Uppdaterad internbudget 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdaterad internbudget 2012"

Transkript

1 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman SFN 2012/ Servicenämnden Kalmar kommun Uppdaterad internbudget 2012 Information I november 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om budgetavstämningen för Beslutet innebar att förvaltningens driftskostnadsram ändrades och med anledning av detta har förvaltningens internbudget uppdaterats. På sidan 5 i internbudgeten finns redogjort för de förändringar som fullmäktiges budgetavstämningsbeslut innebar. Internbudgeten har även uppdaterats med det verkliga utfallet av indexuppräkningen av hyror och arrenden. Uppräkningen enligt KPI blev 3% jämfört tidigare budgeterat 2%. På sidan 47 har fördelningen av samlingsanslaget på 6 mkr förändrats för att ge utrymme åt de årliga behoven kompletterande belysning, diverse trafiksäkerhetsåtgärder, pilotprojekt och inventarier. Förslag till beslut: Servicenämnden beslutar att anta den uppdaterade internbudgeten för Yvonne Norman Förvaltningsekonom Ulrick Hultman Administrativ chef Bilaga: Uppdaterad internbudget för 2012 Adress Box 611, Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel

2 Internbudget 2012 Serviceförvaltningen Rev: nämnden i mars

3 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 MÅL... 4 ORGANISATION... 4 BUDGET... 5 FÖRÄNDRINGAR AV TOTALSUMMAN FÖR DRIFTSBUDGETEN... 5 DRIFTSKOSTNADSFÖRÄNDRINGAR... 5 DRIFTSBUDGET SAMMANDRAG... 8 Förvaltningsledning... 9 Administrativa avdelningen Supportavdelningen Produktionsavdelningen Fastighetsavdelningen Brandkåren INVESTERINGAR Sidan 2(48)

4 Inledning Den 1 juli 2012 flyttas den gemensamma kostverksamheten i kommunen över till serviceförvaltningen, vilket innebär att förvaltningen växer med ca 200 anställda. Detta uppdrag kommer att kräva mycket av förvaltningen den närmsta framtiden så att denna förändring skall blir så bra som möjligt för både verksamhet, ekonomi och personal. Energitjänsteprojektet som startat under 2011 går nu in i förstudiefasen och påbörjandet av genomförandefas under senhösten Även detta uppdrag kommer kräva mycket av förvaltningen kommande år och förväntningarna är stora på dess genomförande och resultat. Investeringstakten för perioden är på fortsatt mycket höga nivåer. Detta kommer att vara en utmaning för förvaltningen i allt från planering, projektering, upphandling, projektledning och byggande. Detta arbete kommer även i fortsättningen att kräva ett både nära och gott samarbete med Samhällsbyggnadskontoret. I takt med investeringarna växer mängden anläggningar som landar i förvaltningens drift- och underhållsansvar. Förvaltningen ser en utveckling av resursfördelningssystemet så att även frilufts- och idrottsanläggningar ingår i detta som en nödvändighet i denna utveckling. Andra utredningar/analyser som kan få konsekvenser för förvaltningens uppdrag och arbetssätt är utredningarna om ett kontaktcenter för att förbättra kommunens medborgarservice och utredningen om en gemensam räddningstjänstorganisation i södra länet. Parallellt med utredningen om gemensam räddningstjänstorganisation fortgår planeringen för att en ny brandstation skall kunna börja byggas i Kalmar år Kommunens satsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder fortsätter under den kommande planeringsperioden med uttalade satsningar på bl.a. bryggor och strandpromenader. Även detta område ställer höga krav på förvaltningen när det gäller att kunna omhänderta dessa satsningar och dessa resurser på ett bra sätt. Kalmar skall fortsätta att växa som besöks- och evenemangsstad bl.a. genom utökade satsningar på idrottsturism. Denna utveckling är mycket positiv samtidigt som den fortsätter att ställa allt större krav på förvaltningen. I den närmsta framtiden blir detta ännu tydligare, då EM i fotboll för damer kommer till Kalmar 2013 och planerna på uppgradering av triathlontävlingarna till Ironman-status. Utvecklingen av verksamhetsledningssystemet (VLS) har pågått samtidigt som förvaltningens verksamhet har trimmats sedan starten 1 januari Detta har varit mycket positivt. Den senaste tiden har mycket av arbetet varit inriktat på arbetsmiljöfrågorna. Fortsatt utveckling av verksamhetsledningssystemet är en framgångsfaktor för förvaltningen även den kommande planeringsperioden. Att utveckla Kalmar som cykelstad och ett fortsatt arbeta med tillgänglighetsfrågorna är två andra fokusområden den kommande planeringsperioden. Även dessa frågor genomförs i nära samarbete med Samhällsbyggnadskontoret och Utvecklingsenheten. Att bygga bort alla hinder för funktionshindrade är ett stort arbete som kommer att kräva ännu mer resurser. Förvaltningen har tidigare enbart haft beredskap för de allmänna ytorna under vinterväghållningsperioden från slutet av oktober till mitten av mars. Under 2012 förändras detta så att förvaltningen alltid har två resurser i beredskap, en resurs för drift- och underhåll av fastigheter och en resurs för de allmänna ytorna. Införandet av beredskap kommer att påverka förvaltningens service till det bättre men även bemötandefrågor blir ett prioriterat område framöver. Utifrån resultaten i KKIK (kommunens kvalitet i korthet) kommer förvaltningen att prioritera åtgärder för att förbättra service och kundbemötande. I det interna budgetarbetet har inga möjliga omprioriteringar identifierats som skapar nödvändiga resurstillskott till verksamheten för vinterväghållning. Budgeten för vinterväghållning har ökats något med anledning av förändringen i regelverket för gratis miljöbilsparkering, men är långt under den genomsnittliga kostnaden för de senaste tio åren som summerar till mellan 7-7,5 mkr. I fullmäktiges budget har förvaltningen tilldelats hela 16 mål och 18 uppdrag inom olika delar av förvaltningens breda verksamhet. Dessa är på förvaltningsnivå nedbrutna i detaljerade mål och aktiviteter för att uppnå dessa. Sidan 3(48)

5 Mål I kommunfullmäktiges budget för 2012 med plan för finns flera mål, uppdrag och uttalanden som är riktade mot serviceförvaltningens verksamhetsområden. Dessa är nedbrutna i detaljerade mål och aktiviteter på förvaltningen. Både de övergripande målen, uppdragen, uttalandena samt de detaljerade målen och aktiviteterna finns dokumenterade i kommunens stödsystem för målhantering Hypergene. Organisation Från och med 1 juli 2012 tillförs Serviceförvaltningen ansvaret för kostverksamheten. Med anledning av detta skapas en ny avdelning (Kost- och städavdelningen) och förvaltningens organisationsstruktur ser i och med detta ut så här:

6 Budget Förändringar av totalsumman för driftsbudgeten Sammanställningen nedan utgår ifrån serviceförvaltningens internbudget för Internbudget ,0 Förändringar: Korr kapitaltjänstkostnader Produktion efter bokslut 6 013,6 Justering för Ola -229,0 TB totalt ur resultatutjämningsfonden - Adm 200,0 - TME 500,0 - Prod 1 450,0 Löneöversyn 1/4-31/ ,0 Justering för sänkt PO till 38,98% -53,8 Överföring från KoF (arbetsledare, ismaskin, fordon, släpvagn, gaffeltruck) 406,0 Kompensation för ökad hyra, Pumpen 538,0 I redovisningssystemet 2011 ( ) ,8 TB totalt ur resultatutjämningsfonden - Adm -200,0 - TME -500,0 - Prod ,0 Komp för kostnadsökningar vid köp av verksamhet (löner) 365,0 Utökade vägytor 204,0 Arbetsledare från arbetsmarknadsenheten 450,0 Utökad ram 3 000,0 Driftbudgetram interbudgetbeslut 2012, november ,8 Ökade kapitalkostnader infrastruktur 7 605,0 Ökade grönytor (vassröjning kvm föreningar) 150,0 Utfördelning av IT:s ram 963,0 Sänkt PO -291,0 Löneöversyn 2011 ( =486) 485,8 Avrundning 0,4 Driftbudgetram efter budgetavstämningen KF i november ,0 Driftskostnadsförändringar Vid nämndens internbudgetbeslut i november 2010 avseende budgetåret 2011 var förvaltningens budgetram tkr. Budgetramen har sedan dess förändrats enligt ovanstående sammanställning. I samband med budgetavstämningen i december 2010 fick förvaltningen beslut om att få nyttja tkr ur resultatutjämningsfonden under Dessa har använts till resursförstärkningar med 200 tkr i den administrativa avdelningen och i Produktionsavdelningen varar 500 tkr av dessa i enhet TME. Totalt motsvarar resursförstärkningen 7,5 tjänster. Sidan 5(48)

7 I förvaltningens interna budgetarbete har budgetbehov identifierats utöver ovanstående 7,5 tjänster inom områdena snöröjning, evenemang, jourverksamhet, dagvatten, beläggningsunderhåll, personal inom främst enhet Fritid samt kostnader för lokaler, fordon och maskiner. Inför kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2012 ansökte förvaltningen i mars 2011 om utökad budgetram för nedanstående behov: tkr för vinterväghållning så att denna budgetpost motsvarar kostnaden för de senaste åren tkr för att öka ambitionsnivån avseende snöröjning på cykelvägar enligt rekommendationerna i SKL:s GCM-handbok 450 tkr för att anställa en förman/arbetsledare för att klara ambitionen avseende arbetsmarknadspolitiska åtgärder 500 tkr för resurser i samband med evenemang så att förvaltningen kan fortsätta att bidra i denna utveckling tkr för att klara drift- och underhåll av byggda idrottsanläggningar i idrottspaket 1, samt att täcka underhållsbehovet av både Gasten och Fredriksskans till dess att planerna på Fredriksskans är avvecklade Totalt summerade begäran till tkr och av detta fick förvaltningen 450 tkr för en förman/arbetsledare för arbetsmarknadspolitiska resurser och tkr för de övriga behoven. I kommunfullmäktiges budget ökade även förvaltningens ram med 365 tkr avseende kompensation vid köp av verksamhet och 204 tkr för ökade vägytor att underhålla. Totalt ökade förvaltningens budgetram med tkr i fullmäktiges budgetbeslut. Utöver dessa nya medel har förvaltningen i det interna budgetarbetet ökat intäkten från parkeringsverksamheten med 200 tkr med anledning av de förändrade villkoren för gratis parkering för miljöbilar fr.o.m. 1 januari Vidare har intäkten för upplåtelse av allmän plats mark ökats med 100 tkr. Avvecklingen av båtkranarna innebär att ramen minskar med 10 tkr. Införandet av beredskap beräknas ge en besparing på 210 tkr i lägre entreprenadkostnad. Totalt ger ovanstående ett utrymme på tkr att fördela (se nedanstående spec): Utrymme I kommunens budget Komp för kostnadsökningar vid köp av verksamhet (löner) 365 Utökade vägytor 204 Arbetsledare från arbetsmarknadsenheten 450 Utökad ram Delsumma utrymme i kommunens budget Förändrad definition avseende gratis parkering för miljöbilar 200 Ökad intäkt för markupplåtelser 100 Avveckling av båtkranar -10 Mindre entreprenadkostnad vid fel 210 Delsumma eget utrymme 500 Summa utrymme Eget Sidan 6(48)

8 De tkr som finns att fördela till de behov som identifierats föreslås fördelas enligt nedanstående: Resursförstärkningar 1 tjänst förman för arbetsmarknadsåtgärder tjänst mm på Trafik, markupplåtelser och evenemang 500 0,5 tjänst administration för Produktionsavdelningen 200 Utrymme somanvändts redan 2011 genon resultatutjämningsfonden (2 150 tkr) Tillsammans med övrig finansiering från resursfördelning förra året (709 tkr) och från intäkter från fastighetsavdelningen (200 tkr) finansiering av: - 1 tjänst för lekplatser inom enhet Park - 1 tjänst för grönyteskötsel mm inom enhet Park (Smedby) - 2 tjänster för grönyteskötsel mm inom enhet Park (Norra 2) - 1 tjänst på skyltverkstaden inom enhet TME 1 tjänst vaktmästare inom enhet Fritid tjänst förman/projektledare inom enhet Fritid 550 Vinterväghållning med inriktning på GC-vägar 200 Insatser i samband med evenemang 100 Ökade insatser för naturisbanor 40 Ökade insatser för offentliga toaletter 100 Beredskap enhet Drift- och service 210 Beredskap Produktionsavdelningen 120 Kostnader för fordon, arbetsmaskiner och övr utrustning 649 i produktionsavdelningen Summa resursförstärkningar Under löpande budgetår 2011 har förvaltningen begärt ramförstärkningar för beläggningsunderhåll och enskilda vägar med anledning av den hårda vintern, men dessa behov har inte kunnat tillgodoses. Med anledning av detta kommer förvaltningen att inför 2012 begära att få utnyttja delar av resultatutjämningsfonden för beläggningsunderhåll och enskilda vägar men även för investeringar i offentliga toaletter, dagvatten och produktionslokaler i kvarteret Pumpen. Det behov som finns av att stärka kontot för vinterväghållning har inte kunnat tillgodoses inom förvaltningens budgetram eller de utökade ramarna. Fastighetsförvaltningen, Supportavdelningen och Fastighetsavdelningen är självfinansierade genom hyresoch arrendeavtal, städkontrakt, överenskommelser om administrativa avgifter och timprisdebiteringar. Till verksamheterna enhet Upphandling och enhet Förråd erhålls som delfinansiering tkr i ram som internfaktureras via den administrativa avdelningen. Utöver kommunbidraget debiterar samarbetskommunerna en avgift för deras medverkan i upphandlingsverksamheten. I budgeten har lokal- och arrendeintäkterna räknats upp med 3 % (KPI) och budgetförslaget för fastighetsförvaltningen är balanserat mot ett avkastningskrav på tkr. Avseende bostadshyrorna är allmännyttan på orten prisledande för regleringen och årets förhandling om hyrorna beräknas ge 2 % i höjningar. Bostadsrättsföreningarnas styrelser reglerar avgifterna vilka i budget erfarenhetsmässigt räknats upp med ca 2 %. Priserna för lokalvård höjs med antaget städindex på 3 %. Timpriserna inom enhet Bygg och enhet Drift & Service är oförändrade jämfört med föregående år och det samma gäller avgiftsnivåerna inom enhet Transport och enhet Verkstad. Sidan 7(48)

9 Driftsbudget sammandrag Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Förv.ledn Nämnden Förvaltningsledning Fastighetsförvaltare adm Hyror och arrenden Drift Avhjälpande underhåll Planerat underhåll Kapitaltjänstkostnader Fastighetsförvaltning Adm Bilpool Administrativa avdelningen Förråd Upphandling Städ Transport Verkstad Supportavdelningen Produktionsresurs Kapitaltjänstkostnader Enhet Gata Vinterväghållning Beläggningsunderhåll Barmarksunderhåll Enskilda vägar Gatubelysning Övrig väghållning Enhet Park Miljöåtgärder Park Växthus Skog och mark Enhet Fritid Båt Bad, motionsspår o övr friluft Enhet TME Parkering TME övrigt Produktionsavdelningen Enhet Bygg Enhet Drift och Service Fastighetsavdelningen Administration Skydd och säkerhet Enhet Brandskydd Enhet Operativ Enhet Utbildning Ledningscentralen Brandkåren SUMMA Sidan 8(48)

10 Förvaltningsledning I förvaltningsledningen ingår förvaltningschefen, nämnden och fastighetsförvaltningen. Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Förv.ledn Nämnden Förvaltningsledning Under förvaltningsledning återfinns vissa gemensamma kostnader för förvaltningen samt kostnader för nämnden, förvaltningschefen och del av lönekostnad för centralt anställd jurist på kommunen har ramen utökats med kostnader för IT, som tidigare redovisats på Kommunledningskontoret. Övervägande delen av kostnaderna fördelas till avdelningar och enheter inom förvaltningen vilket återspeglas i budgeterad intäkt. Sammantaget bildar dessa två poster budgeterat netto som visar tilldelad budgetram för förvaltningsledning. Fastighetsförvaltning Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Fastighetsförvaltare adm Hyror och arrenden Drift Avhjälpande underhåll Planerat underhåll Kapitaltjänstkostnader Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltningen förvaltar lokaler för skolor, barnomsorg, äldreomsorg, sjukhem, fritid, administration, kommunalt ägda bostäder, arbetslokaler, förvaltningsfastigheter, lantegendomar, markarrenden och externt uthyrda lokaler. I fastighetsförvaltningen ingår också planering avseende förändringar av fastighetsbeståndet tillsammans med hyresgästen (ny-/ombyggnationer). Hyresintäkterna regleras enligt avtal med hyrestagare vilket innefattar en årlig indexuppräkning. Vid förändringar i lokaler enligt uppdrag från hyrestagare tecknas nya avtal baserat på dessa förändringar. Hyran inkluderar drift, kapitaltjänstkostnader, avhjälpande och planerat underhåll. Driftskostnaderna innefattar kostnader för uppvärmning, el, vatten och övriga driftskostnader. Några hyreskontrakt har avvikande innehåll vad gäller drift. I kapitaltjänstkostnader ingår kostnader för avskrivning och gällande internränta inom kommunen avseende investeringar inom fastighetsbeståndet. Avhjälpande underhåll avser oplanerat underhåll som är av akut karaktär till skillnad mot Planerat underhåll som görs enligt gällande plan. Fastighetsförvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att lämna ett överskott i verksamheten (4 522 tkr). Två områdesförvaltare delar upp ansvaret för Södra och Norra kommunen. Förvaltarna är också hyresvärdar och ägarrepresentanter för Kalmar kommuns fastighetsbestånd. En av förvaltarna fungerar dessutom som en övergripande fastighetssamordnare med funktionen att optimera hela kommunens lokalutnyttjande. Kostnaderna för fastighetsförvaltarna finns redovisas i en särskild post vilket även inkluderar en intäkt för arbete med försäkringsfond. Den förvaltade ytan är 2012 ca m2. Sidan 9(48)

11 Administrativa avdelningen Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Adm Bilpool Administrativa avdelningen Huvudverksamhet Den administrativa avdelningen ansvarar för övergripande administrativa frågor för förvaltningen inom områdena ekonomi, personal, IT, hyresadministration, lås- och passagesystem och administrationen kring nämnden och diariet. Avdelningen ansvarar även för förvaltningens gemensamma felanmälan där vi tar emot felanmälningar för gator, vägar, fritidsanläggningar och kommunala fastigheter. Förvaltningens interna och externa information handhas av avdelningen och även ansvaret för kvalitets- och miljöledningssystemet VLS. Uthyrning av båtplatser och odlingslotter administreras också inom avdelningen. Kostnaderna inom avdelningen innefattar lön och övriga kostnader för personal samt även en del kostnader för gemensamma datasystem inom förvaltningen. Övervägande delen av avdelningens kostnader fördelas till avdelningar och enheter inom förvaltningen vilket bildar budgeterad intäkt. I avdelningens kostnader ingår också rambudget/kommunbidrag för enheterna Förråd och Upphandling vilket fördelas ut som intäkt till dessa enheter. Arbetet under 2011 Under 2010 registrerades 4300 felanmälningar och prognosen för 2011 ser ut att hamna på över 5000 anmälningar. Under året har tidsrapportering i Incit Xpand (tidigare Summarum) börjat testas på ett mindre antal medarbetare i Produktionsavdelningen och detta arbete kommer att fortsätta under Elektroniska fakturor med automatkontering har under året införts för el-, VA- och telefonifakturor. Arbetet med att utveckla vårt verksamhetsledningssystem har fortsatt under 2011 då flera processer blivit klara. Verksamhetsplanering för 2012 Under 2012 kommer kommunens nya ärende- och diaresystem Public 360 att införas och detta kommer att påverka vår arbetsprocess för diarieföring och handläggning av ärenden samt för vår nämndsadministration. Arbetet med att effektivisera metoderna för personalens tidsrapportering kommer att fortsätta under Serviceförvaltningen har även under 2011 haft en stor andel av förfallna fakturor. I oktober 2011 infördes en ny rutin för att förbättra hanteringen av förfallna fakturor och detta blir ett prioriterat område under Arbetet med att utveckla verksamhetsledningssystemet kommer att fortsätta under Utredningen kring ett framtida gemensamt kontaktcenter kan komma att påverka vår organisation och vårt arbetssätt, men i väntan på dessa beslut kommer vi att jobba för att utveckla vårt arbetssätt i alla kundkontakter. Sidan 10(48)

12 Supportavdelningen Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Förråd Upphandling Städ Transport Verkstad Supportavdelning Huvudverksamhet Supportavdelningens uppgift är att serva kommunens förvaltningar och bolag med förrådsförnödenheter, upphandlingstjänster, städtjänster på såväl egna som hyrda fastigheter, tyngre transporttjänster med lastbil, leasingfordon, verkstads- och servicearbeten på egna fordon och andra utrustningar samt försäkringsadministration. Arbetet under 2011 Enhet Förråd Arbetet med att förbättra hemsidan har gett bra resultat. Fler och fler av våra kunder använder hemsidan för beställning. Vår distributionsbil levererar till kommunens samtliga verksamheter minst en gång per vecka. Enhet Upphandling Under hösten har ett nytt upphandlingssystem tagits i drift, leverantör är Visma Opic. Även enhet bygg och samhällsbyggnadskontoret har valt att använda samma system. Enheten har förstärkts med ytterligare en upphandlare samt en projektanställd resurs som främst tar fram nya ramavtal. Större upphandlingar under året har varit revisionstjänster, matdistribution, ny hävare för brandkåren samt konsulter för byggenheten. Ett återkommande problem under 2011 har varit mängden överprövningar. Enhet Städ En stor del av enhetens lokalvårdare har under 2011 genomgått kvalificerad städutbildning. Utbildningen fortsätter under nästkommande år. Enhet städs administration har flyttat till Torsåsgatan 14. Enhet Transport Åkeridelen med lastbilar och hjullastare har varit fullbelagd hela året. De största kunderna är serviceförvaltningens produktionsavdelning samt Kalmar Vatten AB. Den stora insatsen vid årets snöröjning slet hårt på utrustningen med reparationer och inköp av ersättningsmaterial som följd. Enhet Verkstad Bra beläggning under året och inte minst under årets första månader då snöröjningsutrustning behövde repareras. Under året har ytterligare reparatör anställts. Försäkringar Året har varit förhållandevis fritt från större skador. Det interna försäkringssystemets kapital har hållits oförändrat. Sidan 11(48)

13 Verksamhetsplanering för 2012 Enhet Förråd Nya leverantörsavtal avseende papper, kem och plast medför förnyelse av hemsidan. Sortimentet kommer att genomgå en analys ur frekvenssynpunkt med avsikt att förnya och förstärka sortimentet. Enhet Upphandling Upphandlingar med avsikt att öka antal ramavtal är prioriterat även under De höjda kraven i LOU medför fler och fler uppdrag från både egna förvaltningar med även från samverkanskommuner och kommunala bolag. Större upphandlingar under året är delar av livsmedel, bevakningstjänster, miljöfordon för länets kommuner samt revisionstjänster. Enhet Städ Enheten flyttas under 2012 till den nya avdelningen Kost- och städ. Enhet Transport Investeringar i ny sopsugbil planeras under våren. Ny upphandling av miljöfordon med avtalsstart 1 februari 2012 är redan påbörjad. Inriktningen är fokuserad på biogas, hybridfordon och snåla dieselfordon. Upphandlingen avser såväl personbilar som lätta transportfordon. Enhet Verkstad Förutsättningarna för 2012 ser bra ut eftersom Transportenhetens leasingverksamhet varje år utökar sitt innehav av fordon vilket kräver årlig service, däckbyten och emellanåt reparationer. Försäkringar Upphandling kommer att göras av fordonsförsäkring som omfattar samtliga leasingfordon samt egna transportfordon. Kommunförsäkringen som idag hanteras av LF kommer också att upphandlas under Sidan 12(48)

14 Produktionsavdelningen Verksamhet Kostnad Intäkt Netto Produktionsresurs Kapitaltjänstkostnader Enhet Gata Vinterväghållning Beläggningsunderhåll Barmarksunderhåll Enskilda vägar Gatubelysning Övrig väghållning Enhet Park Miljöåtgärder Park Växthus Skog och mark Enhet Fritid Båt Bad, motionsspår o övr friluft Enhet TME Parkering TME övrigt Produktionsavdelningen Huvudverksamhet Produktionsavdelningen ansvarar för drift- och underhåll av allmänna gatu- och parkmarker samt fritids- och idrottsanläggningar. Avdelningen hanterar även parkeringstillstånd, upplåtelse av allmän platsmark, evenemang och loka trafikföreskrifter. Arbetet under var ännu ett år med besvärande ekonomiska konsekvenser efter en tuff vinter som dessutom gick mycket illa åt bland annat vägar och bryggor. På grund av detta och av att vintern dessutom var ihållande blev många andra normala vinter- och vårarbeten försenade till långt in på året. Flera av de tyngre kostnadsposterna i detta har av ekonomiska skäl skjutits på framtiden. Över sommaren har antalen och storleken på evenemang ökat men i detta kan vi titta tillbaka på ett utfört arbete med positivt resultat. Produktionsavdelningen har även detta år varit en stor och betydande arbetsplats för de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som kommunen erbjuder. Dessa har varit en stor tillgång i att göra Kalmar till den fina stad den är samtidigt som vi erbjuder en värdefull syssla och erfarenhet. Vi har även haft ett stort antal personer i sommarjobb och prova på praktik. Under året flyttade enhet TME (Trafik, Markupplåtelser och Evenemang) till Produktionsavdelningen, vars funktion tidigare låg direkt under förvaltningschefen. Sidan 13(48)

15 Entreprenad Årets planerade asfaltsunderhåll har p.g.a. vinterns skador fått prioriterats till de viktigaste huvudlederna vilket innebär att underhållet på det mindre prioriterade gatunätet blir eftersatt. Önskemål om extra bidrag till bl.a. enskilda vägar har inte varit möjligt att möta upp. Återställning efter ledningsgrävningar har varit omfattande där över 700 grävningar har återställt. Ekonomin räcker inte till vid större ledningsgrävningar där hela gatan måste återställas med justering av dagvattenbrunnar och kantstenssättningar. I samarbete med entreprenör har ett framgångsrikt WEB-baserat verktyg tagits i bruk. Arbetet med att bygga bort kvicksilverbelysningar i de mindre tätorterna är i stort sett slutfört. I centrala Kalmar återstår en hel del då gestaltningsfrågorna bromsar upp arbetet. Enhet Gata Stora insatser har lagts på att reparera skador efter vintern vilket försenade det årliga driftunderhållet och planerade byggprojekt. Arbetet i ljusstaden, med att färdigställa gator, har fortsatt och en del nya gator har påbörjats. Ljusstadens rondell färdigställdes kort efter att vintern släppte sitt grepp. Under större delen av året, i projektet EAH (Enkelt Avhjälpta Hinder), har två arbetslag kontinuerligt arbetat med att bygga om övergångsställen och busshållplatser. Under slutet av året kommer ett antal gång- och cykelvägar, s.k. missing links, att byggas som en del i arbetet med cykelprojektet. Några andra utförda arbeten att nämna är upprustad GC-tunnel vid Funkabo, cykelställ Kvarnholmen, parkering Lars-Kagg, parkering husbilar i gästhamnen mm. Mycket arbete har skett för att återställa efter omfattade och många ledningsgrävningar. Inför vintern kommer en ökad prioritering ske på gång- och cykelvägar bl.a. med ny saltlakespridare. Enhet Park Förutom ett viktigt generellt arbete med att hålla alla grönytor och parker fina har mycket arbete gjorts på lekplats Skälby, parkering Skälby, park och lekplats Ljusstaden, lekplats Stadsparken samt ett antal multisportanläggningar. Arbetet med Stadsparkens nya perenna plantering har slutförts och invigts. Planerade parkeringar i Kalmarsundsparken blev ett bakslag p.g.a. av överklaganden. I slutet av året kommer Larmtorgets träd att ha en ny trädbelysning och en del av gång- och cykelvägarna på Skälby får ny belysning. Enhet Fritid Året började med omfattande reparationsarbeten av bryggor och landfästen efter vintern där isen har rört sig mycket ogynnsamt. Upprustningsarbetet av badplatser har fortsatt och sammanslagningen med personal från tidigare Kultur och fritidsförvaltningen har lett till större samverkan. Som exempel kan nämnas att sopmaskin för spelplaner har används till badplatser vilket fungerade bra även för gåsbajs. Avseende spelplaner har vi fått till oss att kvalitén har ökat. Andra arbeten har varit upprustning av Kalmar sunds vandringsled, biogasprojektet, nya båtbryggor på Svensknabben, fler prickbojar mm. Under slutet av året kommer ett antal båtlatrinstationer byggas och en ny ishall invigas. Vid årets slut har även en ny maskinhall färdigställts i kvarteret Pumpen vilket innebär att all tidigare ordinarie verksamhet på Fredriksskans kunnat samlokaliseras till kvarteret Pumpen. Enhet TME Årets omfattning av evenemang, gatuarbeten och nybyggnation har inneburit mycket arbete i tillståndsgivning och utförande. Enheten har detta året förstärkts personellt vilket till nästa år kommer att vara fördelaktigt. Parkeringsbevakningen har visat en minskad omfattning av avgifter vilket kommer att följas upp. Ett större arbete, i slutet av året, är montage av cykelvägvisningen på ca 200 platser. Verksamhetsplanering för 2012 Verksamhetsåret 2012 kommer att präglas av en hög investeringstakt inom alla enheter och det blir en utmaning att hantera flaskhalsar i alla led från projektering ner till produktion. Vintern är svår att sia om men sommaren kommer att innebära ytterligare en ny nivå i evenemang i och med att Ironman planeras att förläggas i Kalmar. Under 2012 är förhoppningen att samtidigt komma vidare i att effektivisera tidrapportering och hantering av fakturor. Avseende lokaler är målet att koncentrera mer verksamheten till kvarteret Pumpen för ökad effektivitet samt att t.ex. klara en gemensam drift av lekplatser som kan samordnas med bl.a. förvaring och underhåll av soffor. Lokaler saknas idag för att möjliggöra detta och vi behöver tak för maskinutrustning som står ute och rostar. Sidan 14(48)

16 Entreprenad Tillståndsgivningen för ledningsgrävning ska ses över för att säkra kvalitén och minska kostnaden. Utbyte av kvicksilverbelysningar fortgår där centrala Kalmar står på tur. Enhet Gata Under 2012 kommer fortsatt stort fokus ligga på att bygga bort enkelt avhjälpta hinder i gatumiljön. Nytt blir att bygga bort fler missing links i gång- och cykelvägnätet. Enhet Park Investeringstakten kommer att vara mycket hög inom parkverksamheten. Bl.a. står lekplatser i Lindsdal på tur samtidigt som många andra projekt ska genomföras. Under 2012 ska drift av lekplatser vara gemensam med enhet Drift- och service. Enhet Fritid Liksom på övriga enheter blir investeringstakten hög även här och det gäller främst alla bryggprojekt. Ny driftform för båtkranar ska etableras. Förberedelserna av ytor inför dam-em i fotboll 2013 börjar nu, om än i senaste laget. Även andra biytor och lokaler måste beaktas och förberedas. Enhet TME Volymen av arbete kommer att ligga i nivå med Med den nya organisationen och dess bemanning blir det nu att klara av även Ironman samt lägga sig i startgroparna för dam EM i fotboll år Produktionsresurs Verksamheten produktionsresurs innehåller kostnaderna för personal, lokaler, transportmedel och maskiner. Kostnaderna fördelas genom tidredovisning (fulltidsredovisning) ut på de olika verksamheterna där personalen jobbat med ett beräknat timpris. Timpriset för 2012 är 395 kr (360 kr förra året). Ett lägre timpris på 355 kr (325 kr förra året) används inom parkverksamheten vid externa arbeten som löper på kontrakt (vht 25031). Fördelningen sker genom den s.k. lönefördelningen. Verksamhet Personal Övrigt Intäkter Ansvar Ansvarig Produktionsresurs Tomas Lexinger 2010 Redovisat Specifikation: Verksamheten omfattar Produktionsavdelningens kostnader för personal, lokaler, transportmedel och miljöstation. Efter ombyggnaden är lokalhyran för Pumpen 1278 tkr per år, där 1165 tkr belastar Produktionsavdelningen och 113 tkr belastar enhet Transportcentralen. Lokalvårdskostnaden för Pumpen är ca 242 tkr. Övriga lokalhyror är 12,4 tkr för trafikteknikernas lokal, 12,9 tkr för skyltverkstaden, 205 tkr för Oxhagen 2:1 Skällbyallén 7, 13,8 tkr för Smedbydepån Smedby 2:81 f.d. brandstation, 286 tkr för depån i Stadsparken Gamla stan 2:4 Molinsgatan. Omfattar även externa lokalkostnader för Hälleflundran 1 Norra vägen 44 B för 8 tkr per år (CA Fastigheter) och 74,4 tkr för Elefanten 1 på Torsåsgatan som hyrs av Industriparken och ersätter den målaverkstad som tidigare hyrdes av Kalmar Airport. Omfattar även städning på Växthusen Skälby för ca 53,3 tkr per år och städning av nya depån i Stadsparken för 69,3 tkr per år samt städning vid arbetslokalerna i Lindsdal som städas av Kultur & Fritid för ca 8,5 tkr per år. Tvätt av handdukar internfaktureras från enhet Städ, ca 19 tkr/år. 300 tkr avser kostnad för primärkartor som internfaktureras från Sidan 15(48)

17 Verksamhet Personal Övrigt Intäkter Ansvar Ansvarig Samhällsbyggnadskontoret. Personalbudgeten ca 300 tkr för anställning av ca 18 sommararbetare i en månad samt ca 400 tkr för övriga säsongs- och lönebidragsanställningar. Nuvarande leveransnivå förutsätter utöver ovanstående ordinarie personal tillgång till arbetskraft från arbetsmarknadspolitiska åtgärder (ca 15 helårstjänster). Intäkten skapas vid produktionspersonalens tidsredovisning och den efterföljande s.k. lönefördelningen. Avser den del av timpriset som skall finansiera lokalkostnaderna. Verksamheten omfattar även kostnader för leasing, drift och underhåll av fordon och maskiner som kostnadsfördelas via timpriset. År 2012 har verksamheten tillförts 400 tkr för en resurs i enhet Fritid och 550 tkr för en projektledare/förman i samma enhet. Vidare har 649 tkr tillförts avseende kostnader för lokaler, maskiner och övrig utrustning har fört hit från avseende personal och övriga utgifter för enhet TME. 250 tkr har förts hit från avseende lön för trafikteknikern. Följande fordon leasas av Transportcentralen. De som finansieras på denna verksamhet är markerade med kursiv stil. Reg nr Typ Objekt Kr/år Traktorer och Hjullastare HYA 788 Valtra (Holgersson) ASO 207 Valtra (Christer Helgesson) HOE 923 John Deere Park/gata gem SALT B Andersson XRW 171 John Deere (Peter Magnusson) Hjullastare BM L50 (Dan Berg) CPJ472 Lundbergare ROA 937 John Deere WWG 451 John Deere Truckar/elbilar Club Car Carryall (Växthuset) Club Car Carryall 6 (Stadsparken) Bilar GXL 875 VW Transporter 2008 (Centrala distr) FAA 641 VW Crafter, (Törnis) FHU 345 Ford Transit (Smedby) FHU 360 Ford Transit (Landet) FYX 903 VW pick-up 2,5 (Skog extrabil) UHT 357 Opel Vivaro (Bo Johansson) PTL 876 VW Kombi 2,5 (Leif Eliasson) OPT 860 VW Transporter (Dan-Åke Nilsson) SMC 411 Mitsubishi L200, Lekplatser KWM 573 VW Transporter (Peter Johansson) UFH 398 VW pick-up (Skog Peter Wadeklint) WAD 458 VW pick-up (M Lindahl) WDY 461 VW pick-up dh (Lindsdal) WDY 463 VW pick-up dh (Norra distriktet) MNC679 VW Transporter WRH 257 Citroen Berlingo pick-up (Hundlatrin) WXJ 502 Ford Transit (Skyltverkstaden) WXP 372 VW pick-up (tillfälligt inhyrda, Hardy/Hjalmars TGN 404 VW LT35, Båtsport WHO 987 VW Pick-up (Motionsspår) UAJ 235 VW Caravelle Plusjobbar 50/ båt/bad GYF 725 VW T5 Pickup (Friluft) FFA 753 VW Transporter HCE 893 Citroen Jumpu XJG 930 Citroen Jumpy (Magnus Johansson) MOF 125 VW Caddy XEJ 205 Renault Kangoo AFF 200 Opel Vivaro (Fredriksskans) GXJ 824 Citroen Berlingo UNC 872 VW Transporter (Snyggt & tryggt) Sidan 16(48)

18 Verksamhet Personal Övrigt Intäkter Ansvar Ansvarig KKT220 Nissa Kubistar LGR973 VW Transporter KKZ194 VW Transporter, P-tillstånd LUT745 VW Caddy Åkbara gräsklippare med tillbehör John Deere 1505, Klippare (Lindsdal) John Deere John Deere 1565 Gräsklippare (centrala) Toro 7-klipp Turfking (underhållsmaskin konstgräs) Verti-Drain 7120, luftare Husqvarna PT26 Rider Belos Transpro Weiderman Terra Combi 1, John Deere 2653A City Sprayer John Deere 1515 Nr DFZ833 John Deere RAD715 John Deere (10117) Övriga maskiner/aggregat Övrigt Båt Triss Diagonal Plog DB95-369P, Mählers Plog Saltspridare Epoke nr Sandspridare Epoke Sandspridare Epoke Sopmaskin Broddway Klippdäck Del Morino Trans Pro Truck Komatso Verti quake knife, såmaskin Drivex vikplog 2.80 BMo3p Drivex vikplog P/BM Mählers Plog DP37KP Sandspridare SKE Sandspridare SKE Articulator bak.mont Artikulator front.mont Epoke flakspridare Sirius nr Sandspridare SKE WDM870 Terränghjuling Polaris Timmervagnen Moheda LDM450 Snöskoter NTO 963 Släpvagn Trailergruppen Skylift Denka DL-15 (Motionsspår) Traktorvagn Bredöl Kassaregister SUMMA Beloppet avstämt med leasingfaktura Kapitalkostnader Sammanställningen ovan är exklusive kapitaltjänstkostnader. Budgeterade kapitaltjänstkostnader uppgår till tkr Sidan 17(48)

19 Enhet Gata Gatuverksamheten omfattar skötsel och underhåll av gator, vägar, gång- och cykelbanor, broar, gatubelysning och enskilda vägar. Verksamhet Personal Övrigt Intäkter Ansvar Ansvarig Beläggningsunderhåll Magnus Gustafsson 2010 Redovisat Specifikation: Avser beläggningsunderhåll på vägar, parkeringar och GCM-leder. Total underhållsvolym är ca kvm. Följande kriterier gäller för underhåll av asfaltytor i gator och vägar. Kriterierna baseras på fem olika vägtyper där: 1. Huvudleder med underhållscykel på 8-15 år (exempelvis Norra Vägen och Södra Vägen) 2. Industrigator med underhållscykel på år (exempelvis Torsåsgatan) 3. Matargator till bostadsområden med underhållscykel på år (exempelvis Timmermansgatan) 4. Bostadsgator med underhållscykel på år 5. Gångbanor och cykelvägar med underhållscykel på år Utifrån ovanstående kriterier tas en årlig beläggningsunderhållsplan fram. Beläggningsunderhåll utförs med entreprenör (Asfaltsbolaget). 2010: ca 700 timmar för ca 260 tkr 2009: ca 600 timmar för ca 220 tkr 2008: ca timmar för ca 390 tkr 2007: ca timmar för ca 340 tkr 2006: ca timmar för ca 410 tkr 2005: ca timmar för ca 370 tkr Vinterväghållning Kristine Reneskog Redovisat Olsson Specifikation: Avser vinterväghållning på kommunens vägar, parkeringar och GCM-leder. Omfattar snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning. Totalt ingår ca 50 maskiner i vinterväghållningsresursen där 5 st. är egna och resten tas på entreprenad. Sandupptagningen kostar ca 800 tkr ett normalår. Målbeskrivning tas fram av Serviceförvaltningen produktion och är årligen fastställd av Servi-cenämnden. Verksamhetens mål Arbetet skall organiseras och bedrivas så att de Prioriterade trafiklederna snöröjes och halkbekämpas i första hand. Prioriterade GC-vägar snöröjda och halkbekämpas till kl Snöbortforsling skall minimeras. Sidan 18(48)

20 Verksamhet Personal Övrigt Intäkter Ansvar Ansvarig Allmänt Snöröjning följer uppgjorda kartor samt budlistor för salt och sandgator. Förvaltningens beredskap börjar den 27 oktober 2011 och upphör den 15 mars Snöröjning Prio 1: Snöröjning startar när snötäckets djup uppgår till 5 cm djup och snöfallet fortsätter. Snöröjning påbörjas med tillfartsleder, bussleder, matargator, Kvarnholmen samt viktiga GC- och skolvägar. Bussleder prioriteras. Ett antal viktiga CG-vägar prio 1 kommer att ha en mer frekvent snöröjning med målsättning att, i kombination med halkbekämpning, hållas helt fria från snö och isbildning. Prio 2 Snöröjning startar när snötäckets djup uppgår till 10 cm och snöfallet fortsätter. Samtliga snöröjningsdistrikt skall snöröjas och vara klara inom 24 timmar efter snöfallets upphörande. Halkbekämpning Större trafikleder, gator för genomfartstrafik och med busstrafik halkbekämpas med salt och sand. GC-leder halkbekämpas med sand och saltlake. Gator inom Kvarnhomen sandas. Områ-den söder om Södra vägen saltas normalt inte. Övriga gator punktsandas efter behov. Speciell uppmärksamhet ägnas åt övergångsställen, busshållsplatser och gatukorsningar där viss saltning kan komma att förekomma. Busslinjer prioriteras. En specialbeställd sandningssand används, fraktion 2-6 väl trumlat, för att minska problemen med punktering på cyklar. Snöbortforsling Bortforsling sker först när upplagda snövallar blir till avgörande besvär ur trafik och trafiksäkerhetsaspekter. Snöbortforsling sker företrädesvis nattetid ur rationalitetssynpunkt. Katastrofläge När jourhavande arbetsledare finner att väderförhållandena och omständigheterna är sådana att målen i vinterväghållningen avsevärt inte kan innehållas ska Serviceförvaltningen förvaltnings-chef och/eller produktionschef kontaktas som beslutar om ett skyndsamt sammanträffande med kommunens katastrofledningsgrupp. Ett snöfall som leder till kontinuerlig snöröjning kostar ca 250 tkr per dygn. 2010: ca timmar för ca tkr 2009: ca timmar för ca 940 tkr 2008: ca 650 timmar för ca 230 tkr 2007: ca timmar för ca 720 tkr 2006: ca timmar för ca tkr 2005: ca timmar för ca 840 tkr Barmarksrenhållning Kristine Reneskog Redovisat Olsson Sidan 19(48)

KALLELSE SERVICENÄMNDEN

KALLELSE SERVICENÄMNDEN KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE SERVICENÄMNDEN Tid onsdagen den 21 mars kl. 08:15 Plats Magistern Ärende Föredragande Handl 1 Val av protokollsjusterare 2 Presentation Johan Råberg JR Information

Läs mer

Medborgarförslag: Jämställd snöröjning

Medborgarförslag: Jämställd snöröjning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger 2015-03-09 SFN 2015/0052 0480-450446 Servicenämnden Medborgarförslag: Jämställd snöröjning Förslag till beslut Servicenämnden föreslår

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Underhåll av gator och vägar. Åsa Bejvall Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Underhåll av gator och vägar. Åsa Bejvall Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Underhåll av gator och vägar Kalmar kommun Åsa Bejvall Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.1.1 Revisionskriterier 1 1.2 Metod

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter november

Budgetuppföljning och prognos efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-12-07 SFN 2015/0965 0480-450572 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter november Förslag till beslut Servicenämnden fattar

Läs mer

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 10 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Ledning för grävning i Tyresö (LÄNK) 2010-03-30,

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Medborgarförslag om jämställd snöröjning

Medborgarförslag om jämställd snöröjning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-04-02 KS 2015/0072 50044 Kommunfullmäktige Medborgarförslag om jämställd snöröjning Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Budgetuppföljning efter februari

Budgetuppföljning efter februari TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-03-16 SFN 2015/0156 0480-450572 Servicenämnden efter februari Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Granskning av underhåll av gator och vägar

Granskning av underhåll av gator och vägar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-01-08 KS 2012/0735 Kommunstyrelsen Granskning av underhåll av gator och vägar Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta

Läs mer

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28 Gator och vägar Södertörns nyckeltal 29 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 21-9-28 2 1. INLEDNING... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. VÄGYTOR... 5 4. BELÄGGNING... 7 5. VINTERVÄGHÅLLNING... 9 6. GATUBELYSNING...

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 LEDANDE DOKUMENT 11.2 GATA 11.2.1 Beläggning 11.2.2 Vägmarkering 11.2.3 Vägmärken och gatunamnsskyltar 11.2.4 Städning 11.2.5 Dagvatten 11.3 VINTER 11.3.1 Snöröjning och

Läs mer

Avdelning Bostad. Servicedeklaration

Avdelning Bostad. Servicedeklaration Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Vägen till bättre vägar! Efter en bearbetning av synpunkter och remissvar på utredning framtida väghållningsansvar i Leksand ska vi nu välja väg. Olika

Läs mer

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika

skicka vanlig post till Arvika Fastighets AB, 11 Administration, ARVIKA besöka oss, adress Östra Esplanaden 5, Arvika Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING FAGERSTA KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Fagersta kommun. Enkätundersökning

Läs mer

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag

Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag MN totalt Internbudget 2017 för miljönämnden Förslag 2017-01-13 Avgiftsintäkterna ökar med ca 300 tkr jämfört med 2016 års budget. Det är huvudsakligen inom Livsmedelskontroll. Totalt, inklusive projekt

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning Tillsammans kan vi hjälpas åt 4 Vem ansvarar för vad? 5 Prioritering av påbörjad snöplogning 6 Så kan du hjälpa till 7 Snö på egen

Läs mer

71 Motion Anna-Britt Wejdsten (FP) - Sluthalkat på gågatorna Dnr SFN 2013/0101

71 Motion Anna-Britt Wejdsten (FP) - Sluthalkat på gågatorna Dnr SFN 2013/0101 1 (2) UTDRAG ur protokoll Servicenämnden Sammanträdesdatum 2013-05-28 71 Motion Anna-Britt Wejdsten (FP) - Sluthalkat på gågatorna Dnr SFN 2013/0101 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse 2013-05-14

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rutiner och principer för vägunderhåll

Tjänsteskrivelse Rutiner och principer för vägunderhåll SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2016-01-14 KENNETH HOLM SID 1/4 VÄGINGENJÖR KENNETH.HOLM@VALLENTUNA.SE TEKNIK OCH FASTIGHETSUTSKOTTET Tjänsteskrivelse Rutiner och principer för vägunderhåll Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för vinterväghållning

Riktlinjer för vinterväghållning 2013-09-18 Dnr. KS 2011.625 Serviceförvaltningen-Kommunteknik Riktlinjer för vinterväghållning 2013-09-18 RIKTLINJER FÖR VINTERVÄGHÅLLNING I SKURUPS KOMMUN ALLMÄNT Inom detaljplanlagt område i Skurup,

Läs mer

Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006

Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006 Tekniska utskottet onsdagen den 30 augusti 2006 47 Fortlöpande redovisning av kommunens säkerhetsarbete 1. Redovisningarna noteras. 2. Tekniska kontoret får i uppdrag att redovisa kostnaderna för skadegörelse

Läs mer

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014 Dnr Sida 1 (6) 2014-12-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 281 03 Till Trafiknämnden 2014-12-11 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige )

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige ) REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige 2016-01-28 20) Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter i frågor rörande mark och byggnader, gator och vägar, parker,

Läs mer

Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag

Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag MN totalt Internbudget 2016 för miljönämnden Förslag Totalt, inklusive projekt med extern finansiering Avgifter o taxor konto 31 12 526 12 853 13 140 Driftbidrag konto 37 585 634 1 476 Övr intäkter knt

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8

Riktlinjer. Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05. Antagen av kommundirektören 2015-11-05. Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2015-11-05 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommundirektören 2015-11-05 Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Fordonsanskaffning...

Läs mer

Vinterväghållning. Gävle kommun. Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör

Vinterväghållning. Gävle kommun. Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör Vinterväghållning Gävle kommun Stefan Kusbom Entreprenadingenjör Fredrik Nygren Gatuingenjör Gävle i siffror 96 000 invånare 80 000 invånare berörs direkt av kommunal väghållning 22 mil gc-vägar 45 mil

Läs mer

Prioritering av detaljplaner

Prioritering av detaljplaner TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-04 KS 2014/0528 Kommunstyrelsens planutskott Prioritering av detaljplaner Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott godkänner

Läs mer

Inköpsrapportering i samband med årsrapport 2015 teknik- och servicenämnden

Inköpsrapportering i samband med årsrapport 2015 teknik- och servicenämnden Bilaga 3:1 Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2016:44 042 2016-02-10 1/5 Inköpsrapportering i samband med årsrapport 2015 teknik- och servicenämnden 1. Bakgrund Under 2014 gav kommunfullmäktige, i samband

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING

KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING KÅLLEKÄRRS VÄGFÖRENING Verksamhetsåret 212 ÅRSREDOVISNING Sida 2 av 5 Styrelsen för Kållekärrs vägförening för härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1/1-31/12 212. STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Uppdatering av beslutsattestanter och ersättare

Uppdatering av beslutsattestanter och ersättare TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2012-08-22 SFN 2012/0569 0480-450 431 Servicenämnden Uppdatering av beslutsattestanter och ersättare Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att

Läs mer

Budgetuppföljning efter mars

Budgetuppföljning efter mars TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-04-16 SFN 2013/0321 0480-45 05 72 Servicenämnden Budgetuppföljning efter mars Förslag till beslut Inga beslut fattas med anledning

Läs mer

Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson (s)

Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson (s) 28-35 Plats h tid Kungshamn. Kommunhuset, "Långö", kl. 08.15-12.00 Beslutande Rune Johansson (c), ordförande Susanne Aronsson (m), Johan Lindahl (kd) Kjell Andersson (s), vice ordförande Hilbert Eliasson

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2011

NSSF Förvaltningsberättelse 2011 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2011 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Åke Josefsson, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Anders

Läs mer

Brottsförebyggande rådet. Trygghetsvandring. För en tryggare och vackrare utemiljö!

Brottsförebyggande rådet. Trygghetsvandring. För en tryggare och vackrare utemiljö! Brottsförebyggande rådet Trygghetsvandring För en tryggare och vackrare utemiljö! Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun

Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun Revisionsrapport Gatuunderhåll Hallstahammars kommun Lars Edgren 2013-09-30 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och kontrollmål...2 2.3. Metod

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning Tillsammans kan vi hjälpas åt 4 Vem ansvarar för vad? 5 Prioritering av påbörjad snöplogning 6 Så kan du hjälpa till 7 Snö på egen

Läs mer

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Norbergs kommun Enkätundersökning

Läs mer

Budgetuppföljning efter november

Budgetuppföljning efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2014-12-09 SFN 2014/0993 0480-450572 Servicenämnden efter november Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

2. Åtgärder mot gäss Informationsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Tomas Lexinger, Bo Ericsson, Sbk

2. Åtgärder mot gäss Informationsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Tomas Lexinger, Bo Ericsson, Sbk KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 12 december 2012 kl. 8:15 Plats Magistern Enligt uppdrag Anna Sandstedt (0480-45 75 12) Föredragningslista 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Mattias Johansson Auktoriserad revisor och Certifierad kommunal revisor Trelleborgs Kommun April 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning

Läs mer

1... 2... 2... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 2 I Kommunplan 2015-2017 gav Kommunfullmäktige ett uppdrag 2015:1, Fastighetsbolag Utreda och successivt införa en bolagisering av kommunens

Läs mer

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23

Riktlinjer. Fordonshantering. Gäller fr.o.m. 2012-05-01. Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Riktlinjer Fordonshantering Gäller fr.o.m. 2012-05-01 Antagen av kommundirektören 2012-04-23 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 1 Bakgrund... 1 Syfte... 1 Organisation... 1 Omfattning... 1 Resepolicy...

Läs mer

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN 2010-04-12 1 MÅLSÄTTNING 2010-04-12 Skapa en långsiktigt hållbar vägstandard i Leksand genom att säkerställa en effektiv förvaltning av enskilda vägar med kommunala medel och

Läs mer

Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad

Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2013-06-11 ON 2013/0071 53510 Omsorgsnämnden Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner

Läs mer

Förlängning av entreprenadkontrakt avseende parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning på parkmark

Förlängning av entreprenadkontrakt avseende parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning på parkmark Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Dnr 2016-642-2.2.2. Sida 1 (4) 2016-11-20 Handläggare Britt Mattsson Telefon: 08-508 09 330 Till Östermalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Driftuppföljning Totalt

Driftuppföljning Totalt Totalt Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Gemensamt 16475 19792-3317 55831 55831 0 56581 56581 0 0 Skattefinansierat Gata trafik 16349 9905 6444 44695 27387 17308 44652

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med..

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med.. Dnr RIKTLINJER Förslag -Taxa för markupplåtelse. Gäller från och med.. Dnr 2/13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Avgiftsreglering... 3 Taxa... 4 1 Tillfällig reklam och information... 4 2

Läs mer

1 (8) Processens syfte är att. deras ansvar. Processen ska också bidra till bättre underlag inför beslut om investering i lokaler.

1 (8) Processens syfte är att. deras ansvar. Processen ska också bidra till bättre underlag inför beslut om investering i lokaler. KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Kommunchef Roland Karlsson Dokumentansvarig Förvaltningschef Annette Andersson Datum 2011-08-15 1 (8) Lösa verksamhetens behov av lokaler - process Syfte

Läs mer

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 VERKSAMHETENS HUVUDSAKLIGA INRIKTNING 2014 Styrelsen räknar med att 2014 kommer att präglas av ett medelstort underhållsprojekt, trapphusrenoveringen och arbetet med energisparfrämjande

Läs mer

ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER INOM BORGHOLM ENERGI AB 2015

ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER INOM BORGHOLM ENERGI AB 2015 ÖVRIGA TAXOR OCH AVGIFTER INOM BORGHOLM ENERGI AB 2015 1. HAMNAVGIFT FÖR FARTYG Hamnavgifter för fartyg prövas i varje enskilt fall av Borgholm Energi AB. 2. HAMNAVGIFT FÖR FISKEFARTYG (exkl. moms) För

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Anvisning av investeringsbudget - Missiv

Anvisning av investeringsbudget - Missiv Kommunstyrelsen 2017-05-09 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2017:353 Carin Granfors 016-710 95 38 1 (2) Kommunstyrelsen Anvisning av investeringsbudget - Missiv Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2015

NSSF Förvaltningsberättelse 2015 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2015 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Styrdokument 1 (6) Dnr: HGN 2017/0561 Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Villkor för

Läs mer

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20

1 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-05-20 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-05-20 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/107 Utvärdering av driftentreprenader inom VA, parkskötsel och gaturenhållning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sidan 1 av 12 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.11.20 Beslutande Ingvar Nilsson (S) ordförande Per-Olof Jonsson (M) vice ordförande Peter Olofsson (S) Inger Kornelius (S) 51-58 Anders

Läs mer

Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport

Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport Dnr Sida 1 (7) 2016-04-27 Handläggare Susanne Pettersson 08-508 262 68 Till Trafiknämnden 2016-05-19 Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport Förslag till beslut 1. Trafiknämnden

Läs mer

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Metod 2 4. Resultat av granskningen 2 4.1 Rutin för investeringar 2 4.1.1 Uppföljning 2 4.1.2 Budgetöverskridande

Läs mer

3. Attestförteckning, uppdatering 130528 Beslutsärende (handlingar bifogas, 7 sid) Föredragande: Yvonne Norman

3. Attestförteckning, uppdatering 130528 Beslutsärende (handlingar bifogas, 7 sid) Föredragande: Yvonne Norman KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Tisdagen den 28 maj 2013 kl. 15:00 Plats Hamnhotellet Visby Enligt uppdrag Anna Sandstedt (0480-45 05 35) Föredragningslista 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Mars 2013

Månadsrapport. Service- och teknikförvaltningen. Mars 2013 Månadsrapport Service- och teknikförvaltningen Mars 1 Budgetuppföljning och prognos Service- och teknikförvaltningen -03-31 Avvikelse Externa intäkter 8 836 8 015 821 32 803 Interna intäkter 10 316 11

Läs mer

VI BYGGER OCH SKÖTER KARLSTAD TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

VI BYGGER OCH SKÖTER KARLSTAD TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN VI BYGGER OCH SKÖTER KARLSTAD TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN VI BYGGER OCH SKÖTER KARLSTAD Teknik- och fastighetsförvaltningen är den del av kommunen som sköter om det mesta av det som Karlstadsborna

Läs mer

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 1 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 2 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun Detta reglemente är fastställt

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

BUP Samhällsplaneringsnämnden

BUP Samhällsplaneringsnämnden BUP 1 2014 Samhällsplaneringsnämnden Utskriftsdatum: 17 april 2014 BUP 1 2014 2 Innehållsförteckning 1 Samhällsplaneringsnämnden... 4 2 Plan och exploateringsenheten... 7 3 Driftenheten... 8 4 Vatten och

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2014

NSSF Förvaltningsberättelse 2014 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2014 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

NKI 2013 Norrtälje Kommun

NKI 2013 Norrtälje Kommun NKI 2013 Norrtälje Kommun Gata och Park - Allmänheten Bakgrundsfrågor Fråga 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna Fråga 2. Hur gammal är du? år Fråga 3. Har du några hemmavarande barn under 18 år? (Flera

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2014

Södertörns nyckeltal 2014 Södertörns nyckeltal 2014 Parkskötsel SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-11 Handläggare/referens Petra Lindvall 08-606 84 95 petra.lindvall@haninge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning...

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M)

Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M) Servicenämndens 2009-03-27 1. ( 10 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 11.00-11.45 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Börje Jansson (S) Lenny Karlsson (M) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2000-2006

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2000-2006 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2000-2006 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Årsredovisning 2005. Tilläggsanslag/ombudgetering av driftavvikelser från 2005

Årsredovisning 2005. Tilläggsanslag/ombudgetering av driftavvikelser från 2005 Kommunstyrelsen den 10 april 2006 Ks 51 Dnr KS06/126 040 Årsredovisning 2005 Ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för 2005. Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige: Efter hörande av

Läs mer

Komplettering av årsrapport 2013

Komplettering av årsrapport 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2014-10-13 SFN 2014/0832 0480-450572 Servicenämnden Komplettering av årsrapport 2013 Förslag till beslut Servicenämnen beslutar att godkänna

Läs mer

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut. Sida 1 (5) Handläggare Nina Wahlman Fält 08-508 270 93 Nina.wahlman.falt@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2017-03-14 Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Övertagande av belysningsanläggning från

Övertagande av belysningsanläggning från TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger 2014-12-03 SFN 2014/0986 0480-450446 Servicenämnden Övertagande av belysningsanläggning från Kalmar Energi AB Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 007 Tyresö kommun Våren 007 genomförde

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

14 oktober 2015 Sista anbudsdag: 2015-10-26 Referens: 2015-10-06

14 oktober 2015 Sista anbudsdag: 2015-10-26 Referens: 2015-10-06 Direktupphandling 14 oktober 2015 Sista anbudsdag: 2015-10-26 Referens: 2015-10-06 Snöröjning Konga Ola Karlsson +4647744253 ola.karlsson@tingsryd.se Direktupphandling av snöröjning i Konga samhälle m.m.

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Motion om att upphöra med ogräsbekämpning med gasol. (AU 352) KS

Motion om att upphöra med ogräsbekämpning med gasol. (AU 352) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-12-03 262 Motion om att upphöra med ogräsbekämpning med gasol. (AU 352) KS 2013-304 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer