!!!!!!Vetenskap!i!Skolan!(VIS)!!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!!!!!Vetenskap!i!Skolan!(VIS)!!!"

Transkript

1 VetenskapiSkolan(VIS) enförmedlingsorganisa8on förforskarutbildadelärareiskåne Göteborg27januari2015

2 Hurkanforskarutbildade lärareskompetenstas 8llvaraochbidra8ll skolutveckling?

3 Inledande inventering PM:Forskningsanvändningoch utvecklingsbehov(fouskola,2012) Överblickavforskarutbildadelärare Def:allamedminstlicutb

4

5 HSV:sstudie Forskarskolor :Få kommunersomdeltagit(61),enstaka deltagare 250mkrför158lärare NyVafrämstfördenegna undervisningen StortveksamhetaVfortsäVasomlärare

6 Regionalstödstrukturför forskarutbildadelärare SamarbetemellanFoUSkolaoch ForskningsnätetSkåne Utvecklingsprojekt med stödavskolverketochkfsk Utvärdering/lägesrapportavSKL

7

8 Tvåfundament Nätverkochmötesarenaförforskarutbildade lärare hvp://ambassadorerna.visvis.se Vetenskapiskolan(VIS): Producentkoopera8vförintern kompetensutvecklingochförmedlingav tjänsterwww.visvis.se

9 Forskningsambassadörera Nätverkförforskarutbildadelärare ca140st VIS-lärare 38st Allaintresseradea underellerebersin forskarutbildning Färdigamlicen8at ellerdoktorsexamen ellerminsthalvvägs 8lldoktorsexamen

10 Verksamhetsidé Skapaenarenafördialogermellan forskarutbildadelärare Ta8llvaraforskarutbildadelärareskompetens, kunskapomforskningsområdet,vetenskapliga metoderochförhållningssäv kombineratmed erfarenheterfrånklassrumsprak8k Görakompetensenregionalt8llgänglig Nonprofit Behovsanalysochlångsik8ghetärvik8galedord

11 Internverksamhet Inblick FORSKARUTBILDADE LÄRARE Månadsmöten Skolan utvecklas bäst av dem som Kompetensutveckling kan både forskning och undervisning. Det är tanken bakom Vetenskap i Skolan, som förmedlar forskarutbildade lärare till skolor i Skåne. GaranteratVIS Foto Ola Torkelsson Utvecklingavmoduler ochpaket Hyr en forskare Av Anna Lyrenäs KOLA OCH VETENSKAP ska gå hand i hand, men trots att lärare forskarutbildas för många miljoner har forskningen hittills inte fått en självklar plats i klassrummet. I Skåne startade förra året en organisation som ska ändra på detta: Vetenskap i skolan, Vis. Nu har vi en suverän grupp forskarutbildade lärare som både är lärare och forskare, säger verksamhetsledaren Maria Brännström. Det gäller att få rektorer och förvaltningschefer att förstå att Vislärarna har kunskap som både är unik och håller hög kvalitet. Vis kan beskrivas som mäklare för forskarutbildade lärare i Skåne. Tanken är att bidra till att utveckla skolornas arbete utifrån skolornas eget behov. Organisationen stöds av Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och drivs utan vinstintresse av de forskarutbildade lärarna själva. 68 SKOLPORTEN

12 Externverksamhet Informa8onsspridning Uppdrag ana8onellt Inblick FORSKARUTBILDADE LÄRARE Initiativet kommer från Kommunförbundet Skåne och aregionalt föreningen Forskningsnätet Skåne. Vis-lärarna ska ut i kommunerna, för de är mer än sin egen skola. I flera små kommuner saknas fortfarande forskarutbildade lärare, men genom Vis kan de ändå få del av den kun- akommunalt skap som finns inom räckhåll, Hon betonar styrkan i att ta säger Maria Brännström. in utomstående för att utveckla I Skåne finns åtminstone skolan. För tillfället håller man 140 forskarutbildade lärare, bland annat forskningscirklar varav ett trettiotal anslutit sig om språkutvecklande arbetssätt. till Vis. De träffas en gång i månaden och pratar ny forskning. Vis ordnar också kurser om cirkeln bara bestått av En lärare återkom till att apåförskolea/ för att bredda medlemmarnas lärarna själva hade inte frågan kompetens, till exempel i hur lyfts utanför gruppen. Det är man håller forskningscirklar. lätt att fastna i interna problem Lärare som forskar kan i och då kan en Vis-lärare föra högre grad bidra till didaktisk in vetenskapligt grundade utveckling av undervisningen. perspektiv. skolnivå Det är bra. De kan också stödja kolleger i att ta till sig ett vetenskapligt förhållningssätt. Forskning kan ju ibland kännas både teoretisk och overklig. Vis-lärarna representerar skolans ämnen, men Maria Brännström säger att det framförallt finns ett sug i skolorna att lära sig om ämnesövergripande frågor som språkutveckling, återkoppling och bedömning. Hur gör jag för att eleverna ska förstå? Rektorer kan komma och nästan viska att vi behöver hjälp. Det är djupt rotat att man ska klara sig själv, men vi tror på kollegialt lärande. En forskningscirkel är bra, där till exempel jag som svensklärare kan lära mycket av en fysiklärare. NÄR FORSKARSKOLORNA för lärare inrättades 2008 var tanken att göra skolans verksamhet mer vetenskapligt förankrad, men skolhuvudmännen var inte alltid redo att ta tillvara forskarnas nya kunskaper. Många forskarutbildade lärare hamnade i ett vakuum där deras forskning inte kom till användning i deras dagliga jobb. Men allt eftersom kunskapen om inlärning fått större uppmärksamhet, har behovet av beprövade metoder blivit allt större. Anna-Lena Godhe är gymnasielärare och undervisar i engelska och svenska som andra språk. När hon var klar med sin licentiatexamen från forskarskolan insåg hon att hon inte skulle få använda sina nya kunskaper i så hög grad på sin gamla skola. I dag jobbar hon med skolutveckling på kommunal nivå samtidigt som hon doktorerar. Därtill är hon Vis-lärare. Undervisning är ett sätt att använda sin forskning, men jag påverkar mer om jag sprider forskningen till andra lärare. Du kan ha världens bästa lektionsplanering, men om du inte kan nå eleverna så händer inget. För det tar ett tag innan lärarna förstår att det inte är rönen som är viktiga, utan hur man med hjälp av dem kan se vad som händer i klassrummet. Anna-Lena Godhe minns en person som hon inte nådde fram till. Plötsligt tog andra lärare i forskningscirkeln över och förklarade hur de hade tänkt. De såg på saken på ett nytt sätt och grep in för att förmedla det. Jag hade lyckats. Läraryrket med det som händer dagligen göra tillgängligt, och hur vi kan

13 Na8onellnivå Regionalnivå Kommunalnivå Förskolea/skolnivå Beprövaderfarenhet Skolverket Precisera Konkretaexempel Skolverksamheternaifokus Jan2015

14 Husforskarprojekt Na8onellnivå Regionalnivå Kommunalnivå Förskolea/skolnivå

15 S8pendiater Husforskarprojekt Forskare+elev Mentorsbank Forskare Lärare+elever Forskare

16 Forskningsspridning Na8onellnivå Regionalnivå Kommunalnivå Förskolea/skolnivå

17 Skolutvecklingsbehov Na8onellnivå Regionalnivå Kommunalnivå Förskolea/skolnivå Inventering Kunskapsdagen Dialogkonferens Utbildning Utvärdering Uppföljning

18 Na8onellnivå Regionalnivå Kommunalnivå Förskolea/skolnivå KunskapsutvecklingieV enskiltämne pååtgärder Kartläggning Resultatanalys Förslagpååtgärder

19 Forskningscirklar Na8onellnivå Regionalnivå Kommunalnivå Förskolea/skolnivå

20 Na8onellnivå Regionalnivå Kommunalnivå Förskolea/skolnivå Språkutveckling i förskoleklass

21 H and ) Na8onellnivå Regionalnivå Kommunalnivå Förskolea/skolnivå l e d n i n g) a v) r e kt o r)

22

23 Utmaningar Forkarandeiuppbyggnadsfas Tar8daVmobiliseralärarna Begränsad8dflexibiltetilärarnastjänster Tar8daVfåskolcheferochskolledareaVse poten8alen Kvalitetssäkringavuppdragen

24 Möjligheter EVbredarestödpåregionalnivå EVbreVkompetensregister MerlikvärdigaförutsäVningarmellan skolhuvudmän FortsaVutvecklingavochs8mulansförde forskarutbildadelärarna

25 Delbetänkandefrånutredningenom inrävandeavevskolforskningsins8tut LäraresomdisputeratellergenomgåVen forskarutbildning,videxempelvisdeolika forskarskolorna,börmed8denfåenallt vik8garerolliarbetetmedavöverbrygga gapetmellanforskningochde yrkesverksamma. (s12)

26 TACKFÖRATINTRESSE Tel: 072a Tel:

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Hans-Åke Scherp Docent i pedagogik

Hans-Åke Scherp Docent i pedagogik Bortanför tidens horisont finns en förändrad värld, en värld som är mycket olik jämfört med dagens. Somliga människor ser bortom denna horisont och in i framtiden. De är övertygade om att drömmar kan bli

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen?

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen? Foto: Chris Ryan Vad är en lärare egentligen? Foto: Istockphoto Det här är inte en lärare Som lärare är du ständigt exponerad för omvärlden. Du betraktas och bedöms av eleverna och deras anhöriga, av rektorerna,

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer