LOVISA STAD godkänd av stadsfullmäktige BUDGET OCH EKONOMIPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOVISA STAD godkänd av stadsfullmäktige 16.12.2010 BUDGET OCH EKONOMIPLAN"

Transkript

1 0 LOVISA STAD godkänd av stadsfullmäktige BUDGET OCH EKONOMIPLAN INTERNETVERSION 1 Stadsdirektörens översikt 1 2 Budgetsammandrag 2 3 Utgångspunkter för ekonomin 7 4 Lovisa-koncernen och VA-affärsverk 11 5 Driftsekonomi: 14 Allmän och koncernförvaltning 15 Grundtrygghetscentralen 36 Bildningscentralen 58 Tekniska centralen 79 6 Investeringar 91 7 Resultat- och finansieringskalkyler 96 8 Personalplan Direktiv: 119 Verkställighetsdirektiv för budgeten år Bilagor: 128 Affärsverket Lovisa Vatten: resultaträkning, investeringar, finansieringskalkyl

2 1!! " # " $ $!! % " % &! $ "!! '!!! $()!$* + " &! $ $ " $ # $, $! " $- $ ".!! -!!!,# $ " / 0

3 2 2. BUDGETSAMMANDRAG

4 3 LOVIISAN KAUPUNKI TALOUSARVIO / BUDGET kv-fmge LOVISA STAD KESKUS BruttomäärärahatOsuus % Tulot Osuus % Netto Osuus % CENTRAL Bruttoanslag Andel % Inkomster Andel % Andel % C 6 Vaalit-Val , , ,02 C 8 Tarkastuslautakunta-Revisionsnämnden ,03 0 0, ,04 C 10 Kaupunginvaltuusto-Stadsfullmäktige ,15 0 0, ,19 C 5 YLEINEN JA KONSERNIHALLINTO / ALLMÄN O. KONCERNFÖRVALTNING , , ,07 C 20 Kaupunginhallitus-Stadsstyrelsen , , ,95 C 221 Hallintopalvelut-Förvaltningstjänster , , ,53 C 222 Talouspalvelut-Ekonomitjänster , , ,59 C 2280 Kehittämisosasto-Utvecklingsavdelningen , , ,46 C 2799 Satama-Hamnen , , ,57 C 30 PERUSTURVAKESKUS / GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN , , ,27 C 31 Hallinto-Förvaltning , , ,46 C 32 Lasten ja nuorten palvelut-tj. För barn o. ungdom , , ,46 C 33 Työikäisten palvelut-vuxenservice , , ,62 C 34 Senioripalvelut-Tjänster för seniorer , , ,17 C 35 Alueell. palvelut ja kuntayhtymät-reg. tjänster o. samkom , , ,56 C 40 SIVISTYSKESKUS / BILDNINGSCENTRALEN , , ,37 C 400 Hallinto ja kehittäminen-förvaltning o. utveckling , , ,11 C 410 Päivähoito ja varhaiskasvatus-dagvård o. småbarnsfostran , , ,44 C 420 Opetus-Undervisning , , ,56 C 430 Lukio ja amm. Koulutus-Gymnasium o. yrkesutbildn ,34 0 0, ,73 C 440 Vapaa sivistys-fritt bildningsarbete , , ,01 C 450 Vapaa-aikatoimi-Fritidsväsendet , , ,86 C 460 Kult. ja museotoimi-kultur o- museiväsendet , , ,66 C 470 Kirjastotoimi-Biblioteksväsendet , , ,01 C 60 TEKNINEN KESKUS / TEKNISKA CENTRALEN , , ,04 C 601 Hallinto ja talous-förvaltning och ekonomi , , ,49 C 61 Rak.valvonta ja ympäristösuojelu-bygg.tills. o. miljööverv , , ,43 C 62 Kaupunkisuunnittelu-Stadsplanering , , ,16 C 63 Rakentaminen ja ylläpito-byggande och underhåll , , ,95 KÄYTTÖTALOUS / DRIFTSHUSHÅLLNING , , ,00 s. 3

5 4 LOVIISAN KAUPUNKI TALOUSARVIO / BUDGET kv-fmge LOVISA STAD s. 4 BRUTTOMENOT BRUTTOUTGIFTER KESKUS TA 2010 Raami ) TA 2011 Muutos => Ta 2010 Muutos => Raami CENTRAL BG 2010 Ram ) BG 2011 Förändr. => Bg 2010 Förändr. => Ram C 6 Vaalit-Val C 8 Tarkastuslautakunta-Revisionsnämnden ,6 % ,6 % C 10 Kaupunginvaltuusto-Stadsfullmäktige ,8 % ,8 % C 5 YLEINEN JA KONSERNIHALLINTO / ALLMÄN O. KONCERNFÖRVALTNING ,3 % ,7 % C 20 Kaupunginhallitus-Stadsstyrelsen ,8 % C 221 Hallintopalvelut-Förvaltningstjänster ,9 % C 222 Talouspalvelut-Ekonomitjänster ,7 % C 2280 Kehittämisosasto-Utvecklingsavdelningen ,1 % C 2799 Satama-Hamnen ,5 % C 30 PERUSTURVAKESKUS / GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN ,8 % ,5 % C 31 Hallinto-Förvaltning ,7 % C 32 Lasten ja nuorten palvelut-tj. För barn o. ungdom ,9 % C 33 Työikäisten palvelut-vuxenservice ,6 % C 34 Senioripalvelut-Tjänster för seniorer ,6 % C 35 Alueell. palvelut ja kuntayhtymät-reg. tjänster o. samkom ,1 % C 40 SIVISTYSKESKUS / BILDNINGSCENTRALEN ,0 % ,2 % C 400 Hallinto ja kehittäminen-förvaltning o. utveckling ,2 % C 410 Päivähoito ja varhaiskasvatus-dagvård o. småbarnsfostran ,2 % C 420 Opetus-Undervisning ,4 % C 430 Lukio ja amm. Koulutus-Gymnasium o. yrkesutbildn ,2 % C 440 Vapaa sivistys-fritt bildningsarbete ,3 % C 450 Vapaa-aikatoimi-Fritidsväsendet ,3 % C 460 Kult. ja museotoimi-kultur o- museiväsendet ,0 % C 470 Kirjastotoimi-Biblioteksväsendet ,6 % C 60 TEKNINEN KESKUS / TEKNISKA CENTRALEN ,8 % ,2 % C 601 Hallinto ja talous-förvaltning och ekonomi ,8 % C 61 Rak.valvonta ja ympäristösuojelu-bygg.tills. o. miljööverv ,0 % C 62 Kaupunkisuunnittelu-Stadsplanering ,2 % C 63 Rakentaminen ja ylläpito-byggande och underhåll ,8 % KÄYTTÖTALOUS / DRIFTSHUSHÅLLNING ,7 % ,0 % 1) KH n hyväksymä raami + yl. palkkavaraus. Keskusten välisiä rakennemuutoksia ei huomioitu. 1) Av stst godkänd ram + allm. lönereserv. Strukturförändringar mellan centralerna ej beaktade.

6 5 / 12+3+# Hallinto- ja konsernikeskus Perusturvakeskus Sivistyskeskus Tekninen keskus (."!"# %2& )##* +,-'.-!/01"#( 23& (#(!"# %%&!"# $%& ' #4253'0// %3!$*6 7

7 6 /12+3+# &4833/21'3'42% %39$,6 7 / 0+:4/;'03 <$<6 7 <9$) %+3/ 4$1=%+4$&4/ +4 $6 7 $,) >+6 ' $(6 7 ($-) 1+33'0/348032/'4/ /6 4?#'!$ 6 7 =%% 2%32" 7 -$-)

8 7 3. UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIN

9 8 UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIN Under år 2010 har kommunernas ekonomiska utsikter förbättrats en aning, men kommunernas kärnproblem kvarstår: utgifterna ökar snabbare än inkomsterna. Kommunförbundet har konstaterat att om staten inte fattar nya betydande beslut som balanserar kommunekonomin, så skärps den kommunala beskattningen och svårigheterna med att producera tjänster fortsätter. Enligt Kommunförbundet skall emellertid kommunerna själva med alla medel utöka produktiviteten. Endast en sträng budgetdisciplin skapar grund för kommande framgång, speciellt som det är uppenbart att man från statens sida inte kan förvänta sig just annat än hårdare åtgärder för att få kommunerna tillbaka på en hållbar kurs. I finansministeriets rapport om stabil och hållbar kommunekonomi ( ) föreslås bl.a. att Man begränsar ökningen av kommunernas personal, trots betydligt ökat servicebehov. Man påför kommunerna nationella produktivitetsförbättrande målsättningar. En del av statsandelen omvandlas för att sporra till förbättrad serviceproduktivitet. Samfundsskattens kommunandel överflyttas till staten. Höjning av fastighetsskatteprocenterna. De kommunala avgifternas andel av den kommunala finansieringen utökas. Tjänsterna centraliseras till tillräckligt stora befolkningsunderlag och kommunernas samarbetsarrangemang minskas kännbart. Nya Lovisa inledde verksamheten med ett gammalt överskott på 1,7 milj. euro, men med en budget som visar ett underskott på 2,8 milj. euro. Man uppskattar dock att bokslutet för 2010 kommer att uppvisa ett betydligt större underskott, d.v.s. cirka 4,5, milj. euro, vilket kommer sig av att försäljningen av strandtomter inte genomfördes (2,5 milj. euro). Det ackumulerade underskottet skulle härvid uppgå till ca 2,8 milj. euro Den av stadsstyrelsen tillsatta ekonomiarbetsgruppen har i sin mellanrapport konstaterat att utan åtgärder skulle underskottet öka till ca 10 milj. euro i slutet av planeringsperioden och Lovisa skulle riskera att hamna på listan över kriskommuner. Därför har man i budgeten och planen för år 2011 ställt som mål att utarbeta en anpassningsplan eller ett s.k. åtgärdsprogram för staden för att få ekonomin i balans år Förutsättningen för att uppnå målet är främst en stram budgetpolitik. Man säljer även egendom och höjer inkomstskatteprocenten med 0,25 % fr.o.m. år Utöver åtgärdsprogrammet utarbetar man för perioden ett produktivitetsprogram med målsättningen att effektivera verksamheten inte enbart genom att söka kostnadsbesparingar utan i synnerhet genom omvärdering och omorganisering av tjänster. I programmet skall man utöver ekonomin beakta verkningarna på tjänsternas kvalitet och verkningsfullhet (närmare om målen på ss ). Stadens investeringsbehov, som huvudsakligen är inriktat på skolor och infrastruktur, finansieras i stor utsträckning med lånemedel. År 2011 är nettoinvesteringarna av storleksklass 9 milj. euro och nettoupplåningens ökning är ca 7,6 milj. euro. Lånebördan per invånare skulle således nästa år vara ca euro, d.v.s. den skulle ännu vara på en rimlig nivå; i slutet av planeringsperioden skulle motsvarande tal redan vara ca euro.

10 9 VIKTIGA UTVECKLINGSKALKYLER Skatteinkomsternas Kommunalskatt Andel av sam- Fastighets- Skatteintäkter utveckling fundsskatt skatt totalt År skatte-% /- % , , , , , , , , , , , I prognosen över utvecklingen av skatteinkomsterna har man utgått från Kommunförbundets prognoser, dock med beaktande av de lokala förhållandena, speciellt gällande uppskattningen av inkomsterna av samfundsskatt. Budgetlån Eftersom årsbidraget för år 2011 är relativt anspråkslöst (ca 1,3 milj. euro), skall nettoinvesteringarna till stor del finansieras genom upplåning (7,6 milj. euro). Även minskningen av långfristiga lån ersätts med nya lån (ca 4,4 milj. euro). Lånefinansiering (1.000 ) Nya lån Amorteringar Nettoupplåning Lånebeståndet per invånare (brutto): Per euro/inv. invånare

11 10 Statsandelar Statsandelssystemet reformerades år I reformen hör utjämningen av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna, den allmänna statsandelen, finansieringen av social- och hälsovårdstjänster, finansieringen av förskole- och grundundervisning samt kulturtjänster till s.k. statsandelar i en enda penningström. De officiella kommunvisa statsandelsuppgifterna finns inte ännu till hands, endast Finansministeriets preliminära uppskattningar (nedan) Före utjämning Skatteutjämning Efter utjämning Uppskattad statsandel 2010 Enligt lagen om kommunindelning skall de minskningar av årliga statsandelar, som eventuellt förverkligas vid kommunfusionen kompenseras till sitt fulla belopp under fem års tid. Nya Lovisas kompensation är ca 1,3 milj. euro, d.v.s. en summa som i praktiken motsvarar skatteutjämningen, vilket följaktligen beaktats som inkomst i budgetförslaget. Enligt lagen om kommunindelning får staden även fusionsbidrag under åren 2011 och Bidraget uppgår till 1,8 milj. euro per år. Avgifter och ersättningar Staden uppbär avgifter och ersättningar för försäljning av tjänster och produkter m.m. samt hyror o.s.v. En del avgifter är fastställda i förordning, medan andra är sådana som staden själv kan fastställa. I budgetförslaget 2011 ingår inga väsentliga granskningar av avgifter, i synnerhet inte av de avgifter som staden själv fastställer.

12 11 4. LOVISA-KONCERNEN OCH VA- AFFÄRSVERK

13 12 Lovisa-koncernen och dess målsättningar Med kommunkoncern avses en ekonomisk helhet som bildas av kommunen och ett eller flera juridiskt självständiga samfund, i vilken kommunen ensam (modersamfund) eller tillsammans med andra samfund som hör till kommunkoncernen har bestämmande inflytande i ett eller flera samfund (dottersamfund). I kommunkoncernbokslutet sammanställs också andelarna i delägarsamfundens vinster och förluster samt ändringarna i det egna kapitalet. Delägarsamfund är samfund, där staden har en betydande ägarandel, men inte ovannämnt bestämmande inflytande. Samkommunerna ingår i kommunens koncernbokslut oberoende av hur stor andel kommunen har i samkommunen. Det centrala målet för år 2011 är att utveckla koncernfunktionerna och koncernstyrningen. Ordnandet av kommunfusionen och verksamheten inom kommunens egen organisation har krävt resurserna för år För stadsfullmäktige föreläggs särskilda koncernanvisningar efter det att koncernfunktionerna genomgått en ekonomisk analys. Koncernanvisningarna inkluderar anvisningar för ledning, styrning och övervakning i ärenden som gäller finansierings- och placeringsverksamhet, investeringar och revision. Anvisningarna har en central betydelse som verktyg för stadens ägarpolitik. Stadens ägarpolitik bestäms i ett ägarpolitiskt program som uppgörs under budgetåret. Åt personer som representerar staden i samkommunerna ges instruktioner i enlighet med koncernanvisningarna. Representanterna informeras om att det är viktigt att kontinuerligt förmedla adekvata uppgifter om samfundets verksamhet till staden. Stadsfullmäktige godkänner målen för koncernen och följer upp hur de nås. I och med ändringen av kommunallagen kan fullmäktige ställa upp mål och bestämma principerna för kommunens koncernledning gällande styrning och övervakning av dotterbolagens verksamhet. Fullmäktige kan därtill ställa upp mål som styr kommunens representanter i dotterbolagens organ. Verksamhetsberättelsen för stadens bokslut inkluderar en redogörelse för hur de mål som uppställts har nåtts. Dottersamfunden som hör till Lovisa stads koncern är inte affärssamfund och samfund som verkar i marknadsläge utan är i huvudsak fastighetssamfund, vars uppgift inte är att inbringa vinst åt kommunen utan svara för kommunens bostadsutbud. Till koncernen hör stiftelser baserande på sociala och kulturella grunder. Till koncernen hör ytterligare Lovisanejdens Vatten Ab som ägs av flera kommuner och som ansvarar för anskaffningen av bruksvatten och som inte strävar efter vinst. Stadsstyrelsen leder kommunkoncernen och utövar ägarens styrbefogenheter. Stadsdirektören ansvarar för den operativa ledningen.

14 13 Målen för kommunkoncernen år 2011 är: 1. uppgöra koncernanvisningar för den nya staden och organisera koncernrapporteringen, 2. ny definition när det gäller ställningen hos servicehuset Esplanad i förhållande till kommunkoncernen, 3. möjligheterna till fusionering av fastighetsbolag m.m. som hör till koncernen, 4. de fastighetsbolag och stiftelser som hör till koncernen ska sköta hyrningen av bostäder så, att bostäderna hyrts ut så effektivt som möjligt. Man bör sköta underhållet av hyresbostäderna på ett behörigt sätt. 5. de utrymmen som staden använder i sin serviceproduktion ska skötas så att bolagsvederlagen bibehålls skäliga. 6. dotterbolagen ska eftersträva ett balanserat resultat för räkenskapsperioden AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN Stadsfullmäktige har vid sitt möte grundat ett kommunalt vattenaffärsverk, som lyder under stadsstyrelsen. Affärsverkets verksamhet styrs av kommunallagen samt av affärsverkets instruktion. Vattenaffärsverket har en egen direktion, chefen för vattentjänster föredrar ärendena för direktionen. Bokföringen för de kommuner som upphört med sin verksamhet har varierat gällande kommunaltekniska investeringars lånekostnader och fördelningen av dessa. För Affärsverket Lovisa Vatten har bildats en ingående balans genom att sammanföra balansenheterna för Strömfors och Lovisa rad för rad samt genom att föra de särredovisade (Pernå, Liljendal) egendoms- och skuldposterna i affärsverkets balansräkning och grundkapital. Enligt kommunallagen godkänns affärsverkets budget av direktionen. Direktionens förslag till budget finns som bilaga till budgetboken. Fullmäktige ställer upp produktionsmål för affärsverket samt beviljar fullmakter vid lyftande av budgetlån i enlighet med instruktionen. Enligt de bokföringsmässiga principerna är fördelningen av de lån som upptagits för affärsverkets investeringar och verksamhet och behandlingen av låneskötselkostnaderna ärenden som hör till bokföringen. I finansieringskalkylen för Affärsverket Lovisa Vatten föreslås som tillägg till långfristigt lån högst ca 3,6 milj. euro. Penningströmmen för verksamhet och investeringar uppvisar ett underskott på ca 1,7 milj. euro för år Enligt instruktionen ger fullmäktige direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten fullmakt att lyfta långfristigt budgetlån år 2011 sammanlagt högst ,00 euro för finansiering av investeringar. Fullmäktige konstaterar att Affärsverket Lovisa Vatten ska eftersträva ett balanserat resultat åren Enligt 87 c i kommunallagen beslutar direktionen om utvecklandet av affärsverkets verksamhet inom ramen för de mål som fullmäktige ställt för verksamheten och ekonomin. Investeringarna har nedtecknats i affärsverkets budget. Fullmäktige godkänner Affärsverket Lovisa Vattens investeringsförslag för år Alla investeringar finansieras genom upplåning och med eventuellt stöd, som skall sökas av Miljöcentralen.

15 14 5. DRIFTSEKONOMI

16 15 VAL Ansvarsperson: Förvaltningsdirektör Christoffer Masar Riksdagsval ordnas 2011 och presidentval i januari 2012 samt kommunalval Budget 2010 Budget 2011 Nämndens förslag Budget 2011 Förändr.- % EK.PLAN 2012 (1000) Utgifter Inkomster Netto EK.PLAN 2013 (1000) REVISIONSNÄMNDEN Ansvarsperson: Controller Antti Kärkkäinen OFR:s revision sköts på avtalsbasis med Oy Audiator Ab. Antalet granskningsdagar är 25. Budget 2010 Budget 2011 Nämndens förslag Budget 2011 Förändr.- % EK.PLAN 2012 (1000) EK.PLAN 2013 (1000) Utgifter , Inkomster Netto , FULLMÄKTIGE Kommunallagen betonar fullmäktiges starka ställning i ledandet av kommunen samt fullmäktiges helhetsansvar angående kommunens verksamhet och ekonomi. Viktigt är att inrikta sig på framtiden, att gestalta och dra upp riktlinjer för kommunens mål på lång sikt. Fullmäktiges uppgift är bl.a. att ställa upp kommunens och kommunkoncernens strategiska mål för verksamheten. Fullmäktige beslutar om de centrala målen för verksamhet och ekonomi, grunderna för organisering av förvaltningen, grunderna för ekonomi och finansiering samt godkänner budgeten. Utvärdering är en väsentlig del av uppföljningen av hur strategin och målen fullföljs. Prestation/nyckeltal Bg 2010 Bg 2011 Mål 2012 Mål 2013 Invånarantal Budget 2010 Budget 2011 Nämndens förslag Budget 2011 Förändr.- % EK.PLAN 2012 (1000) EK.PLAN 2013 (1000) Utgifter ,8 Inkomster Netto ,

17 16 ALLMÄN OCH KONCERNFÖRVALTNING Ansvarsperson: Stadsdirektör Olavi Kaleva Allmän förvaltning och koncernförvaltning stöder och styr sektorernas serviceproduktion i enlighet med den strategi som stadsfullmäktige fastställt. Till allmän förvaltning och koncernförvaltning hör följande ansvarsområden: Stadsstyrelsen Förvaltningstjänster Ekonomitjänster Utvecklingstjänster Allmänna och koncernförvaltningens resultaträkning Budgetårets externa verksamhetsbidrag är bindande i förhållande till stadsfullmäktige &%!! &%! % &%! 5 " ") A"B!!C '45) 67 '45) 67 5 ( -(! *,!..!,99.!,99 "<$ +,<!! (*<!! (*<!! (*<!! D9 8 E *!<*-(!,.9!(<,.9,9 <,.9,9 < <!!!!<!!!<!!!<!! "(9$- >, 9!!!,!9!!!,!9!!!,!9!!! ".$! 2$ 3$3$ 2$$ 2$$,8 : -(9.(!* -*9-*-! -,9-*!( -,9-*!( "*$< 0,9((!(< <...(. <*! <!. <,9(!!. D,<$( 6 $ " -,. 9, -!9,,9!9,,9!9 D*$, 8!!*,<!!*.!!! 9!!!!! 9!!!!! <--(!! <,, <! <,, <! "<,$ :',$%,32$2$,$3,$3 928,3%,$ 1. "* ;(" "<- =. "* ;(",$3,$3 > ;(",$3,$3 4#"#(""1.(1(" -!1+ +.(" +.."< <(- #"

18 17 Ansvarsområde STADSSTYRELSEN Stadsstyrelsen har som uppgift att leda kommunens förvaltning samt verkställa fullmäktiges beslut. Till stadsstyrelsen hör närings- och utvecklingssektionen och personalsektionen samt Affärsverket Lovisa Vatten. Stadsstyrelsen har grundat en ekonomiarbetsgrupp, vars uppgift är att finna sätt att få ekonomin i balans då stadens första räkenskapsår har beräknats gå på minus och av överskottet enligt nya Lovisas ingående balans finns 1,7 milj. euro. Budgeten för år 2011 har också byggts upp med underskott. Arbetsgruppens rapport blir färdig Anslagsreserveringar: - Medlemsavgifter Kommunal beskattning Allmänna understödsanslagen i samgångsavtalet kommunvisa Skolelevers sommarjobb Stöd till Stiftelsen för servicehuset , stadens köpservice med anledning av användning av simbassäng - Arrangemang för festdagar och vänortsverksamhet Försäljning av semestertomter och fastigheter, försäljningsvinster Sysselsättningsprojektet avslutas (personalenheten) Stadsstyrelsen/Ansvarsområdets riktgivande anslag (externa) Budget 2010 Budget 2011 Nämndens förslag Budget 2011 Förändr. -% EK.PLAN 2012 (1000) EK.PLAN 2013 (1000) Utgifter ,8 Inkomster ,6 Netto , x) tillagts försäljningsvinster från försäljning av egendom Ansvarsområde Förvaltningstjänster Ansvarsperson: Förvaltningsdirektör Christoffer Masar Verksamhetsidé Ansvarsområdet förvaltningstjänster styr genomförandet av stadens personalstrategi och ser till att personalförvaltningen är jämlik och rättvis. Ansvarsområdet koordinerar stadens externa och interna kommunikation och dess växelverkan och tidsenlighet. Ansvarsområdet förvaltningstjänster främjar uppkomsten av en positiv stadsbild och kommuninvånarnas samhörighet via marknadsföring och kommunikation. Ansvarsområdet har som uppgift att främja en effektiv verksamhet och minska den interna och externa byråkratin genom att producera effektiva och användarvänliga samt samtidigt data- och funktionssäkra IT-tjänster. Ansvarsområdet skapar möjligheter för utveckling av förtroendearbetet och för en öppen verksamhetskultur med avseende på såväl kommuninvånare, förtroendevalda och personal som övriga intressenter.

19 18 Ekonomiplan Ändringar i verksamhetsförutsättningar och nya utmaningar I och med kommunfusionen skapas nya verksamhetsmodeller och kulturer för nya Lovisa. Den största utmaningen är fortfarande att samordna flera verksamhetskulturer till bästa möjliga sätt att agera. Utvecklande av personalens kunnande, förbättrande av förmansarbetet och främjande av välmåendet i arbetet samt skapande av en ny kommunikationskultur utgör en utmaning under hela planeringsperioden. Utvecklingen av förtroendearbetet i riktning mot strategiskt ledarskap kräver långsiktig planering och utbildning. Ledningen av förändringsarbetet behöver en öppen och interaktiv kommunikation som stöd, med principer som bör förankras inom hela stadsorganisationen. Mål och riktlinjer för verksamheten Mål 1: Utveckling av strategiskt ledarskap I nya Lovisa utvecklas ett strategiskt styrelsearbete och tas i bruk principerna för ett bra styrelsearbete. Mål 2: Effektiv verksamhet Effektiviteten förbättras genom att utveckla och använda processer och nya arbetsmetoder samt genom att höja personalens och de förtroendevaldas datatekniska färdigheter. Datasystemen är effektiva och lättanvändbara och användningen av dem frigör arbetstid och minskar behovet av att öka personalen. Systemen fungerar i virtuella miljöer som minskar underhållet av servrar, arbetsstationer och program. Man tar i bruk en ny verksamhetsmodell som syftar till att få bättre kontroll på stadens it-utgifter, etablera och centralisera anskaffningarna till it-byrån och minska det administrativa arbetet i anslutning till det. Gradvis övergång mot föredragningslistors elektroniska distribution samt användning av extranet. Mål 3: En bra arbetsgivarbild Man skapar en enhetlig, rättvis och jämlik personalledningskultur där öppenhet, förtroende, en fungerande växelverkan samt en bra organisering av arbetet betonas. Avlöningen utvecklas så att den är konkurrenskraftig och sporrande genom att beakta ett mångsidigt kunnande, utveckling och den individuella arbetsinsatsen. Mål 4: En välmående och arbetsför personal Syftet är att trygga en personal som svarar mot behov och ekonomiska resurser, som mår bra i sitt arbete, är yrkeskunnig samt service- och samarbetsorienterad. Välbefinnandet och orken i arbetet förbättras genom att satsa på chefsverksamhet, samarbete och en fungerande organisation samt på en sund och trygg arbetsmiljö. Mål 5: Planmässig kommunikation Enhetliga kommunikationspraxis etableras i hela stadsorganisationen. Man sporrar till en öppen och aktiv kommunikation, i synnerhet när det gäller kommuninvånarkommunikationen Det är viktigt att ordna kommunikationsutbildning för både personal och förtroendevalda för att uppnå målen. Satsas särskilt för att uppnå ett tydligt kanslispråk.

20 19 Budget 2011 Mål för verksamheten Mål 6: Ett gott kommunanseende Lovisas synlighet ökas genom målmedveten marknadsföring. Basen för marknadsföringen är de strategiskt starka sidorna i Lovisa. Marknadsföringen av staden görs koordinerat tillsammans med i synnerhet utvecklingstjänsterna och övriga aktörer. De mål för ansvarsområdet som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige 2011 Mål för verksamheten Strategiskt ledarskap Effektiv verksamhet En bra arbetsgivarbild En välmående och arbetsför personal Planmässig kommunikation Ett gott kommunanseende Åtgärd/utvecklingsprojekt Utbildning för förtroendevalda, NGO-projekt Planmässigt förnyande av arbetsstationer. Funktionssäkra system. Utveckla processer och nya arbetsmetoder. Stöd för chefsverksamhet. Rättvis avlöning. Arbetsklimatenkät Minskning av sjukfrånvaro (handlingsmodell för tidigt ingripande samt intensifiering av samarbete med arbetarskyddsorganisationen och företagshälsovården) Enhetlig kommunikation. Effektiv kommuninvånarkommunikation Synliggörande av nya Lovisa. Boendemarknadsföring Budgetårets nyckelprestationer och nyckeltal/förvaltningstjänster Prestation/nyckeltal Bg 2010 Bg 2011 Mål 2012 Sjukfrånvaro (arbetsdagar) Nya arbetsstationer Nettoflyttning, personer/år Budgetmotiveringar Utveckling av strategiskt ledarskap Utbildning för förtroendevalda (förvaltningsdirektör Christoffer Masar) Beskrivning: För förtroendevalda ordnas utbildning i strategiskt ledarskap och seminarier om aktuella teman. Preliminär kostnadskalkyl: Finansieras under sammanslagningsunderstöden punkt 6 a Utbildning och seminarier för förtroendevalda. Anslag euro.

21 20 Deltagande i kompanjonprojektet NGO Effektiv verksamhet Beskrivning: Lovisa stad deltar i Finlands Kommunförbunds och Audiapro Oy:s projekt Nya generationers organisationer och ledande. Projektets grunduppgift är med gemensamt valda kommuner och kommungrupper utveckla ledandesätt och organisationskonstruktioner, så att kommunerna kan motsvara 2020-talets utmaningar. Preliminär kostnadskalkyl: För år 2011 reserveras för projektet Tidtabell: Projektet börjar i slutet av år 2010 och slutar år Uppdatering av förvaltningsförfarandet (förvaltningsdirektör Christoffer Masar) Förvaltningsstadgan och till den bundna instruktioner samt arbetsordningen för stadsfullmäktige uppdateras, eftersom ett uppenbart behov föreligger. Arbetet utförs i samarbete med centralerna. Förnyande av arbetsstationer (datachef Hans Forsström) Beskrivning: Arbetsstationerna förnyas så att man parallellt med de traditionella bordsarbetsstationerna tar i bruk bärbara datorer för trådlös och mobilmiljö samt ThinClient-arbetsstationer som underhålls via servrar till både förvaltning och skolväsende. Preliminär kostnadskalkyl: Arbetsstationer med systemprogram 150 * 500 = Tidtabell: Arbetsstationer skaffas för att ersätta föråldrade arbetsstationer från och med januari Funktionssäkra system (datachef Hans Forsström) Beskrivning: För säkrande av systemen och databaserna i förvaltningen och skolväsendet anskaffas effektivare säkerhetsserver och bandrobot. Nuvarande säkerhetsserver överflyttas till hälsocentralen för säkerhetsbruk. Utökad effekt av virtualserver erhålls genom att anskaffa en server till jämte program. Preliminär kostnadskalkyl: Säkerhetsserver och robot jämte program = Virtualiseringsmiljöserver jämte program = Tidtabell: Servrar och program tas i bruk i januari-april Förbättrande av effektivitet Effektiviteten förbättras genom att utveckla och använda processer och nya arbetsmetoder, ökat samarbete mellan enheter samt mera smidighet via omorganisering.

22 21 En välmående och arbetsför personal (personalchef Minna Uusitalo / arbetshälsokoordinator Anne Hovi) Handlingsmodell för tidigt ingripande Beskrivning: En handlingsmodell för aktivt tidigt ingripande har godkänts för verkställande i personalsektionen Etableringen av modellen har påbörjats hösten 2010, men verkställigheten fortsätter år Principerna för modellen genomgås med arbetstagarna och cheferna. Verkställigheten av modellen och sjukfrånvarona följs upp årligen på hela stadens nivå i personalrapporten och på arbetsenhetsnivå av cheferna. Preliminär kostnadskalkyl: Ej separata kostnader. Verkställandet av modellen förverkligas som normalt arbete av personalchefen, arbetshälsokoordinatorn och förmännen. Preliminär tidtabell: Etableringen av modellen fortsätter år 2011 och man följer hur den genomförs under de närmaste åren. Planering och genomförande av riskkartläggning för arbetarskyddet Beskrivning: Någon riskkartläggning för arbetarskyddet har inte gjorts för den nya kommunen. Det finns flera olika alternativ för utförande av kartläggningen. Alternativen utreds och en kostnadskalkyl uppgörs. Riskkartläggningen genomförs i slutet av år 2011/början av år Preliminär kostnadskalkyl: Preliminär kostnadskalkyl Preliminär tidtabell: Åren 2011 och Effektiverat samarbete och utvecklande av atmosfären i arbetsgemenskaperna Beskrivning: Atmosfären i arbetsgemenskapen inverkar på hela personalens välmående. Man har som målsättning att främja uppkomsten av en positiv och konstruktiv atmosfär inom arbetsgemenskapen. Av alla parter krävs engagemang och deltagande för att målet ska nås. För att främja personalens ork i arbetet och arbetshälsan kommer man att effektivera chefernas, personalförvaltningens, arbetarskyddsorganisationens och företagshälsovårdens samarbete. Genom samarbete strävar man efter att reagera snabbt när problem uppdagats och till snabb information. Fungerande samarbetspraxis och direkta kontaktkanaler skapas. Preliminär kostnadskalkyl: 1-2 utbildningar ordnas i ämnet. Utbildningsdagarna ordnas inom ramen för gemensamma utbildningsanslag, reservering Övrig verksamhet som personalförvaltningens och arbetarskyddets normala arbete. Preliminär tidtabell: År 2011, fortsätter kommande år.

1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi...

1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi... 1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi... 3 2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR KIMITOÖNS KOMMUN... 4 2.1 Befolkningsutvecklingen...

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

BUDGETEN 2013 EKONOMIPLANEN 2014 2015

BUDGETEN 2013 EKONOMIPLANEN 2014 2015 BUDGETEN 2013 EKONOMIPLANEN 2014 2015 sfullmäktige 17.12.2012 117 INNEHÅLL Vision 2020: Karleby som bäst...1 MÅL FÖR VERKSAMHETEN...19 Centrala bolags mål...35 DRIFTSEKONOMI...41 Revisionsnämnden...46

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL...

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 Godkänd av stadsfullmäktige 15.12.2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 12 RESULTATRÄKNING 13 FINANSIERINGSKALKYL 15 BALANSRÄKNING

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Pedersöre inför år 2014

Pedersöre inför år 2014 1(112) Pedersöre inför år 2014 Pedersöre kommuns budget för år 2014 utgör en stabil grund för fortsatt utveckling och fortsatt högklassig service till invånarna. Trots att kommunerna ur ett nationellt

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1 Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4

Läs mer

BUDGETEN 2015 EKONOMIPLANEN 2016 2017. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2015 EKONOMIPLANEN 2016 2017. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2015 EKONOMIPLANEN 2016 2017 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Utgångspunkter för budgeten för 2015 för Karleby stad...5 Sammanfattning av budgeten...7 Mål för verksamheten...14 Centrala

Läs mer

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Kyrkslätts kommun Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Av kommunfullmäktige 19.12.2013 godkänd BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen 25 Allmän förvaltning

Läs mer

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 KARLEBY STAD Revisionsnämnden 25.5.2015 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 Revisionsnämnden förutsätter att utvärderingsberättelsen används som stöd för beslutsfattande samt som hjälp vid utvecklingen av

Läs mer

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2013

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2013 KARLEBY STAD Revisionsnämnden Stadsfullmäktige UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2013 Karleby den 23 maj 2014 1 Innehållsförteckning 1. ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 2 2. REVISIONSNÄMNDEN 3 2.1 Revisionsnämndens uppgifter

Läs mer

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikter...5 Utgångspunkter för budgeten för 2014 för Karleby stad...7 Sammanfattning

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä MeDdelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad 1.1.2013. Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä Bästa sjundeåbo Med

Läs mer

BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012

BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012 Stadsstyrelsens förslag 26.10.2009 1 Stadsdirektörens översikt Borgå stads ekonomiska läge kommer att vara svårt också under de närmaste åren. På grund av den ekonomiska

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Berättelsen om Esbo är stadens strategi för åren 2014 2017. Den handlar om varifrån vi kommer, var vi är, vart vi är på väg och hur vi kommer dit. I Berättelsen om Esbo ingick 30

Läs mer

UTREDNING OM SAMMANSLAGNING AV LOVISA OCH LAPPTRÄSK UTKAST TILL MELLANRAPPORT

UTREDNING OM SAMMANSLAGNING AV LOVISA OCH LAPPTRÄSK UTKAST TILL MELLANRAPPORT UTREDNING OM SAMMANSLAGNING AV LOVISA OCH LAPPTRÄSK UTKAST TILL MELLANRAPPORT Risto Nieminen 29.7.2014 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND TILL UTREDNINGEN... 3 1.2 GENOMFÖRANDE AV UTREDNINGEN...

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Innehållsförteckning Inledningstext... 3 Koncernmålsättningar 2015... 15 Driftsbudget... 16 Koncerntjänster... 17 Bildning... 45 Social- och hälsovård... 58 Miljö...

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

Grankulla stads revisionsnämnd. Utvärderingsberättelse för år 2012

Grankulla stads revisionsnämnd. Utvärderingsberättelse för år 2012 Grankulla stads revisionsnämnd Utvärderingsberättelse för år 2012 STF 10.6.2013 Innehåll 1 Ordförandens översikt 2 2 Revisionsnämndens uppgifter och sammansättning 2 3 Extern revision 3 4 Grankulla stads

Läs mer

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 2 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 7 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 8 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 13 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

FÖRORD 1 ESBOSTRATEGIN 2010 2013 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 25. Översiktstabeller 32

FÖRORD 1 ESBOSTRATEGIN 2010 2013 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 25. Översiktstabeller 32 Innehåll FÖRORD 1 ESBOSTRATEGIN 2010 2013 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 25 Översiktstabeller 32 DRIFTSEKONOMIDELEN 37 1 Allmän förvaltning 39 2 Social- och

Läs mer

Intern kontroll som en del av god förvaltnings- och ledningssed i Lovisa stad. Allmän anvisning för intern kontroll

Intern kontroll som en del av god förvaltnings- och ledningssed i Lovisa stad. Allmän anvisning för intern kontroll Intern kontroll som en del av god förvaltnings- och ledningssed i Allmän anvisning för intern kontroll 16.9.2013 STADSSTYRELSEN 9.10.2013 STADSFULLMÄKTIGE ANVISNING FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

Läs mer

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU

Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin TATU Programplan: Programmet för produktivitet och balansering av ekonomin 19.5.2014 Version: 1.0 Programmets ägare: Styrgruppens ordförande: Programchef: Jukka Mäkelä Jukka Mäkelä Pekka Heikkinen Programplan

Läs mer