Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September Henrik Vestin Senior konsult

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se"

Transkript

1 Snabbanalys av handeln i Leksand Rapport September 2013 Henrik Vestin Senior konsult

2 Definitioner Beklädnadshandel: Konfektion och ekipering, skohandel. BTA: Bruttototalarea, area av våningsplan, begränsad av omslutande väggars utsida. Se även försäljningsyta. Dagligvaruhandel: Livsmedel, apotek (receptfritt och egenvård), systembolag, tobak, tidningar, blommor. Detaljhandel med hemutrustning: Möbelhandel, heminredning, järn- & byggvaror. Gästnätter: Antal gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar (exkl. camping). Fritidshus: Antal taxeringsenheter typkod 22. Fritidsvaruhandel: Radio & musik, bok & papper, Ur, Guld & optik, Fotohandel, Cykel- sport- och båthandel, leksaker, data & tele. Försäljning: Försäljning inklusive moms, löpande priser. Försäljningsindex: Relationen i dagligvaruhandeln, sällanköpsvaruhandeln och den egentliga detaljhandeln mellan faktisk omsättning och försäljningsunderlaget multiplicerat med 100. Försäljningsyta: Del av lokalyta (exklusive lager och kontor) avsedd för försäljning. Jämförelseindex: Ett genomsnittsindex för respektive kommungrupp. Dessa index kan ställas mot kommunens försäljningsindex så att man kan jämföra den egna kommunens index med andra jämförbara kommuners index. Kommungrupper SKL 2011: 1: Storstäder, 2: Förortskommuner till storstäder, 3: Större städer, 4: Förortskommuner till större städer, 5: Pendlingskommuner, 6: Turism- och besöksnäringskommuner, 7: Varuproducerande kommuner, 8: Glesbygdskommuner, 9: Kommuner i tätbefolkad region, 10: Kommuner i glesbefolkad region. Köpkraft: Konsumtion av detaljhandelsvaror (marknadens storlek från efterfrågesidan). 2

3 Bakgrund Leksands kommun är i startgroparna i ett arbete med att ta fram en handelspolicy Syftet med denna rapport är att förse de som ska arbeta med handelspolicyn med aktuell information om de huvudsakliga marknadsförutsättningar som råder för handeln i Leksand. Då det förhållandevis nyligen har gjorts andra mer ingående analyser av handeln i Leksand är denna rapport inriktad på att kortfattat visa de fakta som är mest relevanta. Rapporten innehåller dessutom färska uppgifter om både handelns och köpkraftens storlek och utveckling. Innehåll 1. Upptagningsområde och marknadsområde 2. Analys av marknaden från efterfrågesidan 3. Analys av marknaden från utbudssidan 4. Sammanfattning, slutsatser och SWOT-analys 3

4 1. Marknadsområde och upptagningsområde Marknadsområdet är det geografiska område som handeln i Leksand konkurrerar inom. Marknadsområdet kan också definieras som den geografiska marknad som handeln i Leksand i huvudsak konkurrerar inom. Marknadsområdet utgörs av Leksands kommun och kommunerna Orsa, Mora, Vansbro, Gagnef, Borlänge, Falun och Rättvik där Falun, Borlänge och Mora är de starkaste konkurrenterna för handeln i Leksand. Upptagningsområdet för handeln i Leksand är mindre än marknadsområdet eftersom utbudet i Leksand inte är lika starkt som i Mora, Falun och Borlänge. För dagligvaruhandeln är upptagningsområdet i huvudsak Leksands kommun. Förs sällanköpsvaruhandeln tillkommer ett sekundärt upptagningsområde där delar av de närmast omkringliggande kommunerna ingår. 4

5 2. Analys av marknaden från efterfrågesidan (köpkraftsprognos) I detta avsnitt görs en analys av köpkraften för detaljhandelsvaror i Leksand. Köpkraften beräknas utifrån den situation som råder idag och HUI gör även en prognos över köpkraftens utveckling fram till år Köpkraften är det belopp invånarna i en kommun förväntas spendera på inköp av detaljhandelsvaror. Köpkraften i en kommun beror på antalet invånare samt inkomstnivåerna i kommunen (inkomsterna har olika betydelse i för olika varugrupper). Vid bedömningen av köpkraften år 2020 har HUI utgått från Konsumtionsprognosgruppens (KPG) prognos över hur köpkraften per capita i riket och Leksand utvecklas. I anslutning till köpkraftsprognosen redovisas även hur turism påverkar köpkraften. E-handelns påverkan i form av att den drar undan köpkraft från den fysiska handeln finns med i bedömningen av köpkraftens storlek både idag och år I dagligvaruhandeln bedöms e-handeln ha mycket liten negativ påverkan då den endast svarar för cirka 1 procent av marknaden idag och 2-3 procent år Dessutom kan butiker i Leksand dra nytta av e- handeln genom att själva erbjuda e-handel, med hemleverans eller avhämtning i butik. I sällanköpsvaruhandeln drar e-handeln undan cirka 10 procent av köpkraften idag och cirka 15 procent år För butikerna i Leksand får e-handeln främst ses som en konkurrent även om vissa butiker har möjlighet att erbjuda både fysisk handel och e-handel. 5

6 2. Analys av marknaden från efterfrågesidan (köpkraftsprognos) Befolkning Befolkningen i Leksand kommun uppgick till personer år År 2020 förväntas befolkningen uppgå till drygt (Leksands kommuns prognos) alternativt knappt personer I köpkraftsprognosen för Leksands kommun görs beräkningarna utifrån snittet i de två prognoserna, dvs en befolkning på personer år Övriga kommuner i marknadsområdet har en sammanlagd befolkning på drygt personer År 2020 förväntas befolkningen i det övriga upptagningsområdet uppgå till cirka personer. Störst befolkningsökning sker i Falun och Borlänge Befolkning 2012 och befolkningsprognos * 2020** Leksand Borlänge Falun Gagnef Mora Orsa Rättvik Vansbro *Källa: Tillväxtanalys **Källa: Leksands kommun. 6

7 2. Analys av marknaden från efterfrågesidan (köpkraftsprognos) Köpkraft dagligvaror Köpkraften för dagligvaror i Leksand (primärt upptagningsområde) uppgick till 470 miljoner kronor år År 2020 förväntas köpkraften i Leksand ha vuxit till cirka 490 miljoner kronor. Köpkraften i omlamdet uppgick till närmare 4,6 miljarder kronor år 2012 varav majoriteten återfinns i Falun och Borlänge År 2020 förväntas köpkraften i det sekundära upptagningsområdet uppgå till knappt 5,2 miljarder kronor. Köpkraft dagligvaror, mkr. Köpkraft 2012 Köpkraft 2020 Källa: HUI & Konsumtionsprognosgruppen (KPG). * 7 kommuner, se föregående sida Tillväxt Leksand Omland Köpkraftstillväxten i Leksand är svag och det mesta av omlandets köpkraft finns i Falun och Borlänge vilket gör det svårt för handeln i Leksand att dra nytta av den. Potentialen för dagligvaruhandeln i Leksand ligger därför inte främst i en ökad köpkraft utan i att bättre konkurrera om den köpkraft som redan finns. Detta kan ske genom att förmå boende i Leksand att handla mer på hemmaplan men framförallt genom att sälja mer till turister och fritidshusägare. 7

8 2. Analys av marknaden från efterfrågesidan (köpkraftsprognos) Köpkraft sällanköpsvaror Köpkraften för sällanköpsvaror i Leksand uppgick till 375 miljoner kronor år År 2020 förväntas köpkraften för sällanköpsvaror i Leksand ha vuxit till 415 miljoner kronor. I det sekundära upptagningsområdet uppgick köpkraften för sällanköpsvaror till knappt 3,7 miljarder kronor år Köpkraft sällanköpsvaror, mkr. Köpkraft 2012 Köpkraft 2020 Källa: HUI & Konsumtionsprognosgruppen (KPG). Tillväxt Leksand Omland År 2020 förväntas köpkraften i det sekundära upptagningsområdet uppgå till 4,4 miljarder kronor. Köpkraftstillväxten är starkare i sällanköpsvaruhandeln än vad den är i dagligvaruhandeln. Detta trots att e-handelns negativa påverkan är större. Anledningen är att ökade inkomster gynnar sällanköpsvaruhandeln mer. Köpkraftstillvästen i Leksand och de kommuner i omlandet som Leksand kan locka kinder från är dock låg. Handelns potential ligger därför huvudsakligen i att få fler att handla på hemmaplan. 8

9 2. Analys av marknaden från efterfrågesidan (köpkraftsprognos) Köpkraft i sällanköpsvaruhandelns underbranscher I tabellen nedan redovisas köpkraftens utveckling för sällanköpsvaruhandelns underbranscher: beklädnad, hemutrustning, elektronik och fritidsvaror. Under perioden förväntas köpkraften växa starkast i branschen elektronik. Köpkraft, mkr. Beklädnad Källa: HUI & Konsumtionsprognosgruppen (KPG). Fritid Hem & Bygg Elektronik Leksand

10 2. Analys av marknaden från efterfrågesidan köpkraft, turism och fritidshusägare Leksand har en stark besöksnäring och det finns betydligt fler fritidshus än i de flesta andra kommuner som har samma befolkningsstorlek som Leksand. Detta innebär att köpkraften växer betydligt under delar av året. Köpkraftstillskottet bedöms uppgå till cirka 100 miljoner kronor i dagligvaruhandeln respektive sällanköpsvaruhandeln. Som visas i nästa avsnitt återspeglas detta i Leksands höga försäljningsindex, men det är samtidigt en resurs som sannolikt kan nyttjas ännu bättre. Gästnätter per invånare i Leksand är 14 (rikets genomsnitt är 4) Antal fritidshus per invånare i Leksand är 170 (rikets genomsnitt är 44) 10

11 3. Analys av marknaden från utbudssidan (handeln i Leksand med omnejd) I detta avsnitt kartläggs handels storlek, struktur och utveckling i Leksand. Handelns styrka (förmåga att behålla den lokala köpkraften och att ta köpkraft från omkringliggande kommuner) beräknas i form av försäljningsindex. Analysen görs för dagligvaror och sällanköpsvaror samt för sällanköpsvaruhandelns underbranscher (beklädnad, fritidsvaror och hemutrustning). 11

12 3. Analys av marknaden från utbudssidan (handeln i Leksand med omnejd) Försäljning i detaljhandeln Dagligvaruhandeln i Leksand omsatte 437 miljoner kronor år I det sekundära upptagningsområdet har Falun och Borlänge klart störst omsättning i dagligvaruhandeln. Även Mora har en större dagligvaruhandel än Leksand medan övriga kommuners dagligvaruhandel omsätter mindre än Leksand. Sällanköpsvaruhandeln i Leksand omsatte 358 miljoner kronor. Försäljning 2012, mkr. Borlänge Falun Gagnef Mora Orsa Rättvik Vansbro Källa: HUI, Handeln i Sverige. I det sekundära upptagningsområdet har Borlänge starkast sällanköpsvaruhandel. Därefter följer Falun och Mora. Övriga kommuner har lägre omsättning än Leksand. 12

13 3. Analys av marknaden från utbudssidan Försäljningsutveckling i detaljhandeln Dagligvaror 25% Under perioden ökade försäljningen i Leksands dagligvaruhandel med 9 procent, vilket är svagare än övriga kommuner i upptagningsområdet. Endast Gagnef och Orsa hade en utveckling som var starkare än riket. 20% 15% 10% 21% 20% 13% 13% 12% 10% 10% 9% 19% Sällanköpsvaruhandeln i Leksand ökade med drygt 24 procent under Utvecklingen är betydligt starkare än i riket och den näst högsta i upptagningsområdet. 5% 0% Sällanköpsvaror 50% 40% 41% 30% 24% 20% 10% 16% 7% 5% 3% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Källa: HUI, Handeln i Sverige. -20% -34% 13

14 3. Analys av marknaden från utbudssidan Försäljningsindex (>100= inflöde, <100 = utflöde) Dagligvaror Leksand har försäljningsindex 91 i dagligvaruhandeln, vilket innebär att handeln i stort sett omsätter lika mycket som det finns köpkraft (invånare) för. Om Leksand jämförs med kommuner i kommungruppen turism- och besöksnäringskommuner (index 127) framstår emellertid dagligvaruhandeln som förhållandevis svag. Detta kan indikera att det finns potential att dra större nytta av fritidshusboende och turister Mora Falun Borlänge Orsa Rättvik Leksand Vansbro Gagnef Försäljningsindex för sällanköpsvaruhandeln i Leksand ligger på 80, vilket innebär att det finns ett visst utflöde till andra kommuner. Index är emellertid högre än för övriga kommuner i kommungruppen Kommuner i tätbefolkad region (index 67). Index i Leksand har legat på en stabil nivå de senaste 4 åren. Försäljningsindex för sällanköpsvaror i Leksand varierar emellertid mellan olika delbranscher, vilket visas på nästa sida. Sällanköpsvaror Borlänge Mora Falun Leksand Rättvik Vansbro Orsa Gagnef Källa: HUI, Handeln i Sverige. 14

15 3. Analys av marknaden från utbudssidan Beklädnadshandel index 90 Övrig sällanköp > Fritidsvaruhandel index 40 Hemutrustning index 40 Stora variationer mellan branscherna Hjultorget med bla Clas Ohlson och Lager 70 drar upp index för hela sällanköpsvaruhandeln Hur går det egentligen i city? Det är svårt att veta eftersom statistiken avser hela kommunen. Det går att mäta genom en särskild kartläggning Vad är det egentliga utflödet av boende i Leksand som handlar i andra kommuner? Det är också svårt att beräkna eftersom det sker ett stort inflöde till Hjultorget. Det går att fånga detta genom en konsumentundersökning. 15

16 3. Analys av marknaden från utbudssidan Vad har hänt i Dalarnas län? Nedslag i några kommuner: BORLÄNGE Borlänge har en jämförelsevis stark handel och mycket av det som hänt under det senaste året har handlat om förberedelser inför Ikea-varuhusets och andra stora aktörers öppningar på Norra Backa i höst. Inom kommunen har det varit fortsatta diskussioner om Ikea-byggets konsekvenser för trafikflödet och hur mycket pengar som kommunen ska ställa upp med. Önskemålet om ännu en rondell vid en av infarterna till Norra Backa fick därför nej av kommunfullmäktige i april. I centrum har butikerna, fastighetsägaren, centrumledaren och kommunen gått ihop om Strategi Borlänge centrum år 2015, ett sätt att öka attraktionskraften i city. Däremot står det klart att Coop Konsum stänger i slutet av augusti, vilket gör att centrum kommer att stå utan livsmedelsbutik. Det är också gott om tomma butikslokaler i centrum, ett 20-tal räknade lokaltidningen till i våras. FALUN I höstas (2012) invigdes Majoren på Regementsområdet, en ny handelsplats på knappt kvadratmeter. Sju butiker öppnade, däribland Jysk, Rusta och ÖoB som lämnade andra lägen och flyttade hit. Andra butiker var nya för Falun, som Arken Zoo, Granngården och Swedol. Centrumhandeln har haft problem och många butikslokaler står tomma. Det pågår också en diskussion om hur Falun kommer att påverkas när Ikea och Ikano öppnar i Borlänge. Några nya butiker har öppnat i centrum, som modekedjan Zizzi och Body Shop. De finns i galleria Falan. I handels- och outletområdet Sågmyra, två mil utanför Falun, har ännu en butik öppnat. Det är Serholt, företaget bakom inredningskedjan Village. HUI Research

17 3. Analys av marknaden från utbudssidan Vad är på gång i Dalarnas län? Det stora som händer i länet är förstås invigningen av Ikea och Ikanos handelsplats på Norra Backa i Borlänge. Satsningarna kommer att påverka resten av länet och i många kommuner funderar man över om det är ett hot eller en möjlighet. Nedslag i några kommuner: BORLÄNGE I höst är det invigning av Ikea-varuhuset och första delen av Ikanos handelsområde på Norra Backa vid riksväg 70. I höst öppnar, förutom Ikea, Clas Ohlson, Intersport och Jula, som flyttar från annat läge i Borlänge. Senare i år öppnar även Coop Extra, som blir större än normalkonceptet, samt Kronans droghandel. Även Hööks Hästsport ska öppna, men det blir först under Området kommer att fortsätta byggas ut och Ikano har sökt bygglov för ett tredje och fjärde handelshus. En ny tunnel för gång- och cykeltrafikanter ska binda samman Norra Backa och grannen Kupolen. Kupolen, med ett 80-tal butiker, kommer att förlänga sina helgöppettider till klockan 18 när Norra Backa öppnar. Både Norra Backa och Kupolen ligger på gångavstånd från centrum. Därför finns det planer på att länka ihop de tre handelsområdena. Bygget av ett nytt stationsområde är inne i slutfasen och kommunen har även planer på att där bygga för fler kontor och handel. Det finns även planer på att rusta upp delar av centrum. Vid Sveatorget ska Diös snygga till det gamla Åhléns-huset där Biopalatset ska få mer yta och O Learys öppna i höst. Även torget ska bli trivsammare och få plats för uteservering och torghandel. HUI Research

18 3. Analys av marknaden från utbudssidan FALUN I centrum planerar fastighetsägaren Diös för en renovering av Bergströms galleria. Tanken är att disponera om lokalerna och få bort dödutrymme. I centrum har det även pågått ett försök med söndagsöppet. Trots protester från handlare ska det fortsätta. Det finns också planer på en ny stadsdel, Södra centrum. Förutom resecentrum ska här finnas plats för handel, kontor och bostäder. MORA En hel del handel är på väg till Mora, främst till externhandelsområdet Mora Noret. Fastighetsbolaget Sjaelsö och Rico Estate Development bygger för att ge plats åt Rusta, Jula och Intersport, som öppnar under Även Elgiganten, som nyligen övertog Experts lokaler i centrum, ska öppna på Noret. Även Lidl är klara för Mora. En butik öppnar i Konsums gamla lokaler i centrumgallerian Kronan. LUDVIKA Handelsplatsen Lyviksberget, där bland andra Coop Extra och Rusta ligger, ska byggas ut. För ett par år sedan ville Gotska Fastigheter bygga två huskroppar med plats för sju butiker, men de har haft svårt att få något uthyrt. I slutet av april lossnade det dock något, när byggvarukedjan Cheapy meddelade att man tänker bygga där. Det har även varit trögt med planerna på att bygga en Ica-butik i den så kallade Sänkan. Först tog det tid för Ica och kommunen att komma överens om ett rondellbygge och dessutom har planerna överklagats ett antal gångar, senast i våras då ett överklagande skickades in till Mark- och miljödomstolen. MALUNG-SÄLEN Det blir plats för butiker när Sälen centrum ska byggas ut med start i sommar. Vårdcentralen behöver större lokaler och då vill fastighetsägaren passa på att ge andra näringsidkare utrymme. HUI Research

19 4. Sammanfattning och slutsatser Marknadsförutsättningarna för handel i Leksand bedöms som förhållandevis goda. Den främsta anledningen är att Leksand har en stark besöksnäring och många fritidshus. Dessutom har Leksand starka dragare som Clas Ohlson, lager 70 mfl. De goda marknadsförutsättningarna avspeglas delvis i Leksands (jämfört med befolkningsmässigt likvärdiga kommuner) förhållandevis höga försäljningsindex. Dagligvaruhandeln i Leksand har dock ett mindre utflöde av kunder samtidigt som många andra kommuner med stark turism och många fritidshus har ett ganska stort inflöde av kunder. Det bör därför finnas en god möjlighet för tillväxt i dagligvaruhandeln. I sällanköpsvaruhandeln är konkurrensen från (framförallt) Borlänge, Falun och Mora ett större hinder för tillväxt än den är i dagligvaruhandeln. Framförallt Borlänge kommer att bli en tuffare konkurrent när IKEA (mfl) har öppnat. Något tydligt etableringsutrymme går inte att räkna fram i sällanköpsvaruhandeln, men det beror till stor del på att ett fåtal aktörer (främst i Hjultorget) skapar ett så stort inflöde av kunder att utflödet av kunder boende i Leksand inte syns. Det kan därför mycket väl finnas utrymme för mer sällanköpsvaruhandel i Leksand. Både i centrum och externt. Var handeln ska lokaliseras och hur mycket ny handelsyta som kan bli aktuell kommer att behandlas i den handelspolicy kommunen avser att ta fram. I handelspolicyn bör stadskärnan ägnas särskild uppmärksamhet, både avseende handeln men även övrig kommersiell service. 19

20 4. Sammanfattning och slutsatser En styrka för handeln är att det finns ett antal dragare som till exempel Clas Ohlson som lockar besökare som även annan handel och serviceverksamhet kan dra nytta av.. En annan styrka är att Leksand,trots sin ringa befolkningsstorlek, tack varar turismen och starka dragarbutiker kan vara intressant som etableringsort. Det gynnar även befintlig handel som får fler goda grannar. En svaghet är att befolkningsunderlaget är för litet för att alla kedjor ska vara intresserade av att etablera i Leksand. Den största möjligheten för utveckling av handeln ligger i att dra nytta av turismen. Detta bör ska genom samverkan mellan handel och turism och genom att undersöka vad besökarna efterfrågar inom handel, restauran med mera. Det största hotet är just nu den expansion som sker inom handeln i Borlänge som innebär att Leksand kan förlora en del besökare från andra kommuner och att andelen boende i Leksand som väljer att handla utanför Leksand ökar. 20

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun Konsekvensanalys Valdemarsvik Sammanfattning Syfte och mål Utredningen ska förse Valdemarsviks kommun med ett material som kan ligga till grund för beslut om etablering

Läs mer

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Rapport februari 2013 Skara kommun Handelsutredning Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Förord HUI Research AB har på uppdrag av Skara kommun genomfört en utredning av handelns förutsättningar

Läs mer

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

HANDELN I KARLSKRONA. En studie av detaljhandelns förutsättningar och potential

HANDELN I KARLSKRONA. En studie av detaljhandelns förutsättningar och potential HANDELN I KARLSKRONA En studie av detaljhandelns förutsättningar och potential AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) FÖRORD Syftet med denna rapport är att kartlägga och analysera detaljhandeln och dess

Läs mer

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO RAPPORT HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO SLUTRAPPORT 2014-02-12 Uppdrag: Handelsutredning Upplands-Bro Revideringar Titel på rapport: Handelsutredning Upplands-Bro Status: Datum: 2014-02-12 Medverkande Revideringsdatum

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl mars 2014 2014-03-07 FÖRORD År 2007 antog Östersunds kommun en handelspolicy som kom att uppdateras och utvärderas under

Läs mer

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall Marknadspotential och konsekvensanalys 27 februari 2015 Bakgrund 2 I samband med Hudiksvall kommuns arbete med FÖP för Västra hamnen, önskar staden bedöma förutsättningarna

Läs mer

Förord. Stockholm, 5 september 2014. Karin Johansson vd Svensk Handel

Förord. Stockholm, 5 september 2014. Karin Johansson vd Svensk Handel Nordisk gränshandel 2013 Rapporten framtagen av HUI Research AB på uppdrag av Svensk Handel Augusti 2014 2 Förord Handeln är en motor för Sveriges ekonomi. För vissa glesbygdskommuner spelar gränshandeln

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden detaljhandeln i Sverige 2025 Förord Detaljhandeln har under den senaste tjugoårsperioden genomgått en kraftig

Läs mer

Shop til you drop. Regionförbundet Sörmland levererar 2007:3. - om handeln som tillväxtmotor i Sörmland

Shop til you drop. Regionförbundet Sörmland levererar 2007:3. - om handeln som tillväxtmotor i Sörmland Shop til you drop - om handeln som tillväxtmotor i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, ideér och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljhandelsutredning och underlag till förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun

SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljhandelsutredning och underlag till förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljhandelsutredning och underlag till förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun Teknisk rapport 16 juni 2009 Förord Då det snart gått tio år sedan

Läs mer

HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM

HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM 29-1-16 HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM Structor Projektutveckling AB Industrigatan 2A 112 46 STOCKHOLM Tel. 8-545 556 3 Org nr. 5566 36-37 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND

Läs mer

Handelsutredning Järna Underlag för FÖP. Slutkoncept juni 2008

Handelsutredning Järna Underlag för FÖP. Slutkoncept juni 2008 Underlag för FÖP Sammanfattning Järnas dagligvaruhandel Om Ica etablerar externt, i Tuna backar eller Saltå kvarn Vid en extern etablering av Ica i Tuna backar eller vid Saltå kvarn skulle Järna centrum

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

DETALJHANDELSANALYS ÖSTERSUNDSREGIONEN

DETALJHANDELSANALYS ÖSTERSUNDSREGIONEN C:\windows\TEMP\Rapport Östersund slutgiltig010122.doc DETALJHANDELSANALYS ÖSTERSUNDSREGIONEN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Förord Föreliggande rapport behandlar detaljhandeln i Östersundsregionen. Studien

Läs mer

Framtidens handel. Fredrik Bergström

Framtidens handel. Fredrik Bergström Framtidens handel Fredrik Bergström mtc och författarna 2010 grafisk form och sättning: irons design tryck: Åtta45 tryckeri, solna omslagsbild: Johner/Image source www.mtcstiftelsen.se Förord Framtidens

Läs mer

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 FÖRORD Kristianstad är av tradition den centrala handelsstaden i nordöstra Skåne. För att bejaka en positiv stadsutveckling

Läs mer

SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN

SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN ZÖK I MARS 2006 Innehållsförteckning F ö r o r d... 8 Huvudrapport, sammanfattning... 9 INLEDNING...9 Bakgrund och nytta med utredningen...9 Uppdraget...9

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

HANDELSUTREDNING HANDELSUTREDNING FÖR FALKENBERGS CENTRALORT JÄMTE UNDERLAG FÖR HANDELSPOLICY

HANDELSUTREDNING HANDELSUTREDNING FÖR FALKENBERGS CENTRALORT JÄMTE UNDERLAG FÖR HANDELSPOLICY HANDELSUTREDNING HANDELSUTREDNING FÖR FALKENBERGS CENTRALORT JÄMTE UNDERLAG FÖR HANDELSPOLICY Nordplan i januari 2003 Innehållsförteckning FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 CENTRUMAVGRÄNSNINGEN,

Läs mer

STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) FÖRORD Stockholms

Läs mer

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Scenarion för e-handelns framtida tillväxt GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Förord E-handelns utveckling påverkar framtiden Trots att Sverige har en av världens mest utvecklade infrastrukturer för

Läs mer

Direkthandeln AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) www.hui.se. Niklas Wikström År 2003 Fredrik Bergström

Direkthandeln AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) www.hui.se. Niklas Wikström År 2003 Fredrik Bergström Direkthandeln AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Niklas Wikström År 2003 Fredrik Bergström www.hui.se Förord Föreliggande rapport innehåller en analys av direkthandeln. I rapporten analyseras direkthandelns

Läs mer

Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen

Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen Lidköping är den naturliga handelsplatsen 1 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Tillgången till bra handel är viktig för invånarnas dagliga liv men också för kommunens samlade attraktivitet. En levande

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

Framtidens handel. Om handelns utveckling, framtid och marknadsplatsernas konkurrens

Framtidens handel. Om handelns utveckling, framtid och marknadsplatsernas konkurrens Framtidens handel Om handelns utveckling, framtid och marknadsplatsernas konkurrens Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi Förord och innehåll Förord Syftet med denna rapport

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Kampen om köpkraften. Handeln i framtiden. hui research

Kampen om köpkraften. Handeln i framtiden. hui research Kampen om köpkraften Handeln i framtiden hui research HUI Research AB 103 29 Stockholm Tel: 08-762 72 80 www.hui.se HUI Research Mångfaldigande av innehållet är ej tillåtet. Redaktör: Fredrik Kolterjahn

Läs mer