Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet."

Transkript

1 STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. 2. Insatser skall präglas av en helhetssyn på individens och familjens situation. 3. Insatser skall främja ett aktivt, meningsfyllt och tryggt liv samt utformas så att den enskildes egna resurser tillvaratas och utvecklas. 4. Verksamheten skall präglas av hög effektivitet och stor flexibilitet, varvid resurserna skall användas på ett optimalt sätt ur brukarperspektiv. Den skall så långt som möjligt utgå från den enskildes fysiska, psykiska, sociala, kulturella och existentiella behov. 5. I det förebyggande arbetet skall riktade insatser prioriteras. Äldre, funktionshindrade och långvarigt sjuka: Verksamheten som erbjuds äldre, funktionshindrade och långvarigt sjuka inom vård, omsorg och social service, skall av den enskilde upplevas ha god kvalitet och utföras av kompetent personal. Insatser skall ge förutsättningar för en meningsfull och aktiv tillvaro i gemenskap med andra. Verksamheten skall präglas av valfrihet, trygghet och kontinuitet mot bakgrund av den enskildes behov. Arbetet skall riktas på hjälp till självhjälp och respekt för den enskildes integritet. Mångfald och god kvalitet i boende, service och vård utifrån det egna behovet.

2 Fungerande kvalitetssystem Tjänstegarantier Individuella planer med kontinuerlig utvärdering (inte individuell plan enligt LSS lagen 10) Habiliterande/rehabiliterande förhållningssätt Alla enheter skall ha påbörjat ett systematiskt kvalitetsarbete under Respektive verksamhetsområde (äldreomsorg/individ- och familjeomsorg/handikappomsorg) skall utveckla tjänstegarantier. 100% av vårdtagarna som har omvårdnadsinsatser skall ha individuella planer. Habiliterande/rehabiliterande förhållningssätt skall prägla den individuella planen. 90% skall uppleva att de är nöjda utifrån trygghet, respekt, självbestämmande, integritet och meningsfullhet. Brukarenkät 1 gång/år. av särskilda boenden utifrån kvalitetsarbetet med hjälp av frivilligorganisationer 1 gång/år. Kollegial granskning av individuella planer. individ- och familjeomsorgen: 1. Individ- och familjeomsorgens arbete skall utformas så att barn och vuxna är delaktiga, och så att de efter genomförda insatser, kan bli oberoende av socialtjänstens stöd samt uppleva en högre livskvalitet. 2. Insatserna skall inriktas på att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv och minska behovet av socialbidrag. 3. Individ- och familjeomsorgens arbete skall präglas av hög kvalitet, god specialistkompetens, nytänkande och effektivt utnyttjande av resurser. Stor vikt skall läggas vid klienternas integritet och deltagande. Barnperspektivet skall särskilt beaktas. 4. Individ- och familjeomsorgens förebyggande arbete skall prioriteras gentemot barn och ungdomar och riktas mot särskilt utsatta grupper. Arbetet skall ske i samverkan med klienten, anhöriga, andra förvaltningar, myndigheter och organisationer. 5. Insatser i hemmet och närmiljön skall så långt som möjligt prioriteras, och öppenvårdsformer finnas och utvecklas i anslutning till hemmet, så att vård i

3 familjehem eller institutioner endast skall förekomma där behov av sådan vård är det bästa alternativet. 6. Hjälp och stöd till personer med missbruksproblem och psykiska sjukdomar skall samordnas med insatser från andra myndigheter och organisationer. 7. Individ- och familjeomsorgens klienter skall tillförsäkras boende i den omfattning som krävs. 8. Insatser för flyktingar skall syfta till att ge dem en god start och främja deras förutsättningar att bo och arbeta i Torsby kommun. Evidensbaserat arbetssätt, vilket innebär att vi tar tillvara beprövade och utvärderade metoder i det sociala arbetet. Kontinuerlig kompetens - och metodutveckling för bibehållen kvalitet i det sociala arbetet. Bättre struktur när det gäller rutiner, riktlinjer, prioriteringar i det sociala arbetet. Satsning på kontinuitet för att säkerställa kompetens och erfarenhet i verksamheten. Tydlighet i ledarskapet för en stabil utveckling av verksamheten. Socialtjänsten i Torsby kommun skall under 2006 implementera den av socialstyrelsen rekommenderade arbetsmetoden BBiC, barns behov i centrum, i arbetet med barn och unga. Individ- och familjeomsorgen skall under 2006 utveckla samarbetet med övriga kommuner i den norra länsdelen i projektet Samverkan mot alkohol och droger i trafiken. Vid anmälan om misstanke att barn eller unga far illa, skall beslut om inledande av utredning vara fattat inom 5 arbetsdagar. Under 2006 skall antalet ungdomar under 25 år med långvarigt socialbidragsberoende, minskas med 25%. Kontinuerlig ekonomisk uppföljning genom nära samarbete med förvaltningsekonomen. Kontinuerlig uppföljning i enskilda ärenden genom att använda kvalitetssäkrade arbetsmetoder. Kollegiegranskning genom samarbete med övriga kommuner i norra länsdelen.

4 Ekonomi: Verksamheten skall bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt enligt gällande lagstiftning Positivt driftresultat Väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning Nyckeltal i förhållande till befolkningsutvecklingen Resultat +- 0 Årlig anpassning i förhållande till befolkningsutvecklingen och för äldreomsorgen, antalet 80 år och äldre Budgetuppföljning månadsvis Delårsrapporter Bokslut Utvärdering av ekonomistöd Benchmarking med andra kommuner Medarbetare/Ledare: Omsorgsförvaltningen i Torsby kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare. Alla medarbetare skall uppleva en god arbetslivskvalitet. Personalens kunskaper och kompetens skall genomsyras av en gemensam värdegrund. Önskad sysselsättningsgrad skall i möjligaste mån tillgodoses Tydliga uppdrag Trygg i sin yrkesroll Nära ledarskap Hälsosamma arbetsplatser 90% av medarbetarna nöjda med delaktighet, tillit och trivsel, ledarskap,arbetsmiljö Minskning av oönskade deltider med 20% Minskat sjuktal med 2 procentenheter Medarbetarsamtal genomförda till 100% Medarbetarkontrakt för respektive yrkesgrupp införda till 80%

5 Medarbetarenkät 2 gånger/år Ledarenkät 1 gång/år Statistikuppgifter för sjuktal och oönskade deltider Medarbetarsamtal 1 gång/år Processer: Externa och interna processer skall ständigt förbättras och effektiviseras. Verksamheten skall utvecklas i samverkan med andra huvudmän och olika intressegrupper Utökad samverkan med andra huvudmän och intressenter Väl fungerande informationsflöde externt och internt Öppenhet för alternativa driftsformer Utökad samverkan med andra huvudmän och intressenter bedrivs på alla nivåer Aktuell och uppdaterad information för externt och internt bruk Ökning av antalet alternativa driftsformer, med bibehållen kvalitet till lägre kostnad. Ökat antal samverkansavtal System för synpunkter på informationsflödet Statistik på alternativa driftsformer Samhälle: Verksamheten skall stimulera frivilliga insatser av enskilda och organisationer i syfte att kunna erbjuda brukarna ett varierat utbud av sociala aktiviteter, kulturevenemang och utevistelse. Aktiv dialog med frivilligorganisationer Anhörigstöd

6 Ökad medverkan av frivilliga Plan för anhörigstöd i verksamhetsberättelsen 1 gång/år Långtidsplan för anhörigstöd antagen

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsplan 2015-2018 Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 1 Inledning Verksamhetsplanen är ett stöd för styrning och ledning av Omsorgsförvaltningens ansvarsområden men också

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan budget 2015 INTERNBUDGET för omsorgsförvaltningen med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan 2015 1 innehåll 1. Ordförandes inledning... 3 2. Omvärldsanalys... 4 3. Växjö

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 1 (39) Dnr: SN/2014:82 Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Södertull, foto: Maria Rasmusson Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81 UDDEVALLA Stadshuset

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen KVALITETSBERAÄTTELSE 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen 1 2 INLEDNING Kvalitet kan beskrivas som värdet av de egenskaper som saker, personer eller aktiviteter kan ha. Kvalitet kan utvärderas, mätas och

Läs mer

Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015. Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010.

Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015. Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010. Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015 Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010 Omsorgsnämnden Innehåll Rubrik Sidan Visioner. 3 Inledning.. 3 Övergripande mål

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261 HANDLINGSPLAN Dnr: RFUL 2013/261 FoU-stödsverksamheten för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården 2014 Antagen av Ledningsgruppen för FoU-stöd den 29 november 2013 Bakgrund Uppländsk

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Målning Anette Spets Omsorgsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-14 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3.

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande:

Verksamhetsplan 2014. Äldreomsorgsnämnden. Social- och omsorgskontoret. Kerstin Pettersson. Gilda Johansson. Nämnd: Kontor: Nämndens ordförande: Verksamhetsplan 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Kerstin Pettersson Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: 2014-01-30 Sid 1 av 25 Innehållsförteckning

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna

Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna 21 maj 2015 Roland Svensson Av Skyrev certifierad kommunal revisor kvalitetsansvarig Jard Larsson Av Skyrev certifierad kommunal

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

2013-09-09 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Social Omsorg utformat med ledning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9. Fastställd av socialnämnden 2013-09-26.

Läs mer

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare

Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare 1 (10) Typ: Plan Giltighetstid: 2009-2014 Version: 1.0 Fastställd: KF 2013-02-20, 11 Uppdateras: Skolplan för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer