SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030"

Transkript

1 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

2 INLEDNING...3 Förskolebarns framtidstro vår utmaning!...3 Lagar, förordningar och styrdokument av speciell betydelse för vår verksamhet...3 Våra brukare/kunder, deras behov, önskemål och förväntningar...3 Vår organisations- och ledningsstruktur...3 Snösätra Förskolors medarbetare...4 Vår vision och pedagogiska plattform...4 CHEF- OCH LEDARSKAPET MIN VISION AV DET GODA LEDARSKAPET HUR JAG SOM CHEF/LEDARE KOMMUNICERAR, FÖRSÄKRAR MIG OM ATT MEDARBETARNA ÄR INFÖRSTÅDDA MED VERKSAMHETENS MÅL OCH ÅTAGANDEN HUR JAG SOM CHEF/LEDARE SKAPAR MÖJLIGHETER FÖR LÄRANDE I ORGANISATIONEN OCH KOMPETENSUTVECKLING AV MEDARBETARNA HUR JAG SOM CHEF/LEDARE ARBETAR FÖR ATT UPPNÅ RESULTAT I VERKSAMHETEN HUR JAG SOM CHEF/LEDARE SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTVECKLING AV VERKSAMHETEN....7 VERKSAMHETENS ÅTAGANDEN FÖR VERKSAMHETSÅRET ENHETENS ÅTAGANDEN HUR VI KOMMIT FRAM TILL VÅRA ÅTAGANDEN VÅRA FÖRVÄNTADE RESULTAT SOM SKA NÅS FÖR VARJE ÅTAGANDE....8 Snösätra förskolor ökar medvetenheten kring lärandet för hållbar utveckling....8 Snösätra förskolor ger alla barn möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur...9 Snösätra förskolor stärker barnets självbild, identitet, empati och förmågan att samspela...9 Snösätra förskolor skapar förutsättningar för alla barn att utveckla ett levande, rikt och funktionellt språk...10 Snösätra förskolor grundlägger goda vanor kring kost, rörelse och hälsa...11 Snösätra förskolor ger alla barn förutsättningar att uppleva att de har ett verkligt inflytande över verksamheten i förskolan Snösätra förskolor skapar förutsättningar för ett samarbete kring såväl det enskilda barnet som förskolans verksamhet Snösätra förskolor ska i samarbete med föräldrarna och närliggande skolor vidareutveckla formerna för en smidig övergång till skolan...13 Snösätra förskolor ska vara en attraktiv arbetsgivare...13 Snösätra förskolor åtar sig att minska sjukfrånvaron till maximalt 7 % Snösätra förskolor åtar sig att hålla budget Snösätra förskolor åtar sig att effektivt och ändamålsenligt utnyttja de resurser som tilldelats...14 Resursanvändning: Vi har regelbundet avsatt tid för olika möten då vi stämmer av detta ARBETSSÄTT ARBETSSÄTTEN REDOVISAS UNDER RESPEKTIVE ÅTAGANDE UNDER RESURSANVÄNDNING HUR ARBETAR VI FÖR ATT ANVÄNDA VERKSAMHETENS RESURSER SÅ EFFEKTIVT SOM MÖJLIGT UPPFÖLJNING UPPFÖLJNINGSMETODER VI ANVÄNDER FÖR ATT FÖLJA UPP ÅTAGANDEN OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETSÅRET RESULTAT RESULTAT OCH TRENDER I FÖRHÅLLANDE TILL ÅTAGANDENA ÖKAD/MINSKAD TILLSTRÖMNING AV BRUKARE/KUNDER RESULTATEN FRÅN BRUKAR -/KUNDDIALOGEN RESULTAT AV MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR EKONOMISKA RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGET FÖR DE TRE SENASTE ÅREN, KOMMENTARER OCH TRENDER PERSONALOMSÄTTNING DE SENASTE TRE ÅREN, KOMMENTARER OCH TRENDER SJUKFRÅNVARO/FRISKNÄRVARO DE SENASTE TRE ÅREN, KOMMENTARER OCH TRENDER...22 UTVECKLING VI SÄKERSTÄLLER ATT VI UTVECKLAR RÄTT DELAR AV VERKSAMHETEN PÅ FÖLJANDE SÄTT:.22 2

3 20. NÄR VI KOMPETENSUTVECKLAR MEDARBETARNA, HUR VET VI VAD SOM BEHÖVER UTVECKLAS? VÅRA TRE FRÄMSTA STYRKOR OCH MÖJLIGHETER, TRE STÖRSTA SVAGHETER OCH HOT...23 Snösätra Förskolor Snösätra Förskolor ligger i Rågsved och består av fyra olika förskolor. Förskolorna är friliggande med egna gårdar. Två av förskolorna har funnits sedan åttiotalet, en öppnade för drygt 5 år sedan och den fjärde startade vi i februari Just nu är 197 barn inskrivna och 49 personer anställda. Förskolechef: Ann-Sofie Hesselbom Telefon: eller E-post: Besöks- och postadress: Bjursätragatan 72, Bandhagen Inledning Vårt uppdrag och tjänster som vi tillhandahåller Förskolebarns framtidstro vår utmaning! Vi stimulerar barnens utforskarlust så att de ges en chans att upptäcka sin omvärld. Grunden är vår kunskap om barn och deras läroprocesser. Barn lär i samspel med andra och därför lägger vi stor vikt vid att gruppen blir en verklig tillgång i varje barns liv. Gå gärna in och titta på vår hemsida: Lagar, förordningar och styrdokument av speciell betydelse för vår verksamhet På nationell nivå styrs förskolan av bestämmelser i skollagen, likabehandlingslagen (Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever), arbetsmiljölagstiftning och mål och riktlinjer i förskolans läroplan (Lpfö 98). På kommunal nivå styrs vi av Stockholms stads mål, vision 2030 samt specifika mål och krav från stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör. Våra brukare/kunder, deras behov, önskemål och förväntningar I våra förskolor har 85 % av barnen ett annat modersmål än svenska. Det talas ca. 30 olika språk. Trenden är att de arabisktalande familjerna ökar och dessa utgör nu 26 % av dem som har ett annat modersmål än svenska. För många av föräldrarna är förskolan ett relativt nytt begrepp. I många länder, som föräldrarna har sina rötter i, är barnen hemma tills de börjar i skolan jämfört med i Sverige där de flesta barnen går i förskolan när föräldrarna arbetar, studerar eller söker jobb. Förskolan upplevs samtidigt av föräldrarna som en viktig plats för barnen. Där utvecklar barnen det svenska språket, de skaffar sig vänner och erövrar nya kunskaper. För många av föräldrarna är det mest väsentliga att barnen är trygga och har roligt på förskolan. När barnen blir äldre är det för många föräldrar viktigt att de tillägnar sig skolämneskunskaper som att läsa och skriva. Vår organisations- och ledningsstruktur Här följer en beskrivning av uppdraget för pedagoger och arbetslaget samt för pedagogisk ledare och utvecklingsgruppen. Pedagogens uppdrag och ansvar är att: skapa de allra bästa förutsättningarna för varje barns utveckling och lärande. synliggöra barnens utveckling och lärande i Min pärm. bidra till att samarbetet fungerar i det egna arbetslaget och vara aktiv i arbetslagets gemensamma planering. samverka inom hela enheten. bidra till utvecklingen av det pedagogiska arbetet. lyssna in kollegors frågor och tillsammans med de andra i arbetslaget driva pedagogiken framåt i enlighet med mål och åtaganden. 3

4 medverka i arbetslagets uppföljning och utvärdering. ta del av aktuell forskning och kunskap om barns lärande. Arbetslagets uppdrag och ansvar är att: omsätta uppdraget och beskriva hur de tänker genomföra det i en handlingsplan samt ansvara för att hitta samarbetsformer och att effektivt använda sina gemensamma resurser. ansvara för att jobba projektorienterat och skapa optimala förutsättningar för sina barns lärande och utveckling utifrån våra pedagogiska ställningstaganden och enhetens verksamhetsplan. ansvara för att etablera och upprätthålla en förtroendefull relation till föräldrar och att synliggöra barns lärande inför dem. ansvara för att följa upp, utvärdera och analysera sin verksamhet samt att identifiera förbättringsområden. Den pedagogiska ledarens insatser ligger i linje med mål och åtaganden samt säkerställer att verksamhetsplanen lever i vardagen. Pedagogiska ledarens uppdrag och ansvar är att: handleda arbetslagen i deras arbete med barns lärande och utveckling. ansvara för pedagogiska träffar. sammanställa all rapportering från arbetslagen i samband med uppföljning/ utvärdering samt analysera och identifiera förbättringsområden tillsammans med förskolechefen. hålla sig á jour med omvärldens förväntningar och aktuell forskning. Utvecklingsgrupp inom enheten Utvecklingsgruppen bidrar med sin kunskap i arbetet med enhetens verksamhetsplan och kvalitetsredovisning samt har sikte på enhetens långsiktiga utveckling och strategiska frågor. I gruppen ingår en pedagog per arbetslag samt förskolechef och pedagogisk ledare. Arbetsgrupper för utveckling. För att komma vidare i nyckelfrågor bildar vi arbetsgrupper med pedagoger från de olika förskolorna. I dessa grupper tas pedagogers särskilda kompetenser och specialintressen tillvara. Just nu finns det följande grupper: PR-grupp ansvarar för att vidareutveckla hemsidan, broschyrer, utställningar och IT. Genusgrupp - ansvarar för att vidareutveckla arbetet med jämställdhet / mångfald. Hälsoinspiratörer ansvarar för att vidareutveckla frågor kring kost och hälsa i samarbete med företaget Hälsopuls. Kostgrupp(kokerskorna) ansvarar för att vidareutveckla frågor kring barnens kost. Denna grupp har också ansvar för miljöfrågor som rör köken. Grön Flagg -grupp ansvarar för miljöcertifieringen Grön Flagg genom Håll Sverige rent. Varje grupp gör inventeringar, planer, uppföljningar och analyser inom respektive område. Förskolechefen coachar varje grupp. Snösätra Förskolors medarbetare Inom enheten arbetar en förskolechef, en pedagogisk ledare, 20 förskollärare och 18 barnskötare. 7 resurspersoner är anställda för barn i behov av särskilt stöd. På varje förskola är en kokerska anställd. En lokalvårdare ingår i personalgruppen, medan övrig lokalvård sköts via entreprenad. En av förskollärarna är genuspedagog. Vår vision och pedagogiska plattform Våra pedagogiska ställningstaganden, som processats fram av ALLA ska vägleda våra medarbetare och genomsyra hela verksamheten. Alla ska vara delaktiga barn, föräldrar och medarbetare. Alla barn har rätt att ingå i ett sammanhang. Alla barn ska kunna se sig som en positiv kraft i gruppen. 4

5 Vi bygger vår verksamhet på varje barns nyfikenhet, lust och inre motivation. Vi litar på barnets inneboende kraft och förmåga i varje situation. Vi ger pojkar och flickor möjlighet att använda hela sin potential. Vår vision och pedagogiska plattform gör att vi skapar samsyn och strävar åt samma håll. Chef- och ledarskapet 1. Min vision av det goda ledarskapet Vi är mitt i centrum av världen och i framtiden. Som ledare har jag en tydlig idé hur jag tolkar mitt uppdrag, vad som ska åstadkommas med barns lärande och utveckling i fokus och hur jag tillsammans med mina medarbetare ska förverkliga våra gemensamma mål. Jag vill få människor att växa, ge medarbetarna möjligheter att lyckas och att gå vidare i en ständig utvecklingsprocess som kännetecknas av ett lustfyllt lärande. Jag strävar efter att alla anställda ska uppleva att de är en väsentlig del av verksamhetens utveckling och ta sitt fulla ansvar för det som de har i uppdrag att göra. Ett gott ledarskap i förskolan tycker jag ska kännetecknas av att: kunna omsätta styrdokument och politiska direktiv till handling. ha en tydlig vilja vara envis och målmedveten. stå upp för barns rätt. ha mod att agera i tidigt skede då problem uppstår. vara progressiv ligga steget före och visa på en tydlig riktning. vara generös bjuda på mig själv tillåta mig att lyckas och misslyckas. ha balans mellan arbete och privatliv. ta hänsyn till omvärlden, vart är vi på väg? ta reda på hur det ser ut för våra barn och föräldrar nu och i framtiden. ha förmåga att leda på olika sätt i olika situationer ett situationsanpassat ledarskap. Jag vill hävda barns rätt och förskolans uppdrag på ett respektfullt sätt. Det är i skarpa lägen det visar sig om vi förmår att möta föräldrar. Vi möter olika individer och olika uppfattningar som inte alltid överensstämmer med vår egen. Vårt uppdrag är att kunna stå upp för läroplanen samtidigt som vi möter föräldrar på ett sätt som gör att de känner sig respekterade och bidrar till att de har fortsatt förtroende för oss. 2. Hur jag som chef/ledare kommunicerar, försäkrar mig om att medarbetarna är införstådda med verksamhetens mål och åtaganden. En viktig förutsättning för att göra medarbetarna medvetna och engagerade är att de är delaktiga i hela arbetsprocessen kring framtagandet av våra mål och åtaganden. Jag efterfrågar kontinuerligt deras åsikter och skapar diskussionsutrymme. På arbetsplatsträffar eller planeringsdagar för jag fram frågor som berör verksamhetsplanen, mål och åtaganden samt pedagogiska riktlinjer. På det viset blir medarbetarna väl införstådda i verksamhetens mål och åtaganden. Jag ger också arbetslaget stort handlingsutrymme. Utifrån läroplan och verksamhetsplan gör arbetslaget sin tolkning av hur uppdraget ska genomföras. På varje avdelning utformas en handlingsplan (arbetsplan). Vi för en dialog kring det och vi tydliggör krav och förväntningar. Arbetsplanen fungerar som ett arbetsredskap i arbetslaget under hela året och diskuteras fortlöpande på avdelningsträffarna. På vissa träffar deltar den pedagogiska ledaren för att säkerställa att man är på rätt väg. Hon ska också vara ett bollplank och en inspiratör. Det pedagogiska uppdraget och målen hålls ständigt vid liv både i det vardagliga arbetet och i organiserade pedagogiska träffar där pedagogerna träffas i mixade grupper mellan avdelningarna. Grupperna leds av den pedagogiska ledaren som jag har en daglig kommunikation med. Medarbetarna vet att jag gärna träffar dem för samtal och diskussioner av olika slag. Jag får en god bild av hur väl införstådda pedagogerna är med verksamhetens mål och åtaganden genom att 5

6 vistas ute i verksamheten. Jag kan där se hur pedagogerna handlar i olika situationer och utmana dem med ett varför? Pedagogernas förmåga att omsätta mål och åtaganden kan bara bedömas i relation till sättet att handla i olika situationer. I alla diskussioner i olika grupper eller individuellt kan jag skaffa mig en uppfattning om pedagogernas förmåga. Medarbetarsamtalen och delvis lönesamtalen fyller också en viktig funktion för att koppla uppdraget till mål och resultat. 3. Hur jag som chef/ledare skapar möjligheter för lärande i organisationen och kompetensutveckling av medarbetarna. Lärande organisation Jag har under flera år strävat efter att utveckla Snösätra förskolor till en lärande organisation. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på barns lärande och utveckling, där föräldrarna ingår som en viktig del. Grunden för att vi ska lyckas i vårt uppdrag är att vi har föräldrarnas förtroende. Men föräldrarna är också viktiga för barnens lärande och utveckling i förskolan. För att pedagogerna på ett optimalt sätt ska kunna se och kunna följa barnens lärprocesser krävs att vi har kunskap om barnens hemkultur och sätt att skapa mening. När barnen ser att föräldrarna är delaktiga i förskolans arbete t.ex. i form av pedagogisk dokumentation, skapar det en känsla av sammanhang. För föräldrarna innebär det att de på ett naturligt sätt blir en del av förskolans arbete och blir delaktiga i sina barns lärprocesser. Vi söker ny kunskap och prövar nytt Möjligheter måste ges för medarbetarna att vara aktiva, reflektera och fördjupa sig. Det är ett pågående flöde av dialog och samtal för utveckling - ett ständigt sökande efter nya kunskaper. Det finns en nyfikenhet och en strävan efter ytterligare utveckling hos all personal på Snösätra. Delaktighet Förutsättningen för att lärande och utveckling ska ske är att medarbetarna är delaktiga på Snösätra är varje medarbetare en huvudperson som har rätt att experimentera, utveckla och omforma. Jag uppmuntrar detta genom att vara en ledare som inte har svar och lösningar på allt utan gärna själv sätter mig i situationer då jag visar min egen nyfikenhet och lust att utforska. Denna ärlighet och öppenhet bidrar till att medarbetarna vågar pröva. Jag uppmuntrar, utmanar och visar dem att jag tror på dem. Genom att skapa utrymme för diskussioner, kan vi ta tillvara på erfarenheter som görs och utveckla verksamheten vidare. Medarbetarna är vår absolut viktigaste resurs. Det gäller att få tillgång till och ta vara på deras motivation och använda den vilja och energi som finns. Att skapa arbetsglädje och engagemang är viktigt. Kompetensutveckling All kompetensutveckling ligger i linje med våra pedagogiska ställningstaganden och det vi föresatt oss i verksamhetsplanen. Vi tar tillvara särskilda kompetenser och ser till att medarbetarna får kompetensutveckling i linje med enhetens önskade inriktning och utifrån varje medarbetares behov av kompetensutveckling så att hon/han kan prestera det bästa utifrån det uppdrag hon/han har. Alla har en plan för sin kompetensutveckling som vi särskilt diskuterar vid medarbetarsamtalet. 4. Hur jag som chef/ledare arbetar för att uppnå resultat i verksamheten. På Snösätra har vi lyckats med att skapa en ändamålsenlig organisation och den är ett verktyg i vårt arbete med att nå det vi föresatt oss. Tydlighet Vi har en verksamhetsplan som verkligen lever i vardagen, vilket leder till att det är mycket tydligt vilka mål vi har och vilka resultat som ska uppnås. Grunden till denna framgång har lagts/ läggs genom att alla medarbetare involveras i förbättringsarbetet och i förnyelsen av verksamhetens delar. Jag är mycket tydlig med mina förväntningar på hur och när de ska ta ansvar för sin delaktighet i dessa processer. Varje medarbetare som anställs kvitterar ut sitt uppdrag av mig som ledare, alla ska veta vad som förväntas av dem. Alla även vikarier, praktikanter, lärarstudenter och föräldrar ska förstå 6

7 att det är självklart att jag räknar med att deras kompetens/erfarenhet ska tas tillvara och bidra till att vi når våra mål. Vi tillvaratar all kompetens Jag är väl insatt i medarbetarnas kompetenser och specialintressen och är noga med att tillvarata dessa i hela organisationen för att uppnå resultat. Pedagoger med särskild kompetens får ofta speciella uppdrag. T.ex. handleder genuspedagogen alla arbetslag i arbetet med att nå de mål vi föresatt oss i planen för detta område. Vi tillsätter arbetsgrupper för kortare eller längre tid för att uppnå resultat inom specifika områden, ofta de delar som identifierats som utvecklingsområden i kvalitetsredovisningen. Arbetslagen identifierar utifrån verksamhetsplanen sina egna behov av satsningar utifrån sitt nuläge och det önskade läget (förväntat resultat) när åtagandet är uppnått. Systematiskt kvalitetsarbete Vi har en metodik/systematik i uppföljningen så att den är ett verktyg för att säkerställa att det förväntade resultatet i åtagandena uppnås. Vi har tagit fram gemensamma dokument för bl.a. utvecklingssamtal och hur material som ska in på hemsidan ska se ut. Alla avdelningar ska skicka in pedagogisk bilddokumentation till hemsidan. Då ställs krav på att pedagogerna kopplat bilderna till verksamhetsplan/läroplan. Det i sin tur kräver genomgripande diskussioner om vägen till måluppfyllelsen. Genom att vara en lärande organisation har vi skapat en god arbetsmiljö där människor växer och får goda resultat. Genom att hjälpa och stötta varandra skapar vi varje dag ett mervärde där allas kunskaper blir mer än den enskilda medarbetarens kunskaper och förmågor. Vi köper in extern kunskap/handledning vid behov av detta. Jag själv konsulterar företaget Strategihuset för kontinuerlig handledning i strategiskt utvecklingsarbete. Snösätra har samarbetat med dem sedan år 2000 och de används ofta vid utbildningsdagar för hela enheten. 5. Hur jag som chef/ledare skapar förutsättningar för utveckling av verksamheten. Jag lyssnar till medarbetarna och ser till att ge utrymme för värdegrundsdiskussioner. Jag ser till att alla medarbetare är väl insatta i läroplanen och verksamhetsplanen samt ser till att det finns en effektiv mötesstruktur. Jag är noga med systematiken i utvecklingsarbetet och ser till att det finns rutiner och system för uppföljning, utvärdering, och analys av uppnådda resultat. Jag ger medarbetarna tydliga ansvarsområden utifrån intressen och kompetenser. Jag lyssnar och fångar upp idéer och ger förutsättningar så att utveckling sker. Jag tar tillvara kunskaper från andra verksamheter och aktuell forskning och har själv just avslutat den statliga rektorsutbildningen. Utveckling Snösätra förskolor ett öppet system Enheten har utvidgats till att omfatta fyra förskolor. Det har hela tiden varit målet att enheten ska utvecklas till en lärande organisation med dynamik och vilja att förändra och utveckla. Snösätra förskolor är ett öppet system på många olika sätt. Sedan ett par år tillbaka möts alla pedagoger regelbundet i pedagogiska träffar. Syftet är att utifrån allas idéer, tankar och erfarenheter skapa lärande samtal. Pedagogerna reflekterar, ger och tar emot beroende av sina olika erfarenheter inom enheten. De gör också studiebesök i andra verksamheter. Enheten har projekt igång som väcker intresse i omvärlden och vi tar emot studiebesök, föreläser och ger på olika sätt influenser till andra. Verksamhetens åtaganden för verksamhetsåret. 6. Enhetens åtaganden 2009 Miljö Snösätra förskolor ökar medvetenheten kring lärande för hållbar utveckling. 7

8 Kultur Snösätra förskolor ger alla barn möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur. Barns identitet Snösätra förskolor stärker barnets självbild, identitet, empati och förmågan att samspela. Barns språk Snösätra förskolor skapar förutsättningar för alla barn att utveckla ett levande rikt och funktionellt språk. Kost, rörelse och hälsa. Snösätra förskolor grundlägger goda vanor kring kost, rörelse och hälsa. Barns inflytande Snösätra förskolor ger alla barn förutsättningar att uppleva att de har ett verkligt inflytande över verksamheten i förskolan. Föräldrars inflytande Snösätra förskolor skapar förutsättningar för ett samarbete kring såväl det enskilda barnet som förskolans verksamhet. Samverkan förskola/skola Snösätra förskolor ska i samarbete med föräldrarna och närliggande skolor vidareutveckla formerna för en smidig övergång till skolan. Attraktiv arbetsgivare Snösätra förskolor ska vara en attraktiv arbetsgivare. Minska sjukfrånvaro Snösätra förskolor åtar sig att minska sjukfrånvaron till maximalt 7 %. Budget i balans. Snösätra förskolor åtar sig att hålla budget. Effektivt resursutnyttjande Snösätra förskolor åtar sig att effektivt och ändamålsenligt utnyttja de resurser som tilldelats. 7. Hur vi kommit fram till våra åtaganden. Ledningen och utvecklingsgruppen tar fram ett förslag till verksamhetsplan under november. Utvärderingar, där barn, föräldrar och personal varit delaktiga och analysen av dessa, utgör en viktig grund för åtagandena. Våra åtaganden utgår också ifrån kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål samt identifierade utvecklingsområden. Inför arbetsprocessen kring verksamhetsplanen skriver varje medarbetare ner kommentarer och idéer för hur verksamheten kan utvecklas under nästkommande år. Bearbetningen av planen processas med utvecklingsgruppen. Alla medarbetare är delaktiga i att påverka den slutliga utformningen av verksamhetsplanen. På arbetsplatsträffar informeras om hur långt arbetet kommit och innehållet i verksamhetsplanen kommuniceras med alla medarbetare. Var och en ges möjligheter att reflektera och komma med synpunkter. Formell samverkan sker på arbetsplatsträffarna.. Dialogen kring verksamhetsplanen förs med föräldrar i olika samtal och vid föräldramöten. Verksamhetsplanen och kvalitetsgarantierna finns uppsatta på anslagstavlor och finns på hemsidan, så att föräldrarna kan bli insatta och komma med synpunkter. 8. Våra förväntade resultat som ska nås för varje åtagande. Vi har valt att här även beskriva arbetssätt (9), resursutnyttjande(10) och uppföljning (11) kopplat till respektive åtagande. Detta för att klargöra sambanden i kvalitetsarbetet. Snösätra förskolor ökar medvetenheten kring lärandet för hållbar utveckling. Förväntat resultat: Att vi ska öka vår miljömedvetenhet och förbättra våra kunskaper kring vad vi kan bidra med för hållbar utveckling. Att barn och vuxna i större utsträckning än tidigare källsorterar. 8

9 Arbetssätt: Vi har sorteringskärl som gör det lätt att källsortera. Vi planerar våra inköp noga utifrån ett miljömedvetet tänkande. I barns skapande blir värdelöst material värdefullt. Vi fortsätter öka andelen ekologiska livsmedel. Vi har miljöansvariga på varje förskola. Vi strävar efter att certifiera oss efter Grön flagg. Resursanvändning: Vi återanvänder material i barns lek och skapande. Vi använder oss också av naturens tillgångar. Detta gör att vi kan minska inköpen av förbrukningsmaterial. Barnen är delaktiga i sorteringen och får tidigt lära sig att inte slösa med resurser. Vi ser hela enhetens tillgångar som allas. Barnen blir tidigt medvetna om betydelsen av källsortering, släcka lampor och stänga av vattenkranen för att spara energi. Uppföljning: Intervju kring Kamratskap och Inflytande Föräldraenkät Arbetslagets skattning och analys av åtagandets måluppfyllelse. Förskolechef och pedagogisk ledare bearbetar resultatet och gör en slutlig bedömning av hur vi lyckades med åtagandet. Snösätra förskolor ger alla barn möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur. Förväntat resultat: Att alla barn i Snösätra förskolor ska få ta del av kulturupplevelser. Att alla barn ges förutsättningar att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse. Att alla barn har roligt och inspireras till lek samt får chansen att bredda och fördjupa ett intresse. Arbetssätt: Vi väver samman kultur och estetiska lärprocesser till en helhet. Vi underlättar barnens lärande genom att ge dem möjligheter att gestalta sina erfarenheter och förmågor med olika språk och uttryckssätt. I lek dans, sång musik, rörelse, skapande och drama får barnen möjlighet att varje dag pröva och utveckla sin kreativitet, sina erfarenheter och förmågor. Resursanvändning: Stockholms Stad, med dess natur och kultur, är en resurs i våra projekt t ex Jag i Rågsved, Rågsved tur- och retur, Gamla Stan och Värtahamnen. Vi samarbetar med Stadsbiblioteket på olika sätt bl. a. Internationella Biblioteket och bokbussen. Barnen får upplevelser i form av teater och museibesök. Detta leder till att barnen får lära känna Stockholm som sin stad. Vi har flerspråkiga pedagoger/modersmålspedagoger som bidrar med sin kulturella bakgrund. Uppföljning: Intervju kring Kamratskap och Inflytande Föräldraenkät Arbetslagets skattning och analys av åtagandets måluppfyllelse. Förskolechef och pedagogisk ledare bearbetar resultatet och gör en slutlig bedömning av hur vi lyckades med åtagandet. Snösätra förskolor stärker barnets självbild, identitet, empati och förmågan att samspela. Förväntat resultat: Att alla barn i Snösätra förskolor ska uppleva att de har en kompis. Att alla barn upplever att de vill, vågar och kan vilket leder till att de kan stå upp för den de är och känna att de duger. Att alla barn är stolta över sin kulturella identitet, ser sig som en positiv 9

10 kraft i gruppen, har tillgång till sina egna känslor och vågar uttrycka dem. Det leder till att barnen respekterar, tolererar och uppskattar varandras olikheter. Arbetssätt: Vi stärker barnets självbild och tillit till den egna förmågan genom att synliggöra deras styrkor och ge positiv bekräftelse t ex när ett barn hjälper ett annat. Vi bekräftar barnets personlighet och lyfter fram de positiva sidorna och barnets framsteg i bl. a. Min pärm. Vi stärker barnets identitet genom att lägga stor vikt vid samspel och gemenskap. Ibland arbetar vi med hela gruppen som leder till att gruppkänslan stärks. Ofta väljer vi att dela barnen i mindre grupper. Detta för att skapa möjligheter till nya kontakter mellan barnen och ge dem större talutrymme och tid för att uttrycka egna tankar, åsikter och idéer. Vi arbetar med barns empatiska och känslomässiga utveckling. Detta sker både i vardagen och i organiserad form t ex projekt, skapande, drama och musik. Vi betraktar gruppen som en värdefull tillgång i detta arbete. Konflikter är ett sätt att öva samspel och empati. Vi bistår barnen i deras sätt och metoder att lösa konflikter t ex vid oenighet i en leksituation. Resursanvändning: All den samlade kompetens som finns hos pedagogerna inom enheten vilken grundar sig på våra pedagogiska ställningstaganden. Resultaten från Intervju kring Kamratskap och Inflytande. Barngruppen är en resurs i detta arbete då barnen kan se och använda sig av varandras styrkor. Uppföljning: Intervju kring Kamratskap och Inflytande Föräldraenkät Arbetslagets skattning och analys av åtagandets måluppfyllelse. Förskolechef och pedagogisk ledare bearbetar resultatet och gör en slutlig bedömning av hur vi lyckades med åtagandet. Snösätra förskolor skapar förutsättningar för alla barn att utveckla ett levande, rikt och funktionellt språk. Förväntat resultat: Att vi ser att barnens kommunikation och språk ständigt utvecklas. Arbetssätt: Vi skapar möten, miljöer och meningsfulla sammanhang där vi lyssnar till och tar tillvara alla barns tankar, funderingar och åsikter. Vi uppmuntrar barnen att berätta om sina erfarenheter och upplevelser samt att utveckla sin fantasi och det egna berättandet. Vi ger nya upplevelser som vidgar barnens vyer. Vi använder oss av ett nyanserat och komplext språk som gör att barnen utmanas såväl i sina tankar som i språket. Den pedagogiska dokumentationen leder oss vidare i utvecklingen av arbetet kring kommunikation och språk. Vi samarbetar med föräldrar om hur vi tillsammans, förskolan och hemmet, skapar möjligheter för att stimulera barnets språkutveckling så mycket som möjligt. Arbetet fortsätter med att förankra Språkprogram för förskolorna i Enskede- Årsta- Vantör vid våra arbetsplatsträffar. På pedagogiska träffar ska bl.a. fokus ligga på dokumentation/pedagogisk dokumentation av barnens kommunikations - och språkutveckling. Avstämning sker regelbundet för att säkerställa att vi dokumenterar alla barns kommunikations- och språkutveckling i Min pärm. Intervjuer, samtal och observationer är underlag till pedagogisk dokumentation av språkutvecklingen. Resursanvändning: De flerspråkiga pedagogerna använder sitt modersmål i mötet med barn och föräldrar som talar samma språk. Detta leder till att vi bl.a. kan ha direktkommunikation med föräldrar och minska inköp av tolktjänster. Vi skapar förutsättningar för våra flerspråkiga pedagoger att anordna pedagogisk verksamhet för barn med samma modersmål över hela enheten. Vi samordnar så långt det är möjligt vårt pedagogiska arbete med modersmålspedagogerna kring t ex. olika projekt. Förskolans barnlitteratur på andra språk kan lånas hem av familjer. I föräldraintervjuer ställs frågor kring hur föräldrarna ser på sina barns språkliga utveckling och vad som är väsentligt för dem när det gäller språk. Språkdomäner används för att tydliggöra barns språk och skapar samtal kring barnets bästa möjliga språkutveckling. 10

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Verksamhetsplan. Eklanda 2 förskolor. Arbetsåret 2013/14. Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet

Verksamhetsplan. Eklanda 2 förskolor. Arbetsåret 2013/14. Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Skolförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Eklanda 2 förskolor Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet "Mölndal är den hållbara staden där alla får

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet + Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Trollsländans förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Marita Rosendahl, 2015-05-29 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Förskoleplan för stockholms stad

Förskoleplan för stockholms stad Förskoleplan för stockholms stad Förskola i världsklass Förskolan lägger en viktig grund för det livslånga lärandet. Den nya förskoleplanen innebär att vi nu tar ytterligare ett viktigt steg mot en förskola

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan Flerspråkighet i förskolan en handledning 1 www.karlskoga.se Inledning Andelen barn som växer upp med ett eller flera språk utöver svenska ökar inom förskolan i Karlskoga kommun. Det är barn vars föräldrar

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kärrviolen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kärrviolen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kärrviolen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 1 (6) Datum VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 MÅLOMRÅDE o LPFÖ Barn i åldern 1-5 år introduceras i begreppet lärstilar. Statliga mål: Alla pedagoger arbetar utifrån lokal pedagogisk planering.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Jan Wallin Ann-Sofi Karlsson Mona

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor Brage, Saga och Ymer förskolor 1 Vision På Brage Saga och Ymer förskolor strävar vi efter att se kunskap som något som skapas i samspel, i dialog mellan människor och mellan människan och hennes omvärld.

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Det systematiska kvalitetsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet Det systematiska kvalitetsarbetet Kungsängens förskolor 2014-01-02 Rev: 2014-10-27 -Utvecklingssamtal med föräldrar Kungsängens förskolor Verksamhetens pedagogiska år -Uppföljning av Läroplanens mål -Projektuppföljning

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Bengster Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 Avdelning Vildvittran -Timmerslätts förskola- Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten BARN OCH UTBLIDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Junibacken Tallkotten Normer och värden Lpfö 98 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27 Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR-perspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Simsnäppan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer