Anteckningar Sidan 1 av 6 Förberedelsemöte nr 10 inför WRC-2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar Sidan 1 av 6 Förberedelsemöte nr 10 inför WRC-2000"

Transkript

1 Anteckningar Sidan 1 av 6 Datum: Plats: , kl.09.15, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm Deltagare: Lasse Wieweg Ericsson Lars Sonesson (Ericsson) Hans Sundkvist FMV Anders Eklund Försvarsmakten Mats Bernersson Försvarsmakten Sigge Skarsfjäll Luftfartsverket Anders Winnberg Onsala Rymdobservatorium Mats Nilsson Radio Design AB Martin Ström Radio Design AB Peter Bengtsson Rymdbolaget Håkan Lindley Sjöfartsverket Stefan Ståhl SMHI John Holm Skandinaviska GNSS-Rådet Carl-Henrik Walde Sveriges sändareamatörer Krister Björnsjö Telia Mobile AB Mats Öhman Telia AB Jan-Peter Bengtsson Teracom Percy Pettersson Teracom Claes Eriksson Anders Frederich Ulf Johansson Jan-Erik Lejerkrans Helen Lindqvist Stefan Mattsson Marianne Sallros Björn Stawström Catarina Wretman 1 Mötets öppnande Jan-Erik öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Istället för att gå igenom punkt för punkt i dagens dagordning slås punkterna 3, 4 och 5 ihop och ärendena tas i den ordning de kommer i WRC-2000 agendan. Under övrigt kommer Anders Frederich att gå igenom konferensstrukturen för WRC Ericsson anmäler ytterligare ett ärende att tas upp under punkten övrigt.

2 Anteckningar Sid 2 (6) 2 Kommentarer till anteckningar från föregående möte Inga invändningar mot föregående mötesanteckningar framfördes. På fråga från Krister Björnsjö om det hänt något i frågan om delegat/rådgivare inför WRC svarade Jan-Erik att besked är att vänta tidigast under mars månad. Lasse Wieweg undrade vilka möjligheter sektorsmedlemmar har att inkomma med bidrag till WRC. Efter diskussion kom mötet fram till att det är enbart medlemsstaterna som kan skicka in bidrag som konferensen skall behandla. Däremot kan sektorsmedlemmar lämna informationsdokument. 3 3, 4, 5 Genomgång, uppdatering och eventuell revidering Agenda item 1.1 Sverige, liksom de flesta andra länder, stöder inlämnad ECP. Fotnotslista med revisionsdatum gicks igenom; S5.274 SSA framförde önskemål om att fasa ut fotnoten men enligt Jan-Erik är det ganska mycket användare här varför det kan bli problem under den närmaste perioden. SSA önskar på sikt att fotnoten försvinner och vill att det skall framgå i kommentarerna att den skall fasas ut. S5.481 Diskussion om huruvida vi skulle kunna stryka oss ur fotnoten eller ej. undersöker hur det är med tillståndsgivningen och grannländerna. Om finner det möjligt stryks Sverige ur fotnoten allra senast till nästa WRC. Håkan Lindley framförde att att hela Göteborgs skärgård är full med minilink-länkar och att det inte finns några analoga länkar att tillgå vilket Sjöfartsverket är i behov av då de ej kan köra digitalt. Grundinställningen är strykning om det inte innebär några problem, dvs. om befintlig utrustning kan fortsätta operera under sin livstid. Anm: Efter undersökning har funnit att den skall stå kvar men frågan återupptas inför nästa WRC. S5.514 Strykning förordas. Finland informeras om beslutet. S.5.536B Idag är detta en tredje klassens tjänst. Sekundär status var det nog tänkt att vara men som det är nu är det sämre. I dagsläget går det inte att göra om några fotnoter. Anders Eklund motsatte sig förslag som framfördes om att Sverige skulle stryka sig ur fotnoten men förklarade sig öppen för framtida diskussion. Agenda item 1.2 Lars Sonesson framförde önskemål om att få in den svenska synpunkten, vilken han tyckte var mycket bra, i ECP-texten. Det noterades dock att det är lite sent att komma med förslag till en ändring av ECPn nu eftersom texten funnits i ett år enligt Stefan Mattsson Agenda item 1.3

3 Anteckningar Sid 3 (6) Relevanta delar av "Recommendation ITU-R SM.(Document 1/1004)" kommer att inarbetas i en reviderad ECP för godkännande av CPG. Anders Frederich informerade om att PT1 hade lämnat kommentarer på nuvarande ECP. Agenda item 1.4 Allt går planenligt betreffande bandet GHz. Bandet GHz är dock ej problemfritt, enighet råder ej inom CEPT om skydd för EESS i delbandet GHz. På förslag från Krister Björnsjö ändrades den svenska ståndpunkten från vi kan acceptera HDFS GHz till Vi stöder även HDFS GHz. Beträffande användningen av frekvensbandet GHz har Europa ej kunnat enats utan 2 optioner har gjorts och det finns 2 ECPer att ta ställning till. Holland kommer att presentera ytterligare ett förslag vilket kommer att diskuteras under CPG i nästa vecka. Den svenska ståndpunkten ligger närmast option 2 vilket även det Holländska förslaget gör varför Sverige kan tänka sig att stödja Holländarna. Lasse Wieweg påtalade att Serige måste vara öppna och se hur det går för HDFS-banden i stort innan vi låser oss till den ena eller den andra optionen. Från svensk sida är man ganska nöjd med resultatet hittills för agendapunkten i stort. Agenda item 1.5 Hur stationer över internationellt vatten skall regleras kommer ej att tas upp på denna konferens enligt Anders Frederich. I övrigt vill man från Europa skjuta detta på framtiden vilket Sverige inte har något att invända emot. Onsala Rymdobservatorium anmälde sig som svensk intressent. Agenda item ECPn kom sent, distribuerades inte förrän och Sverige är inte nöjd med resultatet. Lasse Wieweg informerade om att det i USA är en het debatt kring MHz bandet. Då CEPT-koordinatorn inte tagit detta till sig är det enligt Lasse värt ett påpekande. Krister Björnsjö informerade om att han hört att USA var intresserade av en kontrollkanal. Den svenska ståndpunkten ändras till: I andra hand accepterar vi MHz. Agenda item 1.7 Jan-Erik Lejerkrans har inte fått någon information angående denna agenda punkt och det finns heller inte något input dokument till CPG. Sverige har dock inga problem under denna punkt. Agenda item 1.8 Anders Frederich informerade om att det idag finns 2 optioner men att försök pågår till att få fram ett förslag till nästa CPG-möte. Det råder dock stor förvirring inom hela arbetet. Förslaget är att vi stöder någon form av resolution.

4 Anteckningar Sid 4 (6) Den svenska ståndpunkten ändras till: Användningen av ESV i dessa band bör kunna tillåtas. Agenda item 1.9 ECP finns och Sverige stöder liggande förslag om att ej göra någon allokering för MSS i MHz. Agenda item 1.10 Sverige stöder liggande ECP vilket varken Luft- eller Sjöfartsverket hade några invändningar emot. Anders Winnberg påpekade dock att sista halva MHz ( ) användes även för radioastronomi. Jan-Erik Lejerkrans svarade med att det finns en fotnot med i RR för detta (S5.376A). Agenda item 1.11 Res. 214, ECP finns, "no change" över hela linjen, enbart en modifiering i 380 MHz bandet föreslås till skydd för TETRA. Lasse Wieweg påpekade att man inte bör hänvisa till någon teknologi i briefen och fick som följd av detta uppdraget att utarbeta ett textmodifieringsförslag. Res 219, en resolution om förbättrad spektrumeffektivitet för METAIDS ligger långt fram i tiden. Agenda item 1.12 Ingen ECP finns. Inga problem föreligger. Agenda item Ulf Johansson informerade om att både brief och ECP finns. ECPn, som är uppdelad i nio delar, baseras i stort på CPM-rapporten. Frågan om hur jordstationer med stora antenner ska skyddas är ännu ej löst och kommer att diskuteras vidare på ITU-R WP4A-mötet i februari, med hopp om att man där kan komma fram till en kompromiss. Agenda item OK. Agenda item 1.14 OK.

5 Anteckningar Sid 5 (6) Agenda item På fråga från Jan-Erik Lejerkrans om en sekundär allokering i 1,2 GHz bandet är tillfredsställande för GNSS svarade Sigge Skarsfjäll att det ej krävdes så stor noggrannhet på så hög höjd och att det i alla fall krävdes uppbackningssystem i de andra fallen. Störningen är enligt Sigge enkelriktad och förorsakar inga problem. Sjöfartsverket och Sveriges Sändareamatörer anmälde sig som intressenter till agendapunkten. Agenda item OK. Sveriges Sändareamatörer anmälde sig som intressent till agendapunkten. Agenda item ECP på väg, inga problem. Sjöfartsverket anmälde sig som intressent till agendapunkten. Agenda item 1.16 Krister Björnsjö framförde irritation över den totala översyn som gjorts men Anders Frederich menade att det är svårt att göra något åt detta då ett bra förberedelse arbete är gjort. Agenda item 1.17 ECP finns, OK Agenda item 1.18 Enligt Håkan Lindley finns både brief och ECP från PT4. Från svensk sida motsätter vi oss indelning i 12,5 khz kanaler. Agenda item 1.19 Anders Frederich informerade om att arbetet med ECP-text fortfarande pågår. Svensk ståndpunkt gäller fortfarande. Agenda item 1.19bis och 1.20 Förslag till ECP finns. Begränsat stöd för överflyttning föreligger, ingen högprioriterad fråga för Sveriges del. Anders Frederich skriver svenska kommentarer och ståndpunkter. Agenda item 7.2

6 Anteckningar Sid 6 (6) Anders Frederich informerade om att försök till gallring gjorts i CPG/PT1 i förslagslistan för nästkommande WRC:s agenda, dock utan större framgång. Det är viktigt att vi nu får en indikering på vilka punkter som är av absolut största vikt att ta upp. Synpunkter och förslag via mail till senast (inför CPG). 6 Övrigt Lasse Wieweg hade tre övriga punkter att ta upp. Annex 11 i PT3 rapport till CPG finns ett förslag till ERC-decisison. Hur går man vidare med detta? Är det något som kommer upp? Frågan har ej med förberedelsearbetet inför WRC att göra enligt Jan-Erik Lejerkrans utan skall endast ses som ett exempel på hur ERC kan agera efter en allokering i WRC. Det ursprungligen svenska förslaget till agendapunkt för nästkommande WRC "review of spectrum between [100] MHz and [100] GHz suitable for allocations to the emerging interactive wireless wide-band multimedia services" har WGFM i sin prioritetsordning föreslagit strykning, stämmer det? Enligt Jan-Erik Lejerkrans är det helt korrekt uppfattat och stödet är enligt Anders Frederich lika med noll. Det krävs alltså en hel del arbete om vi vill få till stånd en ändring. Ett utökat behov av frekvenser för IMT-2000 föreligger. Det tidigare behovet 160 MHz är baserat på en prognos med 600 miljoner abonnenter år Baserat på utvecklingen under det gångna året har denna prognos reviderats till 1 miljard användare år 2004 varför industrin nu ser ett utökat behov av +250 MHz. Skall denna fråga, om utökat frekvensbehov, tas upp på global basis eller enbart i Europa och kan Sverige tänka sig att framföra detta i WRC? Efter diskussioner uppdrogs till Lasse Wieweg att skriva ner ett förslag att använda i CPG för att på så sätt få stöd för båda banden ( och MHz). Konferensstrukturen på WRC 2000 som redogjordes av Anders Frederich, kommer att distribueras som bilaga till dokumentet Svenska ståndpunkter inför WRC Nästa möte Nästa möte bokades preliminärt till den 23 februari Jan-Erik Lejerkrans tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Minnesanteckningar från det sjätte nationella förberedelsemötet inför RRC-06

Minnesanteckningar från det sjätte nationella förberedelsemötet inför RRC-06 MINNESANTECKNINGAR DATUM 6 maj 2005 VÅR REFERENS Minnesanteckningar från det sjätte nationella förberedelsemötet inför RRC-06 Datum: 18 februari 2005 Tid: 0900-1200 Plats: Post- och telestyrelsen, Stockholm

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen

Läs mer

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE

ISM 2015 VI OCH VÅRA BOKARE VI OCH VÅRA BOKARE Utförd av: RESURS för Resor och Turism i Norden AB Januari 2015 På uppdrag av: Informus Resurs för Resor och Turism i Norden AB 1 Vi och våra bokare Syfte Syftet med denna lilla undersökning

Läs mer

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor

Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1. Dagordningen fastställdes efter tillägg av nytt ärende under punkten 11 Övriga frågor Beslutsgruppen för mål 5b-skärgården 4/97 1 Protokoll från beslutsgruppsmöte den 3 oktober 1997 Närvarande: Pär Nuder, ordf. Ledamöter: Berit Adolfsson Anita Bohman Margit Viklund Hans Taremark (t.o.m.

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 4/2013 Omfattar perioden 28 januari 7 februari --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll Förkortningar som används i protokollet: SK - Servicekonferensen GSR - Gruppservicerepresentant SG - Servicegruppen ACA Adult

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18 Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18 Närvarande ledamöter: Rasmus Åkesson Linda Engström Lina Boberg Karin Melbin Närvarande tjänstemän: Jobjörn

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015

Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015 1(7) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015 Sammanfattning Diskussionen om ändringar i PO-reglerna återupptogs efter att ha legat på is ett år. KOM varnade för

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare. Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Redovisning Vårterminen 2009 Ekonomiekandidatprogrammet Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 JUNI 2014

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 JUNI 2014 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 JUNI 2014 Datum: 2014 06 02 Tid: 19.00 21.15 Plats: Deltagare: Allhuset 40 + personer Kommunalrådet Pia Tingvall hälsade välkommen till kvällens

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer

Orkan över Skåne. 3 5 december 1999. Martin Winstrand

Orkan över Skåne. 3 5 december 1999. Martin Winstrand Orkan över Skåne 3 5 december 1999 1 Martin Winstrand Inledning 5 SOS Alarm 12 Allmänhetens behov av information och social kontakt 15 Radions roll 19 Televisionens roll 25 Kommuner och länsstyrelse 29

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

ÅRSMÖTE Västerbottens Travsällskap 2012-04-16 kl. 18.00 Anteckningar av Jenny Persson (närvarande som icke medlem)

ÅRSMÖTE Västerbottens Travsällskap 2012-04-16 kl. 18.00 Anteckningar av Jenny Persson (närvarande som icke medlem) ÅRSMÖTE Västerbottens Travsällskap 2012-04-16 kl. 18.00 Anteckningar av Jenny Persson (närvarande som icke medlem) Före årsmötets formella början presenterade Umåkers nya VD Kajsa Gustafsson sig på ett

Läs mer

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07

Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 KULLENSPK Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07 1960 Plats: Klubbstugan, Tjörröd Ordförande: Gert Nielsen Sekreterare: Johan Persson Närvarande ledamöter: Bengt Pettersson,

Läs mer