Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen , 79

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79"

Transkript

1 Delegeringsordning för kommunstyrelsen

2 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation och uppvaktningar vice 3 Förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser 4 Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen 5 Avvisning av för sent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen (1986:223) 6 Beslut enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att lämna ut allmänna handlingar med eller utan förbehåll eller att inte alls lämna ut allmänna handlingar Informatör Kommunutredare Kommunutredare 7 Yttranden om antagande av hemvärnsmän Kommunutredare 8 Omprövning enligt förvaltningslagen (1986:223) av beslut som meddelats med stöd av delegation

3 9 Rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende enligt förvaltningslagen (1986:223) Kommunutredare 10 Kommunens statistik Kommunutredare Sekreterare/registrator 11 Beslut om lotteristillstånd enligt lotterilagen (1994:1000) Sekreterare/registrator 12 Undertecknande av mottagningsbevis och delgivningar Sekreterare/registrator Kommunutredare 13 Ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens sammanträde inte kan avvaktas vice Sådana beslut ska anmälas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde enligt kommunallagen (1991:900) kap 6:36 14 Yttrande och remisser vice Ej policyskapande ärenden 15 Remittering av inkommande ärenden till annan nämnd för beredning Kommunutredare

4 2. Ekonomiska ärenden 1 Upptagande, konvertering och förläggning av lån, placeringsärenden Ekonomichef Fastställd policy och kommunstyrelsens reglemente ska beaktas 2 Placering av donationsmedel Ekonomichef 3 Utdelning av donationsfonder enligt urkunder Ekonomichef 4 Avskrivning av kommunens fordran (högst två baslopp) Förvaltningschef Ställföreträdare I samråd med ekonomichef 5 Avskrivning av övriga fordringar 6 Driva kommunens kravärenden Ekonomiassistent Ekonomichef

5 3. Personalärenden Anm. Enligt reglemente för kommunstyrelsen ska frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare beslutas av kommunstyrelsen. 1 Anställning av kommunchef och förvaltningschefer 2 Anställning av enhetschefer och motsvarande Kommunstyrelsen / förvaltningschef undertecknar anställningsavtal 3 Anställning övriga personalkategorier / förvaltningschef 4 Entledigande på egen begäran avseende kommunchef vice 5 Entledigande på egen begäran avseende förvaltningschefer, avdelningschefer och motsvarande Ställföreträdare 6 Entledigande på egen begäran avseende övriga personalkategorier Förvaltningschef Ställföreträdare 7 Uppsägning av personal på grund av arbetsbrist eller personliga skäl avseende kommunchef, förvaltningschefer, avdelningschefer och motsvarande vice I samråd med och personalchef 8 Uppsägning av personal på grund av arbetsbrist eller personliga skäl avseende övriga personalkategorier / förvaltningschef Ställföreträdare I samråd med kommunchef och personalchef

6 9 Omplacering av personal Förvaltningschef Ställföreträdare 10 Omreglering av befattning Förvaltningschef Ställföreträdare 11 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av reglemente, avtal och bestämmelser om anställningsvillkoren för kommunens arbetstagare samt utfärda föreskrifter och anvisningar i sådana frågor Personalchef 12 Träffa kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare som inte är delegerat till tjänsteman 13 Besluta om stridsåtgärd 14 Förhandla på kommunens vägnar enligt MBL och Lämna uppdrag som avses i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 16 Avstängning av arbetstagare på grund av förseelse, smitta m.m. 17 Disciplinpåföljd Förvaltningschef Personalchef 18 Löneöversynsförhandlingar Personalchef

7 4. Upphandlingsärenden Anm. Upphandling av varor är normalt en verkställighetsåtgärd inom den ram som anges i budget. Kommunal policy och riktlinjer, lag om offentlig upphandling (LOU) samt annan tillämplig lagstiftning ska följas. 1 Förvaltningsspecifika upphandlingar och avtal. Upphandling upp till LOU:s tröskelvärden handläggs av berörd förvaltning. Alltid i samråd med inköpssamordnare. Förvaltningschef Delegeringsrapport till respektive nämnd 2 ggr/år 2 Kommunövergripande upphandlingar och ramavtal. Upphandling upp till LOU:s tröskelvärden handläggs av inköpssamordnare. Delegeringsrapport till 2 ggr/år 3 Förvaltningsspecifika upphandlingar och avtal. Upphandling över LOU:s tröskelvärden handläggs av berörd förvaltning i samråd med inköpssamordnare. Delegeringsrapport till respektive nämnd och 2 ggr/år 4 Kommunövergripande upphandlingar och ramavtal. Upphandling över LOU:s tröskelvärden handläggs av inköpssamordnare. Delegeringsrapport till 2 ggr/år 5 Bygg- och anläggningsentreprenader oavsett värde handläggs av kommunteknik. Vid behov i samråd med inköpssamordnare. Avtal tecknas av förvaltningschef 6 Beslut om att lägga ut kommunal verksamhet på entreprenad oavsett värde. Handläggs av berörd förvaltning i samråd med inköpssamordnare. Avtal tecknas av kommunchef

8 7 Beslut om deltagande i upphandlingar tillsammans med andra parter 8 Föra kommunens talan i ärenden och mål rörande upphandling vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol Inköpssamordnare

9 5. Mark- och bostadsplanering 1 Försäljning av tomtmark för egnahemsbebyggelse och industri 2 Uthyrning av kontors- och industrilokaler Avdelningschef Fastigheter 3 Upplåtelse med nyttjanderätt (högst två år i sänder) 4 Tecknande av nyttjanderättsavtal/markupplåtelse utan vederlag/avgift 5 Utsträckning, nedsättning, dödning, sammanföring och relaxation (gemensam inteckning får på ansökan av fastigheternas ägare och efter medgivande av pantbrevets innehavare avlyftas från någon eller några av fastigheterna) av inteckningar samt utbyte av pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtgärder 6 Tecknande av servitutsavtal avseende kommunala vägar och VA-ledningar. Ekonomichef 7 Fastställande av hyror för bostäder 8 Upplåtelse av allmän plats för särskilda ändamål enligt fastställda riktlinjer Gatuingenjör

10 9 Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden om bygglov, fastighetsbildning och övriga förekommande förrättningar 10 Tillstånd till grävning i gator och allmän plats för nedläggning av kabel, sommarvattenledning och dyl. 11 Godkännande av standardavtal om leveranser av elkraft 12 Skade- och intrångsersättning (högsta godkända belopp två basbelopp) Gatuingenjör Gatuingenjör 13 Upplåtelse av jakt på kommunal mark Kommunstyrelsen Avtal tecknas av teknisk chef

11 6. Teknisk förvaltning 1 Tolkning och tillämpning av VA-taxa och allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning 2 Tolkning och tillämpning av renhållningstaxa och renhållningsordning

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunfullmäktige 2010-12-16, 137 Innehållsförteckning Instruktion för kommunstyrelsens utskott...3 Finansutskottet...5 Ledningsuppgifter...

Läs mer

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE

DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 1 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE Fastställd av kommunstyrelsen 2010-11-09, 308 Reviderad av kommunstyrelsen 2013-03-05,

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet,

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet, REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 februari 2003, 17, den 15 december 2005, 154, den 31 januari 2007, 9, den

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-21 Reglemente för kommunstyrelsen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation)

Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) DELEGATIONSBESLUT 2014-03-24 Delegationsordning för bygg- och miljönämnden Partille kommun (inkl vidaredelegation) Allmänna bestämmelser 1 Delegering innebär inte rätt att fatta beslut i ärenden som innefattar

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad 2015-02-23 Antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 A. Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer