Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb"

Transkript

1 Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb Denna lista kommer att fortlöpande kompletteras med nya frågor & svar som bedöms vara av allmänt intresse Bakgrund 1. Varför föreslår styrelsen att Bokskogens GK ska byta dagens finansieringssystem? Under 2012 har klubben haft två parallella arbetsgrupper för att titta över såväl klubbens likvida situation som framtida finansierings- och medlemsformer. Bakgrunden till arbetsgrupperna är utvecklingen i golfsverige som för Bokskogens del inneburit en medlemsminskning under de senaste fyra åren på 20 %. I medlemslån motsvarar medlemsnedgången en minskning från 32 till 26 MSEK, ett likviditetstapp som legat utanför klubbledningens kontroll. Situationen är nu sådan att en snar förändring av klubbens finansieringsform är nödvändig. En fortsatt medlemsnedgång innebär annars en risk för att klubbens kassa/likviditet tar slut och då kommer klubben att befinna sig i en obeståndssituation. I denna situation har styrelsen ett ansvar att snabbt agera i syfte att säkerställa klubbens bestånd och utveckling. Styrelsen eftersträvar en stark ekonomi med kontrollerad likviditet genom en ny finansieringsform. Medlemslånen möter inte längre dessa krav. Detta system förutsätter att det över tid ska finnas en balans mellan det kapital som kommer in respektive ska betalas ut vid in- och utträden i klubben. Då vi idag inte längre har någon kö för medlemskap innebär detta en osäkerhet för framtida stabilitet och utvecklingsmöjligheter. Styrelsen är övertygad om att vi bör agera nu och byta till ett finansieringssystem som i det närmaste eliminerar medlemsskulden. Styrelsen kommer även att föreslå att medlemsformerna anpassas, bl.a. till de förändringar i efterfrågan och spelvanor som kunnat iakttas bland golfspelare, för att försöka öka atrraktiviteten. 2. Står hela styrelsen bakom förslaget? Styrelsen är enig vad gäller nödvändigheten att ändra dagens finansieringssystem med medlemslån. Däremot har en ledamot reserverat sig mot beslutet att styrelsen underställer medlemsmöte förslag på övergång till spelrätt. Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 1 av 10

2 3. Vad innebär förslaget i korthet? Styrelsens förslag är att samtliga aktiva medlemmar med medlemslån avstår från sin fordran på medlemslånet mot att de erhåller en spelrätt (konvertering). Medlemslånen ligger idag på mellan kr kr beroende på inträdesår. Styrelsen föreslår att alla medlemmar oavsett lånesumma behandlas lika d.v.s. man erhåller en spelrätt mot avstående från sin fordran på lånet. Skillnaden i medlemslånebeloppen kan sägas spegla hur lång tid medlemskapet varat samt olika penningvärden. Spelrätten blir en förutsättning för medlemskap och spel(med undantag för olika junioroch yngre seniorgrupper samt prova-på medlemmar), givetvis under förutsättning att årsavgifter betalats. En spelrätt kan överlåtas till vilken namngiven fysisk person som helst, junior som senior, men inte till juridisk person. Idag passiva medlemmar omfattas av förslaget så länge de inte begärt utträde, men kan avvakta med beslutet att konvertera till spelrätt till den dag de vill aktivera sitt medlemskap. Medlemmar som inte haft något medlemslån samt nya medlemmar kan i stället för att förvärva en spelrätt hyra en sådan, givetvis under förutsättning att spelrätter finns lediga för uthyrning. Uthyrningen sker genom klubben mot en förhöjd årsavgift. 4. Finns det några fördelar för medlemmarna att byta till spelrättsystem? Förhoppnings upplever medlemmarna en fördel och trygghet i att bidra till att klubben kan fortsätta utvecklas. En stabil ekonomisk grund innebär större möjlighet att utveckla kvalitén på bana och anläggning. Flera tidigare spelrättskonverteringar i andra klubbar har visat att klubbkänslan ökat efter konverteringarna. Konvertering 5. Styrelsen föreslår införande av finansiering via spelrätter. Varför har ni valt den modellen? Arbetsgrupperna har lagt ned ett omfattande arbete, till viss del under medverkan av externa experter. Först har vi identifierat ett antal alternativa finansieringsformer. Därefter har vi analyserat och jämfört för- och nackdelarna med de olika alternativen. Jämförelsen har utfallit till spelrättkonverteringens förmån. Genom denna övergång blir klubben i det närmaste skuldfri. Med dagens system med medlemslån kan vi inte längre planera verksamheten och nödvändiga investeringar på ett optimalt sätt, då vi inte vet hur många medlemmar med medlemslån som går ur klubben respektive kommer in. Med en från medlemslån rensad balansräkningen finns möjlighet att möta framtida investeringsbehov genom extern finansiering. Vi avser att verka för att värdet på spelrätterna säkras. Vid sidan om ett behållande av kvalitén på vår anläggning kan som exempel på åtgärder nämnas avgiftsförmåner knutna till innehavet, en begränsning av antalet spelrätter och reglerad försäljningsprocess. Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 2 av 10

3 6. Varför föreslår styrelsen inte att vi inför aktier istället för spelrätter? Alternativet med aktier istället för spelrätter ingår bland de alternativ som mycket noggrant utretts av såväl styrelse som jurister med specialkompetens inom området. Utredningen pekar på att en aktiekonvertering dels är mycket kostsam och dels att den lagstiftning Bokskogen skulle underkastas som ett publikt aktiebolag medför en komplexitet i förvaltning och administration. Dessutom medför inte aktieinnehav i ett golfbaneaktiebolag några sakliga fördelar jämfört med ett spelrättsinnehav för en aktiv medlem. Sammantaget är aktiealternativet i nuläget inte motiverat före spelrättsalternativet. Det bör dock påpekas att en övergång till spelrätter inte omöjliggör ett senare införande av aktier om exempelvis möjlighet till markförvärv föreligger. Aktien kopplas i sådana fall till spelrätten. 7. Måste alla medlemmar byta till spelrätter? Nej. Som vi beskrivit ovan så kommer de som idag är passiva medlemmar inte att behöva besluta sig nu om de vill byta till spelrätt eller inte. Då spelrätt är kopplat till aktivt medlemskap behöver passiva medlemmar byta först då de aktiverar sitt medlemskap. Juniorer och andra medlemmar utan medlemslån omfattas inte alls av förslaget. De kan fortsätta med sina respektive medlemskap precis som idag. De som idag är medlemmar utan medlemslån måste ha en spelrätt för att fortsätta vara medlemmar och spela. I stället för att köpa en spelrätt kan dessa hyra en sådan. Uthyrningen sker genom klubben mot ett tillägg till årsavgiften. Prova-på medlemmar behöver ingen spelrätt. 8. Om ett årsmöte beslutar att Bokskogens GK ska byta finansieringssystem till spelrätter, vad händer med de aktiva medlemmar som då inte vill konvertera sin fordran till spelrätt? De medlemmar som inte går med på en konvertering efter ett årsmötesbeslut i frågan har tills vidare kvar sin fordran på klubben. Efter beslutet krävs dock att man innehar en spelrätt istället för medlemslån för att fortsätta vara medlem och spela. Medlemmar som haft medlemslån får inte gå över till medlemskap utan spelrätt. Valet är alltså att acceptera beslutet och konvertera eller att gå ur klubben och begära återbetalning av sitt medlemslån i enlighet med villkor i skuldbrev och stadgar. Ekonomi 9. Det pratas ofta om värde på spelrätter. Vad kommer styrelsen att göra för att på bästa sätt säkra värdet? Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 3 av 10

4 Marknaden utbud och efterfrågan - avgör vad spelrätten har för värde efter en spelrättskonvertering. Det är först vid ett utträde som spelrättens försäljningspris är av intresse för innehavaren. Innan dess är det spelmöjligheten på anläggningen, avgiftsförmånerna och värdet av medlemstillhörigheten med de olika medlemsformerna som är av intresse för innehavaren. Bokskogens goda renommé och kvalitet som en av Skånes finaste anläggningar talar för ett högt värde. Dessutom kommer antalet spelrätter att vara begränsat vilket innebär en attraktivitet på marknaden. Ökning av antalet spelrätter kommer att förutsätta godkännande av medlemsmöte. Klubben kommer inte att utfärda eller sälja spelrätter från eget innehav så länge medlems spelrätt är osåld (viss tidsgräns kommer att gälla så att inte medlems överpris hindrar klubbens försäljning). All försäljning skall ske via klubben. Det finns goda exempel på andra klubbar med spelrätter i Sverige som lyckats behålla en stabil prisnivå. Styrelse, kommittéer, personal och medlemmar kan alla medverka till att behålla Bokskogens goda rykte, kvalitet och därmed värde på spelrätterna. Genom den föreslagna spelrättskonverteringen ökar möjligheten att höja kvalitén på hela anläggningen med en trygg ekonomisk bas utan dagens osäkra likviditetssituation baserad på medlemslån. 10. Kan man efter konverteringen gå ur klubben och behålla sin spelrätt utan krav på avgift? Nej, innehav av spelrätt kräver medlemskap i klubben och därmed skyldighet att betala för medlemsformen fastställd avgift. Den som vill gå ur klubben måste överlåta (sälja eller skänka) spelrätten eller till klubben återlämna sin spelrätt utan ersättning. 11. Behöver jag som medlem betala skatt på eventuell vinst vid försäljning? Vad vi erfarit från Skatteverket gäller idag att en spelrätt betraktas som personlig tillgång och avyttring av sådan beskattas, men endast om sammanlagda vinsten av sådana tillgångar som du säljer under ett och samma år uppgår till minst kr. 12. Kan jag vid deklarationen göra förlustavdrag på spelrätt som säljs med förlust? Nej, enligt vad vi erfarit från Skatteverket så godkänns inte detta. Beslutsprocessen 13. Hur ser beslutsprocessen ut? Efter informationsmötet den 21 oktober 2012, kommer samtliga medlemmar med medlemslån att få ett brev med all information om vad förslaget innebär. Med brevet Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 4 av 10

5 följer en svarsblankett i vilken medlemmarna skall ange om de accepterar att konvertera sitt medlemslån till spelrätt om kommande medlemsmöten beslutar om sådan förändring. Blanketten skall återsändas till klubben. Härigenom får styrelsen då en uppfattning om hur medlemmarna ställer sig till förslaget och kan avgöra om förslag till de stadgeändringar som övergången till spelrätt föranleder och till spelrättsbestämmelser skall underställas ordinarie höstmöte för beslut. I och med att det är fråga om ändring i stadgarna behövs ett efterföljande extra medlemsmöte för bekräftelse, tidigast två månader efter det ordinarie höstmötet. 14. Hur gör jag om jag har en fråga att ställa efter informationsmötet? Du kan skicka ett mail till klubbchefen Thomas Ahlberg, styrelsens ordförande Peter Rodenstam eller styrelsens sekreterare Peter Svenburg på följande adresser: Klubben kommer också att ha telefoner bemannade särskilt för frågor och kommentarer kring styrelsens förslag på dag- och kvällstid. Schemat kommer att publiceras på hemsidan efter informationsmötet. 15. Från när kan ett beslut om införandet av spelrätter gälla? Om ett tillräckligt antal medlemmar med medlemslån accepterar konverteringsförslaget kommer styrelsen som ovan sagts underställa medlemmarna förslaget på ordinarie höstårsmöte 2012 och ett efterföljande extra medlemsmöte, tidigast under februari Kan besluten ske i den ordningen gäller införandet av spelrätter fr.o.m. säsongen Om jag inte vill byta mitt medlemslån till spelrätt, vad gäller då? Du kommer att kunna fortsätta att spela resten av säsongen Svarar du nej till spelrättkonvertering efter det brev som skickas ut efter informationsmötet kommer du from 2013, om och när stadgeenligt beslut tagits om övergång till spelrätter, tvingas välja att acceptera spelrättskonverteringen eller utträda ur klubben. Önskar Du utträda ur klubben så återbetalas ditt medlemslån i enlighet med skuldbrev och stadgar. 17. Måste det göras en stadgeändring om klubben inför spelrättskonvertering? Ja, detta måste göras. Fråga om stadgeändring kommer upp på Höstmötet samtidigt som bytet av finansieringssystem. P.g.a. stadgekrav kommer stadgeändringen att slutligen att prövas på ett extra årsmöte efter årsskiftet. Stadgeändringsförslaget kommer att finnas tillgängligt på hemsidan. Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 5 av 10

6 18. Hur lång tid har jag på mig för att bestämma om jag vill byta till en spelrätt? Efter det att ett brev med information och svarstalong går ut efter informationsmötet den 21 oktober kommer du att ha ca 2 veckor på dig att inkomma med svar. Det säger sig självt att det är mycket viktigt att alla svarar inom bestämd tid för bästa beslutsunderlag. Beslut i frågan tas sedan på Höstmötet. Därefter kommer de som ännu ej bestämt sig att behöva svara innan stadgeändringar slutligen fastställs på extra årsmöte efter årsskiftet. 19. Vad händer om jag begär utträde ur klubben innan Höstmötet? Enligt stadgarna så anses medlem som skriftligen begärt utträde ur klubben omedelbart ha lämnat klubben och är således inte längre medlem. Under förutsättning att årets avgifter erlagts äger denna f.d. medlem fortsätta spela året ut, däremot ej delta i medlemsmöte och än mindre i omröstning. 20. Vad händer om en mycket stor andel av medlemmar med lån inte accepterar konvertering av lån till spelrätt utan väljer att utträda ur klubben? Alt I. Det är medlemsmötena som är det stadgeenliga beslutande organet i klubben. Om Höstmöte och ev. extra möte går emot styrelsens förslag förfaller detta oberoende av hur många medlemmar som individuellt accepterat en konvertering. Klubben behåller i sådant läge den nuvarande finansieringsformen räntelösa medlemslån tills annat beslutas. Alt II Medlemsmötena godtar styrelsens förslag men det stora antalet medlemmar med lån som väljer att utträda ur klubben medför att klubben inte klarar av att återbetala lånen enligt villkoren i reverser och stadgar. Om klubben inte kan utverka anstånd från de utträdande medlemmarna närmar sig klubben en obeståndsituation. Så snart detta kan konstateras (förfallodagarna för återbetalning behöver ej avvaktas) kommer styrelsen att ansöka om rekonstruktion (ackord) hos tingsrätt. Om ansökan bifalls tillsätts en rekonstruktör som förhandlar med medlemmarna och andra fordringsägare med oprioriterade fordringar och försöker få till stånd ett ackord (avskrivning av del av fordringarna). Ackord fastställs av tingsrätten. Erfarenhetsmässigt innebär ackorden att oprioriterade fordringar som medlemslån skrivs ned till mellan av nominella belopp. Om en rekonstruktion leder till ett ackord och om höst- och extra medlemsmöte beslutat om övergång till spelrätt kommer medlemmar som omfattas av ackordet och som önskar kvarstå i klubben ges möjlighet att byta sin ackordslikvid mot en spelrätt. I Sverige har ca 30 golfklubbar med medlemslån gått igenom företagsrekonstruktion. I samtliga fall har rekonstruktionen medfört att klubben kan fortsätta bedriva sin verksamhet, utan kvarvarande medlemslåneskulder. Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 6 av 10

7 21. Kan man gå ur klubben om årsmötet väljer att införa spelrätter och sedan återinträda genom köp av spelrätt? Styrelsen kan neka medlemskap om en medlemssökande medvetet motarbetar eller har motarbetat syftet med klubbens verksamhet eller årsmötesbeslut. Sådan situation torde föreligga om medlem i samband med konvertering begär utträde och återfår sitt medlemslån enbart i syfte att kunna förvärva billigare spelrätt. 22. Hur ser tidsplanen ut för konverteringen: 21 oktober 2012 Informationsmöte med medlemmarna kl på Hotell Hilton i Malmö. 22 oktober 2012 Brev skickas till medlemmarna med information och svarsblankett. Ca 5 november 2012 Senaste datum som svarsblanketten ska vara inne november 2012 Inhämtning av svar från medlemmar som ej iakttagit svarstiden Senast 15 december 2012 Ordinarie Höstmöte som tar ställning till förslaget om spelrätter och därav föranledda stadgeändringar Efter två månader räknat från Höstmötet Extra medlemsmöte för bekräftelse av Höstmötets eventuella beslut om stadgeändring. Regler kring spelrätt 23. Hur regleras villkoren för spelrätt? De grundläggande reglerna om spelrätt som förutsättning för medlemskap och därmed spel kommer att återfinnas i stadgarna. Kompletterande regler kommer att finnas i ett dokument benämnt Spelrättsbestämmelser. Stadgarna kräver beslut på två på varandra följande medlemsmöten för stadgeändringar, i aktuellt fall enligt planerna på ordinarie Höstmöte 2012 och ett efter två månader inkallat extra medlemsmöte. Reglerna i Spelrättsbestämmelser kräver enbart fastställelse av medlemsmöte. 24. Vilka alternativ finns om jag efter det att jag erhållit en spelrätt önskar utträda ur klubben? Det finns fler olika alternativ: Du kan sälja spelrätten till valfritt pris. Du kan skänka bort det. Du kan återlämna det till klubben utan ersättning. Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 7 av 10

8 Försäljning och gåva måste ske via klubben. Innan överlåtelsen måste överlåtaren reglera eventuell utestående skuld till klubben för att överlåtelsen skall vara gällande. Se vidare svaret under fråga nr Jag är junior och blir senior nästa år. Vad gäller för mig? Styrelsens förslag är att krav på spelrättinnehav gäller från och med det år Du fyller 30 år om Du är heltidsstuderande, i annat fall från och med det år Du fyller 25 år. Detta innebär samma regler som idag gäller för medlemslån 26. Jag är studerande, kan jag få uppskov med att köpa en spelrätt? Styrelsens förslag är att krav på spelrättinnehav gäller från och med det år Du fyller 30 år om Du är heltidsstuderande, i annat fall från och med det år Du fyller 25 år. Detta innebär samma regler som idag gäller för medlemslån. 27. Måste även knattar/juniorer köpa ett spelrätt för att få spela på banorna? Nej, juniorer kommer det inte att krävas något spelrätt för, utan han/hon betalar endast avgift för junior. 28. Kommer klubben att ha möjlighet till hembud på spelrätt vid försäljning? Nej 29. Hur många spelrätter kommer att finnas? Det maximala antalet spelrätter skall enligt styrelsens förslag årligen fastställas av medlemsmöte. Klubben får inte utge ytterligare spelrätter under respektive år. Styrelsens förslag för år 2013 kommer att vara ett antal som motsvarar summan av antalet medlemmar med medlemslån, antalet passiva medlemmar och ett antal för medlemmar som närmar sig senioråldern och prova på medlemmar, högst 1600 spelrätter. Utöver antalet spelrätter skall medlemsmöte också årligen fastställa prisnivån för spelrätter som säljes direkt av klubben samt som hyrs ut (oberoende om det är klubbens eller medlems spelrätter som hyrs ut. 30. Kan en juridisk person (bolag) förvärva spelrätt? Nej, enbart fysiska personer. Om juridisk person erhåller spelrätt genom arv eller testamente äger klubben lösa in spelrätten till ett pris motsvarande genomsnittspriset vid 10 närmast föregående försäljningar. Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 8 av 10

9 31. Blir det någon skillnad i fråga om rösträtt m.m. på årsmöten efter konvertering? Nej, spelrättsinnehav ger ingen rösträtt, det är enbart medlemskapet i föreningen som medger rösträtt. Alla som är medlemmar och över 15 år har rösträtt, aktiv, passiv, fullvärdig m.fl. 32. Om jag vill vara passiv ett år efter det att övergång skett till spelrätt, blir det någon skillnad mot vad som gäller idag? Passivt medlemskap är möjligt upp till ett år under förutsättning att anmälan skett, för 2013 senast den 31/ och för efterföljande år senast den 30/11 året innan. Under det år Du är passiv medlem förfogar klubben över Din spelrätt för uthyrning. Hyran tillfaller klubben. Passivt medlemskap under längre tid än ett år förutsätter synnerliga skäl och avgörs ensamt av Styrelsen. Även vid sådan förlängning förfogar klubben över Din spelrätt för uthyrning. Hyran tillfaller klubben. Observera att de som redan nu är passiva medlemmar förblir passiva till dess att de aktiverar sitt medlemska. 33. Jag är aktiv medlem med lån nu, men avser att vara passiv nästa år. Vad gäller för mig? Då du är aktiv medlem nu 2012 så omfattas du av förslaget och måste acceptera ett byte till spelrätt, om beslut tas. Därefter, dock senast 31/ , kan du begära passivt medlemskap för 2013 och upplåta din spelrätt till klubben för uthyrning. 34. Vilket bevis får jag på förvärvad spelrätt? För varje spelrätt utfärdas ett numrerat spelrättsbevis. Alla spelrättsbevis är förtecknade i en Spelrättsliggare som förs av klubben. Alternativt kan klubben välja en elektronisk registrering av spelrätter. 35. Hur gör man om man vill gå ur klubben och överlåta en spelrätt? Om Du har en köpare eller gåvomottagare till spelrätten anmäler Du detta till klubben Sedan klubben förvissat sig om att Du fullgjort Dina ekonomiska förpliktelser till klubben prövas om den tilltänkte förvärvaren kan godkännas som medlem. Om så är fallet beviljas denne medlemskap och affären fullföljs. Om Du inte har någon förvärvare till spelrätten anmäler Du Din önskan till klubben med uppgift om begärt pris. Din spelrätt annonseras ut på klubbens hemsida. Klubben åtar sig dock inget ansvar för att sälja spelrätten. Om och när en köpare anmäler sig till Ditt begärda pris informeras Du och beredes möjlighet att avsluta affären enligt ovan. Du kan när som helst ändra Ditt pris. Betalning sker direkt från köpare till säljare. Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 9 av 10

10 36. Kommer klubben att konkurrera med mig som säljare av spelrätt? Klubben kommer inte att sälja nya eller egna innehavda spelrätter om och så länge medlem har spelrätt anmäld till försäljning hos klubben om inte medlems spelrätt legat osåld mer än en månad. Klubbens pris för egna spelrätter fastställs av medlemsmöte årligen. 37. Hur går det till att hyra ut spelrätt? Uthyrning kan ske för högst ett år eller för längre tid efter godkännande av styrelsen. All uthyrning sker via klubben genom överlämnande av spelrättsbevis och en särskild blankett ( Upplåtelse av spelrätt i Bokskogens GK ). Klubben hyr ut spelrätt mot en avgift till den som hellre hyr än köper spelrätt. Avgiften tillfaller klubben. Under uthyrningstiden är Du passiv medlem Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 10 av 10

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Fråga 1 Varför föreslår styrelsen att A6 Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits till ny

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Varför föreslår styrelsen att Upsala GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb

Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb Varför bör Upsala Golfklubb införa ett nytt finansieringssystem? Vi har idag en obalans mellan in- och utträden Nya medlemslån täcker inte återbetalning av utträdande

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. KALLELSE till Extra medlemsmöte i Forsgårdens Golfklubb Plats: Elof Lindälvs Gymnasium Aulan Tid: Tisdag den 8 februari 2011 kl. 19.00 Styrelsen i Forsgårdens Golfklubb kallar härmed till Extra medlemsmöte

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Vardagsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Sida 1 av 4 Bilaga 3, Allmänna bestämmelser och villkor för medlemskap i Frösåker golfklubb, gäller f o m 2015 Från 22 års ålder ska medlemmar

Läs mer

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING Bildad 1987-05-10 Stadgarna ändrade vid föreningsstämmor 1995-06-18 och 1996-06-16 2004-06-13 och 2005-06-12 Förslag till ändringar 2014-06-08 i

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Medlemskap i Snöå Golfklubb 2012

Medlemskap i Snöå Golfklubb 2012 Medlemskap i Snöå Golfklubb 2012 För att spela på Snöå Golfbana som senior, krävs dels innehav av spelrätt och dels medlemskap i Snöå Golfklubb enligt nedan. Dessutom måste alla spelare ha genomgått och

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

PROMEMORIA. Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND

PROMEMORIA. Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND PROMEMORIA Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND Denna promemoria har tagits fram på uppdrag av Svenska Golfförbundet i syfte att utreda och belysa vissa frågeställningar kring golfklubbar. Vid upprättande

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Organisations nr: 769628-0515 Reviderade vid extrastämma 2014-11-05 1 Föreningens namn Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber

Läs mer

2 SAMMANSÄTTNING Bråvikens Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

2 SAMMANSÄTTNING Bråvikens Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar. STADGAR för Bråvikens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 15 maj 1992 och med hemort i NORRKÖPING. Stadgarna fastställda vid konstituerande möte 15 maj 1992. Stadgarna ändrade vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. STADGAR för Eda Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1990-08-28 och med hemort i Eda kommun. Stadgarna fastställda 1990-08-28 Stadgarna ändrade 1992-02-08 1993-02-13 1997-12-07 1998-02-08 2002-02-10

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR För Malmö City Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 24 september 2013 genom samgående mellan Kvarnby Golfklubb och Sofiedal Golfklubb. Föreningen har

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF.

Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF. Version 31 januari 2015 PROPOSITION NR 1/2015 Ändrade regler för beräkning och betalning av de årliga medlems- och GIT-avgifterna till SGF. 1. Sammanfattning av förslaget Förbundsstyrelsen föreslår att

Läs mer

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening

STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening STADGAR för Kulladal-Eriksfält fiberförening Antagna av föreningens konstituerande stämma 2013-05-13 1 FIRMA Föreningens namn är Kulladal-Eriksfält fiberförening ekonomisk förening 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Läs mer

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening

Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening 1 Stadgar för Landsbygdsnät i Tranemo ek. förening Antagna den 2010-03-16. Reviderade: 2010-04-21; 2010-10-07; 2013-01-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Landsbygdsnät i Tranemo ekonomisk förening.

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening

Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening Föreningsstadgar för Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomiska förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fiberföreningen Björnhult/ Hammarsbo ekonomisk förening 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Måndagen den 8 juni 2015 klockan 18.00 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie Föreningsstämma

Läs mer

STADGAR LYCKE GOLFKLUBB. Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1. Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman. Borttaget: Formaterat: Centrerad

STADGAR LYCKE GOLFKLUBB. Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1. Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman. Borttaget: Formaterat: Centrerad STADGAR LYCKE GOLFKLUBB Borttaget: Centrerad Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 ÄNDAMÅL...3 2 SAMMANSÄTTNING...3 3 TILLHÖRIGHET M M...3 4 BESLUTANDE

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27

STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 STADGAR FÖR FÖRENINGEN URKULT 2014 04 27 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Urkult. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen har sitt säte i Sollefteå kommun. 3 FÖRENINGSFORM Föreningen Urkult är en partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening

Stadgar. Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening Stadgar Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening STADGAR 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening.

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. Stadgar Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 2 Ändamål & verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SNIGELN I SÖDERKÖPING 1 Föreningens firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Snigeln Ekonomisk Förening. 2 Ort och säte för styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Söderköping.

Läs mer

Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås

Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gränsta Koloniträdgårdsförening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Gränsta koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening.

Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Sida 1 av 5 Föreningsstadgar för Lugnåsbergets fiberförening. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2014-02-20 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Lugnåsbergets fiber ekonomisk förening

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Kapitel 1 Föreningen 1 Firma, Säte och Firmateckning i. Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR för Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad

STADGAR för Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad STADGAR för Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Koloniträdgårdsföreningen Steffens

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G S T A D G AR f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G E K O N O M I S K F Ö R E N I N G 1 Firma Föreningens firma är Södra Skrea Strands Stugägarförening ekonomisk förening.

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med ÅÅÅÅ-MM-DD Organisationsnummer 746000-9678 Noteringar gällande framtida förändringar av stadgarna: STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd.

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd. STADGAR FÖR BOSSNETS FIBERFÖRENING 1 FIRMA Föreningens namn är BossNet. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken

för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken STADGAR för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken Stadgarna fastställda 7 mars 1988 Stadgarna ändrade av årsmöte 12 december 1994 av årsmöte 9 december

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB 1 Svenska Golfförbundet (Denna skrift har utarbetats av advokaten Ulf Skorup, Advokatfirman Åberg & Co AB) Spelrätter i golfklubb Tänkbara bestämmelser för spelrätter i golfklubbar

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening.

Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Innehållsförteckning Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening... 1 1. Namn... 1 2. Säte... 1 3. Ändamål... 1 4. Organ... 1 5. Medlemskap... 2 6. Medlemmars rättigheter och skyldigheter gentemot

Läs mer

för medlemskap i Svenska Golfförbundet, kategori M2.

för medlemskap i Svenska Golfförbundet, kategori M2. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG för medlemskap i Svenska Golfförbundet, kategori M2. En ansökan om medlemskap i SGF ska bl.a. så noggrant som möjligt besvara nedanstående frågor. En nyanslutning är alltid tidsbegränsad

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer