LOVISA STAD godkänd av stadsfullmäktige BUDGET OCH EKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOVISA STAD godkänd av stadsfullmäktige 16.12.2010 BUDGET OCH EKONOMIPLAN"

Transkript

1 0 LOVISA STAD godkänd av stadsfullmäktige BUDGET OCH EKONOMIPLAN INTERNETVERSION 1 Stadsdirektörens översikt 1 2 Budgetsammandrag 2 3 Utgångspunkter för ekonomin 7 4 Lovisa-koncernen och VA-affärsverk 11 5 Driftsekonomi: 14 Allmän och koncernförvaltning 15 Grundtrygghetscentralen 36 Bildningscentralen 58 Tekniska centralen 79 6 Investeringar 91 7 Resultat- och finansieringskalkyler 96 8 Personalplan Direktiv: 119 Verkställighetsdirektiv för budgeten år Bilagor: 128 Affärsverket Lovisa Vatten: resultaträkning, investeringar, finansieringskalkyl

2 1!! " # " $ $!! % " % &! $ "!! '!!! $()!$* + " &! $ $ " $ # $, $! " $- $ ".!! -!!!,# $ " / 0

3 2 2. BUDGETSAMMANDRAG

4 3 LOVIISAN KAUPUNKI TALOUSARVIO / BUDGET kv-fmge LOVISA STAD KESKUS BruttomäärärahatOsuus % Tulot Osuus % Netto Osuus % CENTRAL Bruttoanslag Andel % Inkomster Andel % Andel % C 6 Vaalit-Val , , ,02 C 8 Tarkastuslautakunta-Revisionsnämnden ,03 0 0, ,04 C 10 Kaupunginvaltuusto-Stadsfullmäktige ,15 0 0, ,19 C 5 YLEINEN JA KONSERNIHALLINTO / ALLMÄN O. KONCERNFÖRVALTNING , , ,07 C 20 Kaupunginhallitus-Stadsstyrelsen , , ,95 C 221 Hallintopalvelut-Förvaltningstjänster , , ,53 C 222 Talouspalvelut-Ekonomitjänster , , ,59 C 2280 Kehittämisosasto-Utvecklingsavdelningen , , ,46 C 2799 Satama-Hamnen , , ,57 C 30 PERUSTURVAKESKUS / GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN , , ,27 C 31 Hallinto-Förvaltning , , ,46 C 32 Lasten ja nuorten palvelut-tj. För barn o. ungdom , , ,46 C 33 Työikäisten palvelut-vuxenservice , , ,62 C 34 Senioripalvelut-Tjänster för seniorer , , ,17 C 35 Alueell. palvelut ja kuntayhtymät-reg. tjänster o. samkom , , ,56 C 40 SIVISTYSKESKUS / BILDNINGSCENTRALEN , , ,37 C 400 Hallinto ja kehittäminen-förvaltning o. utveckling , , ,11 C 410 Päivähoito ja varhaiskasvatus-dagvård o. småbarnsfostran , , ,44 C 420 Opetus-Undervisning , , ,56 C 430 Lukio ja amm. Koulutus-Gymnasium o. yrkesutbildn ,34 0 0, ,73 C 440 Vapaa sivistys-fritt bildningsarbete , , ,01 C 450 Vapaa-aikatoimi-Fritidsväsendet , , ,86 C 460 Kult. ja museotoimi-kultur o- museiväsendet , , ,66 C 470 Kirjastotoimi-Biblioteksväsendet , , ,01 C 60 TEKNINEN KESKUS / TEKNISKA CENTRALEN , , ,04 C 601 Hallinto ja talous-förvaltning och ekonomi , , ,49 C 61 Rak.valvonta ja ympäristösuojelu-bygg.tills. o. miljööverv , , ,43 C 62 Kaupunkisuunnittelu-Stadsplanering , , ,16 C 63 Rakentaminen ja ylläpito-byggande och underhåll , , ,95 KÄYTTÖTALOUS / DRIFTSHUSHÅLLNING , , ,00 s. 3

5 4 LOVIISAN KAUPUNKI TALOUSARVIO / BUDGET kv-fmge LOVISA STAD s. 4 BRUTTOMENOT BRUTTOUTGIFTER KESKUS TA 2010 Raami ) TA 2011 Muutos => Ta 2010 Muutos => Raami CENTRAL BG 2010 Ram ) BG 2011 Förändr. => Bg 2010 Förändr. => Ram C 6 Vaalit-Val C 8 Tarkastuslautakunta-Revisionsnämnden ,6 % ,6 % C 10 Kaupunginvaltuusto-Stadsfullmäktige ,8 % ,8 % C 5 YLEINEN JA KONSERNIHALLINTO / ALLMÄN O. KONCERNFÖRVALTNING ,3 % ,7 % C 20 Kaupunginhallitus-Stadsstyrelsen ,8 % C 221 Hallintopalvelut-Förvaltningstjänster ,9 % C 222 Talouspalvelut-Ekonomitjänster ,7 % C 2280 Kehittämisosasto-Utvecklingsavdelningen ,1 % C 2799 Satama-Hamnen ,5 % C 30 PERUSTURVAKESKUS / GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN ,8 % ,5 % C 31 Hallinto-Förvaltning ,7 % C 32 Lasten ja nuorten palvelut-tj. För barn o. ungdom ,9 % C 33 Työikäisten palvelut-vuxenservice ,6 % C 34 Senioripalvelut-Tjänster för seniorer ,6 % C 35 Alueell. palvelut ja kuntayhtymät-reg. tjänster o. samkom ,1 % C 40 SIVISTYSKESKUS / BILDNINGSCENTRALEN ,0 % ,2 % C 400 Hallinto ja kehittäminen-förvaltning o. utveckling ,2 % C 410 Päivähoito ja varhaiskasvatus-dagvård o. småbarnsfostran ,2 % C 420 Opetus-Undervisning ,4 % C 430 Lukio ja amm. Koulutus-Gymnasium o. yrkesutbildn ,2 % C 440 Vapaa sivistys-fritt bildningsarbete ,3 % C 450 Vapaa-aikatoimi-Fritidsväsendet ,3 % C 460 Kult. ja museotoimi-kultur o- museiväsendet ,0 % C 470 Kirjastotoimi-Biblioteksväsendet ,6 % C 60 TEKNINEN KESKUS / TEKNISKA CENTRALEN ,8 % ,2 % C 601 Hallinto ja talous-förvaltning och ekonomi ,8 % C 61 Rak.valvonta ja ympäristösuojelu-bygg.tills. o. miljööverv ,0 % C 62 Kaupunkisuunnittelu-Stadsplanering ,2 % C 63 Rakentaminen ja ylläpito-byggande och underhåll ,8 % KÄYTTÖTALOUS / DRIFTSHUSHÅLLNING ,7 % ,0 % 1) KH n hyväksymä raami + yl. palkkavaraus. Keskusten välisiä rakennemuutoksia ei huomioitu. 1) Av stst godkänd ram + allm. lönereserv. Strukturförändringar mellan centralerna ej beaktade.

6 5 / 12+3+# Hallinto- ja konsernikeskus Perusturvakeskus Sivistyskeskus Tekninen keskus (."!"# %2& )##* +,-'.-!/01"#( 23& (#(!"# %%&!"# $%& ' #4253'0// %3!$*6 7

7 6 /12+3+# &4833/21'3'42% %39$,6 7 / 0+:4/;'03 <$<6 7 <9$) %+3/ 4$1=%+4$&4/ +4 $6 7 $,) >+6 ' $(6 7 ($-) 1+33'0/348032/'4/ /6 4?#'!$ 6 7 =%% 2%32" 7 -$-)

8 7 3. UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIN

9 8 UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIN Under år 2010 har kommunernas ekonomiska utsikter förbättrats en aning, men kommunernas kärnproblem kvarstår: utgifterna ökar snabbare än inkomsterna. Kommunförbundet har konstaterat att om staten inte fattar nya betydande beslut som balanserar kommunekonomin, så skärps den kommunala beskattningen och svårigheterna med att producera tjänster fortsätter. Enligt Kommunförbundet skall emellertid kommunerna själva med alla medel utöka produktiviteten. Endast en sträng budgetdisciplin skapar grund för kommande framgång, speciellt som det är uppenbart att man från statens sida inte kan förvänta sig just annat än hårdare åtgärder för att få kommunerna tillbaka på en hållbar kurs. I finansministeriets rapport om stabil och hållbar kommunekonomi ( ) föreslås bl.a. att Man begränsar ökningen av kommunernas personal, trots betydligt ökat servicebehov. Man påför kommunerna nationella produktivitetsförbättrande målsättningar. En del av statsandelen omvandlas för att sporra till förbättrad serviceproduktivitet. Samfundsskattens kommunandel överflyttas till staten. Höjning av fastighetsskatteprocenterna. De kommunala avgifternas andel av den kommunala finansieringen utökas. Tjänsterna centraliseras till tillräckligt stora befolkningsunderlag och kommunernas samarbetsarrangemang minskas kännbart. Nya Lovisa inledde verksamheten med ett gammalt överskott på 1,7 milj. euro, men med en budget som visar ett underskott på 2,8 milj. euro. Man uppskattar dock att bokslutet för 2010 kommer att uppvisa ett betydligt större underskott, d.v.s. cirka 4,5, milj. euro, vilket kommer sig av att försäljningen av strandtomter inte genomfördes (2,5 milj. euro). Det ackumulerade underskottet skulle härvid uppgå till ca 2,8 milj. euro Den av stadsstyrelsen tillsatta ekonomiarbetsgruppen har i sin mellanrapport konstaterat att utan åtgärder skulle underskottet öka till ca 10 milj. euro i slutet av planeringsperioden och Lovisa skulle riskera att hamna på listan över kriskommuner. Därför har man i budgeten och planen för år 2011 ställt som mål att utarbeta en anpassningsplan eller ett s.k. åtgärdsprogram för staden för att få ekonomin i balans år Förutsättningen för att uppnå målet är främst en stram budgetpolitik. Man säljer även egendom och höjer inkomstskatteprocenten med 0,25 % fr.o.m. år Utöver åtgärdsprogrammet utarbetar man för perioden ett produktivitetsprogram med målsättningen att effektivera verksamheten inte enbart genom att söka kostnadsbesparingar utan i synnerhet genom omvärdering och omorganisering av tjänster. I programmet skall man utöver ekonomin beakta verkningarna på tjänsternas kvalitet och verkningsfullhet (närmare om målen på ss ). Stadens investeringsbehov, som huvudsakligen är inriktat på skolor och infrastruktur, finansieras i stor utsträckning med lånemedel. År 2011 är nettoinvesteringarna av storleksklass 9 milj. euro och nettoupplåningens ökning är ca 7,6 milj. euro. Lånebördan per invånare skulle således nästa år vara ca euro, d.v.s. den skulle ännu vara på en rimlig nivå; i slutet av planeringsperioden skulle motsvarande tal redan vara ca euro.

10 9 VIKTIGA UTVECKLINGSKALKYLER Skatteinkomsternas Kommunalskatt Andel av sam- Fastighets- Skatteintäkter utveckling fundsskatt skatt totalt År skatte-% /- % , , , , , , , , , , , I prognosen över utvecklingen av skatteinkomsterna har man utgått från Kommunförbundets prognoser, dock med beaktande av de lokala förhållandena, speciellt gällande uppskattningen av inkomsterna av samfundsskatt. Budgetlån Eftersom årsbidraget för år 2011 är relativt anspråkslöst (ca 1,3 milj. euro), skall nettoinvesteringarna till stor del finansieras genom upplåning (7,6 milj. euro). Även minskningen av långfristiga lån ersätts med nya lån (ca 4,4 milj. euro). Lånefinansiering (1.000 ) Nya lån Amorteringar Nettoupplåning Lånebeståndet per invånare (brutto): Per euro/inv. invånare

11 10 Statsandelar Statsandelssystemet reformerades år I reformen hör utjämningen av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna, den allmänna statsandelen, finansieringen av social- och hälsovårdstjänster, finansieringen av förskole- och grundundervisning samt kulturtjänster till s.k. statsandelar i en enda penningström. De officiella kommunvisa statsandelsuppgifterna finns inte ännu till hands, endast Finansministeriets preliminära uppskattningar (nedan) Före utjämning Skatteutjämning Efter utjämning Uppskattad statsandel 2010 Enligt lagen om kommunindelning skall de minskningar av årliga statsandelar, som eventuellt förverkligas vid kommunfusionen kompenseras till sitt fulla belopp under fem års tid. Nya Lovisas kompensation är ca 1,3 milj. euro, d.v.s. en summa som i praktiken motsvarar skatteutjämningen, vilket följaktligen beaktats som inkomst i budgetförslaget. Enligt lagen om kommunindelning får staden även fusionsbidrag under åren 2011 och Bidraget uppgår till 1,8 milj. euro per år. Avgifter och ersättningar Staden uppbär avgifter och ersättningar för försäljning av tjänster och produkter m.m. samt hyror o.s.v. En del avgifter är fastställda i förordning, medan andra är sådana som staden själv kan fastställa. I budgetförslaget 2011 ingår inga väsentliga granskningar av avgifter, i synnerhet inte av de avgifter som staden själv fastställer.

12 11 4. LOVISA-KONCERNEN OCH VA- AFFÄRSVERK

13 12 Lovisa-koncernen och dess målsättningar Med kommunkoncern avses en ekonomisk helhet som bildas av kommunen och ett eller flera juridiskt självständiga samfund, i vilken kommunen ensam (modersamfund) eller tillsammans med andra samfund som hör till kommunkoncernen har bestämmande inflytande i ett eller flera samfund (dottersamfund). I kommunkoncernbokslutet sammanställs också andelarna i delägarsamfundens vinster och förluster samt ändringarna i det egna kapitalet. Delägarsamfund är samfund, där staden har en betydande ägarandel, men inte ovannämnt bestämmande inflytande. Samkommunerna ingår i kommunens koncernbokslut oberoende av hur stor andel kommunen har i samkommunen. Det centrala målet för år 2011 är att utveckla koncernfunktionerna och koncernstyrningen. Ordnandet av kommunfusionen och verksamheten inom kommunens egen organisation har krävt resurserna för år För stadsfullmäktige föreläggs särskilda koncernanvisningar efter det att koncernfunktionerna genomgått en ekonomisk analys. Koncernanvisningarna inkluderar anvisningar för ledning, styrning och övervakning i ärenden som gäller finansierings- och placeringsverksamhet, investeringar och revision. Anvisningarna har en central betydelse som verktyg för stadens ägarpolitik. Stadens ägarpolitik bestäms i ett ägarpolitiskt program som uppgörs under budgetåret. Åt personer som representerar staden i samkommunerna ges instruktioner i enlighet med koncernanvisningarna. Representanterna informeras om att det är viktigt att kontinuerligt förmedla adekvata uppgifter om samfundets verksamhet till staden. Stadsfullmäktige godkänner målen för koncernen och följer upp hur de nås. I och med ändringen av kommunallagen kan fullmäktige ställa upp mål och bestämma principerna för kommunens koncernledning gällande styrning och övervakning av dotterbolagens verksamhet. Fullmäktige kan därtill ställa upp mål som styr kommunens representanter i dotterbolagens organ. Verksamhetsberättelsen för stadens bokslut inkluderar en redogörelse för hur de mål som uppställts har nåtts. Dottersamfunden som hör till Lovisa stads koncern är inte affärssamfund och samfund som verkar i marknadsläge utan är i huvudsak fastighetssamfund, vars uppgift inte är att inbringa vinst åt kommunen utan svara för kommunens bostadsutbud. Till koncernen hör stiftelser baserande på sociala och kulturella grunder. Till koncernen hör ytterligare Lovisanejdens Vatten Ab som ägs av flera kommuner och som ansvarar för anskaffningen av bruksvatten och som inte strävar efter vinst. Stadsstyrelsen leder kommunkoncernen och utövar ägarens styrbefogenheter. Stadsdirektören ansvarar för den operativa ledningen.

14 13 Målen för kommunkoncernen år 2011 är: 1. uppgöra koncernanvisningar för den nya staden och organisera koncernrapporteringen, 2. ny definition när det gäller ställningen hos servicehuset Esplanad i förhållande till kommunkoncernen, 3. möjligheterna till fusionering av fastighetsbolag m.m. som hör till koncernen, 4. de fastighetsbolag och stiftelser som hör till koncernen ska sköta hyrningen av bostäder så, att bostäderna hyrts ut så effektivt som möjligt. Man bör sköta underhållet av hyresbostäderna på ett behörigt sätt. 5. de utrymmen som staden använder i sin serviceproduktion ska skötas så att bolagsvederlagen bibehålls skäliga. 6. dotterbolagen ska eftersträva ett balanserat resultat för räkenskapsperioden AFFÄRSVERKET LOVISA VATTEN Stadsfullmäktige har vid sitt möte grundat ett kommunalt vattenaffärsverk, som lyder under stadsstyrelsen. Affärsverkets verksamhet styrs av kommunallagen samt av affärsverkets instruktion. Vattenaffärsverket har en egen direktion, chefen för vattentjänster föredrar ärendena för direktionen. Bokföringen för de kommuner som upphört med sin verksamhet har varierat gällande kommunaltekniska investeringars lånekostnader och fördelningen av dessa. För Affärsverket Lovisa Vatten har bildats en ingående balans genom att sammanföra balansenheterna för Strömfors och Lovisa rad för rad samt genom att föra de särredovisade (Pernå, Liljendal) egendoms- och skuldposterna i affärsverkets balansräkning och grundkapital. Enligt kommunallagen godkänns affärsverkets budget av direktionen. Direktionens förslag till budget finns som bilaga till budgetboken. Fullmäktige ställer upp produktionsmål för affärsverket samt beviljar fullmakter vid lyftande av budgetlån i enlighet med instruktionen. Enligt de bokföringsmässiga principerna är fördelningen av de lån som upptagits för affärsverkets investeringar och verksamhet och behandlingen av låneskötselkostnaderna ärenden som hör till bokföringen. I finansieringskalkylen för Affärsverket Lovisa Vatten föreslås som tillägg till långfristigt lån högst ca 3,6 milj. euro. Penningströmmen för verksamhet och investeringar uppvisar ett underskott på ca 1,7 milj. euro för år Enligt instruktionen ger fullmäktige direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten fullmakt att lyfta långfristigt budgetlån år 2011 sammanlagt högst ,00 euro för finansiering av investeringar. Fullmäktige konstaterar att Affärsverket Lovisa Vatten ska eftersträva ett balanserat resultat åren Enligt 87 c i kommunallagen beslutar direktionen om utvecklandet av affärsverkets verksamhet inom ramen för de mål som fullmäktige ställt för verksamheten och ekonomin. Investeringarna har nedtecknats i affärsverkets budget. Fullmäktige godkänner Affärsverket Lovisa Vattens investeringsförslag för år Alla investeringar finansieras genom upplåning och med eventuellt stöd, som skall sökas av Miljöcentralen.

15 14 5. DRIFTSEKONOMI

16 15 VAL Ansvarsperson: Förvaltningsdirektör Christoffer Masar Riksdagsval ordnas 2011 och presidentval i januari 2012 samt kommunalval Budget 2010 Budget 2011 Nämndens förslag Budget 2011 Förändr.- % EK.PLAN 2012 (1000) Utgifter Inkomster Netto EK.PLAN 2013 (1000) REVISIONSNÄMNDEN Ansvarsperson: Controller Antti Kärkkäinen OFR:s revision sköts på avtalsbasis med Oy Audiator Ab. Antalet granskningsdagar är 25. Budget 2010 Budget 2011 Nämndens förslag Budget 2011 Förändr.- % EK.PLAN 2012 (1000) EK.PLAN 2013 (1000) Utgifter , Inkomster Netto , FULLMÄKTIGE Kommunallagen betonar fullmäktiges starka ställning i ledandet av kommunen samt fullmäktiges helhetsansvar angående kommunens verksamhet och ekonomi. Viktigt är att inrikta sig på framtiden, att gestalta och dra upp riktlinjer för kommunens mål på lång sikt. Fullmäktiges uppgift är bl.a. att ställa upp kommunens och kommunkoncernens strategiska mål för verksamheten. Fullmäktige beslutar om de centrala målen för verksamhet och ekonomi, grunderna för organisering av förvaltningen, grunderna för ekonomi och finansiering samt godkänner budgeten. Utvärdering är en väsentlig del av uppföljningen av hur strategin och målen fullföljs. Prestation/nyckeltal Bg 2010 Bg 2011 Mål 2012 Mål 2013 Invånarantal Budget 2010 Budget 2011 Nämndens förslag Budget 2011 Förändr.- % EK.PLAN 2012 (1000) EK.PLAN 2013 (1000) Utgifter ,8 Inkomster Netto ,

17 16 ALLMÄN OCH KONCERNFÖRVALTNING Ansvarsperson: Stadsdirektör Olavi Kaleva Allmän förvaltning och koncernförvaltning stöder och styr sektorernas serviceproduktion i enlighet med den strategi som stadsfullmäktige fastställt. Till allmän förvaltning och koncernförvaltning hör följande ansvarsområden: Stadsstyrelsen Förvaltningstjänster Ekonomitjänster Utvecklingstjänster Allmänna och koncernförvaltningens resultaträkning Budgetårets externa verksamhetsbidrag är bindande i förhållande till stadsfullmäktige &%!! &%! % &%! 5 " ") A"B!!C '45) 67 '45) 67 5 ( -(! *,!..!,99.!,99 "<$ +,<!! (*<!! (*<!! (*<!! D9 8 E *!<*-(!,.9!(<,.9,9 <,.9,9 < <!!!!<!!!<!!!<!! "(9$- >, 9!!!,!9!!!,!9!!!,!9!!! ".$! 2$ 3$3$ 2$$ 2$$,8 : -(9.(!* -*9-*-! -,9-*!( -,9-*!( "*$< 0,9((!(< <...(. <*! <!. <,9(!!. D,<$( 6 $ " -,. 9, -!9,,9!9,,9!9 D*$, 8!!*,<!!*.!!! 9!!!!! 9!!!!! <--(!! <,, <! <,, <! "<,$ :',$%,32$2$,$3,$3 928,3%,$ 1. "* ;(" "<- =. "* ;(",$3,$3 > ;(",$3,$3 4#"#(""1.(1(" -!1+ +.(" +.."< <(- #"

18 17 Ansvarsområde STADSSTYRELSEN Stadsstyrelsen har som uppgift att leda kommunens förvaltning samt verkställa fullmäktiges beslut. Till stadsstyrelsen hör närings- och utvecklingssektionen och personalsektionen samt Affärsverket Lovisa Vatten. Stadsstyrelsen har grundat en ekonomiarbetsgrupp, vars uppgift är att finna sätt att få ekonomin i balans då stadens första räkenskapsår har beräknats gå på minus och av överskottet enligt nya Lovisas ingående balans finns 1,7 milj. euro. Budgeten för år 2011 har också byggts upp med underskott. Arbetsgruppens rapport blir färdig Anslagsreserveringar: - Medlemsavgifter Kommunal beskattning Allmänna understödsanslagen i samgångsavtalet kommunvisa Skolelevers sommarjobb Stöd till Stiftelsen för servicehuset , stadens köpservice med anledning av användning av simbassäng - Arrangemang för festdagar och vänortsverksamhet Försäljning av semestertomter och fastigheter, försäljningsvinster Sysselsättningsprojektet avslutas (personalenheten) Stadsstyrelsen/Ansvarsområdets riktgivande anslag (externa) Budget 2010 Budget 2011 Nämndens förslag Budget 2011 Förändr. -% EK.PLAN 2012 (1000) EK.PLAN 2013 (1000) Utgifter ,8 Inkomster ,6 Netto , x) tillagts försäljningsvinster från försäljning av egendom Ansvarsområde Förvaltningstjänster Ansvarsperson: Förvaltningsdirektör Christoffer Masar Verksamhetsidé Ansvarsområdet förvaltningstjänster styr genomförandet av stadens personalstrategi och ser till att personalförvaltningen är jämlik och rättvis. Ansvarsområdet koordinerar stadens externa och interna kommunikation och dess växelverkan och tidsenlighet. Ansvarsområdet förvaltningstjänster främjar uppkomsten av en positiv stadsbild och kommuninvånarnas samhörighet via marknadsföring och kommunikation. Ansvarsområdet har som uppgift att främja en effektiv verksamhet och minska den interna och externa byråkratin genom att producera effektiva och användarvänliga samt samtidigt data- och funktionssäkra IT-tjänster. Ansvarsområdet skapar möjligheter för utveckling av förtroendearbetet och för en öppen verksamhetskultur med avseende på såväl kommuninvånare, förtroendevalda och personal som övriga intressenter.

19 18 Ekonomiplan Ändringar i verksamhetsförutsättningar och nya utmaningar I och med kommunfusionen skapas nya verksamhetsmodeller och kulturer för nya Lovisa. Den största utmaningen är fortfarande att samordna flera verksamhetskulturer till bästa möjliga sätt att agera. Utvecklande av personalens kunnande, förbättrande av förmansarbetet och främjande av välmåendet i arbetet samt skapande av en ny kommunikationskultur utgör en utmaning under hela planeringsperioden. Utvecklingen av förtroendearbetet i riktning mot strategiskt ledarskap kräver långsiktig planering och utbildning. Ledningen av förändringsarbetet behöver en öppen och interaktiv kommunikation som stöd, med principer som bör förankras inom hela stadsorganisationen. Mål och riktlinjer för verksamheten Mål 1: Utveckling av strategiskt ledarskap I nya Lovisa utvecklas ett strategiskt styrelsearbete och tas i bruk principerna för ett bra styrelsearbete. Mål 2: Effektiv verksamhet Effektiviteten förbättras genom att utveckla och använda processer och nya arbetsmetoder samt genom att höja personalens och de förtroendevaldas datatekniska färdigheter. Datasystemen är effektiva och lättanvändbara och användningen av dem frigör arbetstid och minskar behovet av att öka personalen. Systemen fungerar i virtuella miljöer som minskar underhållet av servrar, arbetsstationer och program. Man tar i bruk en ny verksamhetsmodell som syftar till att få bättre kontroll på stadens it-utgifter, etablera och centralisera anskaffningarna till it-byrån och minska det administrativa arbetet i anslutning till det. Gradvis övergång mot föredragningslistors elektroniska distribution samt användning av extranet. Mål 3: En bra arbetsgivarbild Man skapar en enhetlig, rättvis och jämlik personalledningskultur där öppenhet, förtroende, en fungerande växelverkan samt en bra organisering av arbetet betonas. Avlöningen utvecklas så att den är konkurrenskraftig och sporrande genom att beakta ett mångsidigt kunnande, utveckling och den individuella arbetsinsatsen. Mål 4: En välmående och arbetsför personal Syftet är att trygga en personal som svarar mot behov och ekonomiska resurser, som mår bra i sitt arbete, är yrkeskunnig samt service- och samarbetsorienterad. Välbefinnandet och orken i arbetet förbättras genom att satsa på chefsverksamhet, samarbete och en fungerande organisation samt på en sund och trygg arbetsmiljö. Mål 5: Planmässig kommunikation Enhetliga kommunikationspraxis etableras i hela stadsorganisationen. Man sporrar till en öppen och aktiv kommunikation, i synnerhet när det gäller kommuninvånarkommunikationen Det är viktigt att ordna kommunikationsutbildning för både personal och förtroendevalda för att uppnå målen. Satsas särskilt för att uppnå ett tydligt kanslispråk.

20 19 Budget 2011 Mål för verksamheten Mål 6: Ett gott kommunanseende Lovisas synlighet ökas genom målmedveten marknadsföring. Basen för marknadsföringen är de strategiskt starka sidorna i Lovisa. Marknadsföringen av staden görs koordinerat tillsammans med i synnerhet utvecklingstjänsterna och övriga aktörer. De mål för ansvarsområdet som är bindande i förhållande till stadsfullmäktige 2011 Mål för verksamheten Strategiskt ledarskap Effektiv verksamhet En bra arbetsgivarbild En välmående och arbetsför personal Planmässig kommunikation Ett gott kommunanseende Åtgärd/utvecklingsprojekt Utbildning för förtroendevalda, NGO-projekt Planmässigt förnyande av arbetsstationer. Funktionssäkra system. Utveckla processer och nya arbetsmetoder. Stöd för chefsverksamhet. Rättvis avlöning. Arbetsklimatenkät Minskning av sjukfrånvaro (handlingsmodell för tidigt ingripande samt intensifiering av samarbete med arbetarskyddsorganisationen och företagshälsovården) Enhetlig kommunikation. Effektiv kommuninvånarkommunikation Synliggörande av nya Lovisa. Boendemarknadsföring Budgetårets nyckelprestationer och nyckeltal/förvaltningstjänster Prestation/nyckeltal Bg 2010 Bg 2011 Mål 2012 Sjukfrånvaro (arbetsdagar) Nya arbetsstationer Nettoflyttning, personer/år Budgetmotiveringar Utveckling av strategiskt ledarskap Utbildning för förtroendevalda (förvaltningsdirektör Christoffer Masar) Beskrivning: För förtroendevalda ordnas utbildning i strategiskt ledarskap och seminarier om aktuella teman. Preliminär kostnadskalkyl: Finansieras under sammanslagningsunderstöden punkt 6 a Utbildning och seminarier för förtroendevalda. Anslag euro.

21 20 Deltagande i kompanjonprojektet NGO Effektiv verksamhet Beskrivning: Lovisa stad deltar i Finlands Kommunförbunds och Audiapro Oy:s projekt Nya generationers organisationer och ledande. Projektets grunduppgift är med gemensamt valda kommuner och kommungrupper utveckla ledandesätt och organisationskonstruktioner, så att kommunerna kan motsvara 2020-talets utmaningar. Preliminär kostnadskalkyl: För år 2011 reserveras för projektet Tidtabell: Projektet börjar i slutet av år 2010 och slutar år Uppdatering av förvaltningsförfarandet (förvaltningsdirektör Christoffer Masar) Förvaltningsstadgan och till den bundna instruktioner samt arbetsordningen för stadsfullmäktige uppdateras, eftersom ett uppenbart behov föreligger. Arbetet utförs i samarbete med centralerna. Förnyande av arbetsstationer (datachef Hans Forsström) Beskrivning: Arbetsstationerna förnyas så att man parallellt med de traditionella bordsarbetsstationerna tar i bruk bärbara datorer för trådlös och mobilmiljö samt ThinClient-arbetsstationer som underhålls via servrar till både förvaltning och skolväsende. Preliminär kostnadskalkyl: Arbetsstationer med systemprogram 150 * 500 = Tidtabell: Arbetsstationer skaffas för att ersätta föråldrade arbetsstationer från och med januari Funktionssäkra system (datachef Hans Forsström) Beskrivning: För säkrande av systemen och databaserna i förvaltningen och skolväsendet anskaffas effektivare säkerhetsserver och bandrobot. Nuvarande säkerhetsserver överflyttas till hälsocentralen för säkerhetsbruk. Utökad effekt av virtualserver erhålls genom att anskaffa en server till jämte program. Preliminär kostnadskalkyl: Säkerhetsserver och robot jämte program = Virtualiseringsmiljöserver jämte program = Tidtabell: Servrar och program tas i bruk i januari-april Förbättrande av effektivitet Effektiviteten förbättras genom att utveckla och använda processer och nya arbetsmetoder, ökat samarbete mellan enheter samt mera smidighet via omorganisering.

22 21 En välmående och arbetsför personal (personalchef Minna Uusitalo / arbetshälsokoordinator Anne Hovi) Handlingsmodell för tidigt ingripande Beskrivning: En handlingsmodell för aktivt tidigt ingripande har godkänts för verkställande i personalsektionen Etableringen av modellen har påbörjats hösten 2010, men verkställigheten fortsätter år Principerna för modellen genomgås med arbetstagarna och cheferna. Verkställigheten av modellen och sjukfrånvarona följs upp årligen på hela stadens nivå i personalrapporten och på arbetsenhetsnivå av cheferna. Preliminär kostnadskalkyl: Ej separata kostnader. Verkställandet av modellen förverkligas som normalt arbete av personalchefen, arbetshälsokoordinatorn och förmännen. Preliminär tidtabell: Etableringen av modellen fortsätter år 2011 och man följer hur den genomförs under de närmaste åren. Planering och genomförande av riskkartläggning för arbetarskyddet Beskrivning: Någon riskkartläggning för arbetarskyddet har inte gjorts för den nya kommunen. Det finns flera olika alternativ för utförande av kartläggningen. Alternativen utreds och en kostnadskalkyl uppgörs. Riskkartläggningen genomförs i slutet av år 2011/början av år Preliminär kostnadskalkyl: Preliminär kostnadskalkyl Preliminär tidtabell: Åren 2011 och Effektiverat samarbete och utvecklande av atmosfären i arbetsgemenskaperna Beskrivning: Atmosfären i arbetsgemenskapen inverkar på hela personalens välmående. Man har som målsättning att främja uppkomsten av en positiv och konstruktiv atmosfär inom arbetsgemenskapen. Av alla parter krävs engagemang och deltagande för att målet ska nås. För att främja personalens ork i arbetet och arbetshälsan kommer man att effektivera chefernas, personalförvaltningens, arbetarskyddsorganisationens och företagshälsovårdens samarbete. Genom samarbete strävar man efter att reagera snabbt när problem uppdagats och till snabb information. Fungerande samarbetspraxis och direkta kontaktkanaler skapas. Preliminär kostnadskalkyl: 1-2 utbildningar ordnas i ämnet. Utbildningsdagarna ordnas inom ramen för gemensamma utbildningsanslag, reservering Övrig verksamhet som personalförvaltningens och arbetarskyddets normala arbete. Preliminär tidtabell: År 2011, fortsätter kommande år.

VAL REVISIONSNÄMNDEN FULLMÄKTIGE. Ansvarsperson: Förvaltningsdirektör Anu Kalliosaari

VAL REVISIONSNÄMNDEN FULLMÄKTIGE. Ansvarsperson: Förvaltningsdirektör Anu Kalliosaari 15 VAL Ansvarsperson: Förvaltningsdirektör Anu Kalliosaari Inga val ordnas år 2010. Riksdagsval ordnas 2011 och presidentval 2012. REVISIONSNÄMNDEN Ansvarsperson: Controller Antti Kärkkäinen OFR:s revision

Läs mer

Inga val ordnas år 2010. Riksdagsval ordnas 2011 och presidentval 2012. Utgifter 47 030 27 721,15 Inkomster 0 Netto -47 030-27 721,15 58,9 32 000

Inga val ordnas år 2010. Riksdagsval ordnas 2011 och presidentval 2012. Utgifter 47 030 27 721,15 Inkomster 0 Netto -47 030-27 721,15 58,9 32 000 15 VAL Ansvarsperson: Förvaltningsdirektör Anu Kalliosaari Inga val ordnas år 2010. Riksdagsval ordnas 2011 och presidentval 2012. REVISIONSNÄMNDEN Ansvarsperson: Controller Antti Kärkkäinen OFR:s revision

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats

Läs mer

Ansvarsområde: Utvecklingstjänster Ansvarspersoner: Förändrings- och utvecklingsdirektör Risto Nieminen, för hamnen hamndirektör Aki Marjasvaara

Ansvarsområde: Utvecklingstjänster Ansvarspersoner: Förändrings- och utvecklingsdirektör Risto Nieminen, för hamnen hamndirektör Aki Marjasvaara 26 Ansvarsområde: Utvecklingstjänster Ansvarspersoner: Förändrings- och utvecklingsdirektör Risto Nieminen, för hamnen hamndirektör Aki Marjasvaara Verksamhetsidé Ansvarsområdet utvecklingstjänster är

Läs mer

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den 7.5.2012 60 VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY 1. Målsättningar och principer för riskhantering... 2 2. Begrepp för riskhantering... 2

Läs mer

Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen

Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen Grunder för intern kontroll och riskhantering i Borgå stad och stadskoncernen SF 25.3.2015 STST 16.3.2015 2 Innehåll 1. Avsikten med och målen för intern kontroll och riskhantering... 3 2. Begreppen i

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

K O N C E R N D I R E K T I V

K O N C E R N D I R E K T I V K O N C ERNDIREKTIV KIMITOÖNS KOMMUN Godkänt av fullmäktige 7.12.2011 1. KONCERNDIREKTIVETS MÅL OCH SYFTE Koncerndirektivet har som mål att bilda ett gemensamt synsätt och att stöda uppnåendet av de gemensamma

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011-

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- UTKAST Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- Stadsfullmäktige Centralvalnämnden Revisionsnämnden Koncernbolag och -samfund - Borgå

Läs mer

Den nya kommunallagen

Den nya kommunallagen Den nya kommunallagen Översättarseminarium Borgå 21-22.4.2015 Välkommen Kursinnehåll Utgångspunkter för den nya kommunallagen Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser Vad förändras och vad är som förut?

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Tekniska centralens uppgift är att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom att styra och övervaka byggandet

Läs mer

Lovisa stad. Budget och ekonomiplan 2012 2014

Lovisa stad. Budget och ekonomiplan 2012 2014 Lovisa stad Budget och ekonomiplan 2012 2014 Stadsstyrelsens förslag 25.10.2011 Stadsfullmäktige 9.11.2011 Lovisa stad Budget och ekonomiplan för åren 2012 2014 Stadsstyrelsens förslag 25.10.2011 Lovisa

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell. Slutrapport

Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell. Slutrapport Centralisering av Borgå stads bostadsegendom och en ny, effektivare förvaltningsmodell Slutrapport 19.9.2011 Sida 2 1. Sammanfattning Bakgrund och utredningens mål Borgå stads ledning har på basis av anbuden

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP 16.8.2007/rlö.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP Om lämnandet av de viktigaste uppgifterna i den utredning och den genomförandeplan som avses i 10 i lagen om en kommun- och servicestrukturreform till statsrådet.

Läs mer

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 %

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 % Kommundirektörens budgetförslag 2010 Kommundirektörens budgetförslag 2010 är i balans men ytterligare inbesparningar behövs och alla vidtagna sparåtgärder är nödvändiga. Budgetförslaget har ett årsbidrag

Läs mer

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Behandlad: i infogruppen 3.9.2008 och 22.9.2008 i beredningsgruppen 23.9.2008 i den interimistiska organisationskommissionen 30.9.2008 Allmän vision

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012 1 Stadsstyrelsen och sektionerna 1 Stadsstyrelsen och

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering Version: 1.0 Publicerad: 26.10.2016 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...2 3 Referenser...2 4 Termer

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Kommunkoncernen Nykarleby stad

Kommunkoncernen Nykarleby stad Kommunkoncernen Nykarleby stad KONCERNDIREKTIV Ett samfund där kommunen har bestämmande inflytande är kommunens dottersamfund. Kommunen jämte dottersamfunden bildar en kommunkoncern. Även en stiftelse

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Kommunekonomin nyckeln till ekonomisk planering

Kommunekonomin nyckeln till ekonomisk planering Kommunekonomin nyckeln till ekonomisk planering I publikationen finns den viktigaste aktuella baskunskapen om den kommunala ekonomin i komprimerad form. Handboken behandlar den kommunala ekonomins strukturer

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom

Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom 744/2015 53 Direktiv för placeringsverksamheten Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar de bifogade direktiven för placeringsverksamheten för kännedom Beslut Antecknades för kännedom. Beslutshistoria

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Vård- och landskapsreformens ekonomiska verkningar på kommunerna

Vård- och landskapsreformens ekonomiska verkningar på kommunerna Vård- och landskapsreformens ekonomiska verkningar på kommunerna Kommunmarknaden, 14.9.2016 Kommunernas hus, Helsingfors Sakkunnig Benjamin Strandberg, Finlands Kommunförbund Fastslagna riktlinjer gällande

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Den nya kommunallagen hur ska den kommunala ekonomin balanseras?

Den nya kommunallagen hur ska den kommunala ekonomin balanseras? Den nya kommunallagen hur ska den kommunala ekonomin balanseras? 3.6.2014 Arto Sulonen, direktör för juridiska ärenden Ekonomiska sakområden som behandlats Mer fokus på kommunkoncernen Inget skattetak

Läs mer

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Ny bild hit Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering

Läs mer

Ramarna är uppgjorda utgående från bl.a. följande prognoser och antaganden:

Ramarna är uppgjorda utgående från bl.a. följande prognoser och antaganden: 6,%%2.20081 Kommunstyrelsen 10.6.2008/SLI Doc: H:\Budg2009\budgetramar2009_kst_preliminära.doc 5$0$52&+',5(.7,9)g5%8'*(72&+ (.2120,3/$1 $//0b11$87*c1*6381.7(5)g5.20081$/(.2120,1 Enligt kommunernas och

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 69/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans. Christoffer Masar, stadsdirektör

Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans. Christoffer Masar, stadsdirektör Grankulla svenska pensionärer 6.9 Villa Junghans Christoffer Masar, stadsdirektör 6.9.2016 Nationella social- och hälsovårds- och landskapsreformen 18 nya landskap inleder sin verksamhet 1.1.2019 Från

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION

REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION Till stadsstyrelsen i Pargas stad REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION 1. Granskningens syfte och avgränsning: Revisorerna skall senast före utgången

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

6LEER± )LQODQGVPHVWHIWHUWUDNWDGH 6WUDWHJLQ6LEER

6LEER± )LQODQGVPHVWHIWHUWUDNWDGH 6WUDWHJLQ6LEER 6LEER± )LQODQGVPHVWHIWHUWUDNWDGH 6WUDWHJLQ6LEER 1 9,6,21 6LEER± )LQODQGV PHVW HIWHUWUDNWDGH LQYnQDUH 675$7(*, (QVQDEE SODQPlVVLJ WLOOYl[WI UQ\HOVH RFK XWYHFNOLQJ VRP JHQRPI UV LQQRYDWLYW PHG KMlOS DYQlWYHUNVELOGQLQJ

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 83 31.03.2016 Stadsfullmäktige 41 29.06.2016 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2015 STST 31.03.2016 83 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET. Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat.

INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET. Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat. INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET Förvaltningsstadgan 9 Organens protokoll Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat. 26 Undertecknande av

Läs mer

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Resumé Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Orsakerna till att man påbörjade det förvaltningsexperiment som genomförs i Kajanaland åren 2005-2012 var bl.a. att befolkningsmängden i Kajanaland

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Kommunreformerna utmanar ledarskapet

Kommunreformerna utmanar ledarskapet Kommunreformerna utmanar ledarskapet - iakttagelser från forskningen Nordic Conference: Courage in Social Work Arbetsgrupp 30: Ledningen av socialt arbete i förändring Helsingfors 12.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 Stadsfullmäktige 89 17.11.2014 Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 FGE 89 876/02/03/02/2014 Stadsstyrelsen 11.11.2014 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn

Läs mer

Kan man leda en kommun med föredragningslistor och protokoll? Den nya kommunallagen och den förtroendevaldas ställning. Ida Sulin, jurist

Kan man leda en kommun med föredragningslistor och protokoll? Den nya kommunallagen och den förtroendevaldas ställning. Ida Sulin, jurist Kan man leda en kommun med föredragningslistor och protokoll? Den nya kommunallagen och den förtroendevaldas ställning. Ida Sulin, jurist 22.10.2015 Den nya kommunallagen Koncernperspektivet blir viktigare.

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Nyland förbund utvecklar metropollandskapet

Nyland förbund utvecklar metropollandskapet Nyland förbund utvecklar metropollandskapet Nylands förbund är en strategisk planerare i landskapet som sammanfogar de regionala utvecklingsåtgärderna, planlägger på landskapsnivå och bevakar landskapets

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Offentliga sektorn står inför reformer

Offentliga sektorn står inför reformer Offentliga sektorn står inför reformer Valkretsstämma i Helsingfors 5.9.2017 Arto Sulonen direktör för juridiska ärenden Finlands Kommunförbund De viktigaste reformprojekten inom offentliga sektorn Vård-

Läs mer

En livskraftig och lärande stadsregion. Kulturtjänster; mål och projekt för fullmäktigeperioden

En livskraftig och lärande stadsregion. Kulturtjänster; mål och projekt för fullmäktigeperioden En livskraftig och lärande stadsregion Strategiskt mål framgångsfaktor En mångsidig och attraktiv kultur- och utbildningscentral Staden är föregångare inom kultur och motion Uppdatering av kultur- och

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden

Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet lägger en stabil grund för ekonomin och välfärden Finansministeriet är en del av statsrådet och svarar för» en finanspolitik som förstärker förutsättningarna för en stabil och hållbar

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL

Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL Samkommun Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo GRUNDAVTAL 2 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Samkommun Samkommunens namn: Kvarnen samkommun. Hemort: Kronoby. 2 Medlemskommuner Samkommunens

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare

Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare Vasa stads löne- och belöningsstrategi Löne- och belöningsstrategin Vasa stad genomför en rättvis och målinriktad belöningspolicy i enlighet med strategin. Vid belönandet

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016

SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 Remissenkät 3110/00.04.00/2016 Svarstid (UTC+2) 26.10.2016 10:30:33 SVE Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 1. BAKGRUNDSINFORMATION Officiellt namn på den som svarar Namn på den person som antecknat svaret

Läs mer

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN INNEHÅLL 1. Målen för säkerhetsplanen, innehållet i åtgärdsprogrammet, de ansvariga personerna för

Läs mer

Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141

Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141 Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010 Samkommunen 20 Styrelsen 141 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Stf. ekonomidirektör

Läs mer

Lovisanejden 2015 - näringslivsprogram för Lappträsk och Lovisa

Lovisanejden 2015 - näringslivsprogram för Lappträsk och Lovisa Lovisanejden 2015 TTT projektets ledningsgrupp 4.11.2010 Lovisanejden 2015 - näringslivsprogram för Lappträsk och Lovisa 29.10.2010 Lovisanejden 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Energibranschen 5 1.1 Målsättning

Läs mer

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG Ungdomstjänster Trädgårdsgatan 14 A, PB 126 Tfn (02) 262 3129 20100 Åbo, 20101 Åbo Fax (02) 262 3128 www.turku.fi/ungdomar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt om bidragen

Läs mer