7. SÅ BILDAS EN GOLFKLUBB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7. SÅ BILDAS EN GOLFKLUBB"

Transkript

1 7. SÅ BILDAS EN GOLFKLUBB Varför bilda en golfklubb? En idrottsförening är vilket framgår av namnet en samling människor som i organiserad form bedriver idrottslig verksamhet. Idrottens verksamhetsidé innebär bl.a. att Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och skall alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott. I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse. Idrott i allmänhet kan självklart bedrivas utan att en förening måste bildas. Det kan vara i en mer eller mindre tillfällig grupp eller inom ramen för en redan befintlig organisation. Många idrotter kan bedrivas i anläggningar som tillhandahålles av det allmänna, såsom kommuner, eller ute i naturen. För att spela golf krävs dock tillgång till en anläggning som både är dyr att bygga och att driva. Av det skälet är det hitintills vanligast att intresserade golfspelare sluter sig samman i en förening för att, när man blir tillräckligt många bygga en golfanläggning. Numera dock, byggs alltfler anläggningar av externa bolag för att sedan helt eller delvis upplåtas till golfklubb genom nyttjanderättsavtal mellan ägande bolag och golfklubb. Juridisk person Tänk noga igenom varför ni önskar bilda en förening då det för föreningens företrädare innebär ett omfattande ansvarstagande. När föreningen en ideell förening är bildad blir den en juridisk person. Det förhållandet torde vara en av de främsta anledningarna till en förenings bildande. En juridisk person svarar med sina tillgångar för de förbindelser som uppkommer i föreningen, enligt gällande huvudregel. Enskilda medlemmar går i princip alltid fria från personligt betalningsansvar. Föreningens företrädare blir ansvariga i princip enbart om de inte följer vad som ankommer på dem att göra. Det är av yttersta vikt att föreningsmedlemmarna i allmänhet och föreningens styrelse och övriga företrädare i synnerhet har grundläggande föreningsrättsliga kunskaper. Innan en idrottsförening bildas bör därför elementära föreningskunskaper inhämtas. På SGF:s hemsida sgf.golf.se/ service/ introduktion och i boken Idrottens bestraffningsregler och Föreningsrätt av Krister Malmsten, går att ta del av mycket användbar information. 1

2 Allmännyttig ideell förening Ideella föreningar har att följa allmänna beskattningsregler, men ideella föreningar som har allmännyttiga ändamål behandlas förmånligt i skattehänseende. För att en ideell förening skall vara allmännyttig krävs att föreningen uppfyller krav på: allmännyttigt ändamål verksamhetens art öppenhet inkomstanvändning Samtliga dessa krav skall vara uppfyllda för att föreningen skall vara begränsat skatteskyldig. Föreningen får inte heller verka för medlemmarnas eller andra bestämda personers ekonomiska intressen. Föreningar med kommersiellt inriktad verksamhet omfattas inte av de förmånliga skattereglerna. Till allmännyttiga föreningar räknas de vars huvudsakliga ändamål är allmännyttigt t ex religiöst, kulturellt, idrottsligt, konstnärligt eller därmed jämförbart. Med huvudsakligt menas att % av verksamheten är inriktad på det allmännyttiga ändamålet. Föreningen måste vara öppen vilket utesluter möjligheten att vägra någon inträde eller utesluta någon som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar. Verksamhetens art eller omfattning kan dock i vissa fall motivera ett begränsat antal medlemskap. Tillgång till spelmöjlighet på en golfbana betraktas i detta avseende som ett godtagbart skäl för begränsning. För att en förenings inkomster skall bli skattefria krävs att föreningen använder inkomsterna för utgifter i den allmännyttiga verksamheten till övervägande del. För mer informationer om Skatteregler för ideella föreningar kan bl.a. hänvisas till Riksskatteverkets anvisningar RSV 324. Hur många bör man vara? Något minsta antal personer som måste vara med vid bildandet av en förening finns inte fastlagt. För bildandet av en ekonomisk förening räcker det med tre personer, vilket bör gälla även vid bildandet av en ideell förening. Ett av SGF:s invalskriterium för medlemskap är att GK skall bedriva idrottslig verksamhet. För att möjliggöra detta anser SGF att medlemsantalet ska uppgå till minst 50 personer fördelat på kvinnor, män och ungdomar. Vad krävs för att bilda en ideell förening? I korthet krävs att ett fåtal personer, för säkerhets skull minst tre, bestämmer sig för att bilda en förening genom att anta stadgar av någorlunda fullständighet, att utse en styrelse samt att anta ett namn ( firma ) för föreningen. Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Golfförbundet (SGF) har tagit fram Normalstadgar för idrottsföreningar respektive Normalstadgar för Golfklubb. GK:s stadgar skall i allt väsentligt överensstämma med dessa stadgar. Normalstadgarna skall i första hand ses som ett hjälpmedel för föreningarna. Dock skall konstateras att normalstadgarna innehåller delar som är delvis tvingande (som anslutna föreningar måste acceptera) och delvis dispositiva (ej tvingande). Se 3 och 8 kap. RF:s stadgar samt SGF:s stadgar. 2

3 Vid utformningen av stadgarna är det viktigt att även beakta skattemyndigheternas krav för att föreningen skall betraktas som en allmännyttig ideell förening, se kriterier för allmännyttig ideell förening ovan. Hur går man till väga? Lämpligaste tillvägagångssättet är att kalla intresserade personer till ett möte inför vilket det annonserats att golfklubb skall bildas. Kallelsen utfärdas av initiativtagarna till bildandet. Alla intresserade skall beredas möjlighet att komma till mötet. I princip får inte någon utestängas att närvara. Vid bildandet bör en närvaroförteckning upprättas som också kan användas som röstlängd i de fall omröstning begärs. Initiativtagarna sköter normalt denna procedur fram till dess mötet har valt mötesfunktionärer, d.v.s. mötesordförande, sekreterare och justeringsmän/ rösträknare. Om mötets deltagare är kända på förhand kan initiativtagarna i förväg dela ut förslag till föredragningslista och eventuellt även ett förslag till stadgar. Mötesordförande har härefter till uppgift att lotsa deltagarna genom föredragningslistans punkter som bör vara minst följande: 1. Fastställande av närvaroförteckning/röstlängd 2. Val av mötesordförande 3. Val av protokollsekreterare 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 5. Fastställande av föredragningslistan för mötet 6. Fråga om bildande av föreningen ( ja eller nej ) 7. Fastställande av stadgar för föreningen 8. Fastställande av namn på föreningen 9. Val av interrimsstyrelse (ordförande samt x antal ledamöter för tiden fram t o m det första ordinarie årsmötet) När mötet har avverkat samtliga punkter på föredragningslistan är föreningen bildad! För att vara helt säker på att det har gått rätt till är det viktigt att protokoll upprättas. Av protokollet skall framgå; närvarande personer, vilka beslut som har fattats samt mötets val av föreningens interimsstyrelse. Det blir nu interrimsstyrelsen som tar ansvaret för skötseln av föreningen och som kallar medlemmarna till föreningens första ordinarie årsmöte i enlighet med stadgarna. Initiativtagarna har i denna egenskap inte längre någon uppgift. Ansökan om anslutning till SGF? 1. När klubben är bildad och årsmötet har fattat beslut om att ansöka om medlemskap i SGF är det medlemskap-m2 som är aktuellt. Medlemsformen M2 finns beskriven i avsnittet för Medlems- och anslutningsformer. 2. Av de skyldigheter som medlemskapet innebär så lägger SGF särskild tonvikt på följande: -Om golfklubben inte förfogar över egen bana skall ett nyttjanderättsavtal vara upprättat mellan golfklubb och banägare. Medlemmarnas möjligheter och begränsningar till golfspel, avgift för nyttjandet under avtalsperioden samt att banan kan nyttjas till förbunds- och distriktstävlingar måste tydligt framgå i ansökningshandlingarna. 3

4 -Att golfklubben och tränare har eller kommer att auktoriseras för nybörjarutbildning (se avsnitt, Auktorisationsblanketter för Nybörjarutbildning). -Att golfklubben har minst 50 registrerade medlemmar fördelade på män, kvinnor och ungdomar. Respektive medlems- och anslutningsforms rättigheter och skyldigheter finns beskrivna i avsnittet, Medlems- och anslutningsformer. 3. När alla ansökningshandlingar är framtagna ska dessa sändas till SGF som har till uppgift att bedöma om golfklubbens förutsättningar att uppfylla gällande kriterier för medlemskap i SGF. 4. När GDF har lämnat sitt skriftliga remissyttrande till SGF avgör och beslutar den av FS utsedda invalsdelegationen om inval skall beviljas, eller inte. 5. Om inval av golfklubben beviljas handläggs inval från SGF:s kansli vartefter golfklubben meddelas all nödvändig information Vem kan man vända sig till? För att få hjälp och råd vid bildandet skall man i första hand vända sig till GDF (se avsnitt, Adresslista GDF). SGF:s klubbserviceenhet kan också vara bra att ta kontakt med vad avser kraven för medlemskap. Beträffande anläggandet av golfbana rekommenderas kontakt med en av SGF anställd bankonsulent (se avsnitt, Kontaktlista bankonsulenter) samt kommunens planeringsenhet. Den nybildade golfklubben rekommenderas dessutom att ta kontakt med kommunens fritidsförvaltning eller motsvarande, bl.a. för att diskutera kommunens bidragsgivande till föreningslivet. Behöver föreningen registreras? En ideell förening har inte registreringsplikt. Om man av en eller annan anledning ändå önskar ett organisationsnummer går det bra att vända sig till lokala skattemyndigheten. Myndigheten vill då ta del av stadgar och utdrag ur protokoll som bl.a. anger vilka som är firmatecknare (föreningen får visserligen ett organisationsnummer av skattemyndigheten i samband med deklaration som används i kontakten med densamma). Om SGF beviljat golfklubb medlemskap tilldelas klubben - av RF - ett idrottsinternt föreningsnummer som är unikt för föreningen. Föreningsnumret är fyr - eller femsiffrigt och ska användas i kontakter inom idrottsrörelsen. Andra SGF-formalia i detta sammanhang är klubbstadgar, styrelse och ett urskiljbart namn med geografisk anknytning till den plats där verksamheten bedrivs. Måste golfklubben vara medlem i SGF? Nej, en golfklubb behöver inte vara medlem i SGF och därigenom ansluten till RF. Medlemskapet i SGF ger dock sådana fördelar för golfklubben och dess medlemmar att det är mycket sällsynt att golfklubbar väljer att stå utanför den gemenskap som medlemskapet i SGF innebär (se avsnittet, Medlemskap i Svenska Golfförbundet). Vad kostar medlemskapet i SGF? Den medlemsavgift som varje golfklubb betalar till SGF består av en, av SGF:s förbundsmöte fastställd, summa för varje aktiv medlem, en för seniorer och en för juniorer, vilken inbegriper all den service som SGF tillhandahåller. 4

5 För 2006 är avgiften 140 kr för seniorer och 70 kr för juniorer. I avgiften ingår bl.a. en försäkring omfattande ansvar- och olycksfall samt även prenumerationsavgift för tidningen Svensk Golf som distribueras till klubbens medlemmar enligt principen en tidning per hushåll. Golfens gemensamma IT-system GIT - debiterar golfklubbarna en årlig förvaltningsavgift per aktiv medlem är denna 39 kr.. Slutligen betalar golfklubben en avgift till respektive GDF, vars avgift varierar beroende på distriktstillhörighet (från 6-24 kr per aktiv medlem). RF tar inte ut någon medlemsavgift. Bidrag från centrala idrottsmedel utgår inte. Istället är kommunen den stora bidragsgivaren till det lokala föreningslivet och föreningar anslutna till RF har rätt till statliga lokala aktivitetsstöd för sin ungdomsverksamhet. Övrig information som en ny klubb bör känna till Lagar och avtalsexempel Ett stort antal lagar och bestämmelser, påverkar planering, anläggande och drift av en golfanläggning. I skriften Lagar, avtal och golfbanor finns avtalsexempel mellan markägare och golfklubb samt utdrag ur den nya miljöbalken. Skriften finns på SGF:s hemsida; sgf.golf.se/ starta golfklubb/ våra skrifter och utredningar. Banskrifter och övrig information Utöver Handbok för anslutning till SGF finns ett antal skrifter som kan vara värda att studera vid anläggandet av en golfbana. Aktuella skrifter hittas lättast på SGF:s hemsida: sgf.golf.se/ service/ introduktion. Bankonsulenter SGF har bankonsulenter anställda. Konsulenterna är regionalt placerade och hjälper till vid nyetablering av golfbanor med råd i samband med projektering. Adresser och telefonnummer - se avsnitt - kontaktlista bankonsulenter. SGF:s Klubbserviceenhet Har ni frågor angående att starta en golfklubb eller om medlemskap i eller anslutning till SGF är ni välkomna att ringa till SGF:s klubbserviceenhet på telefon: Svenska Golfförbundet Klubbservice 5

Vi bildar en förening

Vi bildar en förening Vi bildar en förening Innehållsförteckning A Varför bilda en förening 3 B Juridisk person 3 C Hur många måste man vara 3 D Vad krävs för att bilda en förening 3 E Stadgar 4 F Hur bildas föreningen i praktiken

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga.

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga. Att bilda förening Varför bilda en förening Skälet till att bilda en förening bör i första hand vara ett gemensamt behov att samverka i organiserad form om ett gemensamt intresse. Att man önskar få bidrag

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

RF:s normalstadgar för idrottsföreningar med kommentarer

RF:s normalstadgar för idrottsföreningar med kommentarer RF:s normalstadgar för idrottsföreningar med kommentarer av Christer Pallin 1 Innehåll RF:s normalstadgar för idrottsföreningar 3 STADGAR Idrottsrörelsens verksamhetsidé 3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar för Borås Dansförening STADGAR. För. den ideella föreningen Borås Dansförening med hemort i Borås kommun bildad den 3 februari 1980

Stadgar för Borås Dansförening STADGAR. För. den ideella föreningen Borås Dansförening med hemort i Borås kommun bildad den 3 februari 1980 Antagna den 3 februari 1980 Fastställda av Årsmötet den 15 februari 1980 Reviderade av Årsmötet den 2 mars 1992 Reviderade av Årsmötet den 22 februari 1993 Reviderade av Årsmötet den 20 februari 1995 Reviderade

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01 2014-09-01 STADGAR för IFK ARBOGAS INNEBANDYKLUBB (IFK Arbogas IBK) medlem av Idrottsföreningen Kamraternas krets 14, IFK Arboga med hemort i ARBOGA kommun. Bildad den 8 mars 2006 Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club

Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club Stadgar För den ideella föreningen Gullbringa Golf & Country Club Hemort för föreningen är Kungälvs Kommun. Föreningen är stiftad och stadgarna är fastställda den 1 oktober 1966. Stadgarna är ändrade av

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 STADGAR För den ideella föreningen: HALLANDS NATIONS FOTBOLLSFÖRENING med hemort i S kommun. Bildad 1988 som Tuna ängs FF och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Underbilaga 1:2 b Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Juni 2010 Normalstadgar för Pistolskytteförening är att se som ett ramverk avsett att underlätta främst

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Ystad Tactical Fitness

Stadgar för Föreningen Ystad Tactical Fitness STADGAR För den ideella föreningen: Föreningen Ystad Tactical Fitness med hemort i Ystad kommun. Bildad den 6 september 2006 Stadgarna upprättade den 6 september 2006, samt reviderade den 17 februari 2011

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé STADGAR för den ideella föreningen Nyköpings Speedway Klubb med hemort i Nyköpings kommun. Bildad den 2005-03-07 Stadgarna senast ändrade av Extra Årsmöte den 27 januari 2009 gällande 25, för att fastställas

Läs mer

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR För Malmö City Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 24 september 2013 genom samgående mellan Kvarnby Golfklubb och Sofiedal Golfklubb. Föreningen har

Läs mer

STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01

STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01 STADGAR FÖR LULEÅ JU-JUTSUKLUBB ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 2003-10-20 FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET 2004-11-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 5 Idrott är... 5 Idrott består av... 5 Vi organiserar

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ med hemort i Tyresö kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ med hemort i Tyresö kommun. STADGAR för den ideella föreningen SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ med hemort i kommun. Bildad den 27-28 mars 1968 som TYRESÖ SOK och namnändrad till SÖDERS SKID- OCH ORIENTERINGSLAG - TYRESÖ

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Sid 1 (12)

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Sid 1 (12) Sid 1 (12) STADGAR för den ideella föreningen Jämtlands motorklubb med hemort i Östersunds kommun. Föreningen bildad år 1924. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den mars år 2002. Idrottsrörelsens

Läs mer

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5

Innehåll. Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4. Allmänna bestämmelser 5 Innehåll Idrottsrörelsens verksamhetsidé 4 Allmänna bestämmelser 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 6 3 Tillhörighet m.m. 6 4 Beslutande organ 6 5 Firmateckning 6 6 Verksamhets- och räkenskapsår 6 7 Stadgetolkning

Läs mer