Kallelse årsmöte i Föreningen Ekhagen 21 maj 2015 kl 19:00 Ekhagsstugan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse årsmöte i Föreningen Ekhagen 21 maj 2015 kl 19:00 Ekhagsstugan"

Transkript

1 Kallelse årsmöte i Föreningen Ekhagen 21 maj 2015 kl 19:00 Ekhagsstugan Årsmöteshandlingar 2015 Föreningen Ekhagen 1 av 6

2 Årsmöte 2015 Förslag till dagordning 1. Årsmötet öppnas 2. Val av a. ordförande för årsmötet b. mötessekreterare c. justeringsmän, tillika rösträknare och valkontrollanter 3. Fastställande av dagordning 4. Mötets stadgeenliga utlysande 5. Styrelsens förvaltningsberättelse 6. Revisorernas berättelse 7. Fastställande av resultat- och balansräkning jämte dispositioner 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9. Årsavgift 10. Presentation av handlingsprogram 11. Presentation av budget för Behandling av motioner 13. Utseende av valberedning, tre st varav en sammankallande 14. Övriga frågor 15. Mötets avslutande Årsavgift, punkt 9 Årsavgiften föreslås ändras till Enfamiljshushåll 50 kr Flerfamiljshushåll 100 kr Styrelsen tror det är bättre med låg avgift som kan locka fler medlemmar. Vår stora intäkt ligger inte i avgifter utan i stuguthyrningen. Det är värt att pröva tror vi. Handlingsprogram 2015 förslag, punkt 10 Ekhagsdagen 31 maj 14:30 Fest i byn helg i sept Pubkväll okt/nov Luciafirande med lussetåg 11 dec Valberedningens förslag, punkt 14 Ej färdigt förslag! Styrelseordförande Ledamöter Marie Dreiman, Ann-Sofi Matthiesen 1 år kvar 1 år kvar Suppleanter Peder Melin, nyval Revisor Ivan Isendor, omval Revisorssuppleant André Lindberg, omval 1 år Årsmöteshandlingar 2015 Föreningen Ekhagen 2 av 6

3 Förvaltningsberättelse 2014 Föreningen Ekhagen har under verksamhetsåret 2014 haft två styrelsemöten, som hållits i Ekhagen. Stadgarna om senareläggning av revisorsberättelse samt årsstämma antogs på årsmötet samt på extrastämma i februari Föreningen har förvaltat Ekhagsstugan och hållit den tillgänglig för olika aktiviteter, både i egen regi och i form av uthyrningar till medlemmar och andra. Stugan har varit bokad vid sammanlagt 101 olika tillfällen. Medlemmar har hyrt stugan 71 gånger. Externa har hyrt stugan vid 30 tillfällen. Årsmötet blev försenat och hölls 23 juni, väldigt få medlemmar närvarade. Väldigt få medlemmar engagerar sig tyvärr i föreningen numera vilket också påverkar styrelsens förmåga att arrangera evenemang typ, vårstädning, stugstädning, Ekhagsdagen, pub- och informationskvällar och att hålla i stuguthyrningen. Därför bönar och ber vi att fler Ekhagsbor går med i föreningen, anmäler sig till valberedningen och även kommer på årsmöten, hjälper till vid evenemang mm. Risken är annars att vi behöver lägga ned föreningen och stänga stugan!! Årets Luciafirande var i alla fall minst lika uppskattat och välfyllt som fjolårets, minst 50 personer kom. Julia Nikonova ställde upp igen och tog hand om barnkören. En pubkväll med valdebatt hanns också med under hösten. Styrelsen har under året inventerat och röjt samt fixat en del i stugan. Bullergruppen, en arbetsgrupp under Föreningens vingar, som arbetat för att få till bullerskydd längs Roslagsvägen tycks ha lyckats i sina ansträngningar. Under sommaren 2015 är ett bullerskydd planerat i norrgående riktning längs Roslagsvägen. Vi har även överklagat stadens byggplan för förtätning av Lappis. Inte förtätningen som sådan utan placeringen och höjd av vissa hus. På det har vi inte fått någon respons. En yttrande gällande City Link etapp 2, den stora elkabeln genom hela staden som bl.a. ska gå i tunnel under Ekhagen/Nationalstadsparken (inte att förväxla med kraftledningen till Solna), har insänts som går ut på att de vid arbetet försäkrar sig om att inte störa Ekhagens bergvärmebrunnar eller naturen i Nationalstadsparken. Buss 40 är i farozonen. Föreningen arbetar med frågan om fortsatt lättillgänglig kollektivtrafik upp i Ekhagen. Föreningen är medlem i Östermalms föreningsråd samt Förbundet Ekoparken. Ekonomi I år gick föreningen med överskott torts budgeterat underskott. Detta för att planerade investeringar istället skjutits till Försäljningen av Hemma i Ekhagen har nu genererat en vinst på drygt kr. P.g.a. uppkommen situation har styrelsen beslutat att akut köpa in bokföringsoch redovisningstjänst för 2014, kostnaden finns reserverad i bokslutet. Antalet medlemmar kan uppskattas till 49 (51) medlemshushåll, ca 128 individer. Föreningens kostnader består framför allt av uppvärmningskostnader. De har sjunkit ytterligare jämfört med föregående år. Årets överskott kronor ( föregående år). Förslag till disposition av föreningens resultat Till årsmötets förfogande står: Ingående balanserad vinst kr Årets resultat kr Summa kr Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs Styrelse och förtroendevalda kr Styrelsen har bestått av: Magdalena William ordförande, Michael Hallgren vice ordförande, Stefan Przetak kassör, Marie Dreiman och Ann-Sofi Matthiesen. Samt suppleanterna Julia Nikonova, Åke Kestner och Ulla Wittrock. Revisor har varit Ivan Isendor. Revisorssuppleant André Lindberg. Valberedning: Maria Ehrenberg. Årsmöteshandlingar 2015 Föreningen Ekhagen

4 !"#$%&'&()*+,+-./01!"#$ Föreningens intäkter Medlemsavgifter + gåva Hyresintäkter Försäljning "Hemma i Ekhagen" Föreningsaktiviteter Städbidrag 0 0 Summa intäkter Föreningens kostnader Fastigheten, Försäkring Fastigheten, Elkostnad värme Fastigheten, Rep. & underhåll Fastigheten, Övriga driftskostnader Produktion Hemma i Ekhagen Information/Marknadsföring Föreningsaktiviteter Bokföringstjänst Presenter medlemmar 0 0 Bokföringsprogram, konsultkostnad 0 0 Administration, övrig Föreningsavgifter (Ekoparken, Ömalms Föreningsråd) Bankkostnader Avskrivning inventarier Summa rörelsekostnader Ränteintäkt(+)/kostnad(-) 2 10 Redovisat resultat '%'+#()*+,+-!"#!"#$!!"#!"#$! TILLGÅNGAR Inventarier Anläggningstillgångar Bankkonto (Swedbank, LF-bank) Fordringar 0 0 Kassa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Werner Bergs Inv.fond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Stockholm, Årsmöteshandlingar 2015 Föreningen Ekhagen 4 av 6

5 Stockholm Magdalena William Michael Hallgren Stefan Przetak ordförande Mari Dreiman Ann-Sofi Matthiesen Vår revisionsberättelse har avgivits den / Ivan Isendor Årsmöteshandlingar 2015 Föreningen Ekhagen 5 av 6

6 Budget 2015, punkt 11!"#$%&!"#$%% &!'()"!"#$%% '()* *+,- *+,- *+,. Ingående balans 160! ! !586 91!016 Föreningens intäkter Medlemsavgifter + gåvor !580 Hyresintäkter !380 Städbidrag 2! !000 0 Försäljning Hemma i Ekhagen !472 Föreningsaktiviteter !900 Summa intäkter 90!000 93!225 90! !332 Föreningens kostnader Fastigheten, Försäkring !242 Fastigheten, Elkostnad, värme !218 Ekhagsstugan Rep. & Underhåll !534 Golv: salen, första lilla hallen Ev komplettering av bord och stolar, bygga soffor Komplettering färg mm o ev bygga ny veranda Ev komplettering av köksutrustning efter inventering Ev renovering av värmesystem, utebelysning sensor Fastigheten, Övriga drifts- o underhållskostnader: oförutsedda utgifter Städartiklar mm Storstädning vår Produktion Hemma i Ekhagen 0 7!778 Informationsmaterial/Marknadsföring !164 Föreningsaktiviteter !834 Presenter medlemmar Administration, övrig (bla bokföring o redovisningstjänst) !147 Föreningsavgifter (Ekoparken, Ömalms Föreningsråd) Bankkostnader Avskrivning inventarier 1!150 1!275 1!600 1!593 Summa rörelsekostnader 122!430 58! !100 92!772 Ränteintäkt(+)/kostnad(-) Redovisat resultat -32!230 34!834-33!020 34!570 Utgående balans 128! !420 92! !586 Årsmöteshandlingar 2015 Föreningen Ekhagen 6 av 6

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Årsmötesprotokoll 2012 Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Sid. 2(19) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 2012 Datum: 2012-03-10 Tid: 15.00 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande Therése

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Protokoll fört vid Catahyas ordinarie årsmöte 2014

Protokoll fört vid Catahyas ordinarie årsmöte 2014 Protokoll fört vid Catahyas ordinarie årsmöte 2014 1.1. Mötets öppnande Föreningens vice ordförande Sara Karlsson förklarar mötet öppnat. 1.2. Val av mötesordförande att välja Fredrik Nilson till mötesordförande.

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Årsmöte onsdag 8 februari 2012 kl 19.00 i Stuvsta gamla stationshus

Årsmöte onsdag 8 februari 2012 kl 19.00 i Stuvsta gamla stationshus Medlemsblad för Huddingeortens Biodlareförening Nr 1 2012 Årsmöte onsdag 8 februari 2012 kl 19.00 i Stuvsta gamla stationshus Läs styrelsens verksamhetsberättelse på nästa uppslag och framåt, valberedningens

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Agenda för årsmötet. byts mot:

Agenda för årsmötet. byts mot: Agenda för årsmötet 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3. Fastställande av röstlängd och anmälan av ombudsfullmakter 4. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare.

Läs mer

Årsredovisning 2014. Brf Isbrytaren 51

Årsredovisning 2014. Brf Isbrytaren 51 Stämman 2015 Kallelse till föreningsstämma 2015 Tid: onsdag 6 maj 2015, klockan 18.30 Plats: Meeting Room, Alströmergatan 20 Efter stämman serveras buffé, cirka 20.00 Dagordning 1. Öppnande 2. Godkännande

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. NORRA HUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Torsdag 27 mars 2014 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00

Protokoll ÅRSMÖTE Töreboda Hästklubb, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 Protokoll Årsmöte Protokoll ÅRSMÖTE, 2015-02-22 Tid och Plats: Samlingssalen Töreshov, 19.00 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Karin Arvidsson önskar alla välkomna och öppnar kvällens möte. 2 Val

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer