Ansökan IKT-pilotförskola Väpnarens förskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan IKT-pilotförskola 2014-2017 Väpnarens förskola"

Transkript

1 Ansökan IKT-pilotförskola Väpnarens förskola

2 2 (11) Väpnarens förskola - Uppsala kommuns spjutspets inom IKT Tack vare att IKT-arbetet på Väpnarens förskola grundlagts och utvecklats under tre år har vi inför detta förnyade pilotuppdrag helt andra förutsättningar än då vi startade den föregående perioden. Vi har redan ett utpräglat IKT-arbete med barn och pedagoger som använder media och teknik för att producera, utveckla, stödja och dokumentera sina lärprocesser. Därför kan vi inför det kommande pilotuppdraget satsa på att vara kommunens spjutspets inom IKT. Vi kommer att frigöra en IT-pedagog från det vardagliga arbetet för att istället kunna arbeta med innovativa projekt i olika barngrupper, samt med att kompetensutveckla pedagoger både intern och externt genom workshops och föreläsningar. Många av landets kommuner arbetar med IKT på en grundläggande nivå och marknadsför sitt arbete på olika mässor. För Väpnarens del vill vi ta IKT-arbetet ytterligare ett steg genom att ligga i framkant och vara Uppsala kommuns spjutspets inom IKT. I vårt uppdrag ingår att granska den tekniska utvecklingen gällande dess pedagogiska potential. Att i ansökan för en tre-års-period exakt beskriva hur vi vill använda oss av IKT är knappast möjligt pga. den hastighet i vilken tekniken utvecklas. Detta kan lätt konstateras om man följer NMCs Horizon Report 1 de senaste åren. I denna årligen publicerade rapport bedömer en expertgrupp vilka nya IKT-trender som kommer att få genomslag inom (a) ett år, (b) 2-3 år och (c) 4-5 år. Om man tittar på äldre rapporter, så kan man se att allt som ligger inom ett års framtid går lätt att spå, men redan 2-3 år är svårt att bedöma. Därför är det också svårt för oss att skriva vad som kommer att ske under hela perioden Lärande/dokumentation Lärande När det gäller att använda IKT i den pedagogiska verksamheten, kommer vi att fördjupa oss i Mishra och Koehlers 2 TPACK-modell, så att alla pedagoger ha pedagogiska kunskaper, ämneskunskaper och kan hantera tekniken så att den kan vara ett hjälpmedel för att främja lärandet Koehler, M. J., Mishra, P., Kereluik, K., Shin, T. S., & Graham, C. R. (2014). The technological pedagogical content knowledge framework. In Handbook of research on educational communications and technology (pp ). Springer New York.

3 3 (11) Inom vårt projektarbete kommer vi att välja appar som används över hela blocket så att alla barn får möjlighet att arbeta med samma app. På så sätt blir de pedagogiska aktiviteterna där IKT spelar en viktig roll mindre beroende av pedagogens förkunskaper, ett steg mot likvärdig förskola. Skillnader mellan förkunskaperna bland pedagoger kommer att jämnas ut genom kollegialt lärande. I tillägg till vårt projektarbete där appar används som alla pedagoger ska vara förtrogna med, kommer vi att starta olika pilotprojekt. a) programmering Att bygga upp en förståelse för hur teknik fungerar och programmeringsspråk är strukturerade, blir en viktig nyckelkompetens för framtidens medborgare. Forskningen i människor-dator-interaktion visar hur svårt det är att förstå och kommunicera med maskiner. Mycket har hänt inom detta område efter Suchmans 3 (1987) studie om hur människor interagerar med kopiatorn, men än idag finns det fortfarande svårigheter att intuitivt förstå vad datorn/maskinen menar. Vi kommer att arbeta med programmering och delta i ett samarbete med Uppsala universitet, för att utöka förståelsen för hur maskinerna fungerar och kan styras. Redan på ett första möte den 18 juni 2014 på Ångströms laboratoriet kunde vi knyta kontakter för att kunna samarbeta med Uppsala kommuns grundskolorna. Tanken är att två pedagoger från Väpnaren kommer att delta i en skräddarsydd programmeringsutbildning för lärare under ht2014. Målet är att börja med enkla programmeringar, t.ex. att styra en robot och därmed främja det abstrakta och logiska tänkandet. b) Minecraft Minecraft är ett s.k. sandbox-spel där spelare får bygga sin egen värld och har stora friheter att skapa den efter sina önskemål. Det finns också möjlighet att fler spelare bygger tillsammans. På SETT-mässan 2014 presenterade Markus Bergenord, digitalista på en förskola i Stockholm, sitt arbete med Minecraft. Inför Väpnarens projekt 2014/15 "Möten med vär(l)den" anser vi att Minecraft kan gynna arbetet med virtuella och fysiska möten. Minecraft ska på så sätt inte används som ett spel, utan som en infrastruktur som möjliggör möten och samarbete. Vi kommer att komplettera Minecraft med Skype där barnen har möjlighet att kommunicera med varandra utan att en fysisk närvaro behövs. Dourish 4 (2004) skiljer mellan space och 3 Suchman, L. A. (1987). Plans and situated actions: the problem of human-machine communication. Cambridge university press. 4 Paul Dourish. (2004). Where the action is: the foundations of embodied interaction. MIT press.

4 4 (11) place : det som hittills har varit beroende på space, alltså den fysiska närheten, kommer att föras över till place, en meningsfull mötesplats oberoende på det fysiska avståndet. Tänkbart är att inledningsvis bygga en Minecraft-värld på Väpnaren för att sedan kunna ta in alla förskolor inom Svartbäckens enhet och efter det intresserade förskolor i och utanför Uppsala kommun. c) Medieproduktion Vi vill på hela förskolan öka barnens delaktighet i dokumentationsprocessen (se nedan) och ger barnen möjlighet att vara medieproducenter. Tack vare den tekniska utvecklingen och infrastrukturen (framför allt internet) har det under de senaste tjugo åren skett en maktförskjutning: innan internet blev tillgängligt för majoriteten av samhället var det massmedia som var producenter och stora delar av samhället var recipienter/konsumenter. I dagens samhälle där fler och fler har egna bloggar/instagram/youtube-konton är det lätt att dela med sig bilder/filmer/idéer. Detta innebär dock ett stort ansvar att vara medveten om vad det innebär att ladda upp materialet på nätet. Genom aktiv medieproduktion med filmklippningsverktyg som imovie och animeringsfilmer vill vi ge barnen möjlighet att dela sina idéer, t.ex. egna sagor, animationsfilmer, dokumentationer. Detta för att skapa ett mer demokratiskt samhälle där alla kan känna sig delaktiga och fria att yttra sina tankar och åsikter. I samband med en ökad förståelse för hur filmer produceras (t.ex. att bearbeta ljudspår) kan barnen utveckla sin mediekritik och källkritik, en viktig kompetens i dagens samhälle där alla kan vara producenter. Framtidens medborgare behöver en ännu bättre utvecklad känsla för att granska informationens trovärdighet (t.ex. att kunna kartlägga förfalskade inlägg på Wikipedia), genom medieproduktion ger vi barnen chansen att börja utveckla känslan för produktionens möjligheter och medförda risker. d) Kombination av den virtuella och den fysiska världen Vi har följt apparnas utveckling under de senaste tre åren. En trend som vi kunde observera komma in mer och mer och som vi redan har börjat implementera i vår verksamhet är kombinationen av den virtuella och den fysiska världen. Ett exempel är vårt arbete med QR-koder där fysiska symboler skannas in med IKT-verktyg och leder till en budskap (text, bild, film). En annan aspekt är s.k. Augmented Reality där t.ex. lärplattans kamera filmar den fysiska världen och lägger till virtuella föremål. I nuläget finns det appar som på detta sätt tillåter att "gömma" virtuella budskap på fysiska platser. Vi kommer att bevaka hur mjukvaran inom detta område kommer att utvecklas och vilken pedagogisk potential som finns i den.

5 5 (11) Sedan vill vi installera projektorer i taket som möjliggör att projicera bilden på väggarna, men som kan vridas ned så att bilden projiceras på golvet. Vi kommer att granska om WizeFloor (interaktivt golv) kan möjliggöra nya former för samarbete och upplevelser. Ytterlig en aspekt som blir en bro mellan den virtuella och den fysiska världen är 3D-skrivare. Här kommer vi också att granska möjliga användningsområden för förskolans verksamhet, t.ex. som ett komplement att skapa med lera behöver framtidens medborgare att utveckla en förståelse för att skapa i den virtuella världen. Här vill vi påpeka att tekniska verktyg som exempelvis 3D-skrivare inte ska ersätta den taktila upplevelsen, men att vi anser det som vårt uppdrag att förbereda barnen för de utmaningar som de kommer att möta, t.ex. att kunna bygga/designa föremål på lärplattan som sedan överförs och skrivs ut och därmed blir fysisk verklighet. Dokumentation Genom att varje pedagog har ett eget digitalt verktyg i form av en ipod touch eller ipad mini underlättar vi arbetet med att dokumentera barnens lärprocesser och för nästa läsår är målet att samtliga pedagoger dokumenterar både med bild och film. Pedagogerna använder samma applikationer som stöd för dokumentationen, bland annat imovie, BookCreator och PicCollage. Detta är ett steg mot en likvärdig förskola. Ett prioriterat område är barnens delaktighet i dokumentationsprocessen och under nästa läsår strävar vi efter att ge barnen möjlighet att själva fotografera, filma, redigera samt skapa egna berättelser, allt utifrån förmåga och intresse. För att möjliggöra kontinuerlig reflektion kring dokumentationen kommer det att finnas två projektorer per block samt en ipad i varje lärgrupp (10-15 barn). Att reflektera tillsammans kring bilder och filmer är en viktig del för att nå ett förändrat kunnande, både för barn och pedagoger. Det förväntade resultatet är således en högre kvalitet på undervisningen och en högre grad av måluppfyllelse för verksamheten. 2. Kommunikation Under våra första tre år som IKT-pilotförskola var ett fokusområde webbportal/stängd blogg för att dokumentera barnens lärande och kommunicera med vårdnadshavare. Efter flera granskningar, testperioder och utvärderingar av pedagogernas och vårdnadshavarnas åsikter har vi bestämt oss att under läsåret 2014/15 implementera webbportalen "Förskoleappen" på hela förskolan.

6 6 (11) Syftet med att använda webbportal är att främja kommunikationen mellan förskola och hem, att digitalt dokumentera barnens förändrade kunnande och hur verksamheten bidrar till detta samt att tillsammans med barnen reflektera kring pågående lärprocesser. Den förväntade långsiktiga effekten är förbättrade resultat i förskoleenkäten (bland annat en ökad kundnöjdhet) samt ett steg närmare en likvärdig förskola med hög måluppfyllelse. 3. Adminstration/organisation Att dokumentera varje barns lärande är ett uppdrag som är viktigt, men som hittills har varit tidskrävande och sårbart. Bilder och filmer har hittills oftast tagits med lärplattor, i framtiden kommer det att öka ytterligare då varje pedagog har sitt individuella dokumentationsverktyg (ipad mini/ipod touch). Att överföra materialet till Uppsala kommuns lagringssystem har dock inte varit lätt och intuitivt: på Väpnaren försökte vi under läsåret 2013/14 att lösa detta genom en egen PowerPoint-presentation till varje barn där bilderna kunde läggas in och där pedagogerna kunde tillfoga sina reflektioner. Denna process var mycket tidskrävande för pedagogerna. Nackdelar med systemet har dessutom varit bristen på insyn i och jämförelse av dokumentationerna. Detta har också försvårat kollegiala reflektioner kring barnens dokumentation. När BjörnIdets pedagoger testade Förskoleappen under vt14, var de först lite irriterade över appens funktion att visa antal inlägg per barn, det kändes kvantitativt. Nu i efterhand visade det sig att denna funktion underlättar mycket att säkerställa att alla barns lärande dokumenteras kontinuerligt. En annan fördel med webbportalen är att det blir tydligt vilka läroplansmål som varit i fokus i de olika dokumentationerna vilket manar pedagogerna till reflektion kring verksamhetens mångfasetterade innehåll samt skiftande pedagogiska fokus i dokumentationerna. På detta sätt bidrar IKT till en likvärdig förskola och en förenklad administration. En annan punkt som vi på sikt vill implementera är en kalender som automatiskt synkroniserar med varje pedagogs individuella verktyg. På detta sätt underlättar IKT för varje pedagog att komma ihåg olika möten och deadlines t.ex. när utvärderingar ska lämnas in. En förväntad effekt är att den procentuella andelen pedagoger som yttrar sina åsikter i utvärderingarna kommer att öka och att alla därmed känner sig mer delaktiga. 4. Kompetensutveckling Kompetensutveckling för hela Väpnaren efterfrågas. Pedagogerna uppskattar workshops och föreläsningar som IKT-gruppen har genomfört på APT, blockmöten och studiedagar. Samtidigt finns det önskemål att komplettera

7 7 (11) dessa utbildningar med att boka in externa föreläsare och att kunna delta på inspirerande studiebesök/läromedelsmässor. Därför kommer vi i framtiden att avsätta mer tid för intern kompetensutveckling. Ett led i detta är att utöka reflektionstiden som varje block har varje vecka för att prioritera erfarenhetsutbyte gällande IKT-arbete och därmed främja det kollegiala lärandet. En annan viktig aspekt är att studiedagar och -kvällar får en tydligare koppling till IKT. Genom att boka in externa föreläsare förväntas pedagogernas engagemang och stolthet över att vara del av en IKTpilotförskola att växa ytterligare. Vi har dessutom upplevt att materialet som presenterats på olika föreläsningar inte blivit förankrat hos alla pedagoger på Väpnaren. I framtiden avsätter vi mer tid på APT för att visa våra kollegor materialet som presenteras utanför Väpnaren, där första steget blir APT i augusti 2014 då Karin och Patrick går igenom tidslinjen som presenterades inför IKT-styrgruppen den 18 juni Detta för att visa hur mycket vi har utvecklats i vårt IKT-arbete under de första tre åren som IKT-pilotförskola och som en motivationskick inför nästa period. Vi fortsätter med att inleda APT med att ett block presenterar sitt pågående arbete med hjälp av IKT. Detta har visat sig vara gynnsamt både som inspiration i innehåll och i IKT. Interna workshops är ett uppskattat inslag av kompetensutveckling som vi behåller och utvecklar genom att öka det kollegiala lärandet genom individuellt stöd i aktiviteterna. Ett arbete som vi har börjat implementera under vt2014 är apprecensioner (se rapporten). Det långsiktiga målet med recensionerna är att bygga upp ett bibliotek/en databas där alla förskolor i Uppsala kommun kan dela med sig sina erfarenheter och inspirera varandra. Det behövs dock tid för att bygga upp en sådan databas och under uppbyggnadens tid anser vi att recensionerna kan fungera som kompetensutveckling för pedagoger. Vi kommer att fokusera på färre appar så att hela arbetslaget på ett block kan skriva en gemensam recension där alla kan dela med sig sina erfarenheter och reflektera tillsammans. 5. Inspiration/marknadsföring a) Facebook Fler och fler förskolor har börjat att bygga upp en egen Facebook-sida där de dokumenterar sin verksamhet för vårdnadshavare och som marknadsföringskanal för att framtida vårdnadshavare väljer förskolan. Vi på Väpnaren kommer under ht2014 att starta en egen Facebook-sida, dock enbart

8 8 (11) för marknadsföringsyfte eftersom vår dokumentation blir tillgänglig till vårdnadshavare via Förskoleappen. Tanken är att via Facebook väcka intresse hos framtida vårdnadshavare att välja Väpnaren för sina barn, samtidigt vill vi dela våra erfarenheter som IKTpilotförskola med alla som är intresserade. Detta kommer förhoppningsvis leda till fler studiebesök både från Uppsala kommun och andra kommuner. b) Läromedelsmässor En annan aspekt för att marknadsföra vår IKT-verksamhet och representera Uppsala kommun som en innovativ kommun och attraktiv arbetsgivare är att delta i olika läromedelsmässor. Vi har redan varit med på Framtidens läromedel i Uppsala år 2012 och 2013 vilket gav positiva effekter. Målet för framtiden är att inte bara vara med på mässor som är placerade i Uppsala, utan att vara en kontinuerlig aktör på mässor i hela Sverige. Ett mål är att Uppsala kommun ska vara representerad med en egen monter på SETT-mässan 2015 där vi visar vårt innovativa arbete med IKT. Med blick på marknadsföring är det också önskvärt att vi kommer att stå på scenen och presentera ett pilotprojekt, men för detta krävs mycket planering om man vill presentera ett innovativt projekt och därför siktar vi fram att ta detta på en mässa under hösten 2015 och/eller SETTmässa c) Digitala utställningar Vi undersöker möjligheterna för en digital utställning på Stadsbiblioteket. Det är viktigt att förskolan tar plats i samhället och visar upp sin verksamhet för stadens invånare. Som pilotförskola i IKT är det ännu viktigare att synas i samhället och i media. d) IKT-pedagog Då efterfrågan på kompetensutveckling och handledning inom IKT är stor bland kommunens förskolor har Väpnaren avsett att tillsätta en tjänst där en pedagog under delar av sin arbetstid fungerar som IKT-pedagog. IKT-pedagogen kan bokas in för att hålla i och/eller vägleda under de pedagogiska aktiviteterna samt för workshops på studiedagar/-kvällar och föreläsningar. Efter att ha presenterat vårt arbete på Framtidens Läromedel i september 2013 kom det fler förfrågningar från andra förskolor i Uppsala kommun som ville att vi presenterar samma material på deras studiedag. Efter första omgången blev det tydligt att samma material inte kunde presenteras för pedagoger på en studiedag som för IT-experter på en läromedelsmässa då pedagogernas varierade förkunskaper ledde till somliga upplevde frustration. Vi gjorde om presentationen till fler praktiska inslag och mer i form av en workshop. Även på dessa workshops var förkunskaperna varierande, så för att i framtiden kunna inspirera andra förskolor, har vi utvecklat ett nytt koncept:

9 9 (11) en introducerande workshop (nybörjare, avancerad, tema, pedagogisk dokumentation, aktiviteter osv.) några veckor efter workshopen frikopplas en eller två pedagoger från Väpnarens verksamhet en dag i veckan för att kunna åka till förskolorna och vägleda i deras verksamhet Det som vi fortfarande funderar över är om vi använder oss av en push- eller pull-modell, dvs. om vi skickar ut informationsmaterial om det vi kan erbjuda och väntar in svaren eller om vi i förväg bestämmer fasta veckor för varje enhet i Uppsala kommun som är till deras förfogande. Den förväntade effekten är en bättre anpassad inspiration som stödjer pedagoger just på denna nivå de befinner sig. Risken för att nybörjare känner sig överväldigade och frustrerade av en för avancerad workshop minskas därmed markant. Samtidigt undviker vi att pedagoger som har större förkunskaper upplever workshop som meningslös eftersom den inte gav så mycket. Att kunna vara behjälplig i den pedagogiska verksamheten anser vi som en bra återkoppling till workshopen och en möjlighet att hjälpa pedagogen på den nivå den befinner sig. Långsiktiga effekter av att utforma och marknadsföra Väpnarens förskola som Uppsala kommuns spjutspets inom IKT är att kommunens image som en attraktiv arbetsgivare stärks vilket i sin tur gynnar rekryteringen av framtidens kompetenta medarbetare. 6. Verksamhetsutveckling Under våra tre år som IKT-pilotförskola har vi upplevt att pedagogernas kunskaper om tekniken och hur den används för att förbättra verksamheten varierar. I framtiden kommer vi därför att lägga mer tid på att implementera våra IKT-styrdokument som t.ex. IKT-visionen så att den blir ett naturligt dokument som alla känner sig förtrogna med. Tanken är också att inom fokusområde applikationer satsa på att varje arbetslag (=block) bestämmer sig för en app som ska användas i stället för att ha mycket varierande användning av många olika appar. När ett helt block arbetar med samma app, underlättar detta för kollegialt lärande och det blir hela arbetslaget som lyfts i stället för några enstaka pedagoger vilket skapar bra förutsättningar för att alla känner sig delaktiga och blir engagerade. Detta gäller då appar som har en brett användningsområde, exempelvis imovie.

10 10 (11) 7. Ledning En viktig faktor för att implementera IKT i den pedagogiska verksamheten är en aktiv ledning. Här har vi haft bra förutsättningar tack vare en ledning som gett oss möjlighet att en IKT-grupp kunde träffas var fjärde vecka för att hålla flödet mellan blocket och ledningen levande. Nästa steg blir nu att IKT kommer att få en tydligare koppling i förskolans olika grupper som utvecklingsgrupp och arbetsorganisationsgrupp. Här är det tanken att de olika aspekterna av IKT tas upp i respektive grupp (t.ex. pedagogik i utvecklingsgrupp, administration i arbetsorganisationsgruppen). På så sätt blir IKT mer som en naturlig del som genomsyrar hela verksamheten. 8. Engagemang När vi i juni 2014 installerade våra individuella verktyg ipod touch och ipad mini på en workshop, använde vi oss av kollegialt lärande som metod. Vi visade ett verktygsskärm via projektor för hela arbetslaget och sedan var det två och två eller tre och tre som hjälpte varandra och IKT-gruppsrepresentanter gick runt när dessa grupper hade frågor. Det som vi under denna workshop upplevde var en harmonisk och glad stämning där alla var engagerade. Att installera en ipad kan vara en utmaning för många pedagoger eftersom det finns rädslan att göra fel, men vi upplevde att stressen ändå var väldigt låg denna kväll. Denna erfarenhet av kollegialt lärande ska vi ta med oss till våra nästa tre år, att alla kan hjälpas åt och alla behövs. Vi kommer att använda oss av nya metoder för att öka delaktighet, som ett komplement till de muntliga diskussionerna på APT ska vi använda oss av appar som tillåter att man kan samla in idéer och åsikter via våra individuella verktyg som sedan visas på stora skärmen. En förväntad effekt är att alla kan yttra sig och vara delaktiga i brainstormings- och beslutsprocessen, även de som hittills inte vågat tala inför den stora gruppen i samma utsträckning som andra. 9. Omvärldsbevakning Ett uppdrag för IKT-pilotförskolorna är att hålla sig ajour i den aktuella tekniska och didaktiska utvecklingen. Ett bra tillfälle för detta är när fler pedagoger tillsammans kan besöka en läromedelsmässa för att lyssna på inspirerande föreläsningar, delta i workshops och se och uppleva hur tekniken används. Andra former för omvärldsbevakning är att fler pedagoger har börjat följa olika bloggar och Twitter inlägg av IKT-pedagoger. Dessutom finns det grupper på Facebook där flera av oss är medlemmar, dessa grupper har IKT-arbete i fokus, som t.ex. "ipads i skola och förskola".

11 11 (11) 10. Forskning Under de tre åren som pilotförskola har Väpnaren samarbetat med två forskare, fil. dr. i didaktik Susanne Kjällander Stockholms universitet och Farzaneh Moinian PhD Uppsala universitet, som har bedrivit forskning om lärplattan i barngruppen, bland annat projektet "Plattan i mattan" under vt2014. Vi vill fortsätta samarbeta med forskarna, tänkbart är att det kan bli ett utökat samarbete med Uppsala universitet i samband med programmering. Utöver detta vill vi börja bedriva egen aktionsforskning.

Rapport: Väpnarens tre år som IKT-pilotförskola

Rapport: Väpnarens tre år som IKT-pilotförskola Rapport: Väpnarens tre år som IKT-pilotförskola Innehåll 1. Historik, vad har det inneburit att vara pilotförskola inom IKT?... 3 2. Fokusområde lärplatta och applikationer... 6 Yngre barn... 6 Äldre barn...

Läs mer

Patrick Dorls 20150908. Rapport IKT-pilotförskola Väpnaren 2014/15

Patrick Dorls 20150908. Rapport IKT-pilotförskola Väpnaren 2014/15 Handläggare Datum Patrick Dorls 20150908 Rapport IKT-pilotförskola Väpnaren 2014/15 2 (11) 1. Förskoleappen och 1:1-verktyget Under läsåret 2014/15 har vårt största fokus legat på att implementera Förskoleappen

Läs mer

Välkomna. Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel. "alla ska med"

Välkomna. Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel. alla ska med Välkomna. Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel "alla ska med" IKT i förskolan! Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel "alla ska med" Västerås stads förskoleverksamhet

Läs mer

Ekorrens arbetsplan Ht Vt 2015

Ekorrens arbetsplan Ht Vt 2015 Ekorrens arbetsplan Ht 2014- Vt 2015 Arbetsplan Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

IKT i förskola och skola

IKT i förskola och skola IKT i förskola och skola 1.11.2015-31.10.2016 Vad har projektverksamheten inneburit i Vörå? Cecilia Raunio, projektledare Specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet beviljade Vörå kommun ett

Läs mer

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Läsåret 2016-17 PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Bakgrund Den svenska skolan och även Pysslingens skolor står inför stora utmaningar. Alla elever når inte skolans mål och skillnaderna är många

Läs mer

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld IT-strategi för bättre lärande Utveckling & Lärande Värdegrund Kompetens & Omvärld PYSSLINGEN SKOLORS IT-STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE 2016 1 BAKGRUND Den svenska skolan och även Pysslingen Skolor står inför

Läs mer

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Skriven av Elisabeth Fors, Ulrika Söderström Normer och värden - Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Bo förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014)

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) Barn av idag föds in i ett mediesamhälle där IKT är en självklar del i vardagen. Förskolan ska hantera IKT som vilket annat uttrycksmedel

Läs mer

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentägare Agneta Forsvik Lundmark Dokumentnamn Verktyg för arbetet med digitalt lärande i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Delaktighet, trygghet och lärande Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport

Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport Förskoleverksamheten 2014-05-13 Björnligans förskola Skolområde2 Systematiskt kvalitetsarbete Sammanfattande rapport Nuläge Björnligans förskola har 37 barn placerade som är fördelade på två avdelningar,

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Kalvhagens förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Grindstugans Förskola 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande I den dagliga verksamheten används kameror och

Läs mer

Datum: 2015-01-18 För revidering ansvarar: Förskolechef May Seffon-Hård Dokumentet gäller för: Förskolan

Datum: 2015-01-18 För revidering ansvarar: Förskolechef May Seffon-Hård Dokumentet gäller för: Förskolan Strategi för lärplattan i förskolan - en strategi för att utveckla pedagogernas förhållningssätt till och användande av lärplattan i förskolorna i Lindesbergs kommun. Datum: 2015-01-18 För revidering ansvarar:

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Storken 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Storken 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Storken 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Underlag för utformning av lokal digital plan

Underlag för utformning av lokal digital plan Underlag för utformning av lokal digital plan Börja med att scanna QR-koden eller klicka på länken: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=xoctf2rl9oe Inledning I avsikt att tydliggöra och synliggöra

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Örtagården 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Örtagården 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

IT-plan för Förskolan Äventyret

IT-plan för Förskolan Äventyret IT-plan för Förskolan Äventyret 2015-2016 Inledning Idag är multimedia ett självklart verktyg i vardagen, både på arbetet och fritiden, på samma sätt som papper, penna och böcker. Vi använder datorn både

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Skarsjö förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete Pedagogiska året 2015-2016 Projektprocess-reflektion Måttsunds förskola IKT, Mediepedagogik Bakgrund och Syfte till projekt Projekt Vilka lärprocesser ser vi under observationsperioden

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Verksamhetsplan för Brunna, Gröna Lund och Stamvägens förskolor 2014-2015. Nuläge:

Verksamhetsplan för Brunna, Gröna Lund och Stamvägens förskolor 2014-2015. Nuläge: Verksamhetsplan för 2014-2015 Nuläge: Vårt uppdrag är att uppfylla de mål som åligger förskoleverksamheten utifrån LPFÖ 98(10) samt Barn och utbildningsnämndens mål. Enheten består av. Vi erbjuder förskoleverksamhet

Läs mer

Årsplan Läsår 13/14. Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18

Årsplan Läsår 13/14. Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18 Årsplan Läsår 13/14 Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18 Beskrivning av förutsättningar Upptagningsområde Antal avdelningar Antal barn Antal personal Varav barnskötare

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Min förskoleresa. Norrbyområdet

Min förskoleresa. Norrbyområdet Min förskoleresa Norrbyområdet Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Lpfö-98/10 Fagersta 2014-04-14 Syftet med portfolio/dokumentation

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Sädesärlan 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Sädesärlan 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Sädesärlan 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Viktiga händelser under året... 3 2 Mål och resultat... 4 2.1 Förbättra servicen till medborgare och företagare

Läs mer

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter!

VT-16. Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! VT-16 Missa inte vårens nyheter eller gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Verksamhetsplan. Färentuna. Förskola/skola: Läsåret 2015/2016

Verksamhetsplan. Färentuna. Förskola/skola: Läsåret 2015/2016 Läsåret 2015/2016 Förskola/skola: Färentuna 0 Innehållsförteckning Nulägesanalys... 2 Mål... 2 Handlingsplan... 3 Vilka åtgärder planeras för att utveckla era målområden?... 3 Hur planerar ni att genomföra

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 för Förskolan Prästkragen Avesta RO 3 2009-04-06 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1.1 Presentation av enheten Förskolan Prästkragen är en

Läs mer

Ver. 2015-03-24. Barn- och utbildningsförvaltningen. Samverkansdokument för deltagande i NT-utvecklarutbildning 2013-2016

Ver. 2015-03-24. Barn- och utbildningsförvaltningen. Samverkansdokument för deltagande i NT-utvecklarutbildning 2013-2016 Ver. 2015-03-24 Barn- och utbildningsförvaltningen Samverkansdokument för deltagande i NT-utvecklarutbildning 2013-2016 Bakgrund Skolverket har av regeringen fått i uppdrag att ansvara för utvecklingsinsatser

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Presentation av Norrby Förskolor Norrby förskolor består av Hästskon och Pettersberg. Hästskon har 11 avdelningar fördelade i två hus. Pettersberg är en storavdelning

Läs mer

IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola

IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola 2014-2015 IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola Björklinge skola Skuttunge skola 2014 2015 IT-strategi för Björklinge skola & Skuttunge skola IT i skolan, brukar ofta kallas IKT (Information, Kommunikation

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Utskriftversion Planering (Nålmakaren)

Utskriftversion Planering (Nålmakaren) Utskriftversion Planering - 2013 (Nålmakaren) Lokalt åtagande Lärplattor och datorer används som pedagogiska verktyg för barns lärande. IT som verktyg kan kopplas till alla mål i förskolan. Vi vill öka

Läs mer

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Atea Skola Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Inom Atea ser vi tre områden som måste fungera för att det ska bli riktigt bra när man satsar på IKT i skola och förskola, tre områden

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Liatorps förskola

Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för Liatorps förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Liatorps förskola 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskolan... 3 2. Årets utvecklingsområden... 4 3. Normer och värden... 4 4. Utveckling och lärande...

Läs mer

- Den kollegiala kraften vid implementering av digitalt lärande

- Den kollegiala kraften vid implementering av digitalt lärande - Den kollegiala kraften vid implementering av digitalt lärande Åsa Portelius Rektor Sickla skola Daniel Eklund Skolutvecklare/eMentor Nacka Sickla skola Liten skola som växer, snart treparallellig 500

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan skall

Läs mer

Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende. Familjeförvaltningen

Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende. Familjeförvaltningen "På Grimstofta förskoleenhet arbetar vi utifrån tanken att ompröva förskoletraditionens idé om att försöka förstå vem barnet "ÄR" till att öppna sig för vad ett barn "kan BLI". Grimstofta förskoleenhet

Läs mer

Förskolechefen och det systematiska kvalitetsarbetet STEG I, KARTLÄGGNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LEDARSKAP OCH KOLLEGIALT LÄRANDE

Förskolechefen och det systematiska kvalitetsarbetet STEG I, KARTLÄGGNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LEDARSKAP OCH KOLLEGIALT LÄRANDE Förskolechefen och det systematiska kvalitetsarbetet STEG I, KARTLÄGGNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LEDARSKAP OCH KOLLEGIALT LÄRANDE Jan Håkansson Linnéuniversitetet Syfte, att bidra till Förståelse av förskolechefers

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Sädesärlan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Sädesärlan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Sädesärlan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14

Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Lackarebäcks förskolor Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Begränsning Med

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2015/2016 Maria Trangius Griph

Kvalitetsrapport Läsåret 2015/2016 Maria Trangius Griph 1(5) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2015/2016 Maria Trangius Griph Askhagsvägen Bokhagsvägen Älgvägen Häggvägen Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

IKT- och mediepedagogisk plan

IKT- och mediepedagogisk plan IKT- och mediepedagogisk plan Barn och unga Ödeshögs kommun 2014-2016 Bakgrund Vi lever i en digital värld. En värld som förändras hela tiden och där allting finns inom räckhåll. Överallt. Hela tiden.

Läs mer

Metodik för Nacka kulturcentrums pedagogiska verksamhet

Metodik för Nacka kulturcentrums pedagogiska verksamhet Alla Alla barn barn har samma har samma rättigheter rättigheter och lika och värde. li rje barn har rätt att få få sina grundläggande behov uppfyllda. rje barn har rätt att att få få syttjande. rje rje

Läs mer

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Höganäs plan med riktlinjer för digital kompetens)

IKT PLAN - FÖRSKOLA. (Höganäs plan med riktlinjer för digital kompetens) IKT PLAN - FÖRSKOLA Att rusta våra barn, elever och personal för en framtid som vi ännu inte vet något om så att de med öppenhet, nyfikenhet och självförtroende vågar prova, utforska nytt och ständigt

Läs mer

SKOLUTVECKLINGSPLAN Kvinnebyskolan 2015-2018. Alla barn ska bli sitt bästa jag

SKOLUTVECKLINGSPLAN Kvinnebyskolan 2015-2018. Alla barn ska bli sitt bästa jag Prioriterade mål: 1. Synliggöra och öka lärandet hos våra elever 2. Elevinflytande genomsyrar det dagliga arbetet 3. Öka upplevelsen av trygghet och gott arbetsklimat 4. Öka elevernas digitala kunskaper

Läs mer

Verksamhetsplan Färentuna förskola

Verksamhetsplan Färentuna förskola Verksamhetsplan 2014-15 Färentuna förskola 2014-08-05 Färentuna förskola Hanna Eriksson, bitr rektor Datum 140805 Verksamhetsplan för Färentuna förskola 2014-15 Mitt namn: Hanna Eriksson Min titel: Bitr

Läs mer

Vision Kompetensutvecklingsplan Ro 3. Fortbildningståget Att minska den digitala klyftan Läsåret 2013-2014

Vision Kompetensutvecklingsplan Ro 3. Fortbildningståget Att minska den digitala klyftan Läsåret 2013-2014 Vision Kompetensutvecklingsplan Ro 3 Fortbildningståget Att minska den digitala klyftan Läsåret 2013-2014 Tierp den 12 augusti 2013 Vision 2013-2014 Varje elev ska kunna använda det svenska språket på

Läs mer

Kvalitetsanalys. Sörgårdens förskola

Kvalitetsanalys. Sörgårdens förskola Kvalitetsanalys Sörgårdens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Avstämning: Kontinuerligt på reflektioner och arbetslagsledarträffar, APT

Avstämning: Kontinuerligt på reflektioner och arbetslagsledarträffar, APT Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2015/2016 FSO Kompassen 1.Förvaltningens åtagande Barn och vårdnadshavare upplever att de är trygga

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Prioriterade områden 2013/2014 Med utgångspunkt utifrån måluppfyllelse och angivet uppdrag prioriteras följande åtgärder Ökat fokus på barns skriftspråk,

Läs mer

ipad strategi i förskolan

ipad strategi i förskolan ipad strategi i förskolan - en strategi för att utveckla pedagogernas förhållningssätt till och användande av ipad i förskolorna i Lindesbergs kommun. Datum: 20131029 För revidering ansvarar: Förskolechef

Läs mer

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola!

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola! Digitala verktyg Spaning Bölets förskola Vi fick i uppdrag att undersöka hur man använder olika digitala hjälpmedel på vår förskola. På vår förskola är vi fem avdelningar med två yngre avdelningar och

Läs mer

Mål för Norrgårdens förskola läsåret NORMER OCH VÄRDEN. 1 Mål. 2 Arbetssätt. 3. Utvärderingssätt

Mål för Norrgårdens förskola läsåret NORMER OCH VÄRDEN. 1 Mål. 2 Arbetssätt. 3. Utvärderingssätt NORMER OCH VÄRDEN 1. Vi arbetar för att barnen ska känna en trygghet i vår verksamhet. 2. Vi arbetar för att barnen ska kunna visa/ta: Ansvar över sitt handlande, för varandra, för omgivningens leksaker

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Tidplan inför Läsåret 2016/17 Okt-nov -15 Rektorer planerar

Läs mer

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan IKT Hjulsbroskolans handlingsplan All personal kan, vill och vågar använda digitala verktyg - IKT-grupp utarbetar en handlingsplan. - Punkt på arbetslaget för att inspirera och prova olika sätt. - Kompetensutveckling

Läs mer

Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola. Ht -17/Vt -18

Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola. Ht -17/Vt -18 Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola Ht -17/Vt -18 Beskrivning av förskolan Ryrsjöns förskola är belägen i Göta med närhet till skog, äng och sjö. I dagsläget är det två avdelningar på förskolan, Gläntan

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

Pedagogisk IKT-plan - verksamhetsåret 2015

Pedagogisk IKT-plan - verksamhetsåret 2015 Kästa skola 2014-12-01 Pedagogisk IKT-plan - verksamhetsåret 2015 Skolan har som uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och

Läs mer

PÅ VÄG MOT ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE - ett digitalt utvecklingsarbete i Västerås stad Skolverksamheter

PÅ VÄG MOT ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE - ett digitalt utvecklingsarbete i Västerås stad Skolverksamheter PÅ VÄG MOT ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE - ett digitalt utvecklingsarbete i Västerås stad Skolverksamheter VI DIGITALISERAR FÖR LÄRANDE Vi lägger grunden för barnens och elevernas livslånga lärande. I takt med

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2015/2016 Ewa-Britt Löwendahl / Anja Mistrén

Kvalitetsrapport Läsåret 2015/2016 Ewa-Britt Löwendahl / Anja Mistrén 1(5) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2015/2016 Ewa-Britt Löwendahl / Anja Mistrén Kvinnebyvägen 91 Blystigen 2 Kvinnebystigen 1 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012

HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM SID 1 (8) 2011-11-07 HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012 Barn kommer tidigt i kontakt med IT och det är

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun

Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, Färentuna förskola Ekerö kommun Regina Bergendahl, Nacka Katarina Bergman, Nacka Elisabeth Larsson, Nacka Vecka 6-7, 2016 Färentuna förskola Ekerö kommun VÅGA VISA VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan

Läs mer

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016

IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016 IKT - handlingsplan Vartoftaenhet 2015-2016 BAKGRUND OCH NULÄGE Vartoftaenheten arbetar för att integrera och naturalisera användningen av IKT i skolan och att hitta sätt att fortsätta arbeta framåt med

Läs mer

Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen

Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen Kollegialt lärande Frågeställningar Hur upplever pedagogerna att processen i förändringsarbetet har förlöpt

Läs mer

Lärplattor i Katrineholms förskolor Nämnden 26 augusti 2014. Lisa Eriksson och Perra Jansson

Lärplattor i Katrineholms förskolor Nämnden 26 augusti 2014. Lisa Eriksson och Perra Jansson Lärplattor i Katrineholms förskolor Nämnden 26 augusti 2014 Lisa Eriksson och Perra Jansson Syfte och mål Syfte Syftet är att använda lärplattan som ett pedagogiskt verktyg för att stödja barnets lärande

Läs mer

Förstelärare på fritidshem. Vi utvecklar för framtiden!

Förstelärare på fritidshem. Vi utvecklar för framtiden! Förstelärare på fritidshem Vi utvecklar för framtiden! Botkyrka kommun 90 000 invånare, ca 100 olika språk ca 10 000 elever i kommunal grundskola 21 grundskolor 20 fritidshem Botkyrka är kommunen som har

Läs mer

IT-Handlingsplan Skönsmons skola 2015-2017

IT-Handlingsplan Skönsmons skola 2015-2017 Skönsmons skola Östra radiogatan 6 854 61 Sundsvall skonsmonsskola.se IT-Handlingsplan Skönsmons skola 2015-2017 The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, nd) IT-handlingsplan

Läs mer

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Enhet: Holken Ansvarig: Gunilla Cederholm LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål/Åtgärder/Resultat/Analys för läsåret 2012-13 Målen för detta läsår har handlat om årskalender,

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete 1 (5) sep 2014 Kvalitetsanalys för Vårgärdets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Simsnäppan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

IKT-Strategi. En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016

IKT-Strategi. En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016 IKT-Strategi En strategi för det pedagogiska arbetet med informations- och kommunikationsteknik, IKT. 2014-2016 Barn- och utbildningskontoret Norrtälje kommun Framtidskompetenser Synligt lärande Kollegialt

Läs mer

Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013. Grundskoleområde 2

Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013. Grundskoleområde 2 Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013 Grundskoleområde 2 Sammanfattning Grundskoleområdets vision: "Hos oss får du mötas, glädjas och lyckas" ligger som grund för vårt arbete att utveckla verksamheten och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven 1 2 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING]

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Förskolan Åskullen Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning) Förskolan

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2015

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Stallet 2015 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Stallet 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2015 2016 2 (7) Innehåll Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal

Läs mer