Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb"

Transkript

1 Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb Denna lista kommer att fortlöpande kompletteras med nya frågor & svar som bedöms vara av allmänt intresse Bakgrund 1. Varför föreslår styrelsen att Bokskogens GK ska byta dagens finansieringssystem? Under 2012 har klubben haft två parallella arbetsgrupper för att titta över såväl klubbens likvida situation som framtida finansierings- och medlemsformer. Bakgrunden till arbetsgrupperna är utvecklingen i golfsverige som för Bokskogens del inneburit en medlemsminskning under de senaste fyra åren på 20 %. I medlemslån motsvarar medlemsnedgången en minskning från 32 till 26 MSEK, ett likviditetstapp som legat utanför klubbledningens kontroll. Situationen är nu sådan att en snar förändring av klubbens finansieringsform är nödvändig. En fortsatt medlemsnedgång innebär annars en risk för att klubbens kassa/likviditet tar slut och då kommer klubben att befinna sig i en obeståndssituation. I denna situation har styrelsen ett ansvar att snabbt agera i syfte att säkerställa klubbens bestånd och utveckling. Styrelsen eftersträvar en stark ekonomi med kontrollerad likviditet genom en ny finansieringsform. Medlemslånen möter inte längre dessa krav. Detta system förutsätter att det över tid ska finnas en balans mellan det kapital som kommer in respektive ska betalas ut vid in- och utträden i klubben. Då vi idag inte längre har någon kö för medlemskap innebär detta en osäkerhet för framtida stabilitet och utvecklingsmöjligheter. Styrelsen är övertygad om att vi bör agera nu och byta till ett finansieringssystem som i det närmaste eliminerar medlemsskulden. Styrelsen kommer även att föreslå att medlemsformerna anpassas, bl.a. till de förändringar i efterfrågan och spelvanor som kunnat iakttas bland golfspelare, för att försöka öka atrraktiviteten. 2. Står hela styrelsen bakom förslaget? Styrelsen är enig vad gäller nödvändigheten att ändra dagens finansieringssystem med medlemslån. Däremot har en ledamot reserverat sig mot beslutet att styrelsen underställer medlemsmöte förslag på övergång till spelrätt. Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 1 av 10

2 3. Vad innebär förslaget i korthet? Styrelsens förslag är att samtliga aktiva medlemmar med medlemslån avstår från sin fordran på medlemslånet mot att de erhåller en spelrätt (konvertering). Medlemslånen ligger idag på mellan kr kr beroende på inträdesår. Styrelsen föreslår att alla medlemmar oavsett lånesumma behandlas lika d.v.s. man erhåller en spelrätt mot avstående från sin fordran på lånet. Skillnaden i medlemslånebeloppen kan sägas spegla hur lång tid medlemskapet varat samt olika penningvärden. Spelrätten blir en förutsättning för medlemskap och spel(med undantag för olika junioroch yngre seniorgrupper samt prova-på medlemmar), givetvis under förutsättning att årsavgifter betalats. En spelrätt kan överlåtas till vilken namngiven fysisk person som helst, junior som senior, men inte till juridisk person. Idag passiva medlemmar omfattas av förslaget så länge de inte begärt utträde, men kan avvakta med beslutet att konvertera till spelrätt till den dag de vill aktivera sitt medlemskap. Medlemmar som inte haft något medlemslån samt nya medlemmar kan i stället för att förvärva en spelrätt hyra en sådan, givetvis under förutsättning att spelrätter finns lediga för uthyrning. Uthyrningen sker genom klubben mot en förhöjd årsavgift. 4. Finns det några fördelar för medlemmarna att byta till spelrättsystem? Förhoppnings upplever medlemmarna en fördel och trygghet i att bidra till att klubben kan fortsätta utvecklas. En stabil ekonomisk grund innebär större möjlighet att utveckla kvalitén på bana och anläggning. Flera tidigare spelrättskonverteringar i andra klubbar har visat att klubbkänslan ökat efter konverteringarna. Konvertering 5. Styrelsen föreslår införande av finansiering via spelrätter. Varför har ni valt den modellen? Arbetsgrupperna har lagt ned ett omfattande arbete, till viss del under medverkan av externa experter. Först har vi identifierat ett antal alternativa finansieringsformer. Därefter har vi analyserat och jämfört för- och nackdelarna med de olika alternativen. Jämförelsen har utfallit till spelrättkonverteringens förmån. Genom denna övergång blir klubben i det närmaste skuldfri. Med dagens system med medlemslån kan vi inte längre planera verksamheten och nödvändiga investeringar på ett optimalt sätt, då vi inte vet hur många medlemmar med medlemslån som går ur klubben respektive kommer in. Med en från medlemslån rensad balansräkningen finns möjlighet att möta framtida investeringsbehov genom extern finansiering. Vi avser att verka för att värdet på spelrätterna säkras. Vid sidan om ett behållande av kvalitén på vår anläggning kan som exempel på åtgärder nämnas avgiftsförmåner knutna till innehavet, en begränsning av antalet spelrätter och reglerad försäljningsprocess. Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 2 av 10

3 6. Varför föreslår styrelsen inte att vi inför aktier istället för spelrätter? Alternativet med aktier istället för spelrätter ingår bland de alternativ som mycket noggrant utretts av såväl styrelse som jurister med specialkompetens inom området. Utredningen pekar på att en aktiekonvertering dels är mycket kostsam och dels att den lagstiftning Bokskogen skulle underkastas som ett publikt aktiebolag medför en komplexitet i förvaltning och administration. Dessutom medför inte aktieinnehav i ett golfbaneaktiebolag några sakliga fördelar jämfört med ett spelrättsinnehav för en aktiv medlem. Sammantaget är aktiealternativet i nuläget inte motiverat före spelrättsalternativet. Det bör dock påpekas att en övergång till spelrätter inte omöjliggör ett senare införande av aktier om exempelvis möjlighet till markförvärv föreligger. Aktien kopplas i sådana fall till spelrätten. 7. Måste alla medlemmar byta till spelrätter? Nej. Som vi beskrivit ovan så kommer de som idag är passiva medlemmar inte att behöva besluta sig nu om de vill byta till spelrätt eller inte. Då spelrätt är kopplat till aktivt medlemskap behöver passiva medlemmar byta först då de aktiverar sitt medlemskap. Juniorer och andra medlemmar utan medlemslån omfattas inte alls av förslaget. De kan fortsätta med sina respektive medlemskap precis som idag. De som idag är medlemmar utan medlemslån måste ha en spelrätt för att fortsätta vara medlemmar och spela. I stället för att köpa en spelrätt kan dessa hyra en sådan. Uthyrningen sker genom klubben mot ett tillägg till årsavgiften. Prova-på medlemmar behöver ingen spelrätt. 8. Om ett årsmöte beslutar att Bokskogens GK ska byta finansieringssystem till spelrätter, vad händer med de aktiva medlemmar som då inte vill konvertera sin fordran till spelrätt? De medlemmar som inte går med på en konvertering efter ett årsmötesbeslut i frågan har tills vidare kvar sin fordran på klubben. Efter beslutet krävs dock att man innehar en spelrätt istället för medlemslån för att fortsätta vara medlem och spela. Medlemmar som haft medlemslån får inte gå över till medlemskap utan spelrätt. Valet är alltså att acceptera beslutet och konvertera eller att gå ur klubben och begära återbetalning av sitt medlemslån i enlighet med villkor i skuldbrev och stadgar. Ekonomi 9. Det pratas ofta om värde på spelrätter. Vad kommer styrelsen att göra för att på bästa sätt säkra värdet? Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 3 av 10

4 Marknaden utbud och efterfrågan - avgör vad spelrätten har för värde efter en spelrättskonvertering. Det är först vid ett utträde som spelrättens försäljningspris är av intresse för innehavaren. Innan dess är det spelmöjligheten på anläggningen, avgiftsförmånerna och värdet av medlemstillhörigheten med de olika medlemsformerna som är av intresse för innehavaren. Bokskogens goda renommé och kvalitet som en av Skånes finaste anläggningar talar för ett högt värde. Dessutom kommer antalet spelrätter att vara begränsat vilket innebär en attraktivitet på marknaden. Ökning av antalet spelrätter kommer att förutsätta godkännande av medlemsmöte. Klubben kommer inte att utfärda eller sälja spelrätter från eget innehav så länge medlems spelrätt är osåld (viss tidsgräns kommer att gälla så att inte medlems överpris hindrar klubbens försäljning). All försäljning skall ske via klubben. Det finns goda exempel på andra klubbar med spelrätter i Sverige som lyckats behålla en stabil prisnivå. Styrelse, kommittéer, personal och medlemmar kan alla medverka till att behålla Bokskogens goda rykte, kvalitet och därmed värde på spelrätterna. Genom den föreslagna spelrättskonverteringen ökar möjligheten att höja kvalitén på hela anläggningen med en trygg ekonomisk bas utan dagens osäkra likviditetssituation baserad på medlemslån. 10. Kan man efter konverteringen gå ur klubben och behålla sin spelrätt utan krav på avgift? Nej, innehav av spelrätt kräver medlemskap i klubben och därmed skyldighet att betala för medlemsformen fastställd avgift. Den som vill gå ur klubben måste överlåta (sälja eller skänka) spelrätten eller till klubben återlämna sin spelrätt utan ersättning. 11. Behöver jag som medlem betala skatt på eventuell vinst vid försäljning? Vad vi erfarit från Skatteverket gäller idag att en spelrätt betraktas som personlig tillgång och avyttring av sådan beskattas, men endast om sammanlagda vinsten av sådana tillgångar som du säljer under ett och samma år uppgår till minst kr. 12. Kan jag vid deklarationen göra förlustavdrag på spelrätt som säljs med förlust? Nej, enligt vad vi erfarit från Skatteverket så godkänns inte detta. Beslutsprocessen 13. Hur ser beslutsprocessen ut? Efter informationsmötet den 21 oktober 2012, kommer samtliga medlemmar med medlemslån att få ett brev med all information om vad förslaget innebär. Med brevet Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 4 av 10

5 följer en svarsblankett i vilken medlemmarna skall ange om de accepterar att konvertera sitt medlemslån till spelrätt om kommande medlemsmöten beslutar om sådan förändring. Blanketten skall återsändas till klubben. Härigenom får styrelsen då en uppfattning om hur medlemmarna ställer sig till förslaget och kan avgöra om förslag till de stadgeändringar som övergången till spelrätt föranleder och till spelrättsbestämmelser skall underställas ordinarie höstmöte för beslut. I och med att det är fråga om ändring i stadgarna behövs ett efterföljande extra medlemsmöte för bekräftelse, tidigast två månader efter det ordinarie höstmötet. 14. Hur gör jag om jag har en fråga att ställa efter informationsmötet? Du kan skicka ett mail till klubbchefen Thomas Ahlberg, styrelsens ordförande Peter Rodenstam eller styrelsens sekreterare Peter Svenburg på följande adresser: Klubben kommer också att ha telefoner bemannade särskilt för frågor och kommentarer kring styrelsens förslag på dag- och kvällstid. Schemat kommer att publiceras på hemsidan efter informationsmötet. 15. Från när kan ett beslut om införandet av spelrätter gälla? Om ett tillräckligt antal medlemmar med medlemslån accepterar konverteringsförslaget kommer styrelsen som ovan sagts underställa medlemmarna förslaget på ordinarie höstårsmöte 2012 och ett efterföljande extra medlemsmöte, tidigast under februari Kan besluten ske i den ordningen gäller införandet av spelrätter fr.o.m. säsongen Om jag inte vill byta mitt medlemslån till spelrätt, vad gäller då? Du kommer att kunna fortsätta att spela resten av säsongen Svarar du nej till spelrättkonvertering efter det brev som skickas ut efter informationsmötet kommer du from 2013, om och när stadgeenligt beslut tagits om övergång till spelrätter, tvingas välja att acceptera spelrättskonverteringen eller utträda ur klubben. Önskar Du utträda ur klubben så återbetalas ditt medlemslån i enlighet med skuldbrev och stadgar. 17. Måste det göras en stadgeändring om klubben inför spelrättskonvertering? Ja, detta måste göras. Fråga om stadgeändring kommer upp på Höstmötet samtidigt som bytet av finansieringssystem. P.g.a. stadgekrav kommer stadgeändringen att slutligen att prövas på ett extra årsmöte efter årsskiftet. Stadgeändringsförslaget kommer att finnas tillgängligt på hemsidan. Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 5 av 10

6 18. Hur lång tid har jag på mig för att bestämma om jag vill byta till en spelrätt? Efter det att ett brev med information och svarstalong går ut efter informationsmötet den 21 oktober kommer du att ha ca 2 veckor på dig att inkomma med svar. Det säger sig självt att det är mycket viktigt att alla svarar inom bestämd tid för bästa beslutsunderlag. Beslut i frågan tas sedan på Höstmötet. Därefter kommer de som ännu ej bestämt sig att behöva svara innan stadgeändringar slutligen fastställs på extra årsmöte efter årsskiftet. 19. Vad händer om jag begär utträde ur klubben innan Höstmötet? Enligt stadgarna så anses medlem som skriftligen begärt utträde ur klubben omedelbart ha lämnat klubben och är således inte längre medlem. Under förutsättning att årets avgifter erlagts äger denna f.d. medlem fortsätta spela året ut, däremot ej delta i medlemsmöte och än mindre i omröstning. 20. Vad händer om en mycket stor andel av medlemmar med lån inte accepterar konvertering av lån till spelrätt utan väljer att utträda ur klubben? Alt I. Det är medlemsmötena som är det stadgeenliga beslutande organet i klubben. Om Höstmöte och ev. extra möte går emot styrelsens förslag förfaller detta oberoende av hur många medlemmar som individuellt accepterat en konvertering. Klubben behåller i sådant läge den nuvarande finansieringsformen räntelösa medlemslån tills annat beslutas. Alt II Medlemsmötena godtar styrelsens förslag men det stora antalet medlemmar med lån som väljer att utträda ur klubben medför att klubben inte klarar av att återbetala lånen enligt villkoren i reverser och stadgar. Om klubben inte kan utverka anstånd från de utträdande medlemmarna närmar sig klubben en obeståndsituation. Så snart detta kan konstateras (förfallodagarna för återbetalning behöver ej avvaktas) kommer styrelsen att ansöka om rekonstruktion (ackord) hos tingsrätt. Om ansökan bifalls tillsätts en rekonstruktör som förhandlar med medlemmarna och andra fordringsägare med oprioriterade fordringar och försöker få till stånd ett ackord (avskrivning av del av fordringarna). Ackord fastställs av tingsrätten. Erfarenhetsmässigt innebär ackorden att oprioriterade fordringar som medlemslån skrivs ned till mellan av nominella belopp. Om en rekonstruktion leder till ett ackord och om höst- och extra medlemsmöte beslutat om övergång till spelrätt kommer medlemmar som omfattas av ackordet och som önskar kvarstå i klubben ges möjlighet att byta sin ackordslikvid mot en spelrätt. I Sverige har ca 30 golfklubbar med medlemslån gått igenom företagsrekonstruktion. I samtliga fall har rekonstruktionen medfört att klubben kan fortsätta bedriva sin verksamhet, utan kvarvarande medlemslåneskulder. Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 6 av 10

7 21. Kan man gå ur klubben om årsmötet väljer att införa spelrätter och sedan återinträda genom köp av spelrätt? Styrelsen kan neka medlemskap om en medlemssökande medvetet motarbetar eller har motarbetat syftet med klubbens verksamhet eller årsmötesbeslut. Sådan situation torde föreligga om medlem i samband med konvertering begär utträde och återfår sitt medlemslån enbart i syfte att kunna förvärva billigare spelrätt. 22. Hur ser tidsplanen ut för konverteringen: 21 oktober 2012 Informationsmöte med medlemmarna kl på Hotell Hilton i Malmö. 22 oktober 2012 Brev skickas till medlemmarna med information och svarsblankett. Ca 5 november 2012 Senaste datum som svarsblanketten ska vara inne november 2012 Inhämtning av svar från medlemmar som ej iakttagit svarstiden Senast 15 december 2012 Ordinarie Höstmöte som tar ställning till förslaget om spelrätter och därav föranledda stadgeändringar Efter två månader räknat från Höstmötet Extra medlemsmöte för bekräftelse av Höstmötets eventuella beslut om stadgeändring. Regler kring spelrätt 23. Hur regleras villkoren för spelrätt? De grundläggande reglerna om spelrätt som förutsättning för medlemskap och därmed spel kommer att återfinnas i stadgarna. Kompletterande regler kommer att finnas i ett dokument benämnt Spelrättsbestämmelser. Stadgarna kräver beslut på två på varandra följande medlemsmöten för stadgeändringar, i aktuellt fall enligt planerna på ordinarie Höstmöte 2012 och ett efter två månader inkallat extra medlemsmöte. Reglerna i Spelrättsbestämmelser kräver enbart fastställelse av medlemsmöte. 24. Vilka alternativ finns om jag efter det att jag erhållit en spelrätt önskar utträda ur klubben? Det finns fler olika alternativ: Du kan sälja spelrätten till valfritt pris. Du kan skänka bort det. Du kan återlämna det till klubben utan ersättning. Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 7 av 10

8 Försäljning och gåva måste ske via klubben. Innan överlåtelsen måste överlåtaren reglera eventuell utestående skuld till klubben för att överlåtelsen skall vara gällande. Se vidare svaret under fråga nr Jag är junior och blir senior nästa år. Vad gäller för mig? Styrelsens förslag är att krav på spelrättinnehav gäller från och med det år Du fyller 30 år om Du är heltidsstuderande, i annat fall från och med det år Du fyller 25 år. Detta innebär samma regler som idag gäller för medlemslån 26. Jag är studerande, kan jag få uppskov med att köpa en spelrätt? Styrelsens förslag är att krav på spelrättinnehav gäller från och med det år Du fyller 30 år om Du är heltidsstuderande, i annat fall från och med det år Du fyller 25 år. Detta innebär samma regler som idag gäller för medlemslån. 27. Måste även knattar/juniorer köpa ett spelrätt för att få spela på banorna? Nej, juniorer kommer det inte att krävas något spelrätt för, utan han/hon betalar endast avgift för junior. 28. Kommer klubben att ha möjlighet till hembud på spelrätt vid försäljning? Nej 29. Hur många spelrätter kommer att finnas? Det maximala antalet spelrätter skall enligt styrelsens förslag årligen fastställas av medlemsmöte. Klubben får inte utge ytterligare spelrätter under respektive år. Styrelsens förslag för år 2013 kommer att vara ett antal som motsvarar summan av antalet medlemmar med medlemslån, antalet passiva medlemmar och ett antal för medlemmar som närmar sig senioråldern och prova på medlemmar, högst 1600 spelrätter. Utöver antalet spelrätter skall medlemsmöte också årligen fastställa prisnivån för spelrätter som säljes direkt av klubben samt som hyrs ut (oberoende om det är klubbens eller medlems spelrätter som hyrs ut. 30. Kan en juridisk person (bolag) förvärva spelrätt? Nej, enbart fysiska personer. Om juridisk person erhåller spelrätt genom arv eller testamente äger klubben lösa in spelrätten till ett pris motsvarande genomsnittspriset vid 10 närmast föregående försäljningar. Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 8 av 10

9 31. Blir det någon skillnad i fråga om rösträtt m.m. på årsmöten efter konvertering? Nej, spelrättsinnehav ger ingen rösträtt, det är enbart medlemskapet i föreningen som medger rösträtt. Alla som är medlemmar och över 15 år har rösträtt, aktiv, passiv, fullvärdig m.fl. 32. Om jag vill vara passiv ett år efter det att övergång skett till spelrätt, blir det någon skillnad mot vad som gäller idag? Passivt medlemskap är möjligt upp till ett år under förutsättning att anmälan skett, för 2013 senast den 31/ och för efterföljande år senast den 30/11 året innan. Under det år Du är passiv medlem förfogar klubben över Din spelrätt för uthyrning. Hyran tillfaller klubben. Passivt medlemskap under längre tid än ett år förutsätter synnerliga skäl och avgörs ensamt av Styrelsen. Även vid sådan förlängning förfogar klubben över Din spelrätt för uthyrning. Hyran tillfaller klubben. Observera att de som redan nu är passiva medlemmar förblir passiva till dess att de aktiverar sitt medlemska. 33. Jag är aktiv medlem med lån nu, men avser att vara passiv nästa år. Vad gäller för mig? Då du är aktiv medlem nu 2012 så omfattas du av förslaget och måste acceptera ett byte till spelrätt, om beslut tas. Därefter, dock senast 31/ , kan du begära passivt medlemskap för 2013 och upplåta din spelrätt till klubben för uthyrning. 34. Vilket bevis får jag på förvärvad spelrätt? För varje spelrätt utfärdas ett numrerat spelrättsbevis. Alla spelrättsbevis är förtecknade i en Spelrättsliggare som förs av klubben. Alternativt kan klubben välja en elektronisk registrering av spelrätter. 35. Hur gör man om man vill gå ur klubben och överlåta en spelrätt? Om Du har en köpare eller gåvomottagare till spelrätten anmäler Du detta till klubben Sedan klubben förvissat sig om att Du fullgjort Dina ekonomiska förpliktelser till klubben prövas om den tilltänkte förvärvaren kan godkännas som medlem. Om så är fallet beviljas denne medlemskap och affären fullföljs. Om Du inte har någon förvärvare till spelrätten anmäler Du Din önskan till klubben med uppgift om begärt pris. Din spelrätt annonseras ut på klubbens hemsida. Klubben åtar sig dock inget ansvar för att sälja spelrätten. Om och när en köpare anmäler sig till Ditt begärda pris informeras Du och beredes möjlighet att avsluta affären enligt ovan. Du kan när som helst ändra Ditt pris. Betalning sker direkt från köpare till säljare. Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 9 av 10

10 36. Kommer klubben att konkurrera med mig som säljare av spelrätt? Klubben kommer inte att sälja nya eller egna innehavda spelrätter om och så länge medlem har spelrätt anmäld till försäljning hos klubben om inte medlems spelrätt legat osåld mer än en månad. Klubbens pris för egna spelrätter fastställs av medlemsmöte årligen. 37. Hur går det till att hyra ut spelrätt? Uthyrning kan ske för högst ett år eller för längre tid efter godkännande av styrelsen. All uthyrning sker via klubben genom överlämnande av spelrättsbevis och en särskild blankett ( Upplåtelse av spelrätt i Bokskogens GK ). Klubben hyr ut spelrätt mot en avgift till den som hellre hyr än köper spelrätt. Avgiften tillfaller klubben. Under uthyrningstiden är Du passiv medlem Frågor & Svar Bokskogens GK Spelrätt version 2 sid 10 av 10

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bokskogens Golfklubb Denna lista kommer att fortlöpande kompletteras med nya frågor & svar som bedöms vara av allmänt intresse Versionshantering Version

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Saltsjöbadens GK ska byta dagens finansieringssystem? I den utveckling som golfen genomgår

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Fråga 1 Varför föreslår styrelsen att A6 Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits till ny

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Upsala GK Varför föreslår styrelsen att Upsala GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Gotska GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Gotska GK står

Läs mer

Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb

Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb Nytt finansieringssystem i Upsala Golfklubb Varför bör Upsala Golfklubb införa ett nytt finansieringssystem? Vi har idag en obalans mellan in- och utträden Nya medlemslån täcker inte återbetalning av utträdande

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

2012-07-29. Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i När GK

2012-07-29. Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i När GK Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i När GK Spelrättsbevis i När GK (nedan kallad klubben) kan förvärvas av fysisk person som beviljats sådant aktivt seniormedlemskap som förutsätter krav på

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Vardagsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Sida 1 av 4 Bilaga 3, Allmänna bestämmelser och villkor för medlemskap i Frösåker golfklubb, gäller f o m 2015 Från 22 års ålder ska medlemmar

Läs mer

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. KALLELSE till Extra medlemsmöte i Forsgårdens Golfklubb Plats: Elof Lindälvs Gymnasium Aulan Tid: Tisdag den 8 februari 2011 kl. 19.00 Styrelsen i Forsgårdens Golfklubb kallar härmed till Extra medlemsmöte

Läs mer

Saltsjöbadens Golfklubbs Extra årsmöte 16 mars 2014

Saltsjöbadens Golfklubbs Extra årsmöte 16 mars 2014 Saltsjöbadens Golfklubbs Extra årsmöte 16 mars 2014 1 2 Extra årsmöte GKS 16 mars 2014 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 4. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Saltsjöbadens Golfklubb. Informationsmöte angående byte av finansieringsform 6 februari 2014

Saltsjöbadens Golfklubb. Informationsmöte angående byte av finansieringsform 6 februari 2014 Saltsjöbadens Golfklubb Informationsmöte angående byte av finansieringsform 6 februari 2014 Styrelsens sammansättning 2013 Peter Rejler Ordförande ej närvarande av privata skäl Johan Wijkström ordinarie

Läs mer

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING STADGAR för NORREBORGS FÖRENINGSHAMN EKONOMISK FÖRENING Bildad 1987-05-10 Stadgarna ändrade vid föreningsstämmor 1995-06-18 och 1996-06-16 2004-06-13 och 2005-06-12 Förslag till ändringar 2014-06-08 i

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Välkommen till extra årsmöte!

Välkommen till extra årsmöte! Välkommen till extra årsmöte! Dagordning vid extra årsmöte i Skellefteå Golfklubb 2015-12-01 1. Mötets öppnande. 2. Upprop och fastställande av röstlängd. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB Svenska Golfförbundet ( Denna skrift utarbetades ursprungligen år 2005 av advokat Ulf Skorup, Advokatfirman Åberg & Co AB. Uppdatering i augusti 2008.) Spelrätter i golfklubb

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FINANSIERING AV BOSJÖKLOSTER GK OCH AVVECKLING AV MEDLEMSLÅNEN, SAMT NYA MEDLEMSKATEGORIER

STYRELSENS FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FINANSIERING AV BOSJÖKLOSTER GK OCH AVVECKLING AV MEDLEMSLÅNEN, SAMT NYA MEDLEMSKATEGORIER STYRELSENS FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FINANSIERING AV BOSJÖKLOSTER GK OCH AVVECKLING AV MEDLEMSLÅNEN, SAMT NYA MEDLEMSKATEGORIER Bakgrund Greenfeens andel av intäkterna har minskat. Medlemsintäkternas andel

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

STADGAR BRÅVIKENS GOLFKLUBB

STADGAR BRÅVIKENS GOLFKLUBB STADGAR BRÅVIKENS GOLFKLUBB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Definitioner.4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé. 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER..4 1 Ändamål.4 2 Sammansättning..4 3 Tillhörighet mm.4 4 Beslutande organ.5 5 Firmateckning.5

Läs mer

PROMEMORIA. Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND

PROMEMORIA. Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND PROMEMORIA Svenska Golfförbundet 1. BAKGRUND Denna promemoria har tagits fram på uppdrag av Svenska Golfförbundet i syfte att utreda och belysa vissa frågeställningar kring golfklubbar. Vid upprättande

Läs mer

tider. tider Spelrätt på banan enligt hcp-regler för kategori år

tider. tider Spelrätt på banan enligt hcp-regler för kategori år Bilaga 1 Medlemskategorier och avgifter 2016 Medlemskategori Fullvärdig - med spelbevis - utan spelbevis 2000 2000 Medlemskapsavgift Spelavgift 4995 5995 Totalt 6995 7995 Kortfattad beskrivning Fritt spel

Läs mer

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening.

1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. Stadgar Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 1 Firma Föreningens firmanamn är Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening. 2 Ändamål & verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Medlemskap i Snöå Golfklubb 2012

Medlemskap i Snöå Golfklubb 2012 Medlemskap i Snöå Golfklubb 2012 För att spela på Snöå Golfbana som senior, krävs dels innehav av spelrätt och dels medlemskap i Snöå Golfklubb enligt nedan. Dessutom måste alla spelare ha genomgått och

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Ljunghusens Golfklubb

Stadgar för Ljunghusens Golfklubb Stadgar för Ljunghusens Golfklubb 1 ÄNDAMÅL Ljunghusens Golfklubb, som är bildad den 8 juli 1932, har till ändamål att bereda sina medlemmar tillfälle att utöva golfsport och att för detta ändamål ställa

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Storebro Royal Cruiser Club

Storebro Royal Cruiser Club Sida 1 av 5 Storebro Royal Cruiser Club - 2016 1 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för ägare av Storebrobåtar och skall tillvarata medlemmarnas intresse för Storebrobåtar och sjöliv samt

Läs mer

Valnämndens förslag till styrelse för Åkersberga Golfklubb. Valnämndens förslag till styrelse i Åkersberga Golf AB

Valnämndens förslag till styrelse för Åkersberga Golfklubb. Valnämndens förslag till styrelse i Åkersberga Golf AB Valnämndens förslag till styrelse för Åkersberga Golfklubb På årsmötet torsdagen den 27 april 2017 Christopher Friis Ordförande Omval Lars Sandberg Ordinarie Omval Katarina Hansson Ordinarie Omval Peter

Läs mer

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907 Stadgar för Gamla Knebildstorp org.nr 716407-9332 Grundad 6 april 1907 Stadgar 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gamla Knebildtorps ekonomiska förening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014.

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014. STADGAR Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj 1947. Senast reviderade den 20 maj 2014. 1 Firma Föreningens firma är Avfall Sverige. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att tillvarata

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Organisations nr: 769628-0515 Reviderade vid extrastämma 2014-11-05 1 Föreningens namn Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Prisdialogen

Stadgar för Prisdialogen Stadgar för Prisdialogen Prisdialogen är en ideell förening med säte i Stockholm. Den bildades den 14 december 2012 av Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige), då även

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:34 2015-11-10 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 26 oktober 2015 en framställning Advokatfirman Westermark Anjou på uppdrag av PA Resources ( PAR ). Framställningarna

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources

Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Till dig som är konvertibelägare i PA Resources Här får du svar på de viktigaste frågorna med anledning av att PA Resources rekommenderar dig att i förtid byta dina konvertibler mot aktier. Styrelsen i

Läs mer

Inkomna motioner till 2013 års årsmöte

Inkomna motioner till 2013 års årsmöte Inkomna motioner till 2013 års årsmöte 1. Motion: Att låta styrelseledamot medverka i valberedningen I många föreningar använder man sig av ett arbetssätt där en av styrelsen utpekad styrelseledamot medverkar

Läs mer

Stadgar för Kvarnboängar odlarförening

Stadgar för Kvarnboängar odlarförening Stadgar för Kvarnboängar odlarförening 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är: Kvarnboängar odlarförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kvarnboängar odlarförening är en allmännyttig ideell förening, som

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: Måndagen den 8 juni 2015 klockan 18.00 Hotell Riddargatan, Riddargatan 14 Ordinarie Föreningsstämma

Läs mer

(ursprungligen antagna och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003)

(ursprungligen antagna och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003) (ursprungligen antagna 1992-05-19 och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003) 1. Lindholmsdockans Hamnförening är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar. 2. Hamnföreningens ändamål och syfte

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 S i d a 1 STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn Föreningen är en alliansförening och namnet är Föreningen O-Ringen Värmland 2017. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0

Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0 Box 515, 351 06 VÄXJÖ tel: 0470-74 20 72 www.vimbloggen.se Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0 1 Innehållsförteckning Allmänt... 3 1. Firma... 3 2. Säte... 3 3. Ändamål... 3 4.

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

2 SAMMANSÄTTNING Bråvikens Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

2 SAMMANSÄTTNING Bråvikens Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar. STADGAR för Bråvikens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 15 maj 1992 och med hemort i NORRKÖPING. Stadgarna fastställda vid konstituerande möte 15 maj 1992. Stadgarna ändrade vid årsmötet

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

1. Bolagets verksamhet och ekonomiska förhållanden.

1. Bolagets verksamhet och ekonomiska förhållanden. Styrelsens redogörelse 31 mars 2010 för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat efter det att årsredovisningen för 2008 lämnades 13 kap 6 punkt 3 ABL Utöver vad framgår

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige.

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. Reactas stadgar 1. ORGANISATIONENS NAMN Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. 2. MÅLGRUPP Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. 3. ÄNDAMÅL Organisationen

Läs mer

STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den

STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den STADGAR FÖR FLICKSÄTER VATTEN EKONOMISK FÖRENING, 1-23 Antagna av föreningens medlemmar den 2012-05-29 1 FIRMA Föreningens namn är Flicksäter Vatten Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011 Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa fr o m 8 juni 2011 1 Kassan skall i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring utge ersättning till medlemmarna vid

Läs mer

SANDARNE BÅTKLUBB STADGAR

SANDARNE BÅTKLUBB STADGAR SANDARNE BÅTKLUBB STADGAR Sandarne Båtklubbs stadgar antagna vid vår- & höstmöte 2015 Sandarne Båtklubbs stadgar 1. Namn 2. Ändamål Sandarne Båtklubb, (SBK). Klubben bildades den 6 september 1957 och har

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening

Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR. Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Senast uppdaterad 2009-10-20 STADGAR Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening Stadgar för Björkstadens miljöbilpool 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Björkstadens miljöbilpool ekonomisk förening.

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

MNKTV. Mjölkudden Notvikens Kabel-TV. (ändringsförslag) STADGAR

MNKTV. Mjölkudden Notvikens Kabel-TV. (ändringsförslag) STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV (ändringsförslag) STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV Förening antagna vid sammanträde den 26 november 1991 (Inkl ändringar beslutat på årsmöten

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

STADGAR. för MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP. Antagna första gången den 28 oktober 1999 och andra gången den 26 oktober 2000

STADGAR. för MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP. Antagna första gången den 28 oktober 1999 och andra gången den 26 oktober 2000 Sida 1 av 5 STADGAR för MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP Antagna första gången den 28 oktober 1999 och andra gången den 26 oktober 2000 Tillägg till 7 antagna första gången den 9 oktober 2008 och andra gången

Läs mer

Stadgar. för Lärarnas A-kassa

Stadgar. för Lärarnas A-kassa Lärarnas A-kassa är med över 170 000 medlemmar den arbetslöshetskassa i Sverige som organiserar flest lärare. Vi har spetskompetens när det gäller frågor som rör lärare av skilda slag, skolledare och andra

Läs mer

Förslag till reviderade Föreningsstadgar för Haurida-Vireda Framtidsfiber ekonomisk förening.

Förslag till reviderade Föreningsstadgar för Haurida-Vireda Framtidsfiber ekonomisk förening. Haurida- Vireda Framtidsfiber 2016-03-29 Sida 1 av 5 Förslag till reviderade Föreningsstadgar för Haurida-Vireda Framtidsfiber ekonomisk förening. Bifogas Kallelse till årsstämma 2016-04-17 1 Föreningens

Läs mer

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. STADGAR för Eda Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1990-08-28 och med hemort i Eda kommun. Stadgarna fastställda 1990-08-28 Stadgarna ändrade 1992-02-08 1993-02-13 1997-12-07 1998-02-08 2002-02-10

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Stadgar för Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening

Stadgar för Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening Förskolan Framtiden Stadgar 1(5) Stadgar för Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningen är en ekonomisk förening. Dess firma är Förskolan Framtiden i Lund Ekonomisk Förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun

Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun Stadgar för Gimonäs Båtklubb med hemort i Umeå kommun Antagna vid årsmöte 2015 03 26 1 ÄNDAMÅL 1.1 Klubbens ändamål är att som ideell förening främja medlemmarnas intressen i förhållande till myndigheter

Läs mer