Ansökan IKT-pilotförskola Väpnarens förskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan IKT-pilotförskola 2014-2017 Väpnarens förskola"

Transkript

1 Ansökan IKT-pilotförskola Väpnarens förskola

2 2 (11) Väpnarens förskola - Uppsala kommuns spjutspets inom IKT Tack vare att IKT-arbetet på Väpnarens förskola grundlagts och utvecklats under tre år har vi inför detta förnyade pilotuppdrag helt andra förutsättningar än då vi startade den föregående perioden. Vi har redan ett utpräglat IKT-arbete med barn och pedagoger som använder media och teknik för att producera, utveckla, stödja och dokumentera sina lärprocesser. Därför kan vi inför det kommande pilotuppdraget satsa på att vara kommunens spjutspets inom IKT. Vi kommer att frigöra en IT-pedagog från det vardagliga arbetet för att istället kunna arbeta med innovativa projekt i olika barngrupper, samt med att kompetensutveckla pedagoger både intern och externt genom workshops och föreläsningar. Många av landets kommuner arbetar med IKT på en grundläggande nivå och marknadsför sitt arbete på olika mässor. För Väpnarens del vill vi ta IKT-arbetet ytterligare ett steg genom att ligga i framkant och vara Uppsala kommuns spjutspets inom IKT. I vårt uppdrag ingår att granska den tekniska utvecklingen gällande dess pedagogiska potential. Att i ansökan för en tre-års-period exakt beskriva hur vi vill använda oss av IKT är knappast möjligt pga. den hastighet i vilken tekniken utvecklas. Detta kan lätt konstateras om man följer NMCs Horizon Report 1 de senaste åren. I denna årligen publicerade rapport bedömer en expertgrupp vilka nya IKT-trender som kommer att få genomslag inom (a) ett år, (b) 2-3 år och (c) 4-5 år. Om man tittar på äldre rapporter, så kan man se att allt som ligger inom ett års framtid går lätt att spå, men redan 2-3 år är svårt att bedöma. Därför är det också svårt för oss att skriva vad som kommer att ske under hela perioden Lärande/dokumentation Lärande När det gäller att använda IKT i den pedagogiska verksamheten, kommer vi att fördjupa oss i Mishra och Koehlers 2 TPACK-modell, så att alla pedagoger ha pedagogiska kunskaper, ämneskunskaper och kan hantera tekniken så att den kan vara ett hjälpmedel för att främja lärandet Koehler, M. J., Mishra, P., Kereluik, K., Shin, T. S., & Graham, C. R. (2014). The technological pedagogical content knowledge framework. In Handbook of research on educational communications and technology (pp ). Springer New York.

3 3 (11) Inom vårt projektarbete kommer vi att välja appar som används över hela blocket så att alla barn får möjlighet att arbeta med samma app. På så sätt blir de pedagogiska aktiviteterna där IKT spelar en viktig roll mindre beroende av pedagogens förkunskaper, ett steg mot likvärdig förskola. Skillnader mellan förkunskaperna bland pedagoger kommer att jämnas ut genom kollegialt lärande. I tillägg till vårt projektarbete där appar används som alla pedagoger ska vara förtrogna med, kommer vi att starta olika pilotprojekt. a) programmering Att bygga upp en förståelse för hur teknik fungerar och programmeringsspråk är strukturerade, blir en viktig nyckelkompetens för framtidens medborgare. Forskningen i människor-dator-interaktion visar hur svårt det är att förstå och kommunicera med maskiner. Mycket har hänt inom detta område efter Suchmans 3 (1987) studie om hur människor interagerar med kopiatorn, men än idag finns det fortfarande svårigheter att intuitivt förstå vad datorn/maskinen menar. Vi kommer att arbeta med programmering och delta i ett samarbete med Uppsala universitet, för att utöka förståelsen för hur maskinerna fungerar och kan styras. Redan på ett första möte den 18 juni 2014 på Ångströms laboratoriet kunde vi knyta kontakter för att kunna samarbeta med Uppsala kommuns grundskolorna. Tanken är att två pedagoger från Väpnaren kommer att delta i en skräddarsydd programmeringsutbildning för lärare under ht2014. Målet är att börja med enkla programmeringar, t.ex. att styra en robot och därmed främja det abstrakta och logiska tänkandet. b) Minecraft Minecraft är ett s.k. sandbox-spel där spelare får bygga sin egen värld och har stora friheter att skapa den efter sina önskemål. Det finns också möjlighet att fler spelare bygger tillsammans. På SETT-mässan 2014 presenterade Markus Bergenord, digitalista på en förskola i Stockholm, sitt arbete med Minecraft. Inför Väpnarens projekt 2014/15 "Möten med vär(l)den" anser vi att Minecraft kan gynna arbetet med virtuella och fysiska möten. Minecraft ska på så sätt inte används som ett spel, utan som en infrastruktur som möjliggör möten och samarbete. Vi kommer att komplettera Minecraft med Skype där barnen har möjlighet att kommunicera med varandra utan att en fysisk närvaro behövs. Dourish 4 (2004) skiljer mellan space och 3 Suchman, L. A. (1987). Plans and situated actions: the problem of human-machine communication. Cambridge university press. 4 Paul Dourish. (2004). Where the action is: the foundations of embodied interaction. MIT press.

4 4 (11) place : det som hittills har varit beroende på space, alltså den fysiska närheten, kommer att föras över till place, en meningsfull mötesplats oberoende på det fysiska avståndet. Tänkbart är att inledningsvis bygga en Minecraft-värld på Väpnaren för att sedan kunna ta in alla förskolor inom Svartbäckens enhet och efter det intresserade förskolor i och utanför Uppsala kommun. c) Medieproduktion Vi vill på hela förskolan öka barnens delaktighet i dokumentationsprocessen (se nedan) och ger barnen möjlighet att vara medieproducenter. Tack vare den tekniska utvecklingen och infrastrukturen (framför allt internet) har det under de senaste tjugo åren skett en maktförskjutning: innan internet blev tillgängligt för majoriteten av samhället var det massmedia som var producenter och stora delar av samhället var recipienter/konsumenter. I dagens samhälle där fler och fler har egna bloggar/instagram/youtube-konton är det lätt att dela med sig bilder/filmer/idéer. Detta innebär dock ett stort ansvar att vara medveten om vad det innebär att ladda upp materialet på nätet. Genom aktiv medieproduktion med filmklippningsverktyg som imovie och animeringsfilmer vill vi ge barnen möjlighet att dela sina idéer, t.ex. egna sagor, animationsfilmer, dokumentationer. Detta för att skapa ett mer demokratiskt samhälle där alla kan känna sig delaktiga och fria att yttra sina tankar och åsikter. I samband med en ökad förståelse för hur filmer produceras (t.ex. att bearbeta ljudspår) kan barnen utveckla sin mediekritik och källkritik, en viktig kompetens i dagens samhälle där alla kan vara producenter. Framtidens medborgare behöver en ännu bättre utvecklad känsla för att granska informationens trovärdighet (t.ex. att kunna kartlägga förfalskade inlägg på Wikipedia), genom medieproduktion ger vi barnen chansen att börja utveckla känslan för produktionens möjligheter och medförda risker. d) Kombination av den virtuella och den fysiska världen Vi har följt apparnas utveckling under de senaste tre åren. En trend som vi kunde observera komma in mer och mer och som vi redan har börjat implementera i vår verksamhet är kombinationen av den virtuella och den fysiska världen. Ett exempel är vårt arbete med QR-koder där fysiska symboler skannas in med IKT-verktyg och leder till en budskap (text, bild, film). En annan aspekt är s.k. Augmented Reality där t.ex. lärplattans kamera filmar den fysiska världen och lägger till virtuella föremål. I nuläget finns det appar som på detta sätt tillåter att "gömma" virtuella budskap på fysiska platser. Vi kommer att bevaka hur mjukvaran inom detta område kommer att utvecklas och vilken pedagogisk potential som finns i den.

5 5 (11) Sedan vill vi installera projektorer i taket som möjliggör att projicera bilden på väggarna, men som kan vridas ned så att bilden projiceras på golvet. Vi kommer att granska om WizeFloor (interaktivt golv) kan möjliggöra nya former för samarbete och upplevelser. Ytterlig en aspekt som blir en bro mellan den virtuella och den fysiska världen är 3D-skrivare. Här kommer vi också att granska möjliga användningsområden för förskolans verksamhet, t.ex. som ett komplement att skapa med lera behöver framtidens medborgare att utveckla en förståelse för att skapa i den virtuella världen. Här vill vi påpeka att tekniska verktyg som exempelvis 3D-skrivare inte ska ersätta den taktila upplevelsen, men att vi anser det som vårt uppdrag att förbereda barnen för de utmaningar som de kommer att möta, t.ex. att kunna bygga/designa föremål på lärplattan som sedan överförs och skrivs ut och därmed blir fysisk verklighet. Dokumentation Genom att varje pedagog har ett eget digitalt verktyg i form av en ipod touch eller ipad mini underlättar vi arbetet med att dokumentera barnens lärprocesser och för nästa läsår är målet att samtliga pedagoger dokumenterar både med bild och film. Pedagogerna använder samma applikationer som stöd för dokumentationen, bland annat imovie, BookCreator och PicCollage. Detta är ett steg mot en likvärdig förskola. Ett prioriterat område är barnens delaktighet i dokumentationsprocessen och under nästa läsår strävar vi efter att ge barnen möjlighet att själva fotografera, filma, redigera samt skapa egna berättelser, allt utifrån förmåga och intresse. För att möjliggöra kontinuerlig reflektion kring dokumentationen kommer det att finnas två projektorer per block samt en ipad i varje lärgrupp (10-15 barn). Att reflektera tillsammans kring bilder och filmer är en viktig del för att nå ett förändrat kunnande, både för barn och pedagoger. Det förväntade resultatet är således en högre kvalitet på undervisningen och en högre grad av måluppfyllelse för verksamheten. 2. Kommunikation Under våra första tre år som IKT-pilotförskola var ett fokusområde webbportal/stängd blogg för att dokumentera barnens lärande och kommunicera med vårdnadshavare. Efter flera granskningar, testperioder och utvärderingar av pedagogernas och vårdnadshavarnas åsikter har vi bestämt oss att under läsåret 2014/15 implementera webbportalen "Förskoleappen" på hela förskolan.

6 6 (11) Syftet med att använda webbportal är att främja kommunikationen mellan förskola och hem, att digitalt dokumentera barnens förändrade kunnande och hur verksamheten bidrar till detta samt att tillsammans med barnen reflektera kring pågående lärprocesser. Den förväntade långsiktiga effekten är förbättrade resultat i förskoleenkäten (bland annat en ökad kundnöjdhet) samt ett steg närmare en likvärdig förskola med hög måluppfyllelse. 3. Adminstration/organisation Att dokumentera varje barns lärande är ett uppdrag som är viktigt, men som hittills har varit tidskrävande och sårbart. Bilder och filmer har hittills oftast tagits med lärplattor, i framtiden kommer det att öka ytterligare då varje pedagog har sitt individuella dokumentationsverktyg (ipad mini/ipod touch). Att överföra materialet till Uppsala kommuns lagringssystem har dock inte varit lätt och intuitivt: på Väpnaren försökte vi under läsåret 2013/14 att lösa detta genom en egen PowerPoint-presentation till varje barn där bilderna kunde läggas in och där pedagogerna kunde tillfoga sina reflektioner. Denna process var mycket tidskrävande för pedagogerna. Nackdelar med systemet har dessutom varit bristen på insyn i och jämförelse av dokumentationerna. Detta har också försvårat kollegiala reflektioner kring barnens dokumentation. När BjörnIdets pedagoger testade Förskoleappen under vt14, var de först lite irriterade över appens funktion att visa antal inlägg per barn, det kändes kvantitativt. Nu i efterhand visade det sig att denna funktion underlättar mycket att säkerställa att alla barns lärande dokumenteras kontinuerligt. En annan fördel med webbportalen är att det blir tydligt vilka läroplansmål som varit i fokus i de olika dokumentationerna vilket manar pedagogerna till reflektion kring verksamhetens mångfasetterade innehåll samt skiftande pedagogiska fokus i dokumentationerna. På detta sätt bidrar IKT till en likvärdig förskola och en förenklad administration. En annan punkt som vi på sikt vill implementera är en kalender som automatiskt synkroniserar med varje pedagogs individuella verktyg. På detta sätt underlättar IKT för varje pedagog att komma ihåg olika möten och deadlines t.ex. när utvärderingar ska lämnas in. En förväntad effekt är att den procentuella andelen pedagoger som yttrar sina åsikter i utvärderingarna kommer att öka och att alla därmed känner sig mer delaktiga. 4. Kompetensutveckling Kompetensutveckling för hela Väpnaren efterfrågas. Pedagogerna uppskattar workshops och föreläsningar som IKT-gruppen har genomfört på APT, blockmöten och studiedagar. Samtidigt finns det önskemål att komplettera

7 7 (11) dessa utbildningar med att boka in externa föreläsare och att kunna delta på inspirerande studiebesök/läromedelsmässor. Därför kommer vi i framtiden att avsätta mer tid för intern kompetensutveckling. Ett led i detta är att utöka reflektionstiden som varje block har varje vecka för att prioritera erfarenhetsutbyte gällande IKT-arbete och därmed främja det kollegiala lärandet. En annan viktig aspekt är att studiedagar och -kvällar får en tydligare koppling till IKT. Genom att boka in externa föreläsare förväntas pedagogernas engagemang och stolthet över att vara del av en IKTpilotförskola att växa ytterligare. Vi har dessutom upplevt att materialet som presenterats på olika föreläsningar inte blivit förankrat hos alla pedagoger på Väpnaren. I framtiden avsätter vi mer tid på APT för att visa våra kollegor materialet som presenteras utanför Väpnaren, där första steget blir APT i augusti 2014 då Karin och Patrick går igenom tidslinjen som presenterades inför IKT-styrgruppen den 18 juni Detta för att visa hur mycket vi har utvecklats i vårt IKT-arbete under de första tre åren som IKT-pilotförskola och som en motivationskick inför nästa period. Vi fortsätter med att inleda APT med att ett block presenterar sitt pågående arbete med hjälp av IKT. Detta har visat sig vara gynnsamt både som inspiration i innehåll och i IKT. Interna workshops är ett uppskattat inslag av kompetensutveckling som vi behåller och utvecklar genom att öka det kollegiala lärandet genom individuellt stöd i aktiviteterna. Ett arbete som vi har börjat implementera under vt2014 är apprecensioner (se rapporten). Det långsiktiga målet med recensionerna är att bygga upp ett bibliotek/en databas där alla förskolor i Uppsala kommun kan dela med sig sina erfarenheter och inspirera varandra. Det behövs dock tid för att bygga upp en sådan databas och under uppbyggnadens tid anser vi att recensionerna kan fungera som kompetensutveckling för pedagoger. Vi kommer att fokusera på färre appar så att hela arbetslaget på ett block kan skriva en gemensam recension där alla kan dela med sig sina erfarenheter och reflektera tillsammans. 5. Inspiration/marknadsföring a) Facebook Fler och fler förskolor har börjat att bygga upp en egen Facebook-sida där de dokumenterar sin verksamhet för vårdnadshavare och som marknadsföringskanal för att framtida vårdnadshavare väljer förskolan. Vi på Väpnaren kommer under ht2014 att starta en egen Facebook-sida, dock enbart

8 8 (11) för marknadsföringsyfte eftersom vår dokumentation blir tillgänglig till vårdnadshavare via Förskoleappen. Tanken är att via Facebook väcka intresse hos framtida vårdnadshavare att välja Väpnaren för sina barn, samtidigt vill vi dela våra erfarenheter som IKTpilotförskola med alla som är intresserade. Detta kommer förhoppningsvis leda till fler studiebesök både från Uppsala kommun och andra kommuner. b) Läromedelsmässor En annan aspekt för att marknadsföra vår IKT-verksamhet och representera Uppsala kommun som en innovativ kommun och attraktiv arbetsgivare är att delta i olika läromedelsmässor. Vi har redan varit med på Framtidens läromedel i Uppsala år 2012 och 2013 vilket gav positiva effekter. Målet för framtiden är att inte bara vara med på mässor som är placerade i Uppsala, utan att vara en kontinuerlig aktör på mässor i hela Sverige. Ett mål är att Uppsala kommun ska vara representerad med en egen monter på SETT-mässan 2015 där vi visar vårt innovativa arbete med IKT. Med blick på marknadsföring är det också önskvärt att vi kommer att stå på scenen och presentera ett pilotprojekt, men för detta krävs mycket planering om man vill presentera ett innovativt projekt och därför siktar vi fram att ta detta på en mässa under hösten 2015 och/eller SETTmässa c) Digitala utställningar Vi undersöker möjligheterna för en digital utställning på Stadsbiblioteket. Det är viktigt att förskolan tar plats i samhället och visar upp sin verksamhet för stadens invånare. Som pilotförskola i IKT är det ännu viktigare att synas i samhället och i media. d) IKT-pedagog Då efterfrågan på kompetensutveckling och handledning inom IKT är stor bland kommunens förskolor har Väpnaren avsett att tillsätta en tjänst där en pedagog under delar av sin arbetstid fungerar som IKT-pedagog. IKT-pedagogen kan bokas in för att hålla i och/eller vägleda under de pedagogiska aktiviteterna samt för workshops på studiedagar/-kvällar och föreläsningar. Efter att ha presenterat vårt arbete på Framtidens Läromedel i september 2013 kom det fler förfrågningar från andra förskolor i Uppsala kommun som ville att vi presenterar samma material på deras studiedag. Efter första omgången blev det tydligt att samma material inte kunde presenteras för pedagoger på en studiedag som för IT-experter på en läromedelsmässa då pedagogernas varierade förkunskaper ledde till somliga upplevde frustration. Vi gjorde om presentationen till fler praktiska inslag och mer i form av en workshop. Även på dessa workshops var förkunskaperna varierande, så för att i framtiden kunna inspirera andra förskolor, har vi utvecklat ett nytt koncept:

9 9 (11) en introducerande workshop (nybörjare, avancerad, tema, pedagogisk dokumentation, aktiviteter osv.) några veckor efter workshopen frikopplas en eller två pedagoger från Väpnarens verksamhet en dag i veckan för att kunna åka till förskolorna och vägleda i deras verksamhet Det som vi fortfarande funderar över är om vi använder oss av en push- eller pull-modell, dvs. om vi skickar ut informationsmaterial om det vi kan erbjuda och väntar in svaren eller om vi i förväg bestämmer fasta veckor för varje enhet i Uppsala kommun som är till deras förfogande. Den förväntade effekten är en bättre anpassad inspiration som stödjer pedagoger just på denna nivå de befinner sig. Risken för att nybörjare känner sig överväldigade och frustrerade av en för avancerad workshop minskas därmed markant. Samtidigt undviker vi att pedagoger som har större förkunskaper upplever workshop som meningslös eftersom den inte gav så mycket. Att kunna vara behjälplig i den pedagogiska verksamheten anser vi som en bra återkoppling till workshopen och en möjlighet att hjälpa pedagogen på den nivå den befinner sig. Långsiktiga effekter av att utforma och marknadsföra Väpnarens förskola som Uppsala kommuns spjutspets inom IKT är att kommunens image som en attraktiv arbetsgivare stärks vilket i sin tur gynnar rekryteringen av framtidens kompetenta medarbetare. 6. Verksamhetsutveckling Under våra tre år som IKT-pilotförskola har vi upplevt att pedagogernas kunskaper om tekniken och hur den används för att förbättra verksamheten varierar. I framtiden kommer vi därför att lägga mer tid på att implementera våra IKT-styrdokument som t.ex. IKT-visionen så att den blir ett naturligt dokument som alla känner sig förtrogna med. Tanken är också att inom fokusområde applikationer satsa på att varje arbetslag (=block) bestämmer sig för en app som ska användas i stället för att ha mycket varierande användning av många olika appar. När ett helt block arbetar med samma app, underlättar detta för kollegialt lärande och det blir hela arbetslaget som lyfts i stället för några enstaka pedagoger vilket skapar bra förutsättningar för att alla känner sig delaktiga och blir engagerade. Detta gäller då appar som har en brett användningsområde, exempelvis imovie.

10 10 (11) 7. Ledning En viktig faktor för att implementera IKT i den pedagogiska verksamheten är en aktiv ledning. Här har vi haft bra förutsättningar tack vare en ledning som gett oss möjlighet att en IKT-grupp kunde träffas var fjärde vecka för att hålla flödet mellan blocket och ledningen levande. Nästa steg blir nu att IKT kommer att få en tydligare koppling i förskolans olika grupper som utvecklingsgrupp och arbetsorganisationsgrupp. Här är det tanken att de olika aspekterna av IKT tas upp i respektive grupp (t.ex. pedagogik i utvecklingsgrupp, administration i arbetsorganisationsgruppen). På så sätt blir IKT mer som en naturlig del som genomsyrar hela verksamheten. 8. Engagemang När vi i juni 2014 installerade våra individuella verktyg ipod touch och ipad mini på en workshop, använde vi oss av kollegialt lärande som metod. Vi visade ett verktygsskärm via projektor för hela arbetslaget och sedan var det två och två eller tre och tre som hjälpte varandra och IKT-gruppsrepresentanter gick runt när dessa grupper hade frågor. Det som vi under denna workshop upplevde var en harmonisk och glad stämning där alla var engagerade. Att installera en ipad kan vara en utmaning för många pedagoger eftersom det finns rädslan att göra fel, men vi upplevde att stressen ändå var väldigt låg denna kväll. Denna erfarenhet av kollegialt lärande ska vi ta med oss till våra nästa tre år, att alla kan hjälpas åt och alla behövs. Vi kommer att använda oss av nya metoder för att öka delaktighet, som ett komplement till de muntliga diskussionerna på APT ska vi använda oss av appar som tillåter att man kan samla in idéer och åsikter via våra individuella verktyg som sedan visas på stora skärmen. En förväntad effekt är att alla kan yttra sig och vara delaktiga i brainstormings- och beslutsprocessen, även de som hittills inte vågat tala inför den stora gruppen i samma utsträckning som andra. 9. Omvärldsbevakning Ett uppdrag för IKT-pilotförskolorna är att hålla sig ajour i den aktuella tekniska och didaktiska utvecklingen. Ett bra tillfälle för detta är när fler pedagoger tillsammans kan besöka en läromedelsmässa för att lyssna på inspirerande föreläsningar, delta i workshops och se och uppleva hur tekniken används. Andra former för omvärldsbevakning är att fler pedagoger har börjat följa olika bloggar och Twitter inlägg av IKT-pedagoger. Dessutom finns det grupper på Facebook där flera av oss är medlemmar, dessa grupper har IKT-arbete i fokus, som t.ex. "ipads i skola och förskola".

11 11 (11) 10. Forskning Under de tre åren som pilotförskola har Väpnaren samarbetat med två forskare, fil. dr. i didaktik Susanne Kjällander Stockholms universitet och Farzaneh Moinian PhD Uppsala universitet, som har bedrivit forskning om lärplattan i barngruppen, bland annat projektet "Plattan i mattan" under vt2014. Vi vill fortsätta samarbeta med forskarna, tänkbart är att det kan bli ett utökat samarbete med Uppsala universitet i samband med programmering. Utöver detta vill vi börja bedriva egen aktionsforskning.

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015

Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Plan för digitalt lärande Förskolan Kungsgården, Umeå 2014-2015 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentägare Agneta Forsvik Lundmark Dokumentnamn Verktyg för arbetet med digitalt lärande i Umeå kommuns förskoleverksamheter

Läs mer

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014)

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) Barn av idag föds in i ett mediesamhälle där IKT är en självklar del i vardagen. Förskolan ska hantera IKT som vilket annat uttrycksmedel

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Grindstugans Förskola 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande I den dagliga verksamheten används kameror och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Simsnäppan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Atea Skola Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Inom Atea ser vi tre områden som måste fungera för att det ska bli riktigt bra när man satsar på IKT i skola och förskola, tre områden

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kompetensutveckling. Förskola. hösten 2014. Medioteket

Kompetensutveckling. Förskola. hösten 2014. Medioteket Kompetensutveckling Förskola hösten 2014 Medioteket IKT är ett viktigt verktyg för utveckling av framtidens förskola. Det ställer krav på personalens kompetens och förskolans tekniska möjligheter. Ur Stockholms

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola!

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola! Digitala verktyg Spaning Bölets förskola Vi fick i uppdrag att undersöka hur man använder olika digitala hjälpmedel på vår förskola. På vår förskola är vi fem avdelningar med två yngre avdelningar och

Läs mer

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan

IKT Hjulsbroskolans handlingsplan IKT Hjulsbroskolans handlingsplan All personal kan, vill och vågar använda digitala verktyg - IKT-grupp utarbetar en handlingsplan. - Punkt på arbetslaget för att inspirera och prova olika sätt. - Kompetensutveckling

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda Portfolio ett utvecklingsarbete Regnbågen 2010 Amanda, Lasse, Mats och Linda Vt.2010 Frågeställningar Varför dokumenterar vi, i vilket syfte och för vem? Vad väljer vi för bilder/material/alster att spara

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

VAD VILL VI? Hur fungerar det i våra klassrum om ett år? Om två år? ÖPPEN SKOLA!!!

VAD VILL VI? Hur fungerar det i våra klassrum om ett år? Om två år? ÖPPEN SKOLA!!! VAD VILL VI? Hur fungerar det i våra klassrum om ett år? Om två år? ÖPPEN SKOLA!!! Varför? Vi vill... Utveckla pedagogiken i klassrummen så att eleverna är rustade för den omvärld som möter dem. Att ha

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Verksamhetsplan. Eklanda 2 förskolor. Arbetsåret 2013/14. Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet

Verksamhetsplan. Eklanda 2 förskolor. Arbetsåret 2013/14. Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Skolförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Eklanda 2 förskolor Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet "Mölndal är den hållbara staden där alla får

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande

Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014. Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande Kvalitetsrapport läsåret 2013/2014 Förskolan Skäggetorp Centrum 30A Utveckling och lärande 2 Innehåll UTVECKLING OCH LÄRANDE... 3 SAMMANFATTNING... 3 Mål... 3 Resultat... 3 Föräldrasamverkan och språk...

Läs mer

Surfplatta i förskolan

Surfplatta i förskolan Bakgrund I vår förskola så arbetar vi utifrån läroplanen som är vår lag. All personal som jobbar inom förskola i Sverige har skyldighet att följa dessa när man arbetar. Därför så utformar vi även vårt

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

IT Handlingsplan Ankarsviks skola

IT Handlingsplan Ankarsviks skola IT Handlingsplan Ankarsviks skola Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 2.1 Varför behövs en IT- handlingsplan?... 2 2.2 Varför IT i skolan?... 2 2.2.1 Skolans pedagogiska utveckling... 3 2.2.2 En

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Bosgårdens pedagogiska enhet. Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2012

Bosgårdens pedagogiska enhet. Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2012 Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2012 Bakgrund Det digitala informationssamhället gör avtryck i allas liv. Internet är något som berör och påverkar hela samhället. Detta gäller i

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola Kvalitetsanalys Rönnhagens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15 Värdegrund IKT Natur/Kultur Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA Arbetsplan 2014/15 Årshjul 2014/15 Pedagogiska året Jun/Jul Semesterperiod Aug/Sep 3,2 P-möte: V.36 1/9 Inskolningar Samla kunskap Maj P-möte: V.21

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Oskarshamn 091110-11 Birgitta Kennedy Reggio Emilia Institutet och förskolan Trollet Ur förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Uppföljning,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola. Rönnängs förskola Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Rönnängs förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Pia Johnsson 2015-06-10 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn

Läs mer

Tanums kommun. Mattias Larsson, Hans Schub, utv@tanum.se. Förenklad keynote utan foto och bilder. KommITS 131107. en var

Tanums kommun. Mattias Larsson, Hans Schub, utv@tanum.se. Förenklad keynote utan foto och bilder. KommITS 131107. en var en var Tanums kommun. Mattias Larsson, Hans Schub, utv@tanum.se Bakgrund Tanums kommun 12320 innevånare 4 rektorsområden - 8 skolor - 1100 elever Central IT-enhet för alla förvaltningar 2 IT-tekniker dedicerade

Läs mer

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal FÖRUTSÄTTNINGAR Arbetsgruppen har nedan identifierat ett antal förutsättningar för att föreslagna aktiviteterna och struktur ska kunna genomföras och svara upp mot kvalitetskriterierna: Avstämning av medlemmens

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

2014-05-30. IKT-strategi 2014-2018

2014-05-30. IKT-strategi 2014-2018 2014-05-30 IKT-strategi 2014-2018 Vision Alla elever och all personal har digital kompetens och tillhör landets mest kompetenta att använda IKT i sin vardag. IKT-strategi 2014-2018 I arbetet mot vår vision

Läs mer

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling Förnyad ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Tanden www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se

Läs mer

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013

En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Från Inte aktiv till INTERAKTIV! En plan för hur IT stödjer lärandet i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan i Sjöbo kommun 2011-2013 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Varför, vad och hur?

Varför, vad och hur? Varför, vad och hur? 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014 Vigelsjö Gårds förskola

LOKAL ARBETSPLAN 2014 Vigelsjö Gårds förskola LOKAL ARBETSPLAN 2014 Vigelsjö Gårds förskola LOKAL ARBETSPLAN 2014/2015 Vi ska göra alla barn och elever i Norrtälje till vinnare FÖRSKOLA: Vigelsjö gårds förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Utvecklingsarbete som inspirerar

Utvecklingsarbete som inspirerar Utvecklingsarbete som inspirerar Exempel från Malmö Stad i samarbete med Malmö Högskola Åsa Ljunggren Ansvariga för forskningscirkeln Cirkelledare Åsa Ljunggren f.d. utvecklingssamordnare Malmö Stad, fil.

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen 2015 IKT-plan 2015 Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Innehåll IKT-plan Abrahamsbergsskolan 2015... 2 Vad är IKT och digital kompetens?...

Läs mer

ETT LÄRKONCEPT UTVECKLAT AV REKTORSAKADEMIEN I SAMVERKAN MED APPLE

ETT LÄRKONCEPT UTVECKLAT AV REKTORSAKADEMIEN I SAMVERKAN MED APPLE ETT LÄRKONCEPT UTVECKLAT AV REKTORSAKADEMIEN I SAMVERKAN MED APPLE SAMR & OMDEFINERADE UPPGIFTER MIN BAKGRUND Saltsjöbadens Samskola YBC TÄNK OM SAMR SAMR - LÄRPLATTA Ersättning Läsa boken digitalt SAMR

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Bakgrund I januari 2010 antog Lunds Kommun styrdokumetet IKT-strategi för Lunds skolor från förskola till vuxenutbildning. Skriften

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Ann-Charlotte Lindgren ann-charlotte.lindgren@ped.gu.se 10 dec 2009 Stort fokus på individen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1

Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1 Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1 Februari 2014 Vad handlar det om? digitala behov! Inte några specifika lärplattformar eller speciella verktyg. Vi pratar behov

Läs mer

A L V I K S S K O L A N S K O L L E G I A L A L Ä R A N D E

A L V I K S S K O L A N S K O L L E G I A L A L Ä R A N D E Språklyftet A L V I K S S K O L A N S K O L L E G I A L A L Ä R A N D E Undervisande personal & Fritidspersonal Didaktik Förstelärare med inriktning mot språkutveckling Lärare F-6 Processledare Hörselklass

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Utvärdering Rubinen Granitens förskola 2010/11

Utvärdering Rubinen Granitens förskola 2010/11 Utvärdering Rubinen Granitens förskola 2010/11 Vi har förändrat miljön utifrån barngruppens behov. Vi har gjort det här för att barnen skall dela upp sig i mindre konstellationer och för att barnen skall

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL Barn- och utbildningsförvaltningen Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL DATORNI SKOLAN "EN-TILL-EN" OCHGAFE Simrishamns kommun erbjuder alla elever från årskurs

Läs mer

Processuppgift 3. Fortsätt arbetet med visionen och de vägledandes pedagogiska helhetsidéerna. Denna uppgift sträcker sig till och med tillfälle 6.

Processuppgift 3. Fortsätt arbetet med visionen och de vägledandes pedagogiska helhetsidéerna. Denna uppgift sträcker sig till och med tillfälle 6. Processuppgift 3 Processuppgift 3 Fortsätt arbetet med visionen och de vägledandes pedagogiska helhetsidéerna. Denna uppgift sträcker sig till och med tillfälle 6. Visionsarbetet Nästa steg i visionsarbetet

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Förändringsarbete. Aktionsforskning utbildning på vetenskaplig grund. Se lärare som lärande. Vad är viktigt i undervisningen

Förändringsarbete. Aktionsforskning utbildning på vetenskaplig grund. Se lärare som lärande. Vad är viktigt i undervisningen 2015-02-03 Aktionsforskning utbildning på vetenskaplig grund Karin Rönnerman 27 januari, 2015 Förändringsarbete Se lärare som lärande Vad är viktigt i undervisningen Lärare är nyckeln till förändring Karin.ronnerman@gu.se

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Lokal Arbetsplan uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Blentarps förskoleenhet 2015-02-18 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Pärlans förskola (i kommunal regi)

Kvalitetsdokument 2014, Pärlans förskola (i kommunal regi) Kvalitetsdokument 2014, Pärlans förskola (i kommunal regi) Det var en gång för länge sedan, mer än 40 år. Då tog herrarna på slottet ett stort beslut. På ängen bakom allén av björkar, där skulle ett hus

Läs mer

Pedagogiska cafeér vårterminen 14

Pedagogiska cafeér vårterminen 14 Pedagogiska cafeér vårterminen 14 För ökad måluppfyllelse för barn och elever i Kungsbacka kommun erbjuder Specialpedagogiskt centrum följande innehåll i vårterminens 2014 års pedagogiska caféer Anmälan

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola Bakgrund Skoldatatekets projekt 2012/2013 för förskola Hur, på vilket sätt och

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Läsår 2015 2016 Administratör Tina Rörick, Gun Marie Holmqvist Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer