska detta meddelas klubben på därför avsedd blankett. Den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i golfklubben och betalar beslutad medlemsavgift samt spelavgift för hyra av spelrättsbevis till golfklubben. Ägaren av spelrättsbeviset måste under hyresperioden ändra sin status till passiv medlem samt betala därför fastställda avgifter. Spelrättsbeviset kan överlåtas, i enlighet med från tid till annan gällande spelrättsbestämmelser. Vid överlåtelse ska därför avsedd blankett fyllas i och tillställas klubben. Spelrättsbeviset får återlämnas till klubben utan krav på ersättning och spelavgift för nästkommande år om det återlämnas senast 31 oktober. Om spelrättsbeviset pantsatts för fordran, av annan än klubben, måste pantsättningen anmälas skriftligen till klubben. Sådan panträtt medför ej rätt för panthavaren att spela golf på golfbanan Forsgårdens Golfklubb (6)

4 Förslag stadgeändring Forsgårdens Golfklubb ÖVERSTRUKEN TEXT = Utgår GRÅ TEXT = Ny text och nya paragrafer 13 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER. Medlem i Forsgårdens Golfklubb: har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna har rätt till information om klubbens verksamhet skall erhålla revers vid inbetalning av medlemslån skall erhålla spelrättsbevis när sådant förvärvats av klubben eller av medlem, och beslutade avgifter erlagts, har efter utträde ur klubben rätt till återbetalning av sitt lån till klubben senast ett år efter utträdet. skall följa klubbens stadgar samt de beslut som fattas av klubbens organ samt följa de i 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet skall betala de avgifter som beslutas av klubben. skall bistå klubben med lån i den omfattning och på de villkor som beslutas av klubben har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben 13a SPELRÄTTIGHET Rätt att spela på klubbens banor har dels: Medlemmar som innehar spelrättsbevis och ej är passiva medlemmar Juniormedlemmar Medlemmar tillhörande kategorier som enligt årsmötets beslut får spela utan innehav av spelrättsbevis dels Greenfeegäster Den som av annat skäl är berättigad till spel på banan Antalet medlemmar med spelrättighet samt antal spelrättsbevis fastställes av årsmöte. 13b SPELRÄTTSBEVIS Ett spelrättsbevis upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Spelrättsbevis ska utställas på personen i fråga (innehavaren av spelrättsbevis). Spelrättsregistret ska, för varje medlem som innehar eller nyttjar spelrättsbevis, innehålla uppgifter om dennes namn och Golf-ID samt spelrättsbevisets nummer. Närmare bestämmelser om spelrättsbevis och innehavares rättigheter och skyldigheter finns i Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Forsgårdens Golfklubb. Sådana bestämmelser fastställs av årsmöte. 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE OCH HÖSTMÖTE Vid höstmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: Punkt 6. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. 4 (6)

5 Reviderad budget 2011 (noter sid 6) Intäkter Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Reviderad Budget 11 Medlemsavgifter Not 1 Gästspel Not 2 Sponsorintäkter Drivingrange Övriga intäkter Not 3 Lönebidrag Vinst avyttr invent Summa intäkter Kostnader Banan Drivingrange Övriga kostnader Not 4 Personalkostnader Not 5 Summa kostnader Resultat f avskr Avskrivningar Verksamhets resultat Ränteintäkter Räntekostnader Årets resultat Investeringar Budget 2011 Värde i Kr Maskiner Verkstad John Deere Greenklippare Budget 11 Reviderad budget Kommentar Verkstadsmaskiner Lyft Baninvesteringar Gångvägar Kök Restaurang Fastighet Ytavvatting Förbättringar av banan Delsumma bana Byggnation av frysrum Byte av köksinventarier Delsumma kök Restaurang Markarbeten klubbhus framsida Förbättring avvattning närområde och parkering Delsumma fastighet Summa investeringar Leasing 5 (6)

6 Not 1 3 Intäkter Not 1; Medlemsavg Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Revidering Medlemsavgifter Inträdesavgifter Not 2; Gästspel Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Revidering 18-hålsbanan hålsbanan Tävlingsgreenfee Företagsgolf Checkar Not 3; Övr intäkter Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Revidering Övriga Kommittéer Klubblad Div övr intäkter Not 4 5 Kostnader Not 4; Övr kostn Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Revidering Marknad/sponsor Övriga Kommittéer Klubblad Fastighet exkl personal Administration Ersättning tränare SGF/GGF Övriga kostnader Not 5; Personalkostn Utfall 09 Prognos 10 Budget 10 Budget 11 Revidering Bana Kansli *) Fastighet *) Inklusive ekonomikonsult 6 (6)

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR För Malmö City Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 24 september 2013 genom samgående mellan Kvarnby Golfklubb och Sofiedal Golfklubb. Föreningen har

Läs mer

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB 1 Svenska Golfförbundet (Denna skrift har utarbetats av advokaten Ulf Skorup, Advokatfirman Åberg & Co AB) Spelrätter i golfklubb Tänkbara bestämmelser för spelrätter i golfklubbar

Läs mer

Medlemskap i Snöå Golfklubb 2012

Medlemskap i Snöå Golfklubb 2012 Medlemskap i Snöå Golfklubb 2012 För att spela på Snöå Golfbana som senior, krävs dels innehav av spelrätt och dels medlemskap i Snöå Golfklubb enligt nedan. Dessutom måste alla spelare ha genomgått och

Läs mer

FORSGÅRDENS GOLFKLUBB

FORSGÅRDENS GOLFKLUBB FORSGÅRDENS GOLFKLUBB Handlingar till Höstmötet 2010-12-06 Kl 19:00 Aulan Elof Lindälvs gymnasium 1 (19) Innehållsförteckning Handlingar Höstmöte 2010-12-06 Sid Kallelse 3 Verksamhetsplan Viktiga händelser

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Vardagsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb Denna lista kommer att fortlöpande kompletteras med nya frågor & svar som bedöms vara av allmänt intresse Bakgrund 1. Varför föreslår

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Fråga 1 Varför föreslår styrelsen att A6 Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Styrelsen

Läs mer

Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb

Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb Varför bör Upsala Golfklubb införa ett nytt finansieringssystem? Vi har idag en obalans mellan in- och utträden Nya medlemslån täcker inte återbetalning av utträdande

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Varför föreslår styrelsen att Upsala GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer