Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun"

Transkript

1 Information om Barn och familj Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett innehåll Åstorps Kommun Medborgarkontoret Tfn växeln: Tfn: Storgatan Åstorp Upplaga 2 Öppettider mån-ons tors fre lunchstängt

2 Barn och familjeenheten i Åstorps kommun Socialnämnden har ett tydligt och uttalat ansvar att skapa goda förhållanden för barn och unga i kommunen så att dessa kan växa upp under så gynnsamma förhållanden som möjligt (5 kap 1 Socialtjänstlagen, SoL). När åtgärder rör barn ska det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år (1 kap 2 SoL). Barn och unga kan inte föra sin talan på samma sätt som vuxna. Det är därför viktigt att ärenden som rör barn och unga ges så hög prioritet som möjligt ibland dem som arbetar och verkar i kommunen. Det är barnet och barnets bästa som ska stå i centrum. I Åstorps kommun arbetar vi med BBIC, (barns behov i centrum) som ett strukturerat sätt att se barnets/den unges förutsättningar inom alla livsområden och få en bild av vilket stöd som behövs för att främja en god utveckling. Samverkan mellan myndigheter är viktigt för att bättre och tidigare kunna fånga upp barn och unga som är i riskzonen eller far illa. Socialtjänsten samverkar bland annat med skola, hälso- och sjukvården, polis, familjecentraler samt barn- och ungdomspsykiatrin. I kommunen finns även fält- och ungdomsgruppen som bedriver förebyggande och uppsökande arbete och samarbetar med fritidsgården. Kommunen bedriver familjerådgivning tillsammans med Ängelholm, Båstad och Örkelljunga. Verksamheten finns i Ängelholm och hit kan par, familjer och ensamstående vända sig för att få rådgivning. I Åstorp finns tre familjecentraler vilka drivs av bildningsförvaltningen. På varje sådan finns öppen förskola, BVC (barnhälsovård) samt tillgång till socialtjänstens familjebehandlare. För mer information se separata foldrar. Inom socialtjänstens verksamhet lägger vi stor vikt vid att möta medborgarna utifrån vår vision Ge varje dag ett innehåll och utifrån värdegrunden varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Värdegrunden ska genomsyra all kontakt mellan våra anställda och medborgarna. Har den som fått insatser från socialförvaltningen eller anhörig/god man synpunkter på innehåll eller förvaltningens sätt att arbeta, finns möjlighet att förmedla detta på avsedd blankett eller muntligen. Synpunkterna sammanställs och är en del i kommunens kvalitetsarbete. Lagstiftningen Socialtjänstens arbete med barn/unga och familjer ska ske i enlighet med vad som uttrycks i Barnkonventionen. Socialtjänstlagen Varje kommun i Sverige är, utifrån Socialtjänstlagen, ansvarig för socialtjänsten inom sitt område. I 2 kap 1 SoL framgår att varje kommun har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Samtliga vård och behandlingsinsatser inom barn och familj bygger på frivillighet enligt Socialtjänstlagen och utförs därför i samförstånd med den unga och hans eller hennes vårdnadshavare. Insatserna beviljas i huvudsak enligt 4 kap 1 SoL. Exempel på insatser kan du se nedan.

3 Lagen om vård av unga i vissa fall, LVU I de fall där samtycke inte kan ges och det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas, kan tvångsvård enligt Lagen om vård av unga i vissa fall (LVU) bli aktuellt. I de fall då omsorgen om barnet brister, till exempel om fysisk eller psykisk misshandel eller otillbörligt utnyttjande förekommer, kan barnet eller den unge omhändertas enligt 2 LVU. Om den unge på grund av eget beteende, det vill säga utsätter sin hälsa eller utveckling för påtaglig risk att skadas, genom till exempel missbruk av beroendeframkallande medel eller brottslig verksamhet kan vård enligt 3 LVU bli aktuellt. Det är förvaltningsrätten som beslutar om vård enligt LVU ska genomföras efter ansökan av socialnämnden. Beslut om omedelbart omhändertagande kan tas i de fall då det finns en mycket stor risk att den unges hälsa eller utveckling kommer skadas och/eller att utredningen kommer försvåras. Beslutet tas då skyndsamt det vill säga innan rättens beslut trätt i kraft. Det är nämndens ordförande eller någon annan förordnad ledamot som beslutar om detta efter ansökan av socialnämnden. Omedelbart omhändertagande beslutas enligt 6 LVU. Insatser inom Barn och familj Kommunens socialtjänst ska enligt socialtjänstlagen erbjuda olika typer av insatser och stöd för personer som har svårt att klara sin livsföring och för att uppnå en skälig levnadsnivå. Åstorps kommun försöker så långt det är möjligt arbeta för att insatser ska ges på hemmaplan. Det vill säga att ge stöd i eller i anslutning till hemmet och anpassa hjälpen utifrån individens behov. I de fall detta inte är möjligt kan insatser ges utanför hemmet. För att bli beviljad bistånd inom barn och familjeenheten krävs att du/ni ansöker hos en handläggare på socialförvaltningen. Handläggaren gör en individuell bedömning huruvida du/ni är berättigad till bistånd och i så fall i vilken form. Rätten till bistånd regleras i kap 4 1 SoL. Kontaktuppgifter till handläggare finns längst ned på första sidan av denna folder. Barn och familjeenheten är organiserad utifrån ett mottagnings-/utredningsteam och en verkställighetsgrupp. Socialsekreterarna i mottagnings-/utredningsteamet är socionomer och arbetar med utredningar och ställningstagande gällande vård och behandlingsinsatser för familjer, barn och unga. Ärenden handläggs, efter inkommen ansökan och/eller anmälan, i första hand enligt SoL. Familjerättsliga ärenden som rör vårdnad, boende, umgänge, adoptionsfrågor samt faderskap handläggs utifrån föräldrabalken (FB) och SoL. Verkställighetsgruppen ansvarar för att insatsen utförs och följs upp. Ungbo Som en del i barn och familjeenheten finns UngBo. Ungbo beviljas enligt SoL och är en insats som riktar sig till personer mellan 17 och 21 år. Den unge arbetar tillsammans med personalen för en meningsfull sysselsättning, ett ordnat boende och en stabil ekonomi. Ansökan görs hos en handläggare på kommunen. För mer information se separat folder.

4 Pollux Öppenvårdsmottagningen Pollux erbjuder stödsamtal för föräldrar, familjer och barn. Här erbjuds även föräldrautbildningar och barngrupper. Du/ni kan komma till Pollux antingen genom bistånd från socialtjänsten eller på eget initiativ (i dessa fall registreras inte samtalen). För mer information se separat folder. Pratkvarnen är en stödgrupp för barn i åldern 7-12 år som till exempel lever/har levt i en familj med konfliktfyllda separationer, kemiskt beroende, psykisk ohälsa och/eller våld. De Otroliga Åren heter föräldrautbildningen som drivs i Pollux regi. Programmet går ut på att stärka föräldraskapet samt förebygga och behandla beteendeproblem hos barn i åldern 4 till 8 år. Kontaktfamilj/kontaktperson Att bli beviljad kontaktfamilj innebär att barnet/den unge under vissa avtalade tider vistas hos en av socialtjänsten godkänd familj. Kontaktperson innebär att barnet/den unge har kontakt med en av socialtjänsten utsedd person. Syftet med insatserna kan vara att avlasta föräldrar som av olika skäl har svårt att klara sin föräldraroll eller att barnet är i behov av stimulans eller miljöombyte av olika skäl. Behandling i familjen/hemmet Hemmaplan innebär möjligheter till stöd och förändringsarbete inom flera områden hos familjen i dennes hemmiljö. Insatsen är ett alternativ till familjehems- eller institutionsplacering och målet är att familjen/barnet/den unge inte ska behöva flytta från sin hemmiljö. I detta arbete kan även skolan spela en viktig roll. Familjehem. Barnet/den unge kan under kortare eller längre tid få möjlighet att bo i ett familjehem. Ett familjehem är utrett och godkänt av socialtjänsten och får ett tydligt uppdrag att ge barnet/den unge stöd inom olika livsområden. Målet med familjehemsplaceringen är att barnet/den unge om möjligt ska kunna återförenas med sin ursprungsfamilj. Vård på institution. I vissa fall är det nödvändigt att barnet/den unge vårdas på ett särskilt hem för vård och boende, HVB eller annan institution. Detta sker ytterst restriktivt och först efter att andra möjligheter till stöd uttömts. Avanti Unga som riskerar att utveckla alkohol-, tablett- eller drogberoende kan ansöka om behandling hos en handläggare på socialförvaltningen. Behandling kan ges på kommunens öppenvårdsmottagning Avanti eller i vissa fall externt på behandlingshem utanför kommunen. Behandling via Avanti kan även ske genom att Du anonymt söker upp Avanti för råd och stöd. Avanti erbjuder enskilda stödsamtal, gruppterapi enligt 12-stegs programmet, anhörigbehandling och bedriver förebyggande arbete i samarbete med skola och polis. För mer information separat folder och/eller informationsblad Insatser vuxna.

5 Familjerätt Familjer kan också komma i kontakt med socialtjänsten genom familjerätten. Detta genom att det finns en konflikt mellan föräldrar och/eller andra inblandade parter i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barnet/den unge. I andra fall kan det handla om adoption eller faderskapsfrågor. Mer information kring de insatser som kommunen tillhandahåller följer nedan. Adoption För att adoptera ett barn från utlandet krävs ett medgivande från Socialnämnden. Den adoptionssökande ska delta i en av kommunen anvisad föräldrautbildning samt genomgå en utredning som bedömer lämpligheten i att ta emot ett barn för stadigvarande vård och fostran. Vårdnad Gemensam vårdnad förutsätter att föräldrarna kan enas om frågor som berör barnet. Om föräldrarna är överens kan de tillsammans ansöka eller skriva avtal om gemensam vårdnad. Boende Vid gemensam vårdnad om barnet är det upp till föräldrarna själva att bestämma vem barnet ska bo hos. I de fall där föräldrarna inte är överens, men vill komma till ett gemensamt beslut, kan samarbetssamtal vara ett alternativ för att hitta en lösning utifrån barnets bästa. Frågan kan även väckas i Tingsrätten. Umgänge Ett barn har rätt till umgänge med båda föräldrarna och det är föräldrarnas ansvar att detta tillgodoses. Umgänget ska ske regelbundet, flexibelt, konfliktfritt och utifrån barnets bästa. Faderskap Att fastställa faderskap är framför allt viktigt för att barnets juridiska rättigheter ska tas tillvara. Huvudregeln är att i de fall modern är gift vid barnets födelse ska maken anses som barnets far enligt den så kallade faderskapspresumtionen. Om modern däremot inte är gift vid barnets födelse måste faderskapet fastställas. Då föräldrarna inte är gifta med varandra är modern ensam vårdnadshavare vid barnets födelse. Föräldrarna kan tillsammans besluta om gemensam vårdnad i samband med undertecknande av faderskapsbekräftelsen. Faderskapstest Om tveksamhet finns kring vem som är far till barnet kan faderskapstest bli aktuellt. Detta görs genom DNA-analys i form av munskrap på den/de personer som kan antas vara fadern. Testet utförs på uppdrag av kommunens socialnämnd eller ifrån domstol. Provet skickas sedan till Rättsmedicinalverket för analys. Samarbetssamtal Samarbetssamtal kan genomföras antingen på eget initiativ eller på uppdrag från Tingsrätten. I Åstorps kommun är det Pollux som håller i samarbetssamtalen. Syftet är att hjälpa föräldrar att lägga sin konflikt åt sidan och komma överens om vad som är bäst för barnet. Genom samarbetssamtal kan föräldrar också få kunskap om hur

6 de kan prata med varandra kring saker som berör deras gemensamma barn och på så vis undvika eventuella framtida konflikter. För information samt inhämtande av blanketter se kommunens hemsida: Postadress: Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: Telefon: Fax: Org. nr Bg Pg

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län 2015 2016 Datum 2014-11-07 Överenskommelse om samverkan mellan BUP och kommunernas socialtjänst i

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) SFS 2001:453 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser2001-06-07 2001-06-20 Utfärdad: Socialtjänstlag (2001:453) 2 Har upphävts genom lag (2011:328). 3 Har upphävts genom lag (2011:328). Först inlagd: Senast

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN 1(62) BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN Riktlinjer för handläggning och dokumentation inom individ- och familjeomsorgen Antagna av socialnämnden 2009-08-26, 78, Dnr 2009/132 1 2(62) INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. BARNETS

Läs mer

Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna

Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna Svedala kommun Granskning av socialnämnden - placering av barn, unga och vuxna 21 maj 2015 Roland Svensson Av Skyrev certifierad kommunal revisor kvalitetsansvarig Jard Larsson Av Skyrev certifierad kommunal

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER. Antagen av socialnämnden 2011-09-21

HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER. Antagen av socialnämnden 2011-09-21 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER Antagen av socialnämnden 2011-09-21 2 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AVSEENDE BARN OCH UNGDOMSÄRENDEN 5 Inledning 5

Läs mer

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN 2011-08-01 HANDBOK Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning SAMVERKAN FÖR BARN SOM FAR ILLA, ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 1 INLEDNING...

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN Riktlinjer för handläggning och dokumentation inom individ- och familjeomsorgen Beslutade i kommunfullmäktige i Stockholm 2009-11-30 Reviderade 2010-10-27 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Stöd för rättstillämpning och handläggning. Det innebär

Läs mer

Samordnat ansvar för vissa familjefrågor

Samordnat ansvar för vissa familjefrågor Ds 2014:17 Samordnat ansvar för vissa familjefrågor Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Ska vi ringa polisen?

Ska vi ringa polisen? Ska vi ringa polisen? Vad gäller när en elev begår en handling i skolan som kan uppfattas som brott? 1 Till läsaren Den här informationen hoppas vi ska vara till hjälp och stöd när skolans vardagsliv för

Läs mer

Om barnet behöver ny vårdnadshavare

Om barnet behöver ny vårdnadshavare Om barnet behöver ny vårdnadshavare Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle Plan för genomförande av samverkan Syfte: Syftet med denna samverkan är att strukturera och samordna samverkan i arbetet med våldsutsatta familjer

Läs mer