Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 2014 Verksamhetsberättelse

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 SYFTE... 2 AKTUELLA HÄNDELSER... 3 FÖRVALTNINGENS MÅL... 6 MÅLOMRÅDE: KUND... 6 MÅLOMRÅDE: GOD OCH PATIENTSÄKER VÅRD... 9 MÅLOMRÅDE: PERSONAL OCH KOMPETENS MÅLOMRÅDE: MILJÖ OCH HÅLLBARHET MÅLOMRÅDE: INFORMATION OCH KOMMUNIKATION MÅLOMRÅDE: ORGANISATION OCH EKONOMI MÅLOMRÅDE: REGIONAL UTVECKLING EKONOMI RESULTATRAPPORT ÅRETS RESULTAT INVESTERINGAR PRODUKTIONSTAL PERSONALEKONOMI PERSONALKOSTNADER KOSTNADSANALYS ANTAL ANSTÄLLDA ÅRSARBETARE PER YRKESGRUPP (YRKESGRUPP UTIFRÅN FÖRVALTNINGSSPECIFIKT) SJUKFRÅNVARO FRAMTIDA UTMANINGAR BILAGOR: UPPHANDLINGSRAPPORT ÖLL

3 Inledning Uppföljningen i förvaltningens verksamhetsberättelse utgår från verksamhetsplanen för 2014, vilken i sin tur utgår från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i landstingsfullmäktiges verksamhetsplan och överenskommelsen med nämnden för Trafik, miljö och service samt förvaltningens egna mål. Lednings- och verksamhetsstöd, LoVS, är serviceorganisationen inom Örebro läns landsting. Många av landstingets stödprocesser är samlade i LoVS såsom kundtjänst, IT-stöd, medicinsk teknik, fastigheter, kost, transport, städ, ekonomi- och personalservice, upphandling, diarium och arkiv. Vår vision och övergripande målbild är att: LoVS ska bli Sveriges bästa serviceorganisation hållbar, effektiv och personlig i ett gemensamt uppdrag för kunden. LoVS arbetar kontinuerligt med att förbättra såväl produkter, tjänster, processer, rutiner och inte minst bemötandet gentemot våra kunder. Landstingets verksamheter vänder sig till invånarna och patienterna. Invånarna och patienterna är även för LoVS de viktigaste mottagarna, men kunden för LoVS är i de flesta fall landstingets förvaltningar och kanslier. LoVS behöver också möta kundernas behov och krav med de mål och uppdrag som politikerna beslutar att LoVS ska uppfylla. Dessa mål och uppdrag kan i vissa fall påverka serviceutbud och servicenivåer. En nära dialog behövs på alla nivåer. Inom LoVS har medarbetare från alla våra områden arbetat fram en servicepolicy. Servicepolicyn har under 2014 förankrats med alla medarbetare och den utgör även våra framgångsfaktorer, det vi ska fokusera på för att bli uppskattade och framgångsrika: - Helhetssyn - Professionalism - Engagemang - Kostnadseffektivitet Syfte LoVS ska ge personlig och effektiv service genom att erbjuda hållbara och tillförlitliga tjänster och produkter för att stödja och bidra till utvecklingen av landstingets verksamheter. 2

4 Aktuella händelser Nedan redovisas inre och yttre händelser som påverkat LoVS verksamhet under året och som våra kunder, invånare och patienter berörts av. Under fyra dygn i mars när kontaminerat vatten läckte ut från Svampen, blev LoVS verksamheter snabbt involverade. LoVS var med i införskaffandet av dunkar, distribution av kokt vatten till vårdavdelningar på USÖ och distribution av dunkar med vatten från tankbilar till vårdverksamheter på USÖ samt till vårdcentraler och Folktandvården. Televäxeln fick ta emot ett stort antal samtal under de första dygnen och Medicinsk Teknik säkrade hantering av medicinsk apparatur, framför allt dialysapparatur. Vi har fått positiv återkoppling från flera av våra kunder kring hur vårt arbete fungerade. Samtidigt satte händelsen med förorenat vatten fokus på vår beredskap vid oväntade händelser. En ny beredskapsplan för LoVS har tagits fram, där erfarenheterna från denna händelse tagits med i arbetet. Planering för reservvattenförsörjningen för våra tre sjukhus pågår och förväntas vara i drift 2016/2017. Inom LoVS har arbetet fortsatt med att förenkla för kunden och minska antalet vägar in i vår verksamhet. Samtliga beställningar som kommer in till städavdelningen går nu via Kundtjänst. Sjukrese- och färdtjänstbeställningar sköts av televäxelns personal nattetid. Koordinering i samband med flyttar kan beställas via Kundtjänst. En supportgrupp för videooch konferensrumslösningar har inrättats, en helhetslösning finns för beställning av vård- och läkemedelsvagnar och ett nytt beställningsformulär har införts för fastighetsärenden för att förbättra återkopplingen till kund. Landstingsstyrelen har under året beslutat ett skyltprogram och en utredning för att förenkla landstingets skylthantering har startat. Sedan tidigare pågår en liknande utredning kring landstingets inredning och möbelhantering. Medicinsk Teknik har under våren träffat samtliga kliniker på USÖ för kunddialoger, vilket har resulterat i ett antal utvecklingsärenden för att förbättra support till kund. Under våren påbörjades även arbetet med projektet Servicetjänster till vården, USÖ för att ge utökat stöd till hälso- och sjukvården under sommaren. Totalt rekryterades drygt 40 personer till projektet, som innefattade kostservice på vårdavdelningar, servicevärdinnor, utökad tillgänglighet till städtjänster med t.ex. bäddning vid hemgång samt smittstädning, utökade patienttransporter under kvällar, nättar och helger, transport av laboratorieprover och uppackning av förbrukningsmaterial. Ett förändrat arbetssätt med teamarbete infördes inom städorganisationen på USÖ för att klara uppdraget. Utvärdering av projektet gjordes under hösten och visade på ett positivt resultat. Från december har servicetjänsterna startats upp igen och permanentats med ett ännu större utbud av tjänster. 3

5 Det första regionavtalet kring hantering av etjänstekort har blivit klart. Kundtjänst kommer att hantera Örebro kommuns etjänstekort samt har tagit över RA och säkerhetsansvar för samtliga kommuner i länet. Samtidigt pågår ett stort utbyte av landstingets etjänstekort. Ca kort har bytts ut under året. Flera av LoVS verksamheter har arbetat med regionbildningen. Projektet att integrera Regionförbundet och deras IT-system/telefoni med landstinget har fortgått enligt plan och framgångsrikt genomförts under hösten. Revidering av arkivreglemente och dokumenthanteringsplaner har gjorts och i slutet av året gjordes en sammanläggning av diarierna. En IT-projektledare tillsattes för att samordna arbetet kring organisationsförändringarna och regionbildningens påverkan på IT-systemen. Inför förändringarna vid årsskiftet har många anpassningar i system och rutiner krävts. Övergången till Windows 7 har under året har inneburit ett omfattande arbete för LandstingsIT, men har nu avslutats. Av landstingets ca datorer återstår nu endast 8 % med Windows XP. Under året har ett gemensamt datalager SSIS införts inom Örebro läns landsting för att dels bygga bort ett antal manuella rutiner i datahanteringen, dels möjliggöra snabbare och mera precisa uttag av utdata. Behovet är mest akut inom Vårdsystem, som nu börjat använda SSIS för utvalda uttag. Projektet för införande av ett nytt intranät samt en effektiv sökmotor fortsätter med många parallella aktiviteter och kommer att införas under Handlingsplan för GrönIT har tagits fram och beslutades i april av nämnden för Miljö, trafik och service. Handlingsplanen innehåller ett 40-tal aktiviteter där ett större antal handlar om minskad energianvändning. Exempel på pågående aktiviteter är övergången till Windows 7 som har medfört en energibesparing med %, vilket motsvarar ca datorer. En förstudie är gjord inför byggnationen av en ny datahall med mål att nå en certifiering på guldnivå enligt LEED-systemet. Fortsatt implementering av handlingsplanen kommer att ske under Under året har några stora fastighetsprojekt slutförts; en ny barnakut vid USÖ, ny akutmottagning vid Karlskoga lasarett, om- och tillbyggnad för ny psykiatrisk jourmottagning på USÖ samt en ny dialysmottagning vid Lindesbergs lasarett. Inom Landstingsfastigheter pågår en mängd stora projekt för ny- och ombyggnationer såsom H-huset och ombyggnationerna i Karlskoga och Lindesberg, men också en mycket stor mängd mindre projekt. En stor utmaning har varit att se till att det finns tillräcklig och kompetent personal för pågående och framtida uppdrag. Under året har rekrytering av chefer, projektledare och annan personal skett till fastighetssidan, men vi kommer att behöva rekrytera ytterligare för att klara av vårt uppdrag. Inom energiområdet har Landstingsfastigheter gjort flera insatser under året. I och med ökade krav på att utföra energiprojekt i högre takt för att uppnå uppsatta miljömål, har en åtgärdsplan tagits fram som kommer att genomföras under kommande år med fokus på driftsoptimering. 4

6 Medicinsk Teknik fick under våren uppdraget att leda den nya gruppen för medicintekniska investeringar i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. I juni lämnades en prioriterad lista över äskanden på medicinteknisk utrustning på 100 mnkr för beslut i politiska instanser. År 2014 slutar i ett rekord vad gäller genomförda upphandlingar; totalt 74 st (70 st förra året). Ur ett besparingsperspektiv så har dessa upphandlingar medfört besparingar på ca 45 mnkr jämfört med föregående avtal och ca 32 mnkr jämfört med andra anbud. Några upphandlingar att notera extra är de gällande anropsstyrd trafik, tvättjänster och textilier, dosdispensering av läkemedel samt apotekstjänster och apoteksservice. De två sista var långdragna rättstvister som under året avslutades med ett för landstinget positivt utfall. Under året har vi utbildat flera medarbetare i LEAN genom LEAN-spel och uppföljningar. Det har resulterat i förbättrade flöden både inom och mellan LoVS områden och varit positivt både för kund och för oss själva. Den 1 september 2014 hade LoVS funnits i 5 år, vilket firades på olika sätt. Vi gjorde en tillbakablick, vilket sammanställdes i Fem år med LoVS (se bild nedan). Vi har tillsammans arbetat hårt med att etablera oss som en uppskattad, trygg och respekterad servicepartner till vårdverksamheter och landstingets övriga verksamheter. Under hösten togs broschyren Det goda kundmötet på LoVS servicepolicyn i praktiken fram för att fortsätta arbetet med implementeringen av LoVS servicepolicy och hur den gemensamma värdegrunden ska omsättas i praktiken. 5

7 Förvaltningens mål Symbolförklaringar Färgindikatorer, måluppfyllelse 2014 = uppnått eller överträffat målnivån = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån = större negativ avvikelse från målnivån Förändringspilar, utveckling under året, resultat 2014 jämfört med 2013 alternativt årets början. = resultatet har förbättrats = resultatet är oförändrat = resultatet har försämrats Målområde: Kund LoVS mål LoVS mål 1: Kunden upplever LoVS tjänster och produkter som lättillgängliga och väl avstämda utifrån verksamheternas behov. Kriterium: NKI, nöjdkundindex, 2015 års värde ska vara minst 70 (NKI ) Nästa mätning av NKI görs i samband med Regionservice gemensamma kundenkät hösten Fokus under år 2014 har varit att utveckla service och tjänster efter de synpunkter och önskemål som framkommit i dialoger med kunder, i LoVS kundenkät 2013 och från medarbetare. Vi har förenklat för kund vid beställningar och felanmälningar till LoVS: Våra öppettider och vår tillgänglighet är analyserade och korrigerade så långt det är möjligt utifrån kunders behov och önskemål i ett ekonomiskt perspektiv. Från augusti har vi ökat resurserna för 1:a linjens support för vårdsystem. Från augusti ger vi support vid videokonferens. Supporten hjälper även till med olika konferensrumslösningar. Löpande ärenden inom städ beställs nu genom Kundtjänst. För Transport och logistik USÖ går alla beställningar via Kundtjänst med undantag för patienttransporter och bilpool. Under 2015 ska detta även implementeras i Karlskoga och Lindesberg. Ett nytt beställningsformulär för fastighetsärenden på intranätet har införts. Formuläret förbättrar återkopplingen och ger kunden möjlighet att följa sitt ärende. Koordinering i samband med flyttar kan beställas genom Kundtjänst. Efter sommarens extrainsatta servicetjänster på USÖ från Kost, Städ och Transport och logistik, finns behovet kvar. Tjänsterna startade därför upp igen under december och då med ett större utbud. Utveckling Excel och andra utbildningar i Office paketet har efterfrågats, genomförts och finns kvar i utbudet. 6

8 I september utökades bilpoolen på USÖ med fler bilar. Det finns nu större möjligheter för alla anställda inom USÖ-området att kunna boka en hyrbil via intranätet för tjänsteresor. Under året har vi utbildat flera medarbetare i LEAN genom LEAN-spel och uppföljningar. Det har resulterat i förbättrade flöden både inom och mellan områden, till gagn både för kunder och för oss själva. Kriterium: Benchmarking, inom LoVS områden ska resultatet vara bättre jämfört med 2013 Uppföljning av nyckeltal och jämförelser nationellt genomförs genom: Utveckling Landstingens IT-chefers intresseförening (SLIT), där samtliga landsting/regioner deltar. Jämförelsetal inom Landstingens fastighetsförvaltning. Jämförelsetalen visar allt från Landstingens hela bestånd ner till enskilda sjukhus. Insamlingen har ett hundraprocentigt deltagande och publicering sker i SKLs öppna jämförelser. Sveriges Landstings Telefoniansvarigas nätverksgrupp (SLT), där 17 landsting/regioner deltar. Q Survey AB för uppföljning av televäxelfunktion. Nationell enkät om Medicinteknisk verksamhet. Best Service, ett nätverk där 17 landstings/regioners försörjningsenheter samt alla stora sjukhus i Stockholm ingår (totalt 48 sjukhus). Analys, spridning och uppföljning av resultatet behöver förbättras, därav den gula markeringen. Kriterium: Antalet helhets/paketlösningar har ökat i LoVS Koordinering i samband med flyttar, dvs hjälp att samordna en flytt så att den löper smidigt och effektivt. Helhetslösning för video- och konferensrumslösningar Helhetslösning vid beställning av vård- och läkemedelsvagnar (VoLvagnar) Arbete har startat för ett gemensamt datalager (SSIS) inom regionorganisationen (SSIS). Dels för att bygga bort ett antal manuella rutiner i datahanteringen och dels för att möjliggöra snabbare och mer precisa uttag av utdata. Kriterium: Avvikelsehantering, åtgärder vidtagna inom 3 månader, 2014 års värde ska vara minst 70 % Andel med åtgärder planerade eller vidtagna inom 90 dagar: 67 % kvartal 1-3 (51 % helår 2013) Utveckling Arbete med att förenkla möbel- och skylthantering inom regionorganisationen pågår. Utveckling 7

9 6.1.2 Överenskommelse med nämnden för Trafik, miljö och service Överenskommelse 20: Att utreda möjligheten att införa incitament för att få in förbättringsförslag inom förvaltningen. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utveckling För att stimulera och öka antalet förbättringsförslag från LoVS medarbetare har beslut tagits att varje kvartal belöna förslag med biobiljetter. Alla förslag värderas utifrån kriterierna om förbättringen är värdeskapande för kund och om förbättringen går över organisatoriska gränser (över grupp- områdes och/eller förvaltningsgränser). Förbättringsförslagen lyfts av områdeschefer och stabschefer i LoVS ledningsgrupp varje kvartal. Bästa förslag belönas med två biobiljetter till varje medarbetare bakom förslaget. I slutet av året tävlar de nominerade förslagen om ett lite större pris. Under 2014 belönades följande förslag: Resehierarki Elektroniska utskick av ekonomirapporter till chefer och verksamheter Kvalitetsarbete för att leverera likvärdiga kostprodukter till kund Synliggörande av arbetsfördelning, statistik och antal kundärenden inom etjänstekortskontoret Tydlig översikt av alla arbetsorder inom Transport och logistik i Lindesberg Rutin för slutstädning av operationssalar Rutin för brandlarmsavstängning Nytänkande inom kost som märks hos både personal och patienter. Av de nominerade förslagen valdes detta ut att få det årliga större priset, ett presentkort hos City-Örebro. Pågående förbättringsarbeten inom LoVS uppmärksammas i varje nyhetsbrev från LoVS i syfte att uppmuntra och inspirera medarbetare till att skicka in sina idéer och förbättringsförslag. 8

10 Målområde: God och patientsäker vård Övergripande mål: Hälso- och sjukvården inom Örebro läns landsting ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god och patientsäker vård. Vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, jämlik, effektiv och patientfokuserad samt ges inom rimlig tid. Inriktningsmål: 1. Vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig 2. Vården ska vara patientsäker 3. Vården ska vara patientfokuserad 4. Vården ska vara effektiv 5. Vården ska vara jämlik och jämställd 6. Vården ska ges i rimlig tid 7. Vården ska vara hälsofrämjande Mål och uppdrag enligt Örebro läns landstings verksamhetsplan Resultatmål 3: Samtliga verksamheter har ett arbetssätt som stödjer införande av ny kunskap och evidens. Resultatmål 4: Samtliga verksamheter använder registerdata och andra relevanta data i förbättringsarbete. Kriterium: Öppna jämförelser, mini HTA, nationella riktlinjer och kompetensutvecklingsplan på individnivå Uppföljning baseras på köns- och åldersuppdelade registerdata, samt andra relevanta data inom alla verksamheter LoVS ingår inte i Socialstyrelsens och SKLs öppna jämförelser av hälso- och sjukvården. Mini HTA genomförs inte inom LoVS. Utbildning i sekretess och informationssäkerhet har under våren genomförts för samtliga chefer i LoVS i samarbete med LK/Juridik. Övriga medarbetare informeras via introduktionsprogram och arbetsplatsträffar. Entreprenörer som anlitas av Landstingsfastigheter måste enligt avtalen följa sekretessreglerna och får dessutom i vissa fall (vid arbete inom psykiatrin) skriva under en speciell sekretessförbindelse. En plan för LoVS vid allvarlig händelse har tagits fram och seminarieövningar (table top) har genomförts inom Medicinsk Teknik och LandstingsIT. Åtgärder efter spårbarhetsutredningen gällande medicintekniska produkter: Rutin för inköp av medicintekniska produkter finns. Riktlinje avseende vilka utrustningar som ska/inte ska märkas inom Örebro läns landsting, är under framtagande. Etiketter för märkning av medicintekniska produkter innehållande QR-kod finns. Inventering och märkning av patientlyftar och sängar på USÖ pågår och beräknas vara klart under Ansvarsfördelning gällande underhåll och besiktning av sängar och patientlyftar pågår. Utveckling 9

11 Resultatmål 5: Antalet avvikelserapporter, riskanalyser och händelseanalyser ska öka. Kriterium: Antalet avvikelserapporter inom sjukvårdsverksamhet ska vara 1 per anställd. Risk- och händelseanalys utifrån patientsäkerhet ska öka med 100 % Ett frukostmöte för chefer i LoVS med tema avvikelsehantering har genomförts under hösten. Antal rapporterade avvikande händelser 2014: 164 st. (119 st. helår 2013) Andel påbörjade inom 7 dagar 2014: 71 % (53 % helår 2013) Antal inkomna utredningsärenden 2014: 283 st. (374 st. helår 2013) Utveckling Minskningen av antalet inkomna utredningsärenden beror framförallt på förbättringar inom vårdsystem. Ett aktivt arbete med risk- och händelseanalyser genomförs i samarbete med övriga förvaltningar: Antal genomförda riskanalyser 2014: 15 st. (12 st. helår 2013) Antal genomförda händelseanalyser 2014: 7 st. (5 st. helår 2013) Sju medarbetare har utbildning i metod för risk- och händelseanalys enligt Socialstyrelsens handbok. Resultatmål 8: Följsamhet till hygienrutiner ska öka. Kriterium: Värde:100 % LoVS ingår inte i hälso- och sjukvårdens punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Hygienrutiner finns inom de områden där det är relevant. Utbildning via Hygiensjuksköterska har genomförts inom Försörjningen, IT och Fastighet. Gällande patientnära arbete arbetar LoVS med ständiga förbättringar och tar till sig nya riktlinjer. Inom Försörjningen har egenkontroller påbörjats under hösten. Städriktlinjerna för vårdlokaler har reviderats och kompletterats med rutiner för städning av operationslokaler. Utveckling Överenskommelse med nämnden för Trafik, miljö och service Överenskommelse 6: Fortsätta arbetet med reservvattenförsörjning till landstingets sjukhus Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utveckling Planering för reservvatten till våra tre sjukhus pågår. Planeringen, som pågått sedan våren 2014, har blivit betydligt mer omfattande än tidigare bedömningar visat. Det vi ser nu är att reservvattenanläggningar på Karlskoga och Lindesbergs lasarett kommer att driftsättas till 2016 och därefter USÖ under 2017 samt att de tidigare ekonomiska bedömningarna inte räcker till. Nya budgetkalkyler är under framtagande. Nedan redovisas hur långt arbetet kommit för de tre sjukhusen. Karlskoga lasarett: Utredningen är klar och arbete pågår tillsammans med Karlskoga och Degerfors kommun att färdigställa den planerade reservvattenförsörjningen. Reservvatten kommer att hämtas från Degerfors. Full tillgång till reservvatten beräknas vara klart till årsskiftet 2015/2016. Lindesbergs lasarett: Utredningen är klar och ett förslag finns att hämta reservvatten från grundvattnet för fjärrkyleanläggning i samarbete med Linde Energi. Av- 10

12 vaktar vattendom. Vid godkänd vattendom kan reservvattenförsörjningen vara i drift årsskiftet 2015/2016. USÖ: Utredning pågår. Förslag finns att hämta reservvatten från Svartån. Arbete med miljökonsekvensbeskrivning och en ny vattendom pågår. En mindre provanläggning med teknik att rena vatten kommer att testköras våren Fortsatt utredning kring placering av hus och bassäng. En fullgod reservvattenförsörjning beräknas vara klar under Överenskommelse 18: Att öka kunskapen om och användandet av Mina vårdkontakter Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utveckling Vid 2013 års slut fanns över 180 mottagningar i MVK länsinnevånare hade skaffat ett konto i MVK, vilket motsvarar över 23 % eller mer än var femte länsinnevånare vilket gör oss bäst i landet. Idag har vi > länsinnevånare med eget konto, dvs andelen har ökat till 32 %. Det betyder att ca var tredje länsinnevånare. Arbetet fortgår att öka andelen. Örebro läns landsting är pilot att lansera ombudsfunktionen, som möjliggör för vårdnadshavare att agera ombud för sitt barn och hantera barnets/barnens ärenden via sin egen inloggning i MVK. Vidare fortsätter arbetet med tidbokning hos blodcentralen, inkluderande blodbussens 40 hållplatser som ska kunna bokas direkt i MVK. 11

13 Målområde: Personal och kompetens Övergripande mål: Landstinget är en attraktiv arbetsplats för chefer och medarbetare och erbjuder ett hållbart arbetsliv. Inriktningsmål: 1. De arbetsgivarpolitiska dokument som finns inom området implementeras och följs upp i förvaltningarnas och landstingets delårsbokslut och årsredovisning (exempelvis jämställdhetsstrategi och plan, arbetsmiljöpolicy och plan, kompetensförsörjningsplan) LoVS mål LoVS mål 2: Medarbetare inom LoVS har kunskap om LoVS tjänster och ett gemensamt förhållningssätt. Kriterium: Att LoVS servicepolicy är implementerad hos alla medarbetare inom LoVS under 2014 Alla arbetsplatser inom LoVS har tagit upp och gått igenom LoVS servicepolicy. Vidare implementering av servicepolicyn sker genom broschyren Det goda kundmötet på LoVS servicepolicyn i praktiken. Den beskriver 20 olika situationer som man kan hamna i när man arbetar i en serviceorganisation. Materialet användes och utvärderades på LoVS chefsdag den 9 maj och har under sommaren färdigställts. De olika fallbeskrivningarna har diskuterats på arbetsplatsträffar eller liknande på många arbetsplatser inom LoVS och kommer att fortgå under våren En mätning har gjorts före implementeringen och en jämförande mätning kommer att göras hösten 2015, då alla arbetsplatser ska ha tagit del av och jobbat med materialet. Mini-föreläsningar eller motsvarande från andra områden på respektive arbetsplatsträff pågår. Inom område Kundtjänst har R7e-arkiv informerat på ett områdesmöte, inom Administrativ utveckling och service har samtliga avdelningar haft en gäst/föreläsare från en annan verksamhet under delåret. Inom område LandstingsIT och Försörjningen har områdesintern samverkan skett genom att t.ex. serverdesk- och serverdriftgruppen praktiserar hos varandra. Inom Försörjningen har kostavdelningen utbildat städavdelningen inom livsmedelshygien. Utveckling Mål och uppdrag enligt Örebro läns landstings verksamhetsplan Resultatmål 49: Nöjdmedarbetarindex ökar 2014 jämfört med första mätningen Kriterium: NMI 2011 = 76 (max värde 100). Resultatet av medarbetarenkäten, genomförd hösten 2013, ska resultera i handlingsplaner på förvaltningarna och följas upp under året. Handlingsplan och genomförande utifrån resultatet i medarbetarenkäten LoVS höjde NMI från 71 till 74 vilket är mycket glädjande. Samtliga områden har kommunicerat medarbetarenkäten till sina medarbetare och tagit fram handlingsplaner. Respektive områdes/arbetsplatsers handlingsplaner har följts upp på verksamhetsdialogen i september. Exempel på handlingsplaner är grupputveckling, arbete med andan och förhållningssätt, påverkans och utvecklingsmöjligheter, utöka samarbetet inom en avdelning genom processmöten, utveckla ledarskap, Utveckling 12

14 återkoppling och feedback (chef medarbetare och medarbetare medarbetare), hälsofrämjande och förebyggande av arbetsskador och tydliggörande av mål. Implementera arbetsmiljöpolicy och plan Hälsoprofiler fortsätter att genomföras ca var tredje år för LoVS medarbetare vilket resulterat i aktiveter på såväl avdelning, grupp som individnivå. Regelbunden HLR-utbildning för LoVS medarbetare är nu också beslutad, planerad och påbörjad. Var tredje år ska all personal inom LoVS utbildas inom hjärt- och lungräddning med hjärtstartare. Satsningen görs i samarbete med Landstingshälsan. Totalt har 160 medarbetare genomfört utbildningen. Några av LoVS chefer har deltagit i landstingets arbetsmiljöutbildning vilken också kompletterats av en kortare utbildning för nya chefer inom LoVS inför delegering av arbetsmiljöansvar. Inom område Medicinsk Teknik har en djupare arbetsmiljöanalys med riskinventering, förbättringsrutiner och informations- och utbildningsinsatser genomförts under Jämställdhetsstrategi och plan är implementerad och arbetsplatserna har synliggjort vad som är särskilt viktigt för dem att förhålla sig till. De flesta arbetsplatser inom LoVS har tagit del av målen i jämställdhetsplanen och strategin och genom ett dialogspel diskuterat jämställdhetsfrågor på sina respektive arbetsplatser samt lyft fram om det finns något särskilt för dem att förhålla sig till på arbetsplatsen. Ytterligare ett perspektiv som kommit fram i samband med dialogspelet är hur LoVS medarbetare blir bemötta av kunder ur ett jämställdhetsperspektiv. LoVS femårsjubileum För tredje i året i rad genomfördes Blodomloppet som en LoVS aktivitet för att fira förvaltningens födelsedag. I år lockade det 180 deltagare = rekordstort deltagande! Med anledning av att det är 5 år sedan LoVS bildades firade vi lite extra genom att lotta ut priser bland de deltagande lagen och alla som deltog i Blodomloppet fick varsitt sittunderlag. Ytterligare en aktivitet har genomförts för att uppmärksamma LoVS 5-årsdag. En digital tipspromenad skickades ut till alla medarbetare med frågor som handlade om olika verksamheter inom LoVS. Fem vinnare utsågs och vann varsin tårta för 20 personer att bjuda sina arbetskamrater på. På LoVS ledningsgruppsdagar i maj gjordes en tillbakablick sedan LoVS bildande, detta sammanställdes till Fem år med LoVS och kommunicerades under hösten till LoVS medarbetare genom chefsdagar, nyhetsbrev och arbetsplatsträffar. Resultatmål 50: Frisktalet ska öka. Kriterium: I genomsnitt högst 5 sjukdagar/ medarbetare och år. Utveckling Antal anställda med 5 eller färre sjukdagar i %, frisktal År 2014 År 2013 Kvinnor Män Kv + M Kvinnor Män Kv + M 54,25% 71,43% 60,89% 50,37% 68,67% 57,34% Vi ser en positiv utveckling av frisktalet. En satsning har genomomförts på städavdelningen tillsammans med Landstingshälsan för att kartlägga orsak till korttidsfrånvaron och försöka minska den. En utvärdering kommer att göras under början av

15 Resultatmål 51: Antal oönskad deltid ska minska. Kriterium: Enligt resultatmål. Utveckling Arbete sker kontinuerligt med att minska antalet oönskade deltider och andelen fortsätter att minska även under detta år. Det är för närvarande tre medarbetare som har anmält intresse av att öka sysselsättningsgraden utifrån givna förutsättningar om/när möjlighet ges. Två av dessa medarbetare har en tillfälligt höjd sysselsättningsgrad från deltid till heltid. Resultatmål 52: Sysselsättningsgrad totalt för antalet anställda ska öka. Kriterium: Sysselsättningsgraden 2012 ÖLL var 97 % Utveckling Sysselsättningsgraden ligger på en fortsatt hög nivå inom LoVS. Sysselsättningsgrad medelvärde År 2014 År 2013 Kvinnor Män Kv + M Kvinnor Män Kv + M Tillsvidareanst 96,8 99,7 98,0 95,9 99,7 97,4 Tillsvidareanst och visstidsanst. 96,4 99,1 97,5 95,7 99,4 97,2 Resultatmål 53: Alla medarbetare ges möjlighet till att upprätthålla och utveckla sin kompetens. Kriterium: Kompetensplanen är en del som klargörs i medarbetarsamtalet som ska ske en gång om året Samtliga medarbetare inom LoVS har haft medarbetarsamtal under årets första kvartal. Kompetensplanen ingår som en naturlig del i medarbetarsamtalet. Flera avdelningar använder ett komplement till mallen för medarbetarsamtal för att förtydliga kompetens- och utvecklingsplanen. Utveckling Uppdrag 26: Förstärka satsningen på fler anställningar av personer med funktionsnedsättningar. Aktiviteter för att uppnå uppdraget: Utveckling 13 medarbetare inom LoVS har någon form av anställningsstöd. Utöver detta arbetstränar två personer inom Administrativ utveckling och service, en inom LandstingsIT och en person inom Transport- och logistik. Park planerar att ta in personer med funktionsnedsättning under 2015 och en dialog pågår med Örebro Kommun om att hitta kandidat/kandidater. 14

16 6.3.3 Överenskommelse med nämnden för Trafik, miljö och service Överenskommelse 19: Att årligen till nämnden redovisa relevanta jämnställdhetsmått för verksamheten. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utveckling All personalstatistik som redovisas är könsuppdelad. 15

17 Målområde: Miljö och hållbarhet Övergripande mål: Att landstingets resursanvändning och utsläpp av växthusgaser är i balans med det ekologiska systemet samt att nu levande och framtida befolkning i länet, utsätts för så låga miljörelaterade hälsorisker som möjligt. Inriktningsmål: 1. Att arbetet bedrivs i enlighet med mål och uppdrag i Miljö- och hållbarhetsprogrammet Mål och uppdrag enligt Örebro läns landstings verksamhetsplan Resultatmål 44: Klimatpåverkan från tjänsteresor har minskat jämfört med Kriterium: CO2-utsläppen från tjänsteresor ska minska med 15 % under 2014 jämfört med Införande av teknik för resfria möten pågår och breddinförande beräknas vara igång till våren 2015, då LandstingsIT har haft en del tekniska problem med Lync. En särskild grupp för ljud- och bild är formerad inom Klientgruppen. Utveckling Flera konferensrum har utrustats med videokonferensutrustning. En resehierarki är framtagen för tjänsteresor inom hela landstinget. Information har skett på arbetsplatsträffar och den finns också tillgänglig på intranätet. Försörjningen har deltagit i arbetet med en informationsfilm tillsammans med LK/Miljö som handlar om hållbara resor och transporter. Filmen har spridits via intranätet. Resultatmål 46: Alla förvaltningar/bolag bedriver ett aktivt arbete för att minska klimatpåverkan från engångsmaterial enligt Klimatlista för engångsmaterial. Kriterium: Redovisning av genomförda åtgärder. Utveckling En översyn av mängden engångsmaterial har skett inom de flesta områden. Användningen av engångsmaterial har minskat men det finns mer att göra. Städ har den nivå som behövs för att trygga patientsäkerheten. Engångsmaterial måste användas vid städning och vissa serviceuppgifter. Information ges årligen av hygiensjuksköterskan när engångsmaterial ska användas och när det inte är nödvändigt. Kostavdelningen minskar utskick av engångsmaterial i samband med konferensbeställningar. Dubbelsidig kopiering/utskrift används i så stor omfattning som möjligt. Automatisk sådan inställning vid utskrift finns på flera arbetsplatser. Utskrift av färgkopior minimeras. Ytterligare arbete pågår med att ändra inställningar, vilket är en åtgärd enligt Handlingsplan för Grön IT. Uppladdningsbara batterier används nästan uteslutande. Resultatmål 47: De arbetsplatser som fått Avvecklingslista för farliga kemikalier fasar ut/minskar användningen av de utpekade produkterna. Kriterium: Redovisning av genomförda aktiviteter åtgärder hos berörda verksamheter. Arbetet är klart för Medicinsk Teknik. Landstingsfastigheter har fasat ut kemikalier på avvecklingslistan. Arbete med riskbedömning av återstående kemikalier pågår. Utveckling 16

18 Resultatmål 48: Andelen miljöbedömda produkter i landstingets verksamhet ska öka. Kriterium: 1. Ökad köptrohet mot upphandlade avtal. 2. Minst 50 % av verksamheterna använder Checklista miljökrav vid direktinköp av utvalda produktgrupper i de fall avtal saknas. 3. LoVS upphandlingsavdelning ger tydlig motivering i de fall där miljökrav ej ställts vid upphandling. Upphandlingen informerar om var man kan hitta leverantörer/avtal på intranätet och sprider kontinuerligt information genom upphandlingsrapporter. En informationsbroschyr om upphandlingsprocessen, lagar och regler samt interna rutiner har tagits fram under året och skickats ut till alla chefer inom landstinget. Utveckling Under perioden har ett verktyg tagits fram för att hitta och uppmärksamma nya leverantörer. Verktyget är ett stöd för att följa köptroheten mot upphandlade avtal. Handlingsplan för Grön IT är framtagen, där ett delområde avser upphandling av Grön IT. Detta införs under Försörjningen har under året använt Checklista miljökrav vid direktinköp i större utsträckning och stämmer alltid av mot den vid inköp. Tillsammans med LK miljö har Upphandlingsavdelningen tagit fram en rutin och checklista för miljökrav i upphandlingar. Upphandlingsavdelningen redovisar i särskild rapport ställda miljökrav och sociala krav för respektive upphandling. Uppdrag 22: LoVS får i uppdrag att öka uppföljningen av hur väl upphandlade leverantörer uppfyller miljökrav och etiska krav. Aktiviteter för att uppnå uppdraget: Utveckling Upphandlingsavdelningen har genomfört stickprovskontroll på följande avtal: Däck och däcktjänster Resebyråtjänster Ortopedtekniska skor och ortoser (tre av tolv leverantörer) Frukt och grönt Kaffe (två leverantörer) Samtliga leverantörer har lämnat dokumentation som har uppfyllt aktuella krav Överenskommelse med nämnden för Trafik, miljö och service Område Landstingsfastigheter: Överenskommelse 1: Stödja Ledningskansliet (LK) i planeringen för att använda lokalt producerad förnybar el i form av ny vindkraft. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utveckling Avvaktar politiskt beslut på tidigare framtagen utredning. 17

19 Överenskommelse 2: Till nämnden för Trafik, Miljö och Service årligen redovisa lämpliga energieffektiviseringsprojekt och presentera en sammanställning av genomförda, pågående och planerade energieffektiviseringsprojekt. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utveckling Redovisades i samband med att nämnden beslutade om korrigerande åtgärder för målen i Miljö- och hållbarhetsprogrammet. Överenskommelse 3: Genomför upphandling för destruktion av lustgas vid Karlskoga lasarett. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utveckling Avvaktar en stabilare leverantörsmarknad. Återkommande dialog med övriga landsting om läget. Överenskommelse 4: Att inventera lämpliga placeringar för solelanläggningar i landstingets fastighetsbestånd. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utveckling Inte påbörjat på grund av brist på personella resurser. Överenskommelse 5: Att ta fram olika åtgärder för att förenkla och underlätta tillgången till grönytor i anslutning till våra tre sjukhus. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utveckling Tillgången och tillgängligheten till grönytor vid sjukhusen är god. Det finns nu ett så kallat Hälsospår om 1 km på Stora Holmen som utgår från USÖ. Område Försörjning, Transportavdelningen: Överenskommelse 7: Genomför upphandling för avfallshantering i enlighet med den avfallsutredning som togs fram I upphandlingen ska krav ställas på möjligheten att mäta och följa upp de volymmässigt största avfallsfraktionerna från verksamheten. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utveckling Upphandling av avfallsentreprenör är klar. I underlagen finns krav på uppföljning tydligt beskrivna. Beräknad uppstart av ny leverantör i januari Överenskommelse 8: Att utreda möjligheten att samordna varutransporter till landstingets större enheter. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utveckling Kontakt har tagits med Örebro kommun och vi har fått information om hur de arbetar med en gemensam distributionscentral för att underlätta samordningen/logistiken av varutransporter. Vi arbetar vidare med frågan. 18

20 Överenskommelse 9: Säkerställa att nya fordon så långt det är möjligt klarar aktuell nationell miljöbilsdefinition. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utveckling Alla bilar som leasas inom det upphandlade avtalet klarar den nationella miljöbilsdefinitionen. Överenskommelse 10: Att utreda förutsättningarna för att öka användningen av förnybara bränslen och/eller nollutsläppsfordon i landstinget. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utveckling Möjligheten att upphandla fordon som drivs med biodrivmedel har börjat undersökas inför kommande upphandling av leasingbilar. Arbetet med förfrågningsunderlag till den upphandlingen har inletts under hösten, då gällande avtal löper ut i mars Vi har även ett avtal för korttidshyra av fordon, när bilarna i bilpoolen inte räcker till. Detta avtal löper ut i januari I den nya upphandlingen är vår ambition att ställa krav på enbart biofordon. Marknaden behöver dock analyseras för denna typ av fordon, innan vi kan garantera att detta krav kan ställas fullt ut i upphandlingen- Kravet på biofordon kan initialt öka inköpskostnaden men driftkostnaderna kommer istället att minska. Överenskommelse 11: Förbättra och utveckla alternativen till bilen vid tjänsteresor. (Tillsammans med LandstingsIT) Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utveckling Ytterligare cyklar, bl.a. några elcyklar, har köpts in. En tävling med cykel och bil mellan USÖ och Kansliet har genomförts för att påvisa vinsten med att cykla istället för att åka bil när man ska transportera sig kortare sträckor mellan möten. Aktiviteten uppmärksammades med ett reportage i Tebladet. Verksamhetsutvecklare inom miljö och logistik har tagit fram ett underlag som ska förtydliga landstingets resepolicy (resehierarki) och finns tillsammans med gällande resepolicy på intranätet. Införande av teknik för resfria möten pågår och breddinförande beräknas vara igång under våren Försörjningen har deltagit i arbetet med skapandet av en informationsfilm tillsammans med LK/Miljö som handlar om hållbara resor och transporter. Filmen har spridits via intranätet. Område Försörjning, Kostavdelningen: Överenskommelse 12: Utveckla menyer för att minimera klimatpåverkan. Aktiviteter för att uppnå överenskommelsen: Utveckling Under året avslutades projektet Hållbara måltider, ett gemensamt arbete mellan Regionförbundet och Örebro Kommun. Här har arbetet påbörjats med att utveckla måltider som minimerar klimatpåverkan. Projektet har tagit fram en receptsamling för storhushåll som numera används i löpande produktion. Vidare har råvarusammansättningen förändrats för att få fram klimatsmart mat. 19

Verksamhetsplan med budget

Verksamhetsplan med budget 2014 Verksamhetsplan med budget LoVS verksamhetsplan år 2014 och planering för 2015-2016 1 Vision och värdegrund... 2 2 Nuvarande situation... 3 3 Syfte... 4 4 Framgångsfaktorer... 4 5 Rollen som serviceförvaltning...

Läs mer

1 (2) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Fredrik Eliasson 2014-09-24 14OLL4421 Örebro kommun samhallsbyggnad@orebro.se Yttrande över Fördjupad översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen

Läs mer

Inledning 2. Vision och värdegrund 4. Syfte 5. Framgångsfaktorer 5. Rollen som serviceförvaltning 6. Mål 7. Hållbar utveckling 7.

Inledning 2. Vision och värdegrund 4. Syfte 5. Framgångsfaktorer 5. Rollen som serviceförvaltning 6. Mål 7. Hållbar utveckling 7. Verksamhetsplan med budget Innehåll Inledning 2 Vision och värdegrund 4 Syfte 5 Framgångsfaktorer 5 Rollen som serviceförvaltning 6 Mål 7 Hållbar utveckling 7 Kund 9 Hälso- och sjukvård ehälsa 11 Attraktiv

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Attraktiv region även i framtiden

Attraktiv region även i framtiden För oss tillsammans En aktiv region Allt fler upptäcker hur enkelt det är att leva i Örebro län. Invånarantalet ökar. Offensiva satsningar, klok planering och kraftsamling gör att vi tillsammans kan utveckla

Läs mer

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text.

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text. Miljöbokslut 2015 2015 var slutår för Region Hallands Miljöprogram 2012-2015. Många positiva saker har hänt inom miljöområdet under programperioden såsom ISO-certifieringar, ställda miljökrav i de flesta

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning INLEDNING... 1 SYFTE... 1 AKTUELLA HÄNDELSER... 2 FÖRVALTNINGENS MÅL... 5 MÅLOMRÅDE: KUND... 5 MÅLOMRÅDE: PERSONAL OCH KOMPETENS... 7 MÅLOMRÅDE: MILJÖ OCH

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Budget 2014 Landstingets kansli

Budget 2014 Landstingets kansli Budget 2014 Landstingets kansli Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Genom ledning, stöd och service skapar vi tillsammans förutsättningar för största möjliga välfärd för invånarna.

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Det är viktigt att miljöarbete bedrivs i alla verksamheter för att nå miljömålen i miljöprogrammet. För detta ändamål har en central handlingsplan till

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-03-01 Helen Curry 1 Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice

Verksamhetsplan 2015 Regionservice Verksamhetsplan 2015 Regionservice Fastigheter Innehåll 1/44 Begreppsförklaringar... 2 Organisation... 3 Område Fastigheters verksamhetspolicy... 4 Kvalitet (K)... 6 Miljö (M)... 8 Arbetsmiljö (AM)...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Kommunikationsplan för vårdnära service

Kommunikationsplan för vårdnära service KOMMUNIKATIONSPLAN 1 (6) Kommunikationsplan för vårdnära service 1 Bakgrund/nuläge FM (Facility Management) handlar om att på ett tydligt sätt koordinera och utveckla landstingets stödtjänster inom fastighets-

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2015. Miljöredovisning för år 2015 Slutredovisning för programperioden Sammanfattning

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM Anna Kullberg, ssamordnare Handlingsprogram för inklusive avvikelsehantering Mag-tarmmedicinska kliniken 1 Identifiera 2 Rapportera 3 Fastställa och åtgärda orsaker 4 Utvärdera åtgärdernas effekt 5 Sammanställa

Läs mer

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet

Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet HANDLINGSPLAN 1 (7) Handlingsplan Arbetsmiljöprogrammet INLEDNING Handlingsplanen innehåller de åtgr som ska genomföras för att målen i arbetsmiljöprogrammet ska uppnås. Samtliga förvaltningar och bolag

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Medicinsk fysik och teknik Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Medicinsk fysik och teknik Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Medicinsk fysik och teknik Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 4 Kunderfarenheter... 4 Smidig resa genom vården... 4 Tillgänglighet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-03 Anders Pramborn Verksamhetschef Läkarhuset Tranås Jon Tallinger Tillförordnad verksamhetschef Läkarhuset

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Resultat Röntgenkliniken

Resultat Röntgenkliniken Resultat 155 13-03-13-15:07 SÄKER VÅRD 2012 Översikt patientsäkerhetsarbete 1500 Antal anmälda avvikelser Antal anmälda avvikelser 1200 900 600 300 0 933 Med tanke på vår kliniks storlek får 857 835 antalet

Läs mer

Spridning av säkrare praxis

Spridning av säkrare praxis Spridning av säkrare praxis Arbetsmaterial VEM? VARFÖR? VAD? NÄR? HUR? Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 20 Tel: 08-452 70 00 Fax: 08-452 70 50 E-post: info@skl.se

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Handlingsplan Miljöstrategi landstingsnivå

Handlingsplan Miljöstrategi landstingsnivå 1(5) Handlingsplan Miljöstrategi snivå Landstingets övergripande handlingsplan 2015 2017 inom miljöområdet Miljö- och hållbarhetsarbetet är ett långsiktigt arbete. Landstinget ska i sin verksamhet bidra

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för

Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för 16-02-16 DNR IMH-2015-00246 HANDLINGSPLAN 1(9) Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för 2016-2018 Rektor vid LiU har beslutat om miljömål för LiU som gäller under perioden 2016-2018

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge

Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge fff Miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge Policy, visioner, mål och åtgärdsförslag för miljö, ekonomi samt socialt ansvarstagande. Gäller för åren 2014-2024 Innehåll Landstingets aktiva arbete

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Uppföljningsplan 2017

Uppföljningsplan 2017 Uppföljningsplan 2017 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 8 dec 2016 Inledning

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Kommunikationsplan för ehälsalyftet

Kommunikationsplan för ehälsalyftet Kommunikationsplan för ehälsalyftet Om kommunikationsplanen Kommunikationsplanen gäller för projektet ehälsalyftet. Första versionen av denna plan togs fram i april 2016 och kommer att uppdateras efter

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Delrapport analys av nulägesbilden från steg 1 och 2

Delrapport analys av nulägesbilden från steg 1 och 2 från - Nulägesbild - Analys - Förslag till fortsatt arbete Åsa Lindskog Tyréns AB Beställare: Region Skåne Uppdragsnummer: 921051, 221213B från Inledning och sammanfattning Utvecklingsprojektet är ett

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Miljöprogram 2010-2013

Miljöprogram 2010-2013 Miljöprogram 2010-2013 Inledning Drivkraften i landstingets miljöarbete är att bidra till att skapa en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Detta ligger i linje med landstingets vision

Läs mer

Renhållarträffen. Funktionsupphandling i praktiken. Innovation genom samarbete. Miljöambitioner i praktiken

Renhållarträffen. Funktionsupphandling i praktiken. Innovation genom samarbete. Miljöambitioner i praktiken Renhållarträffen Funktionsupphandling i praktiken Innovation genom samarbete Miljöambitioner i praktiken Fredrik Karlsson, Avfallschef Upplands Väsby kommun Väsby vågar och gör! I Väsby finns en stark

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer