Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September Henrik Vestin Senior konsult

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se"

Transkript

1 Snabbanalys av handeln i Leksand Rapport September 2013 Henrik Vestin Senior konsult

2 Definitioner Beklädnadshandel: Konfektion och ekipering, skohandel. BTA: Bruttototalarea, area av våningsplan, begränsad av omslutande väggars utsida. Se även försäljningsyta. Dagligvaruhandel: Livsmedel, apotek (receptfritt och egenvård), systembolag, tobak, tidningar, blommor. Detaljhandel med hemutrustning: Möbelhandel, heminredning, järn- & byggvaror. Gästnätter: Antal gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar (exkl. camping). Fritidshus: Antal taxeringsenheter typkod 22. Fritidsvaruhandel: Radio & musik, bok & papper, Ur, Guld & optik, Fotohandel, Cykel- sport- och båthandel, leksaker, data & tele. Försäljning: Försäljning inklusive moms, löpande priser. Försäljningsindex: Relationen i dagligvaruhandeln, sällanköpsvaruhandeln och den egentliga detaljhandeln mellan faktisk omsättning och försäljningsunderlaget multiplicerat med 100. Försäljningsyta: Del av lokalyta (exklusive lager och kontor) avsedd för försäljning. Jämförelseindex: Ett genomsnittsindex för respektive kommungrupp. Dessa index kan ställas mot kommunens försäljningsindex så att man kan jämföra den egna kommunens index med andra jämförbara kommuners index. Kommungrupper SKL 2011: 1: Storstäder, 2: Förortskommuner till storstäder, 3: Större städer, 4: Förortskommuner till större städer, 5: Pendlingskommuner, 6: Turism- och besöksnäringskommuner, 7: Varuproducerande kommuner, 8: Glesbygdskommuner, 9: Kommuner i tätbefolkad region, 10: Kommuner i glesbefolkad region. Köpkraft: Konsumtion av detaljhandelsvaror (marknadens storlek från efterfrågesidan). 2

3 Bakgrund Leksands kommun är i startgroparna i ett arbete med att ta fram en handelspolicy Syftet med denna rapport är att förse de som ska arbeta med handelspolicyn med aktuell information om de huvudsakliga marknadsförutsättningar som råder för handeln i Leksand. Då det förhållandevis nyligen har gjorts andra mer ingående analyser av handeln i Leksand är denna rapport inriktad på att kortfattat visa de fakta som är mest relevanta. Rapporten innehåller dessutom färska uppgifter om både handelns och köpkraftens storlek och utveckling. Innehåll 1. Upptagningsområde och marknadsområde 2. Analys av marknaden från efterfrågesidan 3. Analys av marknaden från utbudssidan 4. Sammanfattning, slutsatser och SWOT-analys 3

4 1. Marknadsområde och upptagningsområde Marknadsområdet är det geografiska område som handeln i Leksand konkurrerar inom. Marknadsområdet kan också definieras som den geografiska marknad som handeln i Leksand i huvudsak konkurrerar inom. Marknadsområdet utgörs av Leksands kommun och kommunerna Orsa, Mora, Vansbro, Gagnef, Borlänge, Falun och Rättvik där Falun, Borlänge och Mora är de starkaste konkurrenterna för handeln i Leksand. Upptagningsområdet för handeln i Leksand är mindre än marknadsområdet eftersom utbudet i Leksand inte är lika starkt som i Mora, Falun och Borlänge. För dagligvaruhandeln är upptagningsområdet i huvudsak Leksands kommun. Förs sällanköpsvaruhandeln tillkommer ett sekundärt upptagningsområde där delar av de närmast omkringliggande kommunerna ingår. 4

5 2. Analys av marknaden från efterfrågesidan (köpkraftsprognos) I detta avsnitt görs en analys av köpkraften för detaljhandelsvaror i Leksand. Köpkraften beräknas utifrån den situation som råder idag och HUI gör även en prognos över köpkraftens utveckling fram till år Köpkraften är det belopp invånarna i en kommun förväntas spendera på inköp av detaljhandelsvaror. Köpkraften i en kommun beror på antalet invånare samt inkomstnivåerna i kommunen (inkomsterna har olika betydelse i för olika varugrupper). Vid bedömningen av köpkraften år 2020 har HUI utgått från Konsumtionsprognosgruppens (KPG) prognos över hur köpkraften per capita i riket och Leksand utvecklas. I anslutning till köpkraftsprognosen redovisas även hur turism påverkar köpkraften. E-handelns påverkan i form av att den drar undan köpkraft från den fysiska handeln finns med i bedömningen av köpkraftens storlek både idag och år I dagligvaruhandeln bedöms e-handeln ha mycket liten negativ påverkan då den endast svarar för cirka 1 procent av marknaden idag och 2-3 procent år Dessutom kan butiker i Leksand dra nytta av e- handeln genom att själva erbjuda e-handel, med hemleverans eller avhämtning i butik. I sällanköpsvaruhandeln drar e-handeln undan cirka 10 procent av köpkraften idag och cirka 15 procent år För butikerna i Leksand får e-handeln främst ses som en konkurrent även om vissa butiker har möjlighet att erbjuda både fysisk handel och e-handel. 5

6 2. Analys av marknaden från efterfrågesidan (köpkraftsprognos) Befolkning Befolkningen i Leksand kommun uppgick till personer år År 2020 förväntas befolkningen uppgå till drygt (Leksands kommuns prognos) alternativt knappt personer I köpkraftsprognosen för Leksands kommun görs beräkningarna utifrån snittet i de två prognoserna, dvs en befolkning på personer år Övriga kommuner i marknadsområdet har en sammanlagd befolkning på drygt personer År 2020 förväntas befolkningen i det övriga upptagningsområdet uppgå till cirka personer. Störst befolkningsökning sker i Falun och Borlänge Befolkning 2012 och befolkningsprognos * 2020** Leksand Borlänge Falun Gagnef Mora Orsa Rättvik Vansbro *Källa: Tillväxtanalys **Källa: Leksands kommun. 6

7 2. Analys av marknaden från efterfrågesidan (köpkraftsprognos) Köpkraft dagligvaror Köpkraften för dagligvaror i Leksand (primärt upptagningsområde) uppgick till 470 miljoner kronor år År 2020 förväntas köpkraften i Leksand ha vuxit till cirka 490 miljoner kronor. Köpkraften i omlamdet uppgick till närmare 4,6 miljarder kronor år 2012 varav majoriteten återfinns i Falun och Borlänge År 2020 förväntas köpkraften i det sekundära upptagningsområdet uppgå till knappt 5,2 miljarder kronor. Köpkraft dagligvaror, mkr. Köpkraft 2012 Köpkraft 2020 Källa: HUI & Konsumtionsprognosgruppen (KPG). * 7 kommuner, se föregående sida Tillväxt Leksand Omland Köpkraftstillväxten i Leksand är svag och det mesta av omlandets köpkraft finns i Falun och Borlänge vilket gör det svårt för handeln i Leksand att dra nytta av den. Potentialen för dagligvaruhandeln i Leksand ligger därför inte främst i en ökad köpkraft utan i att bättre konkurrera om den köpkraft som redan finns. Detta kan ske genom att förmå boende i Leksand att handla mer på hemmaplan men framförallt genom att sälja mer till turister och fritidshusägare. 7

8 2. Analys av marknaden från efterfrågesidan (köpkraftsprognos) Köpkraft sällanköpsvaror Köpkraften för sällanköpsvaror i Leksand uppgick till 375 miljoner kronor år År 2020 förväntas köpkraften för sällanköpsvaror i Leksand ha vuxit till 415 miljoner kronor. I det sekundära upptagningsområdet uppgick köpkraften för sällanköpsvaror till knappt 3,7 miljarder kronor år Köpkraft sällanköpsvaror, mkr. Köpkraft 2012 Köpkraft 2020 Källa: HUI & Konsumtionsprognosgruppen (KPG). Tillväxt Leksand Omland År 2020 förväntas köpkraften i det sekundära upptagningsområdet uppgå till 4,4 miljarder kronor. Köpkraftstillväxten är starkare i sällanköpsvaruhandeln än vad den är i dagligvaruhandeln. Detta trots att e-handelns negativa påverkan är större. Anledningen är att ökade inkomster gynnar sällanköpsvaruhandeln mer. Köpkraftstillvästen i Leksand och de kommuner i omlandet som Leksand kan locka kinder från är dock låg. Handelns potential ligger därför huvudsakligen i att få fler att handla på hemmaplan. 8

9 2. Analys av marknaden från efterfrågesidan (köpkraftsprognos) Köpkraft i sällanköpsvaruhandelns underbranscher I tabellen nedan redovisas köpkraftens utveckling för sällanköpsvaruhandelns underbranscher: beklädnad, hemutrustning, elektronik och fritidsvaror. Under perioden förväntas köpkraften växa starkast i branschen elektronik. Köpkraft, mkr. Beklädnad Källa: HUI & Konsumtionsprognosgruppen (KPG). Fritid Hem & Bygg Elektronik Leksand

10 2. Analys av marknaden från efterfrågesidan köpkraft, turism och fritidshusägare Leksand har en stark besöksnäring och det finns betydligt fler fritidshus än i de flesta andra kommuner som har samma befolkningsstorlek som Leksand. Detta innebär att köpkraften växer betydligt under delar av året. Köpkraftstillskottet bedöms uppgå till cirka 100 miljoner kronor i dagligvaruhandeln respektive sällanköpsvaruhandeln. Som visas i nästa avsnitt återspeglas detta i Leksands höga försäljningsindex, men det är samtidigt en resurs som sannolikt kan nyttjas ännu bättre. Gästnätter per invånare i Leksand är 14 (rikets genomsnitt är 4) Antal fritidshus per invånare i Leksand är 170 (rikets genomsnitt är 44) 10

11 3. Analys av marknaden från utbudssidan (handeln i Leksand med omnejd) I detta avsnitt kartläggs handels storlek, struktur och utveckling i Leksand. Handelns styrka (förmåga att behålla den lokala köpkraften och att ta köpkraft från omkringliggande kommuner) beräknas i form av försäljningsindex. Analysen görs för dagligvaror och sällanköpsvaror samt för sällanköpsvaruhandelns underbranscher (beklädnad, fritidsvaror och hemutrustning). 11

12 3. Analys av marknaden från utbudssidan (handeln i Leksand med omnejd) Försäljning i detaljhandeln Dagligvaruhandeln i Leksand omsatte 437 miljoner kronor år I det sekundära upptagningsområdet har Falun och Borlänge klart störst omsättning i dagligvaruhandeln. Även Mora har en större dagligvaruhandel än Leksand medan övriga kommuners dagligvaruhandel omsätter mindre än Leksand. Sällanköpsvaruhandeln i Leksand omsatte 358 miljoner kronor. Försäljning 2012, mkr. Borlänge Falun Gagnef Mora Orsa Rättvik Vansbro Källa: HUI, Handeln i Sverige. I det sekundära upptagningsområdet har Borlänge starkast sällanköpsvaruhandel. Därefter följer Falun och Mora. Övriga kommuner har lägre omsättning än Leksand. 12

13 3. Analys av marknaden från utbudssidan Försäljningsutveckling i detaljhandeln Dagligvaror 25% Under perioden ökade försäljningen i Leksands dagligvaruhandel med 9 procent, vilket är svagare än övriga kommuner i upptagningsområdet. Endast Gagnef och Orsa hade en utveckling som var starkare än riket. 20% 15% 10% 21% 20% 13% 13% 12% 10% 10% 9% 19% Sällanköpsvaruhandeln i Leksand ökade med drygt 24 procent under Utvecklingen är betydligt starkare än i riket och den näst högsta i upptagningsområdet. 5% 0% Sällanköpsvaror 50% 40% 41% 30% 24% 20% 10% 16% 7% 5% 3% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Källa: HUI, Handeln i Sverige. -20% -34% 13

14 3. Analys av marknaden från utbudssidan Försäljningsindex (>100= inflöde, <100 = utflöde) Dagligvaror Leksand har försäljningsindex 91 i dagligvaruhandeln, vilket innebär att handeln i stort sett omsätter lika mycket som det finns köpkraft (invånare) för. Om Leksand jämförs med kommuner i kommungruppen turism- och besöksnäringskommuner (index 127) framstår emellertid dagligvaruhandeln som förhållandevis svag. Detta kan indikera att det finns potential att dra större nytta av fritidshusboende och turister Mora Falun Borlänge Orsa Rättvik Leksand Vansbro Gagnef Försäljningsindex för sällanköpsvaruhandeln i Leksand ligger på 80, vilket innebär att det finns ett visst utflöde till andra kommuner. Index är emellertid högre än för övriga kommuner i kommungruppen Kommuner i tätbefolkad region (index 67). Index i Leksand har legat på en stabil nivå de senaste 4 åren. Försäljningsindex för sällanköpsvaror i Leksand varierar emellertid mellan olika delbranscher, vilket visas på nästa sida. Sällanköpsvaror Borlänge Mora Falun Leksand Rättvik Vansbro Orsa Gagnef Källa: HUI, Handeln i Sverige. 14

15 3. Analys av marknaden från utbudssidan Beklädnadshandel index 90 Övrig sällanköp > Fritidsvaruhandel index 40 Hemutrustning index 40 Stora variationer mellan branscherna Hjultorget med bla Clas Ohlson och Lager 70 drar upp index för hela sällanköpsvaruhandeln Hur går det egentligen i city? Det är svårt att veta eftersom statistiken avser hela kommunen. Det går att mäta genom en särskild kartläggning Vad är det egentliga utflödet av boende i Leksand som handlar i andra kommuner? Det är också svårt att beräkna eftersom det sker ett stort inflöde till Hjultorget. Det går att fånga detta genom en konsumentundersökning. 15

16 3. Analys av marknaden från utbudssidan Vad har hänt i Dalarnas län? Nedslag i några kommuner: BORLÄNGE Borlänge har en jämförelsevis stark handel och mycket av det som hänt under det senaste året har handlat om förberedelser inför Ikea-varuhusets och andra stora aktörers öppningar på Norra Backa i höst. Inom kommunen har det varit fortsatta diskussioner om Ikea-byggets konsekvenser för trafikflödet och hur mycket pengar som kommunen ska ställa upp med. Önskemålet om ännu en rondell vid en av infarterna till Norra Backa fick därför nej av kommunfullmäktige i april. I centrum har butikerna, fastighetsägaren, centrumledaren och kommunen gått ihop om Strategi Borlänge centrum år 2015, ett sätt att öka attraktionskraften i city. Däremot står det klart att Coop Konsum stänger i slutet av augusti, vilket gör att centrum kommer att stå utan livsmedelsbutik. Det är också gott om tomma butikslokaler i centrum, ett 20-tal räknade lokaltidningen till i våras. FALUN I höstas (2012) invigdes Majoren på Regementsområdet, en ny handelsplats på knappt kvadratmeter. Sju butiker öppnade, däribland Jysk, Rusta och ÖoB som lämnade andra lägen och flyttade hit. Andra butiker var nya för Falun, som Arken Zoo, Granngården och Swedol. Centrumhandeln har haft problem och många butikslokaler står tomma. Det pågår också en diskussion om hur Falun kommer att påverkas när Ikea och Ikano öppnar i Borlänge. Några nya butiker har öppnat i centrum, som modekedjan Zizzi och Body Shop. De finns i galleria Falan. I handels- och outletområdet Sågmyra, två mil utanför Falun, har ännu en butik öppnat. Det är Serholt, företaget bakom inredningskedjan Village. HUI Research

17 3. Analys av marknaden från utbudssidan Vad är på gång i Dalarnas län? Det stora som händer i länet är förstås invigningen av Ikea och Ikanos handelsplats på Norra Backa i Borlänge. Satsningarna kommer att påverka resten av länet och i många kommuner funderar man över om det är ett hot eller en möjlighet. Nedslag i några kommuner: BORLÄNGE I höst är det invigning av Ikea-varuhuset och första delen av Ikanos handelsområde på Norra Backa vid riksväg 70. I höst öppnar, förutom Ikea, Clas Ohlson, Intersport och Jula, som flyttar från annat läge i Borlänge. Senare i år öppnar även Coop Extra, som blir större än normalkonceptet, samt Kronans droghandel. Även Hööks Hästsport ska öppna, men det blir först under Området kommer att fortsätta byggas ut och Ikano har sökt bygglov för ett tredje och fjärde handelshus. En ny tunnel för gång- och cykeltrafikanter ska binda samman Norra Backa och grannen Kupolen. Kupolen, med ett 80-tal butiker, kommer att förlänga sina helgöppettider till klockan 18 när Norra Backa öppnar. Både Norra Backa och Kupolen ligger på gångavstånd från centrum. Därför finns det planer på att länka ihop de tre handelsområdena. Bygget av ett nytt stationsområde är inne i slutfasen och kommunen har även planer på att där bygga för fler kontor och handel. Det finns även planer på att rusta upp delar av centrum. Vid Sveatorget ska Diös snygga till det gamla Åhléns-huset där Biopalatset ska få mer yta och O Learys öppna i höst. Även torget ska bli trivsammare och få plats för uteservering och torghandel. HUI Research

18 3. Analys av marknaden från utbudssidan FALUN I centrum planerar fastighetsägaren Diös för en renovering av Bergströms galleria. Tanken är att disponera om lokalerna och få bort dödutrymme. I centrum har det även pågått ett försök med söndagsöppet. Trots protester från handlare ska det fortsätta. Det finns också planer på en ny stadsdel, Södra centrum. Förutom resecentrum ska här finnas plats för handel, kontor och bostäder. MORA En hel del handel är på väg till Mora, främst till externhandelsområdet Mora Noret. Fastighetsbolaget Sjaelsö och Rico Estate Development bygger för att ge plats åt Rusta, Jula och Intersport, som öppnar under Även Elgiganten, som nyligen övertog Experts lokaler i centrum, ska öppna på Noret. Även Lidl är klara för Mora. En butik öppnar i Konsums gamla lokaler i centrumgallerian Kronan. LUDVIKA Handelsplatsen Lyviksberget, där bland andra Coop Extra och Rusta ligger, ska byggas ut. För ett par år sedan ville Gotska Fastigheter bygga två huskroppar med plats för sju butiker, men de har haft svårt att få något uthyrt. I slutet av april lossnade det dock något, när byggvarukedjan Cheapy meddelade att man tänker bygga där. Det har även varit trögt med planerna på att bygga en Ica-butik i den så kallade Sänkan. Först tog det tid för Ica och kommunen att komma överens om ett rondellbygge och dessutom har planerna överklagats ett antal gångar, senast i våras då ett överklagande skickades in till Mark- och miljödomstolen. MALUNG-SÄLEN Det blir plats för butiker när Sälen centrum ska byggas ut med start i sommar. Vårdcentralen behöver större lokaler och då vill fastighetsägaren passa på att ge andra näringsidkare utrymme. HUI Research

19 4. Sammanfattning och slutsatser Marknadsförutsättningarna för handel i Leksand bedöms som förhållandevis goda. Den främsta anledningen är att Leksand har en stark besöksnäring och många fritidshus. Dessutom har Leksand starka dragare som Clas Ohlson, lager 70 mfl. De goda marknadsförutsättningarna avspeglas delvis i Leksands (jämfört med befolkningsmässigt likvärdiga kommuner) förhållandevis höga försäljningsindex. Dagligvaruhandeln i Leksand har dock ett mindre utflöde av kunder samtidigt som många andra kommuner med stark turism och många fritidshus har ett ganska stort inflöde av kunder. Det bör därför finnas en god möjlighet för tillväxt i dagligvaruhandeln. I sällanköpsvaruhandeln är konkurrensen från (framförallt) Borlänge, Falun och Mora ett större hinder för tillväxt än den är i dagligvaruhandeln. Framförallt Borlänge kommer att bli en tuffare konkurrent när IKEA (mfl) har öppnat. Något tydligt etableringsutrymme går inte att räkna fram i sällanköpsvaruhandeln, men det beror till stor del på att ett fåtal aktörer (främst i Hjultorget) skapar ett så stort inflöde av kunder att utflödet av kunder boende i Leksand inte syns. Det kan därför mycket väl finnas utrymme för mer sällanköpsvaruhandel i Leksand. Både i centrum och externt. Var handeln ska lokaliseras och hur mycket ny handelsyta som kan bli aktuell kommer att behandlas i den handelspolicy kommunen avser att ta fram. I handelspolicyn bör stadskärnan ägnas särskild uppmärksamhet, både avseende handeln men även övrig kommersiell service. 19

20 4. Sammanfattning och slutsatser En styrka för handeln är att det finns ett antal dragare som till exempel Clas Ohlson som lockar besökare som även annan handel och serviceverksamhet kan dra nytta av.. En annan styrka är att Leksand,trots sin ringa befolkningsstorlek, tack varar turismen och starka dragarbutiker kan vara intressant som etableringsort. Det gynnar även befintlig handel som får fler goda grannar. En svaghet är att befolkningsunderlaget är för litet för att alla kedjor ska vara intresserade av att etablera i Leksand. Den största möjligheten för utveckling av handeln ligger i att dra nytta av turismen. Detta bör ska genom samverkan mellan handel och turism och genom att undersöka vad besökarna efterfrågar inom handel, restauran med mera. Det största hotet är just nu den expansion som sker inom handeln i Borlänge som innebär att Leksand kan förlora en del besökare från andra kommuner och att andelen boende i Leksand som väljer att handla utanför Leksand ökar. 20

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT EN UPPGRADERING AV LEKSAND HANDELSUTREDNING, DAT OKTOBER 2008 2012-06-13 INNEHÅLL 1. Bakgrund 2. Leksands handel idag 3. Leksands handel i framtiden 4. Regionens handel i framtiden,

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel 30 Mål Handelsindex för 2010 ska öka med minst 3 procentenheter jämfört med handelsindex för 2007. Mätmetod Handelsindex i Sveriges kommuner tas årligen

Läs mer

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun Konsekvensanalys Valdemarsvik Sammanfattning Syfte och mål Utredningen ska förse Valdemarsviks kommun med ett material som kan ligga till grund för beslut om etablering

Läs mer

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH

KUNGENS KURVA. HUI Research. Sveriges största handelsområde. Huddinge kommun. Mars 2014. Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe 2014 HUI RESEARCH KUNGENS KURVA Sveriges största handelsområde HUI Research Mars 2014 Huddinge kommun Henrik Vestin Filippa Frisk Carina Jirwe INLEDNING Kungens Kurva är Sveriges största handelsområde och ligger i Huddinge

Läs mer

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02 Handeln i Skövde år 2020 och år 2025 Mötesplats för regionen 2014-06-02 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 6 1.1.1. Marknadsområde för handel mm... 6 1.2. Efterfrågeutveckling år 2012-2020... 7

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef Datum Handelspolicy Antagen av Kommunfullmäktige/2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-06-16, 112 Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall Marknadspotential och konsekvensanalys 27 februari 2015 Bakgrund 2 I samband med Hudiksvall kommuns arbete med FÖP för Västra hamnen, önskar staden bedöma förutsättningarna

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. HUI Research På uppdrag av Nybro kommun. Februari 2015

Handelsutredning Nybro kommun. HUI Research På uppdrag av Nybro kommun. Februari 2015 Handelsutredning Nybro kommun HUI Research På uppdrag av Nybro kommun Februari 2015 Förord HUI Research har på uppdrag av Nybro kommun genomfört en utredning av handeln i Nybro, kartlagt marknadsförutsättningarna,

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter.

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter. MÖNSTERÅS FAKTA Byggår: 1983 Fastighetsägare: Folksam (KPA) Försäljningsyta: 1.230 kvm Närliggande butiker: Apoteksgruppen, Puls & Träning Parkeringsplatser: ca 35 st FASTIGHETENS LÄGE Trafikmängder i

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Kungsörs kommun. Handelsanalys

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Kungsörs kommun. Handelsanalys AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Kungsörs kommun Handelsanalys Förord Syftet med föreliggande rapport är att kartlägga marknadsförhållandena för detaljhandel i Kungsörs kommun och dess omland samt

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Luleås framtida handelsplats

Luleås framtida handelsplats Luleås framtida handelsplats Luleå Homecenter I området Notviken som ligger 3 km från centrala Luleå pågår utveckling av handelsområdet Luleå Homecenter för fullt. Luleå Homecenter är både den snabbast

Läs mer

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO RAPPORT HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO SLUTRAPPORT 2014-02-12 Uppdrag: Handelsutredning Upplands-Bro Revideringar Titel på rapport: Handelsutredning Upplands-Bro Status: Datum: 2014-02-12 Medverkande Revideringsdatum

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19. Analys & Strategi 1

Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19. Analys & Strategi 1 Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

HUR RED ARBETAR. I korthet kan RED:s upplägg beskrivas med att RED:

HUR RED ARBETAR. I korthet kan RED:s upplägg beskrivas med att RED: NORET, MORA FÖRETAGSPRESENTATION RICO ESTATE DEVELOPMENT AB Rico Estate Development AB (RED) är ett privatägt fastighetsutvecklingsbolag (Developer) med inriktning på kommersiella fastigheter. RED har

Läs mer

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne T U R I S M Nyckeltal Lund kommun 2014 Lund kommun Skåne län Kommunens andel av länet 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Läs mer

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 FÖRORD Kristianstad är av tradition den centrala handelsstaden i nordöstra Skåne. För att bejaka en positiv stadsutveckling

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

Rapport maj 2015 Älmhults kommun. Handelsutredning

Rapport maj 2015 Älmhults kommun. Handelsutredning Rapport maj 2015 Älmhults kommun Handelsutredning Sammanfattning HUI Research har genomfört en utredning av nuläget och de framtida förutsättningarna för handeln i Älmhults kommun. Handeln i Älmhults kommun

Läs mer

UTREDNING ANGÅENDE HANDELSPOLICY FÖR MA LMÖ STAD 24 MAJ 2012

UTREDNING ANGÅENDE HANDELSPOLICY FÖR MA LMÖ STAD 24 MAJ 2012 PM UTREDNING ANGÅENDE HANDELSPOLICY FÖR MA MALMÖ LMÖ STAD 24 MAJ 2012 Uppdrag: 232255, Utredning angående handelspolicy - strategisk planering. Titel på rapport: PM - Utredning angående handelspolicy för

Läs mer

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Syfte Syftet med uppdraget är att bedöma Kalmar centrums marknadspotential och ta fram en omsättningsprognos samt dimensionera ytbehov för detaljhandel och kommersiell

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Handelsutredning för Landskrona tätort

Handelsutredning för Landskrona tätort 1(41) Handelsutredning för Landskrona tätort 2011-11-17 Uppdragsansvarig: Katarina Majer Medverkande: Katarina Majer och Olle Anderberg 2(41) Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Marknadsvillkor

Läs mer

DETALJHANDELSUTREDNING OCH FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI FÖR ÖREBRO KOMMUN UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: WSP, Ulf Rämme

DETALJHANDELSUTREDNING OCH FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI FÖR ÖREBRO KOMMUN UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: WSP, Ulf Rämme DETALJHANDELSUTREDNING OCH FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI FÖR ÖREBRO KOMMUN UNITED BY OUR DIFFERENCE Foto: WSP, Ulf Rämme INNEHÅLL UPPDRAGET 5 FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI 6 Rekommendationer i korthet 6

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv

Sveriges Nya Geografi. Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Sveriges Nya Geografi Strukturella attraktivitetsfaktorer i ett lokalt utvecklingsperspektiv Strukturella attraktivitetsfaktorer kartlagd Befolkning Befolkningsutveckling 2013 Arbetsmarknad Förändring

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Rapport februari 2013 Skara kommun Handelsutredning Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Förord HUI Research AB har på uppdrag av Skara kommun genomfört en utredning av handelns förutsättningar

Läs mer

ÖVERETABLERING AV DETALJHANDELSYTA I SVERIGE VERKLIGHET ELLER MYT?

ÖVERETABLERING AV DETALJHANDELSYTA I SVERIGE VERKLIGHET ELLER MYT? ÖVERETABLERING AV DETALJHANDELSYTA I SVERIGE VERKLIGHET ELLER MYT? 1 Innehållsförteckning Finns det verkligen en överetablering? 7 Vi tog reda på sanningen! 8 Avgränsningar i studien samt förklaringar

Läs mer

Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!...

Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!... Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!... 3 Case Kirunafjällen... 4 Besöksnäringens betydelse för Kirunafjällen...

Läs mer

BORÅS den historiska handelsstaden

BORÅS den historiska handelsstaden PALLAS BORÅS 01 BORÅS den historiska handelsstaden KV PALL AS omdaning av handeln mitt i Borås stadskärna. 105 000 INVÅNARE BLIR 120 000 (2025). VÄSTSVERIGES NÄST STÖRSTA STAD. POSITIV INPENDLING av 4

Läs mer

HANDELN I KARLSKRONA. En studie av detaljhandelns förutsättningar och potential

HANDELN I KARLSKRONA. En studie av detaljhandelns förutsättningar och potential HANDELN I KARLSKRONA En studie av detaljhandelns förutsättningar och potential AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) FÖRORD Syftet med denna rapport är att kartlägga och analysera detaljhandeln och dess

Läs mer

Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15

Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15 Handelsutredning - Kristianstad 2010-10-15 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 1.1. Södra infarten... 5 1.2. Mer Dagligvaruhandel vid Maxi-rondellen... 5 1.3. Volymhandeln med sällanköpsvaror... 6 1.4. Shopping

Läs mer

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl mars 2014 2014-03-07 FÖRORD År 2007 antog Östersunds kommun en handelspolicy som kom att uppdateras och utvärderas under

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Shop til you drop. Regionförbundet Sörmland levererar 2007:3. - om handeln som tillväxtmotor i Sörmland

Shop til you drop. Regionförbundet Sörmland levererar 2007:3. - om handeln som tillväxtmotor i Sörmland Shop til you drop - om handeln som tillväxtmotor i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, ideér och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport

Läs mer

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 HANDELSPOLICY - för Katrineholms kommun Övergripande inriktningsdokument Foto: Hanna Maxstad Godkänd av kommunfullmäktige 2015-08-17, 181 Foto: Hanna Maxstad Beslutshistorik

Läs mer

Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen

Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen Lidköping är den naturliga handelsplatsen 1 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Tillgången till bra handel är viktig för invånarnas dagliga liv men också för kommunens samlade attraktivitet. En levande

Läs mer

Julprognos 2011. 1 november 2011 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE.

Julprognos 2011. 1 november 2011 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. Julprognos 2011 1 november 2011 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. Julhandeln 2011 Vad menas med julhandel? HUI mäter varje månad försäljningsutvecklingen i detaljhandeln. Eftersom

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2010

Den svenska shoppingturismen 2010 Den svenska shoppingturismen 2010 24 augusti 2011 svenskhandel.se Förord Besöksnäringen blir allt viktigare för Sveriges ekonomi och tillväxt. Turisternas konsumtion ökar stadigt och under 2010 stod besöksnäringen

Läs mer

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak

ENTRÉ SYD UMEÅ. Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak ENTRÉ SYD UMEÅ Nytt shoppingcenter med IKEA under samma tak N Y T T S H O P P I N G C E N T E R M E D I K E A U N D E R S A M M A T A K Vi utvecklar handelsplatser med IKEA Entré Syd Umeå öppnar våren

Läs mer

Det här är Mobilia! Pressinformation från Mobilia

Det här är Mobilia! Pressinformation från Mobilia Pressinformation från Mobilia Det här är Mobilia! Historik Mobilia Mobilia är Malmös största och äldsta shoppingcenter. Mobilia öppnade för handel 1968 efter att lokalerna under de 70 föregående åren hyst

Läs mer

Krafft Konsult AB. Måkebergsprojektet Konsekvensbeskrivning för Åmåls kommun

Krafft Konsult AB. Måkebergsprojektet Konsekvensbeskrivning för Åmåls kommun Krafft Konsult AB Måkebergsprojektet Konsekvensbeskrivning för Åmåls kommun Oktober 2011 Inledning Arbetets uppläggning Ove Krafft Konsult AB genom ekon.dr. Ove Krafft, handelsekonom Marie Krafft och fil.kand.

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

PM - INRE HAMNEN OSKARSHAMN FÖRUTSÄTTNINGAR ATT DRIVA HANDEL OCH BESÖKSNÄRING

PM - INRE HAMNEN OSKARSHAMN FÖRUTSÄTTNINGAR ATT DRIVA HANDEL OCH BESÖKSNÄRING 121218 PM - INRE HAMNEN OSKARSHAMN FÖRUTSÄTTNINGAR ATT DRIVA HANDEL OCH BESÖKSNÄRING INLEDNING Inre hamnen i Oskarshamn skall utvecklas till en attraktiv och citynära del av Oskarshamn. Här planerar man

Läs mer

Förord. Stockholm, 5 september 2014. Karin Johansson vd Svensk Handel

Förord. Stockholm, 5 september 2014. Karin Johansson vd Svensk Handel Nordisk gränshandel 2013 Rapporten framtagen av HUI Research AB på uppdrag av Svensk Handel Augusti 2014 2 Förord Handeln är en motor för Sveriges ekonomi. För vissa glesbygdskommuner spelar gränshandeln

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Franchisebarometern 2, 2014. HUI Research På uppdrag av Svensk Franchise. November 2014 2014 HUI RESEARCH

Franchisebarometern 2, 2014. HUI Research På uppdrag av Svensk Franchise. November 2014 2014 HUI RESEARCH Franchisebarometern 2, 2014 HUI Research På uppdrag av Svensk Franchise November 2014 Innehåll Avsnitt Sida Bakgrund 3 Franchisebarometern 2014 4 Läget inom svensk ekonomi 5 Framtidstron inom franchising

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Framtidens handel. Om handelns utveckling, framtid och marknadsplatsernas konkurrens

Framtidens handel. Om handelns utveckling, framtid och marknadsplatsernas konkurrens Framtidens handel Om handelns utveckling, framtid och marknadsplatsernas konkurrens Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi Förord och innehåll Förord Syftet med denna rapport

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Februari 2015 2015-01-16 Planer på att minska antalet anställda sänker handlarnas framtidstro

Läs mer

16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003

16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 20 (29) 2015-06-15 Ks 16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003 Som en del i arbetet med att utveckla handeln i Västervik fick samhällsbyggnadsenheten

Läs mer

1. Inledning... 3. 2. Julhandeln viktig för svensk ekonomi... 4. 2.1 Julhandelns betydelse... 5. 3. Julhandelsprognos... 7

1. Inledning... 3. 2. Julhandeln viktig för svensk ekonomi... 4. 2.1 Julhandelns betydelse... 5. 3. Julhandelsprognos... 7 Julhandeln 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Julhandeln viktig för svensk ekonomi... 4 2.1 Julhandelns betydelse... 5 3. Julhandelsprognos... 7 4. Så blir julhandeln 2012... 9 4.1 Det försämrade

Läs mer

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK - Tillsammans för en bättre handel 2 Det är lördag och staden vibrerar. Här möts gammal och ung; tonåringarna Elsa och Oscar som handlar outfits till kvällens disco och pensionären

Läs mer

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl mars 2014 2014-03-07 Bilaga Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på Betongstationen m fl. 2014-03-07

Läs mer

Möjlighet att hyra moderna butikslokaler

Möjlighet att hyra moderna butikslokaler Möjlighet att hyra moderna butikslokaler Fastpartner erbjuder nu möjlighet att hyra butikslokaler i Hässelby Gårds centrum. Vi återupplivar centrumet och en ny handelsplats växer fram. Hässelby Gård kommer

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

Regionala turismeffekter Värmland 2012 (inkl. Degerfors och Karlskoga)

Regionala turismeffekter Värmland 2012 (inkl. Degerfors och Karlskoga) Regionala turismeffekter Värmland 2012 (inkl. Degerfors och Karlskoga) HUI Research På uppdrag av Visit Värmland April 2013 Sammanfattning Värmland 2012 Sverige 2012 Folkmängd (31 dec 2012) 312 188 9 555

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2012

Den svenska shoppingturismen 2012 Den svenska shoppingturismen 2012 Juli 2013 svenskhandel.se Sammanfattning Detaljhandel och turism är två delar av den svenska ekonomin som under lång tid har vuxit i betydelse. Detaljhandeln omsatte drygt

Läs mer

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd Handelsutredning 2012 Borås unika historia är stadens framtid. Vi har alltid varit bra på handel. Till och med så bra att Gustav II Adolf år 1621

Läs mer

Butikscenter HELSINGBORG. > Det handlar om att handla KV. ORKANEN 12

Butikscenter HELSINGBORG. > Det handlar om att handla KV. ORKANEN 12 Butikscenter > Det handlar om att handla HELSINGBORG KV. ORKANEN 12 17 09 2008 Ett butikscenter på rätt plats vid rätt tidpunkt Östersund INNEHÅLL Innehåll 2 Orientering 3 Visualisering 4 Butiksarealer

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2010

Den svenska shoppingturismen 2010 Den svenska shoppingturismen 2010 1 Förord I fjol inträffade ett trendbrott inom turismen. För första gången i modern tid gjorde utländska turister av med mer pengar i Sverige än vad svenska turister spenderade

Läs mer

HANDEL I VAXHOLM 2011-2030 Stadsutveckling med fokus på detaljhandel 2011-02-09

HANDEL I VAXHOLM 2011-2030 Stadsutveckling med fokus på detaljhandel 2011-02-09 HANDEL I VAXHOLM 2011-2030 Stadsutveckling med fokus på detaljhandel INNEHÅLL sida Bakgrund Översiktskarta planerat bostadsbyggande Handel i närområdet idag och imorgon Handel i Vaxholms stad idag Handel

Läs mer

Cornerstone i Sverige En presentation av våra svenska gallerior

Cornerstone i Sverige En presentation av våra svenska gallerior Cornerstone i Sverige En presentation av våra svenska gallerior Cornerstones gallerior i Sverige, juli 2012 Örnsköldsvik (2) Härnösand Gävle Cornerstones handelsplatser i Sverige I början av 2010 förvärvade

Läs mer

Höör. Handelsutredning Juli 2010

Höör. Handelsutredning Juli 2010 Höör Handelsutredning Juli 2010 NIRAS INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING... 6 1.1 Höör och dess detaljhandel idag...6 1.2 Konkurrens till detaljhandeln i Höör...7 1. 3 Förändringar i infrastruktur i Höör...7 1.4

Läs mer

1. INLEDNING... 3 2. JULHANDELSPROGNOS... 4 3. JULHANDELN... 8. 3.1 Julhandeln startar runt första advent... 8

1. INLEDNING... 3 2. JULHANDELSPROGNOS... 4 3. JULHANDELN... 8. 3.1 Julhandeln startar runt första advent... 8 Julhandeln 2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. JULHANDELSPROGNOS... 4 3. JULHANDELN... 8 3.1 Julhandeln startar runt första advent... 8 3.2 Julskyltningen börjar runt samma tid varje år... 9

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Presentation av rapport Skåne 3:e oktober 2007. Micael Sandberg Tel 08-613 08 15 alt 070-343 16 45 micael.sandberg@sweco.se

Presentation av rapport Skåne 3:e oktober 2007. Micael Sandberg Tel 08-613 08 15 alt 070-343 16 45 micael.sandberg@sweco.se Presentation av rapport Skåne 3:e oktober 2007 Micael Sandberg Tel 08-613 08 15 alt 070-343 16 45 micael.sandberg@sweco.se Utgångspunkter Att på ett övergripande plan knyta kommunernas fysiska planering

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden detaljhandeln i Sverige 2025 Förord Detaljhandeln har under den senaste tjugoårsperioden genomgått en kraftig

Läs mer

LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA

LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA INNEHÅLL BOSTÄDER, KONTORSYTOR OCH HANDEL EN NATURLIG DEL AV MÖLNDALS INNERSTAD VÄLKOMMEN TILL DEN SJÄLVKLARA

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012

Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Begagnatbarometern Kvartal 4 2012 Kontakt: Blocket: Linnéa Aguero, 072-503 32 31, linnea.aguero@blocket.se HUI Research: Jonas Arnberg, 08-762 72 90, jonas.arnberg@hui.se Andrahandsknaden på nätet går

Läs mer

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Johan Parmler 2010-11-29 Publiceringstid kl. 05.00 Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Huvudresultat: Apoteksmarknaden och Systembolaget får högst kundnöjdhet inom Detaljhandeln. Lägst får

Läs mer

Översyn av HANDELSPOLICY FÖR ÖSTERSUND

Översyn av HANDELSPOLICY FÖR ÖSTERSUND Översyn av HANDELSPOLICY FÖR ÖSTERSUND Godkänd av kommunfullmäktige 2007-06-28 Östersunds kommun 2 1. BAKGRUND OCH SAMMANFATTNING En handelspolicy för Östersund antogs av kommunfullmäktige hösten 2004.

Läs mer

Handelsstrategi Kristianstads kommun. Bromma 2006-03-10. www.nordplanab.se

Handelsstrategi Kristianstads kommun. Bromma 2006-03-10. www.nordplanab.se Handelsstrategi Kristianstads kommun Bromma www.nordplanab.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 1 Effekter på befintlig handel "över natten" av Coop Forum och Bergendalhs:... 1 Effekter på befintlig

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer