Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013"

Transkript

1 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

2 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 4. Fastställande av föredragningslista 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera protokollet. 7. Byte av finansieringssystem från medlemslån till spelrätter. Genomgång av styrelsens förslag och beslut om nedan som en punkt a. Beslut om byte av finansieringssystem från medlemslån till spelrätter b. Beslut stadgeändring med anledning av beslut enligt punkt 7a. c. Beslut fastställande av Bestämmelser för innehavare av spelrätt i Borås Golfklubb d. Beslut om nya medlemsavgifter och kategorier fr.o.m Särskilda villkor för beslutens giltighet Beslutet under punkt 7 är endast giltigt under förutsättning att antalet utträdande medlemmar i och med konverteringen inte överstiger det klubben likviditetsmässigt kan klara. I den händelse är beslut under punkt 7 ogiltiga 9. Förslag stadgeändring, vid utträde ur Borås Golfklubb gäller 3 års karenstid innan man kan beviljas nytt medlemskap. Vid synnerliga skäl kan styrelsen godkänna medlemskap tidigare 10. Avslutning Handlingar till extra föreningsmöte bifogas - Styrelsens förslag till beslut - Förslag till stadgeändring - Förslag på bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis - Förslag till nya medlemsavgifter och kategorier 2

3 Styrelsens förslag - Medlemmar med lån upp till kr byter nuvarande medlemslån mot en spelrätt. - Medlemmar med lån på 6000 kr byter nuvarande lån mot en spelrätt samt får en option att köpa ytterligare en spelrätt för 2500 kr under tiden 2014 till Medlemmar med lån på kr byter nuvarande lån mot en spelrätt samt får en option att köpa ytterligare en spelrätt för 500 kr under tiden 2014 till Medlemmar som gick in i klubben 2013, utan kapitalinsats, kan välja mellan att vara årsmedlem utan spelrätt för årsavgift + 20 % eller under 2014 köpa en spelrätt av klubben för 3000 kr eller från medlem. - De medlemmar som efterskänkte sina medlemslån hanteras på samma sätt som om de hade haft kvar sina medlemslån - Vilande (passiva) medlemmar berörs ej. Dessa medlemmar tar beslut den dagen då de önskar återuppta sitt golfspelande och har kvar sin fordran enligt sitt skuldebrev. - De medlemmar som ställde upp med ett extra medlemslån om kr/post skall ej hanteras i spelrättsfrågan. Dessa medlemmar kvarstår med sin fordran till klubben. Förslag till ändrat finansieringssystem Under senare år har utbetalningar av kapitalinsatser till utträdande medlemmar inte kunnat balanseras av nya medlemslån. Återbetalningar av medlemslån har därför behövt regleras via klubbens löpande driftsintäkter. Det nuvarande systemet med medlemslån är därför inte längre hållbart över tid. Styrelsen har, mot bakgrund av en utredning kring framtida finansieringsform, beslutat presentera ett förslag för beslut som går ut på att klubbens skuld till medlemmarna minskas till en nivå medförande att vi får kontroll över klubbens likviditet, vilket också presenterats på ett informationsmöte 18 september Efter ingående analyser av de alternativ som föreligger, och med bistånd av sakkunniga, är styrelsens förslag att; Borås Golfklubb ska gå över till ett finansieringssystem med spelrätter. Förslaget bygger på att vi fortsatt ska vara en eftertraktad anläggning och klubb med hög kvalitet, aktiv verksamhet och bra service, vilket är nödvändigt i en hårdnande konkurrens. Innehav av spelrätt ska medföra ett mervärde i form av den avgift det är 3

4 kopplat till. Det ska vara attraktivt att inneha eller förvärva en spelrätt på Borås Golfklubb. Den förändring som föreslås kommer att skapa möjligheter för en framtida rörelsefrihet när det gäller utveckling, investeringar och klubbens framtida verksamhet. Styrelsen har det yttersta ansvaret att förvalta och utveckla både klubb och golfanläggning. Det är därför vår skyldighet att, när så krävs, också föreslå nödvändiga förändringar för att vara nå gemensamt uppsatta mål. Stadgeändringar till följd av ändrat finansieringssystem 13 Medlems rättigheter och skyldigheter Medlem i Borås Golfklubb har rätt att deltaga i sammankomster som anordnas för medlemmarna, har rätt till information om Borås Golfklubbs verksamhet, skall erhålla revers vid inbetalning av medlemslån, skall erhålla ett spelrättsbevis, när spelrätt förvärvats av klubben eller av medlem och beslutade avgifter erlagts har efter utträde ur Borås Golfklubb rätt till återbetalning av lån till Borås Golfklubb senast ett år efter utträdet. med kvarvarande lån, har efter utträde ur Borås Golfklubb rätt till återbetalning av detta lån senast ett år efter utträdet. skall följa Borås Golfklubbs stadgar och de beslut som fattas av klubbens organ samt följa de i 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut. får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet, skall betala de avgifter som beslutas av Borås Golfklubbs årsmöte. skall bistå Borås Golfklubb med lån (kapitalinsats) i den omfattning och på de villkor som beslutas av Borås Golfklubbs årsmöte. har inte rätt till del av Borås Golfklubbs behållning eller egendom vid upplösning av Borås Golfklubb. skall meddela skriftligen senast den 1/11 om man har avsikt att förändra sitt medlemskap/spelrättsnivå. Om man inte meddelar i tid skall medlem erlägga den avgift som erlagts för det innevarande året. 13 a SPELRÄTT Rätt att spela på klubbens golfbana har dels medlem som innehar spelrätt, dels greenfeegäst, dels den som genom årsmötesbelsut eller av annat skäl är berättigad till spel på golfbanan. En spelrätt upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Bevis om spelrätt skall utställas på personen i fråga (spelrättshavaren). Antalet spelrätter beslutas av årsmöte. Spelrättsregistret skall för varje spelrätt ange dess nummer, innehavarens namn och medlemsnummer samt, efter spelrätts övergång, ny innehavares namn och medlemsnummer. 4

5 Närmare bestämmelser om spelrätt och spelrättshavares rättigheter och skyldigheter finns i Bestämmelser för innehavare av spelrätt i Borås Golfklubb. Sådana bestämmelser fastställs av årsmöte. 21 Ärenden vid årsmöten 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsplan samt resultat- och investeringsbudget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret och i samband därmed fastställande av verksamhetsplan, budget, medlemsavgifter och övriga avgifter. och medlemslån. Bestämmelser för innehavare av spelrätt till följd av ändrat finansieringssystem Spelrätt i Borås Golfklubb (nedan kallad klubben) kan förvärvas av fysisk person som beviljats sådant aktivt seniormedlemskap som förutsätter krav på spelrätt. Innehav av spelrätt vidimeras genom ett spelrättsbevis som utges av klubben. Juridisk person kan förvärva spelrätt. Den som nyttjar spelrätt som ägs av juridisk person måste vara medlem i klubben. Spelrätt behöver, för aktivt medlemskap med krav på innehav, ej förvärvas förrän det år medlem fyller 30 år. Innehavare av spelrätt är skyldig att till klubben betala beslutade spelavgifter. Undantaget är om innehavaren senast den 1 november året innan ansöker om och beviljas passivt medlemskap för kommande år och därmed upplåter spelrätten till klubben för vidare uthyrning. Vid underlåtelse att meddela ovanstående och om debiterad avgift inte betalats inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har klubben rätt att: - driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in eller - skriftligen häva spelrättens giltighet. Därvid är klubben skyldig att betala lösen, efter avräkning av innehavarens skuld på spelavgifter till golfklubben, för spelrättens värde på hävningsdagen. Värdet fastställs av genomsnittet av de 10 senast genomförda och registrerade försäljningarna av spelrätter. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då spelrättens giltighet hävs. Innehavare av spelrätt får, utöver vad som ovan nämnts, för helt kalenderår upplåta spelrätten till fysisk person efter anmälan till klubben på därför avsedd blankett. Den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade medlems- och spelavgifter till klubben. Därutöver överenskommen hyresersättning för spelrätten tillfaller upplåtaren. Ägare av aktiv spelrätt måste under hyresperioden ändra sin status till passiv medlem samt betala avgift för passivt medlemskap till klubben. Den till vilken upplåtelse sker - skall uppvisa en av ägaren undertecknad handling Upplåtelse av spelrätt i Borås GK - som visar att spelrätten upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser. - får inte vidareupplåta sin rätt. 5

6 Överlåtelse av spelrätt ska ske på därför avsedd blankett Överlåtelse av spelrätt i Borås GK. Om spelrätt överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende spelavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, riskerar förvärvaren av spelrätten att detsamma ogiltigförklaras av klubben. Förvärvaren införs inte i spelrättsregistret så länge skulden är obetalad. Spelrättsbeviset får återlämnas till klubben utan krav på ersättning. Återlämning senast 1 november respektive år medför befrielse av årsavgift för kommande år. Handlingar för upplåtelse och överlåtelse av spelrätt finns på klubbens hemsida. Antalet spelrätter som får utges är maximerat till ett av årsmöte fastställt antal. 6

7 Medlemsavgifter och kategorier fr.o.m till följd av ändrat finansieringssystem Medlemsavgifter och medlemskategorier i Borås Golfklubb ska vara enkla, rättvisa och tydliga. Alla medlemmar är lika, däremot skiljer det sig på vad man vill ha för tillgänglighet för sitt spel och andra mervärden. Styrelsen föreslår att tills vidare ta bort städavgiften på 300 kr samt inträdesavgiften på 700 kr. 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB

SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB SERVICE SPELRÄTTER I GOLFKLUBB 1 Svenska Golfförbundet (Denna skrift har utarbetats av advokaten Ulf Skorup, Advokatfirman Åberg & Co AB) Spelrätter i golfklubb Tänkbara bestämmelser för spelrätter i golfklubbar

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Medlemskap i Snöå Golfklubb 2012

Medlemskap i Snöå Golfklubb 2012 Medlemskap i Snöå Golfklubb 2012 För att spela på Snöå Golfbana som senior, krävs dels innehav av spelrätt och dels medlemskap i Snöå Golfklubb enligt nedan. Dessutom måste alla spelare ha genomgått och

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Heltidsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Heltidsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER 2011 Motioner inkomna till Allmänt Höstmöte tisdag den 15 november 2011 kl 19.00 Aulan i Rudbecksskolan 2 Motion 1 Vid vårmötet 2011 framkom att en motion

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel

8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel 8. FÖRETAGSREKONSTRUKTION, KONKURS OCH UTMÄTNING 8.1 Introduktion De flesta golfklubbar anpassar verksamheten kontinuerligt och erbjuder golfspel utifrån regionala och lokala förutsättningar - och gör

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer