Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj Per G. Andersson Spektrumavdelningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se"

Transkript

1 PROMEMORIA DATUM 18 maj 2006 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrumavdelningen Konsekvensutredning 1 Inledning Post- och telestyrelsen (PTS) avser att med stöd av 12 förordningen (2003:369) om elektronisk kommunikation besluta om ändring i myndighetens föreskrifter (PTSFS 2004:8, ändrade genom 2005:8) om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. Ändringen avser följande radioanvändningar som undantas från tillståndsplikt: 1. Telemetri för aktiva medicinska implantat (induktiv överföring) på frekvensbandet khz 2. FM-sändare med låg effekt i frekvensbandet 87,5 108 MHz för ljudöverföring 3. Digital landmobil radio i frekvensbandet 446,1 446,2 MHz ( digital PMR 446 ) 4. Nödsändare till satellitsystemet COSPAS-SARSAT, som sänder i frekvensbandet 406,0 406,1 MHz samt sådana sändare kombinerade med radiosändare för positionsbestämning ( homing beacon ) på frekvensbandet 121,5 MHz Utöver de nya undantagen görs vissa mindre förändringar i punkter om satellitsystem och induktiva tillämpningar. PTS redovisar härmed sin utredning enligt 27 verksförordningen (1995:1322) och enligt förordningen (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor. Föreskriftsförslag bifogas. POSTADRESS Box 5398, Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16 TELEFON FAX E-POST WEBBADRESS

2 2 2 Föreskrifterna och deras syfte Användning av radiosändare är förenad med tillståndsplikt enligt bestämmelser i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (EkomL). Av 3 kap. 4 samma lag framgår att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från tillståndsplikt. Därvid får föreskrivas villkor om att den radioanläggning där sändaren ingår skall uppfylla bestämda tekniska krav samt i övrigt sådana villkor som anges i 3 kap , 7-10 och 12. Enligt 12 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation (EkomF) får PTS meddela sådana föreskrifter om undantag från tillståndsplikten enligt 3 kap. 1 EkomL som avses i 3 kap. 4 samma lag. Nu gällande föreskrifter på området är PTS föreskrifter (PTSFS 2004:8, ändrade genom 2005:8) om undantag från tillståndsplikten för vissa radiosändare. Föreskrifterna syftar till att förenkla både för användare och för PTS. Radioanvändning som inte kräver individuell frekvensplanering och som inte medför någon påtaglig störningsrisk är lämplig att undanta från tillståndsplikt. Detta medför arbets- och kostnadsbesparingar både för användare och för tillsynsmyndigheten. Inom EU finns dessutom en allmän strävan att undanta sådana användningsområden från tillståndsplikt. 3 Förslag till ändring i föreskrifterna 3.1 Ändringar i och tillägg till 5 samt bilaga I I förslaget till 5 9 och 21 uppdateras hänvisningar till standarder för vissa mobila satellitterminaler. Det förtydligas också i punkt 9 att terminalen kan sända antingen på 1626,5 1645,5 eller 1646,5 1660,5 MHz eller båda banden. I förslaget till 5 22 läggs till standarden EN för telemetri för aktiva medicinska implantat som utnyttjar induktiv överföring. I förslaget till ändring i punkt 22 i bilaga I rättas en felaktig uppgift om fältstyrka i underpunkt 22.b. Dessutom införs en ny underpunkt 22.d om telemetri för aktiva medicinska implantat som utnyttjar induktiv överföring. Undantaget grundas på CEPT:s 1 rekommendation (ERC/REC 70-03) om användning av radiosändare för kommunikation över korta avstånd 2, annex 12, punkt b. Det rör sig om radioanvändning med mycket låg effekt varför risken för störning på andra tjänster bedöms som obetydlig. Förslaget till ny 5 34 samt punkt 34 i bilaga I avser små FM-sändare som är avsedda för användning i rundradiobanden 87,5 108 MHz. Dessa produkter används för att överföra ljud från exempelvis en MP3-spelare till en vanlig rundra- 1 CEPT: den europeiska konferensen av tillsynsmyndigheter för telekommunikation och post 2 ERC Recommendation (Tromsö 1997 and subsequent amendments) relating to the use of short range devices (SRD)

3 3 diomottagare. Produkterna har sedan lång tid tillbaka funnits på de nordamerikanska och asiatiska marknaderna, och det finns också en efterfrågan på produkterna på den europeiska marknaden. CEPT har därför beslutat om en förändring i ERC/REC 70-03, annex 13, punkt d. CEPT rekommenderar där att medlemsstaterna undantar radiosändare för trådlös ljudöverföring i rundradiobanden 87,5 108 MHz från tillståndsplikt, om den maximala sändareffekten uppgår till 50 nw (e.r.p.). Begränsningen av sändareffekten grundar sig på kompatibilitetsstudier som utförts inom CEPT och syftar till att undanröja risken för störningar på rundradiosändningar. Förslaget till nya 5 35 och 36 samt punkter 35 och 36 i bilaga I avser bärbar digital landmobil radio i frekvensbandet 446,1 446,2 MHz. Sedan tidigare har analog landmobil radio i frekvensbandet 446,0 446,1 MHz ( PMR 446 ) varit undantagen från tillståndsplikt och fått stor spridning. I ett beslut av ECC 3 (ECC/DEC/(05)12 4 ) anges att frekvensbandet skall avsättas för digital PMR 446. Det anges två varianter av tillämpningen, en variant med 12,5 khz kanaldelning (föreslagen punkt 35) och en variant med 6,25 khz kanaldelning (föreslagen punkt 36). För dessa varianter gäller skilda harmoniserade standarder. De villkor för användning som anges i förslaget följer ECC-beslutet. 3.2 Ny 9 Det föreslagna undantaget avser tre slags nödsändare avsedda för kommunikation till satellitsystemet COSPAS-SARSAT, i frekvensbandet 406,0 406,1 MHz. EPIRB 5, som används inom sjöfartens säkerhetssystem GMDSS 6 ELT 7, som används inom den civila luftfarten som omfattas av ICAO:s 8 konventioner PLB 9, som används av privatpersoner eller på fartyg eller luftfartyg som inte använder någon av de ovan angivna nödsändarna. Eftersom frekvensbandet inte är planerat finns det inte något behov av tillståndsplikt. Ett behov av registrering av nödsändare finns. Det behovet tillfredställs ge- 3 Electronic Communications Committee i CEPT 4 ECC Decision of 28 October 2005 on harmonised frequencies, technical characteristics, exemption from individual licensing and free carriage and use of digital PMR 446 applications operating in the frequency band MHz. 5 Emergency Position Indicating Radio Beacon 6 Global Maritime Distress and Safety System 7 Emergency Locator Transmitter 8 International Civil Aviation Organization 9 Personal Locator Beacon

4 4 nom andra myndigheters försorg. I princip innehåller alla nödsändare som sänder på 406,0 till 406,1 MHz även en sändare på 121,5 MHz för positionsbestämning ( homing beacon ). Därför måste även den frekvensen undantas från tillståndsplikt, när båda nödfrekvenserna används i samma anläggning. 4 Berörda Berörda av ändringarna är de tillverkare, distributörer, försäljare och användare av utrustningar som föreslås undantas från tillståndsplikt. 5 Kostnader Den föreslagna undantagsföreskriften innebär utökade undantagsområden som, enligt PTS bedömning, inte föranleder några merkostnader vare sig för myndigheten eller enskilda. Ändringarna leder tvärtom dels till att PTS kan koncentrera verksamheten på tillståndsgivning för mer tidskrävande radioanläggningar, dels till att enskilda slipper ansöka om tillstånd och betala avgifter. När det gäller nödsändare för fartyg och luftfartyg (EPIRB och ELT) har tillstånden för dessa tidigare ingått i tillstånd för övrig radioanvändning för respektive fartyg och luftfartyg. De nu aktuella undantagen påverkar inte denna tillståndsplikt och därför inte heller skyldigheten att betala avgift. PTS har beviljat tillstånd för endast två nödsändare för privat bruk (PLB) utan anknytning till fartyg eller luftfartyg. Dessa två nödsändare undantas alltså nu från tillståndsplikt och tillståndsavgiften för dessa bortfaller. 6 Särskild konsekvensanalys av reglernas effekt för småföretagare 10 De föreslagna ändringarna i undantagsföreskriften medför administrativa förenklingar vilket ger positiva effekter för små företagares arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga och villkor i övrigt. 7 Anmälan till EG-kommissionen Föreskriften skall anmälas till EG-kommissionen. 8 Övrigt PTS avser att under hösten 2006 göra en översyn av de aktuella föreskrifterna i syfte bl.a. att göra dem mer överskådliga och lättillgängliga. 10 Förordningen (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företagares villkor

5 5 Kontaktperson Per G. Andersson,

Konsekvensutredning i fråga om Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Konsekvensutredning i fråga om Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare 1(16) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-01-09 Dnr: 13-169 Spektrumavdelningen Cecilia Östrand 08-678 57 58 Konsekvensutredning i fråga om Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHzbandet. Datum 2010-12-13

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHzbandet. Datum 2010-12-13 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHzbandet Datum 2010-12-13 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet Diarienummer 10-10534

Läs mer

Post- och telestyrelsens regelförenklingsarbete

Post- och telestyrelsens regelförenklingsarbete Regeringsrapport 1(18) HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Eva Hallén Rättssekretariatet 08-678 57 86 eva.hallen@pts.se DATUM VÅR REFERENS 17 oktober 2007 06-17149/69 Näringsdepartementet 103

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens 2011-10-28 Dnr: 11-4937 Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Hallén, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt

Läs mer

Datum 2015-03-03. Rapportnummer. Förstudie 1800 MHz. Delband 1775-1780/1870-1875 MHz

Datum 2015-03-03. Rapportnummer. Förstudie 1800 MHz. Delband 1775-1780/1870-1875 MHz Rapportnummer Datum 2015-03-03 Förstudie 1800 MHz Delband 1775-1780/1870-1875 MHz Delband 1870-1875 MHz Rapportnummer Diarienummer ISSN 1650-9862 Författare Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-11-19 Dnr: 14-11103 9 Spektrumavdelningen Inmarsat Ventures Limited 99 City Road London EC1Y 1AX Storbritannien Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Hallén, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt

Läs mer

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens Sida 2014-12-26 Dnr: 14-13006 1(87) Nätsäkerhetsavdelningen Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet Post- och telestyrelsen (PTS) avser

Läs mer

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 10,5 GHzbandet

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 10,5 GHzbandet Datum 2011-10-28 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 10,5 GHzbandet Bilaga 1 till begränsningsbeslut avseende 10,5 GHz-bandet Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd

Läs mer

Näringslivets administrativa kostnader för kommunikationsområdet. Uppdatering 2009 samt prognos under och efter 2010. Rapport 0058.

Näringslivets administrativa kostnader för kommunikationsområdet. Uppdatering 2009 samt prognos under och efter 2010. Rapport 0058. Näringslivets administrativa kostnader för kommunikationsområdet Uppdatering 2009 samt prognos under och efter 2010 Rapport 0058 kommunikation Näringslivets administrativa kostnader för kommunikationsområdet

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

RAPPORTNUMMER 1 oktober 2007 PTS-ER-2007:24 ISSN 1650-9862 DIARIENR 07-3338

RAPPORTNUMMER 1 oktober 2007 PTS-ER-2007:24 ISSN 1650-9862 DIARIENR 07-3338 DATUM RAPPORTNUMMER 1 oktober 2007 PTS-ER-2007:24 ISSN 1650-9862 DIARIENR 07-3338 Analys av effektiviteten i frekvensanvändningen mellan tillståndshavare som betalar avgifter för sitt tillståndsinnehav

Läs mer

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen +46 8 678 5593 Pamela.Davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-09-06 Dnr 02-8434 enligt sändlista Part Telia AB, 123 86 FARSTA

Läs mer

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket. Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter

Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter REMISS Datum Vår referens Avdelningen för strålskydd 2008-10-27 SSM 2008/2161 Martin Lindgren Se sändlista Ert Datum Er referens Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Missiv Vårt datum: 2013-10-29 Er referens: M2013/1429/Ke Diarienr: SSM2013-3411 Handläggare: Ulf Yngvesson Telefon: +46 8 799 4341 Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK). UNDERRÄTTELSE 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-01-23 Dnr: 08-10523/23 15 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Bättre regler för elektroniska Kommunikationer

Bättre regler för elektroniska Kommunikationer Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska Kommunikationer Näringsdepartementet Ds 2010:19 Bättre regler för elektroniska kommunikationer Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

God sed i finansbolag

God sed i finansbolag God sed i finansbolag FF3 Redovisning av leasing + Bilaga FINANSBOLAGENS FÖRENING God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka

Läs mer

Upphandling av mätmottagare. Diarienr 07-11991

Upphandling av mätmottagare. Diarienr 07-11991 Upphandling av mätmottagare Diarienr 07-11991 Innehåll Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 3 3.2 Juridisk ställning...

Läs mer

`6l Skatteverket 1(2)

`6l Skatteverket 1(2) `6l Skatteverket 1(2) REMISS Urban Bjergert Datum Dnr 046-38 44 10 BOKFÖRINGSNÄMNDEN 2008-09-12 131 459316-08/111 0708-58 94 52 Ink. 2M8-09- 15 Enligt sändlista Skatteverkets förslag till allmänna råd

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13 Dnr. 131 647171-13/111 131 647173-13/111 131 647177-13/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister (SKVFS 2013:X), krav på kassaregister

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

2007-09-13 07-6932 AKTBIL. Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se

2007-09-13 07-6932 AKTBIL. Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se BESLUT ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Martin Gynnerstedt Konkurrensavdelningen Enheten för accessnät 08-678 57 46 martin.gynnerstedt@pts.se DATUM DIARIENR 2007-09-13 07-6932 AKTBIL. 19

Läs mer