Att bilda en förening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att bilda en förening"

Transkript

1 2005

2 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den har en styrelse, har skrivna stadgar och att anta ett namn på föreningen. Bilda styrelse Firmatecknare Stadgar Årsmöte Styrelsemöten Protokoll Registrering av föreningen 1. Bilda styrelse- Det första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer. Ordförande, Sekreterare, Kassör Förutom dessa tre funktioner kan styrelsen utökas med ett antal ledamöter och suppleanter. Suppleanterna är ersättare som får rycka in om de ordinarie styrelseledamöter inte själva kan närvara. Vanligtvis väljs ledamöter och suppleanter på två år i taget. Se punkt Bildandemöte- Vid föreningens bildandemöte väljs en tillfällig styrelse som ska fungera till det första årsmötet. Vid val av styrelsen utser föreningen två revisorer och ev. en revisorersättare (suppleant). Revisorernas uppgift är att kontrollera föreningens ekonomi, bokföring och verksamhet. Valberedning bör väljas. Valberedningens uppgift är att föreslå det kommande årsmötet vilka personer som bör väljas till förtroendeuppdragen i föreningen 3. Konstituerande möte- Styrelsen håller ett Konstituerande möte där styrelsen inom sig väljer befattningshavare, som t ex kassör, sekreterare m m. Se punkt 3 och bilaga nr Firmatecknare- Den som får uppdraget till firmatecknare får rätt att representera föreningen - en juridisk person. Se punkt 4 5. Stadgar- Föreningens stadgar ska klargöra Ändamålet med föreningen Målgrupp Hur föreningen ska skötas Verksamhetsåret kan följa kalenderåret (1 januari 31 december) eller ha en annan indelning. Förslag på stadgar till idrottsföreningar och övriga föreningar, Se punkt 5 och bilaga nr 2 och Årsmöte- Föreningens högsta beslutande organ. Se punkt Styrelsemöten- Styrelsen har som viktigaste uppgiften att sköta det löpande arbetet i föreningen. Se punkt 7. Förslag på dagordning, Se bilaga nr 4 8. Protokoll- Vid varje möte ska ett protokoll skrivas. Ett protokoll ska innehålla uppgifter på föreningens namn, närvarande, tid och plats för mötet och vilka beslut som tagits. Se punkt Registrering av förening - För att ansöka om bidrag från kommunen krävs ett organisations nummer som föreningen får genom att registrerar sig. En förening behöver inte registreras. Se punkt Kommunalt föreningsstöd- För att få ta del av det kommunala föreningsstödet skall en verksamhetsberättelse lämnas årligen till kommunen. Verksamheten ska varit igång i ett år innan föreningen är berättigad till föreningsstödet. Se punkt 10 och folder Bestämmelser för föreningsstöd.

3 1. Styrelsen Föreningens styrelse har ett gemensamt ansvar för verksamheten. Alla i styrelsen är ansvariga för de beslut som fattas även om de inte är närvarande på mötet. Styrelsen kan fatta beslut om mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen får inte fatta några beslut om inte ledamöter blivit kallade. Styrelsen har som viktigaste uppgift att sköta det löpande arbetet i föreningen. För att det ska fungera tillfredsställande krävs rutiner för organisationen och uppföljning. Styrelsen arbetar efter föreningens stadgar och ska sköta förvaltningen av föreningens tillgångar och redovisningen gentemot medlemmarna. Ansvaret för anställda, bokföring och förvaltning ligger på styrelsen. Styrelsen består av en ordförande samt några ledamöter. Det ska helst finnas både män och kvinnor i en styrelse. Styrelsen utser en ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och övrig ledamot. Regler för antalet ledamöter i en styrelse finns inte. Man bör vara udda till antalet för att inte komma i en krånglig situation vid beslut. Sju till nio stycken är max i en styrelse. Föreningen måste se till att de som väljs in i styrelsen vet vilka krav styrelsen har på personen och vilka arbetsuppgifter som ingår på den posten. Ett krav för att väljas in i en styrelse är att vara medlem i föreningen. Styrelsens ordförande Ordförande har huvudansvaret inom styrelsen och är föreningens ansiktet utåt. Han/ Hon ska noga följa föreningens verksamhet, se till att alla ledamöter får den information de behöver för att kunna sköta sina uppdrag på ett bra sätt. Ordförande ska också kalla samtliga ledamöter till styrelsemötena. En ordförande är inte den som ska utföra mycket av arbetet. Han/Hon ska se till att arbetet utförs genom att ta hjälp av övriga i föreningen. En viktig egenskap hos en ordförande är att kunna delegera arbetsuppgifter. Vice ordförande Vice ordförande inträder när ordföranden är frånvarande vid styrelsesammanträde m m. Om ordförande avgår så träder vice ordförande in som ordinarie fram till nästa årsmöte. För att utse en ny ordförande direkt krävs ett extra årsmöte. Kassör Den mest krävande posten inom en styrelse. Styrelsen har ett gemensamt ansvar. Kassören sköter det löpande arbetet i en förening. Ingen annan i styrelsen har så många ansvarsposter på sin lista. Han/Hon ska se till att de andra i styrelsen är medvetna om föreningens ekonomi. Några arbetsuppgifter är -kontrollera att medlemsavgifterna betalas in -ansvara för bidragsansökningar till staten och kommunen -ansvara för utbetalningar

4 -sköta föreningens bokföring -göra deklaration, lämna kontrolluppgifter -göra årsbokslut och årsredovisning -lämna budgetunderlag till styrelsen -informera övriga i styrelsen om ekonomin i balans och resultatrapporter Sekreterare Den person som väljs som sekreterare ska: -förbereda styrelsens sammanträden och föreningsmöten -skriva protokoll över styrelsemötena -förvara skrivelser m m -se till att styrelsens beslut verkligen genomförs -underteckna skrivelser m m tillsammans med ordförande och förvara kopior av dessa -göra förslag till verksamhetsberättelse Suppleanter De som ersätter de ordinarie ledamöterna när det är förhindrade. Suppleanterna kan vara personliga ex när de företräder olika sektioner. Endast de suppleanter som inträder istället för ordinarie ledamot kan vara med och fatta beslut. Styrelsen behöver inte ha några suppleanter. Övriga poster i styrelsen Det är vanligt att välja in en spelarrepresentant i styrelsen för att få en bättre kommunikation mellan styrelsen och de aktiva. De kan också vara att tillsätta en kommitté eller grupp med specialkunskaper som hjälper föreningen med vissa arbetsuppgifter under en tid. Har föreningen fler sektioner så ska det finnas representanter från varje sektion i huvudstyrelsen t ex ordförande som har det övergripande informationen i sin sektion. 2. Valberedning En fungerande valberedning leder ofta till en god organisation i en förening. De som är valda till valberedningen ska leta fram rätt personer till rätt funktioner i föreningen. Det är fördel att de valda personerna har ett stort kontaktnät. Personer som ingår i valberedningen bör inte ha andra uppdrag i föreningen. Revisor Det är föreningens stadgar som talar om hur många revisorer föreningen ska ha. Det vanligaste är att det finns en ordinarie och en suppleant eller två ordinarie. Revisorerna väljs på årsmötet och vanligtvis på ett år i taget. Revisorns uppgift är att granska, ge tips och råd till föreningen inte ha hand om pengar eller göra bokslut m m. Den som utses till revisor vara ekonomisk kunnig för att veta vad han/hon ska granska. Personen ska inte vara aktiv i föreningens styrelse. Föreningen ska kunna lita på sin revisor. Revision görs för att granska styrelsens arbete och är revisorn kompis med någon i styrelsen kan det bli problem att ta upp kritiska uppgifter.

5 Den som tar på sig uppdraget som revisor i en förening ska veta att det kan komma att behöva kritisera exempelvis kassören. Den som inte kan klara detta bör inte ta på sig det uppdraget. Revisorn får inte lämna uppgifter vidare som han/hon fått veta i sitt uppdrag till utomstående, han/hon arbetar under tystnadsplikt. 3. Konstituerande möte När det finns ett förslag till stadgar ska det första föreningsmötet hållas. Det första mötet kallas för konstituerande föreningsmöte och ska vara väl förberett med dagordning m m. Efter detta möte är föreningen formellt bildad. Viktigt att det framgår i protokollet vilka som varit närvarande och vilka beslut som tagits. Mötesdeltagarna ska enas om att *bilda en förening *anta de föreslagna stadgarna, eventuellt med vissa ändringar. *utse en styrelse, revisorer m m som stadgarna kräver. Förslag på dagordning till ett konstituerande möte, se bilaga nr Firmatecknare Firma = namn Firmatecknare är den person eller de personer som har rätt att genom att skriva sin namnteckning representera den juridiska personen = föreningen. När du gör detta ska du skriva föreningens namn ovanför eller under din namnteckning. På olika handlingar som bank, post handlingar gäller föreningens namn endast tillsammans med namnteckning av den person som föreningen utser till firmatecknare. På så sätt blir det inga missförstånd att det du skrivit under gäller för din förening. Det kan vara praktiskt att låta ordförande och kassören ev. sekreteraren har firmateckningsrätt. Det är viktigt att reglera vem eller vilka som får teckna föreningens namn, dvs som har rätt att ingå avtal för föreningens räkning, göra inköp m m. Föreningens stadgar måste innehålla föreningens firma, namnet på föreningen. Föreningens namn ska särskilja och bör tala om vilken verksamhet föreningen ska bedriva. Bra om föreningens verksamhet framgår av namnet ex idrottsförening IF. Föreningens firma får inte innehålla ordet bolag eller på något annat sätt ge intryck att det är ett aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening. 5.Stadgar Stadgar är grunden i en förening. Där beskrivs föreningens ändamål, regler och syfte. De som ska bilda en förening måste göra ett förslag till stadgar. Man kan få tips från RF:s normalstadgar och göra de anpassningar som krävs för att stadgarna utformade på ett bra sätt som möjligt. Det är noga att tänka igenom reglerna i stadgarna, eftersom det är krångligt att ändra stadgarna i efterhand. För att ändra stadgarna krävs ett nytt årsmöte. Stadgarna ska innehålla om när det ordinarie årsmötet ska hållas. Viktigt att få med i stadgarna är när (t ex 1 månad eller 2 månader före årsmötet) styrelsen ska lämna in

6 räkenskaperna till revisorn innan årsmötet så att alla papper är klara och genomgångna till årsmötet. Stadgarnas innehåll ska uppfylla vissa minimikrav som: Medlemmar -att ett antal personer (minst tre personer) går samman för att samverka för en gemensam målsättning. Öppenhet -möjlighet till medlemsväxling vilket innebär att medlemmar fritt kan inträda och uträda. Inträde via medlemsavgiften, uträde t ex skriftligen. Stadgar -att den överenskommelse som träffats mellan medlemmarna formaliseras i stadgar. Kvalitet på stadgar -att stadgarna uppfyller vissa minimikrav och därmed minst innehåller föreningens namn, ändamål samt bestämmelser om hur beslut fattas föreningens angelägenheter. Namn på föreningen -ett föreningsnamn (firma) antas och skrivs in i stadgarna. Styrelse -att det finns ett organ i föreningen som kan ta beslut i föreningens angelägenheter. Se bilaga nr 2 och Årsmöte eller Föreningsstämma Det är föreningens högsta beslutande organ. Där får alla föreningsmedlemmar vara med och fatta de stora besluten och välja ordförande, kassör, sekreterare m m. Årsmötet hålls vid samma tidpunkt varje år, tid och plats bestämmer styrelsen. Innehåll på Årsmötet: -tillsättande och avsättande av styrelse och revisorer -föreningens organisation -fastställande av årsredovisningen = årsmötet beslutar hur årets vinst ska användas -ändring av stadgar -upplösning av föreningen genom konkurs eller liknande -skriva förslag till verksamhetsberättelse 7. Inför styrelsemöte Styrelsen uppgift är att handha föreningens verksamhet mellan årsmötena. Styrelsen har sammanträden så ofta som behövs i regel en gång/månad. Ordförande upprättar en kallelse och dagordning som sekreteraren skickar till samtliga styrelsemedlemmarna även suppleanter i föreningens huvudstyrelse innan mötet. Ordförande har som uppgift att leda styrelsemötena och andra föreningsmöten. 8. Protokoll Vid varje möte ska ett protokoll skrivas. Ett protokoll ska innehålla uppgift på föreningens namn, vilka som är närvarande, tid. plats, vilka beslut som tagits m m. 9. Registrering En ideell förening behöver inte registreras. Det enda föreningen måste ha är i princip stadgar, styrelse och ett urskiljbart namn.

7 De flesta idrottsföreningar registrerar sig hos skattemyndigheterna för att få organisationsnummer. Föreningar som betalar ut löner, ersättningar och redovisar moms måste registrera sig skattemyndigheterna som arbetsgivare. De föreningar som ska söka olika typer av projektstöd och kommunalt bidrag ska registrera sig Organisationsnumret används av myndigheterna för att identifiera och särskilja olika föreningar. Blankett för registrering av ideell förening finns hos RSV Riksskatteverket, blankett nr RVS Detta krävs för att få ett organisationsnummer: - en vidimerad kopia av stadgarna - protokollet från första föreningsmötet, där det framgår att föreningen har medlemmar och en styrelse - ett utdrag av det senaste föreningsårsmötet - föreningens postadress - en förteckning över styrelsen och firmatecknare Om en förening vill ha ett organisationsnummer går det bra att vända sig till skattemyndigheterna. 10. Kommunalt föreningsstöd Verksamhetsberättelse Styrelsens protokoll är givetvis den angelägnaste och viktigaste dokumentationen som finns inom föreningen. Det finns mer som styrelsen ska dokumentera, framför allt den redovisning av verksamheten som varit igång under året skall presenteras för årsmötet. Verksamhetsberättelsen består av en berättande text om verksamheten samt en ekonomisk redogörelse. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter som deltagit någon gång under året ska skriva under verksamhetsberättelsen. De obligatoriska uppgifterna som ska tas med är styrelsens sammansättning och mandattid, senaste årsmötes-datum, redovisningsperiod, antalet protokollförda styrelse/allmänna möten under perioden, firmatecknare, föreningens säte, medlemstal och eventuella uppgifter som krävs av andra organisationer eller bidragsgivare. För att kunna ta del av det kommunala föreningsbidraget skall en verksamhetsberättelse och en verksamhetsplan för kommande år lämnas in årligen till kommunen. Nystartad förening: För att ta del av det kommunala föreningsbidraget ska föreningen kunna påvisa att den varit igång i ett år genom årsmötesprotokollet.. Verksamhetsberättelse: vilken verksamhet som bedrivits i föreningen och en Verksamhetsplan: hur verksamheten kommer att se ut till nästa år. Det ska lämnas in till bidragsansvarig i kommunen. Därefter är föreningen berättigad till det kommunala föreningsstödet. Se bifogad folder för bidragsbestämmelser. Information hämtat på Riksidrottförbundets hemsida, Lit. Idrottsföreningar praktisk föreningshandbok om skatt, ekonomi och juridik Av Jens Eriksson, Ulf Svensson Lycka till med föreningsarbetet!

8 Bilaga 1 Förslag på dagordning vid ett konstituerande föreningsmöte 1 Mötes öppnande X tar iniativet till mötets öppnande 2 Godkännande av dagordningen Dagordningen läses upp för godkännande 3 Val av ordförande för mötet Någon välj att leda mötet.. 4 Val av sekreterare Någon väljs att föra protokoll under mötet. 5 Val av två justerare Justeringsmännen ska i efterhand kontrollera att innehållet i protokollet är riktigt. 6 Information om initiativtagarnas förarbete Informera om intresset för bildandet av en förening m m. 7 Beslut av bildandet av föreningen Ska föreningen bildas? 8 Beslut om föreningens namn ( firma) Tala om vilket namn som är föreslaget och besluta om detta eller något annat namn. 9 Fastställande av stadgar Gå igenom stadgarna punkt för punkt. Godkänn dessa vbar för sig. Det är viktigt att alla förstår vad stadgarna betyder. 10 Fastställande av medlemsavgifter 11 Val av föreningens ordförande Väljs på ett år i taget 12 Antal styrelsemedlemmar Bäst med jämt antal + ordförande 13 Val av styrelsemedlemmar Välj hälften på ett år och resterande på två år. 14 Val av suppleanter Välj en eller flera suppleanter som kan gå in i styrelsen om någon ordinarie ledamot har förhinder. Väljs ofta på ett år. 15 Val av revisor Väljs på ett år. Revisorn får inte sitta med i styrelsen eller vara släkt med någon i styrelsen. 16 Val av valberedning Välj tre medlemmar med en som sammankallande. Valberedningen förbereder personval till nästa föreningsstämma. 17 Budget Om det finns en budget så redovisas den och godkänns. 18 Övrigt Här kan man diskutera övriga frågor men inte ta några beslut. Frågorna får vänta till nästa möte. 19 Mötet avslutas

9 Förslag till stadgar Bilaga 2 1 Föreningens namn är... 2 Föreningens uppgift är... 3 Var och en som respekterar föreningens målsättning äger rätt att bli medlem. 4 Medlemsavgiften. Årsmötet fastställer årligen medlemsavgiften. (Om ni tillhör en riksorganisation måste hänsyn tas till eventuell medlemsavgift till denna). 5 Beslutande organ: A. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls årligen före månads utgång. B. Årsmötet kungöres senast en månad före sammanträdet. Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. C. Vid årsmötet äger föreningens medlemmar rösträtt. D. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas; 1. Mötets stadgeenliga utlysande 2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet. 3. Behandling av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och revisionsberättelse. 4. Beslut om ansvarsfrihet 5. Fastställande av verksamhetsplan och budget 6. Fastställande av medlemsavgift 7. Val av ordförande på ett år 8. Val av två styrelseledamöter på två år (vid föreningsbildning också val av två styrelseledamöter på ett år) 9. Val av två styrelsesuppleanter på ett år 10. Val av två revisorer och en revisorsuppleant på ett år 11. Behandling av motioner och styrelsens förslag 12. Val av valberedning 6 Styrelsen Förvaltningen handhas av en styrelse bestående av ordförande och fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själva. Styrelsen är beslutsmässig vid minst 3 närvarande ledamöter. 7 Extra årsmöte Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när styrelsens majoritet anser det påkallat eller om 2/3 av medlemmarna så begär. Kallelse, med angivande av tid, plats och motiv för extra årsmöte, skall utskickas till medlemmarna senast en månad före det extra årsmötet. 8 Stadgeändring Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insändes minst 6 veckor före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av avgivna röster. 9 Upplösning Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insändes minst 6 veckor före årsmötet. Styrelsen avger utlåtande. För förslagets antagande krävs 2/3 majoritet av avgivna röster. Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar 10 Beslut Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för 8 och 9. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval då lottdragning avgör.

10 Bilaga 3 RF:s Normalstadgar för idrottsförening STADGAR För den ideella föreningen. med hemort Bildad den Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmötet den. Idrottsrörelsens verksamhets ide Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av Idrott består av träning och lek och uppvisning. Vi organiserar vår idrott Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse i Riksidrottsförbundet. Vi delar in vår idrott Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barn idrott avser vi i allmänhet idrott till och med 12 års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till 20 år. Med vuxen idrott avser vi idrott för de som är över 20 år. I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normalgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi prestationsinriktad och tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd och motionsidrott. I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnande betydelse. Vår verksamhets ide Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att *den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll *alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. *den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar *de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet *den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. Läs mer om Allmänna bestämmelser se RF:s hemsida

11 Förslag på dagordning Bilaga 4 Dagordning Föreningens namn.. Datum..Tid..Plats.. 1 Mötes öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Val av justerare 4 Val av sekreterare (om ingen sekreterare finns) 5 Föregående protokoll 6 Ekonomirapporter 7 Post 8 Bordlagda ärenden 9 Återremitterade ärenden 10 Övriga frågor 11 Nästa möte 12 Mötets avslutande

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé STADGAR för den ideella föreningen Stockholms Kappsimningsklubb med hemort i Stockholm kommun bildad den 12 juli 1895. Stadgarna senast ändrade och redigerade av årsmöte den 12 mars 2009. Idrottsrörelsens

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015)

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015) STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM (antagna på årsmöte mars 2015) INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening.

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening. STADGAR för den ideella föreningen Mälarhöjdens IK Tennis med hemort i Stockholms kommun. Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb 2 Varför starta mc-klubb? Att starta en mc-klubb innebär att man samlas runt det gemensamma intresset motorcykeln. En SMC-klubb visar genom

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 6 1 Ändamål... 6

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963.

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. STADGAR För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. Stadgarna senast ändrade av årsmötet den 25 maj 2008. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÈ

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

För den ideella föreningen Kareby Idrottssällskap bildad 1945 med hemort i Kungälvs kommun.

För den ideella föreningen Kareby Idrottssällskap bildad 1945 med hemort i Kungälvs kommun. STADGAR För den ideella föreningen Kareby Idrottssällskap bildad 1945 med hemort i Kungälvs kommun. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ (Enligt beslut från Riksidrottsförbundets högsta beslutande organ riksidrottsmötet

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF

STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF ANSLUTNING 1 KFUM Linköping Golf tillhör KFUK-KFUMs idrottsförbund och är genom detta ansluten till KFUK-KFUMs riksförbund, KFUKs världsförbund och KFUMs världsförbund. 2 För

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för GF Nissaflickorna

Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för den ideella föreningen GF Nissaflickorna med hemort i Halmstads kommun. Föreningen bildades den 11 april 1953. Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 6 mars

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 1 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera,

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Riksidrottsförbundets Verksamhetsidé enligt stämman Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Riksidrottsförbundets Verksamhetsidé enligt stämman Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. STADGAR Stadgar för den ideella föreningen Hudiksvalls Idrottsförening med hemort i Hudiksvalls kommun. Bildad den 9 mars 1909. Stadgarna senast ändrade av extra årsmöte den 5 maj 2010. Riksidrottsförbundets

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förslag Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förord Detta förslag till stadgar utgår från de normalstadgar som Svenska Budo- och Kampsportsförbundet har tagit fram för underförbund. Följande förändringar

Läs mer

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933.

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. RONNEBY BOLLKLUBB STADGAR För den ideella föreningen RONNEBY BOLLKLUBB med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. Antagna & fastställda den 27:e november 1999. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB

STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB Med hemort i Jokkmokks kommun. Bildad den 21 Mars 1922 Stadgarna senast reviderade av årsmöte den Ersätter stadgar antagna den 1 nov 1972 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka.

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgar för Botkyrka Golfklubb För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgarna fastställda 12 mars, 1981 Stadgarna ändrade 1987 1990 1995

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar för Haflingersport Sverige

Stadgar för Haflingersport Sverige Stadgar för Haflingersport Sverige Bildad den 28 september 2014. Förslag på ändringar på stadgar, beslutas av årsmöte samt extra allmänt möte 2017. 1 Ändamål Föreningen skall skapa en plattform för alla

Läs mer

STADGAR UVGK STADGAR FÖR UPPLANDS VÄSBY GYMNASTIKKLUBB

STADGAR UVGK STADGAR FÖR UPPLANDS VÄSBY GYMNASTIKKLUBB STADGAR UVGK Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Stadgar för den ideella föreningen Upplands Väsby Gymnastikklubb ( UVGK). Upplands Väsby Gymnastikklubb bildades i september 1944 och har sim hemort

Läs mer

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen

Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen Stadgar för Svenska Motorklubben Centralförsamlingen För den ideella föreningen Svenska Motorklubben Centralförsamlingen med hemort i Örebro kommun. Bildat 1907 Författare Kenny Lagerlöf 019-22 62 35 Idrottsrörelsens

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Idrottsklubben Hakarpspojkarna STADGAR

Idrottsklubben Hakarpspojkarna STADGAR Idrottsklubben Hakarpspojkarna Reviderade vid möte 2010-02-28 STADGAR för den ideella föreningen IK Hakarpspojkarna med hemort i Jönköpings kommun. Bildad den 1 februari 1929 Stadgarna senast fastställda

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer