Rätt skydd för företagaren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätt skydd för företagaren"

Transkript

1 Rätt skydd för företagaren försäkringshandledning gäller från Det är viktigt att en företagare kan koncentrera sig på sin egen affärsverksamhet. Störningar i verksamheten och överraskande kostnader vill ingen råka ut för. Därför lönar det sig att satsa på ändamålsenlig riskhantering. Rätt skydd för företagaren 1

2 Rätt skydd för företagaren försäkringshandledningen innehåll Lagstadgade personförsäkringar...4 Allmän socialförsäkring Lagstadgad olycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkring för företagare Lagstadgade arbetspensionsförsäkringar Frivilliga personförsäkringar Sjukvårdsförsäkring för anställda Reseförsäkringar för företag Frivillig gruppförsäkring för fritid enligt lagen om olycksfallsförsäkring Pensionsförsäkring för företag Samhället förändras En frivillig Pensionsförsäkring erbjuder många fördelar Skadeförsäkring Vad är det? Försäkring av egendom Skyddsomfattningar Försäkring av verksamhetsavbrott Ansvarsförsäkring Transportförsäkring Frivilliga sjukdoms-, olycksfalls- och reseförsäkringar för företag Försäkring av motorfordon Övriga fortskaffningsmedel If Företagsfoldern Förmåner för användaren Lätt att ta i bruk Folderns innehåll Trygg att använda Ersättningstjänster för företag Försäkringar och beskattning Försäkringspremier och beskattning Försäkringsersättningar och beskattning Denna handledning är inte en fullständig redogörelse för alla villkor i anslutning till försäkringarna. Läs också försäkringsvillkoren!

3 Inledning Försäkringsfrågor kan verka både invecklade och svårhanterliga. I den här handledningen berättar vi vilka alternativ du har när du ska planera ditt eget försäkringsskydd. Vid planeringen lönar det sig att använda avgiftsfri konsultering, din kontaktperson hos oss. Försäkring är en del av företagets riskhantering. Det lönar sig att påverka skaderiskerna inte bara genom försäkring utan också genom skadeförebyggande arbete. I handledningen presenterar vi de olika delarna i företagets försäkringsskydd samt de frivilliga och obligatoriska försäkringar som täcker dem. Efter varje del finns en liten uppgift, som hjälper dig att sammanställa ett lämpligt försäkringsskydd tillsammans med din kontaktperson. Välkommen att läsa om försäkring och skadeförebyggande verksamhet! Rätt skydd för företagaren 3

4 Lagstadgade personförsäkringar allmän socialförsäkring Socialförsäkringslagarna reglerar företagens skyldigheter att ordna försäkringsskydd för sina anställda. I socialskyddsavgiften ingår sjukförsäkrings- och folkpensionspremierna samt den barnbidragsavgift som betalas för arbetstagarnas del. Socialskyddsavgiften betalas till länsskatteverket i samband med förskottsinnehållningen. Utöver denna allmänna sociala trygghet måste en företagare ta en pensionsförsäkring för sig själv samt en olycksfalls- och pensionsförsäkring för sina arbetstagare. sjukförsäkring Sjukförsäkringslagen omfattar alla i Finland bosatta personer. Sjukförsäkringens förmåner är dagpenning, moderskapspenning, föräldrapenning samt partiell ersättning för sjukvårdskostnader. Sjukförsäkringen sköts av Folkpensionsanstalten, som betjänar kunderna på sina lokala byråer. folkpension I regel är alla i Finland bosatta personer som fyllt 16 år berättigade till förmånerna i enlighet med folkpensionslagen. Folkpensionssystemets förmåner är ålderdomspension, invaliditetspension, individuell förtidspension, arbetslöshetspension, vårdbidrag, bostadsbidrag och rehabilitering. Folkpension och tillägg i anslutning till pensionen söks från FPA:s byrå. allmän familjepension Alla i Finland bosatta personer omfattas i regel av lagen om familjepension Med stöd av lagen utbetalas efter förmånslåtarens bortgång pension till den efterlevande maken eller makan och barnen. Familjepensionsärenden handläggs av FPA. lagstadgad olycksfallsförsäkring arbetstagare vem ska försäkras? Lagen om olycksfallsförsäkring omfattar arbetstagare i anställnings- eller tjänsteförhållande bolagsmän i öppet bolag, vilkas andel av bestämmanderätten är högst 50 % ansvariga bolagsmän i kommanditbolag, vilkas andel av bestämmanderätten är högst 50 % tyst bolagsman i kommanditbolag, om denna deltar i arbetet och får lön för sitt arbete sådana familjemedlemmar till bolagsmännen som deltar i arbetet och får lön för sitt arbete, utan att själva vara bolagsmän delägare i ledande ställning i aktiebolag som ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar som bor i samma hushåll äger högst 50 % av aktiekapitalet delägare i aktiebolag (som inte är i ledande ställning) person som arbetar i ett annat företag eller annan sammanslutning och som ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar som bor i samma hushåll anses inneha högst hälften av bestämmanderätten vissa studerande i händelse av olycksfall som inträffar under praktik vissa personer i vårdrelation. Arbetsgivaren är skyldig att teckna en olycksfallsförsäkring för sina arbetstagare och försäkringen tecknar du enklast hos oss. Kännetecknande för ett anställningsförhållande är: att det finns ett arbetsavtal att arbetet utförs för annans räkning att vederlag erhålls för arbetet samt att arbetsgivaren har rätt att utöva ledning och övervakning av arbetet. 4 Rätt skydd för företagaren

5 vem behöver inte försäkras? Lagen om olycksfallsförsäkring omfattar inte privat yrkesutövare och dennes make eller maka samt övriga familjemedlemmar (bl.a. barn och föräldrar) som deltar i yrkesutövarens arbete och bor stadigvarande i samma hushåll med yrkesutövaren delägare i ledande ställning i aktiebolag som ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger över hälften av bolagets aktiekapital bolagsman i öppet bolag eller ansvarig bolagsman i kommanditbolag, som ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar som bor i samma hushåll innehar över hälften av bestämmanderätten tyst bolagsman i kommanditbolag, om denne inte får lön för sitt arbete samt person i ledande ställning i annat företag eller annan sammanslutning som ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar måste anses inneha över hälften av bestämmanderätten. Ovannämnda persongrupper kan med en försäkring i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring frivilligt försäkras i händelse av olycksfall och yrkessjukdomar som inträffar i arbetet eller under omständigheter som beror på arbetet samt i händelse av olycksfall som inträffar under fritiden. ersättningar Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är i kraft bl.a. i arbetet under omständigheter som beror på arbetet: på arbetsplatsen, under färd mellan bostaden och arbetsplatsen och när en anställd uträttar arbetsgivarens ärenden då en anställd skyddar eller räddar arbetsgivarens egendom eller människoliv i samband med arbetet. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar samt skador som uppstått under en kortare tidsperiod på högst ett dygn. En typisk sådan skada är ömhet i muskel eller sena som uppstått i samband med arbetsrörelse. På basis av lagen om olycksfallsförsäkring utbetalas bl.a. följande ersättningsförmåner: sjukvårdskostnader dagpenning olycksfallspension menersättning rehabiliteringsförmåner familjepension och begravningshjälp. hur premien fastställs Premien fastställs enligt försäkringsbolagets premiegrunder vid respektive tidpunkt. Premiegrunderna har uppgjorts enligt lagen om olycksfallsförsäkring och de bestämmelser som social- och hälsovårdsministeriet utfärdat med stöd av nämnda lag. Försäkringspremien uträknas på basis av de löner som arbetsgivaren betalat och olycksfallsrisken i arbetet. Då försäkringen tecknas, meddelar arbetsgivaren försäkringsbolaget en uppskattning av de löner som kommer att utbetalas under försäkringsperioden specificerade enligt grupperingen av arbetstagarna. På basis av de uppskattade löneuppgifterna beräknas en förskottspremie, som arbetsgivaren betalar vid försäkringsperiodens början. Den slutliga försäkringspremien uträknas på basis av de slutliga löneuppgifterna som arbetsgivaren lämnar till försäkringsbolaget efter att försäkringsperioden löpt ut. självrisk Arbetsgivaren kan ta den lagstadgade olycksfallsförsäkringen antingen med eller utan självrisk. I en försäkring med självrisk har arbetsgivaren en i lag fastställd självrisk vid varje arbetsolycksfall och yrkessjukdom (200 euro år 2009). giltighet Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen beviljas i form av en fortlöpande försäkring som förnyas varje kalenderår. För ett bestämt tillfälligt arbete, t.ex. byggnadsarbete, kan en tidsbunden försäkring tas för den tid arbetet varar. Rätt skydd för företagaren 5

6 vid arbete utomlands Vid arbete utomlands i sådana länder med vilka Finland inte har avtal om social trygghet fastställs den sociala tryggheten i regel enligt lagstiftningen i Finland. I ett sådant land omfattas en person som är anställd hos en finländsk arbetsgivare eller hos ett utländskt dotter- eller moderbolag inom samma ekonomiska helhet i allmänhet av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen i Finland. En förutsättning är emellertid att arbetstagaren är tillfälligt utsänd från Finland och att arbetstagaren och det utsändande företaget har gjort upp ett avtal om att sända arbetstagaren utomlands. Personer som anställts på ort och ställe i det land där arbetet utförs omfattas inte av den finländska försäkringen. Detta gäller också finska medborgare. Vid arbete i EU/EES-länder eller sådana länder med vilka Finland har avtal om social trygghet fastställs den sociala tryggheten i regel enligt lagstiftningen i sysselsättningslandet. Undantag från denna huvudprincip är s.k. utsända arbetstagare. Om en arbetsgivare sänder en arbetstagare till ett EU/EES-land, omfattas arbetstagaren av den finländska sociala tryggheten, såvida arbetskommenderingen på förhand beräknas vara i högst 12 månader. Om en arbetsgivare sänder en arbetstagare till ett land med avtal om social trygghet, omfattas arbetstagaren liksom ovan av den finländska sociala tryggheten, såvida arbetskommenderingen varar högst den tid som fastställts i avtalet om social trygghet. Olika tidsgränser förekommer i avtalet om social trygghet. En förutsättning är att arbetstagaren fått ett intyg för utsända arbetstagare (E 101) från Pensionsskyddscentralen. arbetslöshetsförsäkring Arbetslöshetsförsäkringspremierna uppbärs separat i samband med olycksfallsförsäkringspremien. Arbetslöshetsförsäkringspremien består av två delar: arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Försäkringsbolagen redovisar dessa premier till arbetslöshetsförsäkringsfonden och medlen används för finansiering av det utkomstskydd som arbetslöshetskassorna utbetalar i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa. För försäkringspremiernas uppbörd indelas de försäkrade enligt lagstiftningen om utkomstskydd i tre olika klasser: företagare, delägare (deltidsföretagare) och övriga löntagare. För företagare uppbärs inga arbetslöshetsförsäkringspremier. Företagare är bolagsmän i öppna bolag, ansvariga bolagsmän i kommanditbolag samt delägare i ledande ställning i aktiebolag som äger över 50 % av företagets aktiekapital eller röstetal. För deltidsföretagare uppbärs både arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Deltidsföretagare är person som arbetar i ett aktiebolag där han själv eller hans familjemedlemmar ensamma eller tillsammans med honom innehar minst 50 % av aktiekapitalet eller röstetalet person som arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag där han själv innehar minst 15 % eller hans familjemedlemmar ensamma eller tillsammans med honom innehar minst 30 % av aktiekapitalet eller röstetalet. Vilka anställda i mitt företag omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen? namn upgift årslön 6 Rätt skydd för företagaren

7 en person som på ovannämnda sätt arbetar i ett öppet bolag, ett kommanditbolag eller andelslag och som ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar, eller vars familjemedlemmar anses ha ovannämnda bestämmanderätt. En delföretagare kan sålunda vara t.ex. en familjemedlem som arbetar i ett öppet bolag och som får ersättning för arbetet och som bor i samma hushåll som en bolagsman i ett öppet bolag År 2009 är arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie för löntagare 0,65 % av lönesumman upp till euro och 2,7 % av den överstigande lönesumman. Arbetsgivarens försäkringspremie för deltidsföretagare utgör 0,65 % av den lönesumma som betalats till deltidsföretagaren år Löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie är 0,2 % av arbetstagarens lön år Löntagarens försäkringspremie för deltidsföretagare utgör 0,07 % av lönen år Arbetsgivaren innehåller löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie från arbetstagarens lön i samband med varje löneutbetalning. grupplivförsäkring för arbetstagare Grupplivförsäkringen för arbetstagare grundar sig på avtal mellan de centrala arbetsmarknads organisationerna och bestämmelserna som gäller försäkringsplikten ingår i kollektivavtalen för respektive bransch. Med en grupplivförsäkring försäkras sådana personer för vilka arbetsgivaren är skyldig att ordna pensionsskydd enligt ArPL eller annan motsvarande pensionslag. Också sådana personer som underlyder lagen om pension för företagare, t.ex. bolagsmän i öppet bolag, som hör till de obligatoriskt försäkrade inom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen omfattas av grupplivförsäkringen för arbetstagare. Från försäkringen utbetalas ersättning för alla dödsfall oberoende av dödsorsak till den avlidna arbetstagarens anhöriga, dvs. närmast make eller maka och barn under 18 år samt till sådana barn över 18 år men under 22 år som studerar för framtida yrke eller tjänst och inte förvärvsarbetar. Grupplivförsäkringen för arbetstagare sköts i samband med den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Om arbetsgivaren låter bli att ta en grupplivförsäkring, kan han på rättslig väg förpliktas att själv betala ut ersättning till förmånstagarna. olycksfallsförsäkring för företagare Olycksfallsförsäkringsskyddet för personer som enligt lag inte behöver försäkras obligatoriskt kan ordnas genom olika frivilliga försäkringar. Den bästa lösningen för detta erbjuder en frivillig olycksfallsförsäkring för företagare i enlighet med lagen om olycksfallsförsäkring som utarbetats speciellt med tanke på företagarnas behov. En företagare har sällan regelbundna arbetstider, varför olycksfallsförsäkringen för företagare gäller både i arbetet och på fritiden. Ersättningarna fastställs i regel enligt samma grunder både för olycksfall som inträffar i arbetet och under fritiden. I försäkringsvillkoren ingår dock vissa begränsningar som gäller ersättningsområdet vid olycksfall som inträffar under fritiden. Däremot innehåller villkoren inga begränsningar som gäller idrott. Det rekommenderas att man läser igenom försäkringsvillkoren. ersättningar Försäkringen ersätter olycksfall, yrkessjukdomar samt skador som uppstått under en kortare tidsperiod på högst ett dygn, t.ex. ömhet i muskler eller sena som uppkommit i samband med en arbetsrörelse. Ersättningarna i olycksfallsförsäkringen för företagare fastställs enligt bestämmelserna i lagen om olycksfallsförsäkring. Ersättning för inkomstbortfall uträknas dock på basis av en på förhand avtalad årsarbetsförtjänst. Den avtalade årsarbetsförtjänsten ska vara sådan att den motsvarar den försäkrades verkliga inkomstnivå. Ersättning för inkomstbortfall är skattepliktig inkomst. Villkoren för olycksfallsförsäkringen för företagare innehåller inga bestämmelser om samordning. Ersättningar för inkomstbortfall enligt lagen om olycksfallsförsäkring utbetalas alltså oavkortade enligt den avtalade årsarbetsförtjänsten. För samma olycksfall kan den skadade dessutom få ersättning på basis av sjukförsäkringen. Däremot kan den olycksfallspension som utbetalas på basis av olycksfallsförsäkringen för företagare minska pensionen enligt arbetspensionslagarna i de fall då ersättningsnivån är hög. kostnadsersättningar Olycksfallsförsäkringen ersätter kostnader för sjukvård som getts företagaren till följd av olycksfall i arbetet. Sjukvård är bl.a. läkarvård och läkemedel. Sjukvårdskostnader ersätts utan begränsningar i fråga om tid eller penningbelopp. Som sjukvård ersätts både vård vid offentliga och privata vårdinrättningar. Ersättning av vården kräver alltid försäkringsbolagets betalningsförbindelse. Rätt skydd för företagaren 7

8 övergående arbetsoförmåga Dagpenning betalas då den skadade har varit helt eller delvis oförmögen att arbeta under minst tre dagar i följd utöver dagen när olycksfallet inträffade. Dagpenning betalas under högst ett år från det att olycksfallet inträffade. Om arbetsoförmågan fortgår efter detta, utbetalas ersättning för inkomstbortfall i form av olycksfallspension. Dagpenningens storlek per dag är 1/360 av den avtalade årsarbetsförtjänsten. bestående arbetsoförmåga Olycksfallspension betalas, när företagarens arbetsförmåga efter dagpenningsperioden har minskat och inkomsterna sjunkit. Den skadade är berättigad till olycksfallspension om han överhuvudtaget inte kan återgå till arbetet eller om han återgår till arbetet med sänkta inkomster. Olycksfallspensionen för en fullständigt arbetsoförmögen företagare är 85 % av den avtalade årsarbetsförtjänsten. När företagaren fyller 65 år ändras pensionen till 70 % av den avtalade årsarbetsförtjänsten. Pensionens belopp justeras årligen enligt ArPL-lönekoefficienten. Menersättning betalas för bestående allmänt men till följd av olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom. Storleken på menersättningen fastställs på medicinska grunder enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut om invaliditetsklass. rehabilitering Med rehabilitering försöker man hjälpa en person som blivit oförmögen att utföra sitt arbete att återvända till arbetslivet. Metoderna är bl.a. medicinsk rehabilitering (t.ex. hjälpmedel), utbildning och arbetsträning. Rehabiliteringsärenden enligt lagen om olycksfallsförsäkring sköts koncentrerat via Försäkringsbranschens Rehabilitering r.f. dödsfall Om en person avlider till följd av ett arbetsolycksfall eller yrkessjukdom har förmånstagarna rätt till familjepension. Familjepension beviljas i form av efterlevandepension och/eller barnpension. Änka eller änkling är berättigad till efterlevandepension men även sambo kan ha rätt till pension. Barnpension betalas till barn under 18 år och till barn under 25 år som studerar på heltid. Maximibeloppet på familjepensionen är 70 % av förmånslåtarens avtalade årsarbetsförtjänst. Begravningshjälpen är euro år Rätt skydd för företagaren hur premien fastställs Premien för olycksfallsförsäkringen för företagare består av en premiedel för arbetstiden och en för fritiden. Premiedelen för arbetstiden fastställs på samma sätt som premien för den lagstadgade olycksfallsförsäkringen i motsvarande yrke. Premiedelen för arbetstid i olycksfallsförsäkringen för företagare är mindre än motsvarande premie inom lagstadgad olycksfallsförsäkring, eftersom de lagstadgade tillägg som ansluter sig till premien inte inkluderar alla premiedelar som hör till den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Premiedelen för fritid fastställs på basis av den koefficient som årligen fastställs i försäkringsbolagets premiegrunder. Olycksfallsförsäkringen för företagare är alltid utan självrisk. lagstadgade arbetspensionsförsäkringar Arbetspensionslagar inom den privata sektorn är lagen om pension för arbetstagare ArPL, lagen om pension för företagare FöPL, lagen on pension för lantbruksföretagare LFöPL och lagen om sjömanspensioner SjPL. Arbetspensionslagarna tryggar rätten till pension vid ålderdom samt i händelse av arbetsoförmåga och arbetslöshet. Lagarna ger också trygghet i form av familjepension om försörjaren avlider och möjliggör även deltidspension. Arbetspensionsrehabilitering kan beviljas när det finns risk för arbetsoförmåga. pensionsförsäkring för arbetstagare Arbetsgivaren är skyldig att ordna pensionsskydd enligt arbetspensionslagarna för sina anställda genom att teckna en pensionsförsäkring för arbetstagarna i ett pensionsbolag. Enligt ArPL försäkras åriga arbetstagare, förutsatt att arbetstagarens förvärvsinkomst är minst 49,93 euro per månad (nivån år 2009). Försäkringsskyldigheten börjar vid ingången av den månad som följer efter fyllda 18 år och upphör i slutet av den kalendermånad under vilken arbetstagaren fyller 68 år. ArPL-avgiften fastställs på basis av ArPL-lönen per arbetstagare enligt de avgiftsprocent som social- och hälsovårdsministeriet årligen fastställer. År 2009 är avgiften 21,4 % av den anställdas lön, när den årliga lönesumman för företagets anställda är under 1,650 miljoner euro. ArPL-avgiften innehåller arbetstagarens andel av arbetspensionsavgiften, vilken är 4,3 procentenheter för personer under 53 år och 5,4 procentenheter för personer över 53 år. Den högre avgiften uppbärs från ingången av den kalendermånad som följer efter att arbetstagaren fyllt 53 år. Företaget kan dra av företagets ArPL-avgift i sin beskattning. Arbetstagarens pensionsavgift är avdragsgill i arbetstagarens egna beskattning.

9 Arbetsavtalen för anställda hos avtalsarbetsgivare gäller tills vidare. Arbetsgivaren räknas som avtalsarbetsgivare också då den lönesumma som betalas till de anställda överstiger euro (nivån år 2009) under en tid på sex månader, även om de anställdas arbetsavtal är tidsbundna. Arbetsgivaren ordnar arbetspensionsskydd genom att lämna en försäkringsansökan till Varma inom den månad som följer efter löneutbetalningsmånaden. I samband med försäkringsansökan ska avtalsarbetsgivaren välja huruvida anställnings- och löneuppgifterna meddelas årligen (årsanmälan), eller månatligen senast den 20 i den månad som följer på lönebetalningsmånaden (månadsanmälan). Även de arbetsgivare som valt årsanmälan kan sköta sina försäkringsärenden i tjänsten Mappen, Om arbetsgivaren lämnar en årsanmälan, fastställs ArPL-förskottavgiften utifrån den lönesumma som meddelas i försäkringsansökningen. Avgiften betalas som en förskottsavgift. Den slutliga ArPL-avgiften uträknas i efterskott följande vår utifrån de faktiska löneuppgifter som anmälts. ArPL-avgiften kan betalas i 1 4, 6 eller till och med 12 rater. Avgiften förfaller till betalning den 20 i den överenskomna förfallomånaden eller följande bankdag. En månadsanmälare sköter sina arbetspensionsförsäkringsärenden i tjänsten Mappen, då försäkringsavgifterna genast betalas. För dem som valt månadsanmälan är det möjligt att få en räkning på försäkringsavgiften. Anställda hos tillfälliga arbetsgivare har tidsbundna arbetsavtal, och lönesumman för 6 månader är mindre än euro (nivån år 2009). Tillfälliga arbetsgivare anmäler de anställdas löneuppgifter och betalar arbetspensionsavgiften senast den 20 i den månad som följer på lönebetalningsmånaden i Kortjobbstjänsten, pensionsförsäkring för företagare Företagare måste ordna sitt eget pensionsskydd genom att teckna en pensionsförsäkring i ett arbetspensionsbolag eller en pensionskassa inom sex månader från det att företagarverksamheten inletts. En privat affärsidkare eller yrkesutövare omfattas i allmänhet av lagen om pension för företagare. En förutsättning är att företagaren är år, att hans företagarverksamhet har pågått oavbrutet i minst fyra månader och att värdet av hans arbetsinsats är minst 6 560,93 euro år Ägare i företag med bolagsform omfattas antingen av FöPL eller ArPL: bolagsmän i öppna bolag som arbetar i företaget, omfattas av FöPL ansvariga bolagsmän i kommanditbolag omfattas av FöPL; tysta bolagsmän försäkras enligt ArPL, om de arbetar i företaget och får lön för sitt arbete delägare i ledande ställning i aktiebolag som ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar innehar över hälften av företagets aktier eller aktiernas röstetal omfattas av FöPL; övriga ägare som arbetar i aktiebolaget omfattas av ArPL. När FöPL-försäkring tas fastställs företagarens FöPL-arbetsinkomst. På basis av denna arbetsinkomst fastställs också arbetspensionen. Den pensionsgrundande FöPL-inkomsten är en uppskattning av värdet av företagarens arbetsinsats i företaget. Den borde i allmänhet vara minst lika stor som lönen för den bäst avlönade av de underlydande. Det lönar sig för företagaren att dimensionera sin arbetsinkomst till ett tillräckligt stort belopp motsvarande arbetsinsatsen, så att arbetspensionsskyddet är tillräckligt. FöPL-arbetsinkomsten inverkar också på sjukförsäkringens dagpenningar och på arbetslöshetsskyddet. År 2009 är FöPL-arbetsinkomstens undre gräns 6 560,93 euro och övre gräns euro. År 2009 är FöPL-försäkringsavgiften 20,8 % av företagarens arbetsinkomst för företagare under 53 år och 21,9 % för företagare över 53 år. Den högre avgiften uppbärs från ingången av det kalenderår som följer efter att företagaren fyllt 53 år. FöPL-försäkringsavgiften betalas i 1 4 rater, sex gånger om året eller månatligen på så sätt att minst hälften av förfallomånaderna infaller före augusti. FöPL-avgiften är avdragsgill vid beskattningen till fullt belopp. Företagare som omfattas av FöPL beviljas nedsatt försäkringsavgift för nyetablerade företagare oberoende av ålder för de första 48 första månaderna med företagarverksamhet. Om den första företagarperioden räcker en kortare tid än 48 månader, kan nedsatt avgift på ansökan även beviljas för den återstående rabattiden för en andra företagarperiod. Den nedsatta avgiften är 25 % av full FöPL-försäkringsavgift. FöPL-avgifter som lämnats obetalda minskar FöPLpensionens belopp. Rätt skydd för företagaren 9

10 En företagare kan under vissa förutsättningar tillämpa flexibel betalning av pensionsförsäkringsavgiften enligt sin ekonomiska situation genom att betala en tillskottsavgift under framgångsrika år och en nedsatt FöPL-avgift under ekonomiskt svagare år. Vilka anställda i mitt företag omfattas av FöPL? namn arbetsinkomst FöPL-avgift Vilka anställda i mitt företag omfattas av ArPL? namn lön arbetsgivarens ArPL-avgift 10 Rätt skydd för företagaren

11 Frivilliga personförsäkringar De frivilliga personförsäkringarna kompletterar det lagstadgade skyddet. Eftersom pensionerna och dagpenningarna inte alltid motsvarar de förlorade förvärvsinkomsterna, lönar det sig att komplettera det lagstadgade skyddet med frivilliga försäkringar. I händelse av en skada är företagare i eget företag i en betydligt sämre ställning än övriga nyckelpersoner i företaget. Företagaren omfattas vanligen överhuvudtaget inte av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Företagaren får inte heller lön under sjukförsäkringens självrisktid, insjuknandedagen och 3 vardagar. Det är också klart att en skada som företagaren råkar ut för inverkar på hela företagets verksamhet. Förutom för företagaren lämpar sig personförsäkringarna också för den övriga personalen. Det finns inga vattentäta knep för att hålla kvar nyckelpersonerna i företaget men med hjälp av personförsäkringar kan man bereda sig på förlusten av arbetsinsatsen. Försäkringarna ersätter företaget för ekonomiska förluster om nyckelpersonen blir sjuk eller avlider. Personförsäkringarna kan också användas för att öka arbetstagarnas arbetsmotivation och höja tröskeln för byte av arbetsplats. Försäkring kan också tecknas för hela personalen. sjukvårdsförsäkring för anställda Riskkartläggning är det bästa sättet att börja bygga upp personförsäkringslösningar. Våra experter gör en uppskattning av personriskerna i företaget, reder ut hur de kan reduceras och hur man kan bereda sig på dem med hjälp av försäkringar. skydd i händelse av vårdkostnader Med hjälp av vårdkostnadsskyddet kan företagaren så snabbt som möjligt få god vård om det sker en olycka eller i händelse sjukdom. För sina anställda ska företaget ordna företagshälsovård. Företagshälsovårdens förmåner kan utsträcka sig från hälsokontroller till partiell eller fullständig ersättning av sjukvård. Ett sätt för företaget att komplettera företagshälsovården är att ta en vårdkostnadsförsäkring. Vårdkostnadsförsäkringen ersätter bl.a. läkararvoden samt undersökningar, vård och läkemedel som ordinerats av läkare. Förmånen med en försäkring är att de anställda kan utnyttja de tjänster som de önskar och inte är bundna vid en bestämd läkarstations tjänster. Å andra sidan kan försäkringslösningen också utformas så att den kompletterar företagshälsovården på vissa läkarstationer. skydd i händelse av arbetsoförmåga Arbetsoförmåga innebär att en persons arbetsinsats går förlorad antingen bestående eller övergående. Arbetsoförmågan kan uppkomma till följd av en sjukdom eller plötsligt till följd av ett olycksfall. Det är möjligt att gardera sig mot ekonomiska förluster till följd av arbetsoförmåga genom ersättning i form av engångsutbetalning och genom dagpenningsskydd för tiden av arbetsoförmåga. Ersättningarna kan användas för att täcka företagets kostnader, t.ex. kostnader för avlöning av en ställföreträdare, samt för att förhindra att företagarens och familjens levnadsstandard sjunker. dödsfallsskydd Om en nyckelperson avlider kan det medföra många slag av ekonomiska förluster för både företaget och de anhöriga. Det går att gardera sig mot de ekonomiska förlusterna genom ett dödsfallsskydd, från vilket en dödsfallssumma utbetalas i form av engångsutbetalning antingen till företaget eller de anhöriga. Dödsfallssumman kan t.ex. användas för att fortsätta företagsverksamheten över krisskedet, för att betala skulder eller för att trygga de anhörigas levnadsstandard. Dödsfallssumman är skattefri upp till euro per person, om den utbetalas till de anhöriga. För maken eller makan är hälften av dödsfallsersättningen skattefri, dock högst euro. skydd endast i händelse av olycksfall Skyddet kan också väljas i form av ett alternativ som endast ersätter olycksfall. Då ersätter försäkringen inte sjukdomar, men priset är på motsvarande sätt förmånligare. Vid valet av skydd är det ändå skäl att komma ihåg följande statistiska sanning: Över 70 % av kortvariga perioder av arbetsoförmåga och ca 90 % av bestående arbetsoförmåga och dödsfall orsakas av sjukdom. tilläggsskydd i händelse av allvarlig sjukdom eller skada Ifs Skydd för ekonomisk första hjälp för vårdnadshavare, Skydd för ekonomisk första hjälp och Skydd i händelse av arbetsoförmåga är unika och förmånliga tilläggsskydd till Sjukvårdsförsäkringen för anställda. Vårdkostnadsskydden (InternetPlus, TelefonPlus, FöretagshälsovårdsPlus) ersätter läkar- och läkemedelskostnader. Du kan också köpa Skydd för ekonomisk första hjälp för vårdnadshavare och Skydd för ekonomisk första hjälp. Den engångsersättning som Rätt skydd för företagaren 11

12 betalas från dessa skydd täcker andra kostnader som orsakas av allvarlig sjukdom eller skada. De hjälper, om din arbetstagare eller hans eller hennes barn insjuknar eller skadas allvarligt. Skyddet i händelse av arbetsoförmåga hjälper en arbetstagare, som på grund av allvarlig sjukdom eller skada blir tvungen att lämna arbetslivet slutgiltigt. beskattningen av försäkringspremier Premierna för de personförsäkringar som företaget tecknat är i regel avdragbara kostnader för företaget och de räknas inte som den försäkrades lön. Premierna för vårdkostnadsförsäkringen räknas dock som beskattningsbar inkomst för den försäkrade, om försäkringen inte tagits för samtliga anställda i företaget. obs! Redogörelsen ovan för de personrisker som kan hanteras med personförsäkringar är inte uttömmande. Med en sjukvårdsförsäkring för anställda kan företagets personrisker flexibelt täckas på det sätt som bäst lämpar sig för respektive företag. Sjukvårdsförsäkringarna för anställda sköts som en del av produkten Skadeförsäkring. reseförsäkringar för företag Reseförsäkringsskyddet för företagets anställda kan skötas på tre olika sätt: med en reseförsäkring som tas separat för varje enskild resa med en personlig fortlöpande reseförsäkring med en tjänste- eller kommenderingsreseförsäkring, i vilken försäkringspremien fastställs utifrån det totala antalet resdagar under året. Valet av försäkring beror på företagets storlek och antalet resande personer. Reseförsäkringsskyddet kan inkludera följande skydd: resenär vårdkostnader för olycksfall och sjukdom som inträffar under resan, dagpenning i händelse av övergående arbetsoförmåga till följd av olycksfall, ersättning för bestående men till följd av olycksfall samt dödsfallssumma i händelse av dödsfall till följd av olycksfall resgods skador som orsakas den försäkrades personliga egendom eller arbetsgivarens egendom som är med på resan och avsedd för den försäkrades bruk reseansvar person- eller egendomsskador som den försäkrade i egenskap av privatperson under försäkringens giltighetstid har orsakat någon annan och vilken den försäkrade enligt gällande rätt ansvarar för samt rättegångskostnader för att utreda dylikt skadeståndsansvar reserättsskydd nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som orsakats den försäkrade i egenskap av privatperson under resan till följd av anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden. Reseförsäkringen behövs som en tilläggsförsäkring under tjänste- och arbetsresor i synnerhet utomlands. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen täcker endast olycksfall som inträffar i arbetet och under omständigheter i samband med arbetet. Under resan har man också fritid, t.ex. kvällar och rundturer, när arbetsolycksfallsskyddet inte är i kraft. Olycksfallsförsäkringen för företagare är i kraft både i arbetet och på fritiden. Utomlands är giltigheten av sjukvårdsförsäkringar vanligen begränsad. Reseförsäkringen täcker utöver olycksfall under resan också plötsliga sjukdomar under resan och gäller överallt i världen. Till våra reseförsäkringar hör ett avtalsläkarsystem, genom vilket den försäkrade i de flesta länder kostnadsfritt får akut sjukvård. I svåra sjukdoms- och olycksfall kan den försäkrade med ambulansflyg eller annan transport hämtas till hemlandet för vidare vård, om transporten kan anses motiverad på grund av sjukdomens eller skadornas allvar. En förutsättning för att transporten ska godkännas är att den vårdande läkaren och försäkringsbolagets representant har avtalat om transporten. Läs anvisningarna vid personskada som inträffat på resa på Internet på adressen 12 Rätt skydd för företagaren

13 if 24h mobil försäkringskortet i din mobiltelefon If 24h mobil är en avgiftsfri tjänst med vilken du kan ha med dig uppgifterna om din försäkring enklare än någonsin. Skicka textmeddelandet IFMATKA till numret 16369, så får du ett försäkringskort direkt till din mobiltelefon. if 24h mobil innehåller: tydliga instruktioner i händelse av skada de viktigaste nöd- och servicenumren ett säkert ställe för förvar av ditt försäkringsnummer. Bekanta dig med den unika tjänsten på adressen frivillig gruppförsäkring för fritid enligt lagen om olycksfallsförsäkring Gruppförsäkring för fritid beviljas som gruppförsäkring antingen för företagets samtliga anställda eller för en viss persongrupp. Försäkringen ersätter sådana olycksfall som inte betraktas som arbetsolycksfall enligt lagstiftningen om olycksfallsförsäkring dvs. för olycksfall som inträffat under fritiden. Trafikskador och olycksfall som inträffar i den egna förvärvsverksamheten ersätts däremot inte. Försäkringsvillkoren nämner också andra olycksfall som inte ersätts från försäkringen. Vilka personer i ditt företag behöver tilläggsskydd i händelse av olycksfall? namn/persongroup behov: i arbetet och på fritiden på fritiden vid annan tidpunkt Rätt skydd för företagaren 13

14 Pensionsförsäkring för företag samhället förändras Finländarnas genomsnittliga livslängd har ökat betydligt. Pensionstiden kan utgöra upp till en tredjedel av livet. Det lönar sig att tänka på vilken levnadsstandard du vill ha under denna period. Med Pensionsförsäkring för företag kan företagaren både förbättra sitt lagstadgade pensionsskydd och engagera viktiga anställda i företaget. pensionsförsäkring för företag erbjuder många fördelar ekonomiskt förnuftig lösning Företaget kan dra av premierna för pensionsförsäkringen i sin beskattning och placera skatteandelen lönsamt. På premierna betalas inga bikostnader. Företaget kan fritt besluta om betalningarnas storlek och belopp. Premierna för Pensionsförsäkring för företag betraktas inte som lön till den försäkrade, om de är högst euro per kalenderår och pensionsåldern är minst 62 år. När pensionen betalas ut, beskattas den som förvärvsinkomst. Då inkomsterna i allmänhet är lägre under pensionstiden, är också beskattningen lindrigare. ett sätt att belöna och engagera Pensionsförsäkringen är en uppskattad förmån. Den engagerar den anställda långsiktigt. För att göra arrangemanget ännu effektivare kan man avtala om att den anställda får rätt till försäkringsbesparingarna först när anställningen varat en överenskommen tid. Om anställningen upphör före detta, kan företaget ta ut de influtna medlen. underlättar generationsväxling Under de närmaste åren lämnar flera tusen företagare sin affärsverksamhet, men det är inte alltid en självklarhet att företagaren hittar någon som fortsätter verksamheten. När företagaren har inlett pensionssparandet i tid, finns det en trygg ekonomisk bas att falla tillbaka på. Ofta är en kunnig och kompetenta personal en garanti för att affärsverksamheten ska kunna fortsätta. När företagaren byts, står också personalen inför en ny situation. Tröskeln för de anställda att byta arbetsplats kan höjas med hjälp av en frivillig pensionsförsäkring. De försäkringsbesparingar som intjänas motiverar arbetstagarna att stanna kvar i företaget. lönsam placering När försäkringen tecknas avtalar man om hur de medel som betalats till försäkringen ska placeras. Sparkapitalet kan placeras antingen i fondanknutna objekt eller i besparingar med beräkningsränta. fondanknutna besparingar Avkastningen på fondanknutna besparingar fastställs enligt de valda placeringsobjektens värdeutveckling. Placeringsobjekt är Mandatum Lifes placeringskorgar och Sampo Banks fonder. Det lönar sig att placera i fondanknutna besparingar, om placeringstiden är lång och man önskar sig bästa möjliga avkastning. Värdet på de besparingar som knutits till fonder kan variera på kort sikt, men på lång sikt är avkastningsförväntningarna större. Risken för kapitalet och placeringsobjektens värdeutveckling bärs av kunden. besparingar med beräkningsränta Avkastningen på besparingarna med beräkningsränta bygger på en årsränta, som fastställs på förhand för ett kalenderår åt gången. På besparingar med beräkningsränta kan dessutom betalas en eventuell kundåterbäring som fastställs årligen. Kundåterbäringens storlek beror bland annat på placeringsverksamhetens långsiktiga resultat, den allmänna räntenivån, årsräntan samt bolagets soliditet. Det lönar sig att placera kapital i besparingar med beräkningsränta när man vill ha en stabil avkastning med låg risk eller placeringstiden är kort. Samma placeringsobjekt är tillgängliga också under pensionstiden. behändigt på webben Det är lätt att sköta försäkringen på Mandatum Lifes webbtjänst. Enligt överenskommelse kan antingen företaget eller den anställda se försäkringsuppgifterna på webbtjänsten. Man kan logga in på Mandatum Lifes webbtjänst med de flesta bankers bankkoder på webbplatsen skydd för de närmaste Till en pensionsförsäkring ansluts vanligen också en livförsäkring, vars belopp kan väljas fritt. Under vissa förutsättningar kan besparingarna tas ut även vid arbetsoförmögenhet eller arbetslöshet. 14 Rätt skydd för företagaren

15 Överväg ditt eget behov av personförsäkringar med hjälp av följande tumregler: Tilläggsskydd Mitt tilläggsbehov: Övergående arbetsoförmåga Nuvarande förtjänstnivå - FPA:s dagpenningsersättning euro/mån Bestående arbetsoförmåga Skulder + ett års lön euro (skattefritt) Invalidpension Inkomster pension enligt FöPL euro/mån Dödsfall Skulder + ett års lön euro Överväg med hjälp av anvisningarna nedan företagets behov av skydd i händelse av de risker som gäller dina nyckelpersoner: Behov av skydd Mitt företags behov: Övergående arbetsoförmåga Lön + lönebikostnader hos nyckelperson FPA:s dagpenning euro/mån Bestående arbetsoförmåga Avlöning av ställföreträdare euro/mån Förlust av nyckelperson Förlust av täckningsbidrag euro Rekrytering av ny arbetstagare euro Rätt skydd för företagaren 15

16 Skadeförsäkring vad är det? En frivillig skadeförsäkringslösning som täcker följande försäkringsområden: Egendom, som omfattar byggnader, lösa anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, kostnader för återföring av datafiler och -program, pengar och värdepapper eller övriga tillgångar Avbrott, som kan omfatta avbrottsförsäkringsbidrag eller hyresinkomster. Med avbrottsförsäkringsbidrag avses företagets försäljningsbidrag samt eventuella löner jämte sociala kostnader för produktionen Ansvar, som under vissa förutsättningar täcker ersättning för skada som orsakats annan och utredning av skadan samt eventuella rättegångskostnader Transport, som omfattar handelsvaror eller annan egendom Motorfordon, frivilligt skydd (Obs! obligatorisk trafikförsäkring) Sjukdom, olycksfall och resa Det är således möjligt att enligt försäkringsområde besluta: vilka objekt man önskar försäkra (försäkringsobjekt) för vilka risker man önskar försäkra objekten (skyddsomfattningar). De olika objektsskydden och deras skyddsomfattningar framgår av följande kapitel. självrisk Det finns många självriskalternativ. Försäkringens pris kan sänkas genom att självrisken höjs. betalningsvillkor Försäkringspremierna kan betalas i 1 6 rater. RISKTÄCKNINGSKAPACITET AVBROTT LÄCKAGE BRAND Byggnad Anläggningstillgångar EGENDOM Pengar Omsättningstillgångar BROTT MASKINHAVERI AVBROTT TRANSPORT Interna transporter ANSVAR TRANSPORT Köpta transporter Försäljningstransporter Verksamhetsansvar Förmögenhetsansvar Produktansvar Rättsskydd 16 Rätt skydd för företagaren

17 försäkring av egendom struktur Området för egendomsförsäkring omfattar vissa bestämda försäkringsobjekt och deras skyddsomfattningar. Schemat nedan ger en god överblick över detta. grundbegrepp försäkringsbelopp Med egendomens försäkringsbelopp avses det penningbelopp som antecknats för respektive egendomspost. Försäkringstagaren ansvarar i första hand för att försäkringsbeloppet är tillräckligt. byggnader maskiner och utrustning brand, naturfenomen, brott, vvse brand, naturfenomen, brott, vvse helskydd återanskaffningsvärde Med återanskaffningsvärde avses byggnads- och tillverknings- eller anskaffningskostnaderna för ny likadan eller till sitt användningsändamål motsvarande egendom. förstarisk Om försäkringsbeloppet är ett avtalat penningbelopp i form av förstarisk, ersätts skadebeloppet oberoende av förhållandet mellan egendomens värde och försäkringsbeloppet. enskild maskin av central betydelse adbutrustning filer och program helskydd brand, naturfenomen, brott, vvse helskydd helskydd Återföringskostnaderna för säkerhetskopierade program och filer samt pengar försäkras som förstarisk. omsättningstillgångarnas försäkringsvärde Försäkringsbeloppet ska motsvara återanskaffningsvärdets maximibelopp under försäkringsperioden. Inom handelsbranschen är omsättningstillgångarnas försäkringsvärde deras återanskaffningsvärde, dvs. inköpspriset utan mervärdesskatt och försäljningsbidrag. Till inköpspriset ska emellertid läggas till 10 % i inköpskostnader och övriga anskaffningskostnader. I produktiva branscher ska försäkringsvärdet vara tillverkningspriset utan mervärdesskatt men med försäljningsbidrag. pengar och värdepapper omsättningstillgångar brand, brott brand, naturfenomen, brott, vvse helskydd under- eller överförsäkring Försäkringsvärdet ska så noggrant som möjligt motsvara återanskaffningsvärdet. Om försäkringsbeloppet är mindre än återanskaffningsvärdet, är det fråga om underförsäkring och ersättning utbetalas i händelse av en skada enligt förhållandet mellan försäkringsbeloppet och återanskaffningsvärdet. Om försäkringsbeloppet är högre än återanskaffningsvärdet, är det fråga om överförsäkring. Ersättning utbetalas i händelse av en skada emellertid högst upp till återanskaffningsvärdet. Rätt skydd för företagaren 17

18 egendomens inflationsskydd Om penningvärdet minskar under försäkringsperioden höjer detta egendomens värde. För att försäkringsskyddet trots inflationen ska vara à jour, har försäkringen bundits vid index. I en vanlig försäkring med indexvillkor justeras försäkringsbeloppet en gång per år. objekt och skyddsomfattningar objekt Nedan nämnda objekt ska antecknas som egna försäkringsobjekt: byggnad maskiner, arbetsredskap och inventarier ritningar, mallar, formar, arkiv och andra upptagningar återföringskostnader för säkerhetskopierade datafiler datautrustning återföringskostnader för säkerhetskopierade data program pengar, värdepapper, konst- och värdeföremål omsättningstillgångar skyddsomfattningar helskydd Den mest omfattande skyddsomfattningen är helskydd, som omfattar alla plötsliga och oförutsedda skadefall. Typiska exempel är bräckage på maskiner och anordningar. Skyddet omfattar inte långsamt framskridande fenomen, såsom slitage och korrosion. Misslyckade och sekunda produkter ersätts inte heller. De övriga skyddsomfattningarna kan sammanställas enligt behov. De är: Brandskydd, som omfattar skador orsakade av brand, sot, sprinklerläckage och explosion Naturfenomenskydd, som omfattar t.ex. skador orsakade av storm, hagel, störtregn eller blixtnedslag Brottskydd, som omfattar inbrott, rån, specificerade stölder och skadegörelse VVSE-skydd, som ersätter bräckageskador på VVSE-teknik och läckageskador till följd av det Fastighetsskydd, som omfattar brand-, naturfenomen-, brott- och VVSE-skydd. Fastighetsskyddet täcker också förlust av hyresinkomster, som orsakas försäkringstagaren när byggnaden inte kan användas till följd av en ersättningsbar egendomsskada. Till fastighetsskyddet kan också anslutas ansvars- och rättsskyddsförsäkring för fastighetsägare. Fastighetsskyddet lämpar sig för bostadshus. skador på filer och programvara Ersättningsgrunden för datafiler och -program är kostnaderna för att återföra dem från säkerhetskopiorna samt tillhörande inmatnings- och övriga kostnader. En förutsättning för att försäkringsskyddet ska vara i kraft är att filer och program säkerhetskopieras och att kopiorna förvaras skilt från originalfilerna. byggnads- och montagearbete Försäkringsobjekt kan vara byggnads- och montagearbete samt maskiner, anordningar, konstruktioner, råämnen och material som behövs i anslutning till dessa arbeten i Finland. Lösningen är avsedd för såväl byggherrar som alla företag som idkar entreprenad- och montageverksamhet inom byggnadsbranschen. Lösningen omfattar alla byggnadstekniska arbeten, jordbyggnads-, element-, VVS- och elarbeten samt maskinmontagearbeten. Försäkringsskyddet börjar vid transportskedet av material till byggnads-, montage- eller lagringsplatsen och omfattar samtliga byggnads- och montageskeden fram till överlåtelsen av arbetet och fortsätter i begränsad omfattning ännu under årsgarantitiden. Försäkringen ersätter också stöld samt bräckage och ras vid montagearbete. specialvillkor Med specialvillkor som fogas till egendomsförsäkringen utvidgas eller minskas ersättningsområdet. I specialvillkoren redogörs också för den åldersavdragspraxis som efterföljs och eventuella specialsjälvrisker. 18 Rätt skydd för företagaren

19 säkerhetsföreskrifter Egendomsförsäkringen omfattar också säkerhetsföreskrifter, varigenom man kan förebygga skador och reducera eventuella skador som uppstår. Om säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det leda till nedsatt ersättning. Säkerhetsföreskrifter är t.ex. bestämmelser om brandsäkerhet - förstahands släckningsutrustning - svetsning och bl.a. heta arbeten - förebyggande av anlagd brand - allmän renlighet och ordning förebyggande av brott - låsning - nyckelsäkerhet - förvaring av pengar och värdepapper - inbrottsanmälningsanläggningar säkerhetskopiering av data och dataprogramvara Läs också de säkerhetsföreskrifter som följer med försäkringen och följ anvisningarna. Försäkringsställe Bransch Risktäckningskapacitet/självrisk 400 e e e annan Byggnadsklass Brandfördröjande (P3) Brandhärdig (P2) Brandsäker (P1) - konstruktion av trä - skyddad på insidan - konstruktion med t. ex. gyprocskivor av sten JA NEJ Brandlarmanläggning Sprinkler Tjuvlarm Bevakning Försäkringsobjekt Precisering Skydd Försäkringsbelopp BRAND NATUR- BROTT VVSE HEL- FENO SKYDD MEN Byggnad (m 2 eller m 3 ) Maskiner och inventarier / Enskild maskin av central betydelse Datautrustning / Återföringskostnader för säkerhetskopierade filer (E) Återföringskostnader för säkerhetskopierade program (E) Rittningar, mallar, formar, arkiv / Pengar och värdepapper i kassaskåp (E) Pengar och värdepapper i affärslokal (E) Pengar och värdepapper under transport (E) Konstföremål / Omsättningstillgångar / Frysvaror Byggnads- och montageobjekt Främmande egendom Rätt skydd för företagaren 19

20 försäkring av verksamhetsavbrott allmänt Schemat nedan ger en uppfattning om objekten (den inre cirkeln) inom området för avbrottsförsäkring samt deras skyddsomfattningar (den yttre cirkeln). Helskydd Försening Brand, brott, VVSE, naturfenomen Maskinbräckage Adbbräckage Avbrottsförsäkringsbidrag Hyresinkomster Brand Epidemi Olycksfall varför? En brandskada eller annan egendomsskada som drabbar företaget kan orsaka avbrott eller störningar i företagets affärsverksamhet också för en lång tid, varvid företagets normala intäkter från affärsverksamheten minskar eller helt upphör. Trots inkomstbortfallet måste företaget sköta alla fasta kostnader såsom t.ex. löner, hyror, låneräntor osv. Täckningen av dessa kostnader och därigenom tryggandet av företagets ekonomiska verksamhetsresultat kan skötas genom en avbrottsförsäkring. vad kan försäkras? Avbrottsförsäkringens försäkringsbelopp är i allmänhet det budgeterade avbrottsförsäkringsbidraget för försäkringsperioden. Rörliga lönekostnader inklusive sociala kostnader kan också inkluderas i försäkringsbeloppet eller så kan t.ex. enbart den andel som motsvarar lönekostnaderna för permitteringsvarseln försäkras. Avbrottsförsäkringsbidraget erhålls genom att från omsättningen dra av de rörliga kostnaderna i enlighet med företagets omsättning, varav de viktigaste ingår i posten Material och tjänster i resultaträkningen. Försäkringens ansvarstid, dvs. den längsta oavbrutna tidsperiod för vilken försäkringsbolaget betalar ut ersättning, är i allmänhet ett år. Ansvarstiden kan förlängas, om den tid som krävs för att starta verksamheten på nytt och för att uppnå den tidigare inkomstnivån är längre än så. Avbrottets objektsskydd fastställer således ersättningsområdet. De vanligaste skydden är helskydd, brand, brand-brott-vvse-naturfenomen samt maskinavbrottsskydd. Riskskyddets omfattning framgår av namnet på respektive skydd. ersättning Från avbrottsförsäkringen utbetalas ersättning för förlorat försäljningsbidrag till följd av en skada samt rörliga lönekostnader jämte sociala kostnader till den del som de saknar täckning till följd av skadan. Försäkringen ersätter också extra kostnader för upprätthållande av verksamheten i exceptionella förhållanden eller påskyndande av verksamhetens nystartande, förutsatt att kostnaderna är motiverade för att minska avbrottsskadan. allrisk-avbrott Avbrottsförsäkring för den egna affärsverksamheten kan tas i form av en allriskförsäkring, varvid försäkringen tack vare allriskprincipen ersätter alla avbrottsskador, som orsakas av en plötslig och oförutsedd egendomsskada. I villkoren har endast vissa namngivna skador uteslutits från de skador som ersätts, t.ex. skador till följd av slitage. brandavbrott Företaget kan gardera sig i händelse av ekonomiska förluster till följd av verksamhetsavbrott efter en brand med ett brandavbrottsskydd. På basis av skyddet ersätts avbrottsskador som orsakats av brand, explosion eller sprinklerläckage. Skyddet kan kompletteras med brott-, VVSE- och naturfenomenskydd. maskinbräckage och adb-avbrott Med skyddet i händelse av maskinbräckageavbrott tryggas företagets förväntade årsresultat i händelse av att maskiner som nämns i försäkringen går sönder, och bräckaget medför avbrott i maskinens verksamhet med minskade försäljningsinkomster och/eller extra kostnader som följd. Maskinbräckageavbrott är avsett för produktionsmaskiner och adbavbrott närmast för kontorsmaskiner. Ersättningen grundar sig på försäkringsbeloppet som valts enligt avbrottsriskerna. 20 Rätt skydd för företagaren

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGARENS FÖRSÄKRINGAR 3 2.1 Företagarens pensionsförsäkring

Läs mer

Innehåll. Innehållet i denna bok har sammanställts och redigerats av Arbetspensionsförsäkrarna TELA

Innehåll. Innehållet i denna bok har sammanställts och redigerats av Arbetspensionsförsäkrarna TELA Arbetspension och övrig sosialförsäkring 2012 Innehåll Sida Vad ersätter försäkringen?... 2 Var söks ersättningen?... 4 ArPL = Pension för arbetstagare... 5 FöPL = Pension för företagare... 31 LFöPL =

Läs mer

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd NÄR FÅR MAN ARBETSPENSION? HUR BILDAS PENSIONEN? Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

Hushållet som arbetsgivare

Hushållet som arbetsgivare Hushållet som arbetsgivare 2007 Hur sköter man skatter, pensioner, socialskyddsavgifter och försäkringspremier? Var får man stöd? Utgivare: Arbetslöshetsförsäkringsfonden Arbetsministeriet Folkpensionsanstalten

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans.

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans. Pohjolas Måttskydd Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Framgång tillsammans. Försäkringar på nätet Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. Enklast tecknar du försäkringar i vår

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF RESEFÖRSÄKRING Innehåll Trevlig resa reseförsäkringen är väl i ordning!...................... 3 Reseförsäkringen

Läs mer

LPA-trygghet för försäkrade

LPA-trygghet för försäkrade LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Försäkringar för hemmet och familjen. Är dina försäkringar anpassade efter dina behov?

Pohjolas Måttskydd. Försäkringar för hemmet och familjen. Är dina försäkringar anpassade efter dina behov? Pohjolas Måttskydd Försäkringar för hemmet och familjen Är dina försäkringar anpassade efter dina behov? 1 Denna produktbeskrivning berättar om Måttskydd Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Måttskydd

Läs mer

Hemförsäkring Produktfakta

Hemförsäkring Produktfakta Hemförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2015 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015

Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM. Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 Individuellt SKYDD FÖR DITT HEM Försäkringshandledning If Hemförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HEMFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Hemförsäkringen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av pensionslagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inom den privata sektorns arbetspensionssystem

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning

Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Lantbruksförsäkring Produktbeskrivning Gäller fr.o.m. 1.6.2004 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 Stora Robertsgatan 20-22 A 00120 Helsingfors tel. 09 476 155 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi Innehåll Bästa läsare 2 Var ansöker jag om sociala förmåner 2 Andra

Läs mer

UNIKA FORD FÖRSÄKRING

UNIKA FORD FÖRSÄKRING UNIKA FORD FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 1.7.2013 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING

ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING ORUBBLIGA SUBARU FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen.

Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. FÖRSÄKRINGSHANDLEDNING. GÄLLER FRÅN 15.11.201 EN FÖRSÄKRING UTAN MOTSTYCKE. Skydd för din bil och alla medpassagerare i bilen. MetroAuto Försäkring är ett försäkringspaket utan motstycke som du inte får

Läs mer

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING

UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING UNIKA NISSAN FÖRSÄKRING Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter kaskoförsäkringen?

Läs mer

Försäkringar för hemmet och familjen

Försäkringar för hemmet och familjen Försäkringar för hemmet och familjen Pohjolas Måttskydd Produktbeskrivningen gäller från 4.2.2013. Försäkringar på nätet www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Logga in dig i nättjänsten på sidan

Läs mer

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Broschyrer 7swe (2014) Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 7swe (2014) UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner 1 Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatpersoner Produktbeskrivningen gäller från 1.3.2008 Innehållsförteckning Ett Bilskyddsavtal

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 1.4.2011 Innehåll 2 Fakta som är bra att känna till 3 Välj rätt skyddsnivå 3 Trafikförsäkring 5 Kaskoförsäkring 6 Vad ersätter Kaskoförsäkringen?

Läs mer

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder

Pohjolas Bilskydd. Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Pohjolas Bilskydd Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder 1 Pohjolas Bilskydd Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2010 Trafik- och bilförsäkringar för privatkunder Innehållsförteckning Trafik- och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

Unika Vaihto+ Försäkring

Unika Vaihto+ Försäkring Kattavaa turvaa autollesi ja kaikille autossa mukana oleville. Unika Vaihto+ Försäkring Försäkringshandledningen gäller från 15.11.201 Helposti ja edullisesti autonoston yhteydessä. Hinta alkaen 23 /kk

Läs mer

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring

Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Reseförsäkring Produktfakta Tidsbunden försäkring Gäller fr.o.m. 16.6.2014 Produktfakta ger de uppgifter som behövs för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar den försäkrades behov. Försäkringsskyddet

Läs mer

HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster 13.12.2013

HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster 13.12.2013 HELSINGFORS STAD 1 (16) GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS INEHÅLL 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLANDE AV ASSISTENTER... 3 3. INGÅENDE AV ARBETSAVTAL...... 4 4. TECKNANDE AV

Läs mer