Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun"

Transkript

1 Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett innehåll Åstorps Kommun Medborgarkontoret Tfn växeln: Tfn: Storgatan Åstorp Upplaga 3 Öppettider mån-ons tors fre lunchstängt

2 Insatser vuxna i Åstorps kommun Beteckningen Insatser vuxna i Åstorps kommun syftar till de insatser som med eller, i vissa fall, utan biståndsbeslut kan ges till vuxna med behov av stöd på grund av till exempel problem med missbruk eller psykisk sjukdom/psykiskt funktionshinder. Alla kommuninvånare ska så långt det är möjligt, och den enskilde själv önskar, få hjälp att leva ett drogfritt liv. För att förebygga missbruk arbetar socialförvaltningen med att sprida kunskap om riskerna med droganvändning och ger möjlighet att anonymt söka stöd för att komma ifrån ett begynnande eller pågående missbruk. Även anhöriga till personer med missbruksproblem kan få hjälp och stöd i form av samtalskontakt enskilt och i grupp. Barn till föräldrar med missbruksproblem och/eller psykisk sjukdom har möjlighet att ingå i barngrupp för att få hjälp att bearbeta sina upplevelser och sin situation. För personer med psykisk sjukdom/psykiskt funktionshinder finns stöd och hjälp för att i största möjliga utsträckning kunna leva som andra. Inom detta område har kommunen ett etablerat samarbete med psykiatrisk öppen- och slutenvård. För att möjliggöra detta samarbete behöver den enskilde ge sitt tillstånd till att kontakten med sjukvården tas. Även andra behov såsom bostadslöshet, våld i nära relationer och annan rådgivning kan mötas i samarbete med socialförvaltningens insatser för vuxna. Ingen i Åstorps kommun ska behöva sakna tak över huvudet. Bostadslöshet är ingen enkel problematik och vägen till en egen bostad kan vara lång. I dessa situationer är det viktigt att mötas respektfullt och att den enskilde själv aktivt medverkar till en lösning på bostadsfrågan. Ett fåtal jourlägenheter disponeras av socialförvaltningen. I Åstorps kommun lägger vi stor vikt vid att möta medborgarna utifrån vår vision Ge varje dag ett innehåll och med det förhållningssätt vår värdegrund ger uttryck för varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. När bistånd beviljats gör den enskilde tillsammans med personal och eventuellt anhörig/god man, en plan för hur målet med insatsen ska kunna nås och hur personalen ska bistå den enskilde för att nå målen. Planen kallas genomförandeplan. Inom socialpsykiatrin utses en kontaktman bland personalen. Kontaktmannen har ett särskilt ansvar för att genomförandeplanen görs och följs upp. Den enskilde och anhörig/god man ska veta vem som är kontaktman och kunna vända sig till denna med frågor och önskemål. Kontaktmannen har också extra tid med den enskilde för samtal och/eller aktiviteter. Syftet med en kontaktman är att ge ökad kontinuitet i vård och stöd. Har den som fått insatser från socialförvaltningen eller anhörig/god man synpunkter på innehåll eller vårt sätt att arbeta, det kan vara både positiva och negativa synpunkter, finns möjlighet att på avsedd blankett eller muntligen förmedla detta. Synpunkterna sammanställs och är en del i vårt kvalitetsarbete. Inom missbruksvården och socialpsykiatrin har vi också årliga brukarundersökningar samt brukarråd och anhörigträffar.

3 Detta ger oss möjlighet att föra en dialog med alla berörda om hur vårt arbete kan förbättras och vad som är viktigt för dem som kommer i kontakt med våra verksamheter. Samtliga insatser för vuxna handläggs i huvudsak utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och i detta verksamhetsområde ingår bland annat missbruksvård och socialpsykiatri. Mer om dessa områden kan du läsa nedan. För att bli beviljad bistånd inom dessa områden krävs att du ansöker hos en handläggare på socialförvaltningens myndighetsenhet. Handläggaren gör då en individuell bedömning huruvida du är berättigad till bistånd och i så fall i vilken form. Kontaktuppgifter finns längst ned på första sidan. Missbruksvård Enligt 5 kap. 9 Socialtjänstlagen (SoL) ska Socialnämnden aktivt sörja för att den enskilde får den vård som han/hon behöver för att komma ifrån missbruket. Alla beslut om insatser bygger i första hand på frivillighet utifrån Socialtjänstlagen. Den enskilde har alltid rätt att överklaga beslutet. Om det finns ett uppenbart behov av vård på grund av fortgående missbruk och den enskilde inte frivilligt går med på att få vård kan tvångsvård bli aktuellt. Detta gäller då den enskilde genom sitt missbruk utsätter sitt liv eller sin hälsa/annans liv eller hälsa för påtaglig fara. I sådana fall tillämpas Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Förvaltningsrätten beslutar om sådan vård. I akuta situationer får Socialnämnden med stöd av 13 LVM besluta om att någon omedelbart ska omhändertas för vård. I sådant fall krävs att personens hälsotillstånd kan antas försämras allvarligt om han/hon inte får vård omedelbart, eller att det föreligger en allvarlig risk att personen till följd av sitt tillstånd kommer att skada sig själv eller närstående. Socialtjänsten i Åstorps kommun kan erbjuda råd, stöd och behandling till personer med alkohol- och drogproblem samt till deras anhöriga. Vi arbetar medvetet för att kunna ge detta stöd på hemmaplan det vill säga att med samlade resurser möta behovet utan att den enskilde ska behöva vårdas på institution. Öppenvården Avanti Kommuninvånare som har ett alkohol-, tablett- eller drogberoende kan ansöka om behandling hos en handläggare på socialförvaltningens myndighetsenhet. Ansökan prövas individuellt. Behandling kan beviljas enligt 4 kap. 1 Socialtjänstlagen, och kan ges på kommunens öppenvårdsmottagning Avanti eller i vissa fall externt på behandlingshem utanför kommunen. Behandling via Avanti kan även ske genom att du anonymt söker upp Avanti för råd och stöd. Nedan kan du läsa om vad Avanti erbjuder. Se även separat folder. Förebyggande arbete i samarbete med skola och polis Enskilda stödjande samtal. Här har du möjlighet att träffa en drogterapeut och tala om ditt missbruk. Insatsen kan ges antingen genom bistånd av Socialförvaltningen eller anonymt.

4 Gruppterapi enligt 12-stegs programmet. Metoden bygger på Anonyma alkoholisters/anonyma narkomaners program för tillfrisknande. Behandlingsprogrammet ökar medvetenheten om hur missbruk av sinnesförändrande medel påverkar viktiga områden i livet såsom familj, yrkesliv, hälsa, ekonomi etcetera. Målet med behandlingen är att ge deltagarna en stabil och varaktig nykterhet. Anhörigbehandling. Metoden bygger på 12 stegs behandlingen och utförs i grupp. Här kan du som är anhörig till en närstående som missbrukar alkohol, droger eller tabletter få hjälp och stöttning i din situation. Socialpsykiatri Om du behöver hjälp av kommunen på grund av psykiskt funktionshinder/psykisk sjukdom måste du ansöka om bistånd. Detta gör du genom att kontakta en handläggare på socialförvaltningens myndighetsenhet. Kontaktuppgifter finner du längst ned på första sidan. Handläggaren gör en individuell bedömning huruvida du är berättigad till bistånd och i så fall i vilken form. Insatsen beviljas enligt 4 kap 1 SoL. Nedan följer information om Socialpsykiatrin i Åstorps kommun. Se även separat folder för mer information. Om Fabriksgatan Verksamheten Fabriksgatan öppnade år 2007 och har sju lägenheter för personer som blivit beviljade bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Boendet är bemannat dygnet runt. På Fabriksgatan finns också en mötesplats för personer med psykisk och social problematik. Här fikar man, umgås, spelar biljard, data, promenerar, laga mat med mera. För att få komma till Fabriksgatan krävs att du blivit beviljad bistånd. Om bostöd och social samvaro Inom Socialpsykiatrins verksamhet finns också bostödsgruppen som erbjuder personer med någon form av psykiskt funktionshinder bostöd i den egna lägenheten. Personalen stöttar och hjälper den enskilde i vardagen och målet är att bryta den enskildes isolering. All personal arbetar under tystnadsplikt. Utöver bostöd kan personer med psykiskt funktionshinder även bli beviljade social samvaro. Detta berättigar till att delta i aktiviteter på Fabriksgatan. Personalen inom missbruksvården och socialpsykiatrin. Personalen arbetar aktivt med att söka de konkreta sätten för att ge varje enskild individ bästa bemötande och stöd. Kunskap, förståelse, empati, samarbetsförmåga och kreativitet är viktiga egenskaper för personal inom dessa verksamheter. Den handläggare på myndighetsenheten som har hand om ansökan om bistånd är socionom. Dessutom finns en verkställande socialsekreterare som arbetar med att se till och följa upp att det beviljade biståndet utförs och fungerar samt hålla samman olika insatser. Personalen inom socialpsykiatrin är skötare och har titeln boendestödjare. På Avanti arbetar två drogterapeuter. Chefen för verksamheten har relevant högskoleutbildning. Våra anställda genomgår kontinuerligt olika former av fortbildning och har handledning för ökad kvalitet i arbetet.

5 Postadress: Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: Telefon: Fax: Org. nr Bg Pg

Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag,

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag, LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlagen, LVM LVU SoL LSS Men hur och när? SoL LSS LVU LVM LVU och LVM Tvångslagar på samma sätt som LPT Det är svårt att omhändertaga någon Dessa lagar tas till när det mesta

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinje för SoL Vuxna

Riktlinje för SoL Vuxna nternati Riktlinje för SoL Vuxna Beslutad av Individ- och familjenämnden 29 mars 2012 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinje för SoL Vuxen program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Öckeröseniorens. A till Ö

Öckeröseniorens. A till Ö Öckeröseniorens A till Ö Öckeröseniorens Öckeröseniorens A till Ö till Ö A Öckerö kommuns äldreomsorg ska präglas av trygghet, värdighet och en meningsfull vardag. Verksamheten ska stödja och underlätta

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa Denna guide är för dig, som bor i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, eller Ystad Här kan du hitta uppgifter om vart du kan vända dig för att få hjälp,

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa Denna guide är för dig, som bor i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, eller Ystad Här kan du hitta uppgifter om vart du kan vända dig för att få hjälp,

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3.

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0078 VON-3 Diariekod: 711 Revidering av riktlinjer LSS Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer