ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSFONDEN 1 (16)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSFONDEN 1 (16) 3.12.2004"

Transkript

1 ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSFONDEN 1 (16) ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2005

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT 3 2 BETALNINGSSKYLDIGA 4 Huvudregel 4 Avvikelser från betalningsskyldigheten 4 a) Arbetsgivaren är inte betalningsskyldig 4 b) Löntagaren är inte betalningsskyldig 5 Praktiska exempel på fall där arbetslöshetsförsäkringspremie inte uppbärs 6 Arbetstagaren sysselsätts högst 12 dagar under kalenderåret 6 Bolagsmän i öppna bolag och ansvariga bolagsmän i kommanditbolag 6 FöPL underställda delägare i aktiebolag 7 Hemhjälpar och hemstädare 7 Gränser för lönesumman vid uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremie Arbetstagaren är försäkrad med en frivillig olycksfallsförsäkring för arbetstid 7 3 DELÄGARE I FÖRETAG 8 Ledande ställning 8 Familjemedlem 9 Indirekt ägande, det röstetal som aktierna medför 9 Exempel på delägarskap i företag till följd av ägande i mellanbolag 10 Förändringar i ägandeförhållanden 11 4 ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER 11 5 LÖNEBEGREPPET INOM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING 12 Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie 12 Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 12 Exceptionella situationer 13 6 BETALNINGS- OCH UPPBÖRDSPRAXIS 13 Arbetsgivaren innehåller löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie från lönen 13 Försäkringsbolaget uppbär arbetslöshetsförsäkringspremie av arbetsgivaren 13 Arbetsgivarens informationsskyldighet och följder av försummelse 14 Retroaktiv korrigering av premier 14 Dröjsmålsränta och utsökning 15 Besvär 15 Försummelse av betalning av arbetslöshetsförsäkringspremie 15 Information och handledning 16 Bilagor 16

3 3 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR ALLMÄNT I början av år 2005 trädde vissa ändringar i kraft i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner. Också procent- och eurobeloppen för vissa arbetslöshetsförsäkringspremier samt uppbörden och redovisningen av dem har ändrats i början av året. Arbetslöshetsförsäkringsfonden ger därför nu ut nya anvisningar för de arbetslöshetsförsäkringspremier som hänför sig till år Anvisningarna träder i kraft På de premier som hänför sig till tidigare år tillämpas dock de tidigare anvisningarna för respektive år. Skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremier grundar sig på lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) (nedan finansieringslagen). Lagen gavs i juli 1998 och har tillämpats på finansieringen av arbetslöshetsförmåner och arbetslöshetsförsäkringspremier sedan början av år I finansieringslagen har genom lagen om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (1301/2002, RP 243/2002) införts vissa ändringar, av vilka vissa trädde i kraft år 2003 och 2004 och vissa träder i kraft åren 2008 och Lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner har också ändrats genom lagen om upphävande av 12 4 mom. och 15 3 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (637/2004, RP 76/2004). I dessa anvisningar om arbetslöshetsförsäkringspremier ingår de ändringar som träder i kraft år 2005 och de justeringar som de medför i de tidigare anvisningarna. Övriga lagändringar, vilka träder i kraft senare, samt deras inverkan på uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier kommer att behandlas i Arbetslöshetsförsäkringsfondens senare anvisningar. Arbetslöshetsförsäkringspremierna består av två delar - arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremierna sköts i anslutning till den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Detta innebär att samma försäkringsbolag i vilket arbetsgivaren har tecknat den lagstadgade olycksfallsförsäkringen uppbär av arbetsgivaren såväl arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie som löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie, vilka arbetsgivaren innehållit från den anställdas lön. Försäkringsbolaget har rätt att för en försäkring som börjar i början av året eller under året uppbära förskott på arbetslöshetsförsäkringspremien. Försäkringspremien fastställt slutgiltigt per kalenderår efter att försäkringsperioden enligt lagen om olycksfallsförsäkring löpt ut. Försäkringsbolaget redovisar de av arbetsgivaren uppburna avgifterna vidare till Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund sköter uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremierna, om arbetsgivaren har försummat sin försäkringsskyldighet enligt lagen om olycksfallsförsäkring och därigenom samtidigt försummat att betala arbetslöshetsförsäkringspremier.

4 4 2 BETALNINGSSKYLDIGA Bestämmelserna i finansieringslagen om skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremie har ändrats i början av år Om arbetsgivarens betalningsskyldighet stadgas i lagens (1301/02) 12 och om löntagarens betalningsskyldighet i lagens 15. Huvudregel Skyldiga att betala arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är sådana arbetsgivare som enligt lagen om olycksfallsförsäkring är skyldig att försäkra sina anställda. Arbetsgivarens betalningsskyldighet gäller också så kallade delägare i företag (se närmare nedan). Skyldiga att betala löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är personer i arbets-, tjänste- eller annat anställningsförhållande som omfattas av det obligatoriska olycksfallsskydd som arbetsgivaren ordnat. Bägge förutsättningarna skall uppfyllas för att betalningsskyldighet skall uppkomma. Obligatoriskt olycksfallsskydd Skyldighet att teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring har arbetsgivare som under ett kalenderår har anställda under minst 12 arbetsdagar. Med arbetsdagar avses kalenderdagar och till exempel inte en arbetsmängd på 8 timmar. Om sex personer arbetar två hela dagar blir detta sammanlagt redan 12 arbetsdagar. Olycksfallsskyddet för professionella idrottare har ordnats genom speciallagstiftning (lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottare 575/2000). För dem gäller alltså inte den lagstadgade olycksfallsförsäkringen enligt lagen om olycksfallsförsäkring. Därför uppbärs heller ingen arbetslöshetsförsäkringspremie. Arbetsförhållande I gränsdragningen mellan arbete som utförts inom ramen för en anställning och till exempel för egen räkning iakttas den tolkningspraxis som blivit vedertagen inom olycksfallsförsäkringen. Enligt denna tolkningspraxis faller bland annat enskilda, tillfälliga föreläsningsarvoden och honorar, vilka inte ingår i arbetstagarens normala arbete, upphovsrättsersättningar och andra motsvarande situationer utanför den lönesumma som meddelas försäkringsanstalten. På dem innehålls sålunda inte heller löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Om å andra sidan honoraret ansluter sig till den anställdas arbete betraktas det som en arbetsrelaterad ersättning och uppges i löneanmälan. Betalningsskyldigheten gäller också delägare i företag (se närmare nedan). Dessa huvudregler om betalningsskyldigheten, vilka ingår i finansieringslagen, har inte ändrats. Avvikelser från betalningsskyldigheten

5 5 a) Arbetsgivaren är inte betalningsskyldig Arbetsgivaren är inte skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie för följande personer: 1) Arbetstagare som arbetar på ett finländskt handelsfartyg som är infört i en handelsfartygsförteckning enligt lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart, och som inte bor i Finland 2) arbetstagare som på basis av 3 kap. 1 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/02) inte är berättigad till arbetslöshetsförmåner (personer under 17 eller över 65 år) eller som efter fyllda 65 år med stöd av 3 kap. 1 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa är berättigad till arbetslöshetsförmåner. I praktiken börjar åldersgränsen tillämpas från den första löneutbetalningsdagen under den kalendermånad som följer efter att åldergränsen uppnåtts. 3) ansvarig bolagsman i kommanditbolag, 4) bolagsman i öppet bolag, 5) arbetstagare för vilken det i den lagstadgade olycksfallsförsäkringen tillämpade försäkringspremiesystemet inte grundar sig på ett lönebelopp som arbetsgivaren betalat (med fast premie, dvs. hemhjälpar och hemstädare), 6) arbetstagare som för sin huvudsyssla enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare är skyldig att ta en försäkring enligt dessa lagar, och som enligt 1 kap. 6 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa definieras som företagare och följaktligen inte är berättigad till de förmåner som finansieras med arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie (RP 243/2002, förarbetena till finansieringslagen). Bedömningen av om det är frågan om huvudsyssla grundar sig på tidsanvändning. Betalningsskyldiga är till exempel inte följande delägare i aktiebolag, om han eller hon arbetar på heltid i bolaget och är skyldig att ta en FöPL-försäkring (äger till exempel tillsammans med sin sambo över 50 % av aktierna, men omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen) lantbrukare som är skyldiga att ta en LFöPL-försäkring för sin huvudsyssla. Betalningsskyldigheten gäller alltså personer som är heltidsanställda i ifrågavarande anställning även om han eller hon i annan verksamhet uppger sig vara företagare. Olycksfallsförsäkringsanstalten kan på ansökan av arbetsgivaren genom samrådsförfarande besluta att en arbetstagare inte omfattas av arbetsgivarens olycksfallsförsäkring, om arbetstagaren arbetar utomlands och arbetet inte är tillfälligt (lagen om olycksfallsförsäkring 34 ). För en sådan arbetstagare behöver arbetslöshetsförsäkringspremie inte betalas. b) Löntagaren är inte betalningsskyldig

6 6 Följande personer är inte betalningsskyldiga: 1) arbetstagare som arbetar på ett finländskt handelsfartyg som är infört i en handelsfartygsförteckning enligt lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart, och som inte bor i Finland 2) arbetstagare som på basis av 3 kap. 1 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte är berättigad till arbetslöshetsförmåner (personer under 17 eller över 65 år) eller som efter fyllda 65 år med stöd av 3 kap. 1 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa är berättigad till arbetslöshetsförmåner. I praktiken börjar åldersgränsen tillämpas från den första löneutbetalningsdagen under den kalendermånad som följer efter att åldergränsen uppnåtts. 3) ansvarig bolagsman i kommanditbolag, 4) bolagsman i öppet bolag, 5) i familjevårdarlagen avsedd familjevårdare 6) arbetstagare för vilken det i den lagstadgade olycksfallsförsäkringen tillämpade försäkringspremiesystemet inte grundar sig på ett lönebelopp som arbetsgivaren betalat (med fast premie, dvs. hemhjälpar och hemstädare), 7) arbetstagare som enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare är skyldig att ta en försäkring enligt dessa lagar, 8) arbetstagare som fått lön enligt lagen om lönegaranti (866/1998) eller kompletteringsdagpenning som betalats av en sjukkassa. Lagen om utkomstskydd för arbetslösa tillämpas inte på löntagare som inte är skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. (Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 1:8) Olycksfallsförsäkringsanstalten kan på ansökan av arbetsgivaren besluta att en arbetstagare inte omfattas av arbetsgivarens olycksfallsförsäkring, om arbetstagaren arbetar utomlands och arbetet inte är tillfälligt (lagen om olycksfallsförsäkring 34 ). För en sådan arbetstagare behöver arbetslöshetsförsäkringspremie inte betalas. Praktiska exempel på fall där arbetslöshetsförsäkringspremie inte uppbärs Arbetstagaren sysselsätts högst 12 dagar under kalenderåret Arbetslöshetsförsäkringspremier betalas inte, om arbetsgivaren under ett kalenderår sysselsätter anställda under högst 12 arbetsdagar, och därför inte har tecknat någon lagstadgad olycksfallsförsäkring. En dylik s.k. småarbetsgivare är inte skyldig att teckna lagstadgad olycksfallsförsäkring och är därför inte heller skyldig att betala arbetsgivares eller löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Om arbetsgivaren har tecknat en obligatorisk försäkring som grundar sig på lagen om olycksfallsförsäkring, trots att kravet på 12 arbetsdagar inte uppfylls, uppbärs dock både arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.

7 7 Bolagsmän i öppna bolag och ansvariga bolagsmän i kommanditbolag Bolagsmän i öppna bolag och ansvariga bolagsmän i kommanditbolag är inte skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremier. Betalningsskyldighet uppstår inte ens fastän de skulle omfattas av det obligatoriska lagstadgade olycksfallsskyddet. Betalningsskyldigheten gäller dock för tysta bolagsmän i kommanditbolag, om han eller hon arbetar i företaget och omfattas av det obligatoriska olycksfallsskydd som arbetsgivaren ordnat. Till exempel kan en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag omfattas av den obligatoriska lagstadgade olycksfallsförsäkringen, om han eller hon ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar i företaget har en bestämmanderätt som motsvarar högst hälften. Bolagsmannen är dock inte skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremier enligt ett uttryckligt stadgande i finansieringslagen. FöPL underställda delägare i aktiebolag Delägare i aktiebolag, vilken arbetar i sitt bolag och är skyldig att teckna en FöPLförsäkring för företagarverksamhet som huvudsyssla, men som ändå omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Hemhjälpar och hemstädare Arbetslöshetsförsäkringspremier uppbärs inte, om en fast årspremie har uppburits som premie för den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, dvs. i de fall där försäkringspremien inte grundar sig på ett lönebelopp. Dylika lagstadgade olycksfallsförsäkringar med så kallad fast premie kan i praktiken tecknas för hembiträden och hemstäderskor. Hemhjälpens arbetsuppgifter kan utöver hemvård i barnfamiljer omfatta också barnavård. Gränser för lönesumman vid uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremie 2005 Gränserna för lönesumman vid uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier fastställs för varje kalenderår för varje försäkringstagare på FO-nummernivå, inte särskilt för varje försäkring. Dessa eurogränser är beroende av procenten för arbetslöshetsförsäkringspremier för respektive år och fastställs således årligen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie uppbärs inte av arbetsgivaren, om det lönebelopp som ligger till grund för arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie år 2005 är högst euro. I fråga om delägare i företag uppbärs arbetsgivarpremie inte, om det lönebelopp som utgör grund för arbetsgivares premie är högst euro. Löntagarpremie innehålls av arbetstagarna, men försäkringsanstalterna uppbär dem inte av arbetsgivaren, om de lönebelopp som utgör grund för löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie för de anställda i samma företag år 2005 sammanlagt är högst euro. I fråga om delägare i företag innehålls löntagarpremie av delägarna, men försäkringsanstalterna uppbär dem inte av arbetsgivaren, om de lönebelopp som utgör grund för löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie sammanlagt är högst euro. De anvisningar för när arbetslöshetsförsäkringspremier inte skall uppbäras som ges här grundar sig på vedertagen praxis samt på ett avtal mellan Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund angående uppbörd och redovisning av

8 8 arbetslöshetsförsäkringspremier år 2005, samt på en tolkning av detta avtal. Arbetstagaren är försäkrad med frivillig olycksfallsförsäkring för arbetstid Skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremier föreligger inte, om skyddet i händelse av olycksfall har ordnats med hjälp av en frivillig försäkring enligt 57 1 eller 4 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring. I sådana fall gäller den obligatoriska försäkringsskyldigheten enligt olycksfallsförsäkringslagen inte arbetsgivaren. Till exempel är en företagare eller självständig yrkesutövare, som inte omfattas av det obligatoriska olycksfallsskyddet och som tecknat en frivillig försäkring för arbetstid enligt 57 lagen om olycksfallsförsäkring, inte skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremier. 3 DELÄGARE I FÖRETAG I finansieringslagen används begreppet delägare i företag. Detta begrepp förekommer inte inom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. De ändringar i finansieringslagen som trädde i kraft i början av år 2003 och de ändringar som gjorts i tolkningen av dem har ändrat innebörden av begreppet delägare i företag. 13 och 16 i finansieringslagen innehåller bestämmelser om arbetslöshetsförsäkringspremier som betalas för delägare i företag. I dessa paragrafer finns hänvisningar till 1 kap. 6 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som innehåller en definition av delägare i företag. Det som avviker från tidigare är att delägare i företag tidigare kunnat finnas endast i aktiebolag medan delägare i företag nu - efter ändringarna i lagen år 2003 och i tolkningen av dessa - också kan finnas i andra företag eller sammanslutningar. Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa är en delägare i ett företag 1) en person som arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag där han själv har minst 15 % eller hans familjemedlemmar ensamma eller tillsammans med honom har minst 30 % av aktiekapitalet eller av den rösträtt som aktierna medför eller annars har motsvarande bestämmanderätt. 2) en person som arbetar i ett aktiebolag där han själv eller hans familjemedlemmar ensamma eller tillsammans med honom har minst 50 % aktiekapitalet eller den rösträtt som aktierna medför eller annars har motsvarande bestämmanderätt eller 3) en person som på ett ovan i punkt 1 eller 2 angivet sätt arbetar i ett annat företag eller en annan sammanslutning där han eller hans familjemedlemmar ensamma eller tillsammans med honom anses ha en sådan bestämmanderätt som avses i de nämnda punkterna. De andra företag eller sammanslutningar som avses i punkt 3 ovan kan vara öppna bolag, kommanditbolag eller andelslag. En privat näringsidkare (självständig företagare, yrkesutövare) är inte en sådan sammanslutning som avses i denna punkt och kan därför inte ha delägare. Detta beror på att en naturlig person som är privat näringsidkare bedriver näringsverksamhet i sitt eget namn och själv har beslutanderätten i fråga om sin näringsverksamhet.

9 9 En i punkt 3 avsedd delägare kan t.ex. vara - en avlönad tyst bolagsman i kommanditbolag eller någon annan som arbetar i ett kommanditbolag, vilken bor i samma hushåll som en ansvarig bolagsman och är hans eller hennes familjemedlem - en avlönad person som arbetar i ett öppet bolag, vilken bor i samma hushåll som en ansvarig bolagsman och är hans eller hennes familjemedlem. Ledande ställning I lagen om utkomstskydd för arbetslösa anses en person ha ledande ställning i ett företag om han eller hon är verkställande direktör eller styrelsemedlem i ett aktiebolag eller har motsvarande ställning i ett aktiebolag eller ett annat företag eller en annan sammanslutning. I den lagstadgade olycksfallsförsäkringen innebär medlemskap i styrelsen däremot inte nödvändigtvis att personen anses vara i ledande ställning. Familjemedlem Såsom familjemedlem till en person som arbetar i ett företag betraktas make och släktingar i rakt upp- eller nedstigande led, vilka bor tillsammans med honom i gemensamt hushåll. Sambo jämställs med make. Makar som till följd av söndring varaktigt bor åtskiljs betraktas inte som varandras familjemedlemmar. Parterna i ett registrerat partnerskap jämställs med äkta makar. I 1 kap. 7 i lagen om utkomstskydd för arbetslösa uppräknas för klarhetens skull förutsättningarna för ett samboförhållande: parterna är en man och en kvinna som under äktenskapsliknande förhållanden bor i ett hushåll som bör betraktas som gemensamt och detta tillstånd inte är uppenbart tillfälligt. I lagen om olycksfallsförsäkring betraktas däremot inte en sambo utan endast en äkta make som familjemedlem. Indirekt ägande; den rösträtt som aktierna medför Också så kallat indirekt ägande via andra företag eller sammanslutningar beaktas när ägandet eller bestämmanderätten fastställs. Ägande i mellanbolag förutsätter att a) personen eller hans familjemedlemmar ensamma eller tillsammans med honom äger minst hälften av mellanbolagets aktiekapital eller b) röstetalet för de aktier som de äger utgör minst hälften av röstetalet för samtliga aktier eller c) personen själv eller någon medlem av hans familj är bolagsman i ett öppet bolag som utgör mellanbolag eller ansvarig bolagsman i ett komman-

10 10 ditbolag som utgör mellanbolag. Ägande i mellanbolag förutsätter dock inte att personen arbetar i mellanbolaget. Personen betraktas således som delägare i företaget, om han har ovannämnda bestämmanderätt i mellanbolaget och via detta eller tillsammans med ägandet i mellanbolaget har sådan bestämmanderätt som fastställs i 1 kap. 6 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa i någon annan sammanslutning. För att ägande i mellanbolag skall vara av betydelse skall personen eller hans familjemedlem eller personen tillsammans med sina familjemedlemmar äga minst hälften av mellanbolaget eller ha motsvarande beslutanderätt (också sambo räknas som familjemedlem). Om förutom ovanstående också kriterierna nedan uppfylls, är personen delägare: 1) personen är i ledande ställning och äger via ett mellanbolag minst 15 % eller 2) personen är i ledande ställning och äger tillsammans med sina familjemedlemmar via ett mellanbolag minst 30 % eller 3) personen är i ledande ställning och hans eller hennes familjemedlemmar äger via ett mellanbolag minst 30 % (personen själv äger alltså ingenting) 4) personen äger via ett mellanbolag minst 50 % antingen ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar eller 5) personens familjemedlemmar äger via ett mellanbolag minst 50 % (personen själv äger alltså ingenting) Med ägande avses i ett aktiebolag både ägande av aktier och det röstetal som aktierna medför. Röstetalet saknar däremot betydelse i den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Exempel på delägarskap i företag till följd av ägande i mellanbolag Exempel 1: Verkställande direktör Aalto arbetar i Företag 1 Ab, i vilket han inte direkt äger aktier. Aalto äger dock 60 % av Företag 2 Ab:s aktier och detta Företag 2 äger i sin tur 20 % av Företag 1 Ab:s aktier. Eftersom Aalto äger minst hälften av aktierna i mellanbolaget (Företag 2) och eftersom verkställande direktör Aalto via sitt ägande i mellanbolaget har en ägarandel på över 15 % av Företag 1, betraktas Aalto som delägare i Företag 1. Om Aalto inte vore i ledande ställning i Företag 1, skulle han inte vara delägare. Exempel 2:

11 11 Laine arbetar som löneräknare (inte ledande ställning) i Företag 1 Ab. Han äger själv inga aktier i Företag 1 och sitter inte i bolagets styrelse. Däremot äger Företag 2 Ab 50 % av Företag 1 Ab och Laine i sin tur äger tillsammans med sin make 50 % av aktierna i Företag 2 Ab (= mellanbolag). Eftersom Laine tillsammans med sin make äger minst hälften av aktierna i mellanbolaget (Företag 2) och eftersom Laine via ägande i mellanbolaget har en ägarandel på minst 50 % i Företag 1, är Laine delägare i Företag 1 Ab. Om Företag 2 (mellanbolag) hade ägt under 50 % av aktierna i Företag 1, skulle Laine inte ha varit delägare i Företag 1, eftersom han inte är i ledande ställning. Förändringar i ägandeförhållanden När försäkringsbolaget får kännedom om en ändring i företagets ägandeförhållanden uppbärs arbetslöshetsförsäkringspremien i mån av möjlighet enligt de faktiska ägandeförhållandena efter den tidpunkt då förändringen kom till försäkringsbolagets kännedom. I fråga om nyetablerade företag uppbärs premierna för delägare i företaget för de personer som var delägare när olycksfallsförsäkringen för företaget trädde i kraft. 4. ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER På ansökan av Arbetslöshetsförsäkringsfonden fastställer social- och hälsovårdsministeriet årligen i förskott beloppen för arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier. År 2005 är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 0,5 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren betalar så att den år 2005 är 0,7 procent av lönen för ett lönebelopp upp till euro och 2,8 procent av lönen för den överskjutande delen av lönebeloppet. I denna eurogräns på euro inräknas inte lönesummorna för delägarna. Gränsen fastställs utifrån FO-nummer, inte per försäkringsavtal. Om arbetsgivaren har tecknat en lagstadgad olycksfallsförsäkring i flera än en försäkringsanstalt, skall arbetsgivaren uppge den försäkringsanstalt, i anslutning till vars lagstadgade olycksfallsförsäkring den arbetslöshetsförsäkringspremie (år ,8 %) som grundar sig på ett lönebelopp på euro uppbärs. Om arbetsgivaren har gett felaktiga uppgifter eller försummat att ge sådana uppgifter som behövs för fastställandet av försäkringspremien, har försäkringsbolaget rätt att utifrån ett uppskattat ansvar påföra arbetsgivaren en skälig försäkringspremie till högst det fyrfaldiga beloppet för den tid som försummelsen eller de felaktiga uppgifterna gäller. Arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier som uppbärs för sådana delägare i företag som avses i 1 kap. 6 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa fastställs så, att de motsvarar finansieringen av de förmåner som delägare är berättigade till. År 2005 är arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie som uppbärs av delägare i före-

12 12 tag 0,7 procent och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 0,17 procent av beloppet av de arbetslöner som betalats till delägaren. (Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2005 (se bilaga) Exempel på uppbörd av arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie år 2005, företagets lönebelopp är euro (i företaget arbetar inga delägare): rat rat rat ,7 % x euro = euro 1,1 % x euro = ,66 euro 1,0 % x euro = ,60 euro sammanlagt ,26 euro. Kontrollkalkyl 0,7 % x euro = 5 886,58 euro + 2,8 % x euro = ,68 euro sammanlagt ,26 euro. 5. LÖNEBEGREPPET INOM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING De ändringar i finansieringslagen som trädde i kraft i början av år 2003 har skapat klarhet i lönebegreppen i arbetslöshetsförsäkringspremierna och särskilt i bestämmelsen om den inkomst som utgör grund för löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. De nya bestämmelserna finns i 19 i finansieringslagen (inkomst som utgör grund för arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie) och 19 a (inkomst som utgör grund för löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie). I lagens 19 som gäller lönebegreppet i löntagarpremien ingår inte längre som tidigare hänvisningar till skattelagarna; dessa har utelämnats till följd av tolkningsproblem vid den praktiska tillämpningen. Med avseende på skyldigheten att betala löntagarpremie saknar det numera betydelse huruvida den lön som erhållits för arbete är skattepliktig inkomst i Finland. Det väsentliga med tanke på löntagarens betalningsskyldighet är huruvida löntagaren omfattas av ett obligatoriskt olycksfallsskydd som arbetsgivaren anordnat och huruvida löntagaren har inkomster enligt 19 a i finanseringslagen. I den lön som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremien inräknas till exempel olika typer av semesterpenningar såsom semesterpremie, semesterersättning som betalas när en anställning upphör, lön för uppsägningstid och ersättningar för verksamhet med nära anknytning till anställningen såsom honorar och initiativbonusar samt penningdonationer av arbetsgivaren. Som lön som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremien betraktas till exempel inte sådana förmåner som arbetsgivaren betalar vid anställningens slut såsom stödpaket, avgångsbidrag och fallskärmsavtal och inte heller skadestånd som utbetalats på grund av uppsägning eller någon annan orsak. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie

13 13 Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie uppbärs på basis av det lönebelopp enligt vilket arbetsgivares olycksfallsförsäkringspremie fastställs. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie Som lön som utgör grund för löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie anses lön eller annat vederlag som erhållits i ersättning för arbete i ett arbets- eller tjänsteförhållande eller i något annat tjänstgöringsförhållande. Som lön för utlandsarbete betraktas den lön som borde betalas i Finland för motsvarande arbete eller lön som annars kan anses motsvara arbetet. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie innehålls inte på sådana kompletteringsdagpenningar som utbetalats av en sjukkassa som verkar i anslutning till arbetsgivaren. Efter lagändringen är lönebegreppet i löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i huvudsak detsamma som lönegreppet i lagstadgad olycksfallsförsäkringspremie och därigenom också detsamma som lönebegreppet i arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie. Dessutom är begreppet för lön vid utlandsarbete, den s.k. APL-försäkringslönen, detsamma inom arbetslöshetsförsäkringen, den lagstadgade olycksfallsförsäkringen och arbetspensionsförsäkringen. Denna försäkringslön för utlandsarbete avtalas särskilt mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Exceptionella situationer I det följande har vi sammanställt situationer där arbetslöshetsförsäkringspremien undantagsvis grundar sig på något annat lönebelopp än den faktiska lön som utbetalats till arbetstagaren eller där arbetslöshetsförsäkringspremie/-premier inte innehålls eller uppbärs av den orsaken att penninglön inte utbetalats: - Ovannämnda avtalade försäkringslön i utlandsarbete. - Arbetstagarens lön består uteslutande av naturaförmåner och inte av penninglön. Lönegrunden för både arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie utgörs av naturaförmånernas beskattningsvärde. I praktiken ansvarar arbetsgivaren i dylika fall för betalningen av bägge arbetslöshetsförsäkringspremierna eftersom arbetstagaren som vederlag får endast naturaförmåner och ingen penninglön. - Praktiserande veterinärer, vilkas lön utgörs av en av en grundlön som kommunen betalar samt av jourersättningar och inkomster av praktik. Både arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie grundar sig på det sammanlagda beloppet av den lön som kommunen betalar och de arvoden (s.k. praktikinkomster) som fastställs som grund för veterinärens pension. 6. BETALNINGS- OCH UPPBÖRDSPRAXIS Arbetsgivaren innehåller löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie från lönen Arbetsgivaren innehåller löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i samband med varje löneutbetalning av sådana arbetstagare som omfattas av den lagstadgade olycksfallsför-

14 14 säkringen. Arbetsgivaren ansvarar också för att löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie betalas till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget uppbär arbetslöshetsförsäkringspremierna av arbetsgivaren De försäkringsanstalter som bedriver lagstadgad olycksfallsförsäkring uppbär av arbetsgivaren både arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier på basis av samma lönebelopp som olycksfallsförsäkringspremien utom i de undantagsfall som anges ovan. Försäkringsanstalten har rätt att uppbära förskott på arbetslöshetsförsäkringspremien för en försäkring som börjar i början av eller under året. Den slutgiltiga försäkringspremien fastställs per kalenderår efter att försäkringsperioden för försäkringen enligt lagen om olycksfallsförsäkring upphört. Försäkringsanstalterna uppbär arbetslöshetsförsäkringspremierna av arbetsgivaren som en egen separat premie och överför de influtna medlen med dröjsmålsräntor till Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier betalas med en cents noggrannhet, beloppen avrundas alltså inte. Överföringsförfarandet gällande lagstadgad olycksfallsförsäkring har ändrats fr.o.m så, att försäkringen kan överföras till ett annat bolag kvartalsvis. En lagstadgad olycksfallsförsäkring kan sålunda börja i ett nytt försäkringsbolag 1.1, 1.4, 1.7 eller Försäkringen skall dock gälla i ett och samma försäkringsbolag i minst ett helt kalenderår. Om en försäkring överförs till ett annat bolag vid någon annan tidpunkt än den första januari, är försäkringstagaren skyldig att meddela det nya försäkringsbolaget lönesumman för hela kalenderåret uppdelad på två poster; beloppet av utbetalda löner från årets början fram till tidpunkten för överföringen och lönebeloppet från överföringstidpunkten till kalenderårets slut. Förfallodagar för arbetslöshetsförsäkringspremien Försäkringsanstalten uppbär arbetsgivarens årliga arbetslöshetsförsäkringspremier, som förfaller under år 2005, i tre rater så, att av alla arbetsgivare uppbärs 0,7 % För den del av lönesumman som överstiger euro uppbär försäkringsanstalten den premieprocent som fastställts för arbetsgivaren så, att 1,1 % uppbärs och 1,1 % uppbärs Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 0,5 % uppbär försäkringsanstalten i en rat Premien för delägare i företag, 0,17 %, uppbärs (se kalkylen på s ). Betalningstjänst för små arbetsgivare Småarbetsgivare har möjlighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremierna till försäkringsanstalten också månatligen med hjälp av Småarbetsgivarens betalservice under förutsättning att försäkringsanstalten och arbetsgivaren har kommit överens om ett sådant betalningssätt (Lag om betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare 658/2004). Småarbetsgivarens betalservice är Skattestyrelsens och försäkringsbranschens gemensamma internettjänst (www.palkka.fi) via vilken småarbetsgivare kommer att kunna sköta sina arbetsgivarålägganden. Reformen träder i kraft under år 2005.

15 15 Arbetsgivarens informationsskyldighet och följder av försummelse Om en arbetsgivare har lämnat felaktiga uppgifter eller försummat att ge sådana uppgifter som behövs för fastställandet av försäkringspremien, iakttas bestämmelserna i 37 i lagen om olycksfallsförsäkring. Försäkringsanstalten har då rätt att uppskatta omfattningen av ansvaret under den gångna försäkringsperioden och påföra arbetsgivaren en försäk-ringspremie till högst det fyrfaldiga beloppet för den tid som de felaktiga uppgifterna eller försummelsen gäller. (22 i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner) Retroaktiv korrigering av premier Vid retroaktiv korrigering av arbetslöshetsförsäkringspremierna iakttas samma förfaringssätt som i fråga om premierna för lagstadgad olycksfallsförsäkring. De slutgiltiga arbetslöshetsförsäkringspremierna för försäkringsperioden uträknas enligt den löneanmälan som erhålls av försäkringstagaren (arbetsgivaren). Den slutgiltiga premien kan korrigeras i efterskott, om uppgifterna i löneanmälan ännu i efterskott ändras eller preciseras eller om något fel har uppstått när arbetslöshetsförsäkringspremien fastställdes. I dylika fall förfar man i allmänhet på följande sätt: När en uppgift som erhållits eller ett fel som upptäckts orsakar en ändring av premien, iakttas den tidsfrist som anges i 53 a i lagen om olycksfallsförsäkring. Enligt bestämmelsen får grundbesvär skriftligen anföras inom två år från ingången av året efter det år då fordran påfördes eller debiterades. Sålunda kan till exempel korrigeringar i den slutgiltiga arbetslöshetsförsäkringspremien för år 2005 beaktas inom två år från början av år 2007, dvs. till slutet av år I praktiken korrigeras premierna alltså för det innevarande kalenderåret och de tre föregående kalenderåren. På de korrigerade premierna betalas ingen ränta. Anvisningarna ovan gäller såväl återbetalning som tilläggsdebitering. Om försäkringstagaren har förfarit svikligen, lämnat felaktiga uppgifter eller försummat att lämna uppgifter, tillämpas dock 37 i lagen om olycksfallsförsäkring och inte ovannämnda anvisningar. Dröjsmålsränta och utsökning Besvär På arbetslöshetsförsäkringspremier som inte betalats inom utsatt tid indrivs en årlig dröjsmålsränta enligt 4 1 mom. i räntelagen (633/1982). Arbetslöshetsförsäkringspremien och dröjsmålsräntan får utsökas utan dom eller utslag på det sätt som fastställs i lagen om uppbörd av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961). Försäkringsbolaget kan vid uppbörden av arbetslöshetsförsäkringspremier använda samma förfaranden som vid uppbörd av egna fordringar, såsom tratta. Besvär om arbetsgivares och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie och förskottsdebitering av dessa kan anföras enligt 53 a 3 och 4 mom. samt 53 b 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring. Besvär anförs i första instans hos olycksfallsnämnden och tidsfristen för anförande av besvär är två år från ingången av året efter det år då arbetslös-

16 16 hetsförsäkringspremien påfördes eller debiterades. Ändring i olycksfallsnämndens beslut kan sökas hos försäkringsdomstolen. Ändring i försäkringsdomstolens beslut söks hos högsta domstolen, om högsta domstolen meddelar besvärstillstånd. Försummelse av betalning av arbetslöshetsförsäkringspremie En arbetsgivare som har försummat sin försäkringsskyldighet enligt lagen om olycksfallsförsäkring och sålunda också betalningen av arbetslöshetsförsäkringspremier är skyldig att i tilläggspremie betala en premie som motsvarar arbetslöshetsförsäkringspremien enligt 36 i lagen om olycksfallsförsäkring. I sådana fall av försummelse uppbär Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund av arbetsgivaren både en premie som motsvarar försäkringspremien för lagstadgad olycksfallsförsäkring och premierna för arbetslöshetsförsäkring höjda högst till det fyrfaldiga beloppet. Premierna indrivs för den tid som försummelsen gäller, dock inte för en längre tid än innevarande kalenderår och de tre senaste kalenderåren. I dessa fall sköts uppbörden av premierna uteslutande av Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund. Information och handledning Arbetslöshetsförsäkringsfonden ger information och handledning i frågor som gäller uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier. Kontaktuppgifter till Arbetslöshetsförsäkringsfonden Kalevagatan 12, PB 191, Helsingfors Tfn (09) , fax (09) Bilagor - lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) - social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremier år 2005 (969/2004) - lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) 28, 34 och 57 - Statsrådets förordning om de förvärvsinkomster som skall inräknas i det lönebelopp som olycksfallsförsäkringspremien grundar sig på (1229/2003) - lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), 1 kap 6, 7 och 8, 2 kap. 4 och 5 samt 3 kap. 1

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (24) 28.12.2007 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...3 1.1. Förändringar i premiestrukturen från år 2009...3 2. BETALNINGSSKYLDIGA...4

Läs mer

Anvisningar om arbetslöshetsförsäkringspremier år 2012

Anvisningar om arbetslöshetsförsäkringspremier år 2012 Arbetslöshetsförsäkringsfonden Anvisningar om arbetslöshetsförsäkringspremier år 2012 Denna anvisning tillämpas på premier som gäller år 2012. För premier som gäller de föregående åren tillämpas den anvisning

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare Arbetslöshetsförsäkringspremier anvisning till arbetsgivare INNEHÅLL Allmänt om arbetslöshetsförsäkringspremier. 1 Uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier. 2 Förskott på arbetslöshetsförsäkringspremie.

Läs mer

l. Nuläge och föreslagna ändringar

l. Nuläge och föreslagna ändringar 1993 rd - RP 87 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om arbetslöshetskassor

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 14 och rubriken för 5 kap., ändras

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 35 a lagen om olycksfallsförsäkring PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en sådan ändring av

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 135/2010 rd. bolagets aktier eller ensam har motsvarande bestämmanderätt i bolaget inte längre jämställas. och i lagen om sjömanspensioner.

RP 135/2010 rd. bolagets aktier eller ensam har motsvarande bestämmanderätt i bolaget inte längre jämställas. och i lagen om sjömanspensioner. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till bestämmelser om definitionen av företagare i arbetspensionslagarna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om

Läs mer

RP 94/2015 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras.

RP 94/2015 rd. I denna proposition föreslås det att lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen RIKSDAGENS SVAR 179/2006 rd Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om beskattning för hyrda arbetstagare från utlandet och beskattning av ersättning för arbete som betalas till begränsat

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008 Olycksfallsförsäkring för företagare Förmånligt skydd för företagare i händelse av olycksfall Företagare är beroende av de ersättningar som

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och en lag om ändring och temporär ändring

Läs mer

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Innehåll Allmänt om självriskpremien... 4 1 Betalningsskyldighet... 4 1.1 Lönesumma...4 1.2 Självriskpremieprocent...4 1.3 Självriskpremie

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd Regeringens proposition med förslag till revidering av stadgandena gällande inkomstbeskattningen av frivilliga pensionsförsäkringar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

RP 202/1997 rd. Lag. om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande

RP 202/1997 rd. Lag. om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande RSv 180/1997 rd - RP 202/1997 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag gällande revidering av pensionsskyddet i fråga om kortvariga arbetsförhållanden inom den privata sektorn Till riksdagen

Läs mer

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT 1 Avtalets tillämpningsområde Den i detta

Läs mer

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE 1.1.2015 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

Lag. om ändring av inkomstskattelagen

Lag. om ändring av inkomstskattelagen Lag om ändring av inkomstskattelagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 54 d 2 mom., 80 9 punkten, 92 26 punkten, 95 1 mom. 1 punkten, 96 a 1 mom., 100 2 och 3 mom.,

Läs mer

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, 00131 HELSINGFORS, Telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober 1998 3268/36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

Lagstadgad olycksfallsförsäkring

Lagstadgad olycksfallsförsäkring PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.8.2008 Lagstadgad olycksfallsförsäkring Försäkringsskyldighet I Finland är arbetsgivaren skyldig att med en lagstadgad olycksfallsförsäkring försäkra

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1 (8) Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1. Stödvillkor Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare

Läs mer

Lagstadgad olycksfallsförsäkring

Lagstadgad olycksfallsförsäkring PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.8.2008 Lagstadgad olycksfallsförsäkring Försäkringsskyldighet I Finland är arbetsgivaren skyldig att med en lagstadgad olycksfallsförsäkring försäkra sina arbetstagare

Läs mer

RP 237/2006 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

RP 237/2006 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare RP 237/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 213/2005 rd. samband med arbetsgivares olycksfallsförsäkringspremie. användas som grund för arbetslöshetsförsäkringspremierna

RP 213/2005 rd. samband med arbetsgivares olycksfallsförsäkringspremie. användas som grund för arbetslöshetsförsäkringspremierna Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om finansiering

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 18.11.2008 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 Den anställdes språk Uppgift om språket har lagts till den anställdes och arbetsersättningsmottagarens uppgifter. Löneuträkningen och ersättningsmottagarens

Läs mer

Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring för företagare i enlighet med 57 1 och 2 momentet i lagen om olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor gäller fr.o.m 1.1.2014 De understreckade begreppen i texten

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2014 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

ArPL-försäkringen i ett nötska

ArPL-försäkringen i ett nötska ArPL-försäkringen 2013 Försäkra enkelt hos Etera ch t för snabb o Eteras recep ervice tspensionss flexibel arbe nsionsste arbetspe De aktuella avgifterna tjänster elektroniska Behändiga din tjänst experter

Läs mer

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

RP 42/2012 rd. anmäla lönesumman till arbetslöshetsförsäkringsfonden.

RP 42/2012 rd. anmäla lönesumman till arbetslöshetsförsäkringsfonden. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner PRPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om finansiering

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare 9.5.2012 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA (Mela) Har hand om den lagstadgade

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER ETT KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som detta avtal gäller omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som detta avtal gäller omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

GRUPPLIVFÖRSÄKRING FÖR ARBETSTAGARE VILLKOR 2017

GRUPPLIVFÖRSÄKRING FÖR ARBETSTAGARE VILLKOR 2017 GRUPPLIVFÖRSÄKRING FÖR ARBETSTAGARE VILLKOR 2017 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd. proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen

Lag. RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd. proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen för den privata sektorn och till lag om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012 Ärende Regeringen

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 i folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på RP 156/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om underhållsstöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om underhållsstöd

Läs mer

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 32/2004 19.11.2004

KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 32/2004 19.11.2004 KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR Nr 32/2004 19.11.2004 ÄNDRINGAR I FASTSTÄLLANDET AV KYPL-PENSIONSAVGIFTERNA FR.O.M. 1.1.2005 I början av år 2005 införs ett flertal ändringar i fastställandet av KyPLpensionsavgifterna.

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 4 i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

Läs mer

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning.

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning. TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKALL BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 kap. 9 och 2 a kap. 6 a, sådana de lyder, 1 kap. 9 i

Läs mer

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet

2. Stödvillkor som hänför sig till stödrättigheterna och grundstödet 1 (5) UTBILDNING I ANSÖKAN OM JORDBRUKARSTÖD HÖSTEN 2014 STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) Tankesmedja 9: Unga jordbrukare och Tvärvillkoren 1. Allmänt Stödet till unga jordbrukare är ett av EU:s direktstöd.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa 20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

Läs mer

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring av arbetsavtalslagen Lag om ändring av arbetsavtalslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 1 kap. 4, 2 kap. 4, 11 och 17, 4 kap. 2, 6 kap. 6, 12 kap. 3 och 13 kap. 5, av dem 1 kap. 4 sådan

Läs mer

RP 214/2016 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

RP 214/2016 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 a i sjukförsäkringslagen, 62 i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 6 kap. 4 i lagen om utkomstskydd

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 63/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2004 Nr 350 371 INNEHÅLL Nr Sidan 350 om ändring av folkpensionslagen... 1037 351 om ändring av sjukförsäkringslagen... 1039 352 om ändring

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet Meddelande Arbetslöshetsförsäkringsfonden förbereder sig att ta emot elektroniska anmälningar från löneadministrationsprogram beskrivning av poster för TYVI-gränssnittet har publicerats För att effektivisera

Läs mer

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari 2005, den 15 december 2006, den 14 december 2007, den 11 december

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

RP 108/1996 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING

RP 108/1996 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING RP 108/1996 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av l lagen om sjömanspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att tillämpningsområdet

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2015 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB 31.12.2014 1(7) ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM Den här överlåtelsehandlingen för apportegendom (nedan "Överlåtelsehandling")

Läs mer

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki. Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns

Läs mer

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( )

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( ) Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden, allmän anvisning 21.12.2016 SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL (21.12.2016) Beaktande av jämkad arbetslöshetsförmån

Läs mer

RP 42/2009 rd. för lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2009.

RP 42/2009 rd. för lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2009. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och i lagen om Utbildningsfonden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om Utbildningsfonden ska ändras

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att regleringen i anslutning till preskribering och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND MODELLSTADGAR FÖR EN PERSONALFOND FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND 1 Fonden och dess hemort 2 Fondens ändamål 3 Medlemskap Fondens namn är Företag Ab:s personalfond

Läs mer

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation.

Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Tjänstegruppliv Kollektivavtal om tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P, för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Dessa avtalsvillkor gäller för ITP-P avdelning 2. För att ta del av bestämmelser

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem PROPOSITIONENS

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 122/2005 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 122/2005 rd RIKSDAGENS SVAR 122/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet, lagen om beskattningsförvarande och

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

4:e KVARTALET: OKTOBER:

4:e KVARTALET: OKTOBER: Löneenkät för den privata sektorn 2009 Timavlönade Blankettanvisningar 4:e KVARTALET: OKTOBER: Industrin Byggbranschen Samfärdsel och bevakning Fastighets-, uthyrnings- och andra företagstjänster Miljöhygien

Läs mer

Nordea Låneskydd Plus

Nordea Låneskydd Plus Nordea Låneskydd Plus 1 (6) Nordea Låneskydd Plus Försäkringens syfte Med försäkring avses i dessa försäkringsvillkor den del i försäkringen Nordea Låneskydd Plus som omfattar skydden för arbetslöshet

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om Folkpensionsanstalten

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

Tips inför årsskiftet Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016

Tips inför årsskiftet Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016 Tips inför årsskiftet 2017 Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016 1 Skatteperioder Allt fler företag kan i fortsättningen ansöka om en förlängd skatteperiod tack vare att omsättningsgränserna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2006:359 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 18 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3

Läs mer

INHÄMTANDE AV UPPGIFTER OM LÖNESTATISTIK FRÅN FINLANDS NÄRINGSLIV EK

INHÄMTANDE AV UPPGIFTER OM LÖNESTATISTIK FRÅN FINLANDS NÄRINGSLIV EK ERSÄTTNINGSNÄMNDEN FÖR OLYCKSFALLSÄRENDEN CIRKULÄR 6/2014 Bulevarden 28 00120 Helsingfors 1(5) Tfn 0404504 244 Fax 0404 504 246 Teemu Kastula 17.9.2014 INHÄMTANDE AV UPPGIFTER OM LÖNESTATISTIK FRÅN FINLANDS

Läs mer