SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030"

Transkript

1 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

2 INLEDNING...3 Förskolebarns framtidstro vår utmaning!...3 Lagar, förordningar och styrdokument av speciell betydelse för vår verksamhet...3 Våra brukare/kunder, deras behov, önskemål och förväntningar...3 Vår organisations- och ledningsstruktur...3 Snösätra Förskolors medarbetare...4 Vår vision och pedagogiska plattform...4 CHEF- OCH LEDARSKAPET MIN VISION AV DET GODA LEDARSKAPET HUR JAG SOM CHEF/LEDARE KOMMUNICERAR, FÖRSÄKRAR MIG OM ATT MEDARBETARNA ÄR INFÖRSTÅDDA MED VERKSAMHETENS MÅL OCH ÅTAGANDEN HUR JAG SOM CHEF/LEDARE SKAPAR MÖJLIGHETER FÖR LÄRANDE I ORGANISATIONEN OCH KOMPETENSUTVECKLING AV MEDARBETARNA HUR JAG SOM CHEF/LEDARE ARBETAR FÖR ATT UPPNÅ RESULTAT I VERKSAMHETEN HUR JAG SOM CHEF/LEDARE SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTVECKLING AV VERKSAMHETEN....7 VERKSAMHETENS ÅTAGANDEN FÖR VERKSAMHETSÅRET ENHETENS ÅTAGANDEN HUR VI KOMMIT FRAM TILL VÅRA ÅTAGANDEN VÅRA FÖRVÄNTADE RESULTAT SOM SKA NÅS FÖR VARJE ÅTAGANDE....8 Snösätra förskolor ökar medvetenheten kring lärandet för hållbar utveckling....8 Snösätra förskolor ger alla barn möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur...9 Snösätra förskolor stärker barnets självbild, identitet, empati och förmågan att samspela...9 Snösätra förskolor skapar förutsättningar för alla barn att utveckla ett levande, rikt och funktionellt språk...10 Snösätra förskolor grundlägger goda vanor kring kost, rörelse och hälsa...11 Snösätra förskolor ger alla barn förutsättningar att uppleva att de har ett verkligt inflytande över verksamheten i förskolan Snösätra förskolor skapar förutsättningar för ett samarbete kring såväl det enskilda barnet som förskolans verksamhet Snösätra förskolor ska i samarbete med föräldrarna och närliggande skolor vidareutveckla formerna för en smidig övergång till skolan...13 Snösätra förskolor ska vara en attraktiv arbetsgivare...13 Snösätra förskolor åtar sig att minska sjukfrånvaron till maximalt 7 % Snösätra förskolor åtar sig att hålla budget Snösätra förskolor åtar sig att effektivt och ändamålsenligt utnyttja de resurser som tilldelats...14 Resursanvändning: Vi har regelbundet avsatt tid för olika möten då vi stämmer av detta ARBETSSÄTT ARBETSSÄTTEN REDOVISAS UNDER RESPEKTIVE ÅTAGANDE UNDER RESURSANVÄNDNING HUR ARBETAR VI FÖR ATT ANVÄNDA VERKSAMHETENS RESURSER SÅ EFFEKTIVT SOM MÖJLIGT UPPFÖLJNING UPPFÖLJNINGSMETODER VI ANVÄNDER FÖR ATT FÖLJA UPP ÅTAGANDEN OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETSÅRET RESULTAT RESULTAT OCH TRENDER I FÖRHÅLLANDE TILL ÅTAGANDENA ÖKAD/MINSKAD TILLSTRÖMNING AV BRUKARE/KUNDER RESULTATEN FRÅN BRUKAR -/KUNDDIALOGEN RESULTAT AV MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR EKONOMISKA RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGET FÖR DE TRE SENASTE ÅREN, KOMMENTARER OCH TRENDER PERSONALOMSÄTTNING DE SENASTE TRE ÅREN, KOMMENTARER OCH TRENDER SJUKFRÅNVARO/FRISKNÄRVARO DE SENASTE TRE ÅREN, KOMMENTARER OCH TRENDER...22 UTVECKLING VI SÄKERSTÄLLER ATT VI UTVECKLAR RÄTT DELAR AV VERKSAMHETEN PÅ FÖLJANDE SÄTT:.22 2

3 20. NÄR VI KOMPETENSUTVECKLAR MEDARBETARNA, HUR VET VI VAD SOM BEHÖVER UTVECKLAS? VÅRA TRE FRÄMSTA STYRKOR OCH MÖJLIGHETER, TRE STÖRSTA SVAGHETER OCH HOT...23 Snösätra Förskolor Snösätra Förskolor ligger i Rågsved och består av fyra olika förskolor. Förskolorna är friliggande med egna gårdar. Två av förskolorna har funnits sedan åttiotalet, en öppnade för drygt 5 år sedan och den fjärde startade vi i februari Just nu är 197 barn inskrivna och 49 personer anställda. Förskolechef: Ann-Sofie Hesselbom Telefon: eller E-post: Besöks- och postadress: Bjursätragatan 72, Bandhagen Inledning Vårt uppdrag och tjänster som vi tillhandahåller Förskolebarns framtidstro vår utmaning! Vi stimulerar barnens utforskarlust så att de ges en chans att upptäcka sin omvärld. Grunden är vår kunskap om barn och deras läroprocesser. Barn lär i samspel med andra och därför lägger vi stor vikt vid att gruppen blir en verklig tillgång i varje barns liv. Gå gärna in och titta på vår hemsida: Lagar, förordningar och styrdokument av speciell betydelse för vår verksamhet På nationell nivå styrs förskolan av bestämmelser i skollagen, likabehandlingslagen (Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever), arbetsmiljölagstiftning och mål och riktlinjer i förskolans läroplan (Lpfö 98). På kommunal nivå styrs vi av Stockholms stads mål, vision 2030 samt specifika mål och krav från stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör. Våra brukare/kunder, deras behov, önskemål och förväntningar I våra förskolor har 85 % av barnen ett annat modersmål än svenska. Det talas ca. 30 olika språk. Trenden är att de arabisktalande familjerna ökar och dessa utgör nu 26 % av dem som har ett annat modersmål än svenska. För många av föräldrarna är förskolan ett relativt nytt begrepp. I många länder, som föräldrarna har sina rötter i, är barnen hemma tills de börjar i skolan jämfört med i Sverige där de flesta barnen går i förskolan när föräldrarna arbetar, studerar eller söker jobb. Förskolan upplevs samtidigt av föräldrarna som en viktig plats för barnen. Där utvecklar barnen det svenska språket, de skaffar sig vänner och erövrar nya kunskaper. För många av föräldrarna är det mest väsentliga att barnen är trygga och har roligt på förskolan. När barnen blir äldre är det för många föräldrar viktigt att de tillägnar sig skolämneskunskaper som att läsa och skriva. Vår organisations- och ledningsstruktur Här följer en beskrivning av uppdraget för pedagoger och arbetslaget samt för pedagogisk ledare och utvecklingsgruppen. Pedagogens uppdrag och ansvar är att: skapa de allra bästa förutsättningarna för varje barns utveckling och lärande. synliggöra barnens utveckling och lärande i Min pärm. bidra till att samarbetet fungerar i det egna arbetslaget och vara aktiv i arbetslagets gemensamma planering. samverka inom hela enheten. bidra till utvecklingen av det pedagogiska arbetet. lyssna in kollegors frågor och tillsammans med de andra i arbetslaget driva pedagogiken framåt i enlighet med mål och åtaganden. 3

4 medverka i arbetslagets uppföljning och utvärdering. ta del av aktuell forskning och kunskap om barns lärande. Arbetslagets uppdrag och ansvar är att: omsätta uppdraget och beskriva hur de tänker genomföra det i en handlingsplan samt ansvara för att hitta samarbetsformer och att effektivt använda sina gemensamma resurser. ansvara för att jobba projektorienterat och skapa optimala förutsättningar för sina barns lärande och utveckling utifrån våra pedagogiska ställningstaganden och enhetens verksamhetsplan. ansvara för att etablera och upprätthålla en förtroendefull relation till föräldrar och att synliggöra barns lärande inför dem. ansvara för att följa upp, utvärdera och analysera sin verksamhet samt att identifiera förbättringsområden. Den pedagogiska ledarens insatser ligger i linje med mål och åtaganden samt säkerställer att verksamhetsplanen lever i vardagen. Pedagogiska ledarens uppdrag och ansvar är att: handleda arbetslagen i deras arbete med barns lärande och utveckling. ansvara för pedagogiska träffar. sammanställa all rapportering från arbetslagen i samband med uppföljning/ utvärdering samt analysera och identifiera förbättringsområden tillsammans med förskolechefen. hålla sig á jour med omvärldens förväntningar och aktuell forskning. Utvecklingsgrupp inom enheten Utvecklingsgruppen bidrar med sin kunskap i arbetet med enhetens verksamhetsplan och kvalitetsredovisning samt har sikte på enhetens långsiktiga utveckling och strategiska frågor. I gruppen ingår en pedagog per arbetslag samt förskolechef och pedagogisk ledare. Arbetsgrupper för utveckling. För att komma vidare i nyckelfrågor bildar vi arbetsgrupper med pedagoger från de olika förskolorna. I dessa grupper tas pedagogers särskilda kompetenser och specialintressen tillvara. Just nu finns det följande grupper: PR-grupp ansvarar för att vidareutveckla hemsidan, broschyrer, utställningar och IT. Genusgrupp - ansvarar för att vidareutveckla arbetet med jämställdhet / mångfald. Hälsoinspiratörer ansvarar för att vidareutveckla frågor kring kost och hälsa i samarbete med företaget Hälsopuls. Kostgrupp(kokerskorna) ansvarar för att vidareutveckla frågor kring barnens kost. Denna grupp har också ansvar för miljöfrågor som rör köken. Grön Flagg -grupp ansvarar för miljöcertifieringen Grön Flagg genom Håll Sverige rent. Varje grupp gör inventeringar, planer, uppföljningar och analyser inom respektive område. Förskolechefen coachar varje grupp. Snösätra Förskolors medarbetare Inom enheten arbetar en förskolechef, en pedagogisk ledare, 20 förskollärare och 18 barnskötare. 7 resurspersoner är anställda för barn i behov av särskilt stöd. På varje förskola är en kokerska anställd. En lokalvårdare ingår i personalgruppen, medan övrig lokalvård sköts via entreprenad. En av förskollärarna är genuspedagog. Vår vision och pedagogiska plattform Våra pedagogiska ställningstaganden, som processats fram av ALLA ska vägleda våra medarbetare och genomsyra hela verksamheten. Alla ska vara delaktiga barn, föräldrar och medarbetare. Alla barn har rätt att ingå i ett sammanhang. Alla barn ska kunna se sig som en positiv kraft i gruppen. 4

5 Vi bygger vår verksamhet på varje barns nyfikenhet, lust och inre motivation. Vi litar på barnets inneboende kraft och förmåga i varje situation. Vi ger pojkar och flickor möjlighet att använda hela sin potential. Vår vision och pedagogiska plattform gör att vi skapar samsyn och strävar åt samma håll. Chef- och ledarskapet 1. Min vision av det goda ledarskapet Vi är mitt i centrum av världen och i framtiden. Som ledare har jag en tydlig idé hur jag tolkar mitt uppdrag, vad som ska åstadkommas med barns lärande och utveckling i fokus och hur jag tillsammans med mina medarbetare ska förverkliga våra gemensamma mål. Jag vill få människor att växa, ge medarbetarna möjligheter att lyckas och att gå vidare i en ständig utvecklingsprocess som kännetecknas av ett lustfyllt lärande. Jag strävar efter att alla anställda ska uppleva att de är en väsentlig del av verksamhetens utveckling och ta sitt fulla ansvar för det som de har i uppdrag att göra. Ett gott ledarskap i förskolan tycker jag ska kännetecknas av att: kunna omsätta styrdokument och politiska direktiv till handling. ha en tydlig vilja vara envis och målmedveten. stå upp för barns rätt. ha mod att agera i tidigt skede då problem uppstår. vara progressiv ligga steget före och visa på en tydlig riktning. vara generös bjuda på mig själv tillåta mig att lyckas och misslyckas. ha balans mellan arbete och privatliv. ta hänsyn till omvärlden, vart är vi på väg? ta reda på hur det ser ut för våra barn och föräldrar nu och i framtiden. ha förmåga att leda på olika sätt i olika situationer ett situationsanpassat ledarskap. Jag vill hävda barns rätt och förskolans uppdrag på ett respektfullt sätt. Det är i skarpa lägen det visar sig om vi förmår att möta föräldrar. Vi möter olika individer och olika uppfattningar som inte alltid överensstämmer med vår egen. Vårt uppdrag är att kunna stå upp för läroplanen samtidigt som vi möter föräldrar på ett sätt som gör att de känner sig respekterade och bidrar till att de har fortsatt förtroende för oss. 2. Hur jag som chef/ledare kommunicerar, försäkrar mig om att medarbetarna är införstådda med verksamhetens mål och åtaganden. En viktig förutsättning för att göra medarbetarna medvetna och engagerade är att de är delaktiga i hela arbetsprocessen kring framtagandet av våra mål och åtaganden. Jag efterfrågar kontinuerligt deras åsikter och skapar diskussionsutrymme. På arbetsplatsträffar eller planeringsdagar för jag fram frågor som berör verksamhetsplanen, mål och åtaganden samt pedagogiska riktlinjer. På det viset blir medarbetarna väl införstådda i verksamhetens mål och åtaganden. Jag ger också arbetslaget stort handlingsutrymme. Utifrån läroplan och verksamhetsplan gör arbetslaget sin tolkning av hur uppdraget ska genomföras. På varje avdelning utformas en handlingsplan (arbetsplan). Vi för en dialog kring det och vi tydliggör krav och förväntningar. Arbetsplanen fungerar som ett arbetsredskap i arbetslaget under hela året och diskuteras fortlöpande på avdelningsträffarna. På vissa träffar deltar den pedagogiska ledaren för att säkerställa att man är på rätt väg. Hon ska också vara ett bollplank och en inspiratör. Det pedagogiska uppdraget och målen hålls ständigt vid liv både i det vardagliga arbetet och i organiserade pedagogiska träffar där pedagogerna träffas i mixade grupper mellan avdelningarna. Grupperna leds av den pedagogiska ledaren som jag har en daglig kommunikation med. Medarbetarna vet att jag gärna träffar dem för samtal och diskussioner av olika slag. Jag får en god bild av hur väl införstådda pedagogerna är med verksamhetens mål och åtaganden genom att 5

6 vistas ute i verksamheten. Jag kan där se hur pedagogerna handlar i olika situationer och utmana dem med ett varför? Pedagogernas förmåga att omsätta mål och åtaganden kan bara bedömas i relation till sättet att handla i olika situationer. I alla diskussioner i olika grupper eller individuellt kan jag skaffa mig en uppfattning om pedagogernas förmåga. Medarbetarsamtalen och delvis lönesamtalen fyller också en viktig funktion för att koppla uppdraget till mål och resultat. 3. Hur jag som chef/ledare skapar möjligheter för lärande i organisationen och kompetensutveckling av medarbetarna. Lärande organisation Jag har under flera år strävat efter att utveckla Snösätra förskolor till en lärande organisation. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på barns lärande och utveckling, där föräldrarna ingår som en viktig del. Grunden för att vi ska lyckas i vårt uppdrag är att vi har föräldrarnas förtroende. Men föräldrarna är också viktiga för barnens lärande och utveckling i förskolan. För att pedagogerna på ett optimalt sätt ska kunna se och kunna följa barnens lärprocesser krävs att vi har kunskap om barnens hemkultur och sätt att skapa mening. När barnen ser att föräldrarna är delaktiga i förskolans arbete t.ex. i form av pedagogisk dokumentation, skapar det en känsla av sammanhang. För föräldrarna innebär det att de på ett naturligt sätt blir en del av förskolans arbete och blir delaktiga i sina barns lärprocesser. Vi söker ny kunskap och prövar nytt Möjligheter måste ges för medarbetarna att vara aktiva, reflektera och fördjupa sig. Det är ett pågående flöde av dialog och samtal för utveckling - ett ständigt sökande efter nya kunskaper. Det finns en nyfikenhet och en strävan efter ytterligare utveckling hos all personal på Snösätra. Delaktighet Förutsättningen för att lärande och utveckling ska ske är att medarbetarna är delaktiga på Snösätra är varje medarbetare en huvudperson som har rätt att experimentera, utveckla och omforma. Jag uppmuntrar detta genom att vara en ledare som inte har svar och lösningar på allt utan gärna själv sätter mig i situationer då jag visar min egen nyfikenhet och lust att utforska. Denna ärlighet och öppenhet bidrar till att medarbetarna vågar pröva. Jag uppmuntrar, utmanar och visar dem att jag tror på dem. Genom att skapa utrymme för diskussioner, kan vi ta tillvara på erfarenheter som görs och utveckla verksamheten vidare. Medarbetarna är vår absolut viktigaste resurs. Det gäller att få tillgång till och ta vara på deras motivation och använda den vilja och energi som finns. Att skapa arbetsglädje och engagemang är viktigt. Kompetensutveckling All kompetensutveckling ligger i linje med våra pedagogiska ställningstaganden och det vi föresatt oss i verksamhetsplanen. Vi tar tillvara särskilda kompetenser och ser till att medarbetarna får kompetensutveckling i linje med enhetens önskade inriktning och utifrån varje medarbetares behov av kompetensutveckling så att hon/han kan prestera det bästa utifrån det uppdrag hon/han har. Alla har en plan för sin kompetensutveckling som vi särskilt diskuterar vid medarbetarsamtalet. 4. Hur jag som chef/ledare arbetar för att uppnå resultat i verksamheten. På Snösätra har vi lyckats med att skapa en ändamålsenlig organisation och den är ett verktyg i vårt arbete med att nå det vi föresatt oss. Tydlighet Vi har en verksamhetsplan som verkligen lever i vardagen, vilket leder till att det är mycket tydligt vilka mål vi har och vilka resultat som ska uppnås. Grunden till denna framgång har lagts/ läggs genom att alla medarbetare involveras i förbättringsarbetet och i förnyelsen av verksamhetens delar. Jag är mycket tydlig med mina förväntningar på hur och när de ska ta ansvar för sin delaktighet i dessa processer. Varje medarbetare som anställs kvitterar ut sitt uppdrag av mig som ledare, alla ska veta vad som förväntas av dem. Alla även vikarier, praktikanter, lärarstudenter och föräldrar ska förstå 6

7 att det är självklart att jag räknar med att deras kompetens/erfarenhet ska tas tillvara och bidra till att vi når våra mål. Vi tillvaratar all kompetens Jag är väl insatt i medarbetarnas kompetenser och specialintressen och är noga med att tillvarata dessa i hela organisationen för att uppnå resultat. Pedagoger med särskild kompetens får ofta speciella uppdrag. T.ex. handleder genuspedagogen alla arbetslag i arbetet med att nå de mål vi föresatt oss i planen för detta område. Vi tillsätter arbetsgrupper för kortare eller längre tid för att uppnå resultat inom specifika områden, ofta de delar som identifierats som utvecklingsområden i kvalitetsredovisningen. Arbetslagen identifierar utifrån verksamhetsplanen sina egna behov av satsningar utifrån sitt nuläge och det önskade läget (förväntat resultat) när åtagandet är uppnått. Systematiskt kvalitetsarbete Vi har en metodik/systematik i uppföljningen så att den är ett verktyg för att säkerställa att det förväntade resultatet i åtagandena uppnås. Vi har tagit fram gemensamma dokument för bl.a. utvecklingssamtal och hur material som ska in på hemsidan ska se ut. Alla avdelningar ska skicka in pedagogisk bilddokumentation till hemsidan. Då ställs krav på att pedagogerna kopplat bilderna till verksamhetsplan/läroplan. Det i sin tur kräver genomgripande diskussioner om vägen till måluppfyllelsen. Genom att vara en lärande organisation har vi skapat en god arbetsmiljö där människor växer och får goda resultat. Genom att hjälpa och stötta varandra skapar vi varje dag ett mervärde där allas kunskaper blir mer än den enskilda medarbetarens kunskaper och förmågor. Vi köper in extern kunskap/handledning vid behov av detta. Jag själv konsulterar företaget Strategihuset för kontinuerlig handledning i strategiskt utvecklingsarbete. Snösätra har samarbetat med dem sedan år 2000 och de används ofta vid utbildningsdagar för hela enheten. 5. Hur jag som chef/ledare skapar förutsättningar för utveckling av verksamheten. Jag lyssnar till medarbetarna och ser till att ge utrymme för värdegrundsdiskussioner. Jag ser till att alla medarbetare är väl insatta i läroplanen och verksamhetsplanen samt ser till att det finns en effektiv mötesstruktur. Jag är noga med systematiken i utvecklingsarbetet och ser till att det finns rutiner och system för uppföljning, utvärdering, och analys av uppnådda resultat. Jag ger medarbetarna tydliga ansvarsområden utifrån intressen och kompetenser. Jag lyssnar och fångar upp idéer och ger förutsättningar så att utveckling sker. Jag tar tillvara kunskaper från andra verksamheter och aktuell forskning och har själv just avslutat den statliga rektorsutbildningen. Utveckling Snösätra förskolor ett öppet system Enheten har utvidgats till att omfatta fyra förskolor. Det har hela tiden varit målet att enheten ska utvecklas till en lärande organisation med dynamik och vilja att förändra och utveckla. Snösätra förskolor är ett öppet system på många olika sätt. Sedan ett par år tillbaka möts alla pedagoger regelbundet i pedagogiska träffar. Syftet är att utifrån allas idéer, tankar och erfarenheter skapa lärande samtal. Pedagogerna reflekterar, ger och tar emot beroende av sina olika erfarenheter inom enheten. De gör också studiebesök i andra verksamheter. Enheten har projekt igång som väcker intresse i omvärlden och vi tar emot studiebesök, föreläser och ger på olika sätt influenser till andra. Verksamhetens åtaganden för verksamhetsåret. 6. Enhetens åtaganden 2009 Miljö Snösätra förskolor ökar medvetenheten kring lärande för hållbar utveckling. 7

8 Kultur Snösätra förskolor ger alla barn möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur. Barns identitet Snösätra förskolor stärker barnets självbild, identitet, empati och förmågan att samspela. Barns språk Snösätra förskolor skapar förutsättningar för alla barn att utveckla ett levande rikt och funktionellt språk. Kost, rörelse och hälsa. Snösätra förskolor grundlägger goda vanor kring kost, rörelse och hälsa. Barns inflytande Snösätra förskolor ger alla barn förutsättningar att uppleva att de har ett verkligt inflytande över verksamheten i förskolan. Föräldrars inflytande Snösätra förskolor skapar förutsättningar för ett samarbete kring såväl det enskilda barnet som förskolans verksamhet. Samverkan förskola/skola Snösätra förskolor ska i samarbete med föräldrarna och närliggande skolor vidareutveckla formerna för en smidig övergång till skolan. Attraktiv arbetsgivare Snösätra förskolor ska vara en attraktiv arbetsgivare. Minska sjukfrånvaro Snösätra förskolor åtar sig att minska sjukfrånvaron till maximalt 7 %. Budget i balans. Snösätra förskolor åtar sig att hålla budget. Effektivt resursutnyttjande Snösätra förskolor åtar sig att effektivt och ändamålsenligt utnyttja de resurser som tilldelats. 7. Hur vi kommit fram till våra åtaganden. Ledningen och utvecklingsgruppen tar fram ett förslag till verksamhetsplan under november. Utvärderingar, där barn, föräldrar och personal varit delaktiga och analysen av dessa, utgör en viktig grund för åtagandena. Våra åtaganden utgår också ifrån kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål samt identifierade utvecklingsområden. Inför arbetsprocessen kring verksamhetsplanen skriver varje medarbetare ner kommentarer och idéer för hur verksamheten kan utvecklas under nästkommande år. Bearbetningen av planen processas med utvecklingsgruppen. Alla medarbetare är delaktiga i att påverka den slutliga utformningen av verksamhetsplanen. På arbetsplatsträffar informeras om hur långt arbetet kommit och innehållet i verksamhetsplanen kommuniceras med alla medarbetare. Var och en ges möjligheter att reflektera och komma med synpunkter. Formell samverkan sker på arbetsplatsträffarna.. Dialogen kring verksamhetsplanen förs med föräldrar i olika samtal och vid föräldramöten. Verksamhetsplanen och kvalitetsgarantierna finns uppsatta på anslagstavlor och finns på hemsidan, så att föräldrarna kan bli insatta och komma med synpunkter. 8. Våra förväntade resultat som ska nås för varje åtagande. Vi har valt att här även beskriva arbetssätt (9), resursutnyttjande(10) och uppföljning (11) kopplat till respektive åtagande. Detta för att klargöra sambanden i kvalitetsarbetet. Snösätra förskolor ökar medvetenheten kring lärandet för hållbar utveckling. Förväntat resultat: Att vi ska öka vår miljömedvetenhet och förbättra våra kunskaper kring vad vi kan bidra med för hållbar utveckling. Att barn och vuxna i större utsträckning än tidigare källsorterar. 8

9 Arbetssätt: Vi har sorteringskärl som gör det lätt att källsortera. Vi planerar våra inköp noga utifrån ett miljömedvetet tänkande. I barns skapande blir värdelöst material värdefullt. Vi fortsätter öka andelen ekologiska livsmedel. Vi har miljöansvariga på varje förskola. Vi strävar efter att certifiera oss efter Grön flagg. Resursanvändning: Vi återanvänder material i barns lek och skapande. Vi använder oss också av naturens tillgångar. Detta gör att vi kan minska inköpen av förbrukningsmaterial. Barnen är delaktiga i sorteringen och får tidigt lära sig att inte slösa med resurser. Vi ser hela enhetens tillgångar som allas. Barnen blir tidigt medvetna om betydelsen av källsortering, släcka lampor och stänga av vattenkranen för att spara energi. Uppföljning: Intervju kring Kamratskap och Inflytande Föräldraenkät Arbetslagets skattning och analys av åtagandets måluppfyllelse. Förskolechef och pedagogisk ledare bearbetar resultatet och gör en slutlig bedömning av hur vi lyckades med åtagandet. Snösätra förskolor ger alla barn möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur. Förväntat resultat: Att alla barn i Snösätra förskolor ska få ta del av kulturupplevelser. Att alla barn ges förutsättningar att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse. Att alla barn har roligt och inspireras till lek samt får chansen att bredda och fördjupa ett intresse. Arbetssätt: Vi väver samman kultur och estetiska lärprocesser till en helhet. Vi underlättar barnens lärande genom att ge dem möjligheter att gestalta sina erfarenheter och förmågor med olika språk och uttryckssätt. I lek dans, sång musik, rörelse, skapande och drama får barnen möjlighet att varje dag pröva och utveckla sin kreativitet, sina erfarenheter och förmågor. Resursanvändning: Stockholms Stad, med dess natur och kultur, är en resurs i våra projekt t ex Jag i Rågsved, Rågsved tur- och retur, Gamla Stan och Värtahamnen. Vi samarbetar med Stadsbiblioteket på olika sätt bl. a. Internationella Biblioteket och bokbussen. Barnen får upplevelser i form av teater och museibesök. Detta leder till att barnen får lära känna Stockholm som sin stad. Vi har flerspråkiga pedagoger/modersmålspedagoger som bidrar med sin kulturella bakgrund. Uppföljning: Intervju kring Kamratskap och Inflytande Föräldraenkät Arbetslagets skattning och analys av åtagandets måluppfyllelse. Förskolechef och pedagogisk ledare bearbetar resultatet och gör en slutlig bedömning av hur vi lyckades med åtagandet. Snösätra förskolor stärker barnets självbild, identitet, empati och förmågan att samspela. Förväntat resultat: Att alla barn i Snösätra förskolor ska uppleva att de har en kompis. Att alla barn upplever att de vill, vågar och kan vilket leder till att de kan stå upp för den de är och känna att de duger. Att alla barn är stolta över sin kulturella identitet, ser sig som en positiv 9

10 kraft i gruppen, har tillgång till sina egna känslor och vågar uttrycka dem. Det leder till att barnen respekterar, tolererar och uppskattar varandras olikheter. Arbetssätt: Vi stärker barnets självbild och tillit till den egna förmågan genom att synliggöra deras styrkor och ge positiv bekräftelse t ex när ett barn hjälper ett annat. Vi bekräftar barnets personlighet och lyfter fram de positiva sidorna och barnets framsteg i bl. a. Min pärm. Vi stärker barnets identitet genom att lägga stor vikt vid samspel och gemenskap. Ibland arbetar vi med hela gruppen som leder till att gruppkänslan stärks. Ofta väljer vi att dela barnen i mindre grupper. Detta för att skapa möjligheter till nya kontakter mellan barnen och ge dem större talutrymme och tid för att uttrycka egna tankar, åsikter och idéer. Vi arbetar med barns empatiska och känslomässiga utveckling. Detta sker både i vardagen och i organiserad form t ex projekt, skapande, drama och musik. Vi betraktar gruppen som en värdefull tillgång i detta arbete. Konflikter är ett sätt att öva samspel och empati. Vi bistår barnen i deras sätt och metoder att lösa konflikter t ex vid oenighet i en leksituation. Resursanvändning: All den samlade kompetens som finns hos pedagogerna inom enheten vilken grundar sig på våra pedagogiska ställningstaganden. Resultaten från Intervju kring Kamratskap och Inflytande. Barngruppen är en resurs i detta arbete då barnen kan se och använda sig av varandras styrkor. Uppföljning: Intervju kring Kamratskap och Inflytande Föräldraenkät Arbetslagets skattning och analys av åtagandets måluppfyllelse. Förskolechef och pedagogisk ledare bearbetar resultatet och gör en slutlig bedömning av hur vi lyckades med åtagandet. Snösätra förskolor skapar förutsättningar för alla barn att utveckla ett levande, rikt och funktionellt språk. Förväntat resultat: Att vi ser att barnens kommunikation och språk ständigt utvecklas. Arbetssätt: Vi skapar möten, miljöer och meningsfulla sammanhang där vi lyssnar till och tar tillvara alla barns tankar, funderingar och åsikter. Vi uppmuntrar barnen att berätta om sina erfarenheter och upplevelser samt att utveckla sin fantasi och det egna berättandet. Vi ger nya upplevelser som vidgar barnens vyer. Vi använder oss av ett nyanserat och komplext språk som gör att barnen utmanas såväl i sina tankar som i språket. Den pedagogiska dokumentationen leder oss vidare i utvecklingen av arbetet kring kommunikation och språk. Vi samarbetar med föräldrar om hur vi tillsammans, förskolan och hemmet, skapar möjligheter för att stimulera barnets språkutveckling så mycket som möjligt. Arbetet fortsätter med att förankra Språkprogram för förskolorna i Enskede- Årsta- Vantör vid våra arbetsplatsträffar. På pedagogiska träffar ska bl.a. fokus ligga på dokumentation/pedagogisk dokumentation av barnens kommunikations - och språkutveckling. Avstämning sker regelbundet för att säkerställa att vi dokumenterar alla barns kommunikations- och språkutveckling i Min pärm. Intervjuer, samtal och observationer är underlag till pedagogisk dokumentation av språkutvecklingen. Resursanvändning: De flerspråkiga pedagogerna använder sitt modersmål i mötet med barn och föräldrar som talar samma språk. Detta leder till att vi bl.a. kan ha direktkommunikation med föräldrar och minska inköp av tolktjänster. Vi skapar förutsättningar för våra flerspråkiga pedagoger att anordna pedagogisk verksamhet för barn med samma modersmål över hela enheten. Vi samordnar så långt det är möjligt vårt pedagogiska arbete med modersmålspedagogerna kring t ex. olika projekt. Förskolans barnlitteratur på andra språk kan lånas hem av familjer. I föräldraintervjuer ställs frågor kring hur föräldrarna ser på sina barns språkliga utveckling och vad som är väsentligt för dem när det gäller språk. Språkdomäner används för att tydliggöra barns språk och skapar samtal kring barnets bästa möjliga språkutveckling. 10

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 () I n g r e ss Snösätra förskolor Förskolorna Bäverbäcksgränd 5,Bäverdammsgränd 5, Spårfinnargränd 12 och Bjursätragatan 72. Våra pedagogiska ställningstaganden Alla

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Snösätra förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I. Bäverhyddan Bäverbäcksgränd 5. Rödmyran Bäverdammsgränd 5

Snösätra förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I. Bäverhyddan Bäverbäcksgränd 5. Rödmyran Bäverdammsgränd 5 K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Snösätra förskolor Bäverhyddan Bäverbäcksgränd 5 Rödmyran Bäverdammsgränd 5 Tusenskönan Spårfinnargränd 12 Klippan Bjursätragatan 72 Snösätra förskolor är en arena

Läs mer

Önskehemsgatan 32 4 avdelningar. Förskolebarns framtidstro - vår utmaning

Önskehemsgatan 32 4 avdelningar. Förskolebarns framtidstro - vår utmaning K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Örby förskolor Ripsavägen 33 Ripsavägen 44 4 avdelningar 4 avdelningar Vingåkersvägen 22-26 4 avdelningar Åkerögränd 5 3 avdelningar Önskehemsgatan 32 4 avdelningar

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

för Havgårdens förskola

för Havgårdens förskola Verksamhetsplan för Havgårdens förskola H.t.2012- v.t.2013 Beskrivning av vår verksamhet Havgårdens förskola ingår i Nättraby rektorsområde och är den äldsta förskolan i området. Förskolan ligger centralt

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd Lokal arbetsplan för Löderups förskola Fastställd 2015-09-11 Del 1: Vår gemensamma grund Arbetsplanens syfte Löderups förskola En lärande organisation Del 2: Vårt arbete Normer och värden Social emotionell

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förskolorna Arken och Regnbågen Rågsved 2

Förskolorna Arken och Regnbågen Rågsved 2 K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) 1 Förskolorna Arken och Regnbågen Rågsved 2 Askersundsgatan 8 Rågsveds skolgränd 5 Förskolebarnens framtidstro - vår utmaning Utgångspunkten i vår verksamhet är

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Vasaparkens förskolor

Vasaparkens förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) 1.2.1.-54/2011 Vasaparkens förskolor Lekfullt lärande och omsorg om barnen. Barn, vårdnadshavare och besökare ska känna sig välkomna till våra förskolor. Vår verksamhet

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T 2011-10-17 Sid 1 (14) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelningen Gula 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (14) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete. Tufvan, Duvan och Fisken

Systematiskt Kvalitetsarbete. Tufvan, Duvan och Fisken Systematiskt Kvalitetsarbete Tufvan, Duvan och Fisken Styrdokumenten I skollagens fjärde kapitel 3 står det att förskolan skall bedriva systematiskt kvalitetsarbete vilket innebär att kontinuerligt planera,

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2014 2015 Caroline, Ingrid, Anki Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Verksamhetsplan Snösätra förskolor

Verksamhetsplan Snösätra förskolor ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSNÄMND SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Handläggare Ann-Sofie Hesselbom Verksamhetsplan Snösätra förskolor Inledning Förskolebarns framtidstro - vår utmaning! Vi stimulerar barnens utforskarlust

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015

Handlingsplan För Gröna. Markhedens förskola 2014/2015 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan För Gröna Markhedens förskola 2014/2015 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Förskolebarns framtidstro - vår utmaning

Förskolebarns framtidstro - vår utmaning Sid 1 (5) Ving- Åker Förskolebarns framtidstro - vår utmaning Att börja på förskola innebär en stor omställning för familjen. Detta är vi medvetna om och har därför försökt skapa en trygg och stimulerande

Läs mer

Kvalitetsgaranti - Örby förskolor

Kvalitetsgaranti - Örby förskolor ÖRBY FÖRSKOLOR Sid 1 (5) Giltig från och med 2017-01-01 Giltig till och med 2017-12-31 - är organiserad i 5 förskolor på 6 adresser. Till höstterminen kommer Dalbotten att avvecklas då alla de barn som

Läs mer

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Förskoleavdelningen Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling

Läs mer

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013

Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för Markhedens Förskola GULA 2012/2013 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Arbetsplan för Stadsskogens förskola 2 avdelningarna Skatan och Svalan

Arbetsplan för Stadsskogens förskola 2 avdelningarna Skatan och Svalan Arbetsplan för Stadsskogens förskola 2 avdelningarna Skatan och Svalan Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsplan Myggans förskola Verksamhetsåret 2013 Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola 150102 Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17

Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-08-23 Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17 Läroplanen för förskolan (lpfö98/16) 2.2 Utveckling och lärande Förvaltningens

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014 Rosenhills förskola

Arbetsplan 2013/2014 Rosenhills förskola Arbetsplan 2013/2014 Rosenhills förskola Med vår arbetsplan vill vi tydliggöra vilka prioriterade mål vi har och vilka åtgärder och aktiviteter vi ska arbeta med under året för att driva och utveckla vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2013/2014 Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

(12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun

(12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun 20150529 1 (12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun 20150529 2 (12) Innehållsförteckning Inledning Förutsättningar Läroplansmål Normer och värden Läroplansmål Utveckling

Läs mer

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016)

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016) Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli 2015 30 juni 2016) Förskolans namn. Huvudman. 1. Beskrivning av verksamheten En presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan Bränningevägen 2015

Verksamhetsplan Förskolan Bränningevägen 2015 Verksamhetsplan Förskolan Bränningevägen 2015 Förskolan Bränningevägens verksamhet utgår från uppdraget i Läroplanen där kartläggning, uppföljning, utvärdering och utveckling ingår i kvalitetsuppföljningen.

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Likabehandlingsplan för Centrum förskoleområde. En trygg förskola för alla! Vårt gemensamma ansvar!

Likabehandlingsplan för Centrum förskoleområde. En trygg förskola för alla! Vårt gemensamma ansvar! Likabehandlingsplan för Centrum förskoleområde En trygg förskola för alla! Vårt gemensamma ansvar! Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten. Omsorg och hänsyn till

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16)

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16) Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD Sörgårdens förskola Mölndal (reviderad augusti -16) Våra styrdokument FN: deklaration om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention Läroplanen för förskolan

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Vasaparkens förskolor

Vasaparkens förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Vasaparkens förskolor Ingress Verksamhetsidé "Tron på den egna förmågan ger livslångt lärande" Vårt arbetssätt hämtar inspiration från Reggio Emilias barn och

Läs mer

Fyrklöverns förskolor

Fyrklöverns förskolor sid 1 (4) Fyrklöverns förskolor FÖRSKOLORNA TROLLESUNDSVÄGEN 120, ÖNSKEHEMSGATAN 13, SKÄRLINGEBACKEN 9 Förskolebarns framtidstro-vår utmaning På våra förskolor erbjuder vi heldagsomsorg i åldersindelade

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 13/14 1 Innehållsförteckning Kommunens vision... 3 Verksamhetsidé... 4 "Vision"... 5 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014

Handlingsplan för. Valbo förskoleenhet. Förskola Markheden. Avdelning solen 2013/2014 2011-10-31 Sid 1 (11) Handlingsplan för Valbo förskoleenhet Förskola Markheden Avdelning solen 2013/2014 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (11) 2.1 NORMER

Läs mer

Mitt i City förskolor

Mitt i City förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Giltig fr.o.m..2010-01-01 Mitt i City förskolor Ingress Varje barn har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och ständigt uppmuntras och stärkas

Läs mer

Blackebergs förskolor

Blackebergs förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Blackebergs förskolor Ing re ss Övergripande bild av verksamheten. Vår verksamhet är till för barn mellan 1-5 år och deras familjer i Blackeberg och Södra Ängby.

Läs mer