Post- och telestyrelsens författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Post- och telestyrelsens författningssamling"

Transkript

1 Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Liljefors, Post- och telestyrelsen, Box 5398, Stockholm ISSN X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning, postlagen (1993:1684) och lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer; PTSFS 2005:7 Utkom från trycket den 15 december 2005 beslutade den 28 november Med stöd av 11 förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet och 37 fjärde stycket förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation föreskrivs följande. Tillämpningsområde 1 I dessa föreskrifter finns bestämmelser om avgifter för den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 lagen om elektronisk kommunikation, den som innehar allmänna kommunikationsnät, den som har tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 1 lagen om elektronisk kommunikation, den som ansöker om tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 1 lagen om elektronisk kommunikation, den som använder radiosändare men som enligt 3 kap. 3 lagen om elektronisk kommunikation är undantagen från tillståndsplikt, den som har tillstånd att använda nummer enligt 3 kap. 19 lagen om elektronisk kommunikation, den som ansöker om tillstånd att använda nummer enligt 3 kap. 19 lagen om elektronisk kommunikation tillsyn enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning för den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt lagen om elektronisk kommunikation, den som har tillstånd att använda radiosändare enligt samma lag och den som använder radiosändare men som enligt lagen är undantagen från tillståndsplikt, den som har tillstånd att bedriva postverksamhet som gäller postbefordran (postbefordringsföretag) enligt postlagen (1993:1684), 1

2 den som efter anmälan till Post- och telestyrelsen enligt 8 lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer avser att utfärda kvalificerade certifikat till allmänheten (certifikatutfärdare), samt för den som erhåller radiocertifikat för sjöfartsradio i icke-radiopliktigt fartyg eller för amatörradio. Verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 lagen om elektronisk kommunikation 2 Den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 lagen om elektronisk kommunikation skall betala årsavgift. Om årsomsättningen i den verksamhet som anmälan avser understiger kr uppgår årsavgiften till kr. Om årsomsättningen i den verksamhet som anmälan avser är lika stor eller överstiger kr är årsavgiften 0,127 procent av årsomsättningen i den verksamhet som anmälan avser. Om anmälan kommer in till Post- och telestyrelsen under löpande kalenderår skall en handläggningsavgift om 1000 kr betalas. Vad som avses med årsomsättning anges i 25. Beredskapsavgift 3 Den som äger allmänna kommunikationsnät av betydelse från allmän synpunkt och som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap. 1 lagen om elektronisk kommunikation skall betala årsavgift för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektroniska kommunikationer (beredskapsavgift). Årsavgiften är för helt år 0,170 procent av årsomsättningen i den verksamhet som anmälan avser. Om den årsomsättningen understiger kr skall ingen avgift betalas. Vad som avses med årsomsättning anges i 25. Användning av radiosändare 4 Den som har tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 1 lagen om elektronisk kommunikation skall betala årsavgift från den tidpunkt då tillståndet börjar gälla. Om tillståndet börjar gälla under löpande kalenderår skall avgift betalas för den del av året som tillståndet omfattar. Om tillståndet gäller kortare tid än tolv månader skall avgiften beräknas på grundval av årsavgiften i förhållande till tillståndstidens längd. Den sammanlagda avgiften för tillståndet och avgiften för tillsyn enligt 13 andra stycket skall dock fastställas till minst 300 kr. 5 Tillståndshavaren skall betala en handläggningsavgift om särskild frekvensplanering varit nödvändig vid prövningen av en ansökan att använda radiosändare eller en ansökan om ändring eller överlåtelse av ett sådant tillstånd. 2

3 Post- och telestyrelsen avgör om ändringen är av sådan omfattning att det är fråga om ett nytt tillstånd. 6 Den som ansöker om tillstånd att använda radiosändare i samband med ett förfarande med allmän inbjudan till ansökan enligt 3 kap. 8 lagen om elektronisk kommunikation skall betala en handläggningsavgift. 7 Avgifterna framgår av bilagan till denna författning, med undantag för avgifter enligt 6. Den avgiften framgår av den föreskrift som Post- och telestyrelsen meddelar om det aktuella inbjudningsförfarandet. Avgifter för Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk och Polisen 8 Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk och Polisen skall betala årsavgift i enlighet med bilagan till denna författning. Tillstånd att använda nummer 9 Den som har tillstånd att använda nummer enligt 3 kap. 19 lagen om elektronisk kommunikation skall betala årsavgift. Av bilagan till denna författning framgår hur stor årsavgiften är för tillstånd att använda nummer. Årsavgiften grundas på det antal nummer tillståndshavaren innehar den 9 januari det aktuella året (avgiftsåret), förutom när det gäller NSPC (nationella signalpunktskoder). För NSPC grundas årsavgiften på det antal koder tillståndshavaren innehar den 31 mars det aktuella året (avgiftsåret). 10 Den som ansöker om tillstånd att använda nummer i samband med ett förfarande med allmän inbjudan till ansökan enligt 3 kap. 22 lagen om elektronisk kommunikation skall betala en handläggningsavgift. Handläggningsavgiftens storlek framgår av de föreskrifter som Post- och telestyrelsen meddelar om det aktuella inbjudningsförfarandet. Tillsyn enligt lagen om radio- och teleterminalutrustning Avgifter för verksamhet som är anmäld enligt lagen om elektronisk kommunikation 11 Den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt lagen om elektronisk kommunikation skall betala årsavgift för tillsyn enligt lagen om radiooch teleterminalutrustning. Årsavgiften är 50 kr om årsomsättningen i den verksamhet som anmälan avser understiger kr, 0,0045 procent av årsomsättningen i den verksamhet som anmälan avser, dock lägst kr, om årsomsättningen är lika med eller överstiger kr. 3

4 Om anmälan kommer in till Post- och telestyrelsen under löpande kalenderår skall avgift om 50 kr betalas. Vad som avses med årsomsättning anges i 25. Avgifter för tillstånd att använda radiosändare enligt lagen om elektronisk kommunikation 12 Den som har tillstånd att använda radiosändare enligt lagen om elektronisk kommunikation skall, från den tidpunkt då tillståndet börjar gälla, betala årsavgift för tillsyn enligt lagen om radio- och teleterminalutrustning. Om tillståndet börjar gälla under löpande kalenderår skall avgift betalas för den del av året som tillståndet omfattar. Om tillståndet gäller kortare tid än tolv månader skall avgiften beräknas på grundval av årsavgiften i förhållande till tillståndstidens längd. Den sammanlagda avgiften för tillståndet enligt 4 andra stycket och avgiften för tillsynen skall dock fastställas till minst 300 kr. 13 Avgifternas storlek framgår av bilagan till denna författning. Avgifter för Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk och Polisen 14 Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk och Polisen skall betala årsavgift i enlighet med bilagan till denna författning. Postverksamhet 15 Postbefordringsföretag skall betala årsavgift från den tidpunkt tillståndet börjar gälla. Om tillståndet börjar gälla under löpande kalenderår skall avgift betalas för den del av året som tillståndet omfattar. 16 Postbefordringsföretag skall betala en avgift för obeställbara brev som sänds in till Post- och telestyrelsen. Avgiften erläggs som grundavgift och delavgift, eller som särskild avgift. Om antalet insända brev för ett postbefordringsföretag inte uppgår till tio under ett kalenderår erläggs ingen avgift. 17 Årsavgiften beräknas på grundval av postbefordringsföretagets förmedling av adresserade brevförsändelser närmast föregående kalenderår och uppgår till kr om förmedlingen av försändelser understeg försändelser, kr om förmedlingen av försändelser var lika med försändelser eller upp till försändelser, 4

5 kr om förmedlingen av försändelser var lika med försändelser eller upp till försändelser, 450 kr per försändelser om förmedlingen var lika med eller översteg försändelser. Om årsavgiften skall fastställas för tillståndshavares första verksamhetsår eller om uppgift om antal förmedlade försändelser saknas eller är bristfälliga uppskattar Post- och telestyrelsen antal förmedlade försändelser. Årsavgiften kan sättas ned om den är uppenbart oskälig med hänsyn till omfattningen av den tillsyn som postbefordringsföretagets verksamhet fordrar. 18 Grundavgiften för obeställbara brev uppgår till totalt kr per månad. Om fler än ett postbefordringsföretag sänder in obeställbara brev till Post- och telestyrelsen skall den angivna grundavgiften fördelas mellan företagen i förhållande till varje företags andel av det totala antalet insända brev den aktuella månaden. 19 Delavgiften för obeställbara brev uppgår till 12 kr 50 öre för varje insänt obeställbart brev. 20 Om antalet insända brev från ett postbefordringsföretag inte uppgår till 100 per månad skall företaget endast betala särskild avgift. Särskild avgift för obeställbara brev uppgår till 23 kr och 50 öre per insänt brev. 21 Avgiften för obeställbara brev debiteras i efterskott för kalendermånad. Om avgiften för ett företag en viss månad understiger 235 kr sker debiteringen vid det senare tillfälle då avgifterna sammanlagt uppgår till detta belopp, eller senast februari i kommande kalenderår. Kvalificerade elektroniska signaturer 22 En certifikatutfärdare som är anmäld enligt 8 lagen om kvalificerade elektroniska signaturer skall betala årsavgift om kr för helt år. Radiocertifikat 23 Avgiften för att utfärda ett radiotelefonistcertifikat för sjöfartsradio i icke-radiopliktigt fartyg och amatörradiocertifikat är 650 kr. Avgift för en dubblett av certifikatet är 300 kr. 24 Avgiften för certifikatet betalas mot postförskott. Allmänt om debitering 25 Med årsomsättning avses omsättningen under närmast föregående räkenskapsår i den verksamhet som omfattas av anmälningsplikt enligt 2 kap. 1 lagen om elektronisk kommunikation. Om avgiften fastställs under anmäla- 5

6 rens första verksamhetsår eller om uppgifter om årsomsättningen i annat fall saknas eller är bristfälliga, kommer Post- och telestyrelsen att göra en uppskattning av årsomsättningen. 26 Den första årsavgiften debiteras när ett tillstånd att använda radiosändare meddelas av Post- och telestyrelsen. Påföljande årsavgifter debiteras för helt kalenderår, i regel under avgiftsårets sex första månader. För nummertillstånd debiteras årsavgiften i samband med avstämningen enligt 9. Debitering av årsavgiften för Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk och Polisen sker i särskild ordning. Handläggningsavgift debiteras i samband med att en ansökan om tillstånd att använda radiosändare prövas eller när en anmälan enligt 2 kap. 1 lagen om elektronisk kommunikation inkommer under året. 27 Om de sammanlagda årsavgifterna för ett avgiftsområde överstiger hundra basbelopp kan den avgiftsskyldige få debiteringen uppdelad på högst fyra tillfällen. Avgiftsområdena är: tillstånd för postverksamhet, tillstånd för radiosändare, tillstånd för nummer och anmälningspliktig verksamhet. Med basbelopp avses det basbelopp som gäller för avgiftsåret enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. 28 Skyldigheten att betala årsavgift upphör om ett tillstånd återkallas efter skriftlig begäran av tillståndshavaren eller om den som bedriver sådan verksamhet som är avgiftspliktig skriftligen anmäler att verksamheten inte längre bedrivs. Den tidpunkt när avgiftsskyldigheten upphör är 1. vid utgången av kalenderåret före avgiftsåret, om begäran om återkallelse av tillstånd eller avanmälan kom in till Post- och telestyrelsen inom 30 dagar från det datum som framgår av den första utskickade fakturan det aktuella kalenderåret, eller 2. vid utgången av avgiftsåret i övriga fall. Med återkallelse av ett tillstånd att använda radiosändare enligt denna paragraf avses även sådan ändring av tillståndet, som innebär en minskning av antalet radiosändare. Med återkallelse av tillstånd att använda nummer enligt denna paragraf avses även sådan ändring av tillståndet som innebär en minskning av antalet nummerserier. 29 Om verksamheten upphör eller tillståndet återkallas efter beslut av Postoch telestyrelsen upphör skyldigheten att betala årsavgift vid utgången av innevarande kalenderår. Vad som anges i första stycket gäller även då Post- och telestyrelsen återkallar ett tillstånd enligt postlagen eller lagen om kvalificerade elektroniska signaturer. 6

7 30 För att en ansökan om medgivande till överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare eller tillstånd att använda nummer skall kunna prövas måste årsavgiften för tillståndet vara betald. Vid överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare eller nummer tillgodoräknas den nye innehavaren de för året betalda avgifterna. 31 Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i fakturan skickar Post- och telestyrelsen en betalningspåminnelse. En påminnelseavgift enligt förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m. och dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) skall i detta fall erläggas. 32 Erlagd avgift återbetalas inte utom i sådana fall som avses i 28 första stycket 1. Om det sammanlagda beloppet understiger kr återbetalas det dock inte. 33 För avgifter som bestämts enligt dessa föreskrifter gäller bestämmelserna i preskriptionslagen (1981:130). Denna författning träder i kraft den 1 januari 2006, då PTSFS 2005:1 och 2005:6 upphör att gälla. På Post- och telestyrelsens vägnar Marianne Treschow Eva Liljefors 7

8 PTSFS x:x Bilaga ANVÄNDNING AV RADIOSÄNDARE A. Handläggningsavgiften enligt 5 är 680 kr per timme. B. Årsavgifter för helt år: 1 Landmobila kommunikationssystem Mobilstationsnät för mobila teletjänster som tillståndshavaren har rätt att själv radioplanera Mobilstationsnät som Post- och telestyrelsen radioplanerar där tillståndsplikt gäller för bassändare och mobil sändare Mobilstationsnät som Post- och telestyrelsen radioplanerar där de mobila sändarna är undantagna från tillståndsplikt enligt Post- och telestyrelsens föreskrifter Prov och demonstration, sändare enbart för provanvändning Sändare i trådlösa mikrofoner på för ändamålet speciellt avsatta frekvenser Sändare i trådlös mikrofon på frekvenser som inte är speciellt avsatta Sändare i telemetri och radiostyrning i nät med upp till fem sändare på för ändamålet speciellt avsatta frekvenser och med en effekt t.o.m. 0,5 W (ERP) för frekvenser över 50 MHz och t.o.m. 5 W (ERP) för frekvenser under 50 MHz Sändare i telemetri och radiostyrning i nät med sex eller flera sändare på för ändamålet speciellt avsatta frekvenser och med en effekt t.o.m. 0,5 W (ERP) för frekvenser över 50 MHz och t.o.m. 5 W (ERP) för frekvenser under 50 MHz Annan sändare i frekvensbandet MHz som inte är rundradio (experimentsändare) Annan sändare, som inte nämnts ovan och som inte är undantagen från tillståndsplikt enligt Post- och telestyrelsens föreskrifter 125 kr per bassändare 350 kr per bassändare eller för första mobila sändaren då bassändare inte förekommer 90 kr per mobil sändare kr per bassändare 520 kr per tillstånd 150 kr per tillstånd 210 kr per sändare, dock högst kr per tillstånd 210 kr per tillstånd 620 kr per tillstånd 260 kr per sändare 210 kr per sändare, dock högst kr per tillstånd 8

9 2 Luftfarts- och maritim radio a. flygplan Sändare i flygplan och helikoptrar med en maximal startvikt (MTOW) över kg Sändare i flygplan och helikoptrar med en maximal startvikt (MTOW) över kg dock högst kg Sändare i flygplan och helikoptrar med en maximal startvikt (MTOW) av högst kg Övriga (segelflygplan, motorseglare, ballonger, ultralätta flygplan, hembyggen samt bärbara sändare i luftfartsradio) b. luftfartsstation Sändare i landstation i luftfartsradio c. fartyg Sändare i sjöfartsradio ombord på radiopliktiga fartyg utrustade enligt GMDSS eller övriga fartyg i yrkesmässig trafik Bärbara sändare i sjöfartsradio Sändare i sjöfartsradio ombord på icke radiopliktiga fritidsfartyg d. kustradio Sändare i en landstation för sjöfartsradio e. sändare för radiobestämning Sändare i radiobestämning, dvs. sändare för bestämning av position, hastighet eller andra kännetecken hos ett föremål med ledning av radiovågornas utbredningsegenskaper 3 Ljudrundradio Sändare med en effekt över 0,5 kw Sändare med en effekt t.o.m. 0,5 kw 4 Televisionssändare Sändare i kanal 2 4 Sändare i kanal 5 11 Sändare i kanal 21 och däröver Sändare för digital sändning 5 Fast radio (radiolänk) Sändare i frekvensband över 10 GHz i radiolänkförbindelse i fast belägna stationer Sändare i frekvensband t.o.m. 10 GHz i radiolänkförbindelse i fast belägna stationer kr per tillstånd 820 kr per tillstånd 420 kr per tillstånd 210 kr per tillstånd 420 kr per bassändare 210 kr per mobil sändare 350 kr per tillstånd 300 kr per tillstånd 140 kr per tillstånd 420 kr per bassändare 620 kr per sändare kr per sändare kr per sändare kr per sändare kr per sändare kr per sändare kr per sändare 250 kr per sändare 450 kr per sändare 9

10 Sändare i yttäckande system i frekvensband över 3 GHz där operatören själv ansvarar för frekvensplaneringen 6 Jordstationer Sändare i jordstation i frekvensband under 10 GHz Sändare i jordstation i frekvensband från 14,0 GHz till 14,5 GHz Sändare i jordstation i övriga frekvensband 7 Amatörradio Amatörradiosändare 800 kr per sändare i centrumstation kr per sändare 520 kr per sändare kr per sändare 0 kr per tillstånd C. Årsavgiften för Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt samt för Försvarets materielverk för den verksamhet som Materielverket bedriver på uppdrag av Försvarsmakten eller Försvarets radioanstalt är kr. Avgiften skall fördelas mellan de nämnda myndigheterna i förhållande till det arbete som enligt Post- och telestyrelsens bedömning respektive myndighet föranleder för Post- och telestyrelsen. D. Årsavgiften för Polisen är kr. 10

11 TILLSYN ENLIGT LAGEN OM RADIO- OCH TELETERMINAL- UTRUSTNING A. Årsavgifter för helt år: 1 Landmobila kommunikationssystem Mobilstationsnät för mobila teletjänster som tillståndshavaren har rätt att själv radioplanera Mobilstationsnät som Post- och telestyrelsen radioplanerar där tillståndsplikt gäller för bassändare och mobil sändare Mobilstationsnät som Post- och telestyrelsen radioplanerar där de mobila sändarna är undantagna från tillståndsplikt enligt Post- och telestyrelsens föreskrifter Prov och demonstration, sändare enbart för provanvändning Sändare i trådlösa mikrofoner på för ändamålet speciellt avsatta frekvenser Sändare i trådlösa mikrofoner på frekvenser som inte är speciellt avsatta Sändare i telemetri och radiostyrning i nät med upp till fem sändare på för ändamålet speciellt avsatta frekvenser och med en effekt t.o.m. 0,5 W (ERP) för frekvenser över 50 MHz och t.o.m. 5 W (ERP) för frekvenser under 50 MHz Sändare i telemetri och radiostyrning i nät med sex eller flera sändare på för ändamålet speciellt avsatta frekvenser och med en effekt t.o.m. 0,5 W (ERP) för frekvenser över 50 MHz och t.o.m. 5 W (ERP) för frekvenser under 50 MHz Annan sändare i frekvensbandet MHz som inte är rundradio (experimentsändare) Annan sändare, som inte nämnts ovan och som inte är undantagen från tillståndsplikt enligt Post- och telestyrelsens föreskrifter 2 Luftfarts- och maritim radio a. flygplan Sändare i flygplan och helikoptrar med en maximal startvikt (MTOW) över kg 5 kr per bassändare 15 kr per bassändare eller för första mobila sändaren då bassändare inte förekommer 5 kr per mobil sändare 30 kr per bassändare 25 kr per tillstånd 5 kr per tillstånd 10 kr per sändare, dock högst 100 kr per tillstånd 10 kr per tillstånd 30 kr per tillstånd 10 kr per sändare 10 kr per sändare, dock högst 100 kr per tillstånd 45 kr per tillstånd 11

12 Sändare i flygplan och helikoptrar med en maximal startvikt (MTOW) över kg dock högst kg Sändare i flygplan och helikoptrar med en maximal startvikt (MTOW) av högst kg Övriga (segelflygplan, motorseglare, ballonger, ultralätta flygplan, hembyggen samt bärbara sändare i luftfartsradio) b. luftfartsstation Sändare i landstation i luftfartsradio c. fartyg Sändare i sjöfartsradio ombord på radiopliktiga fartyg utrustade enligt GMDSS eller övriga fartyg i yrkesmässig trafik Bärbara sändare i sjöfartsradio Sändare i sjöfartsradio ombord på icke radiopliktiga fritidsfartyg d. kustradio Sändare i en landstation för sjöfartsradio e. sändare för radiobestämning Sändare i radiobestämning, dvs. sändare för bestämning av position, hastighet eller andra kännetecken hos ett föremål med ledning av radiovågornas utbredningsegenskaper 3 Ljudrundradio Sändare med en effekt över 0,5 kw Sändare med en effekt t.o.m. 0,5 kw 4 Televisionssändare Sändare i kanal 2 4 Sändare i kanal 5 11 Sändare i kanal 21 och däröver Sändare för digital sändning 5 Fast radio (radiolänk) Sändare i frekvensband över 10 GHz i radiolänkförbindelse i fast belägna stationer Sändare i frekvensband t.o.m. 10 GHz i radiolänkförbindelse i fast belägna stationer Sändare i yttäckande system i frekvensband över 3 GHz där operatören själv ansvarar för frekvensplaneringen 35 kr per tillstånd 20 kr per tillstånd 10 kr per tillstånd 15 kr per bassändare 15 kr per mobil sändare 5 kr per tillstånd 5 kr per tillstånd 5 kr per tillstånd 15 kr per bassändare 25 kr per sändare 500 kr per sändare 300 kr per sändare kr per sändare kr per sändare 450 kr per sändare kr per sändare 15 kr per sändare 35 kr per sändare 5 kr per sändare i centrumstation 12

13 6 Jordstationer Sändare i jordstation i frekvensband under 10 GHz Sändare i jordstation i frekvensband från 14,0 GHz till 14,5 GHz Sändare i jordstation i övriga frekvensband 7 Amatörradio Amatörradiosändare 500 kr per sändare 25 kr per sändare 100 kr per sändare 0 kr per tillstånd B. Årsavgiften för Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt samt för Försvarets materielverk för den verksamhet som Materielverket bedriver på uppdrag av Försvarsmakten eller Försvarets radioanstalt är kr. Avgiften skall fördelas mellan de nämnda myndigheterna i förhållande till det arbete som enligt Post- och telestyrelsens bedömning respektive myndighet föranleder för Post- och telestyrelsen. C. Årsavgiften för Polisen är kr. ANVÄNDNING AV NUMMER Årsavgifter för helt år: 1 Geografiska och icke-geografiska nummer (abonnentnummer, frisamtalsnummer, betalteletjänster, tjänster med delad kostnad, mobilnummer, personsökningsnummer, personliga nummer, nummer för geografiskt oberoende tjänster, telematiktjänster samt nummer för operatörsspecifika tjänster där avgiften baseras på 0+9 siffror oavsett nummerlängd m.m.) 2 Korta nummer (operatörsprefix, tresiffriga dirigeringsadress och nummer ur 11- serien för nummerupplysning, hälso- och sjukvårdsupplysning samt polis, m.m.) 0,35 kr per nummer för riktnummerområdena 08 (Stockholm), 031 (Göteborg) och 040 (Malmö). 0,05 kr per nummer för telematiktjänster och personsökningsnummer. 0,15 kr per övrigt nummer kr per operatörsprefix kr per tresiffrig dirigeringsadress (NDC) kr per nummer för nummer ur 11-serien och per nummer för övriga nummerserier. 13

14 3 Nummer ur tekniska planer (dirigeringsprefix vid nummerportabilitet, DNIC, MNC, ISPC, ERMES operatörskod, IIN, CUG IC, (T)MNC), som omfattas av Postoch telestyrelsens föreskrifter om tillstånd för användning av kapacitet ur tekniska planer, PTSFS 2003:4 samt NSPC (nationella signalpunktskoder kr per nummer 100 kr per nummer för NSPC 14

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Liljefors, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Liljefors, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter enligt lagen (2003:389)

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Tord Pettersson, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter; PTSFS 2008:3

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Lars Trägård, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter för användning

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Britt-Marie Arne-Hellström, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter enligt

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter; PTSFS 2013:6 beslutade

Läs mer

beslutade den 25 februari Med stöd av 6 förordningen (1993:600) om radiokommunikation föreskrivs följande.

beslutade den 25 februari Med stöd av 6 förordningen (1993:600) om radiokommunikation föreskrivs följande. Utgivare: Lars Trägård, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Utkom från trycket den 5 mars 1999 beslutade den 25 februari 1999. Med stöd av 6 förordningen (1993:600) om radiokommunikation

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan?

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan? Datum Sida 2016-01-22 1(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet För att tillhandahålla kommunikationsnät och elektroniska tjänster i Sverige krävs i vissa fall att verksamheten anmäls

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

2. Tillståndet gäller för Uppsala län.

2. Tillståndet gäller för Uppsala län. BESLUT DATUM DIARIENR 29 september 2005 05-11171 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Spektrum / Fast radio och satellit tillstånd 08 678 58 86 jan.bostrom@pts.se Digiweb Ltd IDA

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 GHzbandet i Gotlands län. Tillståndet gäller till och med den 31 mars 2013.

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 GHzbandet i Gotlands län. Tillståndet gäller till och med den 31 mars 2013. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14620 Gotlands Energi AB Att: Jan-Erik Pott Storgatan

Läs mer

Tillståndet gäller till och med den 31 mars Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet gäller till och med den 31 mars Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-16983 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 Göteborg Energi Gothnet AB Att: Mats Devert Box 53 401 20 GÖTEBORG

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Liljefors, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG BESLUT DATUM DIARIENR 14 oktober 2004 04-10068 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd 08-678 55 46 fredrik.ohlstrom@pts.se Teracom

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare i 142 MHz området för fjärrövervakning och fjärrmanövrering

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare i 142 MHz området för fjärrövervakning och fjärrmanövrering ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare i 142 MHz området för fjärrövervakning och fjärrmanövrering av elkrafteller VA-anläggningar 1(6) Sökandens ref.nr 1 : Ansökan avser 2 Nytt tillstånd Återkallelse

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Lars Trägård, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14759, 02-14676, 02-14765, 02-14761 Paradigm Communication

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd för kortdistant radiostyrning, telemetri och larmöverföring

ANSÖKAN om tillstånd för kortdistant radiostyrning, telemetri och larmöverföring ANSÖKAN om tillstånd för kortdistant radiostyrning, telemetri och larmöverföring 1(6) Sökandens ref.nr 1 : (OBS! För radiostyrning i 142- MHz området, bör annat formulär användas, se anvisningarna) Ansökan

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för sjöfart

ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för sjöfart 1(5) ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för sjöfart Ansökan avser 1 Sökande 2 Namn Nytt tillstånd Tillfälligt tillstånd Ändring av tillstånd nr: Återkallelse/uppsägning av tillstånd nr: Organisationsnummer

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare för talkommunikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare för talkommunikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser ANSÖKAN o tillstånd att använda radiosändare för talkounikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser 1(5) Ansökan avser 1 Nytt tillstånd Ändring av tillstånd nr: Återkallelse/uppsägning av tillstånd

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-11 Dnr: 09-2097/18 4 Spektrummarknadsavdelningen Per G. Andersson 08 678 57 73 per.g.andersson@pts.se Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo Lagrummet

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Mobil sjöfart Mobil luftfart Landmobil radio Radiolänk Radionavigering & lokalisering Rundradio Amatörradio Privatradio SRD MIL

Mobil sjöfart Mobil luftfart Landmobil radio Radiolänk Radionavigering & lokalisering Rundradio Amatörradio Privatradio SRD MIL PTS Inriktningsplan för spektrumhantering PTS inriktningsplan beskriver nuvarande användning i olika frekvensband och planerade förändringar på några års sikt samt tilldelningsform som har använts/planeras

Läs mer

Mobil sjöfart Mobil luftfart Landmobil radio Radiolänk Radionavigering & lokalisering Rundradio Amatörradio Privatradio SRD MIL

Mobil sjöfart Mobil luftfart Landmobil radio Radiolänk Radionavigering & lokalisering Rundradio Amatörradio Privatradio SRD MIL PTS Inriktningsplan för spektrumhantering PTS inriktningsplan beskriver nuvarande användning i olika frekvensband och planerade förändringar på några års sikt samt tilldelningsform som har använts/planeras

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 och 10,5 GHz-banden i Skåne län.

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 och 10,5 GHz-banden i Skåne län. BESLUT S HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14636, 02-14758 Region Skåne Att: Mikael Nilsson

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885).

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885). BESLUT DATUM DIARIENR 12 juni 2006 06-2551 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Spektrumavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se Telenor Mobile Aviation AS Snaroyveien

Läs mer

Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2010:2) om den svenska frekvensplanen

Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2010:2) om den svenska frekvensplanen Post- och telestyrelsens allmänna råd (PTSFS 2010:2) om den svenska frekvensplanen Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Tord Pettersson, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Liljefors, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2015:19 Utkom från trycket den 14 december 2015 Styrelsens för ackreditering och teknisk

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-17 Dnr: 10-6250 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet Sökande Hi3G Access AB, 556593-4899 Net4Mobility HB,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2002:1042 Utkom från trycket den 17 december 2002 utfärdad den 5 december 2002. Regeringen

Läs mer

Lagar, föreskrifter och sunt förnuft. Hans SM0UTY

Lagar, föreskrifter och sunt förnuft. Hans SM0UTY Lagar, föreskrifter och sunt förnuft Hans SM0UTY hans@codium.se Mattekurs Onsdag kl 19.00 I Am Not A Lawyer ITU RR - Radioreglementet Amatörradio är en radiotjänst definerad av ITU - Internationella Tele

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild sjukförsäkringsavgift; SFS 2004:1237 Utkom från trycket den 17 december 2004 utfärdad den 9 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Hallén, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Radioutrustningslag; utfärdad den 28 april 2016. SFS 2016:392 Utkom från trycket den 11 maj 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Tillämpningsområde och definitioner

Läs mer

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se PROMEMORIA DATUM 18 maj 2006 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se Konsekvensutredning 1 Inledning Post- och

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-12-08 Dnr: 11-4936 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet Sökande SavMAN AB, 556490-9439 Saken Tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

PTS Inriktningsplan för spektrumhantering

PTS Inriktningsplan för spektrumhantering INRIKTNINGSPLAN Datum 14117 Dnr: Vår referens PTS Inriktningsplan för spektrumhantering Inriktningsplan för ökad transparens PTS presenterar i sin inriktningsplan för spektrumhantering aktuella förändringar

Läs mer

Information om harmoniserade standarder som rör de radiosändare som är undantagna från tillståndsplikt

Information om harmoniserade standarder som rör de radiosändare som är undantagna från tillståndsplikt Information om harmoniserade standarder som rör de radiosändare som är undantagna från tillståndsplikt PTS utfärdar föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare 1.

Läs mer

TELEVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING. all> Utkom från trycket 1974-08-20. Serie 8:91 A. ~Jlll{~ FREKVENS PLAN

TELEVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING. all> Utkom från trycket 1974-08-20. Serie 8:91 A. ~Jlll{~ FREKVENS PLAN TELEVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING.. Serie 8:91 A all> ~ ~Jlll{~ Utkom från trycket 1974-08-20 FREKVENS PLAN ' I' ". Ups 2 B 2189 Televerkets centralförvaltning, Tryckeriet STOCKHOLM 1974 (, TELEVERKETS FREKVENSPLAN

Läs mer

Taxa 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun

Taxa 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun Taxa 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Varbergs kommuns kostnader för prövning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2011:30 Utkom från trycket den 1 december 2011 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

24 februari , , , , ,

24 februari , , , , , BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14764, 02-14677, 02-14762, 02-14763, 02-14760, 02-14766

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM DIARIENR 19 november 2004 04-2215 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Rättsavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se BIM 2002 AB Tallbacken, Lerbo 640 23

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; tilldelning genom spektrumauktion

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; tilldelning genom spektrumauktion BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-11-06 Dnr: 09-2077/23 Spektrummarknadsavdelningen Vindeln Bostäder Aktiebolag, 556487-9962 Box 65 922 81 Vindeln Saken Tillstånd att använda radiosändare enligt

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Tord Pettersson, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om spektrumauktioner; beslutade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter; SFS 2008:889 Utkom från trycket den 25 november 2008 utfärdad den 13 november 2008. Regeringen

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende / MHz

Begränsningsbeslut avseende / MHz BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 20ÅÅ-MM-DD Dnr: 15-11708 Spektrumavdelningen Begränsningsbeslut avseende 1775-1780/1870-1875 MHz Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2009:1324 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-0410-28 Dnr: 11-4936 Beslut om självrättelse enl. 26 Förvaltningslagen (1986:223) Dateringen av föreliggande beslut är felaktigt på grund av skrivfel. Rätt datum är

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-15114 Quadracom Wireless AB Att: Lars Backlund c/o

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen

Förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen Förslag till BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-12-03 Dnr: 13 11805 Nätsäkerhetsavdelningen Ann-Charlotte Bejerskog 08-678 55 37 Ann-charlotte.bejerskog@pts.se Förslag till beslut om ändring

Läs mer

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se DATUM DIARIENR 26 september 2007 07-10958 AKTBIL. 2 Malux Sweden AB

Läs mer

Frekvensallokeringstabellen (bilaga till föreskrift M4R) 30.12.2014

Frekvensallokeringstabellen (bilaga till föreskrift M4R) 30.12.2014 1 (202) avstånd och duplexband 8.3-9 khz METEOROLOGISKA HJÄLPMEDEL 9-11.3 khz METEOROLOGISKA HJÄLPMEDEL RADIONAVIGERING 11.3-14 khz RADIONAVIGERING 14.000-19.950 khz MOBIL SJÖFARTSRADIO 19.950-20.050 khz

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Anmälan enligt kap 2 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-11-05 Dnr: 08-9691 Konkurrensavdelningen Ingela Cronberg 08-678 57 47 ingela.cronberg@pts.se Telemar Scandinavia AB Box 9304 400 97 GÖTEBORG Part Telemar Scandinavia

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat; SFS 2008:1332 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN M M Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för Bräcke kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och

Läs mer

Delband (dess bredd) och användning. Frekvensband Användning i Finland

Delband (dess bredd) och användning. Frekvensband Användning i Finland Kommunikationsverket: Frekvensallokeringstabellen I: 9-26175 khz Frekvensband Användning i Finland 9-14 khz RADIONAVIGERING 14,000-19,950 khz MOBIL SJÖFARTSRADIO 19,950-20,050 khz STANDARDFREKVENS OCH

Läs mer

Klicka här för att ändra

Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra Post- och telestyrelsen Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Per Bergstrand Nivå två verksjurist Nivå tre per.bergstrand@pts.se Nivå fyra» Nivå fem Lag Bakgrund till

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens 2011-10-28 Dnr: 11-4937 Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk

Läs mer

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige.

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige. Datum Vår referens Sida 2009-XX-XX Dnr: 08-12019 1(5) Ert datum Er referens HI3G Access AB, 556593-4899 Box 1360 111 83 Stockholm Bilaga 5 Förslag Tillstånd [nr] 1 att använda radiosändare Hi3G Access

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder

Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder 1(5) 2014-09-15 Dnr 2014.2783.1 Taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder Av 3 och 13 förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 39 / 2014 TAXA FÖR MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 och gällande från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(10) Datum Vår referens Aktbilaga 2018-01-11 Dnr: 17-5391 Nätsäkerhetsavdelningen Bo Martinsson 08-678 5653 bo.martinsson@pts.se Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska

Läs mer

Svensk författningssamling 1988:868

Svensk författningssamling 1988:868 Svensk författningssamling 1988:868 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet;

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet; Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2006:643 Utkom från trycket den 16 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2008:1006 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Nya regler för trådlösa mikrofoner

FÖRBUNDSINFO. Nya regler för trådlösa mikrofoner Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 17 september 2010 Nya regler för trådlösa mikrofoner Kommunikationsmyndigheten PTS (Post- och Telestyrelsen), den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2011:12 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Kommunfullmäktiges beslut den 12 december

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m.

TAXA. för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Gäller fr.o.m. TAXA för Vansbro kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Gäller fr.o.m. 2014-02-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-01-27, beslut KF 14 Allmänna

Läs mer

Sjöfartsverkets föreskrifter om ändring i Sjöfartsverket föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift;

Sjöfartsverkets föreskrifter om ändring i Sjöfartsverket föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift; Sjöfartsverkets föreskrifter om ändring i Sjöfartsverket föreskrifter (SJÖFS 2008:5) om farledsavgift; SJÖFS 2012: Utkom från trycket den december 2012 beslutade den november 2012. Sjöfartsverket föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696); SFS 2012:702 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den 22 november 2017. TSFS 2017:105 Utkom från trycket

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2016:8 Utkom från trycket den 26 januari 2016 utfärdad den 14 januari 2016.

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING F 10 1(1) Gäller från 2014-01-01 2013/928 420 Antagen: kommunfullmäktige 2007-12-17 144 och ändrad senast 2013-12-16 151 Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2013:1130 Utkom från trycket den 27 december 2013 utfärdad den 19 december

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lotterilagen (1994:1000); SFS 2001:1044 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att det

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om internationella skolor; SFS 2015:801 Utkom från trycket den 8 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004)

Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) 1 (5) BILAGA 2 TILLÄMPLIGA LAGRUM Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) 38 (1.12.2006/1061) Avgiftsskyldighetens grunder Teleföretag som utövar anmälningspliktig eller koncessionsberoende

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om hantering av brandsläckningsanordningar med halon m.m; beslutad den 7 september 1993. SNFS 1993:7 MS:62

Läs mer