Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter. avvikelser. SS-EN ISO 14001: PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter. avvikelser. SS-EN ISO 14001:2004 3 1 PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard"

Transkript

1 (6) Er referens Claes Axelsson Kopia till SP Certifiering Box BORÅS Västra Svealands Virkesfrakt AB Box KARLSTAD Uppföljande revision Resultat Företagets ledningssystem är väl anpassat till verksamheten. I arbetet med nuvarande affärsplan integreras målstyrning för samtliga intressenters krav. Ett exempel är arbetet med kostnadeffektiva lösningar där krav från kund, resurshushållning och miljö samordnas för lönsamhet för såväl entreprenörer som VSV. Engagemanget för miljö är starkt och företaget arbetar aktivt med ständiga förbättringar. Exempel på detta är den effektiva avvikelsehanteringen. Sedan föregående revision har VSV avvecklat sitt PEFC entreprenörsparaply. Man är nu enbart PEFC entreprenör med sina skogsentreprenörer som underentreprenörer. Detta innebär att nya rutiner måste skapas för att hantera avvikelser inom skogsverksamheten. Det har även noterats att avtalen mellan VSV och skogsentreprenörerna måste ses över. Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter Standard Större avvikelser Mindre avvikelser Förbättringsmöjligheter SS-EN ISO 14001: PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard 3 PEFC SWE 004:3 Gruppcertifiering Totala antalet: Revisionen genomfördes i en öppen och positiv atmosfär. Intervjuade entreprenörer och anställda visade både kunskap och engagemang. De interna revisionerna har genomförts enligt plan. Internrevisionens bidrag i förbättringsarbetet är betydande. Hanteringen av konstaterade avvikelser är bra och respektive internrevisor följer upp att åtgärder vidtas. Alla verksamhetens enheter inom certifieringen erhåller internrevision inom tre år. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Postadress Besöksadress Tfn / Fax / E-post SP Box Borås Västeråsen Brinellgatan Borås

2 (6) Förbättringsarbetet bedrivs på ett bra sätt i revisorsgruppen med uppstarts och uppföljningsmöten, i miljöledningsgruppen och vid ledningens genomgång med styrelsen. Revisions- och mötesrapporter är tydliga. Utveckling av transportörsdialog kommer att ge värdefulla bidrag för verksamhetsstyrning och engagemang i entreprenörsledet. Styrkor Affärsplan som grund Strukturerat ledningssystem Engagemang och kompetens (personal och entreprenörer) Avvikelsehantering och förbättringsarbete Intern kommunikation Förbättringsmöjligheter Uppdatering av fordons- och entreprenörspärmar Avtalshantering gällande skogsentreprenörer Fortsätt utveckla transportörsdialogen i hela verksamheten Rekommendation och villkor När företaget genomfört korrigerande åtgärder för de mindre avvikelserna skall övertygande dokumentation redovisas för SP Certifiering. Redovisningen ska lämnas inom 6 veckor, dvs senast Revisionsledaren rekommenderar att certifieringarna enligt SS-EN ISO 14001:2004 och PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard kvarstår, under förutsättning att avvikelserna åtgärdas med godkänt resultat. Certifieringen enligt PEFC SWE 004:3 Gruppcertifiering kan dras in omedelbart, eftersom samtliga gruppmedlemmar nu finns i andra PEFC paraplyer. Uppdragets omfattning Certifikat Certifikatsnamn Standard/Kravdokument Revision/Aktivitet 4250 M VSV Frakt AB SS-EN ISO 14001:2004 Uppföljande revision samt förberedelser inför omcertifiering 4250 PEFC 4250 PEFC VSV Frakt AB PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard VSV Frakt AB PEFC SWE 004:3 Gruppcertifiering Uppföljande revision samt förberedelser inför omcertifiering Uppföljande revision samt förberedelser inför omcertifiering

3 (6) Revisions- /aktivitetsdatum Omfattning (dagar) Revisionslag Per Lindberg (revisionsledare) Anders Björklund (revisor) Denna revision omfattar uppdraget enligt ovan. Revisionen har genomförts genom intervjuer med personal samt granskning av dokument. En revisorsdag innefattar förberedelser, revision, upprättande av rapport samt uppföljning av åtgärder mot eventuellt lämnade avvikelser. Revisionsplanen fastställdes vid inledande möte och följdes under revisionen. Två revisionsdagar ägnades åt granskning av verksamhet i fält och tillfälliga arbetsplatser samt styrning av utlagda processer. Två resterande dagar genomfördes vid kontoret i Karlstad, Västra Svealands Virkesfrakt AB, Säterivägen 3 (Våxnäs ind.omr). Företaget företräddes vid revisionen av VD Fredrik Söderström och systemansvarig Claes Axelsson, samt internrevisor, transpor- resp avverkningsledare, marknadschef och affärsområdeschefer mfl enligt fastställd revisionsplan. Revision i fält vad gäller ISO genomfördes inom AO Råvarulogistik med trafikledare, tre fordon/chaufförer och vid Skallebyterminalen i Torsby. Rapporten inkl avvikelser och förbättringsmöjligheter presenterades för företaget vid det avslutande mötet. Revisionsrapporten återfinns på era sidor på kundwebbplatsen SP System. Följande dokument har använts vid PEFC-revisionen: Svenskt PEFC certifieringssystem för uthålligt skogsbruk PEFC SWE 001:3 Svensk PEFC Skogsstandard PEFC SWE 002:3 Svensk PEFC Entreprenörsstandard PEFC SWE 003:3, PEFC ST 2001:2008 second edition, PEFC Logo usage Rules - Requirements Företaget ansvarar för planering, styrning och uppföljning av avverkningsuppdrag. I organisationen ingår därmed styrning av avverkningsentreprenörer. Vid PEFC-revisionen granskades 2 avverkningsentreprenörer i fält. Berörda entreprenörer har ansutits till andra externa paraplyorganisationer. Paraplyorganisationen inom företaget har avvecklats helt och den certifieringen kan dras in. Verksamhetsbeskrivningen kommer att på certifikatet finnas både på svenska och engelska. ISO 14001: Transport av rundvirke och biobränsle, avverkning, biobränslehantering samt transport av biprodukter, biobränsle och sågade trävaror vid Unite Logistics, samt skoglig entreprenörsverksamhet. PEFC: Skoglig entreprenörsverksamhet.

4 (6) Planering av kommande revision Nästa revision är preliminärt bokad till januari Giltighetstiden för certifikaten 4250 M, 4250 PEFC går ut respektive Nästa revision utgör därmed en omcertifieringsrevision. Normal omfattning är 2/3 av en certifieringsrevision (steg 1+2). Er omcertifieringsrevision kommer att innehålla en dialog kring Focus for Future, vilket är ett analysverktyg revisionslaget använder för att redovisa styrkor och svagheter i ert ledningssystemarbete. Resultatet från Focus for Future kan användas som underlag i ert fortsatta förbättringsarbete. Avvikelser och förbättringsmöjligheter Uppföljning av avvikelser från föregående revision visar att dessa är tillfredsställande åtgärdade. AvvikelseId: PL1 Klassning: Mindre Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Beskrivning: Transportörspärmar i två av tre granskade fordon var inte helt aktuella och uppdaterade med senaste årets material, pärmversion var 2012 resp Detta är en avvikelse för att åtgärd med anledning av GB5 från föregående år inte varit helt effektiv. Trots att innehållet finns tillgängligt elektronsikt, har den fysiska pärmen i fordonen fortfarande betydelse och dokumenten vara aktuella. AvvikelseId: PL2 Klassning: Mindre Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Beskrivning: Dokumentation från utvärdering av lagefterlevnad finns inom utvalda lagstiftningsområden. Standardens krav gäller samtliga krav verksamheten berörs av och att dessa ska utvärderas vid ledningens genomgång. Idag framgår inte om heltäckande underlag finns tillgängliga för ledningens uttalande om förmågan att efterleva lagar och andra krav.

5 (6) AvvikelseId: ABj1 Klassning: Mindre Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, 4.3.2; PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard, 2 Beskrivning: Vid granskningen av avvikelserapporteringen noterades att vid ett rapporterat oljeläckage hade avvikelsen stängts trots det inte var säkerställt att markägaren blivit underrättad, vilket skulle ha skett enligt de egna rutinerna. AvvikelseId: ABj2 Klassning: Mindre Kravdokument: PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard, 2 Beskrivning: Sedan VSV har lagt ner sitt PEFC entreprenörsparaply, saknas en rutin för hur avvikelser mot PEFC standarden som upptäcks hos VSV:s entreprenörer skall hanteras. Enligt PEFC SWE 003:3, 2.24, skall se till att anlitade underentreprenörer följer PEFC kraven. AvvikelseId: ABj3 Klassning: Mindre Kravdokument: PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard, 3.2 Beskrivning: I VSV:s Uppdragsavtal som upprättas med skogsentreprenörerna framgår att det är VSV som skall anvisa entreprenören arbetsuppdrag. Detta stämmer inte med verkligheten i alla fall. I vissa fall är det entreprenören som har uppdragsavtalet med uppdragsgivaren. VSV:s roll är inte klargjord i dessa fall vilket är en avvikelse mot PEFC SWE 003:3.

6 (6) AvvikelseId: PL3 Klassning: Förbättringsmöjligheter Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, Beskrivning: Förteckningen över lagar och krav anger att Miljöbalken berör, utan att närmare precisera vilka kapitel i denna som faktiskt påverkar verksamheten. För att öka användarvänligheten och nyttan bör dessa anges. Miljöbalken är en mycket omfattande ramlag där stora delar inte påverkar företaget. Följande bör övervägas: Kap 1 Syfte Kap 2 Hänsynsregler Kap 9 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Kap 14 Kemiska produkter Kap 15 Avfall och producentansvar Kap 26 Tillsyn och egenkontroll ( 19) Kap 30 Miljösanktionsavgifter Information Denna rapport kommer att granskas av SP Certifiering, som kan meddela avvikande bedömning. Med inloggning till kundwebbplatsen SP System, via Logga in på har ni tillgång till revisions- och certifieringsinformation så som offerter, revisionsplaner, rapporter, certifikat, certifikatsbilagor, statistik m.m som gäller er certifiering. Där finns också certifikatsmärken och faktablad. Rapportering av eventuella avvikelsers korrigerande åtgärder görs där, på sidan "Revisioner". Offentlig information om certifikat finns på samt på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering Signature_1 Per Lindberg

Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning

Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning 413100 1 (3 ) Kopia till SP- Box 857 Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet Box 720 405 30 GÖTEBORG Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning Certifikat

Läs mer

Krav för certifieringsorganisationer

Krav för certifieringsorganisationer Svenska PEFC ek för Krav för certifieringsorganisationer PEFC SWE 005:3 Dokumentnamn: Krav för certifieringsorganisationer Dokumenttitel: PEFC SWE 005:3 Godkänt av: Svenska PEFC Datum: 2011 01 31 Godkänt

Läs mer

Krav vid Gruppcertifiering

Krav vid Gruppcertifiering Svenska PEFC ek för Krav vid Gruppcertifiering PEFC SWE 004:3 Innehåll 1. Introduktion... 3 2 Omfattning... 4 3 Skogsbrukscertifiering i grupp... 4 3.1 Paraplyorganisation för skogsbrukscertifiering i

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Kristina Lindstedt Åke Andersson Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Qvalify AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat

Qvalify AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat Revisionsprotokoll Revisionsteam Uppdragsledare: Yvonne Hellsén Revisionens omfattning Systemdokumentation: Åtgärdade avvikelser: Kvarstående avvikelser: OHSAS 18001:2007 Typ av revision: På Intranät Samtliga

Läs mer

Bureau Veritas Certification

Bureau Veritas Certification Bureau Veritas Certification PEFC Chain of Custody Certification Revisionsrapport PanCert AB Senaste uppdatering: 14 Mars 2014 Typ av revision: Surveillance no 3 Bilagor till denna rapport Bilaga verksamhetsplatser

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Granskning av förvaltningen Skåne Tvätt och Transports verksamhetsområde SkåneTvätt

Granskning av förvaltningen Skåne Tvätt och Transports verksamhetsområde SkåneTvätt Revisionsrapport* Granskning av förvaltningen Skåne Tvätt och Transports verksamhetsområde SkåneTvätt Region Skåne Maj 2007 Krister Ekdahl Jean Odgaard Linus Owman *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2014-03-26 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning granskning av föreningar KN-KFÖ-2014-00959 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Februari 2010 Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskning av flyktingmottagandet... 4 Granskning av bildningsnämndens

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2013.

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2013. 2014-02-04 RAPPORT Dnr LiU-2014-00015 1(9) Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2013. Revisionsplanen för 2013, dnr LiU-2012/02045, beskriver internrevisionens (IR:s) planerade aktiviteter för verksamhetsåret.

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway.

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway. Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Utfört i samarbete med Certway www.certway.se Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 13 Giltig fr o m: 2011-03-31 Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer