Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden"

Transkript

1 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman SFN 2012/ Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen för servicenämnden har uppdaterats avseende anställning och entledigande av tillfällig personal (kortare tid än 6 mån). Avdelningschef eller motsvarande har uppdaterats till avdelningschef eller enhetschef. Förslag till beslut: Servicenämnden beslutar att anta den uppdaterade delegationsordningen för servicenämnden. Ulrick Hultman Administrativ chef Bilaga: Uppdaterad delegationsordning för servicenämnden Adress Box 611, Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel

2 Fastställt av Servicenämnden i mars 2012 Dokumentansvarig Annette Andersson Datum (5) DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICENÄMNDEN Senast reviderad av servicenämnden i mars Utöver nedan angivna delegationer äger förvaltningschefen delegationsrätt för samtliga ärenden som ligger på tjänstemannanivå vid de fall då ordinarie- och reservdelegaten ej är närvarande och ärendet är av brådskande karaktär. en avgör själv om denne kan fatta beslutet eller om ordinarie-/reservdelegaten skall inkallas för beslut. 1 Allmänna ärenden a. Beslut i ärenden som är så brådskande att Servicenämndens ordförande nämndens beslut inte kan avvaktas Ersättare: vice ordförande b. Prövning enligt tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen av frågor om utlämnande av allmänna handlingar en Delegeras vidare till avdelningschef 2 Personalärenden a. Anställning och entledigande av tillfällig Avdelningschef eller enhetschef personal (kortare tid än 6 mån) b. Semester, tjänstledighet och annan ledighet Kommunchefen för förvaltningschefen, samt vikariatsförordnanden i övrigt närmaste chef Beslut med anledning av anhållan om entledigande från tjänst en c. Anställande av personal, dock inte förvalt- en ningschef, avdelningschef eller motsvarande Delegeras vidare till avdelningschef d. Deltagande i konferenser, kurser, uppvakt- Servicenämndens ordförande ningar, informationssammankomster o dyl för förtroendevalda e. Anställdas tjänsteresor utanför kommunen Resp avdelningschef och deltagande i kurser, konferenser, uppvaktningar, informationssammankomster o dyl f. Disciplinärenden en g. Övriga ärenden som till art och betydelse en kan jämföras med de ovan angivna ärendegrupperna

3 2 (5) 3 Upphandling a. Träffa årsavtal där det årliga värdet ligger mellan fyra och femtio gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring b. Upphandla varor och tjänster där värdet ligger mellan fyra och femtio gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring c. Upphandla entreprenad där värdet ligger mellan fyra och hundra gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring avdelningschef avdelningschef/projektledare avdelningschef/projektledare (För punkterna 3a-3c gäller: Att upphandla entreprenader, varor och tjänster där värdet understiger fyra prisbasbelopp ligger inom uppdragen för förvaltningschefen och berörd avdelningschef/förvaltare, s.k. ställningsfullmakt. I dessa fall är det alltså inte fråga om någon delegerad beslutanderätt och besluten ska därför inte anmälas till servicenämnden) 4 Arrendera mark och hyra byggnader Arrendera mark och hyra byggnader där detta är av rutinmässig karaktär och avser högst tio år avdelningschef/förvaltare 5 Upplåta mark och byggnader Upplåta mark och byggnader med nyttjanderätt på högst tio år och där den årliga avgiften inte överstiger tio gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring avdelningschef/förvaltare Begränsningarna gäller inte o vid upplåtelse till andra nämnden och förvaltningar inom kommunen eller till kommunalförbund där kommunen är medlem o vid ändring av villkor i gällande avtal 6 Träffa avtal om hyror och arrenden Träffa avtal om hyror och arrenden vid förhandlingar med hyresgästorganisation eller annan part avdelningschef eller motsvarande 7 Flytt av fordon Åtgärder enligt lag om flyttning av fordon Trafiktekniker Anders Stridarv l:e ersättare: Mikael Jurgell 2:e Enhetschef Gata

4 3 (5) 8 Trafikärenden a. Undantag från lokala trafikföreskrifter gällande dispens för bred-, lång- och tung transport Projektledare/projektör A Berg Ersättare: Projektled/projektör C-F Nelson b. Muntliga tidsbegränsade undantag från Trafiktekniker Anders Stridarv lokala trafikföreskrifter och andra föreskrifter med stöd av trafikförordningen Anette Pettersson Enhetschef Stefan Larsson Handläggare Björn Wigstedt c. Tidsbegränsade parkeringstillstånd för rörelsehindrade och nyttoparkering med stöd av trafikförordningen Trafiktekniker Anders Stridarv Ersättare: Anette Pettersson d. Tidsbegränsade lokala trafikföreskrifter Trafiktekniker Anders Stridarv och andra föreskrifter med stöd av Handläggare Björn Wigstedt trafikförordningen med undantag av tillstånd enligt 5 a, 5 b och 5 c här ovan 9 Tillståndsärenden enligt ordningslagen Yttrande över tillståndsärenden enligt ordningslagen och de lokala ordningsföreskrifterna Enhetschef Stefan Larsson Trafiktekniker Anders Stridarv Handläggare Björn Wigstedt 10 Torghandel a. Upplåtelse av fasta torghandelsplatser mot av kommunfullmäktige fastställda avgifter Anette Pettersson Ersättare: Ulrick Hultman b. Omfördelning av fasta och tillfälliga platser vid större arrangemang samt försäljning på andra tider än vad som föreskrivs i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln c. Beslut att helt ställa in torghandeln av skäl som anges i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln Anette Pettersson Ersättare: Ulrick Hultman en efter samråd med servicenämndens presidium 11 Andra ärenden a. Besluta om bokföringsmässig avskrivning av fordran inom förvaltningens verksamhetsområde och där fordran överstiger 1 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring en (Att besluta om bokföringsmässig avskrivning av fordran som uppgår till högst 1 prisbasbelopp ligger inom ramen för uppdraget och förvaltningschef, s.k. ställningsfullmakt. I dessa fall är det alltså inte fråga om delegerad beslutanderätt och besluten ska därför inte anmälas till servicenämnden)

5 4 (5) 12 Brandkårens verksamhetsområde Delegationsordning enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor) och LBE (lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor) med undantag för kommunala fastigheter, anläggningar samt tillstånd enligt lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor. Lagen om skydd mot olyckor 3 kap. 4 andra stycket Dispenser i sotningsärenden s vidaredelegation 3 kap. 6 andra stycket Föreläggande och förbud i samband med brandskyddskontroll av eldstäder, skorsten m fl. Skorstensfejarmästare Skortstenstekniker 5 kap. 2 Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Om någon inte vidtar en åtgärd som denne är skyldig att vidta enligt tillsynsmyndighetens föreläggande, får myndigheten vidta åtgärden på dennes bekostnad Delegeras ej Föreläggande och förbud i tillsynsärende. - Nyttjandeförbud - Föreläggande av omfattande karaktär - Övriga föreläggande Om denne och är frånvarande, så äger RCB rätt att fatta beslut. Brandinspektör Om dessa och är frånvarande, så äger RCB rätt att fatta beslut. Förordningen om skydd mot olyckor s vidaredelegation 2 kap 7 Meddela föreskrifter om eldningsförbud. RCB, 3 kap 1 andra stycket Beslut om brandskyddskontroll i särskilda fall. RCB, Skorstensfejarmästare Skortstensfejare-

6 5 (5) tekniker Spridningsyttrande Yttrande till polismyndighet Brandingenjör Lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor s vidaredelegation 27 förord. 16,18 Yttrande till polismyndigheten enligt förordningen om brandfarliga och explosiva varor. Föreläggande och förbud i tillsynsärenden. 1:a st lagen Nyttjandeförbud RCB Föreläggande, 13, 24 förord. Besluta om - undantag för enstaka tillfällen och vid hantering som inte är tillståndspliktig från förbudet att föra öppen eld. - undantag från kravet på anslag om förbudet att föra öppen eld och varningsanslag RCB FÖRKORTNINGAR Förvch en på Brandkåren. BrE Brandskyddsenheten Räddningschef RCB Räddningschef i beredskap Allmänna bestämmelser för den delegerade beslutsrättan Delegerad beslutande rätt får inte användas i följande slag av ärenden: o Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller av större vikt. För den delegerade beslutanderätten gäller vidare: o Den som erhållit delegerad beslutanderätt får överlämna ärendet till servicenämnden om så behövs. o Om beslutet innebär en kostnad för nämnden skall det finnas pengar tillräckliga för ändamålet. o Beslut som har fattats på delegation skall återrapporteras på nästkommande nämndsmöte på ett tydligt och överskådligt sätt.

Delegeringsregler för kommunstyrelsen

Delegeringsregler för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(10) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1382 003 Antagen: kommunfullmäktige 2010-12-06 105 och ändrad senast i kommunstyrelsen 2014-12-10 260. (ersätter: KS 2013-11-20

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

2. Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: närvarande chefer

2. Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: närvarande chefer KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 25 februari 2015 kl. 09:00 Plats Magistern Enligt uppdrag Anna Sandstedt Föredragningslista 1. Dagordning/övriga ärenden/justering 2. Information

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) DELEGATIONSBESLUT 2014-03-24 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Antagen 2013-11-19 ks 152 INNEHÅLL INLEDNING 1 1. Vad innebär delegation? 1 2. Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 1 3. Delegationsförbud

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN Sn 231 /131009 Sn 121 /130513 Sn 76 /130313 Dnr Sn 13/00049 2013 10 09 Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. DELEGATION PERSONAL OCH ORGANISATION...

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2007-01-30 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 15.00-17.30 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunfullmäktige 2010-12-16, 137 Innehållsförteckning Instruktion för kommunstyrelsens utskott...3 Finansutskottet...5 Ledningsuppgifter...

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer