Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun

2 Arbetsgång för kvalitetsarbetet Rektor och utvecklingspedagog lämnade ett förslag på prioriterat målområde till arbetslaget, tillsammans kom vi fram till en målformulering. Vår önskan var att få föräldrarna delaktiga i val av prioriterade målområden och därför delade vi ut frågeformulär till samtliga föräldrar. Tyvärr kom för få svar in för att vi skulle kunna formulera ytterligare ett mål. Pedagoger och barn har varit delaktiga i kvalitetsarbetet och en grupp på tre pedagoger har ansvarat för sammanställningen. Målet för 2010 ansågs av pedagoger och rektor vara uppfyllt till sommaren och avslutades därför. Arbetet med matematik har fortsatt under hösten och kommer att vara ett prioriterat målområde under Åtgärder för utveckling enligt föregående kvalitetsredovisning Målet för 2009 års kvalitetsredovisning var att På vår förskola har vi en trygg miljö för alla. Att barnen känner sig trygga på förskolan är en förutsättning för utveckling och lärande och något vi ständigt jobbar med. Det gladde oss därför att resultatet visade att vi har en tämligen trygg miljö för alla på förskolan, ett par saker behövde dock ses över: o Rutiner för att grindarna är stängda när vi släpper ut barn själva på gården - vi har diskuterat detta och beslutat att den som släpper ut barnen också checkar så att samtliga grindar är stängda. o Hitta arbetsformer så att alla barn ska känna sig trygga med alla pedagoger i efterhand kan vi se att vi till viss mån har arbetsformer för detta t ex så går vi över på varandras avdelningar vid avdelningsplanering, vi öppnar och stänger förskolan gemensamt, gemensamma sångsamlingar, 5-årsgrupp och när vi är ute på gården är alla barn allas ansvar. Det finns också en vilja bland alla pedagoger att skapa goda relationer till alla barn på förskolan. Verksamhetens förutsättningar Förskolan har 56 barn i åldrarna 1-5 år inskrivna, 11 av de barnen är flerspråkiga. Personaltätheten bestäms av nyckeltal som utgår från barnens vistelsetid enligt schema. På förskolan finns 9,0 tjänster fördelade på 9 förskollärare och 2 barnskötare. Samtliga har behörig utbildning. Förskolan har ett tillagningskök med en kokerska som arbetar 75 %. Det finns också en lokalvårdare som arbetar dagtid. Lokalerna på förskolan är ändamålsenliga och trivsamma. Mycket av det pedagogiska materialet och viss inredning är i behov av förnyelse. Ekonomin på förskolan upplevs som ansträngd. Rektor, som även ansvarar för Soltunets förskola och Esstorps förskola, arbetar 75 % som rektor och 25 % i barngrupp på Marstrandshagen. Förskolan har en utvecklingspedagog som tillsammans med rektor ansvarar för utvecklingsfrågor. Under hade en person med annan etniskt bakgrund en tillfälliga kommunal anställningen på 100 % på förskolan, tjänsten upphörde i maj. En avdelning tog under våren emot en SFI praktikant. Kompetensutvecklingstid har utnyttjats vid kommunens 5 gemensamma personaldagar, föreläsningar och litteratur som vi läst. Två pedagoger har gjort PIM 2 och två pedagoger har gjort PIM 1. Rektor och utvecklingspedagog har gått Introduktionskursen i ICDP. Samtliga anställda inom Bildningsförvaltningen ska inom en 5 års period gå kursen. Arbetslaget får kontinuerlig arbetslagsutveckling för att ta vara på de positiva krafter som finns inom förskolan och för att fortsätta att utveckla förskolan i en positiv riktning. Vi har avdelningsmöte 2.5 timmar var 3:e vecka för planering och reflektion. De avdelningar som inte har planering tar då hand om alla barn. Arbetsplatsmöte eller Pedagogiska diskussioner har vi 2 timmar var 3:e vecka, vid dessa tillfällen turas alla pedagoger om att 1

3 vara ordförande och sekreterare. Vikarier tar då hand om barnen. Veckokonferens har vi 1.5 timme en gång i veckan för information, samordning och reflektion. Då deltar en personal från varje avdelning samt rektor. Samverkansgrupp för området består av rektor, utvecklingspedagogerna och företrädare för fackförbunden. Gruppen träffas 4 gånger per år, det ska finnas en dagordning och mötena protokollförs. Rektorer och utvecklingspedagoger ingår i ett nätverk som träffs 4 gånger per år. Arbetet i förskolan Vårt mål Trygga och glada barn med lust att lära Med utgångspunkt i läroplanen, Lpfö98, arbetar vi på förskolan tillsammans för att ge barnen den bästa grogrunden för lärande och utveckling. Det tror vi sker i en miljö där man känner glädje, trygghet och gemenskap. Hur vi bemöter barnen färgar dem, därför tänker vi på att vara goda förebilder samt att vi är öppna för barnens åsikter, tankar och intressen och bemöter dem med respekt och nyfikenhet. Vi hoppas att barnen lämnar oss som Trygga och glada barn med lust att lära och att de är väl rustade för nya utmaningar. Vår gård är en miljö som utmanar, inspirerar och ger många sinnesupplevelser. Det har blivit tradition att varje vår bjuda in föräldrarna till en städkväll för att umgås och utföra en del småjobb på gården. Vår innemiljö är anpassad till verksamheten och vi möblerar och anpassar det pedagogiska materialet efter barnens intressen och för att utmana dem i sitt lärande. Vi återspeglar barnens lärande och utveckling i en Portfolio som följer dem genom hela förskole tiden. Vi upplever att barn och föräldrar uppskattar Portfolion och det är ett bra redskap vid utvecklingssamtalen för oss pedagoger, men den är relativt kostsam och tidskrävande. Efter diskussioner i arbetslaget har vi beslutade om nya rutiner för att återspegla barnens lärande och utveckling och Portfolion kommer därför att ha ett annat upplägg, de nya rutinerna ska utvärderas nästa år. Ett uppskattat inslag i vår verksamhet är samarbetet med Kulturskolan där en pedagog besöker förskolan 3 timmar per vecka. Årliga traditioner på förskolan är bl a Nobelmiddag, Midsommarfirande tillsammans med Esstorps förskola, Drop-in fika, Marstrandsloppet, Luciafirande, Återvändarträff för de barn som slutade till sommaren. Varje år har vi en 5- årsgrupp som träffas en förmiddag i veckan. I början av höstterminen får barnen komma med förslag på aktiviteter. En återkommande aktivitet är Afrika temat där vi uppmärksammar vårt fadderbarn i Senegal, temat avslutas med en resa i fantasin till Afrika. Vi använder oss av livskunskapsmaterialet StegVis bland 4-5 åringarna. Det är ett material som främjar barns sociala och emotionella lärande och motverkar aggressivt beteende.vi samtalar med barnen i samlingar och vardagssituationer om allas lika värde och hur vi bör vara mot varandra för att alla ska trivas på förskolan. En viktig del av vårt arbete är att utveckla barnens empatiska förmåga och bygga barnens inre styrka. En skola för alla Alla som arbetar på förskolan har ett ansvar att stödja och hjälpa barn i behov av extra stöd. Under året har vi vid ett antal tillfällen fått handledning av en specialpedagog och en kurator från Elevhälsan. Vi har på så sätt fått tillfälle att samtala och reflektera över förhållningssätt och bemötande av barn. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling är ett av våra mål att på vår förskola ska alla ha samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder, alla ska kunna få delta 2

4 i verksamheten utifrån sina förutsättningar och behov. På förskolan finns ett antal barn med matallergi som får den kost de är i behov av. Lokalerna är till viss mån handikappanpassade. Uppföljning av planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen för läsåret reviderades och utvärderades i juni 2010 av hela arbetslaget. Den uppdaterade planen gäller för läsåret och kommer att utvärderas och revideras i april Inför revidering och utvärdering bjöd vi in Elin Björklund från Folkhälsoinstitutet. Vi samtalade kring revideringsarbetet, kränkande behandling och diskrimineringsgrunderna. Vissa förtydliganden har gjorts i planen: Det framkom att det varit svårt att få ut information angående likabehandlingsarbetet till vikarier och nya föräldrar. Planen i sin helhet är omfattande och vi enades därför om att göra en light variant, där det på ett enkelt och kortfattat sätt framgår vad likabehandlingsarbetet går ut på, hur vi går till väga och varför vi behöver ha en likabehandlingsplan. En light variant har i skrivande stund ännu inte utarbetats. För att höja vår medvetenhet kring de olika diskrimineringsgrunderna och kränkande behandling har vi beslutat att vid varje pedagogiskt diskussions tillfälle ägna tid till detta. Vi har delat upp vår inne- och utemiljö och ska göra en kartläggning av riskområden som personalen anser vara otrygga. Vid vårens utvecklingssamtal ska fokus läggas på barnens trivsel och trygghet på förskolan. Ett nytt frågeformulär ska utformas och lämnas till föräldrarna innan utvecklingssamtalet. Att kunna skilja på konflikt och kränkande behandling är något som vi har arbetat med under året. Våra rutiner kring mindre allvarliga oönskade händelser fungerar bra. Att vi skriver mindre med post-it lappar idag tror vi beror på att vi har blivit bättre på att se skillnad på konflikt och kränkande behandling. Vi behöver fortsättningsvis påminna varandra om att vara lyhörda inför oönskade händelser och vikten av att dokumentera och kartlägga för att kunna se eventuella mönster och sätta in åtgärder. Under Kränkande behandling har vi bestämt att barnen, med vårt stöd, ska göras mer delaktiga i att lösa sina konflikter. Granskning av prioriterat mål Mål: Barnen upplever matematik med alla sinnen Vi har utgått ifrån att små barn, 1-5 år, lär sig bäst om de får möjlighet att använda både kroppen och knoppen tillsammans med så många sinnen (hörsel, syn, känsel, lukt och smak) som möjligt och under lättsamma förhållanden. Då vi har planerat och genomfört matte aktiviteter har vi försökt att utmana och stimulera lusten till att lära samt att få barnen att upptäcka och använda matematik i vardagen. Koppling till Lpfö98 I läroplanen kan vi läsa att: Arbetslaget skall ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper (Lpfö98 s 10). 3

5 Förskolan skall sträva efter att varje barn, utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. (Lpfö98 s 9). Frågeställning Frågan vi vill ha svar på är - Upplever barnen matematik med alla sinnen? Aktiviteter för att nå målet Utedag vid Fibbetorp med olika matte aktiviteter. Introducera ett Matteskåp. Lyhörda pedagoger som utmanar barnen i sitt matematiska tänkande. Höja pedagogernas medvetenhet genom samtal vid arbetsplatsträffar, enkätundersökning för att ta reda på personalens tankar kring matematik, föreläsning och alla är delaktiga i arbetet kring matematik. Resultat Utflykt till Fibbetorp - för att starta upp matematik med alla sinnen anordnade vi en matte dag vid Fibbetorp. 11 pedagoger och kokerskan deltog. Av förskolans 56 barn deltog 48. Inbjudna föräldrar var också delaktiga. Då barnen lekte fritt i skogen uppmärksammade vi dem på matematiska begrepp (tung lätt, stor liten, lång kort, vass trubbig osv.). Vi hade några planerade aktiviteter där barnen skulle leta och sortera pinnar, kottar och stenar, leta och para ihop trollbarnens strumpor, leta och sortera kort i nummerordning Vår kokerska lagade mat över öppen eld i ett stort Indiantältet som vi fått låna för dagen. De små barnen sov ute i vagnar medan de större barnen hade sagostund i Indiantältet. Utflykten blev ett bra start skott, som blev mycket uppskattat av både barn, pedagoger och föräldrar. Däremot var det lite oroligt vid överlämningen då personal började och slutade vid lunch. Matteskåp tillsammans med en pedagog har några barn åt gången i lugn och ro kunnat använda sig av diverse matematerial t.ex. dunkar fyllda med vatten/sand för att känna på olika tyngder, måttband för att mäta med, ljudlådor för att lyssna på lika/olika ljud, spel, våg för att väga med. Lyhörda pedagoger som utmanar barnen i sitt matematiska tänk - Samtliga pedagoger har varit lyhörda för barnens spontana samtal och lekar kring matematik och har försökt att utveckla och utmana barnen i sitt matematiska tänkande. Vi har också arbetat mer medvetet kring val av matte aktiviteter på samlingar och vi har tillverkat pedagogiskt material som barn/barn och barn/pedagog har använt i vardagen. Det syns och hörs i huset att vi arbetar med matematik. Höja pedagogernas medvetenhet - samtalat kring matematik vid arbetsplatsträffar och kommit fram till att matematik är så mycket mer än att räkna. Vi gjorde en enkätundersökning bland personalen. Frågorna på enkäten handlade om hur du som personal upplever arbetet med matematik i verksamheten och hur du som person upplever vikten av matematiskt tänkande Vi lämnade ut 10 stycken enkäter och fick tillbaka 2 stycken, ytterligare 3 hade lämnats in men försvunnit under tiden. Det går därför inte att bilda sig någon uppfattning kring personalens tankar kring ämnet matematik. Vi var på en väldigt trevlig och ögonöppnande föreläsning med Marie-Louise Nyberg och hennes Magiska mattepåsar. Samtliga pedagoger (11 st) blev mycket inspirerade och gick därifrån med många praktiska idéer och tips. Viktiga upptäckter som vi gjorde var att 4

6 matematik är så mycket mer än att räkna och att vi faktiskt redan använder oss av matematik, fast vi inte är medvetna om det. För att dela på arbetet och för att alla pedagoger skulle känna sig delaktiga delade vi upp oss i tre grupper: Grupp ett - såg över vad vi redan hade för material på huset, tillverkade eget material och ställde i matteskåpet. Grupp två - letade litteratur och köpte in ett antal böcker för att höja vår egen medvetenhet kring matematik i förskolan och för att få inspiration. Grupp tre - ansvarade för planeringen av utedagen, dokumentation och sammanställningen av kvalitetsredovisningen. Resultat av frågeformulär till föräldrarna För att få föräldrarna mer delaktiga i kvalitetsredovisningen delade vi ut fråge formulär. Vi bad föräldrarna ge sin syn på vad vi behöver jobba lite extra med under 2010 för att utveckla verksamheten. Ett sista inlämningsdatum sattes upp. Vi lämnade ut 46 formulär och fick tillbaka 3 st. Analys Vi frågade oss upplever barnen matematik med alla sinnen? Vid utedagen fick barnen uppleva matematik med alla sinnen: hörsel, syn, känsel men vi fick även in smak och lukt. Maten var varm, drycken var kall, elden var varm och röken luktade mycket. Matteskåpet har använts av en del, men inte av alla. Vi pedagoger behöver ha en genomgång av vad som finns i skåpet och hur det är tänkt att det ska användas. Det skulle kunna byggas ut och användas betydligt mer, både som ett pedagogiskt förråd och en plats att sitta ner med några barn. Den matematiska medvetenheten hos både pedagoger och barn har ökat. Vi har t.ex. fått hör av föräldrar att det ska räknas och letas former hela tiden. Pedagogerna har fått upp ögonen för matematiken i vardagen och utmanar barnen mycket mer idag i sitt matematiska lärande. Pedagogerna känner också att de blivit mer och mer förtrogna med att tänka i ett matematiskt pedagogiskt förhållningssätt till barnen. Vi har även kommit på att mycket av det gamla är matte men att vi tidigare inte tänkt på det som matematik. Det är lite roligt när man kommer på det, matematik är något som vi vill jobba vidare med. Av personalens enkätundersökning var det svårt att tolka resultatet eftersom underlaget var så litet. Kanske var vi otydliga med vad det var vi ville med enkäten eller också saknades det engagemang just då. Att alla sinnen skulle finnas med vid aktiviteterna och att det skulle vara lustfyllt har genomsyrat det vi gjort tillsammans med barnen. Vi har försökt höja vår egen medvetenhet och fyllt på med inspiration och idéer och vi anser att alla barn har fått uppleva matematik med alla sinnen. Eftersom vi bara fick in 3 av 46 utlämnade fråge formulär till föräldrarna där vi bad om att få synpunkter kring utvecklingen av verksamheten är det svårt att ge en enhällig bild. Av de 3 inlämnade kunde vi se att föräldrarna upplever att vi gör ett bra arbete och har svårt att ge konkreta förslag på mål. En förälder tycker att det vore bra att diskutera detta vid ett föräldramöte. Bedömning av måluppfyllelse Barnen har med all säkerhet fått uppleva matematik med alla sinnen så vi anser att vi har uppnått målet med att barnen ska uppleva matematik med alla sinnen. 5

7 Lärdomar En av de största lärdomarna har varit upptäckten om att vi faktiskt har jobbat med matematik tidigare, skillnaden nu är att vi gör det på ett mycket mer medvetet sätt. Vi har lärt oss att matematik är så mycket mer än att räkna. Förskolans arbete med matematik har gett resultat, vi upplever att barnen är mycket mer intresserade och använder sig av matematiska termer mer och mer. Vår medvetenhet kring matematik och små barn har höjts och det är något som vi vill jobba vidare med under nästa år. Enkät arbetet gick inte så bra. Vi envisas med enkäter, men nu behöver vi verkligen tänka till om vi vill ha det som en metod i fortsättningen. Åtgärder för utveckling Våra barn utmanar oss och därför behöver vi höja vår medvetenhet kring hur små barn lär sig matematik, så att vi kan fortsätta att utmana och utveckla deras begrepp och tänkande kring matematik. Vi kommer därför att fortsätta med matematik som ett av våra prioriterade målområden även nästa år, t.ex. så har vi planerat att göra ett studiebesök och några pedagoger ska gå på en föreläsning i matte-massage. 6

Verksamhetens förutsättningar

Verksamhetens förutsättningar Bildningsförvaltningen Förskolan Soltunet Kvalitetsredovisning för förskolan Soltunet 2011 Grundfakta Förskolan Soltunet ligger i centrala Nora och består av 2 avdelningar. Förskolan tillhör rektorsområdet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret

Kvalitetsredovisning Läsåret Kvalitetsredovisning Läsåret 2011-2012 Soltunets förskola Nora kommun Innehållsförteckning Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 0 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 0 Verksamhetens

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SÖRGÅRDENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Lokal verksamhetsplan Lekåret

Lokal verksamhetsplan Lekåret Lokal verksamhetsplan Lekåret 2015-2016 Hagbyängens förskola Förskolans vision Glädje Lärande Gemenskap Nora kommun Postadress E-postadress Telefon Bankgiro Organisationsnr Nora kommun nora.kommun@nora.se

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan Soltunet 2010

Kvalitetsredovisning för förskolan Soltunet 2010 Kvalitetsredovisning för förskolan Soltunet 2010 Bildningsförvaltningen Förskolan Soltunet Grundfakta Förskolan Soltunet ligger i centrala Nora och består av 2 avdelningar. Förskolan tillhör rektorsområdet

Läs mer

för Havgårdens förskola

för Havgårdens förskola Verksamhetsplan för Havgårdens förskola H.t.2012- v.t.2013 Beskrivning av vår verksamhet Havgårdens förskola ingår i Nättraby rektorsområde och är den äldsta förskolan i området. Förskolan ligger centralt

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun Kvalitetsredovisning Lagga Förskola Knivsta Kommun 2010/2011 Grundfakta... 3 Ekonomi... 3 Lokaler... 3 Material... 3 Ledning... 3 Genomförande för att ta fram kvalitetsredovisningen... 3 Underlag och rutiner

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201301 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Hällabrottets förskola

Hällabrottets förskola 1(7) 2016 06 15 Verksamhetsplan Hällabrottets förskola 2016/2017 2 förskolechef: Pernilla Nilsson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetsidé 4. Hällabrottets förskola års hjul (under arbete) 5.

Läs mer

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Ansvariga för planen: Förskolechef Pedagogisk utvecklare/pedagogista Förskolans förskollärare Vår vision Att visa respekt

Läs mer

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Gimo Skolområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Verksamhetsår 2016 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800 6 kap. 6-10 ) förbjuder

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Marstrandshagens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Marstrandshagens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Marstrandshagens förskola 2016-2017 Innehållsförteckning Vår vision... 1 Lagarna... 1 Begrepp och definitioner... 1 Ansvarsfördelning... 2 Barns delaktighet...

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Ekens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Ekens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Innehållsförteckning Inledning Förskolans styrdokument sidan 3 Organisation.. sidan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Arkens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Innehållsförteckning Inledning Förskolans styrdokument sidan 3 Organisation.. sidan

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2011-2012 1 Inneha llsfo rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål

Läs mer

Arbetsplan augusti 2013 juni 2014. Förskola Kållekärr och Långekärrs förskolor

Arbetsplan augusti 2013 juni 2014. Förskola Kållekärr och Långekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2013 juni 2014 Förskola Kållekärr och Långekärrs förskolor Ansvarig rektor/förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2013-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Kållekärrs förskola Långekärrs

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutan 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 (5) Reviderad nov 2010 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varvets förskola 2011 Plan mot diskriminering och kränkande behandling utgår från skollagen (1985:1100) 14 a kap. samt diskrimineringslagen.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Tummelisagårdens och Apelgårdens förskola. 2010-10-01 t.o.m. 2011-10-01 1 3. Innehållsförteckning 4. Utvärdering av föregående plan...3 5. Barn och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Gyttorps fritidshem Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 2 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 2 Verksamhetens

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 20120921 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Lagar och förordningar: Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 14/15 Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling På Lockropet känner vi respekt gentemot varandra och har förståelse för människors olikheter Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10)

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10) Nattugglans förskola och fritidshem Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 Nolhagens förskola 1 Kvalitetsredovisning för Nolhagens förskola 2009-2010 Enhet Förskolan ligger i Nol. Vi har fyra avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan består av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Gläntans förskola. Varje dag serverar våra kokerskor hemlagad mat.

Gläntans förskola. Varje dag serverar våra kokerskor hemlagad mat. Gläntans förskola Gläntans förskola är en del av intraprenaden Emiliaförskolorna 1 12 år. Vi består av två avdelningar, Häggen och Syrenen, med barn i åldrarna 1 5 år. För att främja varje barns lärande

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Långtäppans förskola Avdelning Skrållan Övergripande I arbetslaget finns det tre personal fördelat på 2,75 % tjänst. Det är två förskollärare

Läs mer

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig för planen: Erja Svensson, förskolechef Vår

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling På vår förskola ska alla trivas, vara trygga och känna lust att lära och rätt att lyckas. Almviks förskola 2015-2016 Inledning Almviks förskolas plan mot

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete 1 (5) sep 2014 Kvalitetsanalys för Vårgärdets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201401 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Sjöhagens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Arbetsplan för Långareds förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Långareds förskola Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Långareds förskola Läsåret 2014/2015 Årets mål Språkutveckling trygghet och trivsel Barn- och ungdomsförvaltningens vision: LUST ATT LÄRA, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Arealens Förskola Arealens Förskola A. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet

Arealens Förskola Arealens Förskola A. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet Arealens Förskola Arealens Förskola A Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2017 Likabehandlingsplan för Arealens förskola Syfte:

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SOLHAGENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Nolängens förskola

Kvalitetsredovisning Nolängens förskola Kvalitetsredovisning Nolängens förskola 2010 1 Kvalitetsredovisning för Nolängens förskola 2009-2010 Enhet Nolängens förskola består av två äldregrupper med barn i åldrarna 3-5 år. Förskolan ligger nära

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011-2012

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011-2012 Kvalitetsredovisning Läsåret 2011-2012 Esstorps förskola Nora kommun Innehållsförteckning Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 2 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 2 Verksamhetens

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Gäller Förskolan Konvaljen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Gäller Förskolan Konvaljen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Förskolan Konvaljen Gäller 2016-02-01 2017-09-30 2016-2017 1 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehåll 1.Vision... 3 2. Rutiner för hur förskolan arbetar för att upptäcka,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

FÖRSKOLAN GARHYTTANS TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN GARHYTTANS TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN GARHYTTANS TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017 VISION På förskolan Garhyttan tar vi avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att alla,

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning 2016-2017 Organisation Avdelning: Sörgården Antal barn: 15 Åldersfördelning:1st född 2016, 9st född 2015, 2st född 2014, 3st född 2013 Antal pojkar: 9 Antal flickor:

Läs mer

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande.

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande. Kvalitetsberättelse Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Vår förskola ligger i ett centralt villaområde nära älven och med gångavstånd till kommunala anläggningar. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet

Läs mer

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Jan Wallin Ann-Sofi Karlsson Mona

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen

Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2016-2017 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk.

Likabehandlingsplan Melleruds Förskola Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. Likabehandlingsplan Melleruds Förskola - 2016 Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk. diskrimineringslagen och 6 kap. skollagen (SFS 2010:800) Vision: Melleruds Förskola är

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola Lokal arbetsplan för Nallens Förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Inlämnad av Eva Hoffström 1 Inledning Som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Likabehandlingsplan för Björkdungens förskola 2016/2017

Likabehandlingsplan för Björkdungens förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Björkdungens förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Björkdungens förskola. Den 1 april 2006 antogs en lag om diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever,

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Arbetsplan Pilen handlingsplan Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Innehållsförteckning 1. Förskolans verksamhet och förutsättningar...3 2. Kvalitetsarbetet...3 3. Utvecklingsåtaganden...4

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer