Konsekvensutredning i fråga om Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsekvensutredning i fråga om Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare"

Transkript

1 1(16) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Spektrumavdelningen Cecilia Östrand Konsekvensutredning i fråga om Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare Innehållsförteckning Kapitel Innehåll 1 Inledning 2 Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå med de nya föreskrifterna 3 En beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det myndigheten vill uppnå 4 Uppgifter om vem som berörs av regleringen 5 Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför 5.1 Ekonomiska och andra konsekvenser för radioanvändare av att regler om undantag från tillståndsplikt införs 5.2 Vilka kostnader och konsekvenser uppstår utan regler om undantag från tillståndsplikt för användning av radiosändare 5.3 Beskrivning av reglernas effekt för företag 6 Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 7 Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av särskilda informationsinsatser 8 Närmare beskrivning av förslagen till föreskrifter 9 Anmälan till EU-kommissionen Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: Stockholm

2 2(16) 1 Inledning Post- och telestyrelsen (PTS) avser att med stöd av 12 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation besluta om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. Föreskrifterna ersätter Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2012:3) om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. PTS redovisar härmed sin utredning enligt 4 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Förslaget till nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare bifogas denna konsekvensutredning. Föreliggande konsekvensutredning är uppdelad så att kapitlen 1 7 gäller generellt för samtliga undantag i PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av radiosändare. I kapitel 8 redovisar PTS de specifika konsekvenser som följer av de ändringar som införs i föreskrifterna. Föreskrifternas rättsliga grund och ändamål Radiospektrum är en begränsad naturresurs. För att använda radiosändare behövs tillstånd enligt 3 kap. 1 i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Av 3 kap. 4 samma lag framgår att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från tillståndsplikt. Sådana undantag från tillståndsplikt får förenas med bestämda tekniska krav samt i övrigt sådana villkor som anges i 3 kap. 11 punkterna 1-7 och 9 samt 3 kap. 11 a punkterna 1, 2 och 4. Enligt 12 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation (FEK) får PTS meddela sådana föreskrifter om undantag från tillståndsplikt enligt 3 kap. 1 LEK som avses i 3 kap. 4 samma lag. De gällande föreskrifterna på området är Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2012:3) om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. Post- och telestyrelsen 2

3 3(16) 2 Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå med de nya föreskrifterna För att få använda radiosändare krävs tillstånd. 1 PTS kan meddela föreskrifter om undantag från tillståndsplikt. 2 Tillståndsplikten innebär en administrativ börda för användare av radiosändare som behöver ansöka om tillstånd. Det innebär också en kostnadsmässig börda för användare av radiosändare i form av de avgifter som är förenade med tillstånden. Syftet med föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för radiosändare är att göra det möjligt för konsumenter och andra användare att utnyttja radioteknik för olika ändamål utan att behöva ansöka om tillstånd hos PTS. Av PTS spektrumpolicy 3 framgår att PTS grundläggande inställning är att radioanvändning som inte medför någon påtaglig risk för skadlig störning och där andra hinder inte föreligger ska undantas från tillståndsplikt. PTS strävan är att verka för att fler radioanvändningar undantas från tillståndsplikt och att onödiga begränsningar i bestämmelser om undantag från tillståndsplikt tas bort. Även av gällande gemenskapsrättsliga regelverk framgår att EU:s medlemsstater ska så långt som möjligt undanta radioanvändning från tillståndsplikt. Undantag från tillståndsplikt spelar en viktig roll på radiomarknaden inte bara för konsumenterna och konkurrensen utan också för innovation och tillväxt. De förändringar som införs i de nya föreskrifterna är främst ett resultat av tvingande kommissionsbeslut, harmoniserade internationella beslut samt behov om tydliggöranden. 3 En beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det myndigheten vill uppnå Av 3 kap. 1 LEK följer att användning av radiosändare kräver tillstånd och av 3 kap. 4 LEK framgår att PTS kan meddela föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av radiosändare. Något alternativt förfarande till undantag finns idag inte. Följderna av om föreskrifter inte meddelas skulle vara att lagens krav på tillstånd skulle gälla för all användning av radiosändare. Det inkluderar allt från mobiltelefoner till walkie-talkie eller liknande 1 3 kap. 1 LEK 2 3 kap. 4 LEK samt 12 FEK 3 PTS-VR-2006:2 Post- och telestyrelsen 3

4 4(16) konsumentprodukter. Alla som vill använda radiosändare skulle därvid vara tvungna att ansöka om tillstånd hos PTS vilket i sin tur till stor del skulle resultera i ökad administration, kostnader och tidsåtgång både för radioanvändarna och PTS. Dessutom skulle detta få negativa effekter för marknaden och för innovation och tillväxt, vilket beskrivs närmare under avsnitt 6. Några av undantagen är också tillkomna som följd av tvingande EUbeslut. 4 Uppgifter om vem som berörs av regleringen De som berörs av föreskrifterna är tillverkare, återförsäljare och användare av radioutrustning vars användning föreslås undantas från tillståndsplikt. Användare av radioutrustning kan exempelvis vara ett företag som låter sina anställda använda mobiltelefoner eller en barnfamilj som har radiostyrda leksaker, mobiltelefoner, trådlös router, trådlöst billarm och jaktradio etc. som skulle vara tvungna att ansöka om tillstånd om inte undantagsföreskrifterna fanns. I praktiken innebär det att samtliga juridiska och fysiska personer i Sverige samt besökare i Sverige berörs av föreskrifterna om undantag från tillståndsplikt. 5 Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför De föreslagna föreskrifterna innebär att två nya undantag från tillståndsplikt för användning av radiosändare införs. Vidare förlängs tidsbegränsningen för ett befintligt undantag och en effekthöjning görs för ett annat befintligt undantag. Utöver det görs vissa förtydliganden och redaktionella ändringar. 5.1 Ekonomiska och andra konsekvenser för radioanvändare av att regler om undantag från tillståndsplikt införs När nya undantag införs innebär det att vissa typer av radioanvändande i aktuellt frekvensband som tidigare varit belagda med tillståndsplikt och därmed vidhängda avgifter inte längre är det. De lättnader som uppstår för berörda radioanvändare (myndigheter, företag och konsumenter) är främst att tidigare avgifter (finansiella kostnader) inte längre behöver betalas. Undantagsföreskrifterna innebär också att den tid som radioanvändarna tidigare fick lägga på ansökningar om tillstånd frigörs till annat (administrativa kostnader). Post- och telestyrelsen 4

5 5(16) Undantag från tillståndsplikt innebär inte bara fördelar. T.ex. ökar risken för störningar när PTS inte kan kontrollera hur många samtidiga radioanvändare som försöker använda samma frekvens på samma plats och vid samma tidpunkt. Radioanvändaren är därigenom inte garanterad samma nivå av skydd för sin radioanvändning som när denne har tillstånd. Emellertid är inte risken för störning i de undantagna frekvensbanden särskilt stor eftersom det i de flesta fall handlar om användning med låg effekt och kort räckvidd. Det innebär alltså att radiosändare kan befinna sig relativt nära varandra utan störningsrisk. Detta är också orsaken till att radioanvändning med högre effekter oftast är tillståndspliktig. 5.2 Vilka kostnader och konsekvenser uppstår utan regler om undantag från tillståndsplikt för användning av radiosändare Utan regler om undantag måste radioanvändarna ansöka om tillstånd hos PTS. Tillståndsplikt kan innebära en styrning mot att viss radioutrustning tillverkas genom att återförsäljare får svårt att sälja den utrustning som inte uppfyller tillståndskraven. För radioanvändare som ansöker om tillstånd uppstår administrativa kostnader för den tid de måste lägga ner för att ansöka om tillstånd och betala årsavgifter. Faktiska kostnader uppstår för tillståndshavarna i form av årsavgifter för tillstånden. Det är svårt att bedöma exakt hur många radioterminaler som idag omfattas av undantagsföreskrifterna. Bland annat omfattas en stor mängd konsumentutrustning (mobiltelefoner, surfplattor, trådlösa routers, bil- och hemlarm, digitalkameror, radiostyrda leksaker, mobila spelkonsoler, hörselhjälpmedel, trådlösa barnvaktssystem, husdjurspejlar, jaktradio mm.). En grov kvantitativ uppskattning är att det rör sig om flera tiotals miljoner apparater i Sverige. Dessutom tillkommer utrustning som används yrkesmässigt, industriellt eller i annan företagsverksamhet (t.ex. luftfarts- och sjöfartsradio, medicinteknisk utrustning och implantat, trygghetslarm, nivåmätare, RFID, lavinsändare, trådlösa mikrofoner, mobilbasstationer på fartyg och flygplan, godsspårning, mätvärdesinsamling och fjärrstyrning för elnät mm.). Denna användning omfattar uppskattningsvis åtminstone flera hundratusen radiosändare. Utöver ovanstående användning omfattar föreskrifterna även utländska användare som tillfälligt befinner sig i Sverige med motsvarande utrustning. Om tillstånd skulle krävas för all denna användning skulle PTS tillståndsadministration behöva vara många gånger större än i dagsläget. Post- och telestyrelsen 5

6 6(16) Normalt handlägger PTS tillståndsansökningar manuellt. Handläggningstiden och arbetsinsatsen varierar mycket beroende på ärendets komplexitet. Men även enkla och rutinmässiga ärenden innebär arbetskostnader, inte minst för fakturahantering av de årliga tillståndsavgifterna. PTS administrativa kostnader i det här fallet förs vidare till tillståndshavarna som en del av årsavgifterna för tillstånd. I dagsläget hanterar PTS ca tillstånd och tar för detta ut 115 miljoner kronor om året. Om all den ovan beskrivna radioanvändningen skulle kräva tillstånd är PTS uppskattning, baserad på ovanstående beskrivning av undantagsområden och PTS avgifter, att användarnas totala administrativa och finansiella kostnader för tillstånd skulle uppgå till miljardbelopp. 5.3 Beskrivning av reglernas effekt för företag Dagens utbredning av trådlös kommunikation innebär att praktiskt taget alla företag berörs av regleringen. I Sverige tillverkas radioutrustning av allt från mycket stora internationellt verksamma koncerner till små företag. På samma sätt importeras, exporteras och säljs radioutrustning av såväl stora återförsäljarkedjor som små enskilda butiker. Slutligen använder samtliga företag på något sätt radioutrustning i sin verksamhet. Som ovan angetts är syftet med föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för radiosändare att göra det möjligt för företag och andra användare att utnyttja radioteknik för olika ändamål utan den administrativa och kostnadsmässiga börda det innebär att söka och inneha tillstånd hos PTS. Det är inte alla sorters radioanvändning som går att undanta från individuell tillståndsplikt, men där det är möjligt ska undantag från tillståndsplikt införas. Därmed är det övergripande syftet med föreskrifterna att ta bort onödig byråkrati vilket kan bidra till att utrustning kommer ut snabbare på marknaden. De nya föreskrifterna påverkar alla enskilda på samma sätt såtillvida att de inte behöver söka om tillstånd för användningen av de aktuella radiosändarna samt att de inte behöver betala de årliga avgifter 4 som normalt utgår för tillståndsinnehav. I och med undantag från tillståndsplikt minskas inträdeshindren till en mängd olika marknader för radioutrustning och radiobaserade tjänster. Företag som utvecklar, tillverkar eller säljer radioutrustning kan från början anpassa utrustningen till förutsägbara regler. Alternativet för företagen är ofta mångårigt lobbyarbete i internationella organ som t.ex. ITU för att allokera och peka ut specifika frekvenser för specifika produkter och tjänster. På liknande sätt kan nya företag etablera sig på marknader för radiobaserade tjänster utan att först 4 PTS föreskrifter (PTSFS 2011:6) om avgifter. Post- och telestyrelsen 6

7 7(16) försäkra sig om att de får tillgång till frekvenstillstånd för att kunna leverera sina tjänster. PTS bedömning är att undantag från tillståndplikt har en i hög grad positiv effekt för innovation och effektiv konkurrens på marknader för radioutrustning och radiobaserade tjänster. PTS uppfattning är att det är viktigt med en god balans mellan skyddad tillståndspliktig radioanvändning och användning som är undantagen från tillståndsplikt. De föreslagna föreskrifterna medför sammanfattningsvis positiva effekter för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga och villkor i övrigt. 6 Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen Två av de föreslagna förändringarna i föreskrifterna genomför beslut som antagits av Europeiska kommissionen enligt det förfarande som anges i artikel 4 i radiospektrumbeslutet 5. Bestämmelserna följer, så noggrant som möjligt, beslutens ordalydelse. Många bestämmelser om undantag baseras på beslut och rekommendationer från EU-kommissionen, ECC 6 (en kommitté inom CEPT 7 ) men framför allt på PTS bedömningar och avvägningar mellan bland annat samhällsnytta och risk för störning. Undantagsbestämmelserna innebär att Sverige uppfyller de aktuella skyldigheter som följer av anslutningen till EU. Mindre begränsande villkor Från och med 1 juli 2011, gäller regler om att tillstånd för användning av radiosändare får förenas med villkor som begränsar elektroniska kommunikationstjänster eller tekniker endast om det krävs för att bland annat undvika skadlig störning eller säkerställa ett effektivt frekvensutnyttjande. 5 Europaparlamentets och rådets beslut nr. 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbeslut) 6 Electronic Communications Committee. 7 European Conference of Postal and Telecommunications Administrations. Post- och telestyrelsen 7

8 8(16) Reglerna omfattar även föreskrifterna om undantag från tillståndsplikt för användning av radiosändare. Genom de föreslagna föreskrifterna tar PTS ytterligare ett steg mot att göra villkoren mindre begränsande. De tekniska villkor som uppställs för undantagen i föreskrifterna bedöms vara nödvändiga för att förhindra att skadlig störning uppstår och för att säkerställa att frekvensutrymmet utnyttjas effektivt. 7 Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av särskilda informationsinsatser Genom föreskrifterna genomförs två genomförandebeslut av kommissionen som trädde i kraft Det är därför viktigt att kommissionsbesluten genomförs så fort som möjligt. Ikraftträdandet ligger trots detta långt fram i tiden vilket bland annat beror på den frysningstid som gäller för anmälningar enligt direktiv 98/34/EG 8. PTS föreslår därför att föreskrifterna ska träda i kraft den 1 oktober Fram till dess ska nu gällande undantagsföreskrifter (PTSFS 2012:3) tillämpas. Inga särskilda informationsinsatser behövs utan information läggs ut på PTS webbsida såsom gjorts tidigare. 8 Närmare beskrivning av förslagen till föreskrifter Som angivits ovan är förslaget till nya föreskrifter en omarbetning i förhållande till de nu gällande föreskrifterna. De i kapitel fem ovan beskrivna konsekvenserna gäller för samtliga befintliga, nya och ändrade undantag. Radioanvändningar som följer föreskrifternas villkor medför inte någon påtaglig risk för skadlig störning och det föreligger inte några andra hinder mot att undanta dem från tillståndplikt. I det följande redogör PTS för de materiella ändringar som föreslås i bestämmelser om undantag från tillståndsplikt. Utöver 8 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter. Post- och telestyrelsen 8

9 9(16) det har PTS genomfört mindre redaktionella ändringar som inte medför några konsekvenser. 1 kap. 2 och 3 kap. 1 samt föreskrifternas rubrik PTS föreslår en redaktionell ändring i form av ett tillägg av ordet användning då det bättre överensstämmer med ordalydelsen i LEK, det vill säga Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. Några konsekvenser av ändringen uppstår inte. 3 kap. 3 PTS föreslår att undantaget från tillståndsplikt för användning av radiosändare på utländskt fartyg på resa inom svenskt inre vatten görs mindre begränsande genom att ta bort referenser till systemnamn. Istället införs kravet att satellitterminalen ska ingå i det notifierade satellitnätverket med vilket kommunikation sker. Med notifierat satellitnätverk avses ett satellitnätverk som har notifierats i enlighet med de procedurer som beskrivs i ITU-RR Art. 11, Appendix 30, Art. 5, Appendix 30A, Art. 5, Appendix 30 B, Art. 8. Kravet på att satellitterminalen ska ingå i det notifierade satellitnätverket relaterar till att Sverige tidigare (i notifieringsprocessen) har tagit ställning till att ingå i den såkallade upplänksarean (d.v.s. område från vilken satellitterminalen tillåts att sända radiosignaler under förutsättning att nationell reglering tillåter det). Formuleringen på resa tas bort, då begreppet inte tillför något till den praktiska tillämpningen av regeln. Förslaget medför inga kostnadsmässiga konsekvenser eller förändrad administrativ börda. 3 kap. 4 PTS föreslår att undantaget från tillståndsplikt för användning av radiosändare på utländskt luftfartyg görs mindre begränsande genom att ta bort referenser till systemnamn. Istället införs kravet att satellitterminalen ska ingå i det notifierade satellitnätverket med vilket kommunikation sker. Med notifierat satellitnätverk avses ett satellitnätverk som har notifierats i enlighet med de procedurer som beskrivs i ITU-RR Art. 11, Appendix 30, Art. 5, Appendix 30A, Art. 5, Appendix 30 B, Art. 8. Kravet på att satellitterminalen ska ingå i det notifierade satellitnätverket relaterar till att Sverige tidigare (i notifieringsprocessen) har tagit ställning till att ingå i den såkallade upplänksarean (d.v.s. område från vilken satellitterminalen tillåts att sända radiosignaler under förutsättning att nationell reglering tillåter det). Post- och telestyrelsen 9

10 10(16) Förslaget medför inga kostnadsmässiga konsekvenser eller förändrad administrativ börda. 3 kap. 10, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 31, 32, 33, 34, 56,67, 69, 86, 110, 123, 134, 142, 155, 158, 165, 169, 170, 171 Kravet på att uteffekten på amatörradiosändaren ska anpassas så att den inte stör användning av andra radioanläggningar bör tydliggöras ytterligare. Det är inte bara uteffekten som kan vara aktuell att anpassa så att användning av andra radioanläggningar inte störs. PTS föreslår därför att radiosändarens tekniska egenskaper ska anpassas så att annan radioanvändning inte störs. Ändringen medför inte några konsekvenser i praktiken eftersom användarna justerar de tekniska egenskaperna redan idag för att undvika störningar. Förslaget medför inga kostnadsmässiga konsekvenser eller förändrad administrativ börda. I samband med den förra revisionen av undantagsföreskrifterna (PTSFS 2012:3) framkom åsikter från remissinstanser som PTS fortsatt kommer att utreda i ytterligare nästföljande arbete med ändring av föreskrifterna om undantag från tillståndsplikt för användning av radiosändare. Ny 3 kap 15 PTS föreslår ett nytt undantag från tillståndsplikt i frekvensbandet khz för amatörradiosändare för experiment med alla trafikmetoder och med en högsta utstrålad effekt om 1 W e.i.r.p. 9 PTS förslag följer bestämmelsen i ITU:s radioreglemente (ITU-RR) 10. Bandet khz är primärt allokerat till maritim mobil trafik och sekundärt till amatörradio och flygnavigering i alla tre regionerna, efter WRC- 12. Det närliggande bandet kring 500 khz är av tradition maritimt och används idag bl.a. för maritim trafik och flygnavigering. På 518 khz finns sändare för NAVTEX, ett internationellt system för utsändning av maritim säkerhetsinformation. Till samma system finns också en nationell frekvens på 490 khz. 9 Equivalent isotropically radiated power (ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt) 10 ITU-RR edition of 2012, art Post- och telestyrelsen 10

11 11(16) I det andra närliggande frekvensområdet 457 khz används sändare för lokalisering av lavinoffer. I frekvensområdet 427 khz och nedåt används bl.a. navigeringsfyrar för luftfarten. I frekvensområdet 500 khz finns redan idag ett antal svenska radioamatörer som har tillfälliga tillstånd för experimentsändare med upp till 20 W. När PTS förslag om undantag i khz-bandet genomförts kommer tillstånden troligen inte att förnyas utan avsikten är att användarna av dessa radiosändare ska i fortsättningen kunna nyttja sig av PTS föreslagna undantag i khz-bandet. Information om planerade ändringar har lämnats på de tillfälliga tillstånden. Amatörradiosändningar i khz-bandet får förhållandevis lång räckvidd men å andra sidan är verkningsgraden hos antennen mycket låg, (ca. 1%) vilket gör att den utstrålade effekten ändå blir mycket låg i relation till den utmatade effekten från sändaren. I ljuset av att nuvarande amatörradioanvändning i 500 khz-bandet inte har orsakat några störningar är sannolikheten inte stor för störningar från användning i det föreslagna frekvensområdet eftersom PTS också föreslår en lägre maximal uteffekt. Det är PTS uppfattning att undantaget från tillståndsplikt för användning av amatörradiosändare kan införas i khz-bandet i Sverige. Till följd av annan användning i vissa länder, bl.a. Ryssland, sätts effektgränsen i det senaste WRC-beslutet (beslut taget på World Radio Conference 2012, Genève) till 1 W e.i.r.p inom 800 km från gränserna till dessa länder. PTS föreslår därför att 1 W e.i.r.p blir den högsta tillåtna effekten för användare av amatörradiosändare i khz-bandet i Sverige. Alternativt förfarande till undantag från tillståndsplikt är att tillstånd istället krävs för de som vill använda bandet för experiment, se vidare kapitel tre och fem ovan. Om inget undantag från tillståndsplikt för användning av amatörradiosändare enligt förslaget införs kommer andra länders radioamatörer ändå att använda frekvensen. Då amatörradio till stor del bygger på kommunikation mellan två eller fler stationer omöjliggörs sådan kommunikation med svenska stationer. De parter som berörs är radioamatörer samt användare av radiosändare i maritim trafik och flygnavigering KHz-bandet används inte idag för amatörradio varför några konsekvenser avseende kostnader/lättnader inte uppstår. Post- och telestyrelsen 11

12 12(16) Eftersom beslutet togs i januari 2012 på WRC-12 är det lämpligt att så snart som möjligt genomföra det i Sverige. Vad gäller konsekvenser i övrigt hänvisas till kapitel 1-5 ovan. PTS arbetar kontinuerligt med att införa mindre begränsande villkor i tillstånden att använda radiosändare. I det här fallet gör PTS bedömningen att nuvarande villkor krävs för effektiv frekvensanvändning och för att motverka skadlig störning. 3 kap. 16, 17, 19, 23, 25, 31, 32, 33, 34, 56, 67, 69, 86, 110, 123, 134, 142, 155, 158, 165, 169, 170, 171 PTS genomför tydliggörande ändring vad gäller formuleringen inmatad effekt till antennsystemet genom att ändra det till högsta effekt tillförd antennsystemet. Orsaken till ändringen är framförallt att formuleringen inmatad effekt används i samband med att effekt inmatas till sändare och inte till antennsystem. Den ändrade formuleringen medför inga konsekvenser. 3 kap. 127 PTS föreslår att undantaget från tillståndsplikt för användning av radiosändare för RFID-teknik i frekvensområdet MHz ändras så att effektgränsen höjs till 500 mw. Genom ändringen genomförs kommissionens genomförandebeslut 2011/829/EU 11. RFID chip finns idag i miljardantal. Att reglera RFID genom annan form än undantag skulle kräva en administrativ insats som inte går att genomföra i realiteten. De parter som berörs återfinns i hela samhällskedjan. RFID-tekniken används idag på större företag, i hamnar och på flygplatser för varumärkning, för att identifiera lastpallar, spåra containers, för stöldskyddsmärkning (stöldlarm i klädbutiker och stöldsäkra bilnycklar t.ex.) passerkort, passagesystem för campingplatser, märkning av sedlar, identifiering av djur (miljontals husdjur har implanterade chip), i sjukvården, för tid- och temperaturmätning, automatisk identifiering av böcker på bibliotek, olika betalningssystem m.m. 11 Kommissionens beslut av den 8 december 2011 om ändring av beslut 2006/771/EG om harmonisering av radiospektrum för användning av kortdistansutrustning (2011/829/EU) Post- och telestyrelsen 12

13 13(16) Det kan uppstå konsekvenser i bandet i form av tillåten störning mot tillämpningar som behåller den lägre effekten 100mW, t.ex Wifi. Undantaget bör genomföras med den här revisionen av föreskrifterna eftersom kommissionsbeslutet gäller från december Idag används inte RFID med högre effekt än 100 mw i frekvensområdet varför några konsekvenser inte uppstår vad gäller administrativa eller finansiella lättnader. Skulle någon aktör däremot ha sökt tillstånd för RFID med högre effekt skulle denne alltså ha drabbats av både administrativa kostnader i form av tid för ansökan samt finansiella kostnader i form av avgifter. Vad gäller konsekvenser i övrigt hänvisas till tidigare kapitel 1 5 ovan. PTS arbetar kontinuerligt med att införa mindre begränsande villkor i tillstånden att använda radiosändare. I det här fallet gör PTS bedömningen att nuvarande villkor krävs för effektiv frekvensanvändning och för att motverka skadlig störning. 3 kap. 152 PTS föreslår att övergångstiden för undantaget från tillståndsplikt för användning av radiosändare för fordonsmonterade radiosändare för radarfunktion förlängs med fyra år vad gäller frekvensområdet 24,25 26,65 GHz. Med de föreslagna ändringarna genomförs kommissionens genomförandebeslut 2011/485/EU 12. Berörda parter är användare av fordon, tillverkare av fordon och myndigheter som har ansvar för väg och väginfrastruktur. De företag som berörs av föreslagen förändring är alla företag som tillverkar och använder bilar utrustade med denna typ av radar. Den tidsbegränsade användningen av 24 GHz-bandet för fordonsradar möjliggjordes genom kommissionens beslut från Av beslutet framgår att avsikten med att möjliggöra en tidsbegränsad användning av 24 GHz-bandet var att öppna upp för ett tidigt införande av kortdistansradar för bilar i syfte att uppnå målen för e-säkerhetsinitiativet. Det lämpligaste bandet för långsiktig och 12 Kommissionens genomförandebeslut av den 29 juli 2011 om ändring av beslut 2005/50/EG om harmonisering av radiospektrumet i frekvensbandet 24 GHz för den tidsbegränsade anvädningen av kortdistansradarutrustning för bilar i gemenskapen (2011/485/EU) 13 Kommissionens beslut av den 17 januari 2005 om harmonisering av radiospektrumet i frekvensbandet 24 GHz för den tidsbegränsade användningen av kortdistansradarutrustning för bilar i gemenskapen (2005/50/EG) Post- och telestyrelsen 13

14 14(16) hållbar utveckling och spridning av kortdistansradar ansågs vara 79 GHzbandet som kommissionen beslutade om Emellertid kunde 79 GHzbandet inte nyttjas för kortdistansradarteknik i bilar på ett kostnadseffektivt sätt vid tidpunkten för beslutet varför 24 GHz-bandet ansågs vara en tillfällig lösning för att så snabbt som möjligt kunna nyttja tekniken. Genom kommissionens genomförandebeslut förlängdes övergångsperioden med fyra år för ge den tid som krävs för utveckling, integrering och tester av radarutrustning i bilar som använder 79 GHz-bandet. I samma beslut konstateras det att frekvensbandet används för internationellt skyddade tjänster i delen 23,60 24,00 GHz och för industriella, vetenskapliga och medicinska syften i delen 24,00 24,25 GHz varför användningen av fordonsradar i dessa delar inte förlängs med fyra år. Nu gällande undantag avser frekvensområdet 21,65 26,65 GHz. Förlängningen avser därmed endast en begränsad del av nu gällande undantag. Användare och tillverkare har sedan tidigare med andra ord varit väl medvetna om förändringen som innebär att frekvensområdet 21,65 24,25 GHz inte längre är tillgängligt efter 30 juni 2013 för fordonsmonterad kortdistansutrustning för bilar. Regeln gäller dock inte för originalmonterad utrustning, eller ersättningsutrustning i ett fordon som är registrerat, taget i drift eller som släppts ut på marknaden inom EU före det datumet. Med den längre övergångstiden fram till och med totalt den 1 januari 2022 kan det förväntas att antalet utrustningar som använder det tidigare frekvensområdet minskar allteftersom utrustningar utfasas på grund av ålder, etc. Sammantaget innebär det att den totala kostnaden för den föreslagna förändringen för kollektivet av användare och tillverkare därför blir obefintlig. Med anledning av kommissionsbeslutet ska den föreslagna förändringen i undantaget genomföras med den här revisionen av föreskrifterna. Vad gäller konsekvenser i övrigt hänvisas till tidigare kapitel 1 5 ovan. PTS arbetar kontinuerligt med att införa mindre begränsande villkor i tillstånden att använda radiosändare. I det här fallet gör PTS bedömningen att 14 Kommissionens beslut av den 8 juli 2004 om harmonisering av radiospektrumet i frekvensbandet 79 GHz för användningen av kortdistansradarutrustning för bilar i gemenskapen (2004/545/EG) 15 Kommissionens genomförandebeslut av den 29 juli 2011 om ändring av beslut 2005/50/EG om harmonisering av radiospektrumet i frekvensbandet 24 GHz för den tidsbegränsade anvädningen av kortdistansradarutrustning för bilar i gemenskapen (2011/485/EU) Post- och telestyrelsen 14

15 15(16) nuvarande villkor krävs för effektiv frekvensanvändning och för att motverka skadlig störning. Ny 3 kap. 163 PTS föreslår ett nytt undantag från tillståndsplikt för radiosändare för system för kommunikation fordon-till-fordon, fordon-till-infrastruktur och infrastruktur-till-fordon i GHz-bandet. Genom införande av föreslaget nytt undantag genomförs kommissionens genomförandebeslut 2011/829/EU 16. Berörda parter är användare av fordon, tillverkare av fordon och myndigheter som har ansvar för väg och väginfrastruktur. Undantaget kan exempelvis komma att användas för säkerhetsrelaterade tillämpningar avseende fordon mot fordon eller utrustning vid vägbanan som kommunicerar med fordonet som exempelvis fartradar etc. Eftersom kommissionsbeslutet ska genomföras i svensk rätt finns inget alternativt tillvägagångssätt för att uppnå samma resultat som undantag från tillståndsplikt för användning av för kommunikation fordon-till- fordon, fordon-till-infrastruktur och infrastruktur-till-fordon i GHz-bandet. Idag finns inga tillstånd utfärdade för användning av radiosändare för system för kommunikation fordon-till-fordon, fordon-till-infrastruktur och infrastruktur-till-fordon varför några konsekvenser inte uppstår vad gäller administrativa eller finansiella lättnader. Skulle någon aktör däremot ha sökt tillstånd för användning av radiosändare för system för kommunikation fordontill-fordon, fordon-till-infrastruktur och infrastruktur-till-fordon skulle denne alltså ha drabbats av både administrativa kostnader i form av tid för ansökan samt finansiella kostnader i form av avgifter. Vad gäller konsekvenser i övrigt hänvisas till kapitel 1 5 ovan. PTS arbetar kontinuerligt med att införa mindre begränsande villkor i tillstånden att använda radiosändare. Tillämpningen samexisterar med flera andra undantag (dataöverföring, nivåmätning i slutna kärl samt fast radio) i samma band, alla har statusen att de opererar på non interference, non protective basis (det vill säga de kan ej kräva skydd från andra tjänster samt att de ska själva åtgärda de störningsfall som kan uppstå). I det här fallet gör PTS bedömningen att det föreslagna villkoret krävs för effektiv frekvensanvändning och för att motverka skadlig störning. 16 Kommissionens genomförandebeslut av den 8 december 2011 om ändring av beslut 2006/771/EG om harmonisering av radiospektrum för användning av kortdistansutrustning (2011/829/EU) Post- och telestyrelsen 15

16 16(16) 9 Anmälan till EU-kommissionen Förslaget till föreskrifter kommer att anmälas till EU-kommissionen enligt direktiv 98/34/EG. Kontaktperson Cecilia Östrand Post- och telestyrelsen 16

Konsekvensutredning i fråga om Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Konsekvensutredning i fråga om Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-03-27 Dnr: 14-3600 1(50) Spektrumavdelningen Konsekvensutredning i fråga om Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning

Läs mer

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se PROMEMORIA DATUM 18 maj 2006 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se Konsekvensutredning 1 Inledning Post- och

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens 2011-10-28 Dnr: 11-4937 Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-0410-28 Dnr: 11-4936 Beslut om självrättelse enl. 26 Förvaltningslagen (1986:223) Dateringen av föreliggande beslut är felaktigt på grund av skrivfel. Rätt datum är

Läs mer

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-11-19 Dnr: 14-11103 9 Spektrumavdelningen Inmarsat Ventures Limited 99 City Road London EC1Y 1AX Storbritannien Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Hallén, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Hallén, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare för talkommunikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare för talkommunikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser ANSÖKAN o tillstånd att använda radiosändare för talkounikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser 1(5) Ansökan avser 1 Nytt tillstånd Ändring av tillstånd nr: Återkallelse/uppsägning av tillstånd

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk.

3. PTS beslutar att 116 112 undantas från tilldelning. 4. PTS beslutar att 116 200-116 999 reserveras för framtida bruk. BESLUT ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Bo Martinsson Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 5653 Bo.martinsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 7 december 2007 07-12807 Saken Ändring av

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m.

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. Diarienummer 6.4.16 5851/13 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. A Allmänt Beskrivning av problemet

Läs mer

Radioutrustning. Köpguide. Radioutrustning. Opas Köpguide myyjille ja maahantuojille

Radioutrustning. Köpguide. Radioutrustning. Opas Köpguide myyjille ja maahantuojille Radioutrustning Köpguide Radioutrustning Opas Köpguide myyjille ja maahantuojille Innehållsförteckning Inledning...2 Vad innebär märkningen?...3 Använder du rätt frekvens?...4 Vem ansvarar för dina inköp

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1(6) Carina Larsson KONSEKVENSANALYS Generaldirektörens stab 2011-06-01 Dnr 11EV1250 0550-851 22 carina.larsson@elsakerhetsverket.se KONSEKVENSANALYS AVSEENDE ELSTÄNGSELAPPARATER OCH ELSTÄNGSEL 1. Beskrivning

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin

Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin 1(5) Dnr 6.2.16-11874/14 2015-01-29 Regelenheten Anders Johansson Tfn: 036-15 59 71 E-post: anders.johansson@jordbruksverket.se Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 10,5 GHzbandet

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 10,5 GHzbandet Datum 2011-10-28 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 10,5 GHzbandet Bilaga 1 till begränsningsbeslut avseende 10,5 GHz-bandet Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) PM 1(11) Datum Diarienummer 2011-11-22 TSV 2011-5886 Handläggare Per Öhlund Väg- och järnvägsavdelningen Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) 1. Sammanfattning

Läs mer

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Myndigheten för tillgängliga medier Diarienummer A2013/119 Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Konsekvensutredningen utgår från

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning EM2012 W-4.0, 2010-11-22 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning 1. En beskrivning av problemet och

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13 Dnr. 131 647171-13/111 131 647173-13/111 131 647177-13/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister (SKVFS 2013:X), krav på kassaregister

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav:

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav: samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Farliga ämnen Lorens van Dam 010-2404344 lorens.van.dam@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:3)

Läs mer

Konsekvensutredning för ny föreskrift

Konsekvensutredning för ny föreskrift Myndighet Jordbruksverket Konsekvensutredning för ny föreskrift Diarienummer 4.5.16-4330/14 Rubrik Statens jordbruksverks föreskrifter om pilotprojektet för statligt stöd till produktion av biogas från

Läs mer

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket. Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.se Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om ändring i

Läs mer

~+1.1 1(1) Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om un derrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare. Remiss 20 12-12-18

~+1.1 1(1) Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om un derrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare. Remiss 20 12-12-18 M FastlOhetsmäklarinspektionen Remiss 20 12-12-18 Dm ~+1.1 1(1) Enligt sändlista Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om un derrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare Fastighetsmäklarinspektionen

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare Dnr Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare 1. Beskrivning av problemet och syftet 1.1 Överordnade bestämmelser

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

1 Inledning. 2 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Diarienummer 2009:1658

1 Inledning. 2 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Diarienummer 2009:1658 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009:1658 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om identifiering och spårning av explosiva

Läs mer

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Ei R2014:07 Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:07 Författare: Johan Carlsson Copyright:

Läs mer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer 2014-11-07 Diarienummer 5.7.16-4312/14 Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3 Statens jordbruksverks er (2014:XX) om officiella veterinärer 2 Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77) Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (9)

Konsekvensutredning 1 (9) Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen, PTS Post- och telestyrelsen 2012-10-10 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. PTS arbetar för att alla ska ha tillgång till

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Trådlös kommunikation

Trådlös kommunikation HT 2009 Akademin för Innovation, Design och Teknik Trådlös kommunikation Individuell inlämningsuppgift, Produktutveckling 3 1,5 poäng, D-nivå Produkt- och processutveckling Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter

Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter REMISS Datum Vår referens Avdelningen för strålskydd 2008-10-27 SSM 2008/2161 Martin Lindgren Se sändlista Ert Datum Er referens Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - administrativa bördor för företagen

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - administrativa bördor för företagen SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - bördor för företagen I tabellen ska anges de nya eller ändrade paragrafer i föreskriften/allmänna rådet som innehåller bördor för företaget och en bedömning ska göras av den

Läs mer

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Post & Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen +46 8 678 5593 Pamela.Davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-09-06 Dnr 02-8434 enligt sändlista Part Telia AB, 123 86 FARSTA

Läs mer

Yttrande över promemorian Effektfrågan

Yttrande över promemorian Effektfrågan Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10

Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-09-10 Dnr: 07-10121 10 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se Sökande B2 Bredband Holding AB, 556557-5825 B2 Bredband AB,

Läs mer

Identifiering vid fondval och fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats

Identifiering vid fondval och fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats 1 (7) Konsekvensutredning Identifiering vid fondval och fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Pensionsmyndigheten har för avsikt att införa ett krav

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30 Rättsavdelningen Datum Dnr Mikael Jeppsson 2015-05-27 STY 2015-288 Tel. 08-405 02 84 Ert datum Er referens mikael.jeppsson@tullverket.se 2015-04-07 Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 402/2010 1 (6) Part Make Up Store AB, org. nr. 556437-6795, Kungsgatan 5, 111 43 Stockholm Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101

Läs mer

Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål

Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål Handläggare Jerker Rydén Datum 2015-05-12 Dnr 1.4.1-2015-163 Remissvar Ds 2015:10 Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål Beslut Kungl. biblioteket instämmer i utredningens förslag. Ärendet, överväganden

Läs mer

Minnesanteckningar från det sjätte nationella förberedelsemötet inför RRC-06

Minnesanteckningar från det sjätte nationella förberedelsemötet inför RRC-06 MINNESANTECKNINGAR DATUM 6 maj 2005 VÅR REFERENS Minnesanteckningar från det sjätte nationella förberedelsemötet inför RRC-06 Datum: 18 februari 2005 Tid: 0900-1200 Plats: Post- och telestyrelsen, Stockholm

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Yttrande över Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49)

Yttrande över Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen Beslut Dnr 2008-03-26 1202-2007 Tyco Electronics Svenska AB Ombud: Jur. Kand. Patrik Ottosson Maqs Law Firm Advokatbyrå AB Box 119 18 404 39 GÖTEBORG Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK). UNDERRÄTTELSE 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-01-23 Dnr: 08-10523/23 15 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer