SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030"

Transkript

1 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

2 INLEDNING...3 Förskolebarns framtidstro vår utmaning!...3 Lagar, förordningar och styrdokument av speciell betydelse för vår verksamhet...3 Våra brukare/kunder, deras behov, önskemål och förväntningar...3 Vår organisations- och ledningsstruktur...3 Snösätra Förskolors medarbetare...4 Vår vision och pedagogiska plattform...4 CHEF- OCH LEDARSKAPET MIN VISION AV DET GODA LEDARSKAPET HUR JAG SOM CHEF/LEDARE KOMMUNICERAR, FÖRSÄKRAR MIG OM ATT MEDARBETARNA ÄR INFÖRSTÅDDA MED VERKSAMHETENS MÅL OCH ÅTAGANDEN HUR JAG SOM CHEF/LEDARE SKAPAR MÖJLIGHETER FÖR LÄRANDE I ORGANISATIONEN OCH KOMPETENSUTVECKLING AV MEDARBETARNA HUR JAG SOM CHEF/LEDARE ARBETAR FÖR ATT UPPNÅ RESULTAT I VERKSAMHETEN HUR JAG SOM CHEF/LEDARE SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTVECKLING AV VERKSAMHETEN....7 VERKSAMHETENS ÅTAGANDEN FÖR VERKSAMHETSÅRET ENHETENS ÅTAGANDEN HUR VI KOMMIT FRAM TILL VÅRA ÅTAGANDEN VÅRA FÖRVÄNTADE RESULTAT SOM SKA NÅS FÖR VARJE ÅTAGANDE....8 Snösätra förskolor ökar medvetenheten kring lärandet för hållbar utveckling....8 Snösätra förskolor ger alla barn möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur...9 Snösätra förskolor stärker barnets självbild, identitet, empati och förmågan att samspela...9 Snösätra förskolor skapar förutsättningar för alla barn att utveckla ett levande, rikt och funktionellt språk...10 Snösätra förskolor grundlägger goda vanor kring kost, rörelse och hälsa...11 Snösätra förskolor ger alla barn förutsättningar att uppleva att de har ett verkligt inflytande över verksamheten i förskolan Snösätra förskolor skapar förutsättningar för ett samarbete kring såväl det enskilda barnet som förskolans verksamhet Snösätra förskolor ska i samarbete med föräldrarna och närliggande skolor vidareutveckla formerna för en smidig övergång till skolan...13 Snösätra förskolor ska vara en attraktiv arbetsgivare...13 Snösätra förskolor åtar sig att minska sjukfrånvaron till maximalt 7 % Snösätra förskolor åtar sig att hålla budget Snösätra förskolor åtar sig att effektivt och ändamålsenligt utnyttja de resurser som tilldelats...14 Resursanvändning: Vi har regelbundet avsatt tid för olika möten då vi stämmer av detta ARBETSSÄTT ARBETSSÄTTEN REDOVISAS UNDER RESPEKTIVE ÅTAGANDE UNDER RESURSANVÄNDNING HUR ARBETAR VI FÖR ATT ANVÄNDA VERKSAMHETENS RESURSER SÅ EFFEKTIVT SOM MÖJLIGT UPPFÖLJNING UPPFÖLJNINGSMETODER VI ANVÄNDER FÖR ATT FÖLJA UPP ÅTAGANDEN OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETSÅRET RESULTAT RESULTAT OCH TRENDER I FÖRHÅLLANDE TILL ÅTAGANDENA ÖKAD/MINSKAD TILLSTRÖMNING AV BRUKARE/KUNDER RESULTATEN FRÅN BRUKAR -/KUNDDIALOGEN RESULTAT AV MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR EKONOMISKA RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGET FÖR DE TRE SENASTE ÅREN, KOMMENTARER OCH TRENDER PERSONALOMSÄTTNING DE SENASTE TRE ÅREN, KOMMENTARER OCH TRENDER SJUKFRÅNVARO/FRISKNÄRVARO DE SENASTE TRE ÅREN, KOMMENTARER OCH TRENDER...22 UTVECKLING VI SÄKERSTÄLLER ATT VI UTVECKLAR RÄTT DELAR AV VERKSAMHETEN PÅ FÖLJANDE SÄTT:.22 2

3 20. NÄR VI KOMPETENSUTVECKLAR MEDARBETARNA, HUR VET VI VAD SOM BEHÖVER UTVECKLAS? VÅRA TRE FRÄMSTA STYRKOR OCH MÖJLIGHETER, TRE STÖRSTA SVAGHETER OCH HOT...23 Snösätra Förskolor Snösätra Förskolor ligger i Rågsved och består av fyra olika förskolor. Förskolorna är friliggande med egna gårdar. Två av förskolorna har funnits sedan åttiotalet, en öppnade för drygt 5 år sedan och den fjärde startade vi i februari Just nu är 197 barn inskrivna och 49 personer anställda. Förskolechef: Ann-Sofie Hesselbom Telefon: eller E-post: Besöks- och postadress: Bjursätragatan 72, Bandhagen Inledning Vårt uppdrag och tjänster som vi tillhandahåller Förskolebarns framtidstro vår utmaning! Vi stimulerar barnens utforskarlust så att de ges en chans att upptäcka sin omvärld. Grunden är vår kunskap om barn och deras läroprocesser. Barn lär i samspel med andra och därför lägger vi stor vikt vid att gruppen blir en verklig tillgång i varje barns liv. Gå gärna in och titta på vår hemsida: Lagar, förordningar och styrdokument av speciell betydelse för vår verksamhet På nationell nivå styrs förskolan av bestämmelser i skollagen, likabehandlingslagen (Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever), arbetsmiljölagstiftning och mål och riktlinjer i förskolans läroplan (Lpfö 98). På kommunal nivå styrs vi av Stockholms stads mål, vision 2030 samt specifika mål och krav från stadsdelsnämnden i Enskede-Årsta-Vantör. Våra brukare/kunder, deras behov, önskemål och förväntningar I våra förskolor har 85 % av barnen ett annat modersmål än svenska. Det talas ca. 30 olika språk. Trenden är att de arabisktalande familjerna ökar och dessa utgör nu 26 % av dem som har ett annat modersmål än svenska. För många av föräldrarna är förskolan ett relativt nytt begrepp. I många länder, som föräldrarna har sina rötter i, är barnen hemma tills de börjar i skolan jämfört med i Sverige där de flesta barnen går i förskolan när föräldrarna arbetar, studerar eller söker jobb. Förskolan upplevs samtidigt av föräldrarna som en viktig plats för barnen. Där utvecklar barnen det svenska språket, de skaffar sig vänner och erövrar nya kunskaper. För många av föräldrarna är det mest väsentliga att barnen är trygga och har roligt på förskolan. När barnen blir äldre är det för många föräldrar viktigt att de tillägnar sig skolämneskunskaper som att läsa och skriva. Vår organisations- och ledningsstruktur Här följer en beskrivning av uppdraget för pedagoger och arbetslaget samt för pedagogisk ledare och utvecklingsgruppen. Pedagogens uppdrag och ansvar är att: skapa de allra bästa förutsättningarna för varje barns utveckling och lärande. synliggöra barnens utveckling och lärande i Min pärm. bidra till att samarbetet fungerar i det egna arbetslaget och vara aktiv i arbetslagets gemensamma planering. samverka inom hela enheten. bidra till utvecklingen av det pedagogiska arbetet. lyssna in kollegors frågor och tillsammans med de andra i arbetslaget driva pedagogiken framåt i enlighet med mål och åtaganden. 3

4 medverka i arbetslagets uppföljning och utvärdering. ta del av aktuell forskning och kunskap om barns lärande. Arbetslagets uppdrag och ansvar är att: omsätta uppdraget och beskriva hur de tänker genomföra det i en handlingsplan samt ansvara för att hitta samarbetsformer och att effektivt använda sina gemensamma resurser. ansvara för att jobba projektorienterat och skapa optimala förutsättningar för sina barns lärande och utveckling utifrån våra pedagogiska ställningstaganden och enhetens verksamhetsplan. ansvara för att etablera och upprätthålla en förtroendefull relation till föräldrar och att synliggöra barns lärande inför dem. ansvara för att följa upp, utvärdera och analysera sin verksamhet samt att identifiera förbättringsområden. Den pedagogiska ledarens insatser ligger i linje med mål och åtaganden samt säkerställer att verksamhetsplanen lever i vardagen. Pedagogiska ledarens uppdrag och ansvar är att: handleda arbetslagen i deras arbete med barns lärande och utveckling. ansvara för pedagogiska träffar. sammanställa all rapportering från arbetslagen i samband med uppföljning/ utvärdering samt analysera och identifiera förbättringsområden tillsammans med förskolechefen. hålla sig á jour med omvärldens förväntningar och aktuell forskning. Utvecklingsgrupp inom enheten Utvecklingsgruppen bidrar med sin kunskap i arbetet med enhetens verksamhetsplan och kvalitetsredovisning samt har sikte på enhetens långsiktiga utveckling och strategiska frågor. I gruppen ingår en pedagog per arbetslag samt förskolechef och pedagogisk ledare. Arbetsgrupper för utveckling. För att komma vidare i nyckelfrågor bildar vi arbetsgrupper med pedagoger från de olika förskolorna. I dessa grupper tas pedagogers särskilda kompetenser och specialintressen tillvara. Just nu finns det följande grupper: PR-grupp ansvarar för att vidareutveckla hemsidan, broschyrer, utställningar och IT. Genusgrupp - ansvarar för att vidareutveckla arbetet med jämställdhet / mångfald. Hälsoinspiratörer ansvarar för att vidareutveckla frågor kring kost och hälsa i samarbete med företaget Hälsopuls. Kostgrupp(kokerskorna) ansvarar för att vidareutveckla frågor kring barnens kost. Denna grupp har också ansvar för miljöfrågor som rör köken. Grön Flagg -grupp ansvarar för miljöcertifieringen Grön Flagg genom Håll Sverige rent. Varje grupp gör inventeringar, planer, uppföljningar och analyser inom respektive område. Förskolechefen coachar varje grupp. Snösätra Förskolors medarbetare Inom enheten arbetar en förskolechef, en pedagogisk ledare, 20 förskollärare och 18 barnskötare. 7 resurspersoner är anställda för barn i behov av särskilt stöd. På varje förskola är en kokerska anställd. En lokalvårdare ingår i personalgruppen, medan övrig lokalvård sköts via entreprenad. En av förskollärarna är genuspedagog. Vår vision och pedagogiska plattform Våra pedagogiska ställningstaganden, som processats fram av ALLA ska vägleda våra medarbetare och genomsyra hela verksamheten. Alla ska vara delaktiga barn, föräldrar och medarbetare. Alla barn har rätt att ingå i ett sammanhang. Alla barn ska kunna se sig som en positiv kraft i gruppen. 4

5 Vi bygger vår verksamhet på varje barns nyfikenhet, lust och inre motivation. Vi litar på barnets inneboende kraft och förmåga i varje situation. Vi ger pojkar och flickor möjlighet att använda hela sin potential. Vår vision och pedagogiska plattform gör att vi skapar samsyn och strävar åt samma håll. Chef- och ledarskapet 1. Min vision av det goda ledarskapet Vi är mitt i centrum av världen och i framtiden. Som ledare har jag en tydlig idé hur jag tolkar mitt uppdrag, vad som ska åstadkommas med barns lärande och utveckling i fokus och hur jag tillsammans med mina medarbetare ska förverkliga våra gemensamma mål. Jag vill få människor att växa, ge medarbetarna möjligheter att lyckas och att gå vidare i en ständig utvecklingsprocess som kännetecknas av ett lustfyllt lärande. Jag strävar efter att alla anställda ska uppleva att de är en väsentlig del av verksamhetens utveckling och ta sitt fulla ansvar för det som de har i uppdrag att göra. Ett gott ledarskap i förskolan tycker jag ska kännetecknas av att: kunna omsätta styrdokument och politiska direktiv till handling. ha en tydlig vilja vara envis och målmedveten. stå upp för barns rätt. ha mod att agera i tidigt skede då problem uppstår. vara progressiv ligga steget före och visa på en tydlig riktning. vara generös bjuda på mig själv tillåta mig att lyckas och misslyckas. ha balans mellan arbete och privatliv. ta hänsyn till omvärlden, vart är vi på väg? ta reda på hur det ser ut för våra barn och föräldrar nu och i framtiden. ha förmåga att leda på olika sätt i olika situationer ett situationsanpassat ledarskap. Jag vill hävda barns rätt och förskolans uppdrag på ett respektfullt sätt. Det är i skarpa lägen det visar sig om vi förmår att möta föräldrar. Vi möter olika individer och olika uppfattningar som inte alltid överensstämmer med vår egen. Vårt uppdrag är att kunna stå upp för läroplanen samtidigt som vi möter föräldrar på ett sätt som gör att de känner sig respekterade och bidrar till att de har fortsatt förtroende för oss. 2. Hur jag som chef/ledare kommunicerar, försäkrar mig om att medarbetarna är införstådda med verksamhetens mål och åtaganden. En viktig förutsättning för att göra medarbetarna medvetna och engagerade är att de är delaktiga i hela arbetsprocessen kring framtagandet av våra mål och åtaganden. Jag efterfrågar kontinuerligt deras åsikter och skapar diskussionsutrymme. På arbetsplatsträffar eller planeringsdagar för jag fram frågor som berör verksamhetsplanen, mål och åtaganden samt pedagogiska riktlinjer. På det viset blir medarbetarna väl införstådda i verksamhetens mål och åtaganden. Jag ger också arbetslaget stort handlingsutrymme. Utifrån läroplan och verksamhetsplan gör arbetslaget sin tolkning av hur uppdraget ska genomföras. På varje avdelning utformas en handlingsplan (arbetsplan). Vi för en dialog kring det och vi tydliggör krav och förväntningar. Arbetsplanen fungerar som ett arbetsredskap i arbetslaget under hela året och diskuteras fortlöpande på avdelningsträffarna. På vissa träffar deltar den pedagogiska ledaren för att säkerställa att man är på rätt väg. Hon ska också vara ett bollplank och en inspiratör. Det pedagogiska uppdraget och målen hålls ständigt vid liv både i det vardagliga arbetet och i organiserade pedagogiska träffar där pedagogerna träffas i mixade grupper mellan avdelningarna. Grupperna leds av den pedagogiska ledaren som jag har en daglig kommunikation med. Medarbetarna vet att jag gärna träffar dem för samtal och diskussioner av olika slag. Jag får en god bild av hur väl införstådda pedagogerna är med verksamhetens mål och åtaganden genom att 5

6 vistas ute i verksamheten. Jag kan där se hur pedagogerna handlar i olika situationer och utmana dem med ett varför? Pedagogernas förmåga att omsätta mål och åtaganden kan bara bedömas i relation till sättet att handla i olika situationer. I alla diskussioner i olika grupper eller individuellt kan jag skaffa mig en uppfattning om pedagogernas förmåga. Medarbetarsamtalen och delvis lönesamtalen fyller också en viktig funktion för att koppla uppdraget till mål och resultat. 3. Hur jag som chef/ledare skapar möjligheter för lärande i organisationen och kompetensutveckling av medarbetarna. Lärande organisation Jag har under flera år strävat efter att utveckla Snösätra förskolor till en lärande organisation. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på barns lärande och utveckling, där föräldrarna ingår som en viktig del. Grunden för att vi ska lyckas i vårt uppdrag är att vi har föräldrarnas förtroende. Men föräldrarna är också viktiga för barnens lärande och utveckling i förskolan. För att pedagogerna på ett optimalt sätt ska kunna se och kunna följa barnens lärprocesser krävs att vi har kunskap om barnens hemkultur och sätt att skapa mening. När barnen ser att föräldrarna är delaktiga i förskolans arbete t.ex. i form av pedagogisk dokumentation, skapar det en känsla av sammanhang. För föräldrarna innebär det att de på ett naturligt sätt blir en del av förskolans arbete och blir delaktiga i sina barns lärprocesser. Vi söker ny kunskap och prövar nytt Möjligheter måste ges för medarbetarna att vara aktiva, reflektera och fördjupa sig. Det är ett pågående flöde av dialog och samtal för utveckling - ett ständigt sökande efter nya kunskaper. Det finns en nyfikenhet och en strävan efter ytterligare utveckling hos all personal på Snösätra. Delaktighet Förutsättningen för att lärande och utveckling ska ske är att medarbetarna är delaktiga på Snösätra är varje medarbetare en huvudperson som har rätt att experimentera, utveckla och omforma. Jag uppmuntrar detta genom att vara en ledare som inte har svar och lösningar på allt utan gärna själv sätter mig i situationer då jag visar min egen nyfikenhet och lust att utforska. Denna ärlighet och öppenhet bidrar till att medarbetarna vågar pröva. Jag uppmuntrar, utmanar och visar dem att jag tror på dem. Genom att skapa utrymme för diskussioner, kan vi ta tillvara på erfarenheter som görs och utveckla verksamheten vidare. Medarbetarna är vår absolut viktigaste resurs. Det gäller att få tillgång till och ta vara på deras motivation och använda den vilja och energi som finns. Att skapa arbetsglädje och engagemang är viktigt. Kompetensutveckling All kompetensutveckling ligger i linje med våra pedagogiska ställningstaganden och det vi föresatt oss i verksamhetsplanen. Vi tar tillvara särskilda kompetenser och ser till att medarbetarna får kompetensutveckling i linje med enhetens önskade inriktning och utifrån varje medarbetares behov av kompetensutveckling så att hon/han kan prestera det bästa utifrån det uppdrag hon/han har. Alla har en plan för sin kompetensutveckling som vi särskilt diskuterar vid medarbetarsamtalet. 4. Hur jag som chef/ledare arbetar för att uppnå resultat i verksamheten. På Snösätra har vi lyckats med att skapa en ändamålsenlig organisation och den är ett verktyg i vårt arbete med att nå det vi föresatt oss. Tydlighet Vi har en verksamhetsplan som verkligen lever i vardagen, vilket leder till att det är mycket tydligt vilka mål vi har och vilka resultat som ska uppnås. Grunden till denna framgång har lagts/ läggs genom att alla medarbetare involveras i förbättringsarbetet och i förnyelsen av verksamhetens delar. Jag är mycket tydlig med mina förväntningar på hur och när de ska ta ansvar för sin delaktighet i dessa processer. Varje medarbetare som anställs kvitterar ut sitt uppdrag av mig som ledare, alla ska veta vad som förväntas av dem. Alla även vikarier, praktikanter, lärarstudenter och föräldrar ska förstå 6

7 att det är självklart att jag räknar med att deras kompetens/erfarenhet ska tas tillvara och bidra till att vi når våra mål. Vi tillvaratar all kompetens Jag är väl insatt i medarbetarnas kompetenser och specialintressen och är noga med att tillvarata dessa i hela organisationen för att uppnå resultat. Pedagoger med särskild kompetens får ofta speciella uppdrag. T.ex. handleder genuspedagogen alla arbetslag i arbetet med att nå de mål vi föresatt oss i planen för detta område. Vi tillsätter arbetsgrupper för kortare eller längre tid för att uppnå resultat inom specifika områden, ofta de delar som identifierats som utvecklingsområden i kvalitetsredovisningen. Arbetslagen identifierar utifrån verksamhetsplanen sina egna behov av satsningar utifrån sitt nuläge och det önskade läget (förväntat resultat) när åtagandet är uppnått. Systematiskt kvalitetsarbete Vi har en metodik/systematik i uppföljningen så att den är ett verktyg för att säkerställa att det förväntade resultatet i åtagandena uppnås. Vi har tagit fram gemensamma dokument för bl.a. utvecklingssamtal och hur material som ska in på hemsidan ska se ut. Alla avdelningar ska skicka in pedagogisk bilddokumentation till hemsidan. Då ställs krav på att pedagogerna kopplat bilderna till verksamhetsplan/läroplan. Det i sin tur kräver genomgripande diskussioner om vägen till måluppfyllelsen. Genom att vara en lärande organisation har vi skapat en god arbetsmiljö där människor växer och får goda resultat. Genom att hjälpa och stötta varandra skapar vi varje dag ett mervärde där allas kunskaper blir mer än den enskilda medarbetarens kunskaper och förmågor. Vi köper in extern kunskap/handledning vid behov av detta. Jag själv konsulterar företaget Strategihuset för kontinuerlig handledning i strategiskt utvecklingsarbete. Snösätra har samarbetat med dem sedan år 2000 och de används ofta vid utbildningsdagar för hela enheten. 5. Hur jag som chef/ledare skapar förutsättningar för utveckling av verksamheten. Jag lyssnar till medarbetarna och ser till att ge utrymme för värdegrundsdiskussioner. Jag ser till att alla medarbetare är väl insatta i läroplanen och verksamhetsplanen samt ser till att det finns en effektiv mötesstruktur. Jag är noga med systematiken i utvecklingsarbetet och ser till att det finns rutiner och system för uppföljning, utvärdering, och analys av uppnådda resultat. Jag ger medarbetarna tydliga ansvarsområden utifrån intressen och kompetenser. Jag lyssnar och fångar upp idéer och ger förutsättningar så att utveckling sker. Jag tar tillvara kunskaper från andra verksamheter och aktuell forskning och har själv just avslutat den statliga rektorsutbildningen. Utveckling Snösätra förskolor ett öppet system Enheten har utvidgats till att omfatta fyra förskolor. Det har hela tiden varit målet att enheten ska utvecklas till en lärande organisation med dynamik och vilja att förändra och utveckla. Snösätra förskolor är ett öppet system på många olika sätt. Sedan ett par år tillbaka möts alla pedagoger regelbundet i pedagogiska träffar. Syftet är att utifrån allas idéer, tankar och erfarenheter skapa lärande samtal. Pedagogerna reflekterar, ger och tar emot beroende av sina olika erfarenheter inom enheten. De gör också studiebesök i andra verksamheter. Enheten har projekt igång som väcker intresse i omvärlden och vi tar emot studiebesök, föreläser och ger på olika sätt influenser till andra. Verksamhetens åtaganden för verksamhetsåret. 6. Enhetens åtaganden 2009 Miljö Snösätra förskolor ökar medvetenheten kring lärande för hållbar utveckling. 7

8 Kultur Snösätra förskolor ger alla barn möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur. Barns identitet Snösätra förskolor stärker barnets självbild, identitet, empati och förmågan att samspela. Barns språk Snösätra förskolor skapar förutsättningar för alla barn att utveckla ett levande rikt och funktionellt språk. Kost, rörelse och hälsa. Snösätra förskolor grundlägger goda vanor kring kost, rörelse och hälsa. Barns inflytande Snösätra förskolor ger alla barn förutsättningar att uppleva att de har ett verkligt inflytande över verksamheten i förskolan. Föräldrars inflytande Snösätra förskolor skapar förutsättningar för ett samarbete kring såväl det enskilda barnet som förskolans verksamhet. Samverkan förskola/skola Snösätra förskolor ska i samarbete med föräldrarna och närliggande skolor vidareutveckla formerna för en smidig övergång till skolan. Attraktiv arbetsgivare Snösätra förskolor ska vara en attraktiv arbetsgivare. Minska sjukfrånvaro Snösätra förskolor åtar sig att minska sjukfrånvaron till maximalt 7 %. Budget i balans. Snösätra förskolor åtar sig att hålla budget. Effektivt resursutnyttjande Snösätra förskolor åtar sig att effektivt och ändamålsenligt utnyttja de resurser som tilldelats. 7. Hur vi kommit fram till våra åtaganden. Ledningen och utvecklingsgruppen tar fram ett förslag till verksamhetsplan under november. Utvärderingar, där barn, föräldrar och personal varit delaktiga och analysen av dessa, utgör en viktig grund för åtagandena. Våra åtaganden utgår också ifrån kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål samt identifierade utvecklingsområden. Inför arbetsprocessen kring verksamhetsplanen skriver varje medarbetare ner kommentarer och idéer för hur verksamheten kan utvecklas under nästkommande år. Bearbetningen av planen processas med utvecklingsgruppen. Alla medarbetare är delaktiga i att påverka den slutliga utformningen av verksamhetsplanen. På arbetsplatsträffar informeras om hur långt arbetet kommit och innehållet i verksamhetsplanen kommuniceras med alla medarbetare. Var och en ges möjligheter att reflektera och komma med synpunkter. Formell samverkan sker på arbetsplatsträffarna.. Dialogen kring verksamhetsplanen förs med föräldrar i olika samtal och vid föräldramöten. Verksamhetsplanen och kvalitetsgarantierna finns uppsatta på anslagstavlor och finns på hemsidan, så att föräldrarna kan bli insatta och komma med synpunkter. 8. Våra förväntade resultat som ska nås för varje åtagande. Vi har valt att här även beskriva arbetssätt (9), resursutnyttjande(10) och uppföljning (11) kopplat till respektive åtagande. Detta för att klargöra sambanden i kvalitetsarbetet. Snösätra förskolor ökar medvetenheten kring lärandet för hållbar utveckling. Förväntat resultat: Att vi ska öka vår miljömedvetenhet och förbättra våra kunskaper kring vad vi kan bidra med för hållbar utveckling. Att barn och vuxna i större utsträckning än tidigare källsorterar. 8

9 Arbetssätt: Vi har sorteringskärl som gör det lätt att källsortera. Vi planerar våra inköp noga utifrån ett miljömedvetet tänkande. I barns skapande blir värdelöst material värdefullt. Vi fortsätter öka andelen ekologiska livsmedel. Vi har miljöansvariga på varje förskola. Vi strävar efter att certifiera oss efter Grön flagg. Resursanvändning: Vi återanvänder material i barns lek och skapande. Vi använder oss också av naturens tillgångar. Detta gör att vi kan minska inköpen av förbrukningsmaterial. Barnen är delaktiga i sorteringen och får tidigt lära sig att inte slösa med resurser. Vi ser hela enhetens tillgångar som allas. Barnen blir tidigt medvetna om betydelsen av källsortering, släcka lampor och stänga av vattenkranen för att spara energi. Uppföljning: Intervju kring Kamratskap och Inflytande Föräldraenkät Arbetslagets skattning och analys av åtagandets måluppfyllelse. Förskolechef och pedagogisk ledare bearbetar resultatet och gör en slutlig bedömning av hur vi lyckades med åtagandet. Snösätra förskolor ger alla barn möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur. Förväntat resultat: Att alla barn i Snösätra förskolor ska få ta del av kulturupplevelser. Att alla barn ges förutsättningar att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse. Att alla barn har roligt och inspireras till lek samt får chansen att bredda och fördjupa ett intresse. Arbetssätt: Vi väver samman kultur och estetiska lärprocesser till en helhet. Vi underlättar barnens lärande genom att ge dem möjligheter att gestalta sina erfarenheter och förmågor med olika språk och uttryckssätt. I lek dans, sång musik, rörelse, skapande och drama får barnen möjlighet att varje dag pröva och utveckla sin kreativitet, sina erfarenheter och förmågor. Resursanvändning: Stockholms Stad, med dess natur och kultur, är en resurs i våra projekt t ex Jag i Rågsved, Rågsved tur- och retur, Gamla Stan och Värtahamnen. Vi samarbetar med Stadsbiblioteket på olika sätt bl. a. Internationella Biblioteket och bokbussen. Barnen får upplevelser i form av teater och museibesök. Detta leder till att barnen får lära känna Stockholm som sin stad. Vi har flerspråkiga pedagoger/modersmålspedagoger som bidrar med sin kulturella bakgrund. Uppföljning: Intervju kring Kamratskap och Inflytande Föräldraenkät Arbetslagets skattning och analys av åtagandets måluppfyllelse. Förskolechef och pedagogisk ledare bearbetar resultatet och gör en slutlig bedömning av hur vi lyckades med åtagandet. Snösätra förskolor stärker barnets självbild, identitet, empati och förmågan att samspela. Förväntat resultat: Att alla barn i Snösätra förskolor ska uppleva att de har en kompis. Att alla barn upplever att de vill, vågar och kan vilket leder till att de kan stå upp för den de är och känna att de duger. Att alla barn är stolta över sin kulturella identitet, ser sig som en positiv 9

10 kraft i gruppen, har tillgång till sina egna känslor och vågar uttrycka dem. Det leder till att barnen respekterar, tolererar och uppskattar varandras olikheter. Arbetssätt: Vi stärker barnets självbild och tillit till den egna förmågan genom att synliggöra deras styrkor och ge positiv bekräftelse t ex när ett barn hjälper ett annat. Vi bekräftar barnets personlighet och lyfter fram de positiva sidorna och barnets framsteg i bl. a. Min pärm. Vi stärker barnets identitet genom att lägga stor vikt vid samspel och gemenskap. Ibland arbetar vi med hela gruppen som leder till att gruppkänslan stärks. Ofta väljer vi att dela barnen i mindre grupper. Detta för att skapa möjligheter till nya kontakter mellan barnen och ge dem större talutrymme och tid för att uttrycka egna tankar, åsikter och idéer. Vi arbetar med barns empatiska och känslomässiga utveckling. Detta sker både i vardagen och i organiserad form t ex projekt, skapande, drama och musik. Vi betraktar gruppen som en värdefull tillgång i detta arbete. Konflikter är ett sätt att öva samspel och empati. Vi bistår barnen i deras sätt och metoder att lösa konflikter t ex vid oenighet i en leksituation. Resursanvändning: All den samlade kompetens som finns hos pedagogerna inom enheten vilken grundar sig på våra pedagogiska ställningstaganden. Resultaten från Intervju kring Kamratskap och Inflytande. Barngruppen är en resurs i detta arbete då barnen kan se och använda sig av varandras styrkor. Uppföljning: Intervju kring Kamratskap och Inflytande Föräldraenkät Arbetslagets skattning och analys av åtagandets måluppfyllelse. Förskolechef och pedagogisk ledare bearbetar resultatet och gör en slutlig bedömning av hur vi lyckades med åtagandet. Snösätra förskolor skapar förutsättningar för alla barn att utveckla ett levande, rikt och funktionellt språk. Förväntat resultat: Att vi ser att barnens kommunikation och språk ständigt utvecklas. Arbetssätt: Vi skapar möten, miljöer och meningsfulla sammanhang där vi lyssnar till och tar tillvara alla barns tankar, funderingar och åsikter. Vi uppmuntrar barnen att berätta om sina erfarenheter och upplevelser samt att utveckla sin fantasi och det egna berättandet. Vi ger nya upplevelser som vidgar barnens vyer. Vi använder oss av ett nyanserat och komplext språk som gör att barnen utmanas såväl i sina tankar som i språket. Den pedagogiska dokumentationen leder oss vidare i utvecklingen av arbetet kring kommunikation och språk. Vi samarbetar med föräldrar om hur vi tillsammans, förskolan och hemmet, skapar möjligheter för att stimulera barnets språkutveckling så mycket som möjligt. Arbetet fortsätter med att förankra Språkprogram för förskolorna i Enskede- Årsta- Vantör vid våra arbetsplatsträffar. På pedagogiska träffar ska bl.a. fokus ligga på dokumentation/pedagogisk dokumentation av barnens kommunikations - och språkutveckling. Avstämning sker regelbundet för att säkerställa att vi dokumenterar alla barns kommunikations- och språkutveckling i Min pärm. Intervjuer, samtal och observationer är underlag till pedagogisk dokumentation av språkutvecklingen. Resursanvändning: De flerspråkiga pedagogerna använder sitt modersmål i mötet med barn och föräldrar som talar samma språk. Detta leder till att vi bl.a. kan ha direktkommunikation med föräldrar och minska inköp av tolktjänster. Vi skapar förutsättningar för våra flerspråkiga pedagoger att anordna pedagogisk verksamhet för barn med samma modersmål över hela enheten. Vi samordnar så långt det är möjligt vårt pedagogiska arbete med modersmålspedagogerna kring t ex. olika projekt. Förskolans barnlitteratur på andra språk kan lånas hem av familjer. I föräldraintervjuer ställs frågor kring hur föräldrarna ser på sina barns språkliga utveckling och vad som är väsentligt för dem när det gäller språk. Språkdomäner används för att tydliggöra barns språk och skapar samtal kring barnets bästa möjliga språkutveckling. 10

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Armbandets och Kättsätters förskolor Norrköping Granskning genomförd i maj 2014 av Viveca Ajerstam och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Armbandets och

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret och Arbetsplan 2010 Samlat dokument Ansvarig chef: Lena Adelly Greek Vision Växtkraft- naturligtvis! Arbetsplan för 2010 1 (31) Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Händelser och aktiviteter 5 Resurser och

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kristinebergs förskola Hudiksvall Granskning genomförd i maj 2012 av Johan Österberg och Linda Malmlöf-Gardelin Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Kristinebergs

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och årsredovisning 2013. Utvecklingsplan. Enskild verksamhet

Förskolan. Kvalitets- och årsredovisning 2013. Utvecklingsplan. Enskild verksamhet Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2013 Utvecklingsplan 2014 Enskild verksamhet Innehållsförteckning 1. Beskrivning av verksamheten och hur den är organiserad... 2 2. Förutsättningar... 3 2.1. Personal...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 inkl. Kvalitetsredovisning 2009-2010 1(56) Innehållsförteckning 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 3 2. Nulägesrapport 3 3. Montessoripedagogiken

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht- 2014 och gjort ändringar utifrån

Läs mer