STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008"

Transkript

1 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till största delen är det Socialtjänstlagen men även en del speciallagstiftning samt författningar och förordningar som kompletterar dessa. Rätten till bistånd för den enskilde är central i sociallagstiftningen. Utifrån denna lagstiftning bestämmer den egna kommunen lokalt vilka visioner, vilken verksamhetsidé samt inriktningsmål som ska gälla. Det finns också en skillnad över landet vilka verksamhetsdelar som organiseras inom det som mestadels benämns individ- och familjeomsorg. För att tydliggöra hur detta ser ut i Ydre samt ge vägledning i det fortsatta utvecklingsarbetet bör en strategisk plan finnas. Mål Övergripande vision, verksamhetsidé och inriktningsmål framgår i politiskt beslutat måldokument som finns i anslutning till budget. En balanserad mix av verksamhet (egen, avtal, tjänsteköp) som möter de behov som uppstår inom de områden och särskilda grupper som kommunen har ansvar för. God kvalitet och framförhållning i form av konkreta planer för utvecklingsarbete. Målmedveten rekrytering utifrån verksamhetens behov. Samverkan internt och externt för att tillgodose bredden av behov. Nuläge Individ- och familjeomsorgen i Ydre idag är en liten verksamhet och med en av landets lägsta nettokostnader. Detta har åstadkommits mycket tack vare de enskilda socialsekreterarnas arbete på individnivå. Verksamheten består av ett socialkontor nära beläget till kommunens centrala administration samt en fältverksamhet för missbrukare. Bemanningen består av 1,0 1:e socialsekreterare (ansvarig för enheten), 1,75 socialsekreterare (2 personer), 1,0 assistent, 1,0 fältassistent samt en socialchef som ansvarar för hela socialförvaltningen där även äldreoch handikappomsorg ingår. Den lilla kommunen har inte fullt ut de problemområden som en stor kommun kan visa upp, exempelvis problematiken med bostadslösa och problematiken som uppstår kring tunga missbrukare. När det gäller det senare exemplet kan det vara långa perioder då det inte förekommer, men när det uppstår så ställer det stora krav på handläggarna. Den lilla kommunen har alltså i stort samma ärendetyper som den stora kommunen men inte lika många inom varje kategori och inte med någon regelbundenhet. Detta gör det svårt att upprätthålla kompetens inom alla områden samt att utveckla en systematik i handläggningen. Utmaningen för den lilla kommunen med det lilla socialkontoret är att kunna tillhandahålla kompetent stöd och service inom ett brett område. Kompetens och systematisk analys och framförhållning är det som är nyckeln till en verksamhet som är kostnadseffektiv och har hög kvalitet på tjänster som ges.

2 2 Särskilda grupper och områden Inom individ- och familjeomsorgen finns en mängd olika uppgifter. Det rör sig om allt från ren upplysningsverksamhet till myndighetsutövning med yttranden till olika myndigheter och kvalificerat utrednings- och behandlingsarbete. Ekonomiskt bistånd Handläggningen av försörjningsstöd och livsföring i övrigt (tidigare benämnt socialbidrag) är en av socialtjänsten mest centrala uppgifter och är därmed även en frekvent uppgift även i vår lilla kommun. Det ger möjligheten att skaffa struktur och rutiner samt upprätthålla kompetens. De sista åren har kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskat i kommunen likväl som i många andra kommuner. Arbetsmarknadsläget spelar här en stor roll. Mindre antal ärenden att handlägga ger större utrymme för handläggarna att göra noggranna utredningar och ge bra råd och stöd vilket i sin tur bidrar till lägre kostnader. Barn och unga Barnperspektivet ska genomsyra allt arbete med barn och familjer inom socialtjänsten. Barnperspektivet ska inte bara beaktas i de ärenden som handlar om barnet utan barnperspektivet ska beaktas även tex vid en ansökan om ekonomiskt bistånd till en familj. Personer som arbetar med barn och misstänker att ett barn far illa är skyldig att anmäla detta till socialtjänsten. Lagen om vård av unga (LVU) utgör ett komplement till Socialtjänstlagen när det inte går att finna en lösning på frivillig väg. Människor med missbruksproblem Socialtjänsten ska arbeta för att missbrukaren får den hjälp och vård som behövs för komma ifrån missbruket. Hjälpen kan ges i form av öppenvård eller slutenvård på behandlingshem. Lagen om vård av missbrukare (LVM) är ett komplement till Socialtjänstlagen när det är nödvändigt med vård men det inte går på frivillig väg. Inom Ydre kommun pågår under ett projekt för att finna vilka former av missbrukarvård kommunen bör skapa. Råd och stöd Råd och stöd bla i form av stödsamtal kan ske till alla grupper. Socialtjänsten har också kunskap om andra möjliga instanser som klienten kan hjälpas vidare till. Familjerätt Inom familjerätten finns flera områden som adoption, faderskapserkännanden, avtal för vårdnad, boende och umgänge. Föräldrabalken reglerar arbetet med familjerätt. Dessa områden förekommer inte med någon regelbundenhet inom den lilla kommunen vilket gör att det är svårt att upprätthålla kompetensen. Familjerådgivning Familjer i behov av rådgivning och samtal ska ges möjlighet till detta. Detta är, även i något större kommuner, vanligt att tillhandahålla genom tjänsteköp. Det krävs en specifik kompetens för att tillhandahålla familjerådgivning. Brottsoffer Socialtjänsten ska kunna ge stöd och hjälp till den som utsatts för brott och dennes anhöriga. Särskilt kvinnor och barn i misshandelsfamiljer som är eller har varit utsatta för våld eller övergrepp ska uppmärksammas. Ydre har en gemensam handlingsplan tillsammans med kommunerna i centrala länsdelen för arbetet med kvinnofrid.

3 3 Rekrytering av familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson För att kunna tillhandahålla dessa insatser till såväl barn och unga som vuxna så sker utredningar och godkännande av dessa inom socialförvaltningen. Individ- och familjeomsorgen står idag för denna kompetens även för äldre- och handikappomsorgen inkl. LSS då det inte är möjligt att upprätthålla den på flera ställen i en liten organisation. Ytterligare områden inom socialkontoret i Ydre I Ydre kommun är ytterligare områden organiserade inom socialförvaltningen och handläggs inom socialkontoret. Färdtjänst Detta var tidigare ett bistånd enligt socialtjänstlagen men är numera en trafikfråga och handläggs utifrån Färdtjänstlagen. Socialsekreterare på socialkontoret handlägger dessa tillstånd idag samt parkeringstillstånd för handikappade. Alkoholhandläggning Detta sker med stöd av alkohollagen och inbegriper serveringstillstånd, tillsyn av folköl- och tobaksförsäljning. Utredningar och tillsynen utförs idag genom tjänsteköp av grannkommunen Kinda då denna kompetens är svår att upprätthålla ensam. Skuldsanering Kommunen tillhandahåller hjälp med skuldsanering enligt skuldsaneringslagen via tjänsteköp av grannkommunen Kinda idag. Viss del av budgetrådgivning ingår också. Även detta är ett vanligt område där det förekommer tjänsteköp även för de lite större kommunerna. LSS Handläggningen av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) sker inom äldre- och handikappomsorgen. Vid frånvaro av ordinarie handläggare går socialsekreterare med tidigare erfarenhet av LSS in som ställföreträdare. Samverkan Samverkan såväl internt som externt är viktigt, speciellt för den lilla kommunen. Samverkan ska syfta till att skapa en helhetssyn för den enskilda människan samt tillvarata och komplettera den kompetens som finns. Samverkan kan ske med flertalet aktörer varav de mest självklara benämns här: Internt: Äldre- och handikappomsorg Skola och barnomsorg Externt: Primärvård Polis Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Andra kommuner ex KÖBY-samarbete Kriminalvård

4 4 Kvalitet I socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och att det ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Det ställs också krav på att verksamheten ska utvecklas och säkras systematiskt. I Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2000:15 framgår det att ett kvalitetssystem bör innehålla områdena arbetsprocesser, kompetens, förhållningssätt och metoder, internt och externt samarbete samt köp av tjänster. Detta dokumenteras i en kvalitetsplan. Resurser och omfattning Nuvarande omfattning på individ- och familjeomsorgen i form av den bemanning som finns kan anses som lagom dimensionerad för de behov som finns inom kommunen. Det behövs däremot en kontinuerlig översyn av hur resurserna inom socialkontoret fördelas och utformas. Organisationen och kompetensen ska matcha behoven ex har behovet av ekonomiskt bistånd minskat de senaste åren men behoven inom barn och ungdom, missbrukarvård och familjerätt har ökat. Prioritering av kompetensutveckling i form av utbildning, fortbildning, handledning och nätverksdeltagande blir framöver nödvändig och kan kräva resurstillskott. Det är tillgång på personal och kompetens som utgör en grundläggande resurs. Därutöver bör man vara väl medveten om att behoven ständigt förändras. I takt med att omvärlden förändras, vilket sker allt snabbare, kräver det en allt högre förändringsbenägenhet. Förebyggande arbete och tidiga insatser Det ska eftersträvas att arbeta förebyggande eller när problem uppstår gå in med insatser så tidigt som möjligt. Detta ska genomsyra alla ärendetyper och regelbundet vara uppe för reflektion och diskussion. Konkreta arbetssätt, metoder och samverkansformer ska skapas för att åstadkomma detta. Framtida inriktning Nyckelord kommer att vara tillgång på personal och kompetens. Personalförsörjningen är i hela landet svår inom IFO. Det här är ett hot mot verksamheten och kan leda till att inte rätt kompetens kan rekryteras. Vid behov av rekrytering måste kommunen vid varje tillfälle noggrant gå igenom vilken kompetens som finns, vad som behöver rekryteras samt hur rekryteringen kan gå till. Socionomutbildning är på gång att etableras i Linköping och en väg är att knyta kontakter och erbjuda praktikplatser för studerande. Socialsekreterare i en liten kommun får arbeta med alla förekommande sociala frågor. En fortsatt bred kompetens är nödvändig att upprätthålla för att klara de mest förekommande ärenden och frågor. Utöver detta ska komplement finnas i form av stöd till socialsekreteraren/handläggaren så att kompetens tillförs när så behövs. Det kan ske genom nätverkskontakter, avtal mellan kommuner etc. Viktigt är att den enskilde handläggaren vet var stödet finns och hur det kan användas. Idag har kommunen exempelvis avtal med BAMSE-teamet där stöd kan ges till handläggaren vid ärenden som berör övergrepp på barn. Samarbetet inom KÖBY kan också vara ett sätt att finna stödformer. Utöver det så finns det ärenden som kräver spetskompetens och/eller förekommer sällan och där det istället ska ske via rent tjänsteköp. Dit hör områden som skuldsanering, familjerådgivning, alkoholhandläggning och kanske ytterligare tillkommande områden.

5 5 Sammanfattning Individ- och familjeomsorgen i Ydre är en liten verksamhet som handlägger och hanterar ett brett område. Utifrån de behov som finns i kommunen anses nuvarande bemanning som tillräcklig även framöver. Utmaningen ligger i att tillhandahålla ett brett utbud av tjänster trots litenheten och få personer i organisationen. Förebyggande arbete och tidiga insatser dvs att bemöta behov med rätt insatser i rätt tid är oftast kostnadsdämpande. Det i sin tur kräver kompetens och ett strukturerat och metodiskt arbete. Satsningar bör göras på kompetensutveckling och utvecklingsarbete vilket ska framgå i en kvalitetsplan. En bred kompetens inom kommunens verksamhet ska kompletteras med stöd via nätverk, samverkan, avtal och tjänsteköp för att ha tillgång till spetskompetens vid behov. I tjänsten Anette Arvidsson Socialchef

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015. Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010.

Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015. Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010. Utvecklingsplan för Individ- och Familjeomsorgen Ljusdals kommun 2011 2015 Fastställd av Omsorgsnämnden den 26 augusti 2010 Omsorgsnämnden Innehåll Rubrik Sidan Visioner. 3 Inledning.. 3 Övergripande mål

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 1 (39) Dnr: SN/2014:82 Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Södertull, foto: Maria Rasmusson Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81 UDDEVALLA Stadshuset

Läs mer

Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer

Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer Socialtjänsten Datum Reviderad 2015-02-16 Ärendenr Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer Socialnämndens Individ- och familjeomsorg i Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 1 Hållbar utveckling - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer En kartläggning av framgångsfaktorer Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 2 Innehållsförteckning Sammanfattning s 4 Inledning.

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har

Läs mer

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor 2006-03 2 KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor Mål för kvinnofrid i Vänersborgs kommun

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna

Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna 21 maj 2015 Roland Svensson Av Skyrev certifierad kommunal revisor kvalitetsansvarig Jard Larsson Av Skyrev certifierad kommunal

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten Barnets rättigheter i vårdnadstvister mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten FoU i Väst/GR Maj 2013 FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, 402 22 Göteborg e-post:

Läs mer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer 1(7) Datum Omsorgs- och socialförvaltningen KVINNOFRIDSPLAN För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer http://www.mjolby.se/download/18.54ac24de1298495895b80003654/kvinnofridsplan-2010-03-15.doc

Läs mer

Individ- och familjeomsorg. Lägesrapport 2004

Individ- och familjeomsorg. Lägesrapport 2004 Individ- och familjeomsorg Lägesrapport 2004 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun

Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun Handlingsplan för kvinnofrid i Härryda kommun SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST HÄRRYDA KOMMUN UPPDRAGET Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Handlingsplan för kvinnofrid

Handlingsplan för kvinnofrid för kvinnofrid i Härryda kommun MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Uppdraget Enhetschefen för vuxenenheten fick i oktober 2000 i uppdrag av verksamhetschefen för individ- och familjeomsorg

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM Riktlinjer för handläggning och dokumentation Beslutade av kommunfullmäktige 2014-01-27 Innehållsförteckning FAMILJEVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM... 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING

Läs mer