Kvalitetsbokslut Medicinsk fysik och teknik Sörmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsbokslut 2014. Medicinsk fysik och teknik Sörmland"

Transkript

1 Kvalitetsbokslut 2014 Medicinsk fysik och teknik Sörmland

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 4 Kunderfarenheter... 4 Smidig resa genom vården... 4 Tillgänglighet... 4 Säkerhetsresultat... 4 Kvalitetsresultat... 5 Egenkontroll... 5 Rätt nyttjade resurser... 5 Forskning och utbildning... 5 Medicinsk fysik och teknik Sörmland, Kvalitetsbokslut (6)

3 Inledning Kvalitetsbokslutet har som syfte att vara en stimulerande och lärande uppföljning av föregående års arbete för alla medarbetare inom verksamheten. Bokslutet innehåller en fördjupad presentation av aktiviteter, resultat och analyser kopplade till det kvalitetsarbete som verksamheten gjort under året. Det ska samtidigt vara ett stöd i det fortsatta arbetet kring dessa frågor, och även vara ett underlag vid genomgångar med ledningen samt vid patientsäkerhetsronder. Rubrikerna i bokslutet är grupperade efter Hälso- och sjukvårdens tre fokusområden (se bild). Alla förbättringar som genomförs i verksamheterna utifrån fokusområdena bidrar till en bättre hälso- och sjukvård i Sörmland. I kapitel 3 belyses fokusområdet "Trygga patienter" där kunderfarenheter speciellt tas upp. Kunderfarenheter är t.ex. resultat från egna kundundersökningar samt inkomna synpunkter och klagomål. I kapitel 4 hanteras fokusområdet "Smidig resa genom vården" där aspekterna tillgänglighet, säkerhetsresultat, kvalitetsresultat och egenkontroll tas upp. I kapitel 5 gås fokusområdet "Rätt utnyttjade resurser" igenom med speciell uppmärksamhet riktad mot forskning och utbildning som bedrivs inom verksamheten. Vår verksamhet Medicinsk fysik och teknik (MFT) är landstingets specialistresurs avseende medicinsk teknik och strålningsfysik. MFT ger service och stöd till de kliniker som använder medicinteknisk utrustning och/eller strålning i sin verksamhet. Vår vision är "Säker vård genom säker utrustning och säkra medarbetare". Vårt mål är att ge snabb och kompetent service med ett gott kundbemötande. MFT har ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt ISO 9001 och ISO Arbetssättet på MFT är processorienterat och det finns sex huvudprocesser fastställda: 1) Anskaffning, 2) Avhjälpande underhåll, 3) Förebyggande underhåll och kontroller, 4) Optimering vid behandling och undersökning, 5) Säkerhet vid behandling och undersökning och 6) Avveckling. Därtill finns ett antal ledningsprocesser och stödprocesser. Processerna är kartlagda och redovisas i form av flödesscheman. För varje process finns ett flertal styrande dokument i Medicinsk fysik och teknik Sörmland, Kvalitetsbokslut (6)

4 form av ledningsdokument, rutiner, instruktioner och blanketter. Trygga patienter Kunderfarenheter MFT genomför regelbundet kundundersökningar i syfte att ständigt förbättra vår verksamhet. Under 2014 har tre kvalitetsmål varit kopplade till detta, se även avsnitt 4.3. MFT:s insatser i upphandlingsarbete, utbildningar och kvalitetssäkringsmöte med klinik har granskats. Vid utvärderingen av kvalitetssäkringsmötena har det bl.a. framkommit att vissa kliniker önskar använda en kundwebb för felanmälan av utrustning. MFT kommer därför att titta närmare på den frågan under Synpunkter och klagomål som inkommit från kunder hanteras i MFT:s avvikelsehanteringssystem. Under 2014 har sammanlagt tre klagomål inkommit. Två av dessa har handlat om MFT:s tillgänglighet och ett om oklar ansvarsfördelning mellan MFT och klinik. Samtliga klagomål har hanterats i samverkan med berörda kliniker. Smidig resa genom vården Tillgänglighet MFT har inte mätt tillgängligheten under 2014 utan istället förlitat sig till att eventuella brister har observerats genom synpunkter och klagomål från kunder. MFT har förbättrat sin tillgänglighet i och med att en vakant tjänst inom röntgenteknik har återbesatts. Under 2015 kommer ett nytt fokus att fästas vid tillgängligheten genom att ett av kvalitetsmålen kommer att handla om ombokade behandlingar och undersökningar till följd av felande utrustning. Säkerhetsresultat Under 2014 har en ny huvudprocess inom MFT:s verksamhet skapats. Den heter "Säkerhet vid behandling och undersökning". I processen ingår att MFT ska utföra en så kallad slutkontroll efter att underhållsarbeten har utförts på medicinteknisk apparatur. Syftet med slutkontrollen är att garantera att apparaten åter kan användas för klinisk drift. Ett kvalitetsmål under 2014 har varit kopplat till att slutkontroller ska utföras efter avhjälpande underhåll. Resultaten visar att slutkontroller i hög grad utförs men att det inte alltid dokumenteras. Detta är ett förbättringsområde under MFT deltar ofta i utredningar av oplanerade händelser som rör medicinteknisk utrustning och/eller strålning som sker vid annan klinik. MFT har sedan tidigare ett system för att sammanställa oplanerade händelser som skett inom området medicinsk teknik. Under 2014 har ett liknande system tagits fram för området strålning. Ett förbättringsområde är att öka kompetensen hos medarbetarna vad gäller grundorsaksanalys. Det ställs i allt högre grad krav på att riskanalyser ska genomföras vid införande av ny utrustning eller implementering av nya metoder i verksamheten. För närvarande görs sådana riskanalyser i mycket begränsad omfattning. Ett förbättringsområde är att utbilda medarbetarna i riskanalys och ta fram rutiner för hur riskanalyser avseende idrifttagning av utrustning och metodimplementering ska göras. Medicinsk fysik och teknik Sörmland, Kvalitetsbokslut (6)

5 Under 2014 har MFT haft fyra avvikelser inom den egna verksamheten samt fyra avvikelser som konstaterats vid en extern revision av ledningssystemet. Samtliga avvikelser har hanterats. Det har bl.a. lett till revision av rutiner och förbättrad dokumentation. Kvalitetsresultat MFT tar varje år fram kvalitetsmål för sin verksamhet. Målen är kopplade till huvudprocesserna. Under 2014 har kvalitetsmålen varit: 1) MFT:s insatser i upphandlingsarbetet ska ha betyget minst 3 av 5 möjliga i 85 % av antalet inkomna kundenkäter. 2) Allt icke-relevant eftersläp av förebyggande underhåll ska vara bortrensat från Medusa (MFT:s inventariesystem). 3) Minst 92 % av 25 utvalda styrande dokument inom området strålningsfysik ska ha reviderats så att de har korrekt layout och flyttats till kvalitetsmanualen. 4) Alla mekaniska kontroller och dosoutputkontroller på linjäracceleratorerna ska utföras enligt plan. 5) Minst 80 % av antalet felanmälningar av utrustning ska innehålla nödvändig information så att tiden för utförande av avhjälpande underhåll inte påverkas negativt. 6) Minst 70 % av antalet utförda avhjälpande underhåll ska ha en registrerad slutkontroll i Medusa. 7) MFT:s insatser i utbildning ska ha betyget minst 4 av 5 möjliga i 80 % av antalet inkomna kursutvärderingar. 8) MFT:s insatser i kvalitetssäkringsmötena ska ha betyget minst 3 av 5 möjliga i 90 % av antalet inkomna kundenkäter. 9) Minst 90 % av inaktiverad utrustning ska ha en inaktiveringskommentar i Medusa som är högst ett år gammal. Måluppfyllelsen har regelbundet följts upp under året och slutresultatet visar att samtliga mål har uppfyllts utom det sistnämnda för inaktiverad utrustning. Anledningen till detta har varit att arbetet inte har blivit prioriterat av ett par av MFT:s enheter. MFT kommer därför att behålla detta kvalitetsmål under Egenkontroll Under 2014 har två interna revisioner av ledningssystemet genomförts. Vid den första revisionen granskades processer och kvalitetsplanering samt framtagning av ny tjänst. Det framkom att dokumentationen behövde ses över avseende kundperspektivet. Vid den andra revisionen låg fokus på att granska processernas prestanda för processerna avhjälpande underhåll samt förebyggande underhåll och kontroller. Resultatet visade att en del styrande dokument behövde ses över för att tydliggöra vårt arbetssätt. Rätt nyttjade resurser Forskning och utbildning Två medarbetare är antagna till forskarutbildning och bedriver forskning inom ramen för Medicinsk fysik och teknik Sörmland, Kvalitetsbokslut (6)

6 sina doktorandprojekt. Ett av projekten handlar om dosbestämning in-vivo till rektumväggen som grund för adaptiv strålbehandling och det andra projektet handlar om integrerad PET-MR avbildning av typ-2 diabetes: metodutveckling och applikation. Under 2014 har två medarbetare deltagit i en referensgrupp till ett forskningsuppdrag som initierats av Strålsäkerhetsmyndigheten. Forskningsuppdraget har handlat om att ta fram en nationell mall för riskanalys av stålbehandlingsprocess. Ytterligare två medarbetare har deltagit i varsitt nationell nätverk inom ramen för ledningsnätverket för medicinsk teknik (LfMT). Det första nätverket är för medicintekniska säkerhetssamordnare och det andra nätverket är för personer som arbetar med frågor inom området medicinsk teknik och IT. Medicinsk fysik och teknik Sörmland, Kvalitetsbokslut (6)

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Tekniska kontorets kvalitetsrapport 2014

Tekniska kontorets kvalitetsrapport 2014 1(22) Handläggare, titel, telefon Pernilla Thörnqvist, kvalitetsutvecklare 011-15 15 78 Tekniska nämnden s kvalitetsrapport 2014 Bakgrund Enligt kommunens styrmodell ska förvaltningarna redovisa sitt kvalitetsarbete

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-04-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway.

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway. Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Utfört i samarbete med Certway www.certway.se Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 13 Giltig fr o m: 2011-03-31 Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Granskning av Primärvården 2014

Granskning av Primärvården 2014 Jämtlands Läns Landsting Landstingets revisorer Skrivelse 1 (3) Dnr REV/7/2014 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-147528 Landstingsstyrelsen Granskning av Primärvården 2014 Landstingets revisionskontor

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB

Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB Patientsäkerhetsberättelse för Carema Sjukvård AB För år 2012 2013-02-20 Jörgen Månsson Chefsläkare Carema Sjukvård/Capio 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Förord Med denna vägledning vill Sveriges Kommuner och Landsting bidra till att underlätta arbetet med att utveckla kvalitetsledningssystem för

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Innehåll RESURSTEAMETS VISION 3 KVALITET- OCH VERKSAMHETSÅRET 2014 3 KÄRNVERKSAMHETEN 2014 3 RESURSTEAMETS ORGANISATION 3 VÅR VÄRDEGRUND 4 KVALITETSPOLICY 5 KVALITETSMÅL

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientsäkerhetsberättelse 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Övergripande mål och strategier...3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...5 Struktur

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2013

Kvalitetsberättelse 2013 Datum 2014-03-03 Handläggare Ulla Nord Direkttelefon 0380-51 82 67 E-postadress ulla.nord@nassjo.se Kvalitetsberättelse 2013 Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet vid varje möte INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Landstinget Dalarna Granskning av landstingsstyrelsens hantering av positiva exempel

Landstinget Dalarna Granskning av landstingsstyrelsens hantering av positiva exempel Landstinget Dalarna Granskning av landstingsstyrelsens hantering av positiva exempel November 2014 Innehåll 1. Sammanfattning och bedömning 1 2. Inledning 3 3. Resultat 5 1. Sammanfattning och bedömning

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Tillståndshavaren har därmed ansvaret för att dimensioneringen av resurserna är tillräckliga för att lagar och föreskrifter skall kunna uppfyllas.

Tillståndshavaren har därmed ansvaret för att dimensioneringen av resurserna är tillräckliga för att lagar och föreskrifter skall kunna uppfyllas. Medicinskt servicecentrum 2015-01-26 Medicinsk fysik och teknik ÅRSRAPPORT STRÅLSKYDD 2014 INLEDNING Tillståndshavaren (Landstingsdirektören) ansvarar för att verksamheten med strålning bedrivs i enlighet

Läs mer