SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, Skara den 13 april 2012 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara den 13 april 2012 kl. 13.00 15.30"

Transkript

1 Plats och tid Beslutande SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, Skara den 13 april 2012 kl Erik Kvarndal, ordförande, Skara Kommun Niklas Pettersson, vice ordförande, Claes-Göran Borg, ledamot, Louise Ahlgren, ledamot, Ersättare Övriga Åsa Karlsson, ersättare, Götene kommun Jan-Erik Bengtsson, ersättare, Lidköpings Kommun Elsy Lundberg Östrand, ersättare, Essunga kommun Stefan Westerberg, ersättare, Vara kommun Janet Wohlfarth, Förbundschef, SVS Elisabeth Gilbertsson, processtödjare Anmält förhinder Torgny Andersson, ersättare, Git Axnemon, ersättare, Elisabeth Stålarm, ersättare, Håkan Olsson, AME chef, Essunga kommun, Beredningsgruppens ordförande. Paragrafer Underskrifter Ordförande Justerare Sekreterare Erik Kvarndal Niklas Pettersson Janet Wohlfarth ANSLAG/BEVIS Organ Samordningsförbundet Västra Skaraborg Sammanträdesdatum Fredagen den 13 april 2012 kl Anslaget under tiden Förvaringsplats för protokollet Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Skara Underskrift Janet Wohlfarth 1/5

2 382 Mötets öppnande Erik Kvarndal, ordförande, hälsade alla välkomna och förklarade dagens möte öppnat. 383 Fastställande av dagordning Den föreliggande dagordningen fastställdes. 384 Val av justerare Att jämte ordförande, valdes Niklas Pettersson till att justera dagens protokoll. EKONOMI ÄRENDEN 384 Ekonomisk genomgång/ Balans- och resultaträkning med projektredovisning och internbudget Styrelsen gick igenom balans- och resultaträkning med projektredovisning för perioden med lagd internbudget. Styrelsen kunde konstatera att likviditen är god, då samtliga parter förutom Västra Götalandsregionen har betalat sitt årsbidrag i sin helhet. VG-regionen utbetalar sitt stöd kvartalsvis. att godkänna internbudgeten och lägga ekonomihandlingarna till handlingarna 2/5

3 385 Revisionsberättelse 2011 Granskningsrapport och revisionsberättelse har kommit samordningsförbundet till del där revisorerna muntligen framförde beröm till en väldisponerad årsredovisning. att lägga Årsredovisning och revisionsberättelse 2011 till handlingarna samt expediera handlingarna till parternas fullmäktige och ledning för beslut om ansvarsfrihet 386 Förslag lönebidragsanställning administration Dnr 178/2012 Arbetsutskottet har diskuterat möjligheten att anställa en GEVALIS deltagare på 50 % för att bistå samordningsförbundet med administrativa uppgifter enligt förslag Lönebidragsanställning administration 2012 Dnr178/2012. Arbetsutskottet föreslår att styrelsen ger bifall till förslaget Lönebidragsanställning administration 2012 Dnr178/2012. Styrelsen diskuterade förslaget där s ledamot anförde besvär över beredningen. Framförallt ansågs det vara av stor vikt att inhämta synpunkter från Beredningsgruppen. Styrelsen beslut att återremittera ärendet till presidiet och att till nästa styrelsemöte inhämta ett yttrande från Beredningsgruppen i frågan samt även inhämta yttrande om någon av parterna kan utföra de administrativa behov som samordningsförbundet har. 3/5

4 387 Lönerevision 2012 Parterna diskuterade årets lön för förbundschef. Vidare diskuterades det att göra ett förtydligande i förbundschefens anställningsavtal under 3 förtroendearbetstid för att kompensera mertid som ligger i uppdragets natur som förbundschef. Årets löneuppräkning avser dels att reglera sedvanlig lönerevision samt reglering av kompensationstid. Ordförande och viceordförande har förhandlat och är överens med förbundschefen om det föredragna förslaget. att ge bifall till ordförande och vice ordförandes förslag till lönerevision 2012 för förbundschefen. INFO 388 GEVALIS Vuxna a. Lärandekonferensen Under lärandekonferensen framkom bl.a. att för vissa kommuner har försörjningsstödet minskat som en direkt verkan av GEVALIS Vuxna såsom rehabiliteringsinsats. Genom GEVALIS Vuxna har de samverkande myndigheterna hittat en ny arbetsmetod och det blir ett mer tydligt och delat gemensamt ansvar. Vården behöver involveras mer med ett stärkt samarbete med läkarna. Konferensdeltagarna påtalade också att GEVALIS-tänket ökar behovet av samverkan kring övriga ärenden. En farhåga som framkom är att GEVALIS Vuxna frångår att vara en prerehabilitering till att bli en mer arbetslivsinriktad rehabilitering. Det som också framfördes på konferensen var bl.a. behovet av att intensifiera det strategiska påverkansarbetet både lokalt, regionalt och nationellt. Det krävs politiska strategiska beslut för att nå förändringar för implementering av GEVALIS Vuxna som arbetsmetod. Arbetsutskottet föreslår att förbundschefen ges i uppdrag att arbeta med en kommunikationsstrategi för GEVALIS Vuxna som arbetsmetod utifrån lokalt, regionalt och nationellt perspektiv, som skall föreläggas styrelsen. att uppdra förbundschefen att ta fram en kommunikationsstrategi för GEVALIS Vuxna. 4/5

5 b. Information om förestående revision av Ekonomistyrningsverket för GEVALIS Vuxna kv Efter 13 b kontrollen får GEVALIS Vuxna ytterligare en revisionssyn av Ekonomistyrningsverket som har att revidera ESF förvaltningen. Det är i första hand utbetalningen av kv som skall granskas. 389 Delegationsärenden a. Kammarätten Sundsvall 390 Övrigt a. Inbjudan till presidiemöte i Göteborg den 22 maj 2012 kl Avslutning Enär det fanns ytterligare punkter på övrigt tackade ordförande ledamöterna och mötet avslutades. 5/5