'BRF GLÖMSKAN 15. Org.nr Årsredovisning. för. räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "'BRF GLÖMSKAN 15. Org.nr. 716408-8655. Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31"

Transkript

1 'BRF GLÖMSKAN 15 Årsredovisning för räkenskapsåret (

2 ' BRF GLÖMSKAN 15 Förvaltnings berättelse Styrelsen far härmed avge följande redovisning för förvaltningen av föreningen under räkenskapsåret. Styrelse Roger Elmrin Ordförande Isabelle Thulin Sekreterare Björn Westeren Kassör Björn Sigström Suppleant Stefan Candefjord Suppleant Revisorer Victor Lagersten Ordinarie Maria Casäs Arribas Ordinarie Ann Si-Lin Suppleant Föreningsfrågor Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt i olika föreningsangelägenheter samt avhållit 10 st styrelsemöten. fyra föreningsmöte har avhållits, det ena var årsmötet de andra var extra föreningsmöten. Av föreningens 17 st medlemslägenheter har under året 2 st överlåtits. Föreningen upplåter med hyresrätt 2 st garage och 2 st parkeringsplatser. Förvaltning Kassören har i huvudsak handhaft föreningens förvaltning. Drift och underhåll Föreningens medlemmar har under året i huvudsak själva svarat för underhåll och drift av föreningens fastighet. Förening har under året genomfört markarbeten på gångar och uteplats. Föreningens lån Framgår av balansräkningen. Ekonomi Den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut framgår av balans- och resultaträkningarna. Föreningens fastighet är taxerad till ett värde på kronor, varav markvärde kronor. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad. Under förutsättning att stämman godkänner bokförd avsättning till fond för yttre underhåll med kronor , föreslår styrelsen som resultatdisposition att årets förlust på kronor , 10 balanseras i ny räkning. Sida 1

3 Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel balanserad vinst från tidigare år årets förlust Totalt disponeras för överföring till balanserat resultat Totalt , , , , ,42 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar. Sida 2

4 . BRF GLÖMSKAN 15 Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Årsavgifter Hyresintäkter garage Hyresintäkter bilplatser ,00 ; , , ,00 Rörelsens kostnader Övriga rörelsekostnader Hyra för inventarier F örbrukningsinventarier Avgift t Intresseorganisation Övriga :främmande tjänster Kostn. Fören. o Styrelsem. mm -249, , , Fastighetskostnader - Drift Vatten o Avloppskostnader Värmekostnader Elkostnader Sophämtning F astighetsförsäkring Kabel-TV kostnader Övriga driftskostnader -7603, , , , , , , , , , , , , , <.,_ Fastighetskostnader - Underhåll Underhåll trapphus, trappor Underhåll vind, källare Underhåll trädgård, staket Underhåll dörrar, porttelefon Underhåll fritidslokal Underhåll tvättutrustning Underhåll elinstalationer Underhåll skador Underhåll fönster , , ,00-259, ,50-106,00-776, , , , , , ,00-202, ,00-169, ,00 Rörelseresultat före avskrivningar , Sida 3

5 .. BRF GLÖMSKAN 15 Resultaträkning Not Avskrivningar enligt plan Avskrivning 5-års Inventarier 3 Avskrivning 10-års Inventarier 3 Avskrivning 20-års Inventarier 3 Avskrivning Byggnader 3 Avskrivning markanläggning 3 Avskrivn. acktiv. 10-års under 3 Avskrivn. acktiv 20-års underh 3 Avskrivn. acktiv 30-års underh 3 Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter Ränteintäkter Intäktsränta Skattefri Finansiella kostnader Räntekostnader lån Bank-kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , , , , ,00-413, , , ,50 5, , , , , , , , , ,00-103, , , ,00 3, , , , , ,40 Fondavsättningar o Bokslutsdispositioner Avsättning - yttre fond Resultat före skatt Fastighetsavgift Årets förlust -9423, , , " , , , , , , ,60 V~---- Sida 4

6 . BRF GLÖMSKAN 15 Balansräkning TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Not Likvida medel Bank - affårskonto , ,07 Bank - checkkonto , , ,07 Övriga kortfristiga fordringar Interimsfordringar 11825, Skattekonto ,00 För. beräkn. skattef. Tax ,00. Fordr. kapitaltillsk. medl ,00 ' 28516, ,00 Summa Omsättningstillgångar , ,07 Anläggningstillgångar \. Finansiella Anläggningstillgångar Andelar Lån t medlemmar i föreningen Maskiner och Inventarier 5-års inventarier 1, , ,00 Värdeminskn 5-års inventar 1, , ,00 10-års inventarier 1, Värdeminskn 10-års invent. 1, , ,05 20-års inventarier 1, , ,00 Värdeminskn 20-års invent. 1, , , , ,95 Byggnader och övrig fast egendom Byggnader , ,20 Värdeminskning byggnader , ,20 Markanläggning ,00 Värdeminskning markanläggn 2-22 Mark , ,00 Acktiverat 10 års-underhåll , ,00 Värdeminskn. acktiv. I 0 års-un , ,00 Ackiverat 20 års-underhåll , ,00 Värdeminskn. acktiv. 20 års-un , ,00 Acktiverat 30 års-underhåll , ,00 Värdeminskn acktiv 30 års-und ,00-103, , ,00 ( ~ -- Jv_ Sida 5

7 . BRF GLÖMSKAN 15 Balansräkning Not Summa Anläggningstillgångar , ,95 Summa tillgångar , ,02 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Beräknad slutl skatt Tax-2013 Fören. Preliminärskatteskuld Upplupna kostnadsräntor Övriga interimsskulder F örskottbet. Årsavg - hyror För mycket inbet Rebecca J onss Långfristiga skulder Lån Statshypotek AB Lån från Björn Westeren Fondavsättningar och Reserver Fond för yttre underhåll Eget kapital 14359, , , ,00 ' 23153, , , , ,00 1, , , ,00 333, , , , , , ,50 <._._ Bundet eget kapital Inbetalda grundavgifter Upplåtelseavgifter Kapitaltillskott Fritt eget kapital Balanserat resultat Föregående års resultat Årets resultat , ,00 ' , , , , , ,40-966, , ,52 Summa eget kapital , ,52 Summa skulder och eget kapital , ,02 Ställda panter Se N otanteckningar Ansvarsförbindelser Inga Sida 6

8 ' BRF GLÖMSKAN 15 Tilläggs upplysningar Upplysningar till balansräkningen Not 1 Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Materiella anläggningstillgångar Byggnader Markanläggningar 5-års Inventarier 10-års Inventarier 20-års Inventarier 1,5 % 5,0 % 20,0 % 10,0 % 5,0 % ( Not 2 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande fastigheter mm , , , , , ,20 Avskrivning enligt plan Ingående avskrivningar Årets avskrivningar på kvarvarande fastigheter mm Årets avskrivningar på aktiverat underhåll Utgående avskrivning enligt plan på fastigheter , , , , , , , ,20 Utgående bokfört värde på fastigheter mm , ,00 Not 3 Inventarier Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljningar Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande inventarier , , , ,00 Sida 7

9 BRF GLÖMSKAN 15 Tilläggsupplysningar Avskrivning enligt plan Ingående avskrivningar Avgår ingående avskrivningar på sålda inventarier Årets avskrivning på kvarvarande inventarier Utgående avskrivning enligt plan på kvarvarande inventarier Utgående bokfört restvärde för kvarvarande inventarier , , , , , , , ,95 Not 4 Ställda Panter: I föreningens fastighet har uttagits inteckningar på totalt kronor, av dessa är kronor pantsatta för föreningens lån, de övriga är ej utnyttjade. Sida 8

10 ( BRF GLÖMSKAN 15 Underskrifter Revisorspåteckning Göteborg ()~ ;_, - ~:?er Elmrin ~\--= :s ~:ile Thulin Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Victor Lagersten Revisor Maria Casäs Arribas Revisor Sida 9

11 i BRF GLÖMSKAN 15 t' Revisionsberättelse Göteborg Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Årsredovisningen har upprättats enligt föreningslagen. Med anledning av granskningen tillstyrker vi: att resultaträkningen och balansräkningen fastställs att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg l (~- Victor Lagersten Revisor Maria Casas Arribas Revisor

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 får härmed avge KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 september 2013 Sidan Förvaltningsberättelse samt ekonomisk redogörelse 1 Resultaträkning

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Elisetorp i Arlöv CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Arsredovisning för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförtecknlng: Sida Förvaltningsberältelse 1 Resultaträkning 3 N~er 7 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer