Introduktionskurs i NordDRG och dess användningsomr. ndningsområdenden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktionskurs i NordDRG och dess användningsomr. ndningsområdenden"

Transkript

1 Introduktionskurs i NordDRG och dess användningsomr ndningsområdenden Mona Heurgren Enhetschef Ralph Dahlgren Utredare Enheten Öppna Jämförelser (ÖJ) Socialstyrelsen

2 Program Introduktion till NordDRG Val av huvuddiagnos Omfattning av DRG och DRG-logiken Uppdateringsprocess vad gäller logik och vikter KPP (Kostnad Per Patient) Användning av DRG och KPP Kommande utvecklingsarbete Sammanfattande erfarenheter

3 Socialstyrelsens organisation 2010 GD Insynsråd ÖD GD stab Administrativ avd Kommunikationsavd Statistik och utvärdering Kunskapsstyrning Regler och tillsånd Tillsyn

4 Enheten för f Öppna JämfJ mförelser ÖJs Vision: Vi bidrar till en mer effektiv vård och omsorg samt högre kvalitet för patienter och brukare genom att systematiskt arbeta för bättre beskrivning och jämförelser av verksamheten på alla nivåer. - ÖJs huvuduppdrag: - ÖJ Socialtjänst - ÖJ Hälso- och Sjukvård - Beskrivningssystem (inkl DRG och KPP) - Metodutveckling för indikatorer och effektivitetsanalyser - Statistikutveckling på strategiska områden

5 Infrastrukturhuset Analyser, utvärderingar, ersättningssystem, öppna jämförelser, God Vård etc Regelverk, avtal, styrmodeller etc Kvalitetsindikatorer, nyckeltal, processer, vårdkedja, riktlinjer, statistik och kostnader Datoriserade register nationella (socialtjänstregister, hälsodataregister) - lokala (klient/brukare, insatser, patientadm. system) Datainsamling, uppgiftslämnande Datoriserade hälso- och sjukvårdsjournaler och datoriserad dokumentation enligt SoL, LSS, LVM, LSS vård- och omsorgsdokumentation Beskrivningssystem (DRG, ACG m.fl) Verksamheten Invånare, brukare, klient, patient Klassifikationer och kodverk (ICD, ICF, KVÅ m.fl) Terminologier termer och begrepp Källa: Socialstyrelsen

6 Introduktion till NordDRG Målsättning, omfattning och organisation

7 Vad är r DRG? DRG står för Diagnos Relaterade Grupper och är ett beskrivningssystem för sjukvården NordDRG är den gemensamma nordiska lösningen DRG-system finns och används i hela världen DRG-systemet bygger på befintliga data om patienters diagnoser, insatta åtgärder, ålder, kön, födslovikt, etc DRG kan därmed användas av alla vårdgivare utan extra registreringar

8 Varför r DRG? Överskådlig beskrivning av verksamheten ur både medicinsk och ekonomiskt perspektiv Beskrivning av verksamheten ur ett processperspektiv Beskrivning av sjukhusens patientsammansättning (case-mix) Beskrivning av patienternas resursåtgång Gemensamt språk

9 Patienter med kärlkramp k i bröstet, angina pectoris Medelkostnad för patient med huvuddiagnos Angina pectoris kr kr kr kr Medelkostnad Medelkost innerfall Medelkostnad kr kr kr kr kr kr - kr Halmstad Varberg SU Kungälv NU SÄS Alingsås SkaS

10 Behandling och patient Farmakologisk behandling PCI Coronar bypass operation Komorbiditet och komplikationer

11 Patienter med kärlkramp k i bröstet, angina pectoris, justerad för f r behandlingsmetod Medelkostnad för patient med huvuddiagnos Angina pectoris kr kr kr kr Medelkostnad Medelkost innerfall Kostnad/DrgPoäng Medelkostnad kr kr kr kr kr kr - kr Halmstad Varberg SU Kungälv NU SÄS Alingsås SkaS

12 Vad vill vi veta? Vilka patienter har vi? Hur svårt sjuka är de (fallblandning eller case-mix)? (ICD-10, DRG, ICF) Vilka behandlingar och insatser får patienterna? (KVÅ, DRG) Vad kostar behandlingen av de enskilda patienterna? (KPP) Vilka resultat har vi uppnått? Har vi uppnått målen? (kvalitetsindikatorer, nyckeltal) Vilka behov finns? (ICF, ACG)

13 Samband Vårdbehov Hälsa Kvantitet Kvalitet M Å L Resurser Prestationer Kvalitet Vårdresultat Produktivitet Effektivitet

14 Målsättning - NordDRG 1.Ett sekundärt patientklassificeringssystem för alla delar i vården 2. En bred användning av NordDRG utveckling av användningsområden tillsammans med andra verktyg 3. Alla landsting arbetar med NordDRG som verktyg

15 NordDRG 2010 Somatisk Slutenvård 1995 Dagkirurgi 2003 Resterande somatisk öppenvård 2006 Psykiatrisk Slutenvård 2005 Psykiatrisk Öppenvård 2006 Rehab 2008 Primärvård?

16 Till vad används nds NordDRG? Beskrivning av sjukvården för planering och uppföljning Kvalitetsinstrument - datakvalitet - uppföljning av verksamheten/praxis - ytterfallsstudier (dvs mycket sjuka patienter) Produktivitets- och effektivitetsberäkningar Jämförelser av sjukvård Del i ersättningssystem Budgetering

17 Några exempel Cirka 70 Miljarder kronor årligen fördelas till sjukhusen via DRG Alla landsting använder NordDRG 2010 men i olika omfattning och områden NordDRG får allt större användning även på nationell nivå Stort intresse på EU-nivå för DRG-användning

18 Socialstyrelsens roll - NordDRG Socialstyrelsen har i uppgift att utveckla och förvalta enhetlig sekundär patientklassificering samt att sprida kunskap om sekundära patientklassificeringssystem i Sverige. Arbetet innebär även ansvar för att framställa nationella viktlistor för NordDRG (prospektiva och retrospektiva) årligen. Arbetet sker i samarbete med övriga nordiska länder, SKL och regioner/landsting och sjukhus

19 NPK nätverket för f Patientklassificering Tidigare CPK Samarbete mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) där: - Socialstyrelsen har huvudansvar för DRG - SKL har huvudansvar för KPP (Kostnad Per Patient) Arbetet sker i nära samarbete med övriga nordiska länder inom föreningen Nordic Casemix Centre

20 10 år r med CPK (NPK) DRG-logik- från bara omfatta slutenvård till all vård förutom primärvård KPP från en databas i slutenvård på dryg vtf till vtf och en databas under uppbyggnad för både öppenvård (6 Milj. besök) och psykiatri DRG-användning från ett landsting (SLL) till alla landsting och nationellt i nationalräkenskaperna och nationell produktivitetsmätning Från många system till ett - NordDRG är det enda DRG-systemet i bruk idag! Utveckla åtkomst av data - Utveckling av web-applikationer hos SoS och SKL Nationella viktlistor processen fungerar och senast möjliga data används för kommande års vikter Organisation KPP och DRG är del av ordinarie verksamhet vi Socialstyrelsen och SKL

21 Svensk DRG och KPP konferens 2011 Konferens i Linköping den maj 2011 i samarbete med Landstinget i Östergötland och sydöstra sjukvårdsregionen Inbjudan till konferensen ligger på hemsidan. Tema : Bättre beskrivning av vården för utveckling och förbättring! Ledning och styrning Kvalitet i grunddata

22 NordDRG Ett system för f r sekundär patientklassificering!

23 Vad är sekundärklassificering? System för att: - På basis av primärt klassificerad medicinsk grundinformation (diagnoskoder/åtgärdskoder) - utifrån en förutbestämd algoritm (definitionstabeller) - klassificera enskilda patienters vårdhändelser till större grupper som har både medicinsk relevans och resursmässig homogenitet I Sverige används (i princip) enbart NordDRG

24 Sekundär r klassificering ger överskådlighet Cirka diagnoskoder och åtgärdskoder kan sammanfattas i ca 500 DRG-grupper i slutenvård och ca 400 DRG-grupper i öppenvård eller vårdtillfällen i patientregistret för slutenvård (cirka typfall) sammanfattas i 500 grupper eller 10 miljoner besök i patientregistret för öppenvård sammanfattas i 400 grupper Utifrån rutinmässigt insamlade data!

25 Vad är r DRG? DRG-systemet Definitioner Medicinska data Primärklassifikation Ekonomiska data Ex. DRG 149 Medicinskt Ekonomiskt DRG 162 Medicinskt Ekonomiskt Större tarmoperation, ej komplicerat Vikt 2,29 (ca kr) Op inguinala/femorala bråck >17 år, ej komplicerat Vikt 0,74 (ca kr)

26 Variabler för f r DRG-gruppering Huvuddiagnos diagnoskod enligt KSH97 (ICD-10) Obligatorisk! Bidiagnos(-er) diagnoskod enligt KSH97 (ICD-10) Relevanta! Åtgärd (-er) åtgärdskod enligt KVÅ Åtminstone de tyngsta För vissa DRG dessutom Ålder Kön för validering Utskrivningssätt död, levande, annan enhet Antal vårddagar OBS inte vårdtid Födelsevikt via diagnoskoder I öppenvård dessutom Besökstyp enskilt, team, grupp el gruppteam Yrkeskategori läkare, sjukgymnast, psykolog mm Alltså inga extra registreringar!

27 MDC - Huvuddiagnoskategori 01 Sjukdomar i nervsystemet 02 Sjukdomar i öga och närliggande organ 03 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 04 Andningsorganens sjukdomar 05 Cirkulationsorganens sjukdomar 06 Matsmältningsorganens sjukdomar 07 Sjukdomar i lever, gallvägar och bukspottkörtel 08 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 09 Sjukdomar i hud och underhud 10 Endokrina, metabola och nutritionssjukdomar 11 Sjukdomar i njure och urinvägar 12 Sjukdomar i manliga könsorgan 13 Sjukdomar i kvinnliga könsorgan 14 Graviditet, förlossning och barnsängstid 15 Nyfödda och vissa perinatala tillstånd 16 Blodsjukdomar och immunologiska rubbningar 17 Myeloproliferativa sjukdomar och icke specificerade tumörer 18 Infektions- och parasitsjukdomar inklusive HIV 19 Psykiska sjukdomar, beteendestörningar och alkohol- eller drogberoende 20 Utgick Skador, förgiftningar och toxiska effekter 22 Brännskador 23 Andra och ospecificerade hälsoproblem 24 Multipelt trauma utom ytliga skador och sårskador 25 Utgick Bröstkörtelsjukdomar 40 MDC-övergripande problem i öppenvård 50 Vårdgivarberoende grupper i öppenvård MDC - Major Diagnostic Category En grov indelning av huvuddiagnoser efter organsystem eller etiologi

28 Grupperingslogik Grupperingsexempel Huvuddiagnos Sigmoideumcancer C187 Bidiagnos Diabetes, insulinberoende E109 Åtgärd Sigmoideumresektion JFB46 MDC 1 Sjukdomar i nervsystemet DRG 148 ja Större tarm- MDC 6 OR ja CC operation K Matsmältnings- Kirurgisk partitionering organens nej DRG 149 sjukdomar Större tarm- nej operation U Medicinsk partitionering CC ja DRG 172 Malign tumör mage tarm K nej DRG 173 Malign tumör mage tarm U MDC 30 Bröstkörtelsjukdomar

29 Större åtgärder Operationer och andra större åtgärder Har OR-egenskap (Operating Room procedure) leder till kirurgiskt DRG Kirurgiskt = Kirurgi, Urologi, Ortopedi, Gynekologi mm liknande operationer leder till samma DRG oavsett diagnos (inom ett och samma MDC) Ex. Tarmresektion vid malignitet och IBD = samma DRG

30 Mindre åtgärder Mindre åtgärder - slutenvård Saknar OR-egenskap påverkar ej grupperingen (med vissa undantag) samma medicinska DRG som vid ingen åtgärd alls kan påverka i öppenvård

31 Komplicerade DRG Komplicerat DRG OBS att komplicerat i DRG-sammanhang = Komplikation och/eller Komplicerande tillstånd Operationen kan alltså ha förlöpt helt komplikationsfritt

32 Komplicerade DRG Komplicerat DRG forts. Bidiagnoser eller åtgärder som har CC-egenskap (Complication/Co-morbidity property) kan styra till ett komplicerat DRG Den komplicerade gruppen har högre vårdtyngd. Det ger en högre case-mix och en högre ersättning om DRG används i ett ersättningssystem

33 Komplicerade DRG Komplicerat DRG forts. Många DRG har ingen komplikationsgrupp (ca 50%) ex. DRG 78 (Lungemboli), DRG 290 (Sköldkörteloperationer) Många bidiagnoser saknar helt CC-egenskap ex. Hypertoni UNS Många bidiagnoser har CC-egenskap endast i kombination med vissa huvuddiagnoser CC-egenskaper kan ändras från ett år till ett annat

34 Komplicerade DRG Komplicerat DRG forts. CC-reglerna omöjliga att komma ihåg Registrera alla relevanta bidiagnoser Det ger rätt DRG rätt ersättning bra hälsodataregister

35 NordDRG i öppenvård Cirka 400 grupper inklusive psykiatri Bokstaven O eller P i slutet av DRG-koden Avgränsas av antal vårddagar Tidigare 0 (besök i ÖV) eller 1 (kortvård med in och ut samma dag Fr.o.m endast 0, dvs besök i ÖV Motsvarar slutenvårdsgrupper där så är möjligt (DRG 003O-521O) Alla yrkeskategorier finns med Huvuddiagnos krävs för gruppering av läkarbesök Mer åtgärdsstyrt (enligt KVÅ) Komplikationsgrupper finns ej Gruppering efter yrkeskategori finns där all annan information saknas (MDC 50) Fortfarande ej fullgoda kostnadsdata (men de blir bättre!)

36 Mer information Vägledning till NordDRG (NPK) Tabeller (DRG till diagnoser/åtgärder, diagnos/åtgärd till DRG, mm) Årlig uppdatering För nedladdning, utskrivningsbar (www.socialstyrelsen.se) Ej komplett Manual till NordDRG (Nordic Casemix Centre) Grafisk (MDC >>> DRG >>> diagnoser/åtgärder) Årlig uppdatering Finns på (www.nordcase.org), ej lämplig för nedladdning/utskrift NordDRG diskussionsforum Publicering av alla ändringsförslag Finns på (www.nordcase.org)

37 Klassificering två enheter påp SoS Enheten för Fackspråk och informatik (FIK) PRIMÄR patientklassificering Diagnoskoder Åtgärdskoder Registreringsregler Enheten för Öppna Jämförelser (ÖJ) SEKUNDÄR patientklassificering (fr.a. NordDRG)

38 Ansvarsfördelning rdelning SoS/ÖJ ansvarar för grupperingslogiken (logiktabellerna) för den årliga svenska versionen av NordDRG Kommersiella leverantörerna av grupperaren (certifierade av Nordic Casemix Centre) ansvarar för själva grupperaren och hur den fungerar

39 Vem ska man fråga? Relevanta diagnoser Ansvarig läkare Primärkodsfrågor FIK Val av huvuddiagnos Ansvarig läkare el. FIK DRG-frågor (utom pris) ÖJ Kostnad Per Patient Sveriges Kommuner och Landsting Prisfrågor Landstingen/sjukhusen Debiteringsrutiner Landstingen/sjukhusen Fel på grupperaren Leverantören

40 Sammanfattning - Vad är r DRG? DRG i ett nötskal Enkelt Inga extra registreringar Överskådligt Ett fåtal grupper Både medicinsk och ekonomisk information

RDK konferens Stockholm 2010

RDK konferens Stockholm 2010 RDK konferens Stockholm 2010 DRG-logik Mats Fernström Enheten för Öppna jämförelser (ÖJ) Avdelningen för Statistik & utvärdering (S) Socialstyrelsen DRG = Diagnosis Related Groups Ett medicinskt beskrivningssystem

Läs mer

ACG förutsättningar för en nationell insats

ACG förutsättningar för en nationell insats 2014-06-04 Dnr:14/3321 1 (19) Avdelningen för ekonomi och styrning Agneta Rönn Avdelningen för vård och omsorg Olle Olsson ACG förutsättningar för en nationell insats Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Ersättning i sjukvården

Ersättning i sjukvården Ersättning i sjukvården MODELLER, EFFEKTER, REKOMMENDATIONER PETER LINDGREN SNS FÖRLAG Ersättning i sjukvården Modeller, effekter, rekommendationer peter lindgren sns förlag SNS Förlag Box 5629 114 86

Läs mer

PROGRAM. Bättre beskrivning av vården för utveckling och förbättring! 5 6 maj 2015. Gävle Konserthus. Välkommen till den nationella konferensen

PROGRAM. Bättre beskrivning av vården för utveckling och förbättring! 5 6 maj 2015. Gävle Konserthus. Välkommen till den nationella konferensen PROGRAM Bättre beskrivning av vården för utveckling och förbättring! 5 6 maj 2015 Gävle Konserthus Välkommen till den nationella konferensen Bättre beskrivning av vården för utveckling och förbättring!

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION KPP. Kostnad Per Patient. Kunskapsbaserad ledning av vården

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION KPP. Kostnad Per Patient. Kunskapsbaserad ledning av vården GRUNDLÄGGANDE INFORMATION KPP Kostnad Per Patient Kunskapsbaserad ledning av vården Leif Lundstedt Statistiksektionen Sveriges Kommuner och Landsting Växjö 13 maj 2013 AGENDA - Vad är KPP och varför? -

Läs mer

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg Handbok för utveckling av indikatorer För god vård och omsorg Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Slutrapport. Granskning av medicinsk handläggning och av orsaker till att vårdtillfällen blir kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset

Slutrapport. Granskning av medicinsk handläggning och av orsaker till att vårdtillfällen blir kostnadsytterfall vid Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms läns landsting Januari 2008 Kvalitetsgranskning av Kostnadsytterfall 2005 Karolinska Universitetssjukhuset Slutrapport Granskning av medicinsk handläggning och av orsaker till att vårdtillfällen

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Högspecialiserad Vård

Högspecialiserad Vård Dnr RSK 495-2004 Högspecialiserad Vård - en kartläggning av vården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset April 2005 Analysenheten 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 5 Bakgrund och uppdrag... 7 Metoder

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

Vårdens förutsättningar, verksamhet och kostnader

Vårdens förutsättningar, verksamhet och kostnader Vårdens förutsättningar, verksamhet och kostnader Sammanfattning År 2007 uppgick Sveriges befolkning till nästan 9,2 miljoner. År 2020 beräknas den ha ökat till 9,7 miljoner. Främst ökar antalet personer

Läs mer

De mest sjuka äldre. Avgränsning av gruppen

De mest sjuka äldre. Avgränsning av gruppen De mest sjuka äldre Avgränsning av gruppen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2003. Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner

Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2003. Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2003 Verksamhet och ekonomi i landsting och regioner 2 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas av: Gun Bahnö (ekonomi) tfn 08-452 77 22 Vanja

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER STRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER 2 november 2009 SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Denna rapport utgör en sammanställning av

Läs mer

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045

Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister, NKR14-045 Svenskt Beroenderegister Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2008 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER 2 november 2009 SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Denna rapport utgör en sammanställning av det arbete

Läs mer

Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom

Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom Rapport 2014:2 VIP i vården? Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se Beställning

Läs mer

Vårdkonsumtion jämförelser mellan landsting

Vårdkonsumtion jämförelser mellan landsting Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 Bilaga 3 Vårdkonsumtion jämförelser mellan landsting BILAGOR TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2011 1 Innehåll Inledning 3 Metodaspekter...

Läs mer

Vårdeffektiva lokaler

Vårdeffektiva lokaler Vårdeffektiva lokaler EN PILOTSTUDIE I VÅRDRELATERADE LOKALNYCKELTAL Vårdeffektiva lokaler 1 Förord Varje år samlar landstingen och regionerna in kostnadsnyckeltal för fastighetsområdet. Dessa nyckeltal

Läs mer

Könsdysforiregistret, NKR14-421

Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården?

Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården? PM 2014:1 Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården? Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062

Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin), NKR14-062 Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin) Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna

Läs mer

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014 & report Leading Health Care nr 1 2014 Ekonomi på tvären Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel, Jon Rognes, Hans Winberg ISBN: 978-91-980169-1-8 Utgiven

Läs mer

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården Innehållet i den psykiatriska tvångsvården ISBN 978-91-86301-06-4 Artikelnr 2009-126-81 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord Vården av människor som har berövats sin frihet på grund

Läs mer