LOVISA STAD godkänd av stadsfullmäktige BUDGET OCH EKONOMIPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOVISA STAD godkänd av stadsfullmäktige 16.12.2010 BUDGET OCH EKONOMIPLAN"

Transkript

1 0 LOVISA STAD godkänd av stadsfullmäktige BUDGET OCH EKONOMIPLAN INTERNETVERSION 1 Stadsdirektörens översikt 1 2 Budgetsammandrag 2 3 Utgångspunkter för ekonomin 7 4 Lovisa-koncernen och VA-affärsverk 11 5 Driftsekonomi: 14 Allmän och koncernförvaltning 15 Grundtrygghetscentralen 36 Bildningscentralen 58 Tekniska centralen 79 6 Investeringar 91 7 Resultat- och finansieringskalkyler 96 8 Personalplan Direktiv: 119 Verkställighetsdirektiv för budgeten år Bilagor: 128 Affärsverket Lovisa Vatten: resultaträkning, investeringar, finansieringskalkyl

2 1!! " # " $ $!! % " % &! $ "!! '!!! $()!$* + " &! $ $ " $ # $, $! " $- $ ".!! -!!!,# $ " / 0

3 2 2. BUDGETSAMMANDRAG

4 3 LOVIISAN KAUPUNKI TALOUSARVIO / BUDGET kv-fmge LOVISA STAD KESKUS BruttomäärärahatOsuus % Tulot Osuus % Netto Osuus % CENTRAL Bruttoanslag Andel % Inkomster Andel % Andel % C 6 Vaalit-Val , , ,02 C 8 Tarkastuslautakunta-Revisionsnämnden ,03 0 0, ,04 C 10 Kaupunginvaltuusto-Stadsfullmäktige ,15 0 0, ,19 C 5 YLEINEN JA KONSERNIHALLINTO / ALLMÄN O. KONCERNFÖRVALTNING , , ,07 C 20 Kaupunginhallitus-Stadsstyrelsen , , ,95 C 221 Hallintopalvelut-Förvaltningstjänster , , ,53 C 222 Talouspalvelut-Ekonomitjänster , , ,59 C 2280 Kehittämisosasto-Utvecklingsavdelningen , , ,46 C 2799 Satama-Hamnen , , ,57 C 30 PERUSTURVAKESKUS / GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN , , ,27 C 31 Hallinto-Förvaltning , , ,46 C 32 Lasten ja nuorten palvelut-tj. För barn o. ungdom , , ,46 C 33 Työikäisten palvelut-vuxenservice , , ,62 C 34 Senioripalvelut-Tjänster för seniorer , , ,17 C 35 Alueell. palvelut ja kuntayhtymät-reg. tjänster o. samkom , , ,56 C 40 SIVISTYSKESKUS / BILDNINGSCENTRALEN , , ,37 C 400 Hallinto ja kehittäminen-förvaltning o. utveckling , , ,11 C 410 Päivähoito ja varhaiskasvatus-dagvård o. småbarnsfostran , , ,44 C 420 Opetus-Undervisning , , ,56 C 430 Lukio ja amm. Koulutus-Gymnasium o. yrkesutbildn ,34 0 0, ,73 C 440 Vapaa sivistys-fritt bildningsarbete , , ,01 C 450 Vapaa-aikatoimi-Fritidsväsendet , , ,86 C 460 Kult. ja museotoimi-kultur o- museiväsendet , , ,66 C 470 Kirjastotoimi-Biblioteksväsendet , , ,01 C 60 TEKNINEN KESKUS / TEKNISKA CENTRALEN , , ,04 C 601 Hallinto ja talous-förvaltning och ekonomi , , ,49 C 61 Rak.valvonta ja ympäristösuojelu-bygg.tills. o. miljööverv , , ,43 C 62 Kaupunkisuunnittelu-Stadsplanering , , ,16 C 63 Rakentaminen ja ylläpito-byggande och underhåll , , ,95 KÄYTTÖTALOUS / DRIFTSHUSHÅLLNING , , ,00 s. 3

5 4 LOVIISAN KAUPUNKI TALOUSARVIO / BUDGET kv-fmge LOVISA STAD s. 4 BRUTTOMENOT BRUTTOUTGIFTER KESKUS TA 2010 Raami ) TA 2011 Muutos => Ta 2010 Muutos => Raami CENTRAL BG 2010 Ram ) BG 2011 Förändr. => Bg 2010 Förändr. => Ram C 6 Vaalit-Val C 8 Tarkastuslautakunta-Revisionsnämnden ,6 % ,6 % C 10 Kaupunginvaltuusto-Stadsfullmäktige ,8 % ,8 % C 5 YLEINEN JA KONSERNIHALLINTO / ALLMÄN O. KONCERNFÖRVALTNING ,3 % ,7 % C 20 Kaupunginhallitus-Stadsstyrelsen ,8 % C 221 Hallintopalvelut-Förvaltningstjänster ,9 % C 222 Talouspalvelut-Ekonomitjänster ,7 % C 2280 Kehittämisosasto-Utvecklingsavdelningen ,1 % C 2799 Satama-Hamnen ,5 % C 30 PERUSTURVAKESKUS / GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN ,8 % ,5 % C 31 Hallinto-Förvaltning ,7 % C 32 Lasten ja nuorten palvelut-tj. För barn o. ungdom ,9 % C 33 Työikäisten palvelut-vuxenservice ,6 % C 34 Senioripalvelut-Tjänster för seniorer ,6 % C 35 Alueell. palvelut ja kuntayhtymät-reg. tjänster o. samkom ,1 % C 40 SIVISTYSKESKUS / BILDNINGSCENTRALEN ,0 % ,2 % C 400 Hallinto ja kehittäminen-förvaltning o. utveckling ,2 % C 410 Päivähoito ja varhaiskasvatus-dagvård o. småbarnsfostran ,2 % C 420 Opetus-Undervisning ,4 % C 430 Lukio ja amm. Koulutus-Gymnasium o. yrkesutbildn ,2 % C 440 Vapaa sivistys-fritt bildningsarbete ,3 % C 450 Vapaa-aikatoimi-Fritidsväsendet ,3 % C 460 Kult. ja museotoimi-kultur o- museiväsendet ,0 % C 470 Kirjastotoimi-Biblioteksväsendet ,6 % C 60 TEKNINEN KESKUS / TEKNISKA CENTRALEN ,8 % ,2 % C 601 Hallinto ja talous-förvaltning och ekonomi ,8 % C 61 Rak.valvonta ja ympäristösuojelu-bygg.tills. o. miljööverv ,0 % C 62 Kaupunkisuunnittelu-Stadsplanering ,2 % C 63 Rakentaminen ja ylläpito-byggande och underhåll ,8 % KÄYTTÖTALOUS / DRIFTSHUSHÅLLNING ,7 % ,0 % 1) KH n hyväksymä raami + yl. palkkavaraus. Keskusten välisiä rakennemuutoksia ei huomioitu. 1) Av stst godkänd ram + allm. lönereserv. Strukturförändringar mellan centralerna ej beaktade.

6 5 / 12+3+# Hallinto- ja konsernikeskus Perusturvakeskus Sivistyskeskus Tekninen keskus (."!"# %2& )##* +,-'.-!/01"#( 23& (#(!"# %%&!"# $%& ' #4253'0// %3!$*6 7

7 6 /12+3+# &4833/21'3'42% %39$,6 7 / 0+:4/;'03 <$<6 7 <9$) %+3/ 4$1=%+4$&4/ +4 $6 7 $,) >+6 ' $(6 7 ($-) 1+33'0/348032/'4/ /6 4?#'!$ 6 7 =%% 2%32" 7 -$-)

8 7 3. UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIN

9 8 UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIN Under år 2010 har kommunernas ekonomiska utsikter förbättrats en aning, men kommunernas kärnproblem kvarstår: utgifterna ökar snabbare än inkomsterna. Kommunförbundet har konstaterat att om staten inte fattar nya betydande beslut som balanserar kommunekonomin, så skärps den kommunala beskattningen och svårigheterna med att producera tjänster fortsätter. Enligt Kommunförbundet skall emellertid kommunerna själva med alla medel utöka produktiviteten. Endast en sträng budgetdisciplin skapar grund för kommande framgång, speciellt som det är uppenbart att man från statens sida inte kan förvänta sig just annat än hårdare åtgärder för att få kommunerna tillbaka på en hållbar kurs. I finansministeriets rapport om stabil och hållbar kommunekonomi ( ) föreslås bl.a. att Man begränsar ökningen av kommunernas personal, trots betydligt ökat servicebehov. Man påför kommunerna nationella produktivitetsförbättrande målsättningar. En del av statsandelen omvandlas för att sporra till förbättrad serviceproduktivitet. Samfundsskattens kommunandel överflyttas till staten. Höjning av fastighetsskatteprocenterna. De kommunala avgifternas andel av den kommunala finansieringen utökas. Tjänsterna centraliseras till tillräckligt stora befolkningsunderlag och kommunernas samarbetsarrangemang minskas kännbart. Nya Lovisa inledde verksamheten med ett gammalt överskott på 1,7 milj. euro, men med en budget som visar ett underskott på 2,8 milj. euro. Man uppskattar dock att bokslutet för 2010 kommer att uppvisa ett betydligt större underskott, d.v.s. cirka 4,5, milj. euro, vilket kommer sig av att försäljningen av strandtomter inte genomfördes (2,5 milj. euro). Det ackumulerade underskottet skulle härvid uppgå till ca 2,8 milj. euro Den av stadsstyrelsen tillsatta ekonomiarbetsgruppen har i sin mellanrapport konstaterat att utan åtgärder skulle underskottet öka till ca 10 milj. euro i slutet av planeringsperioden och Lovisa skulle riskera att hamna på listan över kriskommuner. Därför har man i budgeten och planen för år 2011 ställt som mål att utarbeta en anpassningsplan eller ett s.k. åtgärdsprogram för staden för att få ekonomin i balans år Förutsättningen för att uppnå målet är främst en stram budgetpolitik. Man säljer även egendom och höjer inkomstskatteprocenten med 0,25 % fr.o.m. år Utöver åtgärdsprogrammet utarbetar man för perioden ett produktivitetsprogram med målsättningen att effektivera verksamheten inte enbart genom att söka kostnadsbesparingar utan i synnerhet genom omvärdering och omorganisering av tjänster. I programmet skall man utöver ekonomin beakta verkningarna på tjänsternas kvalitet och verkningsfullhet (närmare om målen på ss ). Stadens investeringsbehov, som huvudsakligen är inriktat på skolor och infrastruktur, finansieras i stor utsträckning med lånemedel. År 2011 är nettoinvesteringarna av storleksklass 9 milj. euro och nettoupplåningens ökning är ca 7,6 milj. euro. Lånebördan per invånare skulle således nästa år vara ca euro, d.v.s. den skulle ännu vara på en rimlig nivå; i slutet av planeringsperioden skulle motsvarande tal redan vara ca euro.

10 9 VIKTIGA UTVECKLINGSKALKYLER Skatteinkomsternas Kommunalskatt Andel av sam- Fastighets- Skatteintäkter utveckling fundsskatt skatt totalt År skatte-% /- % , , , , , , , , , , , I prognosen över utvecklingen av skatteinkomsterna har man utgått från Kommunförbundets prognoser, dock med beaktande av de lokala förhållandena, speciellt gällande uppskattningen av inkomsterna av samfundsskatt. Budgetlån Eftersom årsbidraget för år 2011 är relativt anspråkslöst (ca 1,3 milj. euro), skall nettoinvesteringarna till stor del finansieras genom upplåning (7,6 milj. euro). Även minskningen av långfristiga lån ersätts med nya lån (ca 4,4 milj. euro). Lånefinansiering (1.000 ) Nya lån Amorteringar Nettoupplåning Lånebeståndet per invånare (brutto): Per euro/inv. invånare

11 10 Statsandelar Statsandelssystemet reformerades år I reformen hör utjämningen av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna, den allmänna statsandelen, finansieringen av social- och hälsovårdstjänster, finansieringen av förskole- och grundundervisning samt kulturtjänster till s.k. statsandelar i en enda penningström. De officiella kommunvisa statsandelsuppgifterna finns inte ännu till hands, endast Finansministeriets preliminära uppskattningar (nedan) Före utjämning Skatteutjämning Efter utjämning Uppskattad statsandel 2010 Enligt lagen om kommunindelning skall de minskningar av årliga statsandelar, som eventuellt förverkligas vid kommunfusionen kompenseras till sitt fulla belopp under fem års tid. Nya Lovisas kompensation är ca 1,3 milj. euro, d.v.s. en summa som i praktiken motsvarar skatteutjämningen, vilket följaktligen beaktats som inkomst i budgetförslaget. Enligt lagen om kommunindelning får staden även fusionsbidrag under åren 2011 och Bidraget uppgår till 1,8 milj. euro per år. Avgifter och ersättningar Staden uppbär avgifter och ersättningar för försäljning av tjänster och produkter m.m. samt hyror o.s.v. En del avgifter är fastställda i förordning, medan andra är sådana som staden själv kan fastställa. I budgetförslaget 2011 ingår inga väsentliga granskningar av avgifter, i synnerhet inte av de avgifter som staden själv fastställer.

12 11 4. LOVISA-KONCERNEN OCH VA- AFFÄRSVERK

13 12 Lovisa-koncernen och dess målsättningar Med kommunkoncern avses en ekonomisk helhet som bildas av kommunen och ett eller flera juridiskt självständiga samfund, i vilken kommunen ensam (modersamfund) eller tillsammans med andra samfund som hör till kommunkoncernen har bestämmande inflytande i ett eller flera samfund (dottersamfund). I kommunkoncernbokslutet sammanställs också andelarna i delägarsamfundens vinster och förluster samt ändringarna i det egna kapitalet. Delägarsamfund är samfund, där staden har en betydande ägarandel, men inte ovannämnt bestämmande inflytande. Samkommunerna ingår i kommunens koncernbokslut oberoende av hur stor andel kommunen har i samkommunen. Det centrala målet för år 2011 är att utveckla koncernfunktionerna och koncernstyrningen. Ordnandet av kommunfusionen och verksamheten inom kommunens egen organisation har krävt resurserna för år För stadsfullmäktige föreläggs särskilda koncernanvisningar efter det att koncernfunktionerna genomgått en ekonomisk analys. Koncernanvisningarna inkluderar anvisningar för ledning, styrning och övervakning i ärenden som gäller finansierings- och placeringsverksamhet, investeringar och revision. Anvisningarna har en central betydelse som verktyg för stadens ägarpolitik. Stadens ägarpolitik bestäms i ett ägarpolitiskt program som uppgörs under budgetåret. Åt personer som representerar staden i samkommunerna ges instruktioner i enlighet med koncernanvisningarna. Representanterna informeras om att det är viktigt att kontinuerligt förmedla adekvata uppgifter om samfundets verksamhet till staden. Stadsfullmäktige godkänner målen för koncernen och följer upp hur de nås. I och med ändringen av kommunallagen kan fullmäktige ställa upp mål och bestämma principerna för kommunens koncernledning gällande styrning och övervakning av dotterbolagens verksamhet. Fullmäktige kan därtill ställa upp mål som styr kommunens representanter i dotterbolagens organ. Verksamhetsberättelsen för stadens bokslut inkluderar en redogörelse för hur de mål som uppställts har nåtts. Dottersamfunden som hör till Lovisa stads koncern är inte affärssamfund och samfund som verkar i marknadsläge utan är i huvudsak fastighetssamfund, vars uppgift inte är att inbringa vinst åt kommunen utan svara för kommunens bostadsutbud. Till koncernen hör stiftelser baserande på sociala och kulturella grunder. Till koncernen hör ytterligare Lovisanejdens Vatten Ab som ägs av flera kommuner och som ansvarar för anskaffningen av bruksvatten och som inte strävar efter vinst. Stadsstyrelsen leder kommunkoncernen och utövar ägarens styrbefogenheter. Stadsdirektören ansvarar för den operativa ledningen.

14 13 Målen för kommunkoncernen år 2011 är: 1. uppgöra koncernanvisningar för den nya staden och organisera koncernrapporteringen, 2. ny definition när det gäller ställningen hos servicehuset Esplanad i förhållande till kommunkoncernen, 3. möjligheterna till fusionering av fastighetsbolag m.m. som hör till koncernen, 4. de fastighetsbolag och stiftelser som hör till koncernen ska sköta hyrningen av bostäder så, att bostäderna hyrts ut så effektivt som möjligt. Man bör sköta underhållet av hyresbostäderna på ett behörigt sätt. 5. de utrymmen som staden använder i sin serviceproduktion ska skötas så att bolagsvederlagen bibehålls skäliga. 6. dotterbolagen ska eftersträva ett balanserat resultat för räkenskapsperioden AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN Stadsfullmäktige har vid sitt möte grundat ett kommunalt vattenaffärsverk, som lyder under stadsstyrelsen. Affärsverkets verksamhet styrs av kommunallagen samt av affärsverkets instruktion. Vattenaffärsverket har en egen direktion, chefen för vattentjänster föredrar ärendena för direktionen. Bokföringen för de kommuner som upphört med sin verksamhet har varierat gällande kommunaltekniska investeringars lånekostnader och fördelningen av dessa. För Affärsverket Lovisa Vatten har bildats en ingående balans genom att sammanföra balansenheterna för Strömfors och Lovisa rad för rad samt genom att föra de särredovisade (Pernå, Liljendal) egendoms- och skuldposterna i affärsverkets balansräkning och grundkapital. Enligt kommunallagen godkänns affärsverkets budget av direktionen. Direktionens förslag till budget finns som bilaga till budgetboken. Fullmäktige ställer upp produktionsmål för affärsverket samt beviljar fullmakter vid lyftande av budgetlån i enlighet med instruktionen. Enligt de bokföringsmässiga principerna är fördelningen av de lån som upptagits för affärsverkets investeringar och verksamhet och behandlingen av låneskötselkostnaderna ärenden som hör till bokföringen. I finansieringskalkylen för Affärsverket Lovisa Vatten föreslås som tillägg till långfristigt lån högst ca 3,6 milj. euro. Penningströmmen för verksamhet och investeringar uppvisar ett underskott på ca 1,7 milj. euro för år Enligt instruktionen ger fullmäktige direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten fullmakt att lyfta långfristigt budgetlån år 2011 sammanlagt högst ,00 euro för finansiering av investeringar. Fullmäktige konstaterar att Affärsverket Lovisa Vatten ska eftersträva ett balanserat resultat åren Enligt 87 c i kommunallagen beslutar direktionen om utvecklandet av affärsverkets verksamhet inom ramen för de mål som fullmäktige ställt för verksamheten och ekonomin. Investeringarna har nedtecknats i affärsverkets budget. Fullmäktige godkänner Affärsverket Lovisa Vattens investeringsförslag för år Alla investeringar finansieras genom upplåning och med eventuellt stöd, som skall sökas av Miljöcentralen.

15 14 5. DRIFTSEKONOMI

16 15 VAL Ansvarsperson: Förvaltningsdirektör Christoffer Masar Riksdagsval ordnas 2011 och presidentval i januari 2012 samt kommunalval Budget 2010 Budget 2011 Nämndens förslag Budget 2011 Förändr.- % EK.PLAN 2012 (1000) Utgifter Inkomster Netto EK.PLAN 2013 (1000) REVISIONSNÄMNDEN Ansvarsperson: Controller Antti Kärkkäinen OFR:s revision sköts på avtalsbasis med Oy Audiator Ab. Antalet granskningsdagar är 25. Budget 2010 Budget 2011 Nämndens förslag Budget 2011 Förändr.- % EK.PLAN 2012 (1000) EK.PLAN 2013 (1000) Utgifter , Inkomster Netto , FULLMÄKTIGE Kommunallagen betonar fullmäktiges starka ställning i ledandet av kommunen samt fullmäktiges helhetsansvar angående kommunens verksamhet och ekonomi. Viktigt är att inrikta sig på framtiden, att gestalta och dra upp riktlinjer för kommunens mål på lång sikt. Fullmäktiges uppgift är bl.a. att ställa upp kommunens och kommunkoncernens strategiska mål för verksamheten. Fullmäktige beslutar om de centrala målen för verksamhet och ekonomi, grunderna för organisering av förvaltningen, grunderna för ekonomi och finansiering samt godkänner budgeten. Utvärdering är en väsentlig del av uppföljningen av hur strategin och målen fullföljs. Prestation/nyckeltal Bg 2010 Bg 2011 Mål 2012 Mål 2013 Invånarantal Budget 2010 Budget 2011 Nämndens förslag Budget 2011 Förändr.- % EK.PLAN 2012 (1000) EK.PLAN 2013 (1000) Utgifter ,8 Inkomster Netto ,

17 16 ALLMÄN OCH KONCERNFÖRVALTNING Ansvarsperson: Stadsdirektör Olavi Kaleva Allmän förvaltning och koncernförvaltning stöder och styr sektorernas serviceproduktion i enlighet med den strategi som stadsfullmäktige fastställt. Till allmän förvaltning och koncernförvaltning hör följande ansvarsområden: Stadsstyrelsen Förvaltningstjänster Ekonomitjänster Utvecklingstjänster Allmänna och koncernförvaltningens resultaträkning Budgetårets externa verksamhetsbidrag är bindande i förhållande till stadsfullmäktige &%!! &%! % &%! 5 " ") A"B!!C '45) 67 '45) 67 5 ( -(! *,!..!,99.!,99 "<$ +,<!! (*<!! (*<!! (*<!! D9 8 E *!<*-(!,.9!(<,.9,9 <,.9,9 < <!!!!<!!!<!!!<!! "(9$- >, 9!!!,!9!!!,!9!!!,!9!!! ".$! 2$ 3$3$ 2$$ 2$$,8 : -(9.(!* -*9-*-! -,9-*!( -,9-*!( "*$< 0,9((!(< <...(. <*! <!. <,9(!!. D,<$( 6 $ " -,. 9, -!9,,9!9,,9!9 D*$, 8!!*,<!!*.!!! 9!!!!! 9!!!!! <--(!! <,, <! <,, <! "<,$ :',$%,32$2$,$3,$3 928,3%,$ 1. "* ;(" "<- =. "* ;(",$3,$3 > ;(",$3,$3 4#"#(""1.(1(" -!1+ +.(" +.."< <(- #"

18 17 Ansvarsområde STADSSTYRELSEN Stadsstyrelsen har som uppgift att leda kommunens förvaltning samt verkställa fullmäktiges beslut. Till stadsstyrelsen hör närings- och utvecklingssektionen och personalsektionen samt Affärsverket Lovisa Vatten. Stadsstyrelsen har grundat en ekonomiarbetsgrupp, vars uppgift är att finna sätt att få ekonomin i balans då stadens första räkenskapsår har beräknats gå på minus och av överskottet enligt nya Lovisas ingående balans finns 1,7 milj. euro. Budgeten för år 2011 har också byggts upp med underskott. Arbetsgruppens rapport blir färdig Anslagsreserveringar: - Medlemsavgifter Kommunal beskattning Allmänna understödsanslagen i samgångsavtalet kommunvisa Skolelevers sommarjobb Stöd till Stiftelsen för servicehuset , stadens köpservice med anledning av användning av simbassäng - Arrangemang för festdagar och vänortsverksamhet Försäljning av semestertomter och fastigheter, försäljningsvinster Sysselsättningsprojektet avslutas (personalenheten) Stadsstyrelsen/Ansvarsområdets riktgivande anslag (externa) Budget 2010 Budget 2011 Nämndens förslag Budget 2011 Förändr. -% EK.PLAN 2012 (1000) EK.PLAN 2013 (1000) Utgifter ,8 Inkomster ,6 Netto , x) tillagts försäljningsvinster från försäljning av egendom Ansvarsområde Förvaltningstjänster Ansvarsperson: Förvaltningsdirektör Christoffer Masar Verksamhetsidé Ansvarsområdet förvaltningstjänster styr genomförandet av stadens personalstrategi och ser till att personalförvaltningen är jämlik och rättvis. Ansvarsområdet koordinerar stadens externa och interna kommunikation och dess växelverkan och tidsenlighet. Ansvarsområdet förvaltningstjänster främjar uppkomsten av en positiv stadsbild och kommuninvånarnas samhörighet via marknadsföring och kommunikation. Ansvarsområdet har som uppgift att främja en effektiv verksamhet och minska den interna och externa byråkratin genom att producera effektiva och användarvänliga samt samtidigt data- och funktionssäkra IT-tjänster. Ansvarsområdet skapar möjligheter för utveckling av förtroendearbetet och för en öppen verksamhetskultur med avseende på såväl kommuninvånare, förtroendevalda och personal som övriga intressenter.

19 18 Ekonomiplan Ändringar i verksamhetsförutsättningar och nya utmaningar I och med kommunfusionen skapas nya verksamhetsmodeller och kulturer för nya Lovisa. Den största utmaningen är fortfarande att samordna flera verksamhetskulturer till bästa möjliga sätt att agera. Utvecklande av personalens kunnande, förbättrande av förmansarbetet och främjande av välmåendet i arbetet samt skapande av en ny kommunikationskultur utgör en utmaning under hela planeringsperioden. Utvecklingen av förtroendearbetet i riktning mot strategiskt ledarskap kräver långsiktig planering och utbildning. Ledningen av förändringsarbetet behöver en öppen och interaktiv kommunikation som stöd, med principer som bör förankras inom hela stadsorganisationen. Mål och riktlinjer för verksamheten Mål 1: Utveckling av strategiskt ledarskap I nya Lovisa utvecklas ett strategiskt styrelsearbete och tas i bruk principerna för ett bra styrelsearbete. Mål 2: Effektiv verksamhet Effektiviteten förbättras genom att utveckla och använda processer och nya arbetsmetoder samt genom att höja personalens och de förtroendevaldas datatekniska färdigheter. Datasystemen är effektiva och lättanvändbara och användningen av dem frigör arbetstid och minskar behovet av att öka personalen. Systemen fungerar i virtuella miljöer som minskar underhållet av servrar, arbetsstationer och program. Man tar i bruk en ny verksamhetsmodell som syftar till att få bättre kontroll på stadens it-utgifter, etablera och centralisera anskaffningarna till it-byrån och minska det administrativa arbetet i anslutning till det. Gradvis övergång mot föredragningslistors elektroniska distribution samt användning av extranet. Mål 3: En bra arbetsgivarbild Man skapar en enhetlig, rättvis och jämlik personalledningskultur där öppenhet, förtroende, en fungerande växelverkan samt en bra organisering av arbetet betonas. Avlöningen utvecklas så att den är konkurrenskraftig och sporrande genom att beakta ett mångsidigt kunnande, utveckling och den individuella arbetsinsatsen. Mål 4: En välmående och arbetsför personal Syftet är att trygga en personal som svarar mot behov och ekonomiska resurser, som mår bra i sitt arbete, är yrkeskunnig samt service- och samarbetsorienterad. Välbefinnandet och orken i arbetet förbättras genom att satsa på chefsverksamhet, samarbete och en fungerande organisation samt på en sund och trygg arbetsmiljö. Mål 5: Planmässig kommunikation Enhetliga kommunikationspraxis etableras i hela stadsorganisationen. Man sporrar till en öppen och aktiv kommunikation, i synnerhet när det gäller kommuninvånarkommunikationen Det är viktigt att ordna kommunikationsutbildning för både personal och förtroendevalda för att uppnå målen. Satsas särskilt för att uppnå ett tydligt kanslispråk.

20 19 Budget 2011 Mål för verksamheten Mål 6: Ett gott kommunanseende Lovisas synlighet ökas genom målmedveten marknadsföring. Basen för marknadsföringen är de strategiskt starka sidorna i Lovisa. Marknadsföringen av staden görs koordinerat tillsammans med i synnerhet utvecklingstjänsterna och övriga aktörer. De mål för ansvarsområdet som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige 2011 Mål för verksamheten Strategiskt ledarskap Effektiv verksamhet En bra arbetsgivarbild En välmående och arbetsför personal Planmässig kommunikation Ett gott kommunanseende Åtgärd/utvecklingsprojekt Utbildning för förtroendevalda, NGO-projekt Planmässigt förnyande av arbetsstationer. Funktionssäkra system. Utveckla processer och nya arbetsmetoder. Stöd för chefsverksamhet. Rättvis avlöning. Arbetsklimatenkät Minskning av sjukfrånvaro (handlingsmodell för tidigt ingripande samt intensifiering av samarbete med arbetarskyddsorganisationen och företagshälsovården) Enhetlig kommunikation. Effektiv kommuninvånarkommunikation Synliggörande av nya Lovisa. Boendemarknadsföring Budgetårets nyckelprestationer och nyckeltal/förvaltningstjänster Prestation/nyckeltal Bg 2010 Bg 2011 Mål 2012 Sjukfrånvaro (arbetsdagar) Nya arbetsstationer Nettoflyttning, personer/år Budgetmotiveringar Utveckling av strategiskt ledarskap Utbildning för förtroendevalda (förvaltningsdirektör Christoffer Masar) Beskrivning: För förtroendevalda ordnas utbildning i strategiskt ledarskap och seminarier om aktuella teman. Preliminär kostnadskalkyl: Finansieras under sammanslagningsunderstöden punkt 6 a Utbildning och seminarier för förtroendevalda. Anslag euro.

21 20 Deltagande i kompanjonprojektet NGO Effektiv verksamhet Beskrivning: Lovisa stad deltar i Finlands Kommunförbunds och Audiapro Oy:s projekt Nya generationers organisationer och ledande. Projektets grunduppgift är med gemensamt valda kommuner och kommungrupper utveckla ledandesätt och organisationskonstruktioner, så att kommunerna kan motsvara 2020-talets utmaningar. Preliminär kostnadskalkyl: För år 2011 reserveras för projektet Tidtabell: Projektet börjar i slutet av år 2010 och slutar år Uppdatering av förvaltningsförfarandet (förvaltningsdirektör Christoffer Masar) Förvaltningsstadgan och till den bundna instruktioner samt arbetsordningen för stadsfullmäktige uppdateras, eftersom ett uppenbart behov föreligger. Arbetet utförs i samarbete med centralerna. Förnyande av arbetsstationer (datachef Hans Forsström) Beskrivning: Arbetsstationerna förnyas så att man parallellt med de traditionella bordsarbetsstationerna tar i bruk bärbara datorer för trådlös och mobilmiljö samt ThinClient-arbetsstationer som underhålls via servrar till både förvaltning och skolväsende. Preliminär kostnadskalkyl: Arbetsstationer med systemprogram 150 * 500 = Tidtabell: Arbetsstationer skaffas för att ersätta föråldrade arbetsstationer från och med januari Funktionssäkra system (datachef Hans Forsström) Beskrivning: För säkrande av systemen och databaserna i förvaltningen och skolväsendet anskaffas effektivare säkerhetsserver och bandrobot. Nuvarande säkerhetsserver överflyttas till hälsocentralen för säkerhetsbruk. Utökad effekt av virtualserver erhålls genom att anskaffa en server till jämte program. Preliminär kostnadskalkyl: Säkerhetsserver och robot jämte program = Virtualiseringsmiljöserver jämte program = Tidtabell: Servrar och program tas i bruk i januari-april Förbättrande av effektivitet Effektiviteten förbättras genom att utveckla och använda processer och nya arbetsmetoder, ökat samarbete mellan enheter samt mera smidighet via omorganisering.

22 21 En välmående och arbetsför personal (personalchef Minna Uusitalo / arbetshälsokoordinator Anne Hovi) Handlingsmodell för tidigt ingripande Beskrivning: En handlingsmodell för aktivt tidigt ingripande har godkänts för verkställande i personalsektionen Etableringen av modellen har påbörjats hösten 2010, men verkställigheten fortsätter år Principerna för modellen genomgås med arbetstagarna och cheferna. Verkställigheten av modellen och sjukfrånvarona följs upp årligen på hela stadens nivå i personalrapporten och på arbetsenhetsnivå av cheferna. Preliminär kostnadskalkyl: Ej separata kostnader. Verkställandet av modellen förverkligas som normalt arbete av personalchefen, arbetshälsokoordinatorn och förmännen. Preliminär tidtabell: Etableringen av modellen fortsätter år 2011 och man följer hur den genomförs under de närmaste åren. Planering och genomförande av riskkartläggning för arbetarskyddet Beskrivning: Någon riskkartläggning för arbetarskyddet har inte gjorts för den nya kommunen. Det finns flera olika alternativ för utförande av kartläggningen. Alternativen utreds och en kostnadskalkyl uppgörs. Riskkartläggningen genomförs i slutet av år 2011/början av år Preliminär kostnadskalkyl: Preliminär kostnadskalkyl Preliminär tidtabell: Åren 2011 och Effektiverat samarbete och utvecklande av atmosfären i arbetsgemenskaperna Beskrivning: Atmosfären i arbetsgemenskapen inverkar på hela personalens välmående. Man har som målsättning att främja uppkomsten av en positiv och konstruktiv atmosfär inom arbetsgemenskapen. Av alla parter krävs engagemang och deltagande för att målet ska nås. För att främja personalens ork i arbetet och arbetshälsan kommer man att effektivera chefernas, personalförvaltningens, arbetarskyddsorganisationens och företagshälsovårdens samarbete. Genom samarbete strävar man efter att reagera snabbt när problem uppdagats och till snabb information. Fungerande samarbetspraxis och direkta kontaktkanaler skapas. Preliminär kostnadskalkyl: 1-2 utbildningar ordnas i ämnet. Utbildningsdagarna ordnas inom ramen för gemensamma utbildningsanslag, reservering Övrig verksamhet som personalförvaltningens och arbetarskyddets normala arbete. Preliminär tidtabell: År 2011, fortsätter kommande år.

VAL REVISIONSNÄMNDEN FULLMÄKTIGE. Ansvarsperson: Förvaltningsdirektör Anu Kalliosaari

VAL REVISIONSNÄMNDEN FULLMÄKTIGE. Ansvarsperson: Förvaltningsdirektör Anu Kalliosaari 15 VAL Ansvarsperson: Förvaltningsdirektör Anu Kalliosaari Inga val ordnas år 2010. Riksdagsval ordnas 2011 och presidentval 2012. REVISIONSNÄMNDEN Ansvarsperson: Controller Antti Kärkkäinen OFR:s revision

Läs mer

Inga val ordnas år 2010. Riksdagsval ordnas 2011 och presidentval 2012. Utgifter 47 030 27 721,15 Inkomster 0 Netto -47 030-27 721,15 58,9 32 000

Inga val ordnas år 2010. Riksdagsval ordnas 2011 och presidentval 2012. Utgifter 47 030 27 721,15 Inkomster 0 Netto -47 030-27 721,15 58,9 32 000 15 VAL Ansvarsperson: Förvaltningsdirektör Anu Kalliosaari Inga val ordnas år 2010. Riksdagsval ordnas 2011 och presidentval 2012. REVISIONSNÄMNDEN Ansvarsperson: Controller Antti Kärkkäinen OFR:s revision

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

Ansvarsområde: Utvecklingstjänster Ansvarspersoner: Förändrings- och utvecklingsdirektör Risto Nieminen, för hamnen hamndirektör Aki Marjasvaara

Ansvarsområde: Utvecklingstjänster Ansvarspersoner: Förändrings- och utvecklingsdirektör Risto Nieminen, för hamnen hamndirektör Aki Marjasvaara 26 Ansvarsområde: Utvecklingstjänster Ansvarspersoner: Förändrings- och utvecklingsdirektör Risto Nieminen, för hamnen hamndirektör Aki Marjasvaara Verksamhetsidé Ansvarsområdet utvecklingstjänster är

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Lovisa stad. Budget och ekonomiplan 2012 2014

Lovisa stad. Budget och ekonomiplan 2012 2014 Lovisa stad Budget och ekonomiplan 2012 2014 Stadsstyrelsens förslag 25.10.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Lovisa stad Budget och ekonomiplan för åren 2012 2014 Stadsstyrelsens förslag 25.10.2011 Lovisa

Läs mer

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011-

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- UTKAST Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- Stadsfullmäktige Centralvalnämnden Revisionsnämnden Koncernbolag och -samfund - Borgå

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012 1 Stadsstyrelsen och sektionerna 1 Stadsstyrelsen och

Läs mer

Kommunkoncernen Nykarleby stad

Kommunkoncernen Nykarleby stad Kommunkoncernen Nykarleby stad KONCERNDIREKTIV Ett samfund där kommunen har bestämmande inflytande är kommunens dottersamfund. Kommunen jämte dottersamfunden bildar en kommunkoncern. Även en stiftelse

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Den nya kommunallagen

Den nya kommunallagen Den nya kommunallagen Översättarseminarium Borgå 21-22.4.2015 Välkommen Kursinnehåll Utgångspunkter för den nya kommunallagen Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser Vad förändras och vad är som förut?

Läs mer

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Ny bild hit Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom 744/2015 53 Direktiv för placeringsverksamheten Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom Beslut Antecknades för kännedom. Beslutshistoria

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. 1 EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014. Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Kommunreformerna utmanar ledarskapet

Kommunreformerna utmanar ledarskapet Kommunreformerna utmanar ledarskapet - iakttagelser från forskningen Nordic Conference: Courage in Social Work Arbetsgrupp 30: Ledningen av socialt arbete i förändring Helsingfors 12.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Resumé Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Orsakerna till att man påbörjade det förvaltningsexperiment som genomförs i Kajanaland åren 2005-2012 var bl.a. att befolkningsmängden i Kajanaland

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet är en del av statsrådet och svarar för» en finanspolitik som förstärker förutsättningarna för en stabil och hållbar

Läs mer

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredning Ekonomidirektör Pirjo Laitinen, tfn 4766 4070 4766 4070

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredning Ekonomidirektör Pirjo Laitinen, tfn 4766 4070 4766 4070 Samkommunen 10 25.11.2011 HRT: S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 1508/02/021/211/2010 sht 10 Styrelsen 151 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredning Ekonomidirektör Pirjo Laitinen,

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKTS KONCERNDIREKTIV. Godkänt i fullmäktige 9.6.2015

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKTS KONCERNDIREKTIV. Godkänt i fullmäktige 9.6.2015 EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKTS KONCERNDIREKTIV Godkänt i fullmäktige 9.6.2015 1. Sjukvårdsdistriktets ägarpolitik Målet för samkommunens ägarpolitik är att trygga en långsiktig verksamhet i samkommunen

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Förändringskommunikation är samarbete och växelverkan

Förändringskommunikation är samarbete och växelverkan SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM UTVECKLINGEN AV FÖRÄNDRINGSKOMMUNIKATION STST 210 Beredning och tilläggsuppgifter: kommunikationschef Aino-Marja Kontio, 040 3549966, aino-marja.kontio@porvoo.fi Fullmäktigeledamöterna

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 26 april 2010. Stadgan träder i kraft 1.5.2010. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

BEMÖTANDE MED ANLEDNING AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2013

BEMÖTANDE MED ANLEDNING AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2013 BEMÖTANDE MED ANLEDNING AV UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2013 BILDNINGSCENTRALENS BEMÖTANDE Kapitel 2. Utvärdering av åtgärder utförda med anledning av utvärderingsberättelser för tidigare år, sidan 4: Revisionsnämnden

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD

NORDENS ENERGIHUVUDSTAD NORDENS ENERGIHUVUDSTAD -flöde för ett gott liv Vasa stads strategi 2015 Fg 10.11.2014 VAD BYGGER VI PÅ? Välfärd Vasabornas välfärd tryggas genom högklassig och närbelägen basservice i alla livsskeden.

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 Innehållsförteckning Aktuellt inom projektet våren 2009 1. ARVO-utbildning 2. Kartläggning gällande verksamhetsmodeller med låg tröskel i anslutning

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 2015 AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 Nylands förbund Foton: Tuula Palaste-Eerola Helsingfors 2015 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

MARKNADSFÖRINGS- PLAN 2007-2010 Godkänd av kommunstyrelsen 16.10.2006 260 Inledning Susanne Hongell initierade vid kommunstyrelsens möte 6.2.2006 tillsättande av en arbetsgrupp för marknadsföring. Styrelsen

Läs mer

ZEF Report - generated on 20.02.2009

ZEF Report - generated on 20.02.2009 ZEF Report - generated on 20.02.2009 Namn Antal deltagare Påbörjade (%) Avslutade (%) fullmäktige 20 13 (65.0) 10 (50.0) valtuusto 27 19 (70.4) 16 (59.3) Sammanlagt 47 32 (68.1) 26 (55.3) A. Dina egna

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Stadsstyrelsen 68 09.03.2015 Stadsstyrelsen 88 16.03.2015 Stadsfullmäktige 16 25.03.2015 VAL AV EN FINANSIERINGSMODELL FÖR LIVSCYKELPROJEKTET STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING

STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1 (7) STÄLLNINGSTAGANDE STRATEGISKT GENOMFÖRANDE AV KOMMUNAL SERVICE MED HJÄLP AV PERSONALLEDNING 1. Mål Målet med detta ställningstagande som gäller personalledning är att: nå gott resultat i kommunal

Läs mer

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020 Samkommunen 10 27.11.2012 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 1508/02/021/211/2010 sht 10 Samkommunsstämman Styrelsen 152 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomidirektör

Läs mer

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400 219 FONDERNA 2013-2016 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer