RIKTLINJER OCH BUDGET 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER OCH BUDGET 2014"

Transkript

1 RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 VERKSAMHETENS HUVUDSAKLIGA INRIKTNING 2014 Styrelsen räknar med att 2014 kommer att präglas av ett medelstort underhållsprojekt, trapphusrenoveringen och arbetet med energisparfrämjande åtgärder, utöver löpande förvaltning av fastigheten. Tidpunkten för tidigare aviserad fasadrenovering kommer av ekonomiska skäl att senareläggas, eventuellt till 2016, för att de ekonomiska förutsättningarna skall klarläggas och förbättras så långt som möjligt före start. I den löpande förvaltningen ingår 2014 fortsatt översyn av lokalhyror samt upphandling av entreprenader för skötsel av gård, inkl snöröjning och grovsopor/källsortering PLANLAGDA FÖRÄNDRINGAR I REGLER FÖR REDOVISNINGEN Inför 2014 kommer redovisningsreglerna för bostadsrättsföreningar att förändras, hur detta påverkar vår redovisning finns det i november 2013 ännu inte några klara direktiv eller specifik information. Styrelsen handlägger denna fråga när mer information finns. INTÄKTER Våra intäkter ökar något till ca , detta beror på en planerad höjning av avgifter för bostadsrätter under 2014, förslaget en höjning från 1/7 med 25 % ingår i denna budget. Utöver detta så har hyror från bostäder minskat då ombildning har skett sedan den förra budgeten. En marginell ökning om 1 % har beräknats på lokaler. JUSTERING AV AVGIFTER OCH FRAMTIDA KAPITALKOSTNADER Föreningen har stora planerade underhållsåtgärder framför sig, dels genom fasadrenoveringar, dels åtgärder i samband med BeBo-studien men även annat eftersatt underhåll. Ser man på 2014, 2015, 2016 är den sammanlagda investeringen i storleksordningen Höjningen av avgifterna ger föreningen ett ökat utrymme för finansiering om med nuvarande ränteläge, tillsammans med intäkter om drygt från de två lägenheter som nu i slutet av 2013 såldes/säljs har föreningen möjlighet att bära en renovering om Således saknas fortfarande för investeringar som måste finansieras. Utöver detta redovisar föreningen ett kassaflödesresultat om och det totala kapitalbehovet är således minst över de nästföljande månaderna. Styrelsen bedömer det mot den bakgrunden angeläget att om möjligt aktivera del av det kapital som nu är bundet i hyreslägenheter. En väg att gå kan vara att erbjuda nuvarande innehavare av hyreskontrakt avflyttningsersättning för att stimulera takten i övergången från hyresrätter till bostadsrätter. I högst fem fall kan avflyttningsersättning komma ifråga under 2014 och Nivån på ersättningen fastställer styrelsen i särskilt beslut FINANSIERING Vår förening är finansierad delvis genom lån, delvis genom insatser från medlemmar. Lånebild : Lånenummer Belopp Ränta i % Löptid Förfallodag ,71 Löpande ,71 Bundet ,71 Löpande ,25 Bundet Beräknad genomsnittlig låneränta under 2014 beräknas till 2,6 % och är införd i budgeten.

2 INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR Under 2014 har föreningen planerade investeringar om som fördelas mellan ventilation och trapphusrenovering. Dessa investeringar är nödvändiga och godkända. Styrelsen har tillsammans med våra grannföreningar gjort en förstudie tillsammans med Energimyndigheten och BeBo. Utredningen syftar till att energieffektivisera fastigheten genom förbättringsåtgärder och investeringar. Konkreta planer föreligger nu på ett delprojekt Boendemedverkan, som initialt har en kostnad om och innefattar installation av trådlösa temperaturgivare i alla bostäder och lokaler, Övriga investeringar som blir ett resultat av studien har ännu inte kunnat kostnadsberäknas och beslutas i budget. Energiprojektet som helhet beräknas löpa under flera år, med start FASTIGHETSKOSTNADER, REPARATIONER OCH LÖPANDE UNDERHÅLL Inga speciella kommentarer vad gäller budget, det finns avsatt i löpande underhåll och reparationer, de åtgärder som är planlagda finns i verksamhetsplanen. Kostnaden för tillkommande arvode för teknisk förvaltare (utöver avtal) ligger även under denna post. DELEGATIONSBESLUT Styrelsen för BRF Lingonet Delegerar till Bengt Nilsson beslutsrätt att under 2014 beställa material, arbeten och entreprenader vid akuta fel samt renoveringar, till en summa uppgående till högst SEK per projekt inom en sammanlagd ram på SEK., Vid summor överstigande SEK skall styrelsen informeras och godkänna beställningar och entreprenader.

3 Budget'Period Utfall'Helår Utfall'Helår Budget'Helår Budgetförslag FÖRENINGENS'INTÄKTER C Kommentarer Årsavgifter'och'hyror 3010 $Årsavgifter 1"567"040 2"342"026 2"133"963 2"350"560 2"674"544 Uppräknat"avgifter"med"25%"från"1/ $Hyror$bostäder 1"366"440 1"960"074 2"017"052 2"049"659 1"891"000 Uppräknat"med"2,5%"av"nytt"antal"hyresgäster $Hyror$lokaler$momspliktig 746"248 1"086"770 1"033"211 1"119"371 1"110"000 Uppräknat"2013"med"1% 3023 $Hyror$lokaler 892"070 1"299"128 1"325"095 1"338"102 1"346"370 Uppräknat"2013"med"1% 3028 $Hyror$förråd Summa'årsavgifter'och'hyror' 4"571"798 6"688"798 6"509"521 6"857"692 7"021"914 Övriga'intäkter 3240 $Ersättning$från$hyresgäst 0 12" $Intäkter$överlåtelse/pant 0 14"524 29" $Fakturerade$kostnader 0 2"450 8" Parkeringsintäkter$externa 260" " " " " $Öresutjämning $Försäkringsersättning 0 350" $Övriga$intäkter Summa'övriga'intäkter' 260" " " " "000 SUMMA'FÖRENINGENS'INTÄKTER' 4'831'798 7'492'126 6'927'010 7'247'692 7'441'914 FÖRENINGENS'KOSTNADER Fastighetsskötsel 4110 $Fastighetsskötsel$entreprenad D46"664 D174"334 D67"935 D70"000 D192"000 Uppskattningsvis"ca"16"tkr"i"månaden 4111 $Fastighetsskötsel$enligt$beställning D13"336 D157"911 D104"698 D20"000 D20" $Snöröjning D80"000 D123"956 D148"728 D120"000 D120"000 Svårt"att"förutse,"kan"bli"klart"lägre"och"litet"högre $Städning$entreprenad D53"336 D83"506 D77"155 D80"000 D90"000 Ca"7,5"tkr"i"månaden 4121 $Städning$enligt$beställning D13"336 D3"451 D16"198 D20"000 D5" $Mattvätt D10"000 D14"650 D13"900 D15"000 D15" $Sotning 0 D3"057 D3" $OVK$($Obligatorisk$Ventilations$Kontroll) 0 D63"597 D9" $Hissbesiktning D2"664 D4"067 D4"067 D4"000 D4" $Kontroll$TTillsynsavgift D8"000 D48"453 D11"986 D12"000 D12" $Störningjour$och$larm D3"336 D20"934 D3"976 D5"000 D5" $Skötsel$gård D33"336 D90"649 D63"474 D50"000 D82" "i"månaden"samt"litet"extra"arbeten 4180 $Serviceavtal D10" D15" $Serviceavtal$hiss 0 D14"143 D9"795 0 D10" $Serviceavtal$värmeanläggning 0 D $Serviceavtal$ventilation 0 D8" $Serviceavtal$klottersanering D3"336 D11"992 D4"715 D5"000 D10" $Förbrukningsmateriel$fastighet D13"336 D64"705 D21"183 D20"000 D70" $Förbrukningsinventarier$fastighet 0 D14" Summa'fastighetsskötsel' D290"680 D903"406 D561"600 D436"000 D635"500 Reparationer 4300 $Reparation$byggnad $Reparation$bostäder 0 D22"406 D103" $Reparation$hyreslägenheter D66"664 D43"882 D282"349 D100"000 D100"000 Enligt"uppskattning 4320 $Reparation$lokaler 0 D97"112 D47" $Reparation$gemensamma$utrymmen 0 D30"179 D85" $Reparation$portar 0 D5" $Reparation$lås 0 D18"264 D23" $Reparation$tvättstuga 0 D44"200 D49" $Reparation$soprum/sophus 0 D1"186 D13" $Reparation$källare 0 D23" $Reparation$VVS 0 D42"645 D200" $Reparation$värmeanläggning 0 D12"789 D11" $Reparation$ventilation D113"336 D3"235 D9"760 D170" $Reparation$elinstallationer D120"000 D34"063 D13"779 D180"000

4 4346 $Reparation$hiss 0 D19"643 D22" $Reparation$tak 0 D3" $Reparation$fasad D266" D400" $Reparation$gård 0 D9" $Reparation$markanläggning 0 D11" $Teknisk$förvaltning D123"336 D166"031 D13"804 D185"000 D200" $Konsultarvode$reparation$och$underhåll 0 D221"184 D4" $Vattenskada D33"336 D138"849 D117"030 D50" $Övrigt D500"000 Summa'reparationer' D723"336 D949"669 D997"215 D1"085"000 D800"000 Periodiskt'underhåll 4500 $Periodiskt$underhåll$byggnad D1"890"000 Enligt"UH"Plan"avser"framförallt"trapphus,"ventilation"samt"installationer"för"Energiprojektet 4540 $Periodiskt$underhåll$installationer 0 0 D61" $Periodiskt$underhåll$stambyten 0 0 D4" $Periodiskt$underhåll$värmeanläggning 0 0 D17" $Periodiskt$underhåll$ventilation D33"336 D21"914 0 D50"000 D200"000 Enl"UH"plan 4546 $Periodiskt$underhåll$hiss D1"000" D1"500" $Periodiskt$underhåll$mark D333"336 0 D16"516 D500"000 Summa'periodiskt'underhåll' D1"366"672 D21"914 D100"648 D2"050"000 D2"090"000 DriftsC'och'taxebundna'kostnader 4611 $Fastighetsel D133"336 D178"952 D193"039 D200"000 D190" $Uppvärmning D866"664 D1"217"305 D1"296"165 D1"300"000 D1"265" "ökning"4"%"(från"2011) 4630 $Vattenkostnader D120"000 D138"763 D179"902 D180"000 D170" $Grovsopor D20"000 D82"414 D82"615 D30"000 D82"000 ca"6800"/"månad 4643 $Källsortering D80"000 D105"684 D118"264 D120"000 D120"000 ca"10"tkr"/månad 4711 $Försäkring D56"664 D86"227 D81"364 D85"000 D90" $Tomträttsavgäld D660"000 D1"124"500 D985"100 D990"000 D1"124" $Kommunikation$(TV,$Tele,$IT) D53"336 D78"651 D77"067 D80"000 D80"000 ca"6,5"tkr"/månad 4800 $Fastighetsskatt D226"664 D337"780 D330"472 D340"000 D345" /lgh"samt"ca"204000"kr"lokalerna Summa'driftsC'och'taxebundna'kostnader' D2"216"664 D3"350"277 D3"343"988 D3"325"000 D3"466"752 AdministrationsC,'förvaltningsC'och'övriga'kostnader 6100 $Kontorsmaterial$och$trycksaker D1"336 0 D1"151 D2"000 D2" $Tele$och$post 0 0 D $Juridiska$åtgärder D16"664 D44"277 D74"423 D25"000 D20" $Pant/överlåtelse 0 D14"282 D29" $Hyresförluster $Revisionsarvoden$(extern$revisor) D23"336 D30"813 D30"813 D35"000 D35" $Kostnader$för$styrelsemöten D2"664 D1"340 D3"420 D4"000 D4" $Kostnader$för$stämma D2"664 D5"857 D5"153 D4"000 D6" $Trivselkostnader 0 D $Förvaltningsarvode$ekonomisk$förvaltning$enligt$avtal D68"664 D102"568 D100"351 D103"000 D105" $Förvaltningsarvode$ekonomisk$förvaltning$extra D13"336 D6"888 D24"589 D20"000 D20" $Förvaltningsarvoden$övrigt D6" D10"000 D10" $Övriga$förvaltningskostnader 0 D33"113 D19" $Bankkostnader D4"000 D4"734 D5"423 D6"000 D6" $Föreningsavgifter 0 D4" $Övriga$externa$kostnader D10" $Avsagda$lägenheter Summa'administrationsC,'förvaltningsC'och'övriga'kostnader' D139"328 D248"501 D295"305 D209"000 D218"000 Personalkostnader 7111 $Styrelsearvoden D92"800 D119"446 D105"924 D139"200 D119" $Arbetsgivaravgifter D29"160 D25"413 D33"280 D43"737 D25"413 Summa'personalkostnader' D121"960 D144"859 D139"204 D182"937 D144"859 Avskrivningar 7821 $Byggnad D713"336 D1"052"778 D1"052"778 D1"070"000 D1"052" $Förbättringar D21" D32" $Markanläggning 0 D31" D31" $Maskiner 0 D1" D1"200 Summa'avskrivningar' D734"672 D1"085"677 D1"052"778 D1"102"000 D1"085"688

5 SUMMA'FÖRENINGENS'KOSTNADER' C5'593'312 C6'704'303 C6'490'737 C8'389'937 C8'440'799 RESULTAT'FRÅN'FINANSIELLA'POSTER Ränteintäkter'och'övriga'finansiella'intäkter 8311 $Ränteintäkter 66"664 40"231 40" "000 60" $Skatteränta$(ej$skattepliktig) Summa'ränteintäkter'och'övriga'finansiella'intäkter' 66"664 41"202 41" "000 60"000 Räntekostnader'och'övriga'finansiella'kostnader 8411 $Låneräntor D1"190"792 D1"931"604 D1"931"604 D1"786"189 D1"374"000 Alla"lån"omförhandlas"2013,"vi"antar"att"snitträntan"på"lånen"blir"ca"2,6% 8422 $Dröjsmålsräntor$leverantörsskulder 0 D1"594 D1" $Kostnadsräntor$skattekonto 0 D67 D $Övriga$finansiella$kostnader Summa'räntekostnader'och'övriga'finansiella'kostnader' D1"190"792 D1"933"265 D1"933"265 D1"786"189 D1"374"000 RESULTAT'FÖRE'SKATT' C1'885'642 C1'104'239 C1'455'790 C2'828'434 C2'312'885 Utgifter"för"anläggningstillgångar"i"balansräkningen LIKVIDITET C1'227'197

6 Låneengagemang lånenummer belopp ränta ränta0som0kr Amortering02014 Nytt0lånebelopp Räntesats Ränta0som0kr Lån *449*797 2,71% 445*789 16*449*797 2,60% 427*695 Lån *575*000 2,71% 449*183 16*575*000 2,60% 430*950 Lån *426*547 2,71% 201*259 7*426*547 2,60% 193*090 Lån *426*547 3,25% 403*863 12*426*547 2,60% 323*090 52*877*891 1*500*094 1*374*825 Beräknad0omförhandling0under020140till0en0genomsnittlig0ränta0på0helår020140om02,6% BAB

7 Underhålls*kostnader*lingonet* Belopp*för*2015*och*senare,*endast*för Belopp&i&Tkr överblick*4*ej*för*beslut Inom&parantes&utförd&2013 FET makerade*hör*till*bebo Hissåtgärder (2009) Ventilationsåtgärder Fasader&och&balkonger Avloppsåtgärder Reparation&av&lägenheter (1057) Tvättstuga UC&för&fjärrvärme Avloppsstammar 9 Stående&avloppsstammar 10 Byte&av&fönsterdörrar 11 Tappvattenledningar&i&källare Värmesystem 13 Rengöring&frånluftsventilation Fuktskador&i&badrum Trapphus& Drakenbergsgatan& Uppskjuten,&kostnad&okänd 18 Solceller&tak BeBo&Grundpaket BeBo&Gatu&och&trapp&belysning BeBo&Fasad BeBo&Tilläggsisolering&vind BeBo&Energiglas BeBo&Bergvärmepumpar BeBo&Värmeåtervinning&spillvatten BeBo&Återgärder&styrning&av&värme/vent BeBo&Åtgärder&efter&OVK& 500 BeBo,&energibesparingsprojektet

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006

Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Sid. 1 av 13 Årsredovisning Verksamhetsåret 2006 Bostadsrättsföreningen Y.K.- HUSET Furusundsgatan 9 Org. Nr.: 71 64 05-7387 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari 2006-31

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelse Vid ordinarie stämma den 2 april 2008 valdes ny styrelse som konstituerade sig som följer:

Styrelse Vid ordinarie stämma den 2 april 2008 valdes ny styrelse som konstituerade sig som följer: ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mälarstrand 2 (org nr 716405-7536) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2008. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse Vid

Läs mer

Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser

Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tavasten 1, 769617-4718, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2013. Föreningens

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011. Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr. 76965-957 ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 76965-957 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 styrelsen@brfekoxen.se Sida 1 (21)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Jakob i Järfälla Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Jakob i Järfälla Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Karl Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TULLPLATSEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Årsredovisning RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING

BRF GODHEM ÅRSREDOVISNING BRF GODHEM Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2005 Brf Godhem 1(12) Styrelsen för Brf Godhem får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Om

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Brf Tavasten 1 1 (14) Org.nr 769617 4718 LITEN ORDLISTA Här finns förklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning. Anläggningstillgångar är tillgångar i föreningen avsedda för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 1 (12) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 Styrelsen för Brf. Kista Ängar 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524 ÅRSREDOVISNING 2007 Brf. Kopparslanten Organisationsnummer 1 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kopparslanten () får hämed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31

Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 Bostadsrättsföreningen 2007-01-01 2007-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 1 Allmänt 1 Styrelse och revisorer 2 Fastigheter 5 Förvaltning 5 Stadgeenlig besiktning 5 Föreningens lån 6 Ekonomisk

Läs mer