Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb"

Transkript

1 Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb Denna lista kommer att fortlöpande kompletteras med nya frågor & svar som bedöms vara av allmänt intresse Bakgrund 1. Varför föreslår styrelsen att Bokskogens GK ska byta dagens finansieringssystem? Under 2012 har klubben haft två parallella arbetsgrupper för att titta över såväl klubbens likvida situation som framtida finansierings- och medlemsformer. Bakgrunden till arbetsgrupperna är utvecklingen i golfsverige som för Bokskogens del inneburit en medlemsminskning under de senaste fyra åren på 20 %. I medlemslån motsvarar medlemsnedgången en minskning från 32 till 26 MSEK, ett likviditetstapp som legat utanför klubbledningens kontroll. Situationen är nu sådan att en snar förändring av klubbens finansieringsform är nödvändig. En fortsatt medlemsnedgång innebär annars en risk för att klubbens kassa/likviditet tar slut och då kommer klubben att befinna sig i en obeståndssituation. I denna situation har styrelsen ett ansvar att snabbt agera i syfte att säkerställa klubbens bestånd och utveckling. Styrelsen eftersträvar en stark ekonomi med kontrollerad likviditet genom en ny finansieringsform. Medlemslånen möter inte längre dessa krav. Detta system förutsätter att det över tid ska finnas en balans mellan det kapital som kommer in respektive ska betalas ut vid in- och utträden i klubben. Då vi idag inte längre har någon kö för medlemskap innebär detta en osäkerhet för framtida stabilitet och utvecklingsmöjligheter. Styrelsen är övertygad om att vi bör agera nu och byta till ett finansieringssystem som i det närmaste eliminerar medlemsskulden. Styrelsen kommer även att föreslå att medlemsformerna anpassas, bl.a. till de förändringar i efterfrågan och spelvanor som kunnat iakttas bland golfspelare, för att försöka öka atrraktiviteten. 2. Står hela styrelsen bakom förslaget? Styrelsen är enig vad gäller nödvändigheten att ändra dagens finansieringssystem med medlemslån. Däremot har en ledamot reserverat sig mot beslutet att styrelsen underställer medlemsmöte förslag på övergång till spelrätt. Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 1 av 10

2 3. Vad innebär förslaget i korthet? Styrelsens förslag är att samtliga aktiva medlemmar med medlemslån avstår från sin fordran på medlemslånet mot att de erhåller en spelrätt (konvertering). Medlemslånen ligger idag på mellan kr kr beroende på inträdesår. Styrelsen föreslår att alla medlemmar oavsett lånesumma behandlas lika d.v.s. man erhåller en spelrätt mot avstående från sin fordran på lånet. Skillnaden i medlemslånebeloppen kan sägas spegla hur lång tid medlemskapet varat samt olika penningvärden. Spelrätten blir en förutsättning för medlemskap och spel(med undantag för olika junioroch yngre seniorgrupper samt prova-på medlemmar), givetvis under förutsättning att årsavgifter betalats. En spelrätt kan överlåtas till vilken namngiven fysisk person som helst, junior som senior, men inte till juridisk person. Idag passiva medlemmar omfattas av förslaget så länge de inte begärt utträde, men kan avvakta med beslutet att konvertera till spelrätt till den dag de vill aktivera sitt medlemskap. Medlemmar som inte haft något medlemslån samt nya medlemmar kan i stället för att förvärva en spelrätt hyra en sådan, givetvis under förutsättning att spelrätter finns lediga för uthyrning. Uthyrningen sker genom klubben mot en förhöjd årsavgift. 4. Finns det några fördelar för medlemmarna att byta till spelrättsystem? Förhoppnings upplever medlemmarna en fördel och trygghet i att bidra till att klubben kan fortsätta utvecklas. En stabil ekonomisk grund innebär större möjlighet att utveckla kvalitén på bana och anläggning. Flera tidigare spelrättskonverteringar i andra klubbar har visat att klubbkänslan ökat efter konverteringarna. Konvertering 5. Styrelsen föreslår införande av finansiering via spelrätter. Varför har ni valt den modellen? Arbetsgrupperna har lagt ned ett omfattande arbete, till viss del under medverkan av externa experter. Först har vi identifierat ett antal alternativa finansieringsformer. Därefter har vi analyserat och jämfört för- och nackdelarna med de olika alternativen. Jämförelsen har utfallit till spelrättkonverteringens förmån. Genom denna övergång blir klubben i det närmaste skuldfri. Med dagens system med medlemslån kan vi inte längre planera verksamheten och nödvändiga investeringar på ett optimalt sätt, då vi inte vet hur många medlemmar med medlemslån som går ur klubben respektive kommer in. Med en från medlemslån rensad balansräkningen finns möjlighet att möta framtida investeringsbehov genom extern finansiering. Vi avser att verka för att värdet på spelrätterna säkras. Vid sidan om ett behållande av kvalitén på vår anläggning kan som exempel på åtgärder nämnas avgiftsförmåner knutna till innehavet, en begränsning av antalet spelrätter och reglerad försäljningsprocess. Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 2 av 10

3 6. Varför föreslår styrelsen inte att vi inför aktier istället för spelrätter? Alternativet med aktier istället för spelrätter ingår bland de alternativ som mycket noggrant utretts av såväl styrelse som jurister med specialkompetens inom området. Utredningen pekar på att en aktiekonvertering dels är mycket kostsam och dels att den lagstiftning Bokskogen skulle underkastas som ett publikt aktiebolag medför en komplexitet i förvaltning och administration. Dessutom medför inte aktieinnehav i ett golfbaneaktiebolag några sakliga fördelar jämfört med ett spelrättsinnehav för en aktiv medlem. Sammantaget är aktiealternativet i nuläget inte motiverat före spelrättsalternativet. Det bör dock påpekas att en övergång till spelrätter inte omöjliggör ett senare införande av aktier om exempelvis möjlighet till markförvärv föreligger. Aktien kopplas i sådana fall till spelrätten. 7. Måste alla medlemmar byta till spelrätter? Nej. Som vi beskrivit ovan så kommer de som idag är passiva medlemmar inte att behöva besluta sig nu om de vill byta till spelrätt eller inte. Då spelrätt är kopplat till aktivt medlemskap behöver passiva medlemmar byta först då de aktiverar sitt medlemskap. Juniorer och andra medlemmar utan medlemslån omfattas inte alls av förslaget. De kan fortsätta med sina respektive medlemskap precis som idag. De som idag är medlemmar utan medlemslån måste ha en spelrätt för att fortsätta vara medlemmar och spela. I stället för att köpa en spelrätt kan dessa hyra en sådan. Uthyrningen sker genom klubben mot ett tillägg till årsavgiften. Prova-på medlemmar behöver ingen spelrätt. 8. Om ett årsmöte beslutar att Bokskogens GK ska byta finansieringssystem till spelrätter, vad händer med de aktiva medlemmar som då inte vill konvertera sin fordran till spelrätt? De medlemmar som inte går med på en konvertering efter ett årsmötesbeslut i frågan har tills vidare kvar sin fordran på klubben. Efter beslutet krävs dock att man innehar en spelrätt istället för medlemslån för att fortsätta vara medlem och spela. Medlemmar som haft medlemslån får inte gå över till medlemskap utan spelrätt. Valet är alltså att acceptera beslutet och konvertera eller att gå ur klubben och begära återbetalning av sitt medlemslån i enlighet med villkor i skuldbrev och stadgar. Ekonomi 9. Det pratas ofta om värde på spelrätter. Vad kommer styrelsen att göra för att på bästa sätt säkra värdet? Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 3 av 10

4 Marknaden utbud och efterfrågan - avgör vad spelrätten har för värde efter en spelrättskonvertering. Det är först vid ett utträde som spelrättens försäljningspris är av intresse för innehavaren. Innan dess är det spelmöjligheten på anläggningen, avgiftsförmånerna och värdet av medlemstillhörigheten med de olika medlemsformerna som är av intresse för innehavaren. Bokskogens goda renommé och kvalitet som en av Skånes finaste anläggningar talar för ett högt värde. Dessutom kommer antalet spelrätter att vara begränsat vilket innebär en attraktivitet på marknaden. Ökning av antalet spelrätter kommer att förutsätta godkännande av medlemsmöte. Klubben kommer inte att utfärda eller sälja spelrätter från eget innehav så länge medlems spelrätt är osåld (viss tidsgräns kommer att gälla så att inte medlems överpris hindrar klubbens försäljning). All försäljning skall ske via klubben. Det finns goda exempel på andra klubbar med spelrätter i Sverige som lyckats behålla en stabil prisnivå. Styrelse, kommittéer, personal och medlemmar kan alla medverka till att behålla Bokskogens goda rykte, kvalitet och därmed värde på spelrätterna. Genom den föreslagna spelrättskonverteringen ökar möjligheten att höja kvalitén på hela anläggningen med en trygg ekonomisk bas utan dagens osäkra likviditetssituation baserad på medlemslån. 10. Kan man efter konverteringen gå ur klubben och behålla sin spelrätt utan krav på avgift? Nej, innehav av spelrätt kräver medlemskap i klubben och därmed skyldighet att betala för medlemsformen fastställd avgift. Den som vill gå ur klubben måste överlåta (sälja eller skänka) spelrätten eller till klubben återlämna sin spelrätt utan ersättning. 11. Behöver jag som medlem betala skatt på eventuell vinst vid försäljning? Vad vi erfarit från Skatteverket gäller idag att en spelrätt betraktas som personlig tillgång och avyttring av sådan beskattas, men endast om sammanlagda vinsten av sådana tillgångar som du säljer under ett och samma år uppgår till minst kr. 12. Kan jag vid deklarationen göra förlustavdrag på spelrätt som säljs med förlust? Nej, enligt vad vi erfarit från Skatteverket så godkänns inte detta. Beslutsprocessen 13. Hur ser beslutsprocessen ut? Efter informationsmötet den 21 oktober 2012, kommer samtliga medlemmar med medlemslån att få ett brev med all information om vad förslaget innebär. Med brevet Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 4 av 10

5 följer en svarsblankett i vilken medlemmarna skall ange om de accepterar att konvertera sitt medlemslån till spelrätt om kommande medlemsmöten beslutar om sådan förändring. Blanketten skall återsändas till klubben. Härigenom får styrelsen då en uppfattning om hur medlemmarna ställer sig till förslaget och kan avgöra om förslag till de stadgeändringar som övergången till spelrätt föranleder och till spelrättsbestämmelser skall underställas ordinarie höstmöte för beslut. I och med att det är fråga om ändring i stadgarna behövs ett efterföljande extra medlemsmöte för bekräftelse, tidigast två månader efter det ordinarie höstmötet. 14. Hur gör jag om jag har en fråga att ställa efter informationsmötet? Du kan skicka ett mail till klubbchefen Thomas Ahlberg, styrelsens ordförande Peter Rodenstam eller styrelsens sekreterare Peter Svenburg på följande adresser: Klubben kommer också att ha telefoner bemannade särskilt för frågor och kommentarer kring styrelsens förslag på dag- och kvällstid. Schemat kommer att publiceras på hemsidan efter informationsmötet. 15. Från när kan ett beslut om införandet av spelrätter gälla? Om ett tillräckligt antal medlemmar med medlemslån accepterar konverteringsförslaget kommer styrelsen som ovan sagts underställa medlemmarna förslaget på ordinarie höstårsmöte 2012 och ett efterföljande extra medlemsmöte, tidigast under februari Kan besluten ske i den ordningen gäller införandet av spelrätter fr.o.m. säsongen Om jag inte vill byta mitt medlemslån till spelrätt, vad gäller då? Du kommer att kunna fortsätta att spela resten av säsongen Svarar du nej till spelrättkonvertering efter det brev som skickas ut efter informationsmötet kommer du from 2013, om och när stadgeenligt beslut tagits om övergång till spelrätter, tvingas välja att acceptera spelrättskonverteringen eller utträda ur klubben. Önskar Du utträda ur klubben så återbetalas ditt medlemslån i enlighet med skuldbrev och stadgar. 17. Måste det göras en stadgeändring om klubben inför spelrättskonvertering? Ja, detta måste göras. Fråga om stadgeändring kommer upp på Höstmötet samtidigt som bytet av finansieringssystem. P.g.a. stadgekrav kommer stadgeändringen att slutligen att prövas på ett extra årsmöte efter årsskiftet. Stadgeändringsförslaget kommer att finnas tillgängligt på hemsidan. Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 5 av 10

6 18. Hur lång tid har jag på mig för att bestämma om jag vill byta till en spelrätt? Efter det att ett brev med information och svarstalong går ut efter informationsmötet den 21 oktober kommer du att ha ca 2 veckor på dig att inkomma med svar. Det säger sig självt att det är mycket viktigt att alla svarar inom bestämd tid för bästa beslutsunderlag. Beslut i frågan tas sedan på Höstmötet. Därefter kommer de som ännu ej bestämt sig att behöva svara innan stadgeändringar slutligen fastställs på extra årsmöte efter årsskiftet. 19. Vad händer om jag begär utträde ur klubben innan Höstmötet? Enligt stadgarna så anses medlem som skriftligen begärt utträde ur klubben omedelbart ha lämnat klubben och är således inte längre medlem. Under förutsättning att årets avgifter erlagts äger denna f.d. medlem fortsätta spela året ut, däremot ej delta i medlemsmöte och än mindre i omröstning. 20. Vad händer om en mycket stor andel av medlemmar med lån inte accepterar konvertering av lån till spelrätt utan väljer att utträda ur klubben? Alt I. Det är medlemsmötena som är det stadgeenliga beslutande organet i klubben. Om Höstmöte och ev. extra möte går emot styrelsens förslag förfaller detta oberoende av hur många medlemmar som individuellt accepterat en konvertering. Klubben behåller i sådant läge den nuvarande finansieringsformen räntelösa medlemslån tills annat beslutas. Alt II Medlemsmötena godtar styrelsens förslag men det stora antalet medlemmar med lån som väljer att utträda ur klubben medför att klubben inte klarar av att återbetala lånen enligt villkoren i reverser och stadgar. Om klubben inte kan utverka anstånd från de utträdande medlemmarna närmar sig klubben en obeståndsituation. Så snart detta kan konstateras (förfallodagarna för återbetalning behöver ej avvaktas) kommer styrelsen att ansöka om rekonstruktion (ackord) hos tingsrätt. Om ansökan bifalls tillsätts en rekonstruktör som förhandlar med medlemmarna och andra fordringsägare med oprioriterade fordringar och försöker få till stånd ett ackord (avskrivning av del av fordringarna). Ackord fastställs av tingsrätten. Erfarenhetsmässigt innebär ackorden att oprioriterade fordringar som medlemslån skrivs ned till mellan av nominella belopp. Om en rekonstruktion leder till ett ackord och om höst- och extra medlemsmöte beslutat om övergång till spelrätt kommer medlemmar som omfattas av ackordet och som önskar kvarstå i klubben ges möjlighet att byta sin ackordslikvid mot en spelrätt. I Sverige har ca 30 golfklubbar med medlemslån gått igenom företagsrekonstruktion. I samtliga fall har rekonstruktionen medfört att klubben kan fortsätta bedriva sin verksamhet, utan kvarvarande medlemslåneskulder. Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 6 av 10

7 21. Kan man gå ur klubben om årsmötet väljer att införa spelrätter och sedan återinträda genom köp av spelrätt? Styrelsen kan neka medlemskap om en medlemssökande medvetet motarbetar eller har motarbetat syftet med klubbens verksamhet eller årsmötesbeslut. Sådan situation torde föreligga om medlem i samband med konvertering begär utträde och återfår sitt medlemslån enbart i syfte att kunna förvärva billigare spelrätt. 22. Hur ser tidsplanen ut för konverteringen: 21 oktober 2012 Informationsmöte med medlemmarna kl på Hotell Hilton i Malmö. 22 oktober 2012 Brev skickas till medlemmarna med information och svarsblankett. Ca 5 november 2012 Senaste datum som svarsblanketten ska vara inne november 2012 Inhämtning av svar från medlemmar som ej iakttagit svarstiden Senast 15 december 2012 Ordinarie Höstmöte som tar ställning till förslaget om spelrätter och därav föranledda stadgeändringar Efter två månader räknat från Höstmötet Extra medlemsmöte för bekräftelse av Höstmötets eventuella beslut om stadgeändring. Regler kring spelrätt 23. Hur regleras villkoren för spelrätt? De grundläggande reglerna om spelrätt som förutsättning för medlemskap och därmed spel kommer att återfinnas i stadgarna. Kompletterande regler kommer att finnas i ett dokument benämnt Spelrättsbestämmelser. Stadgarna kräver beslut på två på varandra följande medlemsmöten för stadgeändringar, i aktuellt fall enligt planerna på ordinarie Höstmöte 2012 och ett efter två månader inkallat extra medlemsmöte. Reglerna i Spelrättsbestämmelser kräver enbart fastställelse av medlemsmöte. 24. Vilka alternativ finns om jag efter det att jag erhållit en spelrätt önskar utträda ur klubben? Det finns fler olika alternativ: Du kan sälja spelrätten till valfritt pris. Du kan skänka bort det. Du kan återlämna det till klubben utan ersättning. Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 7 av 10

8 Försäljning och gåva måste ske via klubben. Innan överlåtelsen måste överlåtaren reglera eventuell utestående skuld till klubben för att överlåtelsen skall vara gällande. Se vidare svaret under fråga nr Jag är junior och blir senior nästa år. Vad gäller för mig? Styrelsens förslag är att krav på spelrättinnehav gäller från och med det år Du fyller 30 år om Du är heltidsstuderande, i annat fall från och med det år Du fyller 25 år. Detta innebär samma regler som idag gäller för medlemslån 26. Jag är studerande, kan jag få uppskov med att köpa en spelrätt? Styrelsens förslag är att krav på spelrättinnehav gäller från och med det år Du fyller 30 år om Du är heltidsstuderande, i annat fall från och med det år Du fyller 25 år. Detta innebär samma regler som idag gäller för medlemslån. 27. Måste även knattar/juniorer köpa ett spelrätt för att få spela på banorna? Nej, juniorer kommer det inte att krävas något spelrätt för, utan han/hon betalar endast avgift för junior. 28. Kommer klubben att ha möjlighet till hembud på spelrätt vid försäljning? Nej 29. Hur många spelrätter kommer att finnas? Det maximala antalet spelrätter skall enligt styrelsens förslag årligen fastställas av medlemsmöte. Klubben får inte utge ytterligare spelrätter under respektive år. Styrelsens förslag för år 2013 kommer att vara ett antal som motsvarar summan av antalet medlemmar med medlemslån, antalet passiva medlemmar och ett antal för medlemmar som närmar sig senioråldern och prova på medlemmar, högst 1600 spelrätter. Utöver antalet spelrätter skall medlemsmöte också årligen fastställa prisnivån för spelrätter som säljes direkt av klubben samt som hyrs ut (oberoende om det är klubbens eller medlems spelrätter som hyrs ut. 30. Kan en juridisk person (bolag) förvärva spelrätt? Nej, enbart fysiska personer. Om juridisk person erhåller spelrätt genom arv eller testamente äger klubben lösa in spelrätten till ett pris motsvarande genomsnittspriset vid 10 närmast föregående försäljningar. Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 8 av 10

9 31. Blir det någon skillnad i fråga om rösträtt m.m. på årsmöten efter konvertering? Nej, spelrättsinnehav ger ingen rösträtt, det är enbart medlemskapet i föreningen som medger rösträtt. Alla som är medlemmar och över 15 år har rösträtt, aktiv, passiv, fullvärdig m.fl. 32. Om jag vill vara passiv ett år efter det att övergång skett till spelrätt, blir det någon skillnad mot vad som gäller idag? Passivt medlemskap är möjligt upp till ett år under förutsättning att anmälan skett, för 2013 senast den 31/ och för efterföljande år senast den 30/11 året innan. Under det år Du är passiv medlem förfogar klubben över Din spelrätt för uthyrning. Hyran tillfaller klubben. Passivt medlemskap under längre tid än ett år förutsätter synnerliga skäl och avgörs ensamt av Styrelsen. Även vid sådan förlängning förfogar klubben över Din spelrätt för uthyrning. Hyran tillfaller klubben. Observera att de som redan nu är passiva medlemmar förblir passiva till dess att de aktiverar sitt medlemska. 33. Jag är aktiv medlem med lån nu, men avser att vara passiv nästa år. Vad gäller för mig? Då du är aktiv medlem nu 2012 så omfattas du av förslaget och måste acceptera ett byte till spelrätt, om beslut tas. Därefter, dock senast 31/ , kan du begära passivt medlemskap för 2013 och upplåta din spelrätt till klubben för uthyrning. 34. Vilket bevis får jag på förvärvad spelrätt? För varje spelrätt utfärdas ett numrerat spelrättsbevis. Alla spelrättsbevis är förtecknade i en Spelrättsliggare som förs av klubben. Alternativt kan klubben välja en elektronisk registrering av spelrätter. 35. Hur gör man om man vill gå ur klubben och överlåta en spelrätt? Om Du har en köpare eller gåvomottagare till spelrätten anmäler Du detta till klubben Sedan klubben förvissat sig om att Du fullgjort Dina ekonomiska förpliktelser till klubben prövas om den tilltänkte förvärvaren kan godkännas som medlem. Om så är fallet beviljas denne medlemskap och affären fullföljs. Om Du inte har någon förvärvare till spelrätten anmäler Du Din önskan till klubben med uppgift om begärt pris. Din spelrätt annonseras ut på klubbens hemsida. Klubben åtar sig dock inget ansvar för att sälja spelrätten. Om och när en köpare anmäler sig till Ditt begärda pris informeras Du och beredes möjlighet att avsluta affären enligt ovan. Du kan när som helst ändra Ditt pris. Betalning sker direkt från köpare till säljare. Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 9 av 10

10 36. Kommer klubben att konkurrera med mig som säljare av spelrätt? Klubben kommer inte att sälja nya eller egna innehavda spelrätter om och så länge medlem har spelrätt anmäld till försäljning hos klubben om inte medlems spelrätt legat osåld mer än en månad. Klubbens pris för egna spelrätter fastställs av medlemsmöte årligen. 37. Hur går det till att hyra ut spelrätt? Uthyrning kan ske för högst ett år eller för längre tid efter godkännande av styrelsen. All uthyrning sker via klubben genom överlämnande av spelrättsbevis och en särskild blankett ( Upplåtelse av spelrätt i Bokskogens GK ). Klubben hyr ut spelrätt mot en avgift till den som hellre hyr än köper spelrätt. Avgiften tillfaller klubben. Under uthyrningstiden är Du passiv medlem Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 10 av 10

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER 2011 Motioner inkomna till Allmänt Höstmöte tisdag den 15 november 2011 kl 19.00 Aulan i Rudbecksskolan 2 Motion 1 Vid vårmötet 2011 framkom att en motion

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB 1 Svenska Golfförbundet (Denna skrift har utarbetats av advokaten Ulf Skorup, Advokatfirman Åberg & Co AB) Spelrätter i golfklubb Tänkbara bestämmelser för spelrätter i golfklubbar

Läs mer

8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel

8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel 8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel utifrån regionala och lokala förutsättningar - och gör

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter SV SV SV SAMRÅDSDOKUMENT Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter Enkätsvar Regeringskansliet (Sverige) 1. Inledning Gemenskapens nuvarande

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Utköpsproblematik i små aktiebolag

Utköpsproblematik i små aktiebolag Utköpsproblematik i små aktiebolag Vilka är de centrala problemen och vad kan göras för att begränsa dessa? Juridiska institutionen Juristutbildningen 2011 Tillämpade studier 30 hp Författare: Gustaf Larsson

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlandskooperativen vill i denna dokumentation påvisa utvecklad och kompletterande inriktning till Värmlands Kreditgarantiförenings

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Slottsskogsnytt, Nr 6 Oktober 2008 - Specialnummer om kaptialtillskott

Slottsskogsnytt, Nr 6 Oktober 2008 - Specialnummer om kaptialtillskott Slottsskogsnytt, Nr 6 Oktober 2008 - Specialnummer om kaptialtillskott Styrelsen i Brf Slottsskogen har under flera års tid arbetat med frågan om vi ska strimla våra lån. Frågan har även dykt upp som motion

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer